فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 86، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پروانه عسگری، اسماعیل شریعت، مصطفی غلامی، فاطمه بهرام نژاد* صفحات 118-130
  زمینه و هدف

  خودمراقبتی نقش مهمی در مدیریت مراقبت از بیماران نارسایی مزمن کلیه دارد. جهت ارایه آموزش موثر، شناخت هر چه بیش تر مشکلات، نگرانی ها و چالش های خودمراقبتی در این گروه از بیماران ضروری می باشد. هدف مطالعه حاضر «تبیین چالش های خودمراقبتی بیماران تحت همودیالیز» است.

  روش بررسی

  این مطالعه بخشی از طرح تحقیقاتی تبعیت از رژیم درمانی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398 می باشد. بیمارانی که بالاترین و پایین ترین میانگین نمره خودمراقبتی را داشتند، با نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و در نهایت 22 مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 18 مصاحبه شونده انجام یافت. همه داده ها ضبط، دستنویس و با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی با رویکرد Graneheim و Lundman تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته های حاصل از تجزیه تحلیل داده ها، شامل چهار طبقه «تعارض دیدگاه بیمار و پرستار» «آموزش حلقه گمشده»، «فرهنگ: شمشیر دو لبه» و «نقش دو گانه باورهای مذهبی» بود.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیماران تحت همودیالیز با چالش های متعددی در خودمراقبتی مواجه هستند. از جمله در درک معنای خودمراقبتی و مصداق های آن، دچار مشکل می شوند. باید در خصوص اهمیت آموزش به این بیماران و همچنین تغییر باورهای مذهبی و فرهنگی این افراد برنامه ریزی شود.

  کلیدواژگان: همودیالیز، خودمراقبتی، تحلیل محتوا، تحقیق کیفی
 • مهین کیانی مسک، مریم آرادمهر، الهام آزموده* صفحات 131-143
  زمینه و هدف

  افزایش وزن مطلوب دوران بارداری، به عنوان شاخص مهم سلامت مادر و جنین از متغیرهای قابل تعدیل زیادی اثر می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت وزن گیری اختصاصی سن بارداری براساس شاخص های انجمن پزشکی آمریکا و تعیین عوامل مرتبط با آن انجام یافته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی تعداد 250 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر تربت حیدریه در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر فرد وزن گیری اختصاصی سن بارداری محاسبه و براساس میزان انحراف از شاخص های انجمن پزشکی آمریکا، افراد به سه دسته وزن گیری کم تر از حد، بهینه و بیش از حد تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مشخصات زمینه ای، پرسشنامه وزن گیری و مقیاس روابط چندبعدی بدن بود. داده ها با آزمون های کای اسکویر، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و رگرسیون رتبه ای در نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، 22% افراد وزن گیری کم تر از حد، 4/46% وزن گیری بهینه و 6/31% وزن گیری بیش از حد داشتند. وزن گیری اغلب افراد با شاخص توده بدنی لاغر و نرمال در محدوده طبیعی (4/55%) و در اغلب افراد دارای اضافه وزن و چاق، در محدوده بیش تر از حد (به ترتیب 2/43% و 7/35%) قرار داشت. وضعیت وزن گیری با سن، تحصیلات، پاریتی، سابقه سقط، احساس زن و همسر وی نسبت به بارداری و خواسته بودن بارداری از منظر همسر ارتباط داشت (05/0>p). بعد از ورود متغیرهای معنادار به مدل رگرسیون رتبه ای تنها نولی پاریتی قادر به پیش گویی وضعیت وزن گیری دوران بارداری بود (017/0=p).

  نتیجه گیری

  مطلوب بودن وضعیت وزن گیری اغلب زنان باردار این مطالعه ممکن است بازگوکننده تغذیه مناسب و کارآمد بودن مراقبت های بارداری در این شهر باشد. شناسایی عوامل مرتبط با وزن گیری خارج از محدوده موجب افزایش کارایی مداخلات مربوط به وزن گیری می شود.

