فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 47 (پاییز 1399)
 • پیاپی 47 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهدی عرب صالحی*، هادی امیری، مرضیه رجالی صفحات 5-20

  تصمیم پیرامون تقسیم سود شرکت ها یکی از پیچیده ترین و مهم ترین تصمیمات مالی مدیران است، از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر تقسیم سود شرکت ها حایز اهمیت فراوانی است. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت ها، بازارهای مالی و اطلاعات تولید شده در این گونه بازارها می باشد؛ بازده غیر عادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام از جمله اطلاعات مفید و موثر بر تقسیم سود شرکت ها  است که بازارهای مالی در اختیار مدیران قرار می دهند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بازده غیرعادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی و همچنین بررسی تاثیر اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر رابطه بین بازده غیرعادی سهام و تغییرات سود سهام پرداختی می باشد. در راستای هدف پژوهش جهت جمع آوی داده های مورد نیاز ، نمونه ای متشکل از 109 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 انتخاب شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بازده غیرعادی سهام تاثیر مثبتی بر تغییرات سود سهام پرداختی دارد، لیکن اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی تاثیر منفی دارد. هم چنین افزایش اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام، تاثیر بازده غیرعادی سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: تغییرات سود سهام پرداختی، اطلاعات خصوصی، بازده غیرعادی سهام
 • غلامحسن تقی نتاج، غلامرضا نجمی* صفحات 21-36

  تحقیق حاضر در پی شناسایی چالش های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانک های ایران) و ارایه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برای این فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفه های دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارایه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس داده های97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمون های آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6- استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالش ها و پیشنهادهای بهبود ارایه گردید.

  کلیدواژگان: چالش، حسابرسی داخلی اثربخش، موسسه اعتباری
 • محمد زنجیردار*، محمد صادقی سیاح صفحات 37-54
  قیمت گذاری نادرست سهام، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد،  و از آنجایی که ارزش بازار سرمایه به عنوان محرکی از سرمایه گذاری شرکت ها است پس می تواند برمیزان انحراف ارزش بازار از ارزش ذاتی شرکت ها به خطاهای تصادفی و ابهام در خصوص ارتباط بین ارزشیابی بازار و میزان سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر بگذارد. بدین ترتیب  هدف از این مطالعه، بررسی نقش قیمت گذاری نادرست بر مخارج سرمایه گذاری و ساختار سرمایه در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود شرکت ها در ایران می باشد. روش تحقیق حاضر بر مبنای اطلاعات به دست آمده از معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله 1390 تا 1394 از سازمان بورس اوراق بهادار می باشد. نمونه آماری تحقیق مشتمل 132 شرکت می باشد که با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده است که جهت بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در نتیجه گیری به دست آمده باید اذعان داشت که بین قیمت گذاری نادرست و مخارج سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد به علاوه، بین قیمت گذاری نادرست و ساختار سرمایه رابطه عکس وجود دارد. و همچنین دیگر نتایج حاکی از این بوده است که تاثیر قیمت گذاری نادرست بر مخارج سرمایه ای و ساختارسرمایه در شرکت های هموارساز سود بیشتر از شرکت های غیر هموار ساز سود است، نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری نادرست، مخارج سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، شرکت های هموارساز و غیر هموارساز
 • سید علی حسینی*، فاطمه مرشدی صفحات 55-72

  انتخاب بین اطلاعات مبتنی بر حسابداری یا اطلاعات مبتنی بر بازار برای پیش‎بینی ورشکستگی شرکت‎ها از مباحث مطرح در تحقیقات حسابداری مالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هر کدام از مدل‎های مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مبتنی بر اطلاعات بازار و همچنین مدل ترکیبی حاصل از آنها است؛ از آنجایی که بارگذاری اطلاعات می‎تواند عامل موثری بر استفاده از هر کدام از رویکردهای پیش‎بینی  ورشکستی باشد، در این پژوهش رابطه عوامل موثر بر بارگذاری اطلاعات (اندازه شرکت، حجم معاملات سهام شرکت، اقلام تعهدی اختیاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعات و بحران) با هرکدام از رویکردهای ورشکستگی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های 1388 تا 1397 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 95 شرکت انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه های تحقیق از نرم افزار EVIEWS و روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هر سه رویکرد در پیش‎بینی ورشکستگی موثر بوده که در بین آنها رویکرد تلفیقی با بارهای عاملی از اهمیت بالاتری برخوردار می‎باشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که از میان بارهای عاملی، حجم معاملات و اقلام تعهدی اختیاری در پیش‎بینی ورشکستگی شرکت‎ها و انتخاب رویکرد مناسب تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: رویکرد مبتنی بر حسابداری، رویکرد مبتنی بر بازار، اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی، پیش‎بینی ورشکستگی
 • امیر خانلری، شهریار انصاری چهارسوقی*، طهمورث حسنقلی پور، شهریار عزیزی صفحات 73-86
  هدف

  تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی (فین تک) در ایران هدف اصلی این پژوهش کیفی است.

  روش

  از نظر سطح اکتشافی، از نظر هدف کاربردی و از منظر روش شناختی در دسته ی پژوهش های کیفی بر اساس رویکرد داده بنیاد است.داده ها، توسط مصاحبه های نیمه ساختاریافته از نمونه 24 نفره خبرگان صنعت و دانشگاه گردآوری شده است.

  یافته ها

  9 کد محوری 38 مقوله اصلی و 430 کد اولیه، در قالب مدل پارادایمی شامل، شرایط  علی (عوامل اقتصادی و اشتغالی سال 1391، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مشتریان)، مقوله ی اصلی (خلاءنهادی)، عوامل مداخله گر (چالشهای فین تک)، عوامل زمینه ای (توسعه فناوری دیجیتال)، راهبردها (توسعه اکو سیستم فین تک) و پیامدها (مدل بانکداری آینده و تحول در صنعت خدمات مالی) پدیدار شدند.

   نتیجه گیری:

   یافته های حاصل منجر به کشف و تبیین مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی بر اساس فناوری مالی (فین تک) در ایران گردید.

  کلیدواژگان: شکل گیری بازار، خدمات بانکی، فناوری مالی(فین تک)، نظریه داده بنیاد، ایران
 • علیرضا مومنی، عزیز گرد، طاهره روانخواه* صفحات 87-100
  حق الزحمه غیر عادی حسابرسی معمولا به وسیله اقلام باقیمانده مدل  استاندارد حق الزحمه به دست می آید، این انتظار وجود دارد که استقلال حسابرس به دلیل دریافت حق الزحمه های خارج از عرف و بیش از اندازه، زیر سوال رود و کیفیت کار حسابرسی کاهش یابد ، لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر حق الزحمه حسابرسی برکیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک  تعداد 102 شرکت از این جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شده است و اطلاعات آنها در دوره زمانی بین سال های 1390 تا 1394 بررسی شده است.  برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت اثر منفی و معناداری  بر کیفیت حسابداری دارد و با افزایش حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش می یابد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در بلندمدت  نیز اثر منفی و معناداری  برکیفیت حسابداری دارد و با افزایش حق الزحمه غیرعادی حسابرسی در دوره بلندمدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، کیفیت اطلاعات حسابداری
 • علی بیات*، جهانگیر جدیری نقاش کار صفحات 101-114
  کنترل های داخلی ضعیف، نه تنها احتمال وقوع سوء جریان، سوء استفاده و تقلب را در سازمانها بالا می‏برد بلکه بر گزارش حسابرس مستقل نیز اثر می گذارد و حسابرس قادر نخواهد بود در نبود توجه به نقاط ضعف موجود در سیستم کنترل های داخلی، گزارش مطلوبی ارایه نماید. از این رو برای اینکه هم مدیران بتوانند وظایف و مسیولیتهای خود را به نحو احسن و در جهت جلب رضایت اشخاص ذینفع در شرکت به انجام برسانند و هم حسابرسان بتوانند گزارش حسابرسی مطلوب مطابق با استانداردهای حسابرسی ارایه نمایند، سیستم‏های کنترل داخلی با توجه به ماهیت شرکت باید طرح‏ریزی و اجرا شود تا حسابرسان نیز بتوانند با اتکا برآن وظیفه اطمینان بخشی به صورتهای مالی را با اطمینان بیشتری انجام دهند.  این تحقیق به بررسی ارتباط ضعف های با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎پردازد و شامل یک فرضیه اصلی می‏باشد که از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی(سال- شرکت)، استفاده شده است. با استفاده از داده‏های جمع‏آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره های زمانی 1394-1389 می باشد، فرضیه‏ تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس آزمون صورت گرفته نتایج نشان‏دهنده ارتباط معنی دار ضعف های با اهمیت کنترل داخلی با دستکاری عملکرد واقعی می‏باشد.
  کلیدواژگان: دستکاری عملکرد واقعی، ضعف های با اهمیت کنترل داخلی و حسابرسی
 • محسن تنانی* صفحات 115-132
  احساسات به عنوان عاملی اجتناب ناپذیر همواره معاملات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب قیمت گذاری غیرواقعی سهام در بازار می شود. از سوی دیگر، مدیریت سود و ارایه گزارش های خلاف واقع از سودآوری شرکت، می تواند بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر گذاشته و آن ها را به خرید یا فروش سهام تهییج کند. این فرآیند در نهایت می تواند موجب ایجاد حباب در قیمت سهام و به تبع آن افزایش ریسک سقوط قیمت در بازار شود. از این رو تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام با اثر تعدیل گر مدیریت سود می پردازد. در این پژوهش برای محاسبه احساسات سرمایه گذاران از شاخص آرمز و برای ریسک سقوط قیمت سهام از چولگی منفی بازده سهام استفاده شده است و ارتباط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جامعه آماری پژوهش متشکل از 102 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1392 تا 1397 است. نتایج نشان می دهد که هر چه احساسات مثبت و خوش بینانه نسبت به سهام یک شرکت افزایش یابد، ریسک سقوط قیمت آن در سال های بعد بیشتر می شود. همچنین مدیریت سود به عنوان یک عامل تعدیل گر موجب تقویت این تاثیر می گردد.
  کلیدواژگان: احساسات سرمایه گذاران، ریسک سقوط قیمت سهام، شاخص آرمز، مدیریت سود
 • فرهاد امیری، علی جعفری*، محمد مهدی عباسیان فریدونی صفحات 133-152

