درباره نشریه
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر حکیم سحاقی
مدیر مسئول:
دکتر حکیم سحاقی
سردبیر:
دکتر سیروس عالی پور
مدیر اجرایی:
مرضیه شهریاری
مدیرداخلی:
ژاله مریدی
سایت اختصاصی:
www.ijndibs.com
نشانی:
اهواز، شادگان، خیابان امام خمینی (ره) ، انتهای کوچه مقابل بانک صادرات، دفتر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری
تلفن همراه:
09371850780
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/30
صاحب امتیاز
دکتر حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

مدیر مسئول
دکتر حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

سردبیر
دکتر سیروس عالی پور
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر سید هادی سیدعلی تبار
دانش آموخته دکتری گروه مشاوره
دانشگاه اصفهان
Seyyed Hadi Seyyed Ali Tabar
.Ph.D, Department of Counseling
University of Isfahan
دکتر احسان نامدار

Ehsan Nam Dar

دکتر رضا حسین پور
استادیار مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی آموزشی، نطامات آموزشی
Reza Hossein Pour
Assistant Professor, Higher Education Management, Department of Educational Sciences, Imam Hossein University
Imam Hossein University
Specialist: Higher education management, educational management, educational planning, educational evaluation, educational systems
جعفر بهادری خسروشاهی
استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Jafar Bahadori Khosroshahi
Assistant Professor, educational psychology,
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر سیمین زغیمی قناد
دکتر سیمین زغیمی قناد

Simin Zaghimi Ghannad

دکتر جواد سیدجعفری
دانشجوی دکتری روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Javad Seyyedjafari
Phd Student, Psychology, Psychology, Psychology and Educational Sciences
Allameh Tabataba'i University
دکتر لاله ظاهری
دکتر لاله ظاهری

Laleh Zaheri

دکتر سمیه کیارسی

Somayyeh Kia Rasi

دکتر ندا سلمانی
دکتر ندا سلمانی

Neda Salmani

دکتر عزیز سواری
دکتر عزیز سواری

Aziz Savari

دکتر سیروس عالی پور
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Siroos Alipour
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مهدی حاجیان
دکتر مهدی حاجیان

Mehdi Hajian

دکتر علی قاسمی
استادیار روانشنلسی تربیتی، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد پارسیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان
رشته تخصصی: روانشاسی تربیتی
Ali Ghasemi
Assistant Professor, Educational Psychology, Educational Sciences, Parsian Branch
Parsian Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر محبوبه محمدی
دکتر محبوبه محمدی

Mahboubeh Mohammadi

دکتر مرتضی مصدقی
دکتر مرتضی مصدقی

Morteza Mosaddeghi

دکتر ابراهیم عمرانی
دکتر ابراهیم عمرانی

Ebrahim Omrani

دکتر علی یاسینی فرید
دکتر علی یاسینی فرید

Ali Yasini Farid

دکتر ذبیح الله عباس پور
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: خانواده درمانی
Zabihollah Abbaspour
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Family Therapy
دکتر مهدی مقدسی
دکتر مهدی مقدسی

Mehdi Moghaddasi

دکتر سعید رستمی

Saeed Rostami

دکتر صفیه عبداللهی
دکتر صفیه عبداللهی

Safiieh Abdollahi

دکتر پیمان دوستی
استادیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: روانشناسی
Peyman Dousti
Assistant Professor, department of Psychology
South Tehran Branch, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
مرضیه شهریاری
مرضیه شهریاری

مدیرداخلی
ژاله مریدی
ژاله مریدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۷