فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1401)

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فتانه یار احمدی*، مختار ظهرابی صفحات 1-18

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی مهارت های ارتباطی زنان با میانجیگری تعهد سازمانی انجام شد. جامعه آماری مورد بررسی، شامل کلیه کارکنان زن اداره آموزش و پرورش شهرستان قصرشیرین که تعداد آن ها 200 نفر است؛ می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری در دسترس بود. با توجه به فرمول کوکران تعداد افراد نمونه حدودا 127 نفر در نظر گرفته شد. سپس پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی. ای (1990)، تعهد سازمانی میر و آلن (1997) و مهارت های ارتباطی سرمد و همکاران (1390) در بین اعضای نمونه توزیع گردید. روایی مقیاس های مورد استفاده با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه های مذکور با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0، 84/0 و 91/0 بود. برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به اینکه توزیع داده ها نرمال بود برای تعیین همبستگی از آزمون پیرسون استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایموس و اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پس از برازش مدل ارایه گردید. نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی از طریق تعهد سازمانی بر مهارت های ارتباطی تاثیر دارد. سایر نتایج نشان داد که تعهد سازمانی بر مهارت های ارتباطی اثرگذار است.

  کلیدواژگان: عوامل فرهنگی، تعهد سازمانی، مهارت های ارتباطی
 • حبیب انصاری سامانی*، دنیا شجیرات صفحات 11-29
  سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح اقتصادی در هر کشور مستلزم شناخت امکانات و قابلیت های تولیدی و مزیت اقتصادی مناطق مختلف آن کشور است. صنعت فولاد از صنایع مهم زیربنایی توسعه کشور ایران محسوب می شود که از پتانسیل صادراتی بالایی برخورداراست. هدف پژوهش حاضر، شناخت مزیت نسبی زیربخش های بالادست و پایین دست صنعت فولاد استان یزد طی سال های 1383 تا 1397 می باشد، چرا که بخش اعظم معادن سنگ آهن کشور در استان یزد قرار گرفته است. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد. نتایج بررسی های پژوهش نشان داد؛ استان یزد در صنایع بالادست نسبت به کل کشور از تخصص تولیدی بیشتری برخوردار است و منطقه صادرکننده ارزش افزوده در فعالیت موردنظر است. در حالی که در بخش پایین دست عملکرد درآمدی ضعیفی را تجربه کرده است و درواقع منطقه واردکننده ارزش افزوده در این بخش است.به طورکلی بررسی یافته های پژوهش و پتانسیل تولیدی استان از قبیل؛ موقعیت جغرافیایی و ارتباطی با مراکز استان های اطراف، وجود نیروی کار متخصص و کارآمد در زمینه صنعت و معدن، علاقه سرمایه داران منطقه به سرمایه گذاری در بخش صنعت، دسترسی آسان سرمایه گذاران به بازارهای هدف، دسترسی راحت تولیدکنندگان به بازارهای هدف و توجه به مسایل کم آبی و غیره نشان داد؛ توسعه در بخش صنایع پایین دست فولاد نه تنها منجر به توسعه اقتصادی می شود بلکه همراه با رشد و افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی استان است و در کنار رشد کمی تولید، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هرروز نوآوری جدیدی صورت خواهد گرفت. اما به دلیل عدم جامع نگری در خصوص پروژه های توسعه از معدن تا محصول نهایی با ارزش افزوده بالا، تاکنون کم ترین بهره مندی را از ارزش افزوده بخش پایین دست داشته است.
  کلیدواژگان: صنعت فولاد، استان یزد، مزیت نسبی، ضریب مکانی
 • مهدی قشقائی*، مجید نوجوان صفحات 12-47