  این تحقیق به ارایه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی می پردازد.  برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی دو مفهوم متفاوت هستند برداشت از کیفیت حسابرسی بر  پایه ادراک و استنباط کاربران ازصورت های مالی بنا شده است، درحالیکه کیفیت واقعی حسابرسی  اشاره بر توانایی حسابرس در شناسایی و گزارش تحریفات عمده حسابداری دارد. روش تحقیق حاضر ،توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته تحقیقات کاربردی-توسعه ای است.  جامعه آماری تحقیق ، اساتید حسابداری،  حسابداران رسمی، حسابرسان ومدیران موسسات  حسابرسی، مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق، تعداد 217 نفر می باشند که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق -ساخته است که با روش های تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ، روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت.  برای بررسی حذف یا تایید گزاره های پرسشنامه در دو مرحله از آزمون دو جمله ای ، وبرای شناسایی عوامل موثر بر برداشت بازار از کیفیت حسابرسی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد.  نتایج تحقیق نشان دادکه 4 عامل؛ فرایند حسابرسی، افراد حرفه ای،  ویژگی های ساختاری شرکت و نتایج گزارشگری حسابرسی با 36 شاخص موثر بر برداشت بازار از کیفیت حسابرسی،  تاثیر دارند. رتبه بندی شاخص های 36 گانه نیز بر اساس روش تاپسیس ارایه شد.

