فهرست مطالب

نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 20، بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/10/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدصادق صیاف زاده، سید محسن سجادی، رسول عباسی* صفحه 5

  یکی از ریشه‌ها و علل اساسی استقلال مساجد و عدم وابستگی آنها به حکومت‌ها در تاریخ تشیع، خوداتکایی مالی و مردمی بودن آنها بوده است. مسجد نهادی دینی، مردمی و غیردولتی است که استقلال در نحوه تامین مالی آن، یکی از عناصر نقش‌آفرین در استقلال عملکرد و پرهیز از دولتی شدن آن است. بر این اساس، چیستی عوامل موثر بر خوداتکایی مالی مساجد، مسئله این پژوهش را شکل می‌دهد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها مطالعه موردی است. جامعه آماری شامل کلیه مساجد شهر مقدس قم است که تعداد ده مسجد از باب نمونه انتخاب شد. در انتخاب نمونه سعی شد هر مسجد تعداد زیادی از مساجد مشابه خود را نمایندگی کند. با اعضای هییت امنای این مساجد، مصاحبه‌هایی صورت گرفت و با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، بررسی داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون انجام شد. با ترکیب مفاهیم استخراجی در قالب مضامین، تعداد هشت مضمون فراگیر به دست آمد. این مضامین عبارت‌اند از: نقش موقوفات در اداره مالی مسجد؛ نقش اجاره فضاهای مسجد برای برگزاری مراسمات در تامین مالی مسجد، نقش خیرین در اداره مالی مسجد؛ نقش امام جماعت در تامین مالی مسجد؛ نقش برنامه‌ها و فضاهای فرهنگی در نگرش مردم به کارکردهای مسجد؛ نقش اعتماد متقابل خیرین و هییت امنا در ارایه کمک به مسجد؛ تاثیر دانش و توان حقوقی مسجد در تامین مالی آن؛ و نقش برنامه‌ریزی هییت امنا بر تامین مالی مسجد. همچنین یافته‌های جنبی نشان داد که تامین مالی مساجد استان قم، عمدتا با کمک‌های خیرین و دریافتی‌های موقوفات صورت می‌گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت مسجد، مدیریت مالی، خوداتکایی، روش های تامین مالی، مساجد شهر قم
 • عبدالله توکلی، محبوبه رشیدی* صفحه 23

  تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته‌های رفتار سازمانی و روان‌شناسی بوده است. پژوهش حاضر با تاکید بر نامه‌های امیرالمومنین علیه السلام با روش تحلیل مضمون در‌ پی بررسی مفهوم تعهد سازمانی از نگاه مدیریت اسلامی و مقایسه آن با دیدگاه غربی است. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان به دو نوع تعهد سازمانی اشاره کرد که عبارت‌اند از: تعهد سازمانی ممدوح و تعهد سازمانی مذموم. با کاوش در نامه‌های حضرت علی علیه السلام سه بعد از تعهد سازمانی ممدوح که در ادبیات غرب نیز وجود دارد (تعهد هنجاری، درونی و تبعیت) و یک بعد از تعهد سازمانی مذموم (متابعت منهی) کشف شد. در مرحله بعد به بررسی انواع تعهد سازمانی در نامه‌های حضرت پرداخته شد و پنج نوع تعهد سازمانی موجود در ادبیات مدیریت در نامه‌های نهج‌البلاغه استخراج شد، که عبارت‌اند از: تعهد به ارباب رجوع، تعهد به سازمان، تعهد به وظیفه، تعهد به گروه‌های کاری و گروه، و تعهد به خود. در آخر نیز راهکارهایی برای ایجاد و تقویت تعهد کارکنان و مدیران از منظر نهج‌البلاغه مطرح شد که عبارت‌اند از: عدالت و انصاف، ارزیابی و شایسته‌گزینی، مشارکت و مشورت.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، الگوهای تعهد، نامه های امیرالمومنین علیه السلام، نهج البلاغه
 • محسن مالک*، مجتبی درودی، محمدحسن جعفری صفحه 43

