فهرست مطالب

علوم سبزی ها - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1399)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صدیقه اشتری*، قدرت الله صباحی، خلیل طالبی جهرمی صفحات 1-11

  با توجه به این که شب پره مینوز یکی از آفات مهم و خسارت زای گوجه فرنگی به شمار می رود، در این پژوهش جهت استفاده از حشره کش هایی با خطر کمتر برای محیط زیست، مصرف کنندگان و دشمنان طبیعی، اثر آفت کش های آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی پرید و فلوبندیامید روی مرحله بالغ دو گونه Trichogramma brassicaeوTrichogramma evanescens به عنوان پارازیتویید تخم شب پره مینوز در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. زنبورهای تریکوگراما روی تخم های شب پره بید غلات با شرایط (دمای 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی) پرورش داده شدند. آزمایش مقایسه میزان پارازیتیسم دو گونه به روش t-test و در دسته های 10 تایی و در درون ظروف پلاستیکی استوانه ای شکل انجام شد. آزمایش مربوط به اثر غلظت کشنده 25 درصد هر آفت کش روی زنده مانی زنبورها بر پایه طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار و در هر تکرار 10 عدد زنبور ماده جفت گیری کرده و به شیوه لوله آزمایش (Vial assay) انجام شد. زنبورها به مدت 24 ساعت در معرض این غلظت قرار گرفتند. جهت بررسی میزان پارازیتیسم زنبورهای زنده مانده از آزمایش اثر غلظت کشنده 25 درصد هر آفت کش، آزمایشی در سه تکرار در هر تکرار پنج عدد زنبور و 150 عدد تخم مینوز گوجه فرنگی به روش طرح کاملا تصادفی و شیوه فاکتوریل به مدت 48 ساعت درون ظروف پلاستیکی استوانه ای شکل انجام شد. مرگ و میر به طور روزانه ثبت شد و میزان کاهش پارازیتیسم محاسبه گردید. میزان درصد مرگ و میر کلی اصلاح شده در تیمارهای آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی پرید و فلوبندیامید برای گونه T. brassicaeبه ترتیب 67/26، 20، 33/13 و 33/13 و برای T. evanescens به ترتیب 20، 20، 33/13 و 67/6 محاسبه شد. میزان کاهش پارازیتیسم در تیمارهای آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی پرید و فلوبندیامید برای T. brassicae به ترتیب 12/25، 71/18، 3/13 و 81/11 درصد و برای T. evanescens به ترتیب 18/24، 2/19، 15 و 84/10 درصد تعیین شد. نتایج نشان دادکه فلوبندیامید سمیت کمتری نسبت به دیگر ترکیبات مورد بررسی داشته و استفاده از آن در برنامه های مدیریت تلفیقی مینوز گوجه فرنگی امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: آفت کش، زنبور تریکوگراما، شب پره مینوز، مدیریت تلفیقی
 • ابراهیم مولایی لرد، رسول آذرمی*، بهروز اسماعیل پور صفحات 13-24
  بور یک عنصر ریز مغذی ضروری در گیاهان علی است ولی بیش بود آن در خاک و آب آبیاری مشکلات جدی در رشد و تولید گیاهان ایجاد می کند. از آن جایی که اسید سالیسیلیک به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاه محسوب می شود، کاربرد برون زای آن ممکن است اثرات نامطلوب بیش بود بور در کاهو (Lactuca sativa L.) را تعدیل نماید. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر بور و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی کاهو رقم، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1396 اجرا شد. تیمار های آزمایشی شامل سه سطح اسید سالیسیلیک (صفر، 5/0 و یک میلی مولار) و بور در سه سطح (05/0، 5/0 و یک میلی مولار) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت بور در محلول غذایی، وزن تر و خشک برگ، سطح برگ، محتوای کلروفیل a، b، کل و کاروتنویید برگ کاهش یافت. بیشترین مقدار بور برگ و محتوای پرولین، قند محلول، فنول کل و نشت الکترولیت در گیاهان تغذیه شده با غلظت یک میلی مولار بور و یک میلی مولار اسید سالیسیلیک و کمترین مقدار در تیمار شاهد بور و اسید سالیسیلیک به دست آمد. بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز به ترتیب در غلظت یک و 5/0 میلی مولار بور به ثبت رسید. افزایش غلظت بور در محلول غذایی از 05/0 میلی مولار به یک میلی مولار، مقدار بور برگ را 3/9 برابر افزایش داد. نتایج این آزمایش نشان داد که بیش بود بور، رشد گیاه را به طور معنی داری کاهش داد و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک نتوانست سمیت بور در کاهو را تعدیل نماید.
