فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها - پیاپی 1 (بهار 1399)

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
پیاپی 1 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجتبی نوری، حسین بازرگانی*، حسین صفری، افشین قلی پور صفحات 9-33

  با افزایش رقابت در صنایع، اهمیت زنجیره تامین در شرکت های مختلف نیز افزایش یافته است. امروزه هر شرکت در زنجیره ی تامین، با شرکت های رقیب، رقابت می کند. در این راستا طراحی، سازماندهی و تجزیه وتحلیل استراتژیک ساختار زنجیره تامین، برای بقا و رقابت در عرصه تجارت، امری ضروری است. شبیه سازی یکی از پر کاربردترین ابزار علم تحقیق در عملیات است که ارزیابی عملکرد سیستم را پیش از پدید آمدن ممکن می کند. می توان زنجیره تامین را به عنوان یک سیستم در نظر گرفت و با شبیه سازی آن، عملکرد سیستم زنجیره تامین را قبل از اجرا ارزیابی کرد. در این مقاله یک شبکه زنجیره تامین چهار سطحی شامل خرده فروش، توزیع کننده، تولیدکننده، تامین کننده مورد بررسی قرارگرفته است. زنجیره تامین تک محصولی بوده و مقدار تقاضای هر مشتری برابر یک می باشد و کمبود نیز مجاز نمی باشد. در این شبکه زنجیره تامین اگر محصول فروخته شده به مشتری معیوب باشد، محصول معیوب از مشتری پس گرفته و به جای آن محصول جدیدی به مشتری داده می شود و محصول معیوب تا کارخانه حمل و بعد از بررسی، تعمیر یا امحا می گردد. برای شبیه سازی این زنجیره تامین از نرم افزار ارنا و از یک نمونه پژوهشی در صنعت قالب گیری دورانی استفاده شده است. هدف از شبیه سازی این مسیله، ایجاد خط تولید جداگانه به منظور تولید نوعی مخزن پلی اتیلنی می باشد.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، شبیه سازی، گسسته پیشامد، نرم افزار ارنا
 • حمیدرضا تفقدی*، محمدرحیم رمضانیان، کیخسرو یاکیده صفحات 35-60

  امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای کسب مشروعیت محیطی و به دنبال آن ادامه بقا در محیط، یک اصل ضروری شمرده می شود و می توان به عنوان یک مزیت رقابتی نیز به آن نگریست. جهت بررسی تاثیر راهبردهای رقابتی شرکت ها بر دو بعد این پدیده، یعنی پیوند اجتماعی و تعهد به محیط زیست، اندازه حداقل حجم نمونه از طریق فرمول کوهن، 381 نمونه محاسبه گردید و در نهایت 450 پرسشنامه میان شرکت های بزرگ و برتر تولیدی و خدماتی ایران که از سایت مدیریت صنعتی استخراج گردیدند، توزیع شده و اطلاعات حاصل از 393 پرسشنامه برگشتی، توسط نرم افزار AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، راهبرد تمایز، تاثیر مثبت بر این ابعاد دارد و راهبرد رهبری هزینه، تنها بر بعد پیوند اجتماعی تاثیر مثبت می گذارد.  ماهیت حقوقی شرکت ها که بیانگر خصوصی و یا دولتی بودن آن هاست، رابطه راهبرد تمایز با ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند که نشان می دهد در ایران به هنگام اتخاذ راهبرد تمایز، میان نگاه و رویکرد شرکت های خصوصی و دولتی نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود، تفاوت معنی دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: تمایز، راهبردهای رقابتی، رهبری هزینه، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • روح الله تولایی، محمد مهدی مهتدی، محمود علیخانی* صفحات 63-100

  مدیران سازمان های بزرگ هنگام تصمیم گیری در مورد امور راهبردی مرتبط با سازمان، به داده هایی از منابع مختلف متکی هستند که این منابع می توانند ادارات زیرمجموعه سازمان یا تمامی نمایندگی های آن در شهرها یا کشورهای دیگر باشند. به طور معمول داده ها در یک سازمان به سیستم انبار داده ها متصل اند و سازمان ها پیوسته به دنبال توسعه انبار داده ها هستند. از طرفی توسعه انبار داده ها از منابعی عمدتا با زیرساخت های فنی ناهمگون و بعضا پیچیده و تخصصی، امری دشوار بوده که این امر مستلزم درک روشنی از واحدهای سازمان می باشد. اغلب توسعه دهندگان انبار داده درک کامل و روشنی از اهداف سازمان و واحدهای آن ندارند چرا که با همه بخش ها و حتی موضوعات آن آشنا نیستند. هدف از این مقاله تبیین چگونگی توسعه انبار داده ها در سازمان با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم است. در این پژوهش ضمن اخذ آراء صاحب نظران منابع انسانی و فناوری اطلاعات با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم و بهره گیری از مدل سه شاخگی، عوامل موثر بر تشکیل انبار داده در واحد منابع انسانی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری شناسایی شده است. در ادامه با شناسایی این ابعاد، الگوی مفهومی تشکیل و پیاده سازی انبار داده در واحد منابع انسانی طراحی گردیده است.