  کلیدواژگان: برداشت از کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی، گزارش حسابرس
 • روزبه هدایت مظهری، علی ثقفی* صفحات 153-170
  در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد به عنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت ها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی داده ها منطبق با داده های منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکت های کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکت های ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکت ها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.
  کلیدواژگان: کارایی، روش دلفی فازی، روش تحلیل پوششی داده ها
 • سیده طاهره جمالی، فاطمه صراف*، ناصر آزاد صفحات 171-184
  برند تجاری از مسایل اصلی مطروحه در راهبرد یک  بنگاه اقتصادی است. شرکت ها برای برند تجاری خود در زمینه های تبلیغات، فروش و بسته بندی سرمایه گذاری های وسیع و بلند مدتی انجام می دهند. برند تجاری قوی، وفاداری مشتریان و بازارهای قوی و قدرتمندرا برای ایشان به همراه می آورد.هدف اصلی از این تحقیق، تعیین تاثیر سرمایه گذاری روی نام تجاری در تامین سلامت مالی شزکت هااست. در این  راستا در مقاله حاضر بیان می شود سرمایه گذاری روی نام تجاری چگونه بر نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی تاثیر می گذارد.پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی - علی می باشد.فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون چند متغییره و از طریق نتایج حاصل از الگوی اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گرفته اند.نمونهع آماری مورد بررسی این پژوهش 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1386الی 1395می باشد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه گذاری روی نام تجاری  در شرکت ها، با نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، ارزش بازار و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، ارزش نام تجاری، سلامت مالی
|
 • Mehdi Arabsalehi *, Hadi Amiri, Marzieh Rejali Pages 5-20

  Dividend decisions is one of the most complex and important financial decisions of Managers. Thus, identifying factors affecting firms' dividend is very important. Financial markets and information generated in these markets are two important factors affecting firms' dividend. Abnormal Stock returns and Private information in stock prices are useful and effective information on firms' dividend that financial markets provides to managers. The main aim of this study is investigation into the effect of abnormal stock returns and Private information in stock prices on dividend changes, and also the effect of Private information in stock prices on the relationship between abnormal stock returns and dividend changes. For doing so, required data collected from a target sample which consists of 109 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2006 to 2015(1385- 1394 Iranian calendar).Collected data were analyzed using multivariable regression through panel data method.Results of the research indicated that abnormal stock returns have a positive effect on the changes of dividend payments but private information in stock prices has a negative effect on dividend changes. Results also show that the effect of abnormal return on dividends changes decreases when stock prices convey more private information.

  Keywords: Dividend Changes, Private Information, Abnormal stock returns
 • Gholamhassan Taqi Netaj, Gholamreza Najmi * Pages 21-36

  The purpose of this research was to identify the challenges of establishing effective internal audit in credit institutions (a case study of one of the Iranian Banks) and to provide suggestions for improvement in order to provide a good basis for this independent, reassuring, realistic and advisory activity for increasing the value and improving the organization’s operations. The method of this research is a descriptive-analytic of survey type, and in terms of purpose is an applied research. In line with the research objectives, the twelve elements of effective internal audit are determined based on theoretical bases, and its conceptual model is depicted, after preparing the research questionnaire based on the above mentioned factors and verifying its validity and reliability, it was distributed among 105 senior and middle managers and inspectors and audit experts of the studied bank, then the gathering data of 97 questionnaires were analyzed by SPSS19 software, the appropriateness of the ten factors of the establishment of an effective internal audit in the bank was confirmed based on statistical tests, these factors are ranked respectively as: 1. Following-up, 2. Approach,  3. Objectives,  4. Reporting,  5. Organizational status,   6. Independence, 7. Domain,  8. Work relations with stakeholders, 9. Planning,      10. Bank's internal audit resources, then challenges and suggestions for improvement were provided.

  Keywords: Challenges, Effective Internal Audit, Credit Institution
 • Majid Zanjirdar *, Mohammad Sadeghi Sayyah Pages 37-54
  Inappropriate stock pricing influences the investment decisions and since the capital market value is a driving force of the firms’ investment, then it can be effective on standard deviation of market value of the firms natural value to the ambiguity ad random errors of the relationship between market evaluation and firms’ level of investment. Therefore, the main goal of this research is to investigate the role of inappropriate pricing on investment costs and capital structure in profit smoothing and non-smoothing firms. The research methodology is based on information obtained from the transactions conducted in research era during 2011-2015 provided by stock exchange organization. The sample included 132 firms which were selected using the Cochran’s formula in random sampling and in order to test the hypotheses, linear regression and correlation to analyze the data in Eviews. The results obtained indicated that there is direct relationship between inappropriate pricing and investment costs. In addition, there is inverse relationship between inappropriate pricing and capital structure. The results implied that inappropriate pricing effect on investment costs and capital structure of the firms with profit smoothing more than that in profit non-smoothing firms. The results of this research are consistent with literatures, theoretical framework and documentations provided.
  Keywords: Inappropriate Pricing, investment costs, Capital structure, Smoothing, Non-Smoothing Firms
 • Seyed Ali Hosseini *, Fatemeh Morshedi Pages 55-72

