فهرست مطالب

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری - پیاپی 46 (مرداد 1399)
 • پیاپی 46 (مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/26
 • تعداد عناوین: 4
|
 • مرضیه مهدی نژاد* صفحات 1-11

  هدف از انجام این پژوهش پیش بینی شیفتگی تحصیلی بر اساس مجذوبیت، انگیزش و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان هنرستانی شهر کرج بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان هنرستانی شهر کرج در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه 150 نفر از این‏ دانش ‏آموزان بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ، فیدل و اولمن (2007) و به شیوه نمونه‏ گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه شیفتگی تحصیلی (AFQ) مارتین و جکسون (2008)، سیاهه مجذوبیت تحصیلی (SEI) سالملا-آرو و آپادایا (2012)، مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) والرند و همکاران (1992) و مقیاس خوش بینی تحصیلی (AOS) اسچنموران و همکاران (2013) پاسخ دادند. داده ‏های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین مجذوبیت، انگیزش و خوش بینی تحصیلی با شیفتگی تحصیلی رابطه معنی‏داری وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 65/4% درصد از کل واریانس شیفتگی تحصیلی به وسیله مجذوبیت، انگیزش و خوش بینی تحصیلی تبیین می‏شود.  نتایج حاصل از این یافته ها به ضرورت توجه به مجذوبیت، انگیزش و خوش بینی تحصیلی در بهبود شیفتگی تحصیلی تاکید کرد.

  کلیدواژگان: شیفتگی تحصیلی، مجذوبیت، انگیزش، خوش بینی تحصیلی
 • سمانه سلوک* صفحات 12-27

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر و درمان پذیرش-تعهد بر امید به زندگی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار شهر تهران بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار شهر تهران در سال 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 از آنان در سه گروه نظریه انتخاب (10 نفر)، گروه درمان پذیرش-تعهد (15 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش تحت درمان مبتنی بر نظریه انتخاب (12 جلسه 60 دقیقه ای)، درمان پذیرش-تعهد (12 جلسه 60 دقیقه ‏ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. از مقیاس امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای مقیاس ها از طریق نرم ‏افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بن فرونی) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر دو مداخله درمان مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر و درمان پذیرش-تعهد به کاررفته در این پژوهش می توانند امید به زندگی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار شهر تهران را بهبود بخشند، اما درمان مبتنی بر نظریه انتخاب دارای تاثیر بیشتری بر امید به زندگی و تاب آوری بود. بر اساس نتایج این پژوهش، درمان مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر و درمان پذیرش-تعهد مداخلات موثری در بهبود امید به زندگی و تاب آوری دارند، اما تاثیر درمان مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بیشتر بود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر، درمان پذیرش-تعهد، امید به زندگی، تاب آوری، سرپرست خانوار
 • مژگان کلهری*، کیوان کاکابرایی صفحات 28-42

  هدف این پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی، منبع کنترل با سلامت عمومی و رضایت مندی از زندگی در سالمندان بالاتر از 60 سال ساکن در خانه های سالمندان در شهرستان کرمانشاه است. بدین منظور از میان جامعه آماری از طریق روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 نفر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های سلامت روانی GHQ-28، پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک، پرسشنامه منبع کنترل راتر و پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)، داده ها جمع آوری شدند. بر اساس نتایج به دست آمده بین حمایت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، هراندازه حمایت اجتماعی سالمندان بیشتر باشد از سلامت عمومی بیشتری برخوردار خواهند شد؛ و بین منبع کنترل (درونی و بیرونی) با سلامت عمومی سالمندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد به عبارت دیگر، هراندازه سالمندان دارای منبع کنترل (درونی و بیرونی) باشند از سلامت عمومی بیشتری برخوردار خواهند شد. همچنین حمایت اجتماعی و منبع کنترل (درونی و بیرونی) واریانس سلامت عمومی سالمندان را پیش بینی می کند. لذا با توجه به ضریب بتای مولفه حمایت اجتماعی بیشترین قدرت پیش بینی میزان سلامت عمومی سالمندان را دارد؛ و نیز بین منبع کنترل (درونی و بیرونی) با رضایت مندی از زندگی رابطه سالمندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، هراندازه سالمندان دارای منبع کنترل (درونی و بیرونی) باشند از رضایت مندی از زندگی بیشتری برخوردار خواهند شد. همچنین حمایت اجتماعی و منبع کنترل (درونی و بیرونی) 41 درصد واریانس رضایت مندی از زندگی سالمندان را پیش بینی می کند. لذا مولفه حمایت اجتماعی بیشترین قدرت پیش بینی میزان رضایت مندی از زندگی سالمندان و متغیر منبع کنترل بیرونی پیش بینی بعدی میزان رضایت مندی از زندگی سالمندان است.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، منبع کنترل، سلامت عمومی، رضایت مندی از زندگی، سالمندان
 • پرستو مرادی، شیما پرندین* صفحات 43-55