  کلیدواژگان: انبار داده، سیستم پردازش تحلیل برخط، روش شناسی سیستم های نرم
 • میثم کرمی پور*، سید جواد مرتضوی امیری، علیرضا شعبانی صفحات 99-131

  هدف اصلی از انجام این تحقیق رتبه بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی تفکر استراتژیک با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی(FDANP) در نمونه پژوهش دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام، توصیفی- پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مطالعاتکتابخانه ای و روش گردآوری داده های میدانی پرسش نامه می باشد. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران به تعداد 20 نفر می باشد. در این مطالعه ابتدا با مروری بر ادبیات نظری، شاخص های موثر تفکر استراتژیک شناسایی و سپس به روش دلفی فازی غربالگری و در نهایت 4 عامل اصلی به همراه 20 زیرعامل انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چند معیاره و از روش DEMATEL فازی برای تعیین روابط میان شاخص ها و از روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) برای وزن دهی و اولویت بندی شاخص ها استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه و حل با نرم افزار EXCEL نشان داد که در بین شاخص های اصلی، عامل هوشمندی استراتژیک با درجه وزنی 517/0 اولویت اول، "عامل تفکر استراتژیک" با درجه وزنی 328/0 اولویت دوم، عامل "راهبردهای تفکری" با درجه وزنی 241/0 اولویت سوم و در نهایت "عامل فردی" با درجه وزنی 186/0 اولویت چهارم را کسب کردند. همچنین در بین زیرشاخص ها، "هوشمندی منابع انسانی" با درجه وزنی 0999/0 اولویت اول، شاخص "هوشمندی منابع مالی"، با درجه وزنی 0878/0 اولویت دوم و "هوشمندی تکنولوژیکی" با درجه وزنی 0765/0اولویت سوم را در بین 20 زیرشاخص کسب کردند.

  کلیدواژگان: هوشمندی استراتژیک، هوشمندی منابع انسانی، تفکر استراتژیک، هوشمندی منابع مالی
 • علی رضاییان، علیرضا علی اکبری، محمدمیلاد احمدی* صفحات 135-178

  در کشور ما سالانه منابع و بودجه های فراوانی در بخش های مختلف خصوصی و دولتی، صرف فعالیت ها و امور مرتبط با علم و فناوری می شود. سیاست گذاران علم و فناوری برای مدیریت نهادهای علم و فناوری(از جمله اختصاص بودجه به آن ها) نیاز به ارزیابی عملکرد علمی آن نهادها دارند. در حال حاضر، برای کنترل راهبردی حوزه علم و فناوری، به مسایل موجود به صورت مسایلی از هم جدا نگریسته می شود و همبستگی و تاثیر و تاثر آنها کمتر مورد توجه است. بنایراین در تحقیق پیش رو پس از  برشمردن شاخص های کلان اندازه گیری علم و فناوری، به دنبال یافتن ارتباط میان این شاخص ها و نیز طبقه بندی آن ها در سطوح مختلف می باشیم. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. خبرگان مورد نظر یازده نفر از صاحبنظران و متخصصان مرتبط با موضوع هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. به همین منظور ضمن مصاحبه با خبرگان این حوزه و استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، این شاخص ها در پنج سطح تقسیم بندی شده اند. «منابع مالی» دارای بیشترین میزان استقلال بوده، پس از آن «آموزش عالی و نظامات آن» قرار دارند. «منابع انسانی» و «زیرساخت» در سطح سوم، «تولید علم»، «محیط و چارچوب نهادی» و «ترویج علم و فناوری» در سطح دوم مدل هستند و در نهایت، در سطح اول که وابسته ترین عوامل را دربردارد، «دستاوردهای اقتصادی» و «شبکه سازی و تعاملات» قرار دارند.