  کلیدواژگان: وزن گیری، شاخص توده بدنی، سن بارداری، تصویر بدنی، انجمن پزشکی آمریکا
 • علی محمد مصدق راد، مریم تاجور، قاسم جان بابایی، محبوبه پارساییان، فرح بابایی، لیلی اسلامبولچی* صفحات 144-162
  زمینه و هدف

  شاخص سزارین در ایران 56% در سال 1392 بوده که از میزان 10 تا 15 درصدی پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی بسیار بیش تر است. برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت با هدف کاهش سزارین های غیرضروری و ارتقای سلامت مادران و نوزادان از اردیبهشت 1393 در کشور اجرا می شود. این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه ترویج زایمان طبیعی بر میزان سزارین کشور پرداخته است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و طولی است. شاخص سزارین ماهیانه بیمارستان های کشور از اول فروردین 1392 تا شهریور 1397 استخراج و روند تغییرات آن، قبل و بعد از اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی با استفاده از روش سری زمانی منقطع تحلیل شد.

  یافته ها

  شاخص سزارین در ایران بلافاصله پس از اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی 6% کاهش یافت و سپس، در همین سطح ثابت ماند. این برنامه در کاهش سزارین بیمارستان های آموزشی (5/9%)، غیرآموزشی (7/11%)، خصوصی (1/18%)، خیریه (1/27%) و دانشگاه آزاد اسلامی (31%) موثر بوده، اما تاثیر افزایشی بر سزارین بیمارستان های تامین اجتماعی (7%) و وابسته به سایر سازمان ها (7/15%) داشته است. در صورت عدم اجرای برنامه، سزارین کشور به 5/58% در شهریور 1397 می رسید.

  نتیجه گیری

   اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی تاحدی در کاهش سزارین در ایران موثر بوده است. ارتقای این برنامه از طریق تدوین و اجرای راهبردهای جامع مرتبط با حوزه های حاکمیت و رهبری، تامین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات، اطلاعات و ارایه خدمات، با توجه به علل افزایش سزارین غیرضروری در سطوح وزارت بهداشت (متا)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (ماکرو)، بیمارستان (مزو) و تیم زایمان (میکرو) برای دستیابی به اهداف ملی تعیین شده ضروری است.

  کلیدواژگان: اصلاحات سلامت، سزارین، بیمارستان
 • زهرا کریمی، نسرین رضایی، منصور شکیبا، علی نویدیان* صفحات 163-177
  زمینه و هدف

  اعتیاد به عنوان یک بحران و یک اختلال مزمن طولانی مدت می تواند باعث ایجاد علایمی در سلامت روانی فرد مصرف کننده و اعضای خانواده شود که شایع ترین آن ها استرس، اضطراب و افسردگی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله کیفیت زندگی درمانی، بر واکنش های روان شناختی مراقبان خانوادگی معتادان انجام یافته است.

  روش بررسی

  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. جامعه پژوهش شامل مراقبان خانوادگی معتادان بستری در بیمارستان روان پزشکی بهاران شهر زاهدان در سال 1397 بود. نمونه ها 80 نفر بودند که به طور تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مراقبان گروه مداخله هشت جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی درمانی را به صورت یک روز درمیان و براساس محتوای تعیین شده دریافت کردند. پس از گذشت 8 هفته از پایان مداخله، داده ها با پرسشنامه 21 سوالی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) جمع آوری و در نرم افزار SPSS ویرایش 21 و با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل، کای دو و کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از مداخله کیفیت زندگی درمانی، میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی (به ترتیب 36/4±50/11، 49/3±05/11 ، 67/4±57/10) مراقبان خانوادگی گروه مداخله به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل (به ترتیب 93/4±67/14، 33/4±02/14، 77/4±40/13) بود (01/0<p). قبل از مداخله بین دو گروه از نظر این متغیرها تفاوتی وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   مشاوره کیفیت زندگی درمانی در این مطالعه تاثیر مثبت و معناداری بر کاهش شدت واکنش های روان شناختی مراقبان خانوادگی معتادان داشت؛ بنابراین استفاده از این رویکرد مشاوره ای به موازات برنامه های ترک اعتیاد به منظور افزایش رفاه و سلامت روان شناختی مراقبان خانوادگی به ارایه دهندگان خدمات درمانی و مراقبتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی درمانی، مراقب خانوادگی، معتاد
 • نوشین بابایی، مریم رسولی، اعظم شیرین آبادی فراهانی، هومان منوچهری، راضیه بیک میرزا، مریم ورزش نژاد* صفحات 178-191
  زمینه و هدف