  مدیران نیازمند شناخت مهارت‌های مدیریتی هستند تا زمینه را برای کارآمد شدن سازمان فراهم کنند. بهبود مهارت انسانی زمینه مدیریت موثر و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل می‌کند؛ همچنین موجب افزایش اثربخشی سازمان و کارآمدی می‌شود. شناخت افرادی با مهارت انسانی، از نیازهای مهم سازمان است که مزاج‌ها این شناخت را برای ما فراهم می‌کنند. مزاج‌های چهارگانه گرم و تر، گرم و خشک، سرد و تر و سرد و خشک، بر رفتار انسان‌ها تاثیر دارند. تحقیق حاضر بر آن است که با بررسی و تحلیل ویژگی‌های مزاج‌ها، میزان تاثیر آن را بر مهارت‌های مدیریتی مشخص نماید. پژوهش برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای، و برای تحلیل، از روش توصیفی – تحلیلی بهره برده و به بررسی نقش مزاج‌ها در مهارت انسانی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مزاج‌ها بر مهارت انسانی تاثیر دارند و افراد با مزاج گرم و تر بیش از صاحبان دیگر مزاج‌ها از مهارت انسانی برخوردارند.

  کلیدواژگان: مزاج طبی، مزاج گرم و تر، مزاج گرم و خشک، مزاج سرد و تر، مزاج سرد و خشک، مهارت انسانی
 • محسن منطقی، محمد امیری محمدزاده * صفحه 63

  انسان به‌ عنوان تنها سرمایه خردمند سازمان‌ها، دارای هوش‌های گوناگون است. یکی از مهم‌ترین‌ هوش‌ها، هوش هیجانی است. کارکردها و تاثیرات آن در زندگی فردی و سازمانی موجب شده است که طی چند دهه اخیر در کانون توجه پژوهشگران روان‌شناسی، مدیریتی، دیگران و حتی روزنامه‌نگاران قرار گیرد. در تحقیق حاضر دغدغه اصلی، بررسی نظام‌مند مولفه‌های هوش هیجانی در رفتار ساز‌مانی از منظر اسلام با روش تحلیل مضمون است. بر اساس این شیوه،‌ نخست فراوانی مفاهیم اصلی و فرعی از گزاره‌های دینی در قالب 475 کد استخراج و در سه سازه اصلی طبقه‌بندی شد؛ سپس زیرگونه‌ها، عناصر و نوع روابط آنها با هدف بنیادی و کاربردی تجزیه ‌و تحلیل شده و مدل مفهومی به ‌دست‌ آمد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میان انواع و ابعاد هیجان‌ها با رفتار سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج نهایی حاکی از آن است که رهاورد آموزه‌های اسلام در حوزه هیجان‌ها ایجاد بینش خردمندانه به حد و مرز و گستره مسئله بوده و به‌کارگیری مطلوب این نگرش نقش موثر در کاهش رفتارهای انحرافی و ارتقای اثربخشی دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رفتار سازمانی، اسلام
 • محمدعلی رمضانی فرانی، زهرا باقری* صفحه 85

  با مطالعه کامل ادبیات تحقیق و مقالات مختلف درباره مدل‌های BSC و مدیریت بر مبنای اسلام (MBI) و مشورت با اساتید محترم، قصد داریم تا مدل BSC را با چارچوب (Management by Islam MBI) جهت انجام این تحقیق همراه کنیم. در ابتدا سعی شده است که مدل BSC به عنوان یک مدل پایه انتخاب گردد و چارچوب MBI در داخل آن گنجانده شود؛ ولی با مطالعه دقیق‌تر مدل‌ها و با توجه به اینکه چارچوب MBI بسیار وسیع و همه‌جانبه‌تر بوده و چارچوبی است که با مدل‌های عقلانی و اثربخش غربی قابل ترکیب شدن است، لذا به این نتیجه رسیدیم که بهتر است مدل جامع و فراگیر MBI را مدل مرجع در نظر گیریم و مدل BSC را در درون آن قرار دهیم. با توجه به مطالعات زیادی که روی مقالات مختلف فارسی و لاتین انجام شد، مدلی بهتر از MBI یافت نشده است که توسط اتحادیه دنیای معنویت آمریکا مطرح شد که بنیان‌گذار آن آقای ابرار انصاری است و بهترین مدلی بود که به صورت بسیار زیبایی مدل عقلانی و اثربخش غربی را با رویکرد معنوی و خداشناسانه آشنا کرده بود. حال با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات انجام‌ شده، چارچوب MBI را بسط و گسترش می‌دهیم تا به خوبی آن را با مدل BSC ترکیب کنیم و در نتیجه از آن به عنوان چارچوبی برای مقایسه شرکت‌ها از لحاظ میزان انطباق سیستم اندازه‌گیری عملکردشان با مدل BSC و مدل MBI استفاده کنیم و ببینیم که تا چه حد سیستم اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها، به سیستم مدیریت بر مبنای اسلام و کارت ارزیابی متوازن نزدیک است.