  کلیدواژگان: اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید، سمیت بور، رشد، کاهو
 • مینا بیارش، محمود رقامی*، حمیدرضا روستا، حمیدرضا کریمی صفحات 25-39
  قلیاییت اثرات مخربی بر تولید گیاهان دارد. با توجه به بالا رفتن قلیاییت خاک و آب در بسیاری از زمین های کشاورزی ایران، در این آزمایش اثر تنش قلیاییت بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و فتوسنتزی در دو رقم اسفناج ˈبرگ پهن ورامینˈ و هیبرید ناریتاˈ مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال 1397 در مزرعه دانشگاه ولیعصر رفسنجان انجام گرفت. فاکتورها شامل تنش قلیاییت در چهار سطح (صفر، 10، 20، 30 میلی مولار بی کربنات سدیم) و رقم در دو سطح بود. نتایج نشان داد که تنش قلیاییت باعث کاهش پارامترهای رشدی (وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، تعداد برگ و سطح برگ) در هر دو رقم شد اما کاهش وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ تحت تنش 30 میلی مولار بی کربنات سدیم در رقم هیبرید بیشتر از رقم ایرانی بود. بی کربنات سدیم همچنین باعث کاهش رنگیزه ها، کلروفیل کل، شاخص سبزینگی، شاخص PI و شاخص Fv/Fm شد و در سطح 30 میلی مولار بی کربنات کاهش 30 درصدی نرخ فتوسنتز نسبت به گیاهان شاهد مشاهده شد. با افزایش شدت تنش، محتوای آب نسبی برگ کاهش و میزان نشت یونی و پرولین برگ افزایش یافت. در رقم ایرانی تا سطح 20 میلی مولار افزایش چندانی در مقدار سدیم برگ مشاهده نشد. در هر دو رقم با افزایش سطوح تنش خصوصیات رشدی و فتوسنتزی گیاهان کاسته شد. رقم برگ پهن ورامین از نظر صفات ارزیابی شده در سطوح پایین بی کربنات (10 و 20 میلی مولار) تحمل بیشتری نسبت به رقم هیبرید داشت. به طور کلی رقم برگ پهن ورامین از نظر پارامترهای رشدی، فیزیولوژیکی و فتوسنتزی برای کشت و کار در شرایط قلیایی نسبت به رقم هیبرید مناسب تر است.
  کلیدواژگان: اسفناج، پرولین، شاخص سطح برگ، قلیائیت، نرخ فتوسنتز
 • علی برقی*، عبدالقیوم قلی پوری صفحات 41-56
  ورمی کمپوست از فرآوری ضایعات آلی نظیر کود دامی، بقایای گیاهی و غیره توسط کرم های خاکی حاصل می شود و با داراء بودن عناصر غذایی، ویتامین ها، آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها، بهبوددهنده های رشد و مواد هیومیکی می تواند موجب افزایش رشد و عملکرد گیاهان شود. نانو کودها نیز محصولات فنا وری نوینی هستند که با خاصیت رهاسازی آهسته عناصر غذایی به استفاده بهینه گیاه از این عناصر کمک قابل توجهی می کنند. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر ورمی کمپوست (صفر، سه، شش و نه تن در هکتار) و روش های مصرف کود کامل نانو (سوپرکود) (شاهد (بدون مصرف کود کامل نانو)، مصرف به صورت کود آبیاری به میزان پنج کیلوگرم در هکتار، محلول پاشی به نسبت دو در هزار و مصرف به صورت کود آبیاری و محلول پاشی به صورت توام) بر کیفیت و عملکرد سیب زمینی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 1397 به صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که با کاربرد نه تن در هکتار ورمی کمپوست بالاترین مقادیر نشاسته، کلسیم، آهن، فسفر و عملکرد غده و کمترین مقدار نیترات غده به دست آمد. همچنین استفاده توام از دو روش مصرف به صورت کود آبیاری و محلول پاشی کود کامل نانو بیشترین تاثیر را بر روی این صفات نشان داد. به علاوه برهم کنش ورمی کمپوست و کود کامل نانو بر درصد لیزین و متیونین غده، درصد پروتئین و میزان پتاسیم غده معنی دار بود. با افزایش سطح ورمی کمپوست مقادیر این صفات افزایش یافت و در تمام سطوح کاربرد ورمی کمپوست، مصرف توام کود آبیاری و محلول پاشی کود کامل نانو بهترین تاثیر را بر این صفات داشت.