  Choosing between accounting-based information or market-based information to predict corporate bankruptcy is one of the topics discussed in financial accounting research. The aim of the present study is to investigate the effectiveness of the models based on accounting information and market information and also the combined model obtained from them; Since information loading can be an effective factor in using any of the bankruptcy prediction approaches, in this study the relationship of factors affecting information loading (company size, company stock trading volume, discretionary accruals, information asymmetry and Crisis) with each of the bankruptcy approaches examined. The statistical population of the study includes companies listed on the Tehran Stock Exchange and the period from 1388 to 1397, which were selected using the targeted sampling method of 95 companies. EVIEWS software and Logit regression method were used to investigate the research hypotheses. The results of the study showed that all three approaches were effective in predicting bankruptcy, among which the integrated approach with factor loads is of higher importance. The results also showed that among the operating loads, trading volume and discretionary accruals are effective in predicting corporate bankruptcy and choosing the right approach.

  Keywords: Accounting-Based Approach, Market-Based Approach, Discretionary accruals, Information Asymmetry, Bankruptcy Forecasting
 • Amir Khanlari, Shahriar Ansari Chaharsoughi *, Tahmoures Hassangholipour, Shahriar Azizi Pages 73-86
  Objective

  To explain and design the model for the formation of the banking services market based on financial technology (FinTech) in Iran.

  Method

  In terms of exploratory level, in terms of applied purpose and from a methodological point of view in the category of qualitative research is based on the data approach. Data is collected by semi-structured interviews from a 24-sample sample of industry and university experts.

  Results

  9 pivotal codes of 38 main categories and 430 primary codes, in the form of a paradigm model including, causal conditions (economic factors in 2012, innovation in the economy and change in customer behaviour), main category (institutional pitfall), intervening factors (FinTech challenges), underlying factors (development of digital technology), strategies (development of FinTech ecosystem) and consequences (future banking model and transformation in the financial services industry) emerged.

  Conclusion

  The findings led to the discovery and explanation of the model for the formation of the banking services market based on financial technology (FinTech) in Iran.

  Keywords: Market Formation, Banking Services, Financial Technology (FinTech), Grounded theory, Iran
 • Alireza Momeni, Aziz Gord, Tahereh Ravankhah * Pages 87-100
  Abnormally high or law audit fees are typically proxied by the residuals obtained from fee models. It is expected that the auditor’s independence would be questioned because of excessive and out of the norm fees. Abnormal audit fees are also negatively correlated with auditing quality, so the aime of this research is to examine the effect of audit fees on the quality of accounting information. The statistical population of this study, consists of companies accepted on Tehran Stock exchange. Using the systematic removal method, a number of 102 companies was chosen for the sampling and their information over 2011 to 2015, has been investigated. To do this research, multivariate regression method utilising panel data were used. The results show that in a short-term, fee residuals are negatively associated with accounting quality and with an aincrease in abnormal audit fees in the short term, the quality of accounting information are reduced.The results, also suggest that fee residuals are negatively associated with subsequent accounting quality in the long-term and with an increase in abnormal audit fees over a long-term period, the quality of accounting information would reduce.
  Keywords: Audit Fee, Audit Fee Resitduals, Abnormal Audit Fee, Earnings Quality, Accounting information quality
 • Ali Bayat *, Jahangir Jodeiri Pages 101-114
  Inadequate internal controls not only increase the likelihood of misconduct, abuse and fraud in organizations, but also affect the independent auditor's report, and the auditor will not be able, in the absence of attention to the weaknesses in the internal control system, Provides a good report. Therefore, in order for managers to fulfill their duties and responsibilities to the satisfaction of the stakeholders in the company, and the auditors will be able to present the optimal audit report in accordance with audit standards, internal control systems will be based on The nature of the company should be designed and implemented so that auditors can rely more on the reliability of financial statements. This research investigates the relationship between weaknesses with the importance of internal control and evidence of actual performance manipulation in companies listed in the Tehran Stock Exchange and includes a major hypothesis that is a multivariate linear regression analysis in combination (year-corporation) ), Used. The research hypothesis was tested using data collected from the statistical sample of the study, which included 75 active companies in the Tehran Stock Exchange during the period of 1394-1394. Based on the test, the results show a significant correlation of weaknesses with the importance of internal control by manipulating real performance.
  Keywords: Real Performance Manipulation, Weaknesses in Internal Control, Auditing
 • Mohsen Tanani * Pages 115-132
  Sentiment, as an inevitable factor, always affects stockholders’ transac-tions in the market and lead to incorrect stock pricing in the market. On the other hand, earnings management and providing unreal reports of company’s profitability can affect investors’ sentiment and encourage them to sell or buy the stocks. These may create stock price bubble and consequently increase the stock price crash risk. Thus the present rsearch, for the first time, investigate the association between investors’ sentiment and stock price crash risk with respect to the moderator role of earnings management. In this research, we use ARMS index and neg-ative coefficient of skewness in order to evaluate investors' sentiment and stock price crash risk, respectively, which the relationship between them is tested by the Multiple Linear Regression. Also, the statistical population of the study contains 102 accepted companies in Tehran stock exchange for the period between 2013 and 2018. The results show that the more positive and optimistic sentiment is, the more stock price crash risk we have. Also, the earnings management, as a moderator fac-tor, can reinforce their relationship.
  Keywords: Investors’ Sentiment, Stock Price Crash Risk, ARMS Index, Earnings Management
 • Farhad Amiri, Ali Jafari *, MohammadMehdi Abbasian Fereyduni Pages 133-152