  ثبت صحیح گزارش پرستاری، بیانگر عملکرد بالینی مطلوب پرستار و مطابقت آن با استانداردها است. تشخیص های پرستاری ناندا یکی از مهم ترین و پرکاربردترین عبارات استاندارد بین المللی برای ثبت مراقبت های پرستاری می باشد که لازم است ثبت مراقبت ها بر این اساس صورت گیرد. این مطالعه با هدف تعیین میزان انطباق و فراوانی تشخیص های پرستاری ثبت شده در بخش انکولوژی کودکان با عبارات تشخیص های پرستاری سیستم طبقه بندی ناندا انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی گزارش های پرستاری ثبت شده در پرونده های کودکان بستری در بخش های آنکولوژی کودکان دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سه ماهه نخست سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به روش سرشماری پرونده ها و در 3 ماه متوالی انجام یافت. در مجموع 86 پرونده و 3701 گزارش پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. مستندات پرستاران از طریق تحلیل محتوای آشکار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، عبارات به دست آمده با تشخیص های پرستاری سیستم طبقه بندی ناندا انطباق داده شد و میزان انطباق و فراوانی تشخیص های پرستاری استخراج شده تعیین شد.

  یافته ها

  میزان کلی انطباق تشخیص های استخراج شده از گزارش های پرستاری با تشخیص های پرستاری ناندا، 7/14% بود. بیش ترین تشخیص های پرستاری، تشخیص های مرتبط با دسته بندی ایمنی/ حفاظت، با میزان 95/47% و بعد از آن تشخیص های مربوط به دسته بندی تغذیه به میزان 42/24 % و در نهایت تشخیص های پرستاری مرتبط با دسته بندی آسایش به میزان 8/12% بود.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در حال حاضر در ثبت مراقبت های پرستاری از چارچوب های استانداردی مانند فرآیند پرستاری و تشخیص های پرستاری ناندا به میزان بسیار محدود استفاده می شود. پیشنهاد می شود آموزش های کاربردی برای افزایش دانش و انگیزه جهت به کارگیری تشخیص های پرستاری ناندا، داده شود.

  کلیدواژگان: تشخیص پرستاری، ثبت پرستاری، کودکان
 • سید رضا برزو، دانیال شادی*، نرگس کلوندی، علی افشاری، لیلی تاپاک صفحات 192-204
  زمینه و هدف

  ناامیدی یکی از عوارض روانی مهم برای سالمندان مقیم مراکز سالمندی است. مراقبت معنوی جنبه ای منحصر به فرد از مراقبت در پرستاری است که می تواند پاسخ گویی مناسب برای نیازهای روانی سال خوردگان در برخورد با ناامیدی باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مراقبت معنوی بر امیدواری در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان انجام یافته است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد است که در سال 1397 در خانه های سالمندان استان همدان در دو گروه مداخله (35 نفر) و کنترل (35 نفر) انجام گرفته است. در ابتدای مطالعه هر دو گروه پرسشنامه امید Schneider را تکمیل کردند و در گروه مداخله، مداخله مبتنی بر مراقبت معنوی در طی سه جلسه اجرا شد و یک ماه بعد پس آزمون در هر دو گروه انجام گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون های همبستگی اسپیرمن و کراسکال والیس در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

  یافته ها

  بین نمرات امیدواری کلی در دو گروه مداخله (80/9±94/22) و کنترل (86/3±94/25) قبل از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد (085/0=p)، اما بعد از آموزش بین دو گروه مداخله (04/6±94/42) و کنترل (09/4±80/23) اختلاف معناداری پدید آمد (001/0<p).

  نتیجه گیری

   با توجه به تاثیر مثبت مراقبت معنوی بر امیدواری سالمندان در این پژوهش، برنامه ریزی جهت آموزش های معنوی و مذهبی اصیل در این گروه از افراد جامعه ضروری است.