  کلیدواژگان: آهن، پروتئین، سیب زمینی، نشاسته، ورمی کمپوست
 • معصومه عابدینی، علیرضا مطلبی آذر، فریبرز زارع نهندی، غلامرضا گوهری* صفحات 57-70
  تولید گیاهان عاری از ویروس از طریق کشت درون شیشه ای و تکثیر آنها، به کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد منجر می شود. بنابراین در این آزمایش اثر ضدعفونی کنندگی نانو ذرات نقره با پوشش پکتین در غلظت های (صفر، 25، 50، 75 و 150 میلی گرم در لیتر) در سه زمان (10، 20 و 30 دقیقه) بر کاهش آلودگی ریز نمونه ها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهان باغی دانشگاه تبریز در سال 1398مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف تریاکانتانول (صفر، 25/0، 5/0 و 75/0 میلی گرم در لیتر) بر ریزغده زایی سیب زمینی رقم آگریا، آزمایش دوم در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا در آمد. ضدعفونی نمونه ها با تیمار نانو ذرات نیترات نقره با پوشش پکتین در غلظت های 50 و 75 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 30 دقیقه بهترین نتیجه را برای کنترل پوسیدگی ریزنمونه داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده، کاربرد تریاکانتانول اثر معنی داری بر صفات ریزغده فاقد خواب، طول شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعی نداشت. با این وجود، مقایسه میانگین صفات تعداد ریزغده و درصد غده زایی نشان داد که بیشترین میزان این شاخص ها در غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر تریاکانتانول مشاهده گردید. علاوه بر این بیشترین میزان تعداد چشم و طول ریزغده در تیمار تریاکانتانول با غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر به ترتیب با 98/1 عدد و 213/5 میلی متر مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، چنین به نظر می رسد که کاربرد نانو ذرات نقره پوشش دار شده با پکتین و نیز غلظت های مختلف تریاکانتانول به عنوان دو ترکیب مهم در کاهش پوسیدگی ریزنمونه ها و نیز افزایش ریزغده زایی سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای قابل توصیه باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی، ریزغده زایی، سیب زمینی، کشت بافت، نانو ذرات
 • سپیده عابدی، راهله ابراهیمی*، احمد خلیقی صفحات 71-83
  به منظور بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن بر برخی صفات کمی و کیفی نعناع، آزمایشی به صورت کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل خشک کردن در سایه، خشک کردن در آفتاب، خشک کردن در آون با دمای 45، 55 و 65 درجه سانتی گراد بودند. نتایج نشان داد روش خشک کردن تاثیر معنی داری بر زمان خشک شدن، میزان اسانس، بار میکروبی و خصوصیات ظاهری و رنگ نمونه های گیاهی داشت، در حالی که تاثیر معنی داری بر میزان ترکیبات فنولی، مقدار عناصر معدنی و نیز اجزاء اسانس نداشت. بهترین نتایج از نظر میزان اسانس، رنگ و خصوصیات ظاهری نمونه ها در تیمارهای خشک شده در سایه و آون 45 درجه سانتی گراد حاصل شد، در حالی که بهترین نتایج مربوط به مدت زمان خشک شدن و میزان بار میکروبی در تیمارهای خشک شده با آون در دماهای بالا به دست آمد. همچنین نتایج آنالیز اسانس توسط دستگاه GC/MS نشان داد که اجزاء اصلی اسانس نعناع شامل لیمونن و کارون در مجموع بیش از 80 درصد اجزاء اسانس را تشکیل دادند.
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، اسانس، خشک کردن، دما، مدت زمان خشک شدن، نعناع
 • فائزه کولیوند، مهدی صیدی*، یحیی محمدی صفحات 85-98
  این پژوهش با هدف بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی رقم بومی استان ایلام (رقم مارماندی)، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام در سال زراعی 96-1395 انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح آبیاری 80، 100، 120 و 140 درصد نیاز آبی گیاه و فاکتور دوم شامل دو تیمار تربیت بوته به صورت قیم بندی بوته و خوابانیدن بوته بودند. نتایج نشان داد که آبیاری در سطح 140 درصد نیاز آبی گیاه، عملکرد و اجزا عملکرد را افزایش داد. همچنین بالاترین میانگین عملکرد کل، اندازه میوه و تعداد بوته در هر واحد آزمایشی در تربیت بوته به روش قیم بندی ثبت گردید. به طور کلی تربیت بوته به روش قیم بندی تحت شرایط آبیاری با نیاز آبی 120 درصد جهت بهبود عملکرد و کیفیت محصول گوجه فرنگی رقم مارماندی به عنوان تیمار برتر مشخص شد. بنابراین کاربرد تیمارهای فوق به عنوان برنامه ای کاربردی جهت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم مارماندی در شرایط اقلیمی منطقه ایلام توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: خوابانیدن بوته، قیم بندی، گوجه فرنگی، نیاز آبی
 • عایشه خرمالی، فائزه سوادکوهی*، رقیه اسکوئیان، ایرج مهرگان، سید جواد موسوی زاده صفحات 99-112