  This research model deals with market perceptions of audit quality. The actual quality of audit and the perception of audit quality are two different concepts. The perception of audit quality is based on user's perceptions and inferences of financial statements, while the actual audit quality notes the auditor's ability to detect and report major accounting distortions. The research method is descriptive survey and its category is applied developmental research. The study population are teachers, accountants, CPAs, auditors and managers of audit firms, financial managers of listed companies on the Stock Exchange of Tehran. The sample population are 217 who were randomly selected. Data were collected by questionnaire made by the researcher that its validity and reliability was approved by factor analysis and Cronbach's alpha coefficient. To examine the deletion or confirmation of the statements of the questionnaire in two stages of the binomial test, and to identify the factors affecting the market perception, the quality of the audit was used as exploratory factor analysis and confirmation of the first and second order. The results of the research showed that the four factors affecting the market perception from audit quality which are the audit process, professional people and the structural characteristics of the company and the audit reporting results and they affect the market perception of audit quality by 36 effective variables.

  Keywords: Audit Quality Perception, Actual Audit Quality, Audit Reporting
 • Roozbeh Hedayat Mazhari, Ali Saghafi * Pages 153-170
  In this paper, a model for Assessing Efficiency using accounting variables is introduced as a benchmark for performance evaluation. For this purpose, using Fuzzy Delphi method and obtaining opinions of experts through the questionnaire, five output variables and six input variables were identified as effective variables on the performance of the companies. In the next step, using the mathematical model of data envelopment analysis in accordance with the negative data, the number of 210 companies in the 16 Tehran stock exchanges in the 10-year period was compared to the efficiency index and the efficient and inefficient companies were isolated and ranked. Then, using the model facilities, the optimal target function and the amount of deviations of inefficient firms from the efficiency boundary and the time trends of each company were analyzed at the company and industry level.
  Keywords: Efficiency, Fuzzy Delphi Method, Data envelopment analysis method
 • Seyyedeh Tahereh Jamali, Fatemeh Sarraf *, Nasser Azad Pages 171-184
  The brand is one of the main issues posed by the strategy of an enterprise. Firms carry out large and long-term investments for their brand, especially in advertising, sales and packaging. They know that a strong brand of business brings loyalty to customers and strong and powerful markets.  The main purpose of this research is to determine the impact of brand investment on the financial health of Companies. In this regard, the present paper explains how investment in a brand would affect the ratio of liquidity, debt ratio, market value and economic value added. The present research is based on the applied objective and based on descriptive - causal method. The research has been tested through multivariate regression and through the results of the econometric model. The statistical sample of this study is 107 companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2007 and 2016. The research findings indicate that between investing in brand names in companies, with a ratio of liquidity, debt ratio, market value, and there is a significant relationship between economic value added.
  Keywords: Investment, Brand value, Financial health