فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی ابراهیمی بوزانی *، محمد جواد سامانی نژاد، مریم پاکار صفحات 4-27

  شاخص‌های شناسایی بافت های فرسوده و تعیین میزان و ابعاد فرسودگی انواع بافت های شهری در راستای ساماندهی بافت های نیازمند بازآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر در این راستا درصدد بررسی تطبیقی میزان و ابعاد فرسودگی در بافت های نیازمند بازآفرینی شهر کاشان است. روش پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه و ادبیات موضوع، شاخص های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، کالبدی و زیست محیطی استخراج و از ابعاد عینی و ذهنی مورد بررسی قرار گرفتند. در بعد عینی از آمارهای مراکز مسیول و در بعد ذهنی از روش پرسشگری استفاده شد. در این خصوص داده های پرسشنامه‌ها با به کارگیری روش تصادفی طبقه ای جمع آوری و طبقه بندی شد و داده‌های عینی نیز با استفاده از تکنیک تاپسیس و روش وزن دهی آنتروپی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در شهر کاشان چهارگونه بافت نیازمند بازآفرینی شامل تاریخی، نابسامان میانی، محدوده های با پیشینه روستایی و سکونتگاه غیررسمی وجود دارد. بر این اساس از هر گونه‌ها یک محله انتخاب و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج کلی بررسی ها حاکی از آن است که محدوده های با پیشینه روستایی از بیشترین میزان فرسودگی و بافت نابسامان میانی از کمترین میزان فرسودگی برخوردار هستند. در این راستا سکونتگاه غیررسمی و بافت تاریخی از نظر شدت فرسودگی در رتبه دوم و سوم قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که بعد خدماتی با ضریب بتا 72/0 نسبت به سایر ابعاد تاثیر بیشتری در میزان فرسودگی دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان از رابطه معنی دار میان ابعاد فرسودگی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بازآفرینی بافت‌های فرسوده نیازمند نگاه همه جانبه در تمامی ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی است.

  کلیدواژگان: شاخص بافت فرسوده، محلات شهری، بازآفرینی، کاشان
 • داود حاتمی*، قباد طهماسبی، سید مهدی موسی پور، زبیده پویش صفحات 28-41

  پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بهداشت و شرایط  اجتماعی - فرهنگی در پارک‌های شهری (نمونه موردی: پارک‌های شهر ایذه) می‌‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. داده‌‌ها و اطلاعات مورد نیاز، از طریق بررسی‌های اسنادی - کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل یافته‌‌ها به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی در نرم‌‌افزار SPSS20 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کل جمعیت شهر ایذه بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 391 نفر برآورد شد. سپس با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از بازدیدکنندگان پارک‌‌های شهر ایذه جمع‌‌آوری شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون پارامتریک تی (t) تک نمونه‌‌ای نشان داد که از بین شاخص‌های بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی، شاخص‌های‌ اجتماعی - فرهنگی و  بهداشتی به ترتیب با میانگین‌های 43/2 ، 86/1 به ترتیب در بهترین تا بدترین شرایط قرار دارند. همچنین نتایج حاصله از پرسشنامه با استفاده از آزمون پارامتریک آنووا،  نشان داد که از بین 10 پارک موجود در ایذه (پارک‌‌های مورد بررسی در این پژوهش)، پارک‌‌های شادی، شهر، سلطان دین‌آور، آزادگان، شهربازی، بانو، صخره‌‌ای، ولیعصر، بهاران و لاله با میانگین‌های 27/2، 26/2، 24/2، 23/2، 22/2، 21/2، 19/2، 18/2، 17/2، 10/2، به ترتیب در بهترین تا بدترین شرایط قرار دارند (با توجه به میانگین نرمال 3)، هیچکدام شرایط نرمال بهداشت و شرایط  اجتماعی - فرهنگی را ندارند. این مهم نشان‌‌دهنده عملکرد نامطلوب مدیریت شهری ایذه در هر دو بخش ذکر شده می‌‌باشد.