  مارچوبه Asparagus officinalis L. پراکنش گسترده ای در اکثر اقلیم های ایران دارد. هدف از تحقیق حاضر، استفاده از آنالیز چند متغیره به منظور درک روابط بین شرایط محیطی و ترکیبات مارچوبه می باشد. بدین منظور نمونه های گیاهی از نه رویشگاه در استان های مختلف ایران جمع آوری شدند و سپس ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آن ها اندازه گیری و روابط آن ها با عوامل محیطی بر اساس همبستگی کانونیک و رگرسیون گام به گام آنالیز گردیدند. بر اساس نتایج، متغیرهای اول تا چهارم همبستگی کانونیک بر اساس آزمون Wilks' lambda در سطح یک درصد معنی دار شدند. اولین متغیر کانونیک، افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز را در ارتباط با افزایش میانگین دما نشان داد. با کاهش میانگین حداقل و حداکثر دما در متغیر کانونیک دوم، فنول کل و درصد مهار رادیکال های آزاد افزایش و فلاونویید کاهش یافت. طبق نتایج رگرسیون گام به گام، هدایت الکتریکی خاک، رطوبت نسبی هوا و ارتفاع، بیشترین تغییرات رادیکال های آزاد را به عهده داشتند. با توجه به نتایج هر دو آزمون، میانگین دما، رطوبت نسبی و مجموع بارندگی بیشترین اثر را بر خواص آنتی اکسیدانی مارچوبه دارند. در نهایت به منظور حفظ خواص آنتی اکسیدانی مارچوبه، کشت در مناطق با مجموع بارندگی سالیانه 500 تا 900 میلی متر، میانگین دمای 5/11 تا 5/17 درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت نسبی 50 تا 70 درصد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اقلیم، رگرسیون گام به گام، فنول، فلاونوئید، همبستگی کانونیک
 • احمدرضا دادرس*، محمود عظیمی، محسن خدادادی، مهدی آقابیگی، عزیزالله عبداللهی، آرش محمدی صفحات 113-130

  نخودفرنگی (Pisum Sativum) گیاهی است که از لحاظ مواد غذایی بسیار متنوع و غنی است و شهرستان طارم با توجه به اقلیم نسبتا سرد، منطقه مناسبی برای کشت این گیاه می باشد. به منظور شناسایی برترین رقم در این منطقه، پژوهش حاضر با بررسی شش رقم جدید به نام Golsam، WolfItaly، Stardust، Utrillo، Gs-10 و GreenArrow به همراه رقم بومی (Landrace) منطقه طی دو سال، 97-1396 و 98-1397 در مزرعه پژوهشی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم با سه تکرار انجام شد. این ارقام از لحاظ ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه جانبی، میانگین وزن سبز دانه، طول غلاف، عملکرد سبز دانه تک بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه سبز، تعداد غلاف در هر بوته و عملکرد سبز غلاف تک بوته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف بین ارقام از نظر همه صفات مورد بررسی به جزء صفت ارتفاع بوته معنی دار بود؛ که بیانگر تنوع قابل توجهی در بین ارقام از لحاظ صفات مورد بررسی است. بر اساس نتایج مقایسه میانگین ارقام، دو رقم Golsam و WolfItaly که بیشترین میزان اکثر صفات داشتند، برتر از سایر ارقام بودند. میزان عملکرد سبز دانه در بوته این ارقام در میانگین دو سال به ترتیب 55/70 و 60/66 گرم در بوته به دست آمد. به منظور بررسی پایداری ارقام طی دو سال و همچنین شناسایی برترین ارقام از لحاظ مجموع صفات از تجزیه گرافیکی استفاده شد؛ که نتایج مبین آن بود که دو رقم Golsam و WolfItaly با حفظ پایداری، در مجموع صفات برتر از سایر ارقام بودند و می توان این دو رقم را برای کشت در منطقه طارم پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: بای پلات، تجزیه مرکب، سازگاری، نخودفرنگی
 • مهدی اله ورن*، ولی ربیعی، قاسم زارعی صفحات 131-146
  اقتصاد علم انتخاب و تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود بشری است. این تخصیص زمانی کارا و بهینه خواهد بود که بر مبنای اصولی بنا نهاده شده باشد. در کشور، برخی از گلخانه ها بدون مطالعه اقلیم شناختی و توپوگرافی مناطق ایجاد شده اند. بنابراین هزینه های تولید بالا، نداشتن بازارهای فروش و صنایع تبدیلی و فرآوری، از جمله مشکلات اصلی محصولات این گلخانه ها می باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی تناسب اقلیمی شهرک های گلخانه ای استان البرز جهت توسعه کشت های گلخانه ای پرداخته شد. مناطق جغرافیایی مورد مطالعه ظهیرآباد، چوپان آباد و ماهدشت استان البرز بود. برای انجام مطالعه، متغیرهای میانگین های درجه حرارت ماهانه، حداکثر درجه حرارت ماهانه، حداقل درجه حرارت ماهانه، ماهانه رطوبت نسبی و ماهانه تشعشع خورشیدی، بر مبنای ماه های سال میلادی در بازده زمانی 20 ساله (2019-1999) از ایستگاه های هواشناسی جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که گلخانه های واقع در استان البرز حداقل در پنج ماه از سال به سیستم های گرمایش فعال نیاز دارند؛ که این امر در منطقه آلمریا یک ماه و در منطقه آنتالیا نیز سه ماه بود. همچنین چهار ماه سال سیستم های سرمایشی کارآمد ضروری می باشد؛ که خود این امر باعث افزایش هزینه ها می گردد؛ و منطقه مورد مطالعه از نظر میزان تابش خورشیدی در حد مجاز بود. نتایج نشان دهنده این امر است که احداث گلخانه در استان البرز از نظر شاخص های جهانی بسیار پایین می باشد. مدیریت و احداث گلخانه به صورت سنتی (حس های پنج گانه) کاری پر هزینه ای است. بنابراین استفاده از سیستم های کنترل اقلیم اتوماتیک امری ضروری برای کاهش هزینه های گلخانه می باشد.