  هدف این پژوهش ارایه یک مدل فازی ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی دیمتل، فرایند تحلیل شبکه ای و تحلیل پوششی داده ها با اعمال محدودیت وزنی می باشد. در رویکرد پیشنهادی پس از انتخاب  تعداد 9 معیار ارزیابی عملکرد توسط خبرگان، ابتدا توسط روش دیمتل فازی ماتریس ارتباطات داخلی معیارها مشخص شده و سپس با استفاده از روش فرایندتحلیل شبکه ای فازی، وزن هر معیار محاسبه می گردد. این وزن ها برای ایجاد محدودیت های وزن نسبی برای متغیرهای ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی داده های فازی مورد استفاده قرارگرفته و مانع از از صفرشدن وزن متغیرها باعث می شوند. بنابراین در تمام شعب، وزن نسبی کاملا رعایت گردیده و ایراد عدم رعایت وزن متغیرها در مدل تحلیل پوششی داده ها نیز برطرف گردد. در انتها برای رتبه بندی شعب کارآ، از مدل اندرسون و پیترسون استفاده گردیده است.مدل پیشنهادی برای ارزیابی 30 شعبه از شعب یکی از بانک های کشور، طی یک دوره سه ساله استفاده شده و براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید با استفاده از مدل ترکیبی پژوهش و اعمال محدودیت های وزن نسبی متغیرها، تعداد شعب کارا کاهش و قدرت تفکیک مدل تحلیل پوششی داده ها، افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سنجش کارایی، دیمتل، فرایندتحلیل شبکه ای، تحلیل پوششی داده ها، داده های فازی، محدودیت های وزنی
 • هاتف فتوحی*، سعید محمدی، مهدی جعفری، سعید ضرغامی صفحات 31-57
  با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت نهادی تاکنون ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان نهادی بودن سازمان با در نظر گرفتن تمام معیارها و وابستگی های درونی و بیرونی سازمان بیان نشده است. سازمان نهادی علاوه بر داشتن بعد ارزشی بالا، انطباق پذیری و انعطاف پذیری خود را در تمام حالات حفظ کرده و به صورت مستمر در حال رشد و تعالی می باشد. در اکثر مسایل واقعی انواع مختلف وابستگی های بین عناصر موجود در مسیله از جمله وابستگی بین معیارهای تصمیم گیری وجود دارد به همین دلیل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) که قادر به اعمال کلیه وابستگی های عناصر موجود در مسیله می باشد، برای پاسخگویی به این نیاز مطرح شده است. با بهره گیری از تیوری خاکستری، اطلاعات کیفی و غیرقطعی خبرگان نیز در این تحقیق لحاظ می شود. در این مقاله با توجه به معیارهای نهادی بودن سازمان از منظر هفت اس مکنزی، با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و تیوری خاکستری، میزان نهادی بودن سازمان، ارزیابی شده و این روش در یک مطالعه موردی پیاده سازی می شود. سازمان مورد مطالعه وضعیت تقریبا خوبی نسبت به وضعیت مطلوب نهادی دارد و تقریبا 30 درصد با وضعیت مطلوب نهادی فاصله دارد.
  کلیدواژگان: سازمان نهادی، روش فرایند تحلیل شبکه ای، تئوری خاکستری
 • محمد غفاری فرد*، حسین رضایی، محمد حاذق صفحات 59-92

  پیشرفت اقتصادی یک مفهوم ارزشی بوده و عوامل مختلفی بر آن اثرگذار هستند که در این تحقیق عوامل سرمایه ای موثر بر پیشرفت اقتصادی شامل سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه معنوی، سرمایه فکری، سرمایه اخلاقی، سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی از نگاه امام علی (ع) بررسی شده و کانال های اثرگذاری این سرمایه ها برپیشرفت اقتصادی با حلقه های علی معلولی پویایی سیستمی ترسیم گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: سرمایه اجتماعی از طریق کانال های اعتماد، مشارکت، هم بستگی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر پیشرفت اقتصادی اثر می گذارد. سرمایه انسانی از طریق کانال های سلامت، آموزش، تخصص و مهارت، بهره وری نیروی کار و افزایش تولید بر پیشرفت اقتصادی اثر می گذارد. سرمایه فرهنگی از طریق کانال های کارو تولید، میانه روی، کسب درآمد حلال، نفی اسراف و تبذیر، تشکیل سرمایه و عدالت اقتصادی بر پیشرفت اقتصادی اثر می گذارد و سرمایه طبیعی نیز از طریق کانال های منابع آبی، خاک حاصلخیز، کشاورزی، معادن و صنعت بر پیشرفت اقتصادی اثرگذار می باشد. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت تحقق اهداف پیشرفت اقتصادی می بایست به آثار اقتصادی انواع سرمایه توجه لازم را مبذول دارند.