  کلیدواژگان: مدل سازی ساختاری تفسیری، کنترل راهبردی، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست گذاری
 • سید محمدکاظم اعتصامی*، حسین عیسایی، عادل آذر، محسن میری، حمیدرضا محمدی، مهدی فاتح راد صفحات 179-233

  یکی از مهمترین عوامل در دستیابی به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، اساتید و اعضای هیات علمی در این تراز می-باشد. در این راستا مقاله حاضر، طراحی نظام رشد و تعالی اعضای هیات علمی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی در دانشگاه مورد مطالعه را مدنظر قرار داده است. بدین منظور رویکرد روش شناسی سیستم های نرم مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این روش شناسی، در مرحله اول موقعیت مسئله ، کشف و در مرحله دوم توسط محقق روایت و با حلقه های علی به تصویر کشیده شده است. در بخش تعاریف ریشه ای(مرحله سوم) ذینفعان مختلف، مخاطبین، مالکان، جهان بینی، فرایند تبدیل ومحدودیت ها معین و در مرحله چهارم نحوه مداخله در موقعیت مسئله در قالب یک الگوی سه لایه ای ارایه شده که شامل یک سری اقدامات متعارف برای رشد و تعالی (لایه اول)، تغییراتی در ساختارها وسبک رهبری(لایه دوم) و نیز در دستگاه معرفتی، انگاره ها و پیش فرض های کنشگران(لایه سوم) است. در پایان مدل مفهومی به منظور پیاده سازی نظام رشد و تعالی اعضای هیات علمی ارایه شده است. مدل فوق موجب توانمندی و آمادگی اساتید و ایجاد شاکله متعالی(انگیزه و انگاره های متعالی، احساس هویت و کرامت و ..) در آن ها می شود تا بتوانند نقش های یک عضو هیات علمی تراز انقلاب اسلامی را به نحو احسن ایفا کنند.

  کلیدواژگان: دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، اعضای هیات علمی، نظام رشد و تعالی
|
 • Mojtaba Noori, Hossein Bazargani *, Hossein Safari, Afshin Gholipour Pages 9-33

  With the ever-increasing competition in industries, the importance of supply chain in various companies has increased as well. Nowadays, each company in supply chain competes with rival companies. Regardingly, strategic analysis and organization of supply chain structure is crucial for survival and competition in the business arena. Simulation is among the most widely used research tools on operations which enables system performance analysis before its occurrence. The supply chain can be considered as a system and through its simulation, supply chain system performance can be evaluated before implementation. A four-level supply chain network including retailer, distributor, manufacturer, supplier has been investigated in this paper. Supply chain consists of a single product and demand per customer has been considered equal to one and shortage is not allowed as well. In this supply chain network, if the product sold to a costumer is defective, it will be returned from the costumer and instead, a new product is given to the customer. The defective product is then shipped back to the factory and after inspection, it will be either repaired or disposed. ARNA Software and a research sample in the rotational molding industry have been employed to simulate such supply chain. The simulation in this project aims to create a separate production line to produce a polyethylene tank.

  Keywords: Supply Chain, Simulation, Discrete Event, Arena Software
 • Hamid Reza Tafaghodi *, Mohammad Rahim Ramazanian, Keikhosro Yakideh Pages 35-60

  Nowadays Corporate Social Responsibility (CSR) seems to be mandatory for organizations to gain environmental legitimacy and to keep maintaining environmental sustainability as well. CSR has a positive effect on organization credibility, and, it can be considered too as the competitive advantage for any firm. for analyzing the impact of competitive strategies on both environment commitment and social engagement dimensions of CSR, it's estimated 381 the minimum size of sample, by cohen's d formula. Finally it's distributed among 450 big and reputable Iranian manufacturing and service corporations in 2015 extracted from IMI, and Gathered data of 393 Iranian manufacturing and service corporations has been analyzed by AMOS. Results indicate that differentiation strategy has the positive impact on social engagement and environmental commitments, yet, cost leadership strategy has the positive effects only on social engagement. Also, the legal nature of the organization which is indicative of establishing firms as governmental or private moderate correlations between differentiation strategies and mentioned distinguished dimensions of CSR. This shows that meaningful differences appear between CSR(s) in Iranian private and governmental firms when they arrange for differentiation strategies.

   

  Keywords: Competitive strategies, Corporate Social Responsibility, Cost leadership, differentiation
 • Ruhollah Tavallaei, Mohammad Mahdi Mohtadi, Mahmoud Alikhani * Pages 63-100

  When deciding on strategic issues related to the organization, administrators of large corporations rely on data of various sources which can be either organization’s divisions and offices or all of its agencies in other cities or countries. In most cases, data in an organization are connected to a data warehouse system and organizations are constantly seeking to expand data warehouses. On the other hand, developing data warehouses from sources with primarily heterogeneous and often intricate and sophisticated technical infrastructure is arduous, requiring an explicit comprehension of organization’s divisions and units. Majority of data warehouse developers do not possess a clear and comprehensive understanding of the goals of the organization and its units as they are not acquainted with all of its departments and even topics. The aim of this article is to elucidate how data warehouses in an organization is developed using soft systems methodology. In the current research, human recourses and information technology experts’ opinions were acquired using soft systems methodology and using the triaxial model, the elements impacting the formation of data warehouse in the human resources unit concerning three contextual, structural and behavioral dimensions have been identified. After the identification of these dimensions, a conceptual model of data warehouse creation and implementation has been designed in the human resources department.