  کلیدواژگان: البرز، تناسب اقلیمی، عوامل تاثیرگذار، گلخانه
 • خسرو پرویزی*، فریبا بیات صفحات 147-160
  به منظور بررسی اثر کودهای مرغی و شیمیایی بر صفات رویشی، زایشی و عملکرد میوه خیار مزرعه ای، آزمایشی به صورت استریپ- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان همدان در سال 1398 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل دو رقم هایک و رویال، کود مرغی در سه سطح (صفر، شش و 12 تن در هکتار) و کود شیمیایی در چهار سطح (مصرف یک نوبتی 50 کیلوگرم اوره بدون کود میکرو (عرف منطقه)، مصرف یک نوبتی 109 کیلوگرم سولفات آمونیم بدون کود میکرو، مصرف کودهای اوره، فسفر، پتاسیم و همچنین کود میکرو کامل مطابق آزمون خاک و مصرف کودهای سولفات آمونیوم، فسفر، پتاسیم و همچنین کود میکرو کامل) مطابق آزمون خاک بودند. نتایج نشان داد که استفاده از کود مرغی به میزان شش تن صرفا در زمانی که مصرف کودهای اوره، فسفر، پتاسیم و همچنین کود میکرو کامل مطابق آزمون خاک صورت گرفته بود، سبب افزایش معنی دار عملکرد کل به میزان 68/4 تن در هکتار در هر دو رقم شد. اما با مصرف کود مرغی در حد 12 تن در هکتار در تمامی سطوح کود شیمیایی به طور متوسط افزایش عملکرد معنی داری معادل 29/4 تن در هکتار نسبت به عدم کاربرد آن در هر دو رقم ایجاد شد. در مجموع استفاده از کود مرغی در دو سطح شش و 12 تن در هکتار به ترتیب به میزان 09/3 و 13/4 تن در هکتار در مقایسه با عدم مصرف کود مرغی سبب افزایش تولید میوه خیار شد. هر دو تیمار مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک و در ترکیب با محلول پاشی کود میکرو کامل سبب افزایش معنی دار صفات رویشی و زایشی و همچنین افزایش عملکرد تولید خیار شورابی (به میزان 02/2 تن در هکتار) در مقایسه با مصرف یک نوبتی کود اوره و بدون کود میکرو شدند.
  کلیدواژگان: تغذیه، خیار شورابی، صفات رشد، عملکرد
 • امیر عزیزپناه*، مجید نامداری صفحات 161-175
  هدف از این تحقیق، مدل سازی جریان انرژی مصرفی و هزینه های تولید ترب و میزان انتشار گازهای گلخانه ای آن در استان ایلام بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 63 کشاورز در سال 1397 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان انرژی ورودی در هر هکتار از مزارع ترب برابر 12105 مگاژول بر هکتار است که از این مقدار بیشترین سهم مربوط به سوخت بنزین، کود نیتروژن و سوخت دیزل به ترتیب با 5/34، 7/29 و 75/13 درصد و کمترین آن با 01/0 درصد مربوط به بذر به دست آمد. مجموع انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از عملیات زراعی برای تولید ترب برابر 88/520 کیلوگرم دی اکسید کربن بر هکتار به دست آمد که سهم سوخت بنزین، کود دامی، کود نیتروژن و سوخت دیزل به ترتیب با 78/39، 11/33، 2/13 و 23/10 درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. با انجام تحلیل رگرسیونی تاثیر نهاده های کار انسانی، آب آبیاری، ماشین ها، کودهای شیمیایی، کود دامی و بذر بر عملکرد محصول مثبت و تاثیر نهاده های سموم، سوخت دیزل و بنزین بر عملکرد ترب منفی محاسبه شد. در محاسبات اقتصادی نسبت سود به هزینه برای تولید ترب برابر 93/2 به دست آمد. واژه های کلیدی: محیطزیست، کشاورزی پایدار، انرژی، ترب، شاخصهای اقتصادی
  کلیدواژگان: انرژی، ترب، شاخص های اقتصادی، کشاورزی پایدار، محیط زیست
|
 • Sedighe Ashtari *, Qodratollah Sabahi, Khalil Talebijahromi Pages 1-11

  Due to the fact that Tuta absoluta is one of the most important pests of tomato and causes damage, therefore to use less risk insecticides for the environment, consumers and natural enemies, in the study, the effects of, abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid, and flubendiamide were tested against T. brassicae and T. evanescens of natural enemies of T. absoluta in laboratory conditions of Arak Agricultural Research Center in 2018. Parasitoids were reared on the angoumois grain moth, Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) eggs in the laboratory under the controlled conditions of 25 ± 1 °C, 60 ± 10% RH, and a photoperiod of 16:8 h (L: D). The comparison test of the parasitism of the two species was performed by t-test and in 10 categories in a plastic glass. LC25 of pesticides in tests were used. The experiments on LC25 effect of each pesticide on wasps survival were performed by vial assay and completely randomized design in 5 replications and in each replications 10 female wasps. Wasps were exposed to this concentration for 24 hours. Control treatment was distilled water. In order to investigate parasitism rate of lived wasps, experiments were conducted in 3 replications in each replications were 5 wasps that for 48 hours were placed exposed to150 eggs of Tuta absoluta in cylindrical containers. Completely randomized design to factoriel method was conducted. The mortality rate was recorded daily and the rate of parasitism reduction was calculated. Corrected mortality rate for abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide with host of T. absoluta were 26.67, 20, 13.33 and 13.33% for T. brassicae, respectively, and for T. evanescens 20, 20, 13.33 and 6.67 percent. The rate of reduction of parasitism in the treatment of abamectin, emamectin benzoate, acetamiprid and flubendiamide for T. brassicae were 25.12, 18.71, 13.3 and 11.81% respectively, and for T. evanescens were 24.18, 19.2, 15 and 10.84% respectively. Based on our results, flubendiamide showed selectivity and it can be used as an effective tool for integrated pest management programs of tomato leaf miner.

