فهرست مطالب

پژوهش در هنر و علوم انسانی - سال پنجم شماره 6 (پیاپی 29، مهر 1399)
 • سال پنجم شماره 6 (پیاپی 29، مهر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهره شایسته فر*، بهمن نامور مطلق صفحات 1-11

  تنهایی مفهومی است که از دیرباز ذهن افراد یک جامعه را به خود معطوف داشته است، واژه تنهایی که معانی متفاوتی دارد و در موارد مختلف از جمله ارتباط ساحتها و بخشهای مختلف فرد با یکدیگر و ارتباط فرد با فرد دیگری و در نهایت ارتباط فرد با هستی محیط پیرامونش تعریف میگردد. از این رو با توجه به اینکه انسان، همواره در معرض تهدید عوال اضطرابزا و دلهره آور فرا گرفته است، لذا برای ایجاد حفظ امنیت از دست رفته خود گاها به تنهایی پناه برده است. این دلهره انسان معاصر در برابر تنهایی و مرگ در دوره های مختلف کاری هنرمندان، تاثیر واضح و شفافی را در بیان و خلق آثار آنها گذاشته است. لذا در زمان شیوع بیماریها و یا بالیای طبیعی و حتی جنگ، گروه هنرمندان از جمله هنرمندان رشته های نقاشی و مجسمه سازی آثاری از جلوه های تنهایی، سکوت و بیشکلی در جهان را خلق نموده اند. در این میان هنرمند لهستانی به نام مگدالنا آباکانوویچ آثاری را برای نمایش این تنهایی حاصل از عدم امنیت روانی افراد جامعه در زمان جنگ جهانی دوم خلق کرد. این هنرمند مجسمه ساز، شخصیت های انسانی بیسر و در حالت سکون و ایستاده یا نشسته را به صورت جمعی و فاصله دار از یکدیگر را که نمودی از انسان آسیب دیده و تنها میباشد را خلق کرد. حال سوالی که مطرح میشود این است: هدف از خلق آثاری از این دست چه بوده است؟ و هنرمند تحت تاثیر کدام جریانهای سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی جامعه بوده است؟ در طی پژوهش به این سوالات پاسخ داده میشود و فرض بیشکلی و تنهایی انسان معاصر در دوره پساکرونا را مشابه زمان پسا جنگ هنرمند مورد مطالعه دانسته است و در طی پژوهش به معرفی و تحلیل آثار هنرمند پرداخته شد. پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و جامعه تحلیلی منابع اطلاعاتی دسته اول و دوم مرتبط با موضوع پیش رفت که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،

  کلیدواژگان: بی شکلی، تنهایی، انسان معاصر، پسا کرونا، مگدالنا آباکانوویچ
 • سید محمدصادق حایری زاده، محمد قمیشی* صفحات 13-26

  کارمندان به طور متوسط روزانه بین 8 تا 12 ساعت را در فضاهای محل کار خود سپری میکنند. ازاینرو راه کارهای مناسب در جهت تامین خواسته آسایش جسمی و روانی و باال بردن سطح فضای کاری کارمندان ضروری است. با توجه به میزان زمانی که کارکنان در ساختمانهای اداری سپری میکنند شرایط کالبدی ساختمان اداری نقش عمدهایی در رضایتمندی و راحتی کارکنان دارد بنابراین طراح می بایست تمامی زوایای طراحی از جمله فضای خلوت، فضاهای تعامل، شخصی سازی، رنگ، مبلمان، روشنایی و غیره را برنامه ریزی و طراحی کند که رعایت تمامی این عوامل باعث ایجاد محیطی مناسب و کارآمد میشود و عدم توجه به این عوامل و طراحی نادرست باعث ایجاد اضطرابهای شغلی و پایین آمدن راندمان کاری میشود. به منظور طراحی صحیحتر و استانداردتر هر بنایی بهتر است ابتدا به بررسی، تحلیل نمونه های ساخته شده در رابطه با موضوع آن بنا دست زد، به همین سبب به شناخت نمونه های موردی و بررسی نقاط قوت و ضعف آن بناها دارای اهمیت است تا با بهره گیری از آنها در طراحی های آتی کارآمدتری انجام گیرد.

  کلیدواژگان: ساختمان اداری، نمونه موردی، فضای کار
 • هما غلامعلی پور زرندی* صفحات 27-47

  هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی طراحی جلد کتابهای شادروان حسین پناهی با استفاده از تصویرسازی با رویکرد جذب مخاطب میباشد. امروزه از عمده ترین فعالیت طراحان گرافیک دنیا میتوانیم به طراحی جلد کتاب اشاره کنیم. طراحی جلد کتاب فعالیتی همیشگی و ماندگارتر به نسبت دیگر آثار صفحه آرایی است که در واقع یک اثر ماندگار را از خود به جا میگذارد. مخاطبین کتاب هم افرادی تحصیل کرده و روشنفکر هستند و کار برای چنین مخاطبی لذت و شور خاصی را میطلبد. هدف اصلی این مقاله بررسی و معرفی جلد کتابهای حسین پناهی، از دیدگاه بصری و زیبایی شناختی و به صورت توصیفی- تحلیلی و همچنین، تجزیه تحلیل چند اثر شاخص این نویسنده میباشد. از اهم نتایج این پژوهش چنین است: طراحی جلد باید به گونهای باشد که نظر مخاطب را جلب کرده و او را تشویق به خرید کتاب بکند. طرح روی جلد باید مطابق با سلیقه، روحیات و حساسیتهای جامعه باشد. طرح روی جلد کتاب از ارکان موفقیت یک کتاب است و روحیه و شخصیت متن را بایستی نشان دهد. روی جلدهای کتابهای حسین پناهی، ساده، معماگونه و با الهام از شخصیت خاص نویسنده طراحی شدهاند. روحی حاکم و هماهنگی خاصی در تمامی طراحی ها وجود دارد. میتوان گفت که طرح ها به نوعی تلفیقی از فضای پاک و معصوم کودکانه و فضای فلسفی، عمیق و بلوغ شاعرانه هستند که در اغلب موارد موردتوجه مخاطبین جوان قرار میگیرند.

  کلیدواژگان: جلد کتاب، حسین پناهی، جذب مخاطب، تصویرسازی، طراحی
 • نرگس حوراسفند* صفحات 49-58

  امروزه تامین نشاط و سرزندگی شهری از دغدغه های اصلی به شمار میرود. "فضای شهری سرزنده" عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آنها در گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیت هایشان عمدتا به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز مییابد، به چشم میخورد. فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت های میان افراد و گروه های سنی و اجتماعی، جنسی؛ محیطی امن، سالم و پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کند و به نیاز تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهند و پاسخگوی حداقل نیازها باشند. تنوع افراد، رفتارها، کاربری ها و فعالیتها از مهمترین عوامل تقویت سرزندگی است. سرزندگی بدین معنی است که فرم شهر چگونه تداوم عملکردهای حیاتی و ارضای نیازهای بیولوژیکی انسانها را ممکن میسازد. پژوهش حاضر، در جهت شناسایی عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری و بررسی این عوامل در خلق فضای شهری پایدار محله امامیه مشهد میباشد. پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط، از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطالعات، میزان سرزندگی محدوده مطالعاتی ارزیابی شد. میزان تاثیر هر یک از شاخصها در سرزندگی محدوده مطالعاتی مشخص و در پایان راهکارها و جداولی معرفی شده که میتواند مبنایی جهت اولوی تبندی شاخصها و ارتقاء آنها در جهت نیل به سرزندگی پایدار در محدوده مطالعاتی باشد.

  کلیدواژگان: سرزندگی، فضای شهری، فعالیت، تنوع افراد، محله
 • سید عبدالحسین حسینی* صفحات 59-67

  ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب می آید. در صورتی که مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود، میتواند بخشی از مسایل و مشکالت سازمان را شناسایی و در جهت حل آنها راهکارهای عملی ارایه کند. چراکه شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته های آنها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت های مدیریتی و کارآمدسازی نظام مدیریت شهری دارد. مدیریت همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند؛ زیرا که رضایتمندی شهروندان از عملکرد سازمانها، در بهبود مدیریت شهری و افزایش کارآیی مدیریت شهری نقش اساسی ایفاء میکند. در پژوهش حاضر هدف سنجش میزان رضایتمندی از عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر خدمات شهری در شهر ایذه میباشد. ماهیت این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 300 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونهای متوسط به پایین بودن رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری را نشان میدهد. همچنین این آزمون نشان میدهد که شهروندان از بیان 4 شاخص آموزشی، اداری، انتظامی و بهداشتی بیشترین رضایت را از شاخص اداری اظهار کرده اند. همچنین دیگر نتایج نشان دادند که متغیرهای جنس، تحصیالت و شغل بر رضایتمندی از شهرداری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی شهروندان، مدیریت شهری، خدمات شهری، شهر ایذه
 • امین مرادی* صفحات 69-80

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری به برند انجام شده است. در این تحقیق به ارزیابی تاثیر تجربه مشتری، مشارکت مشتری، وابستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری به برند، تاثیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری و تاثیر مشارکت مشتری بر وابستگی به برند و اعتماد مشتری پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق مشتریان تلفن همراه سامسونگ، بازه زمانی آن اردیبهشت ماه 1399 تا مرداد ماه 1399 و حجم نمونه 220 نفر انتخاب شد. ابتدا داده های تحقیق از طریق پرسشنامه به دو روش چاپی و الکترونیکی جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق 22 spss و pls2 smart میباشند. بر اساس نتایج بدست آمده روایی واگرا، همگرا، پایایی ابزار گردآوری اطلاعات، برازش کلی مدل و همچنین تمام فرضیه ها تایید شد. طبق نتایج آزمون فرضیه ها متغیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری و متغیر مشارکت مشتری بر وابستگی به برند و اعتماد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای تجربه مشتری، مشارکت مشتری، وابستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارند

  کلیدواژگان: وفاداری به برند، تجربه مشتری، مشارکت مشتری، وابستگی به برند، اعتماد مشتری