  کلیدواژگان: پارک های شهری، بهداشت، اجتماعی فرهنگی، شهر ایذه
 • کرم خلیلی *، اسفندیار محمدی، حجت شامحمدنیا صفحات 42-56

  هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه‌‌بندی موانع اجرای کامل طرح جامع و تفضیلی شهر ایلام می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات آمیخته (کمی-کیفی) می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش است بخش کیفی که شامل 30 نفر از کارشناسان شهرداری و اعضاء شورای شهر ایلام و بخش کمی شامل کارکنان شهرداری ایلام به تعداد 225 نفر می‌باشند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی توسط استاد راهنما تایید شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه (90/0) محاسبه گردید، که این ضریب از نظر آماری قابل قبول می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار spss نسخه 22 و لیزرل نسخه 5/8 استفاده شده است. روش‌های آماری مورد استفاده آزمون کلموگروف-اسمیرنف به‌‌منظور بررسی نرمال بودن داده‌‌ها و آزمون معادلات ساختاری به منظور بررسی فرضیه‌‌ها و از تکنیک دلفی فازی جهت رتبه‌‌بندی متغیرها استفاده شده است. بر اساس نتیجه تحلیل عاملی، بار عاملی شاخص‌های موانع اجرای کامل طرح جامع و تفضیلی شهر ایلام بزرگتر از 50/0 و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از 96/1 می‌باشند لذا همه مولفه‌‌ها شامل: نبود تمرکز قدرت و امکانات اجرایی، تاخیر در تهیه طرح‌‌های تفصیلی و اجرایی، ویژگی خاص طرح، برخورد انفعالی با طرح و کارا نبودن تشکیلات و سازمان‌‌های، نبود مشارکت محلی، مشکلات مربوط به تملک زمین و همه 24 شاخص‌ موانع اجرای کامل طرح جامع و تفضیلی شهر ایلام تایید شده‌‌اند. با توجه به رتبه‌‌بندی مولفه‌‌ها، مشکلات مربوط به تملک زمین با وزن 240/0 کمترین تاثیر و برخورد انفعالی با طرح و کارا نبودن تشکیلات و سازمان‌‌های با وزن 355/0 بیشترین تاثیر بر اجرای کامل طرح جامع و تفضیلی شهر ایلام موثر هستند.

  کلیدواژگان: طرح جامع شهری، طرح تفضیلی شهری، شهر ایلام
 • اعظم ریوفی، میترا صابری، شهره تاج صفحات 56-75

  پیاده راه نقش اجتماعی فراوانی دارد که امروزه این معابر سنگفرش شده و خالی از اتوموبیل با رستورانهای روباز و نیمکت های فراوان بهترین بستر برای گذراندن اوقات فراغت در کشورهای مدرن درآمده اند. لذا به عنوان نمونه موردی پیاده راه بازار تهران که در منطقه 12 شهرداری تهران با جمعیت شناور روزانه بین 1-5/1 میلیون نفر است را مورد مطالعه قرار دادیم. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از جهت هدف کاربردی با شیوه پیمایشی است. جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 380 به دست آمد که 260 پرسشنامه توسط عابرین و 120 پرسشنامه توسط شاغلین محدوده پر شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSpss تحلیل شد تمامی شاخص ها در آزمون معناداری T-test با اطمینان 95درصد و در سطح کمتر از 01/0درصد معنادار هستند و چون در تمامی شاخص ها مقدار ضریب همبستگی r (پیرسون) بین (1و1-) قرار دارند، شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مثبت و در حد متوسط است. 72درصد از شاغلین برگزاری فعالیت ها را مناسب می دانستند و 28درصد آنها فضای پیاده راه را به دلیل اخلال در کار کسبه مناسب فعالیت ها نمی دانستند. اما 93درصد از عابرین پیاده راه برگزاری این فعالیت ها را مناسب می دانستند و تنها 7درصد آنها تمایل به برگزاری هیچ فعالیتی نداشتند و صرفا به دلیل خرید از بازار تهران از این پیاده راه استفاده می کنند. با توجه به این نتایج ثابت شد که در بستر پیاده راه دارای بافت با ارزش، امکان یا فرصت ایجاد تسهیلات و فعالیت هایی که باعث ایجاد فضای جمعی و عمومی گردد، وجود دارد. از نظر شهروندان ایجاد فضای جمعی مناسب در پیاده راه موجود، به وجود آمده است و پیاده راه بازار فرصت ایجاد فضای جمعی و عمومی را داراست.