  Keywords: Pesticides, Tuta absoluta, Trichogramma, Integrated pest management
 • Ebrahim Molaei Lourd, Rasoul Azarmi *, Behrooz Esmaielpour Pages 13-24
  Boron (B) is an essential microelement in higher plants, but excessive amount of B in the soil or in irrigation water create serious problems on plant growth, production and human health. Salicylic Acid (SA) plays a key role in establishing and signaling a defence response against various environmental stresses. Exogenous application of SA may alleviate adverse effects of B toxicity in lettuce )Lactuca sativa L.( In this experiment, in order to evaluate effect of B and SA on morphological and biochemical traits of lettuce, an experiment was carried out as factorial based on completely randomized design with three replications in 2017. Experimental treatments included three levels of SA (0, 0.5 and 1 mM) and three levels of B (0.05, 0.5 and 1 mM). The results revealed that with increasing B concentration in nutrient solution decreased leaf fresh and dry weight, leaf area, and chlorophyll a, b, total and carotenoid contents. The highest contents of proline, soluble sugar, total phenol and electrolyte leakage were obtained in plants fed with concentration of 1 mM B and SA, and the lowest value in B and SA control treatments. The maximum of ascorbate peroxidase (APX) and peroxidase (POX) activity in the leaves was recorded at concentration of 0.5 and 1 mM B in solution, respectively. The increase in B concentration in the nutrient solution from 0.05 mM to 1 mM the leaf B content increased 9.3 times. The results this experiment showed that B excess significantly decreased growth and yield of lettuce and SA foliar application cannot alleviate B toxicity in lettuce.
  Keywords: Ortho-hydroxy benzoic acid, growth, Boron toxicity, lettuce
 • Mina Bayarash, Mahmoud Raghami *, Hamidreza Roosta, Hamidreza Karimi Pages 25-39
  Alkalinity has destructive effects on plant production. Due to increasing of soil and water alkalinity in the worldwide specially Iran, in this experiment, the effects of alkalinity stress on growth, physiological and photosynthetic parameters was investigated in two cultivars of spinach (‘Barg-Pahn-e-Varamin’ and ‘NARITA’ F1 hybrid). This experiment was carried out during the 2018 as a factorial in a completely randomized design with four replications on the Vali-e-Asr University of Rafsanjan farm. Factors included alkalinity stress at four levels (0, 10, 20, 30 mM sodium bicarbonate) and cultivars at two levels. The results showed that alkalinity stress reduced growth parameters (Shoot and root dry weight, leaf number and leaf area) in both spinach cultivars, but reduced shoot dry weight and leaf area under 30 mM sodium bicarbonate stress in hybrid cultivar was greater than Iranian cultivar. Sodium bicarbonate also reduced pigments, total chlorophyll, SPAD, PI and Fv/Fm indexes and at the level of 30 mM bicarbonate, a 30 percent reduction in photosynthesis rate was observed compared to control plants. As the stress increased, the leaf relative water content decreased and the amount of ion leakage and proline content increased. In Iranian cultivar up to 20 mM level, no significant increase in leaf sodium was observed. The results also showed that in both cultivars, with increasing stress levels, the growth and photosynthetic characteristics of plants were reduced, but it seems that the Iranian cultivar (‘Barg-Pahn-e-Varamin’) is more tolerant than hybrid cultivars according to the evaluated parameters in low concentrations of bicarbonate (10 and 20 mM). In general, this cultivar is more suitable for cultivation in alkaline conditions than hybrid cultivar according growth, physiological and photosynthetic parameters.
  Keywords: spinach, ‘Barg-Pahn-e-Varamin’, Alkalinity, Leaf Area Index, Photosynthesis rate, Proline
 • Ali Barghi *, Abdolghayoum Gholipoori Pages 41-56
  Vermicompost is produced by earthworms via processing organic wastes such as manure, plant residues, etc., and contains nutrients, vitamins, enzymes, antibiotics, growth enhancers, and humic substances which can increase plant growth and yield. Nano fertilizers are also results of a new technology that help the plants optimal use of nutrients with the properties of slow release of nutrients. This experiment was conducted in order to evaluate effect of vermicompost values (0, 3, 6 and 9 tons per hectare) and different methods of complete nano fertilizer (Super fertilizer) application (control (with no nanofertilizer application), fertigation (5 kilograms per hectare), foliar application (in a ratio of 2 per thousand), fertigation and foliar application together) on quality and yield of potato at research field of University of Mohaghegh Ardabili during 2018 crop year as a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. Results indicated that application of 9 tons per hectare vermicompost had the most starch, calcium, iron, phosphorus and tuber yield and the least tuber nitrate content. Additionally, complete nano fertilizer fertigation and foliar application together had the highest effect on these traits. Furthermore, the interaction of vermicompost and complete nano fertilizer was significant on lysine and methionine percentage of protein, tuber protein percentage and potassium content. By increasing the amount of vermicompost, the values of these traits increased and in all vermicompost application levels, fertigation and foliar application of complete nano fertilizer together indicated the best effect.