  کلیدواژگان: مدل، مدل BSC، چارچوب MBI، مدیریت بر مبنای اسلام
 • محمد مهدی نادری قمی، جواد زاهدی* صفحه 101

  در پژوهش حاضر «نقش خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان» و تاثیر آن در تحقق «وحدت ملی» مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس الگوی مفهومی محقق ساخته، فرضیه اصلی این پژوهش «خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی» است. فرضیه‏های فرعی این پژوهش را ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و اداری تشکیل می‏دهند. روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‏ها آمیخته، از جهت روش پیمایشی، از حیث زمان مقطعی، و از جهت ابزار پرسش‌نامه‌ای و اسنادی است. 72 پرسش‌نامه به روش نمونه‌گیری غیر‌احتمالی هدفمند در دانشگاه‏های افغانستان توزیع ‌شد و پس از جمع‌آوری، داده‌های آن وارد نرم‌افزار SPSS گردید. یافته‌های به‌ دست‌ آمده از تحلیل توصیفی و استنباطی داده‏ها، بیانگر آن است که میانگین تاثیر خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، در ایجاد وحدت ملی، بالا‌تر از P - Value است. این بدان معناست که متغیر خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، از تاثیرگذاری لازم بر فرایند تحقق وحدت ملی برخوردار است با توجه به یافته‌های به ‌دست ‌آمده از آزمون الگوی مفهومی توصیفی و استنباطی پژوهش در جامعه آماری مورد نظر، می‌توان نتیجه گرفت که خط‏مشی‏های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: خط‏ مشی‏ عمومی، قوه مجریه، افغانستان، دولت، وحدت ملی
|
 • Mohammad Sadegh Sayafzade, Sayed Mohsen Sajjadi, Rasoul Abbasi Page 5

  One of the main reasons for the independence of mosques and their independence from governments in Shiite history has been their financial self-reliance. The mosque is a religious, popular and non-governmental institution whose financial independence is one of the key elements in its independence. Accordingly, the factors affecting the financial self-reliance of mosques are the problem of this research. The statistical population includes all mosques in the holy city of Qom, of which 10 mosques were selected as a sample. In selecting the sample, each mosque represents a large number of similar mosques. Interviews were conducted with the trustees of these mosques. Combining the extracted concepts in the form of themes, eight comprehensive themes were obtained. These topics are, the role of endowments in the financial management of the mosques, renting mosques spaces to ceremonies, the role of benefactors in the financial management of the mosques, the role of imams of mosques in financing the mosques, the role of cultural programs and spaces in people’s attitudes towards the functions of the mosques, the role of mutual trust between benefactors and trustees of the mosques, the effect of knowledge and legal power of the mosques and the planning role of the trustees in financing the mosques. The findings show that the financing of mosques in Qom province is mainly done by charities and endowments.

  Keywords: mosque management, financial management, self-reliance, financing methods, mosques of Qom
 • Abdullah Tavakoli, Mahboube Rashidi Page 23

  Organizational commitment is an important occupational and organizational attitude that has been of interest to many researchers in the fields of organizational behavior and psychology over the years. Using an analytical method and focusing on Amir al-Mu’minin’s (PBUH) letters this paper studies the concept of organizational commitment from the perspective of Islamic and Western management. The research findings show, organizational commitment can be divided into two categories, favorable organizational commitment and unfavorable organizational commitment. Exploring these letters revealed that, three dimensions of favorable organizational commitment in Islam (normative, internal commitment and obedience) also exist in Western literature. In the meantime, a dimension of reprehensible organizational commitment was discovered. In the next step, the types of organizational commitment in Amir al-Mu’minin’s (PBUH) letters were examined and five types of organizational commitment in the management were extracted, which are, commitment to the client, commitment to the organization, commitment to the task, commitment to the workgroups and groups, and commitment to oneself. Finally, to create and strengthen organizational commitment strategies were proposed from the perspective of Nahj al-Balagha, which are, justice and fairness, evaluation and selecting good, participation and consultation