  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، امیدواری، سالمندی، مراکز سالمندی
 • سمانه نجفی، محمدرضا منصوریان، شهلا خسروان، نعمت جعفری قلعه جوقی، سیما جعفری آنی، فاطمه خلیلی* صفحات 205-217
  زمینه و هدف

  آموزش تغذیه صحیح یکی از مهم ترین اولویت ها در همه دوران های زندگی به خصوص در سنین کودکی است. روش آموزش نیز یکی از ارکان مهم در موثر بودن آموزش تلقی می شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روش های ایفای نقش و سخن رانی بر آگاهی کودکان دبستانی در زمینه تغذیه سالم انجام یافته است.

  روش بررسی

  این مطالعه نیمه تجربی در مورد 60 دانش آموز ابتدایی دوره دوم شهر گناباد در سال 1396 انجام یافته است. شرکت کنندگان به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به دو گروه ایفای نقش و سخن رانی تخصیص یافتند. آگاهی دانش آموزان قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از آموزش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته سنجیده شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، تحلیل شد. 05/0≤p معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   میانگین نمره آگاهی در گروه ایفای نقش قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله به ترتیب 55/2±77/10، 15/55±1/14 و 10/1±50/14 و در گروه سخنرانی به ترتیب 85/1±07/11، 43/1±72/13 و 84/2±47/11 (دامنه نمرات قابل کسب 16-0) بود. بین میانگین آگاهی قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود داشت (001/0<p) و افزایش آگاهی در روش ایفای نقش بیش تر از سخنرانی بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به تاثیر بیش تر شیوه ایفای نقش نسبت به سخن رانی در آموزش تغذیه سالم در کودکان سن مدرسه، پیشنهاد می شود در برنامه آموزش تغذیه در مدارس از روش های جذاب، پویا و موثرتری همچون ایفای نقش، متناسب با اهداف رفتاری آموزشی استفاده شود تا علاوه بر افزایش بازده آموزشی، موجب ماندگاری بیش تر اثرات آموزش و یادگیری پایدارتر دانش آموزان گردد.

  کلیدواژگان: ایفای نقش، سخن رانی، آگاهی، کودک، دانش آموز، تغذیه کودک
 • لیلا نیک روز، فاطمه الحانی*، عباس عبادی، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 218-237
  زمینه و هدف

  خودکنترلی، سازمان دهی پاسخ های شناختی و احساسی به منظور ارایه رفتار مداوم و انطباقی با استانداردهای ایده آل در اهداف بلند مدت است. با توجه به بار مراقبتی بالای بیماران مزمن، مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم توسعه یافته خودکنترلی مراقب عضو خانواده بیمار مزمن مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور انجام یافته است.

  روش بررسی

  داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار با 26 مشارکت کننده (19 مراقب عضو خانواده، چهار پرستار، سه بیمار مزمن) از خرداد 95 تا مرداد 96 در جنوب غربی ایران جمع آوری و با تحلیل محتوای هدایت شده تحلیل شد. ضبط مستندات، توصیف دقیق جزییات، بازنگری مشارکت کنندگان و ناظران، حداکثر تنوع مشارکت کنندگان، به منظور صحت و دقت داده ها مورد توجه بود.

  یافته ها

  خودکنترلی تعالی بخش مراقب عضو خانواده در چهار بعد «بصیرت مراقب»، «اولویت گذاری ارزشی در مراقبت»، «پذیرش بار مراقبت» و «ارایه مراقبت متعهدانه» تبیین شد. مراقب با پیش بینی خطرات احتمالی ایفای نقش مراقبت و شناخت عمیق شرایط مراقبت ضمن توجه به نتیجه مراقبت و فضیلت آن، بار مراقبت را از طریق مثبت اندیشی و مصلحت اندیشی پذیرفته و متواضعانه ضمن برخورداری از تجربه مراقبتی با صلاحیت، «مراقبتی متعهدانه» را ارایه می نماید.

  نتیجه گیری

  تبیین مفهوم خودکنترلی مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور در عرصه واقعی، سبب شناخت واضح این مفهوم شده و زمینه ساز انجام «مراقبت متعهدانه» توسط مراقبان عضو خانواده بیماران مزمن و در نتیجه کاهش بار کاری در بالین خواهد شد.