  Keywords: Iron, Potato, Protein, Starch, Vermicompost
 • Masoumeh Abedini, Alireza Motallebi Azar, Fariborz Zaare Nahandi, Gholamreza Gohari * Pages 57-70
  Nanotechnology is effective in the rapid detection of plant diseases, identifying and removing pesticide residues, increasing the shelf life, packaging and transporting in crops. The aims of this study were to evaluate the effect of pectin- tagged nano silver nanocomposite and triacontanol on in vitro contamination, micropropagation and microtuberization of potato under in vitro condition. For this purpose, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications on potato explants of mentioned cultivar. In first experiment, the number of healthy explant without any bacterial and fungal symptoms were calculated after 1 week. In second experiment, four weeks after cultivation of explants, micropropagarion in microtuber number, microtuber length and weight, diameter of the tubers, the length of bud, the percentage of non-dormancy microtubers, the germination percentage and the rate of microtuberization were measured. Our result showed that application of 50 mg/L for 30 min pectin-tagged nano silver increased healthy explants more than 50%. Among the different concentration of triacontanol, using 0.5 mg/L was the best response for traits such as microtuber number, microtuber length and weight. Also, using 0.5 mg/L triocontanol was the best protection for all microtuber traits except microtuber weight. Although the experiment was performed without the use of growth regulators, the addition of graphene oxide nanoparticles to the medium improved the micropropagation and microtuberization performance. In general, the results showed that 0.5 mg/L was the best concentration for microtuberization. Microtubers production technology is used as a tool to reduce the time needed to produce plant biomass, increase seed tuber quality (reduce pathogens), and microtubers production throughout the year.
  Keywords: Contamination, Nanotechnology, Microtuberization, In vitro
 • Sepidehe Abedi, Raheleh Ebrahimi *, Ahmad Khalighi Pages 71-83
  To investigate the effect of different drying methods on some quantitative and qualitative properties of mint, an experiment was performed in a completely randomized design with three replicates. Treatments included drying in shadow, drying in the sun and drying in the oven at 45 °C, 55 °C and 65 °C. Results showed that the drying method had significant effects on the drying time, essential oil content, microbial level and the colour of dried plant samples, however, it did not have any significant impact on the content of phenolic compounds, mineral elements and components of essential oil. The highest content of oil and the best colour were belonged to the methods of drying in shadow and in the oven at 45 °C; while the best results for the drying time and the microbial levels were obtained from treatments at high temperatures in the oven. Also, the results of the essential oil analysis by gas chromatography indicated that the major components of the mint essential oil are limonene and carvone, which comprise more than 80 percent of the total essential oil in mint.
  Keywords: Mint, Drying, essential oil, Microbial level, Drying time
 • Faezeh Koulivand, Mehdi Saidi *, Yahya Mohammadi Pages 85-98
  The experiment was performed as a factorial based on a completely randomized block design with 3 replications in the research farm of Ilam University in cropping year of 2016-2017. The irrigation levels including 80, 100, 120 and 140 percentages of the plant water requirement were assigned to the main plots and the two plant training systems including uprighting trunk and layering were assigned to the subplots. The results showed that increasing the amount of irrigation water (140%) lead to increase in tomatoes (Solanum lycopersicum L.) yield and its important components. In addition, the highest yield, fruit size and number of plant in the each experimental unit were recorded in uprighting trunk method. Generally, using uprighting trunk method in combination with irrigation treatment including 120% plant water requirement was found best to improving yield and quality of tomato Marmande cultivar. Therefore, these treatments are suggested for increasing the yield and improving the quality of Marmande cultivar of tomato in climatic conditions of Ilam area.
  Keywords: Uprighting trunk, Layering, Solanum lycopersicum, Water requirement
 • Ayeshe Khormali, Faezeh Savadkohi *, Roghayeh Oskoueiyan, Iraj Mehregan, Seyyed Javad Mousavizadeh Pages 99-112
  Asparagus officinalis L. widely distributed in most climates in Iran. The aim of the present study is to use multivariate analysis to understand the relationships between environmental conditions and phytochemical composition of asparagus. For this purpose, plant samples were collected from nine different habitats in Iran, and phytochemical compounds and antioxidant activities were measured. Their relationship with environmental factors was analyzed using canonical correlation and stepwise regression. Based on the results, first to fourth canonical variables were significant according to Wilks' lambda test (P>0.01). The first canonical variable showed an increase in catalase activity in relation to an increase in mean environment temperature. By decreasing the mean, minimum and maximum temperatures in the second canonical variable, total phenol and DPPH increased and flavonoids decreased. According to the results of stepwise regression, EC, relative humidity and altitude justified the highest changes related to the antioxidant parameters. According to the results of both tests, average temperature, relative humidity and total rainfall have the greatest effect on the antioxidant properties of asparagus. In general, in order to maintain the antioxidant properties of asparagus, cultivation in areas with a total annual rainfall of 500 to 900 mm, an average temperature of 11.5 to 17.5°C and an average relative humidity of 50 to 70% is recommended.
