درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
حکیم سحاقی
مدیر مسئول:
حکیم سحاقی
سردبیر:
دکتر سیروس عالی پور
مدیر اجرایی:
مرضیه شهریاری
مدیرداخلی:
ژاله مریدی
سایت اختصاصی:
www.ijndibs.com
نشانی:
اهواز، شادگان، خیابان امام خمینی (ره) ، انتهای کوچه مقابل بانک صادرات، دفتر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری
تلفن همراه:
09371850780
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/28
صاحب امتیاز
حکیم سحاقی
حکیم سحاقی
مدیر مسئول
حکیم سحاقی
حکیم سحاقی
سردبیر
دکتر سیروس عالی پور
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Psychology
هیات تحریریه
دکتر سیدهادی سیدعلی تبار
Seyyed Hadi Seyyed Ali Tabar
دکتر احسان نامدار
Ehsan Nam Dar
دکتر رضا حسین پور
Reza Hosein Pour
دکتر جعفر بهادری خسروشاهی
Jafar Bahadori Khosrowshahi
دکتر سیمین زغیمی قناد
دکتر سیمین زغیمی قناد
Simin Zaghimi Ghannad
دکتر جواد سیدجعفری
دکتر جواد سیدجعفری
Javad Seyyed Jafari
دکتر لاله ظاهری
دکتر لاله ظاهری
Laleh Zaheri
دکتر سمیه کیارسی
Somayyeh Kia Rasi
دکتر ندا سلمانی
دکتر ندا سلمانی
Neda Salmani
دکتر عزیز سواری
دکتر عزیز سواری
Aziz Savari
دکتر سیروس عالی پور
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مهدی حاجیان
دکتر مهدی حاجیان
Mehdi Hajian
دکتر علی قاسمی
دکتر علی قاسمی
Ali Ghasemi
دکتر محبوبه محمدی
دکتر محبوبه محمدی
Mahboubeh Mohammadi
دکتر مرتضی مصدقی
دکتر مرتضی مصدقی
Morteza Mosaddeghi
دکتر ابراهیم عمرانی
دکتر ابراهیم عمرانی
Ebrahim Omrani
دکتر علی یاسینی فرید
دکتر علی یاسینی فرید
Ali Yasini Farid
دکتر ذبیح الله عباس پور
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: خانواده درمانی
Zabihollah Abbaspour
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Family Therapy
دکتر مهدی مقدسی
دکتر مهدی مقدسی
Mehdi Moghaddasi
دکتر سعید رستمی
Saeed Rostami
دکتر صفیه عبداللهی
دکتر صفیه عبداللهی
Safiieh Abdollahi
دکتر پیمان دوستی
Peyman Dousti
مدیر اجرایی
مرضیه شهریاری
مرضیه شهریاری
مدیرداخلی
ژاله مریدی
ژاله مریدی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۲