  کلیدواژگان: پیاده راه سازی، خیابان اصلی، فضای جمعی، فضای عمومی، بازار تهران
 • امیررضا سلیمی صفحات 76-91

  بسیاری از محلات قدیمی شهرها که شکلی از همبستگی بر مبنای سکونت در آن‌‌ها وجود داشته است، اکنون به دلیل عدم باز زنده‌‌سازی کالبد و فعالیت از رونق افتاده‌‌اند. از طرفی، با گذشت زمان و بروز تحولات اجتماعی در جوامع، بسیاری از پژوهشگران مسکن نسبت به تکرار الگوی سنتی محلات مسکونی در شهرهای جدید دچار تردید هستند. آنچه که این پژوهش در پی دستیابی به آن است، بررسی وضعیت شاخص‌‌های توسعه پایدار محله‌‌ای با تاکید بر نظریه واحد همسایگی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. محدوده مورد مطالعه، محله اسدی منطقه 13 شهر تهران است که 384 نفر از ساکنین آن با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و بین آنها پرسشنامه به روش تصادفی خوشه‌‌ای توزیع شد. پرسشنامه پژوهش محقق‌‌ساخته است که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 781/0 تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از طریق آزمون‌‌های T تک‌‌نمونه‌‌ای و رتبه‌‌بندی فریدمن انجام شده است. نتایج حاکی از آن داشت که شاخص‌‌های توسعه پایدار محله‌‌ای در محله اسدی در وضعیت نامناسبی هستند (میانگین =739/2). از بین شاخص‌‌های توسعه پایدار محله‌‌ای شاخص ایمنی و امنیت (975/4=T) دارای بهترین وضعیت و شاخص هویت و سرزندگی(293/27-=T) بدترین وضعیت را دارا هستند. همچنین، اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه پایدار محله‌‌ای نشان داد که در این محله مولفه ایمنی و امنیت اولویت اول و مولفه زیست‌‌محیطی اولویت آخر را دارا هستند.

  کلیدواژگان: محله، توسعه پایدار محله ای، واحد همسایگی، محله اسدی
 • سارا نخعی نژادفرد، حمید غلامی، داود اکبری * صفحات 92-109

  در پژوهش حاضر، به منظور تهیه نقشه فرسایش خاک در استان خراسان جنوبی از تکنیک ادغام تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 و مادیس و الگوریتم طبقه‌‌بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده گردید. برای این منظور از سه لایه اطلاعاتی نقشه کاربری اراضی، شیب و پوشش گیاهی استفاده شد. در روش پیشنهادی جهت تهیه نقشه کاربری اراضی، چهار الگوریتم طبقه‌بندی نظارت‌شده بیشینه احتمال، فاصله ماهالانوبی، حداقل فاصله و شبکه عصبی مصنوعی با رویکرد باند مادون قرمز حرارتی به کار گرفته شد. جهت تهیه نقشه پوشش گیاهی، شش الگوریتم ادغام، NNDiffuse، HPF، Brovey، Gram-Schmidt، PC و CN، استفاده شد. از نقشه DEM ماهواره ASTER، جهت تهیه نقشه شیب منطقه استفاده گردید. نتایج آزمایشات صورت گرفته نشان می‌‌دهد که الگوریتم بیشینه احتمال به همراه باند حرارتی بیشترین دقت را در تهیه نقشه کاربری اراضی دارد. همچنین الگوریتم NNDiffuse از دقت مطلوب‌تری جهت ادغام باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک لندست 8 و مادیس برخوردار است. پس از تهیه نقشه کاربری اراضی، شیب و سه نقشه پوشش گیاهی حاصل از تصاویر لندست 8، مودیس و ادغام لندست 8 و مودیس، سه نقشه فرسایش با کاربرد الگوریتم SVM تهیه گردید. نتایج نشان می‌‌دهد که بیش‌ترین مقدار ضریب کاپا، (1/69)، مربوط به نقشه فرسایش حاصل از تصویر لندست 8 و کم‌ترین مقدار، (1/57)، مربوط به تصویر مودیس است. ادغام تصویر لندست 8 و مودیس، مقدار ضریب کاپا را به 3/67 درصد افزایش داد.