  کلیدواژگان: بیماری مزمن، مراقب عضو خانواده، خودکنترلی، الگوی توانمندسازی خانواده محور، تحقیق کیفی
|
 • Parvaneh Asgari, Esmail Shariat, Mostafa Gholami, Fatemeh Bahramnezhad* Pages 118-130
  Background & Aim

  Self-care plays an important role in the management of care for patients with chronic renal failure. In order to provide effective education, it is necessary to identify problems, concerns and challenges in this group of patients. The aim of this study was to explore the challenges of self-care in the patients undergoing hemodialysis.

  Methods & Materials

  This study is part of a research project on adherence to treatment regimen in hemodialysis patients referred to hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2019. Patients with the highest and lowest mean (SD) scores of self-care were selected by the purposeful sampling method and finally, 22 in-depth semi-structured interviews were performed with 18 interviewees. All data were recorded, transcribed and analyzed using the conventional content analysis approach proposed by Graneheim and Lundman.

  Results

  Findings from the data analysis included four categories: "the mismatch between the view of patient and the view of nurse", "missing loop training", "culture: a double sword ", and "dual role of religious beliefs".

  Conclusion

  The results of the present study showed that patients undergoing hemodialysis faced many challenges in self-care. They had difficulty in understanding the meaning of self-care and its implications. There is a need to plan for educating these patients and also changing their religious and cultural beliefs.

  Keywords: hemodialysis, self-care, content analysis, qualitative research
 • Mahin Kiyani Mask, Maryam Aradmehr, Elham Azmoude* Pages 131-143
  Background & Aim

  Optimal weight gain during pregnancy, as an important indicator of maternal and fetal health, is affected by many adjustable variables. The present study was conducted to evaluate the gestational age-specific weight gain based on the indices of the American Institute of Medicine and to determine its related factors.

  Methods & Materials

  In this descriptive study, 250 pregnant women referred to the health centers of Torbat Heydarieh were assessed in 2018. The gestational age-specific weight gain was calculated for each woman, and based on the amount of deviation from the IOM indices, the subjects were divided into three groups including weight gain less than optimal, optimal and over than optimal. Data collection tools were demographic questionnaire and Multidimensional Body Relationship Questionnaire. Data were analyzed by chi-square, ANOVA, Kruskal-Wallis tests and ordinal regression using the SPSS software version 16.

  Results

  In this study, 22% of the subjects gained weight less than optimal, 46.4% gained weight normally and 31.6% had excessive weight gain. Weight gain in most women with normal and low body mass index was in a normal range (55.4%) and in most overweight and obese women was higher than an optimal range (43.2% and 35.7%, respectively). Weight gain was related to age, education, parity, abortion history, feelings of women and their partners toward pregnancy and wanting the pregnancy from the viewpoint of the partner (P<0.05). After entering the significant variables into the ordinal regression model, only nulliparity was able to predict pregnancy weight gain status (P=0.017).

  Conclusion

  Optimal weight gain in most pregnant women of this study may reflect the proper nutrition and effectiveness of prenatal care in this city. Identifying factors related to weight gain out-of-range increases the effectiveness of interventions on weight gain.

  Keywords: weight gain, body mass index, gestational age, body image
 • AliMohammad Mosadeghrad, Maryam Tajvar, Ghasem Janbabai, Mahboobeh Parsaiian, Farah Babaey, Leila Eslambolchi* Pages 144-162
  Background & Aim

  Cesarean section (CS) rate was 56% in 2012 in Iran, which was considerably higher than the WHO recommended rate (10-15%). Thus, the Normal Delivery Promotion (NDP) program as a part of Iran’s Health Transformation Plan (HTP) was implemented in 2014 to reduce unnecessary cesarean deliveries and promote maternal and neonatal health. The aim of the study was to evaluate the effect of the NDP plan on the CS rates.

  Methods & Materials

  This quasi-experimental and longitudinal study analyzed the immediate and long- term effects of the NDP program on the CS trend in Iran using an interrupted time series analysis. Monthly CS rates in the hospitals of the country were extracted from April 2013 to September 2018.

  Results

  Overall CS rate in Iran decreased by 6% immediately after the implementation of the NDP program and then remained at the same level. The NDP program reduced the CS rate in teaching (9.5%), non-teaching (11.7%), private (18.1%), and charity (27.1%) hospitals. But the CS rate increased in social security (7%) and other hospitals (15.7%). The CS rate would have reached 58.5% by September 2018 if the NDP program had not been implemented.