  پژوهش حاضر باهدف بررسی آموزش تنظیم هیجان برمولفه های (خود مدیریتی، نظم پذیری و قانونمندی) مسیولیت پذیری نوجوانان تاثیر دارد انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. اعضای نمونه این پژوهش 30 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده بودند و با جای گزاری تصادفی در دو گروه آزمایش (آموزش تنظیم هیجان 15 نفر) و گواه (15 نفر) موردبررسی قرار گرفتند. متغیر مستقل موردپژوهش در این بررسی آموزش تنظیم هیجان بود که به اعضای گروه آزمایش، آموزش داده شد و در گروه گواه مداخله ای انجام نشد. پرسشنامه های مورداستفاده محقق در این پژوهش پرسشنامه مسیولیت پذیری بود. فرضیه ی کلی پژوهش این بود که آموزش تنظیم هیجان برمولفه های (خود مدیریتی، نظم پذیری و قانونمندی) مسیولیت پذیری نوجوانان موثر است. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش به منظور بررسی متغیرها روش تحلیل کواریانس بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان برمولفه های (خود مدیریتی، نظم پذیری و قانونمندی) مسیولیت پذیری نوجوانان تاثیر معنادار (0/05 P<) داشته است و به عبارت دیگر فرضیه کلی پژوهش حاضر تایید شده است که بر اساس نتایج به دست آمده می توان به منظور بهبود خود مدیریتی، نظم پذیری و قانونمندی جامعه پژوهش حاضر از آموزش تنظیم هیجان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، مسئولیت پذیری، خلاقیت، نوجوانان
|
 • Pages 1-11

  The purpose of this study was to prediction of academic flow based on academic engagement, motivation and optimism among high school Karaj city. The descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all the female students’ high school Tehran city in year academic 2018-2019. In this study, according to cluster sampling method, 150 student by formula Plant of Tabachnick & Fidell (2007) were selected as samples and they were asked to fill in the academic flow questionnaire (AFQ) of Martin & Jackson (2008), schoolwork engagement inventory (SEI) of Salmela-Aro & Upadaya (2012), academic motivation scale (AMS) of Vallerand and et al (1992) and academic optimism scale (AOS) of Tschannen‐ Moran and et al (2013). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression by enter method. Findings showed that there was significant correlation between personality characteristics, emotional intelligence and spiritual intelligence with academic flow (P<0/01). Regression analyses also revealed that 65/4% of variance of academic flow was explained by academic flow based on academic engagement, motivation. Result revealed that academic flow based on academic engagement, motivation essential in effectuating academic flow.

  Keywords: academic flow, academic flow based on academic engagement, motivation
 • Pages 12-27

  The purpose of this study was to comparison of effectiveness of therapy based on Glaser choice theory and acceptance and commitment therapy on life expectancy and resilience of women heading households in Tehran city. This experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study included all the women heading households in Tehran city in year 2019, 45 women heading households were considered as the sample size in two experimental groups (each group of 10 women heading households) and control (10 women heading households). The experimental groups underwent therapy based on Glaser choice theory (12 sessions 60 minutes) and acceptance and commitment therapy (12 sessions 60 minutes), but the control group received no training. To collect data Adult Dispositional Hope Scale (ADHS) of Snyder and et al (1991) and Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) in year 2003. Data analysis was performed using SPSS-24 software in two sections: descriptive and inferential (multivariable analyze of covariance and Bonferroni). The results showed that both of the therapy based on Glaser choice theory and acceptance and commitment therapy used in this study can significantly improve the life expectancy and resilience of women heading households. But the erapy based on Glaser choice theory has a greater impact on life expectancy and resilience of women heading households. Based on the results of this study, therapy based on Glaser choice theory and acceptance and commitment therapy are effective interventions on m life expectancy and resilience, but the effect of the therapy based on Glaser choice theory was greater

  Keywords: therapy based on Glaser choice theory, acceptance, commitment therapy, life expectancy, resilience, heading households
 • Pages 28-42

  The purpose of this study was to investigate the relationship between social support, control source with general health and life satisfaction in the elderly over 60 years old living in nursing homes in Kermanshah. To this end, a population of 50 was selected through a placement method. Using GHQ-28 mental health questionnaires, Nurbank's social support questionnaire, Rutter's control source inventory and Life satisfaction questionnaire (SWLS), aggregate data Were introduced. According to the results, there is a positive and significant relationship between social support and general health of the elderly. In other words, the higher the social support of the elderly, the more general health will be. There is a positive and significant relationship between the control source (internal and external) and the general health of the elderly. In other words, as many elderly as the source of control (internal and external), they will have more general health. Also, social support and control source (internal and external) predict the variance of general health of the elderly. Therefore, according to the beta coefficient of social support component, the most predictive power is the general health of the elderly. Also, there is a positive and significant relationship between the source of control (internal and external) with life satisfaction. In other words, as much as the elderly have a source of control (internal and external), they will enjoy a greater life satisfaction. Also, social support and control source (internal and external) predict 41% of the variance in satisfaction of elderly life. Therefore, social support component is the most predictive power of life satisfaction of elderly people, and the variable of external control source is the second predictor of life satisfaction of elderly people.

  Keywords: social support, control source, general health, life satisfaction, elderly people