  کلیدواژگان: ادغام تصاویر ماهواره ای، لندست 8، مودیس، طبقه بندی SVM، نقشه فرسایش
|
 • Mahdi Ebrahimi Boozani*, Mohammad Javad Samani Nezhad, Maryam Pakar Pages 4-27

  In order to organize the tissues that require regeneration, the indices and dimensions of different worn out urban textures are particularly important. In this regard, this article seeks to do a comparative study about the extent and dimensions of burn out in textures that need regeneration in Kashan. The method of this research is applied, considering the purpose, and descriptive- analytical, in terms of nature. In this research, studying the background and literature of the subject, the social, economic, cultural, service, physical and environmental indices were extracted and examined from objective and subjective aspects. In the objective aspect, the questionnaire method and in the subjective one, the statistics of the responsible centers were used. In this regard, the questionnaire data were collected and classified using stratified random method and objective data were analyzed using TOPSIS technique and entropy weighting method. The results show that there are four types of tissues in Kashan that need regeneration, including historical, middle disturbed, areas with rural background and informal settlement. Given this, a district was selected and studied from each type. The overall results of the study show that rural areas have the highest levels of wear burn out and the middle disturbed texture have the lowest one. In this respect, the informal settlement and the historical context are in the second and third place in terms of the intensity of burnout. The results of regression analysis indicate that the service dimension with beta coefficient of 0.72 has a greater effect on burnout than other dimensions. Also, the results of Pearson correlation test show a significant relationship between burnout dimensions. The findings show that regeneration of worn-out tissues requires a comprehensive look at all aspects of physical, social, economic and environmental dimensions.

  Keywords: Index of worn tissue, urban districts, regeneration, Kashan
 • Davod Hatami *, Ghobad Tahmaseb, Seyed Mehdi Mousapour, Zubeideh Pooyesh Pages 28-41

  The present study is an attempt to examine the health status and socio-cultural conditions in urban parks (Case study: Izeh city parks). This research is applied in terms of its objective and descriptive-analytical in terms of research method. The required data are collected through documentary-library surveys and field studies. Findings are analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS20 software. The statistical population of this study is the total population of Izeh city and the sample size is estimated to be 391 people using Cochran's formula. Then, using the survey method and questionnaire tools, the required information is collected from the visitors of Izeh city parks. The results of the questionnaire using a one-sample t-test show that among the health, social and cultural indicators, socio-cultural and health indicators with averages of 2.43 and 1.86 are in the best to the worst conditions, respectively. Also, the results of the questionnaire using the One-Way ANOVA parametric test show that among the 10 parks in Izeh (parks studied in this study), Shadi, Shahr, Sultan Dinavar, Azadegan, Shahrbazi, Banoo, Sakhrei, Valiasr, Baharan and Laleh are in the best to worst conditions with averages of 2.27, 2.26, 2.24, 2.23, 2.22, 2.21, 2.19, 2.18, 2.17, 2.10 and 2.2 (according to normal average 3), respectively. Moreover, none of them have normal health and socio-cultural conditions. This indicates the poor performance of Izeh urban management in both sections.

  Keywords: Urban Parks, Health, Socio-Cultural, Izeh city
 • Karam Khalili*, Esfandiar Mohammadi, Hojjat Shammohammadnia Pages 42-56

  The present study aims to identify and rank the obstacles to the full implementation of the comprehensive and detailed plan of Ilam city. This research is applied in terms of its objective and mixed (quantitative-qualitative) research in terms of data collection method. The statistical population consists of two sections: the qualitative section consisting of 30 experts of the municipality and members of the city council of Ilam and the quantitative section including all employees of the Ilam municipality, i.e. 225 people. A researcher-made questionnaire is used to collect data, whose face and content validities are confirmed by supervisor. Cronbach's alpha coefficient is used to determine its reliability, turning out to be 0.90, which is statistically acceptable. Research hypotheses are tested by SPSS 22 and LISREL 8.5 software. The statistical methods used in this research are Kolmogorov-Smirnov test to verify the normality of the data, the structural equation modeling to investigate the hypotheses, and also fuzzy Delphi technique to rank the variables. Based on the results of factor analysis, factor load of obstacles to the full implementation of the comprehensive and detailed plan of Ilam city is greater than 0.50 and their significant coefficients are greater than 1.96. Therefore, all components (lack of power concentration and execution facilities, delays in the design of the detailed and executive plans, specific feature of the plan, passive approach to the plan, inefficiency of organizations, lack of local participation, and land ownership problems) and all 24 obstacles to the full implementation of the comprehensive and detailed plan of the Ilam city are confirmed. According to the components’ ranking, the problems related to the land ownership with a weight of 0.240 have the least impact and passive approach to the plan and inefficiency of organizations with a weight of 0.355 have the greatest effect on the full implementation of the comprehensive and detailed plan of Ilam city.