  Conclusion

  The NDP program was somewhat effective in reducing the CS rate in Iran. Promoting this program by formulating a strategic plan and comprehensive action plans addressing various underlying causes of CS at meta (ministry of health), macro (universities of medical sciences), meso (hospitals) and micro (obstetricians, midwives, and mothers) levels and considering effective solutions in the areas of governance and leadership, financing, human resources, equipment, information and service delivery is critical to achieve the determined national goals.

  Keywords: healthcare reforms, cesarean section, hospital
 • Zahra Karimi, Nasrin Rezaee, Mansour Shakiba, Ali Navidian* Pages 163-177
  Background & Aim

  Addiction as a crisis and a chronic long-term disorder can lead to mental health symptoms in the users and their family members, the most common of which are stress, anxiety and depression. The aim of the study was to determine the effect of a quality of life intervention on the psychological reactions in family caregivers of addicts.

  Methods & Materials

   This study is a clinical trial. The research population included the family caregivers of addicts admitted to Baharan psychiatric hospital in 2018. The sample consisted of 80 subjects who were randomly divided into intervention and control groups. The caregivers in the intervention group received eight sessions of group counseling based on quality of life therapy and based on specified content, every other day. Eight weeks after the intervention, the data were collected using the DASS-21, and were analyzed by the SPSS software version 21 using paired t test, independent t test, Chi-square and Covariance.

  Results

  After the quality of life intervention, the mean scores of stress, anxiety and depression in family caregivers in the intervention group (11.50±4.36, 11.05±3.49, 10.57±4.67) were significantly lower than those of in the control group (14.67±4.93, 14.02±4.33, 13.40±4.77) (P<0.01). There were no significant differences in these variables between the two groups before the intervention.

  Conclusion

  Counseling based on quality of life therapy in this study had a positive and significant effect on reducing the severity of psychological reactions in family caregivers of addicts. Therefore, health care providers are recommended to use this counseling approach along with addiction treatment programs to increase the welfare and psychological well-being of family caregivers.

  Keywords: stress, anxiety, depression, quality of life, family caregiver, addict
 • Nooshin Babaei, Maryam Rassouli, Azam Shirinabadi Farahani, Houman Manoochehri, Raziyeh Beykmirza, Maryam Varzeshnejad* Pages 178-191
  Background & Aim

  Proper recording of the nursing report indicates the nurse’s optimal clinical performance and compliance with the standards. Nanda Nursing Diagnosis is one of the most important and widely used international standard terms for recording nursing care. The aim of this study was to determine the degree of compliance and frequency of nursing diagnoses registered in the pediatric oncology department with the statements of nursing diagnoses of the Nanda classification system.

  Methods & Materials

  In this descriptive study, the nursing reports recorded in the files of children hospitalized in the pediatric oncology wards of two hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in the first quarter of 2016, were reviewed. Sampling was done by the census method for 3 consecutive months. Overall, 86 files and 3701 nursing reports were reviewed. Nurseschr('39') documentation was analyzed through the manifest content analysis. The obtained expressions were adapted to the nursing diagnoses of the Nanda classification system and the degree of adaptation and frequency of nursing diagnoses were determined.

  Results

  The overall compliance between the diagnoses extracted from the nursing reports and the Nanda nursing diagnoses was 14.7%. The most frequent nursing diagnoses were diagnoses related to safety/protection classification with a frequency of 47.95%, followed by diagnoses related to nutrition classification with a frequency of 24.42% and finally a frequency of 12.8% for nursing diagnoses related to comfort classification.

  Conclusion

  The findings of the present study indicated the low levels of compliance with the Nanda nursing diagnoses and nursing process in the nursing reports. Therefore, practical training is suggested to increase nurseschr('39') knowledge and motivation to apply Nanda nursing diagnoses.

  Keywords: nursing diagnoses, nursing record, pediatrics
 • Seyed Reza Borzou, Danial Shadi*, Narges Kalvandi, Ali Afshari, Leili Tapak Pages 192-204
  Background & Aim

  Frustration is one of the important psychological consequences for the elderly in the nursing home. Spiritual care is a unique aspect of nursing care that can be a strong response to the dealing with frustration. The aim of this study was to determine the effect of spiritual care education on hope in the elderly residents of nursing homes.