  Keywords: organizational commitment, commitment patterns, letters of Amir al-Mu’minin, Nahj al-Balagha
 • Mohsen Malek, Mojtaba Droudy, Mohammad Hasan Ja’fari Page 43

  To have a strong organization, managers need to know the management skills. Manager skills provide the basis for the efficiency and effectiveness of the organization. People’s temperament can provide the ground for recognizing successful managers. Four temperaments, including (sanguine, choleric, melancholic, and phlegmatic) hot/humid, hot/dry, cold/wet and cold/dry, affect human behavior. Using a descriptive-analytical and desk-research method and analyzing the characteristics of these temperaments, this paper examines the effect of temperament on the skills of managers. The research findings show that, temperament affect human skills, and managers with warm temperament are more skillful than other natures.

  Keywords: medical temperament, hot, humid temperament, dry temperament, cold, wet temperament, human skills
 • Mohsen Manteghi, Mohammad Amiri Mohammadzade Page 63

  Human being, as the only wise capital of organizations, has various intelligences. One of the most important intelligences is emotional intelligence. Its functions and effects on individual and organizational life have made it popular with psychologists, managers, and even journalists in recent decades. Using an analytical method this paper studies the components of emotional intelligence in organizational behavior from the viewpoint of Islam. According to this method, the frequency of main and secondary concepts of religious propositions were extracted in the form of 475 codes and classified into three main constructs. Then the subspecies, elements and the type of relationships were obtained with a fundamental and practical purpose. The research findings show, there is a significant relationship between types and dimensions of emotions with organizational behavior. The purpose of Islamic teachings in the field of emotions is creating a wise insight towards the limits and scope of the issue. This attitude has an effective role in reducing deviant behaviors and promoting effectiveness.

  Keywords: emotional intelligence, organizational behavior, Islam
 • Mohammad Ali Ramezani Farani, Zahra Bagheri Page 85

  Studying the BSC models and Management Based on Islam (MBI) and conducting this research, this paper seeks to match the BSC model with the framework (Management by Islam MBI). At first, it was tried to select the BSC model as a base model and then includes the MBA framework. However, by studying the models more carefully and considering that the MBI framework is much broader and more comprehensive and given that this is a framework that can be combined with rational and effective Western models, we came to the conclusion that it is better to consider the comprehensive MBI model as the reference model along with BSC model. According to studies, no better model has been found than MBI, which according to the American Spiritual Association, its founder is Mr. Abrar Ansari. This model is the best model that had fully acquainted the rational and effective Western model with a spiritual and theological approach. Now, according to the studies, we expand the MBI framework to integrate it well with the BSC model to use this model as a framework for comparing companies in terms of the degree of their performance measurement system with the BSC model and the MBI model. This model shows how close the system of measuring the performance of companies is to the Islamic management system and the balanced evaluation card.

  Keywords: model, BSC model, MBI framework, management based on Islam
 • Mohammad Mehdi Naderi Qomi, Javad Zahedi Page 101

  This paper studies "the role of general policies of Afghanistan executive branch" and its impact on the realization of "national unity". Based on the researcher-developed conceptual model, the main hypothesis of this research is "general policies of Afghanistan executive branch in achieving national unity". The sub-hypotheses of this research cover political, economic, cultural-social and administrative dimensions. The research method used in this applied study includes mixed method for data collection. It is a survey-based, cross-sectional and document-based research for which a questionnaire has been used as the instrument. 72 questionnaires were distributed through non-probability purposive sampling method in Afghanistan universities, and after collecting the data, the SPSS software was used. The research findings gained from descriptive and inferential data analysis indicate that the average impact of the general policies of Afghanistan’s executive branch in creating national unity is higher than P- Value. This means that the variable of the general policies of Afghanistan’s executive branch has the necessary impact on the process of achieving national unity. Based on the findings obtained from the descriptive and inferential analysis of the conceptual model in the statistical population, it can be concluded that the general policies of Afghanistan’s executive branch are effective in achieving national unity.

  Keywords: general policy making, executive branch, Afghanistan, government, national unity