  Keywords: Comprehensive Urban Plan, Detailed Urban Plan, Urban Management
 • Azam Raufi, Mitra Saberi*, Shohreh Taj Pages 56-75

  The sidewalk has a lot of social role that today, these paved passages with no car have become the best platform for spending leisure time in modern countries with outdoor restaurants and lots of benches. Therefore, as a case study, the Tehran Bazaar sidewalk, which is in the 12th district of Tehran Municipality with a daily floating population between 1-1.5 million people is studied here. The present research is applied in terms of its objective and descriptive-analytical survey. The statistical population is 380 using Cochran formula. In this regard, 260 pedestrians and 120 employees working in this area have completed the questionnaires. Data are analyzed using SPSS software. The t-test of all indices is significance with 95% confidence and less than 0.01% level. Because in all indices the value of correlation coefficient r (Pearson) is between (1 and -1), the intensity of the relationship between independent and dependent variables is positive and moderate. Results show that 72% of employees considered the activities to be appropriate and 28% of them did not consider the sidewalk space suitable for the activities due to disruption of the business. However, 93% of pedestrians considered the activities to be appropriate and only 7% of them did not want to hold any activity and use this sidewalk only because of shopping in Tehran bazaar. According to these results, it is proved that in the sidewalk with valuable texture, there is a possibility or opportunity to create facilities and activities that create a collective and public space. From the citizens' point of view, a suitable collective space has been created on the existing sidewalk, and the Bazaar sidewalk has the opportunity to create a collective and public space.

  Keywords: Pedestrianization, Main Street, Public Space, Collective Space, Tehran Bazaar
 • Amir Reza Salimi Pages 76-91

  Many of the old neighborhoods of cities that once had a form of settlement-based solidarity are now booming due to a lack of revitalization of the body and activity. On the other hand, with the passage of time and the emergence of social changes in societies, many housing researchers are skeptical about repeating the traditional pattern of housing in new cities. What this study seeks to achieve is to examine the status of neighborhood sustainable development indicators with an emphasis on Clarence Perry Neighborhood Unit Theory through descriptive-analytical research method. The study area is Asadi neighborhood of Tehran 13th district, from which 384 residents are selected using the Cochran's formula. The questionnaire is distributed among them by cluster random sampling. The researcher-made questionnaire is validated by professors and experts and its reliability is confirmed by Cronbach's alpha of 0.781. Data analysis is performed through one-sample t-tests and Friedman ranking. The results show that the indicators of sustainable neighborhood development in Asadi neighborhood are in a poor condition (mean = 2.739). Among the indicators of sustainable neighborhood development, safety and security index (T = 4.975) have the best status and identity and vitality index (T = -27.229) have the worst status. Also, prioritization of neighborhood sustainable development indicators show that in this neighborhood, safety and security components are the first priority and environmental components are the last priority.

  Keywords: Neighborhood, Sustainable Neighborhood Development, Clarence Perry, Asadi Neighborhood
 • Sara Nakhaei Nejadfard, Hamid Gholami, Davood Akbari Pages 92-109

  Landsat 8, Modis and Support Vector Machine (SVM) classification algorithm are used to map soil erosion in South Khorasan province in the present study. For this purpose, three information layers of land use map, slope and vegetation are used. In the proposed method to prepare the land use map, four supervised classification algorithms of maximum likelihood, Mahalobani distance, minimum distance and artificial neural network with thermal infrared band are used. Six integration algorithms of NNDiffuse, HPF, Brovey, Gram-Schmidt, PC and CN are used to prepare the vegetation map. The ASTER satellite DEM map is used to prepare the slope map of the area. The results of the experiments show that the maximum likelihood algorithm with thermal band is the most accurate in land use mapping. The NNDiffuse algorithm is also more accurate for integrating the red and infrared bands near Landsat 8 and Modis. After preparing the land use, slope and three vegetation maps derived from Landsat 8, Modis and Landsat 8 and Modis integrated images, three erosion maps are prepared using SVM algorithm. The results show that the highest value of Kappa coefficient (69.1) is related to the erosion map obtained from Landsat 8 and the lowest value (57.1) is related to Modis image. The integration of Landsat 8 and Modis increases the kappa coefficient to 67.3 %.

  Keywords: Satellite Images Integration, Landsat 8, Modis, SVM Classification, Erosion Map