  Methods & Materials

   The present study was a before-and-after semi-experimental study, conducted in 2018 on 35 elderly residents of nursing homes in Hamadan, assigned into two groups of intervention (35 people) and control (35 people). At the beginning of the study, both groups completed the Schneider hope scale. For the intervention group, the intervention based on spiritual care was performed in three sessions. The post-test was performed for both groups after one month. Spearman correlation and Kruskal-Wallis tests were used to analyze the data through the SPSS software version 16.

  Results

  There was no significant difference in overall hope score between the groups of intervention (22.94±9.80) and control (25.94±3.86) before the intervention (P=0.085); but after the intervention, there was a significant difference between the intervention (42.94±6.04) and control (23.80±4.09) groups (P<0.001).

  Conclusion

  Considering the positive effect of spiritual care on hope in the elderly in this research, planning for spiritual education is essential in this group of people.

  Keywords: spiritual care, hope, aging, adult day care centers
 • Samane Najafi, MohammadReza Mansoorian, Shahla Khosravan, Nemat Jafari Ghaleh Joughi, Sima Jafari Ani, Fatemeh Khalili* Pages 205-217
  Background & Aim

  The healthy nutrition education is one of the most important priorities in all life periods, especially in childhood. The teaching method is also considered one of the important factors for the effectiveness of education. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of lecture and role-playing methods on awareness of healthy nutrition in school-age children.

  Methods & Materials

  This quasi-experimental study was conducted on 60 primary school students in Gonabad city in 2017. Participants were selected by multistage random sampling and allocated into two groups of role-playing and lecture. Studentschr('39') awareness was measured by a self-structured questionnaire before, immediately and one month after education. Data were analyzed using the SPSS software version 16 by descriptive and inferential statistics. A P-value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  The mean score of awareness for the role-playing group before, immediately and one month after the intervention respectively was 10.77±2.55, 14.1±55.15 and 14.50±1.10 and for the lecture group respectively was 11.07±1.85, 13.72±1.43 and 11.47±2.84 (the score range: 0-16). There was a significant difference in the mean score of awareness before, immediately and one month after the intervention between the two groups (P<0.001), and in the role-playing group, the increase in awareness score was more than in the lecture group.

  Conclusion

  Considering the greater effect of role-playing method than lecture on healthy nutrition education in school-age children, it is suggested that more attractive, dynamic and effective methods such as role-playing, in accordance with educational behavioral goals, be used in school nutrition education programs. In addition to enhancing educational efficiency, this will make the effects of education and learning more sustainable for students.

  Keywords: role playing, lecture, awareness, child, student, child nutrition
 • Leila Nikrouz, Fatemeh Alhani*, Abbas Ebadi, Anooshirvan Kazemnejad Pages 218-237
  Background & Aim

  Self-control is the capacity to organize cognitive and emotional responses in order to provide continuous and adaptive behavior with ideal standards for long-term goals. Due to the high levels of care burden of patients with chronic disease, this study aims to explain the concept of self-control in the family caregivers of patients with chronic disease based on the family-centered empowerment model.

  Methods & Materials

   Data were collected through in-depth, semi-structured interviews with 26 participants (19 caregivers, four nurses and three patients with chronic disease) from June 2016 to August 2017 in southwestern of Iran. Data were analyzed using the directed content analysis approach. The documents recording, accurate description of details, member checking, peer checking, and maximum variation of participants, were considered for ensuring the trustworthiness of the data.

  Results

  “Transcendental self-control” of family caregiver was explained by four conceptual categories: “caregiver insight", "value prioritization in care", "acceptance of care responsibilities" and "committed care". By predicting the potential risks of playing the care role and deeply understanding the conditions of care while paying attention to the value prioritization outcome-centered and virtue-based care, the family caregiver accepts the care burden through positive thinking and expediency and modestly offers "committed care" while having competent care experiences.

  Conclusion

  The explanation of self-control concept based on family-centered empowerment model in the real field creates a clear understanding of this concept and leads to "commitment care" by family caregivers of patients with chronic diseases and in turn provides a basis for reducing workload in the clinical setting.

  Keywords: chronic disease, family caregiver, self-control, family centered empowerment model, qualitative research