  کلیدواژگان: پیشرفت اقتصادی، انواع سرمایه، نهج البلاغه، پویایی سیستم
 • رضا قاسمی امامزاده*، حمیدرضا محمدی، مسعود علی حسینی صفحات 93-121

  دوران دفاع مقدس شکوفایی استعداد و خلاقیت، رشد باورهای دینی، تولد تفکر بسیجی و رشد فضایل اخلاقی و معنوی بوده است. این برهه رویش استعدادهایی بود که از وجود آن، فرماندهان و مدیران جوان رشد یافتند که امروز شاخصه فرماندهی و مدیریت در زمان حال می باشند. ازاین رو، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی مولفه های انتخاب فرمانده با استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس است. به منظور دستیابی به این هدف، با بهره گیری از روش کتابخانه ای و تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از فرماندهان عالی رتبه دوران دفاع مقدس و با محوریت سوال «شما در زمان دفاع مقدس چه کسانی را با چه ویژگی هایی به عنوان آدم های اصلی و فرماندهان خودتان انتخاب می کردید؟»، پژوهش حاضر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، انتخاب فرماندهان در دوران دفاع مقدس براساس 19 مولفه، طبق جدول شماره یک بوده است که می توان جهت تعیین نظام راهبردی انتخاب فرمانده در سازمان های نظامی و طراحی مدل شایستگی جهت ارزیابی وانتصاب فرماندهان به کارگیری نمود.

  کلیدواژگان: انتخاب فرمانده، دفاع مقدس، سازمان های نظامی، نظام راهبردی، مدیریت جهادی
|
 • Fataneh Yarahmadi *, Mokhtar Zohrabi Pages 1-18

  The aim of this study was to investigate the effect of cultural factors on the effectiveness of women's communication skills mediated by organizational commitment in education in Qasr Shirin. The statistical population included all female employees of Qasrshirin County Education Department, whose number is 200 people; is. Sampling method In this study was available. According to the Cochran's formula, the sample size was approximately 127 people. Then Barton J. Communication Skills Questionnaire. E. (1990), Mir and Allen (1997) organizational commitment and communication skills of Sarmad et al. (2011) were distributed among the sample members. The validity of the scales used using face validity and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha test were 0.83, 0.84 and 0.91, respectively. Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data and Pearson test was used to determine the correlation due to the fact that the data distribution was normal. Structural equation model was also used to test the research hypotheses. Emos and SPSS software were used to analyze the data. The results were presented after fitting the model. The results showed that cultural factors have a positive and significant effect on organizational commitment. The results also showed that cultural factors affect communication skills through organizational commitment. Other results indicated that organizational commitment affects communicative skills.

  Keywords: cultural factors, organizational commitment, Communicative skills
 • Habib Ansari Samani *, Donya Shajirat Pages 11-29
  Proper economic policy-making and planning in any country requires recognizing the facilities and production capabilities and economic advantage of different regions of that country. The aim is to recognize the relative advantage of the upstream and downstream sub-sectors of the steel industry of Yazd province during the years 2004-2018 which used the spatial coefficient model. The results showed a value added for the spatial coefficient index, Yazd province had more production expertise in upstream industries than in the whole country and was also an exporter of added value in the desired activity. But the spatial value added index of the province in the downstream industries for the entire period, was less than one. According to the results, Yazd province has less production expertise in the activity in question than the whole country and is an importer of added value in this sector. Yazd province has been a supplier of steel raw materials for many years, due to lack of comprehensiveness of development projects from mining to high value-added final product, has always had the least benefit from the value added of this sector and A significant number of industrial and construction projects in the province, the required steel structures are supplied from outside the province. Provincial planners should decide on investment, resource allocation and budgeting according to the province's advantage in order to increase the province's value-added growth in the downstream part of the steel industry.
  Keywords: Steel Industry, Yazd Province, Relative Advantage, Spatial Coefficient
 • Mahdi Qashqaei *, Majid Nojavan Pages 12-47