  Keywords: Climate, Stepwise regression, Phenol, Flavonoids, canonical correlation
 • AhmadReza Dadras *, Mahmoud Azimi, Mohsen Khodadadi, Mehdi Aghabeygi, Azizallah Abdolahi, Arash Mohamadi Pages 113-130

  Pea plant (Pisum Sativum) is very diverse and rich in nutrients and Tarom region of Iran is a suitable area for growing this crop due to its relatively cold climate. In order to identify the best cultivars in the area, the present study carried out using six new cultivars, Golsom, WolfItaly, Stardust, Utrillo, Gs-10, GreenArrow, and a local cultivar (Landrace) with three replications in Tarom region in cropping seasons of 2017-18 and and 2018-19. The plant height, number of main branches, number of lateral branches, mean green seed weight, pod length, green seed yield per plant, number of seeds per pod, weight of 100 green seeds, number of pods per plant and green pod yield per plant were measured. The analysis of variance showed that the difference among the cultivars for all the studied traits was significant except for the plant height, indicating a significant diversity among the cultivars in term of the studied traits. According to the mean comparison, Golsom and WolfItaly, which had no significant difference in most of the traits, were superior to other cultivars. The yields of green seed in these cultivars were 70.55 and 66.60 g plant-1, in average over two years, respectively. In order to evaluate the stability of cultivars for two years and also to identify the best cultivars in terms of total traits, graphical analysis was conducted. The results showed stability in Golsom and WolfItaly whichwere superior to other cultivars for total traits. Therefore, these two cultivars can be proposed for cultivation in Tarom area.

  Keywords: Genotype by trait biplot, Combined analysis, Adaptation, Pea
 • Mahdi Allahveran *, Vali Rabei, Ghasem Zarei Pages 131-146
  Economics is the science of selecting and allocating limited resources to meet unlimited human needs. This allocation will be efficient and optimal when it is based on principles. In the country, some greenhouses have been made without studying the climatology and topography of the regions, so high production costs, lack of sales markets and processing industries are among the main problems that these greenhouses are faced to. Therefore, in this study, the climatic suitability of the region for greenhouse complex development in Alborz province of Iran was studied. The geographical areas under study were Zahirabad, Chupanabad and Mahdasht in Alborz province. For the study, the variables including mean monthly temperature, maximum monthly temperature, minimum monthly temperature, monthly relative humidity and monthly solar radiation were collected from meteorological stations in a 20-year time period (1999-2019). The results showed that greenhouses located in Alborz province need active heating systems for at least five months per year, while this is comparatively one month in Almeria and three months in Antalya in Turkey. Moreover, the greenhouses need four months per year an efficient cooling systems. This may increase the costs. In addition, the study area was found within the allowable limit in terms of solar radiation. The results show that the suitability of constructing greenhouses in Alborz province is very low in terms of global indicators. Managing and constructing a greenhouse traditionally (using physical five senses) is a costly task. Therefore the use of automatic climate control systems is essential to reduce greenhouse costs.
  Keywords: Alborz, Climatic suitability, Influential factors, Greenhouse
 • Khosro Parvizi *, Fariba Bayat Pages 147-160
  An study was conducted in order to investigate the effect of poultry and chemical fertilizers on vegetative and reproductive traits and the total yield in field cucumbers in Hamedan province of Iran. The research project was conducted in a strip factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. The treatments were Haiek and Royal cultivars, poultry manure including 0, 6 and 12 tons per hectare and chemical fertilizer including 1- 50 kg urea without micronutrient fertilizer (regional custom), 2- 109 kg ammonium sulfate without micronutrient fertilizer, 3- combination of urea, phosphorus, potassium and micronutrient fertilizers according to the soil test and 4- combination of ammonium, phosphorus, potassium sulfate and micronutrient fertilizers according to soil test. Analysis of variance of the data showed that the interaction effect of different levels of poultry manure with different levels of chemical fertilizer and cultivar was significant on male to female flower ratio, number of pickling cucumber yield, fresh cucumber yield and length of fruiting period. The mean comparison of the data showed that the use of six tons poultry manure cause a significant increase in total yield by 4.68 tons per hectare in both cultivars only when urea, phosphorus, potassium and complete micronutrient fertilizers were applied according to the soil test. However, with the use of poultry manure at the rate of 12 tons per hectare in all levels of chemical fertilizers, there was a significant increase in the yield with average of 4.29 tons per hectare in both cultivars. Totally, the use of poultry manure at two levels of 6 and 12 tons per hectare increased the production of cucumber fruit by 3.09 and 4.13 tons per hectare, respectively. Chemical fertilizer application based on soil test and in combination with micronutrient-complete fertilizer by spraying solution enhanced the growth traits as well as cucumber yield (at the rate of 2.02 tons per hectare) as compared to consumption of 50 kg urea without micronutrient fertilizer.
  Keywords: Nutrition, Pickling cucumber, Growing traits, Yield
 • Amir Azizpanah *, Majid Namdari Pages 161-175
  The purpose of this study was to determine the energy consumption, production costs and greenhouse gas emissions in white radish production in Ilam province, Iran. Data were collected through face-to-face questionnaires from 63 farmers in the studied region in 2018. The results showed that the input energy was 12105 MJ ha-1, of which the highest share was related to gasoline, nitrogen fertilizer and diesel fuel with 34.5, 29.7 and 13.75 percentages, respectively. The lowest input was belong to seed with 0.01%. The total greenhouse gas emissions in white radish production was 520.88 kg carbon dioxide per hectare, of which gasoline, manure, nitrogen fertilizer and diesel fuel constitute the highest input with 39.78, 33.11, 13.12 and 10.23 percent, respectively. The result of analysis using Cobb–Douglas production function showed that the effect of labor work, irrigation water, machineries, chemical fertilizers, manure and seed on yield was positive and the effect of pesticides, diesel fuel and gasoline was negative. The economic analysis revealed that the profit-to-cost ratio was 2.93.
  Keywords: energy, White radish, Economic Indices, Sustainable agriculture, environment