  Keywords: Data Warehouse, Online Analytics Processing System, Soft Systems Methodology
 • Meysam Karamipour *, Seyyed Javad Mortazavi Amiri, Alireza Shabani Pages 99-131

  “Strategic thinking” is considered an appropriate organizational leadership approach in nowadays ever-changing and capricious environment. An approach which can advantage the organization in relative to its rivalries and allocate higher market share. Recent studies have revealed that lack of strategic thinking serves as major deficiency in the performance of organizations and this type of thinking actively highlights the profitability for organizations. Creation and development of strategic thinking is among the most highly-demanded deeds in management and this attitude of thinking is crucial in all organizational levels, especially senior management. This research is applied and of descriptive-analytical in terms of purpose and method, respectively. Information collection method was through library studies and the method for field data collection is through questionnaires. The study population consists of 20 of experts in Islamic Azad universities of western Mazandaran province. Following reviewing the theoretical literature, effective indicators of strategic thinking were identified and then they were screened using fuzzy Delphi method and ultimately, 4 main factors with 20 sub-factors were selected. For data analysis, Multi-criteria decision making method, for determining correlations between indicators, DEMATEL, and for weighting and prioritizing the indicators, Network Analysis Process Method (ANP) were employed. The results of the analysis on the data gathered through questionnaires and processed by EXCEL software revealed that the highest weight belongs to strategic intelligence index and sub-index "human resource intelligence".

  Keywords: Strategic Intelligence, Human Resources Intelligence, Strategic thinking, Financial Intelligence
 • Ali Rezayian, Alireza Aliakbari, Mohammad Milad Ahmadi * Pages 135-178

  Annually, extensive budgets and resources in various public and private sectors are dedicated to science and technology related affairs in our country. In order to manage science and technology institutions, Science and technology policymakers (including budget allocations) need to assess those institutions scientific performances. Currently, to strategically control science and technology, existing issues are regarded separately, and their inter-correlation is mostly neglected. Hence, in this study, after listing macro indicators of science and technology measurements, we seek to discover the relationship between these indicators and their classification in different levels. The present study is developmental and descriptive-survey in terms of purpose and method, respectively. The target experts consist of eleven authorities and specialists of the desired subject and they have been purposely selected. In this regard, alongside interviewing the experts and using interpretive structural modeling, these indicators are categorized into five levels. “Financial sources” possesses the highest level of independence, followed by “higher education and its orders”. “Human resources” and “Infrastructure” are ranked third, and “Science production”, “Institutional environment and framework” and “science and technology promotion” belong to the second level of the model. Ultimately, “networking and interactions” and “economic achievements” are placed in the first level, which includes the most dependent factors.

  Keywords: interpretive structural modeling, Strategic Control, General Science, Technology Policies, Policy making
 • Seyed Mohammad Kazem Etesami *, Hossein Isaee, Adel Azar, Mohsen Miri, Haidreza Mohammadi, Mahdi Fateh Rad Pages 179-233

  One of the most prominent elements in achieving a standard university for Islamic revolution is by means of faculty members and professors by this standard. In this respect, the present article has covered the design of the system for development and excellence of faculty members of a standard university for Islamic revolution in case of the intended university. For this purpose, soft systems methodology approach has been employed. According to this methodology, the status of the problem is revealed in the first step, and in the second step, it is elucidated by the researcher and it also is depicted using causal loops. In “root definition” section (third step), distinct benefactors, audience, and owners are out-looked, conversion process and constraints are determined, and in the fourth step the intervention manner in the status of the problem is presented in form of a three-layered pattern, which consist of series of canonical measures for development and excellence (first layer), changes in leadership structures and style (second layer), and also in the epistemic system, the images and assumptions of the actors (third layer). Finally, a conceptual model has been presented to implement the system of development and excellence of faculty members. The described model leads to empowerment and preparation of the professors and the creation of the transcendental formation (transcendental images and incentives, sense of identity, dignity, etc.) in them so that they can best serve the roles of a faculty member of a standard university for Islamic revolution

  Keywords: faculty members, university in the level of the islamic revolution, Designing system