  The objective of current study is to present an integrated model for efficiency evaluation and ranking of bank branches based on three well-known Fuzzy methods, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, Analytical Network Process and Data Envelopment Analysis with the weight constraints. In this study nine criteria are selected for efficiency evaluation of bank branches.Then, first DEMATEL computes Inner Dependence Matrix for selected criteria while ANP derives the weights of each criterion related with bank branches efficiency evaluation problem. These weights have been used to construct the weight constraints in DEA model and Prevents zero weight of input and output variables. Therefore the relative weight is observed in all branches and solve the problem of non-observance of the weight of variables in the DEA model. At the end , in this study Anderson & Peterson (AP) model is used for ranking of the efficient branches.The application of integrated model is demonstrated with a case study and efficiency evaluation of 30 branches of Selected branches of one of the Iranian banks for the Three-year period. The findings showed that with the use of the weight constraints, ranking of branches would differ and the discriminatory power of DEA model would increase.

  Keywords: Efficiency Evaluation, Decision Making Trial, Evaluation Laboratory(DEMATEL), Analytical Network Process(ANP), Data Envelopment Analysis(DEA), Fuzy Data, Weight Constraints
 • Hatef Fotuhi *, Saeed Mohammadi, Mahdi Jafari, Saeed Zarghami Pages 31-57
  Considering increasing importance of institutional management, so far no suitable tool has been presented for assessing the institutional nature of the organization by considering all the criteria and internal and external dependencies of the organization. . In addition to having a high value dimension, the institutional organization maintains its adaptability and flexibility in all situations and is constantly growing and excelling. In the most real world problems, there are different types of interdependencies between the elements in the problem, including interdependencies between decision criteria. Utilizing the gray theory, qualitative and uncertain information of experts is also included in this research. In this paper, the magnitude of organizational institutionalism is evaluated according to the related criteria and based on gray theory and Mackenzie's theory. This method is implemented in a real-case study. The organization under study is almost in a good position compared to the desired institutional status and is approximately 30% away from the desired institutional status.
  Keywords: Institutional Organization, Analytical Network Process, Gray Theory
 • Mohammad Ghaffary Fard *, Hossein Rezaei, Mohammad Hazegh Pages 59-92

  Economic development is a value concept and various factors affect it. In this study, the factors affecting economic development including social capital, human capital, spiritual capital, intellectual capital, moral capital, cultural capital and natural capital from the perspective of Imam Ali (AS) ) And the channels of influence of these capitals on economic progress have been plotted with causal loops of systemic dynamics. The research results show that: Social capital affects economic progress through channels of trust, participation, solidarity, social security, economic security and investment. Human capital affects economic development through channels of health, education, expertise and skills, labor productivity, and increased productivity. Cultural capital affects economic progress through channels of labor and production, moderation, earnings, liquidation, denial of extravagance and waste, formation of capital and economic justice, and natural capital through channels of water resources. Fertile soil, agriculture, mining and industry affect economic development. Therefore, in order to achieve the goals of economic development, economic policymakers must pay the necessary attention to the economic effects of different types of capital.

  Keywords: economic progress, Types of Capital, Nahjoul Balagheh, system dynamics
 • Reza Ghasemi Emamzadeh *, Haidreza Mohammadi, Masod Ali Hoseini Pages 93-121

  The most important components and criteria for selecting a commander in military organizations are having experience and experience in commanding at low levels and other areas, recognizing managerial capacity in the field of action, and identifying through consultation with other commanders, spirituality, purity and morality of individuals, avoiding doing work with the aim of gaining higher responsibility, (not seeking responsibility), acceptance among forces, (popularity and influence in subordinate forces), having the ability to manage and command, courage and commanding spirit Hierarchical growth in terms of organization, basicity and persistence on the battlefield in different situations, education, having the art of expression, ability to create new areas (initiative and creativity), patience and tolerance, training Family, strong predictive power, has style and thought, physique and stature (having command grandeur), and being a leader and spontaneous leadership. The design of a strategic system for selecting a commander in military organizations is based on the experiences of sacred defense based on these components, which should be quantitatively evaluated in future research.

  Keywords: Selection of Commander, Sacred Defense Experiences, Military organization