فهرست مطالب

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای - پیاپی 1 (پاییز 1399)
 • پیاپی 1 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود تقوایی، امین الله بالیده*، حمزه رحیمی صفحات 1-21
  امروزه ارتقای کیفیت محیطی در کلان شهرهای گردشگرپذیر به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای جذب گردشگر شناخته می شود. بنابراین بهبود و ارتقای کیفیت محیط به یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اهمیت مولفه های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران کلان شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش پیمایشی تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران کلان شهر اصفهان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آن ها به صورت تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این تعداد از طریق پرسشنامه ای که اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ آزمون شده است، مورد پرسش قرار گرفتند. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد آماری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و آزمون تحلیل عاملی تاییدی پنج عاملی مرتبه دوم استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که از دیدگاه گردشگران از بین مولفه های کیفیت محیطی، بعد زیست محیطی دارای بیش ترین اهمیت بوده است. سپس ابعاد زیباشناختی و فرمی، معنایی و ادراکی و نهایتا عملکردی و فعالیتی با اهمیت بوده اند. از این رو تقویت مولفه زیست محیطی و دیگر ابعاد (به ترتیب اهمیت) در کلان شهر اصفهان جهت شکوفایی بخش گردشگری بسیار ضروری می باشد که در این راستا پیشنهادهایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت محیطی، توسعه پایدار، گردشگری، اصفهان
 • الیاس مودت*، میلاد ولی پور صفحات 21-36

  گردشگری شهری اصطلاحی است که فعالیت های مختلف گردشگری را توصیف می کند که در آن شهر مقصد اصلی و مکان مورد نظر است. امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر به سرعت در حال رشد و توسعه است. در ایران با وجود منابع غنی و فرصت های گردشگری، توجه کمی به صنعت گردشگری می شود. از آن جا که توسعه پایدار به عنوان یک جریان ثابت از آن یاد می شود تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای افزایش سطح بهزیستی محیط زیست از جامعه، که به دنبال وحدت در مسایل اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی است می باشد. توسعه پایدار، توسعه ای است که بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون تخریب و یا آسیب رساندن به تامین نیازها و خواسته های نسل های آینده تامین نماید. بافت تاریخی دزفول از مهم ترین بخش های هویتی شهر محسوب می شود و پیدایش آن پیرو اطلاعات از ساختارهای اقلیمی و فرهنگی است. نواحی شهری که در گذشته مکانهای برجسته ای برای تولیدات بودند، امروزه به مراکز مصرف تبدیل شده اند. برای بسیاری از شهرها این تغییر نگرش به تاکید به روی صنعت گردشگری به عنوان موتور رشد اقتصادی منتهی و در نتیجه، احیای اجتماعی و کالبدی بافت قدیم شهری می شود. در واقع گردشگری پایدار شهری رویکردی جدید در احیای این فضاها است. بافت قدیم شهر دزفول، با در بر گرفتن بازار قدیم شهر و در بر گرفتن عناصر تاریخی، نه تنها به اقتصاد پایدار شهر کمک نکرده بلکه به عنوان یک بخش ناکارآمد شهر را از توسعه پایدار دور کرده، لذا در ماهیت تحقیق حاضر کاربردی و از نظر روش تحقیق (توصیفی-تحلیلی-کتابخانه ای- میدانی) است که از طریق تکنیک VIKORو AHP به بررسی و شناخت عناصر گردشگری پایدار محله های 28 گانه بافت شهر دزفول پرداخته شد و براساس میزان مطلوبیت، نارضایتی و شاخص ویکور به رتبه بندی نهایی برای محله های بافت کهن دزفول اقدام شدکه هدف از این رتبه بندی شناسایی بهتر و دقیق تر محدوده مورد مطالعه برای سنجش و بهینه سازی مسیر گردشگری می باشد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، مسیر گردشگری، تکنیک، بافت قدیم، دزفول
 • پاکزاد آزادخانی*، اکرم ایمانفرد، اعظم سلطانی صفحات 37-51

  شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه های گردشگران با هدف ارایه خدمات درخور و مناسب به آن ها از مهم ترین روش های بخش بندی در بازار این صنعت است. گردشگری سلامت یکی از حوزه هایی است که می تواند نقش به سزایی در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید. دریاچه ارومیه، یکی از بهترین جاذبه های گردشگری در چارچوب طبیعی و کنش گران انسانی محسوب می شود که می توان از طریق شناخت قابلیت ها و ترسیم راهبردهای آینده، با اتکاء به این جاذبه گردشگری، زمینه رشد و صنعت گردشگری و توسعه منطقه ای را در ابعاد متفاوت، با نگرشی در چارچوب پایداری منابع در این منطقه مهیا کرد و این مهم با شناسایی انگیزه های گردشگران بهتر محقق می گردد. بنابراین شناسایی انگیزه های گردشگران سلامتی دریاچه ارومیه هدف اصلی پژوهش حاضر را در بر می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق گردشگران ورودی به شهر ارومیه تشکیل می دهد که 384 نفر از آن ها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه علیزاده ثانی و همکاران (با آلفای 925/0) است که بین حجم نمونه به روش خوشه ای توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها نشان داد که 8 عامل انگیزشی رانشی؛ کسب دانش و درمان بیماری ها، افزایش ارتباطات، تفکر و گرفتن مشاوره زندگی، به دنبال آرامش، افزایش چرخه اجتماعی، دیدن مناظر گوناگون، تمدد اعصاب و شناخت سایر فرهنگ ها و 4 عامل انگیزشی کششی دسترسی آسان و راحت و تنوع، ماجراجویی، تاریخ و فرهنگ و رخدادها و فعالیت ها به عنوان مهم ترین عوامل انگیزشی در بین گردشگران سلامتی دریاچه ارومیه شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، انگیزه، عوامل رانشی و کششی، دریاچه ارومیه
 • محمدرئوف حیدری فر، اسماعیل سلیمانی راد، مهناز حسینی سیاه گلی* صفحات 52-70

  مخاطرات طبیعی حوادثی تهدیدآمیز هستند که خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال دارند. این مخاطرات تنها منحصر به زمان وقوع نیست بلکه به دلیل پیامدهای اجتماعی که دارند سال های سال گریبان گیر مردم منطقه خواهند بود. در چنین مواردی که آثار مخاطرات طبیعی در زندگی انسان ها تظاهر می یابد از این گونه مخاطرات با عنوان بلایای طبیعی یاد می شود و در آمایش شهری نقش این مخاطرات حایز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران در آمایش سرزمین در استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر فرآیند پژوهش، ترکیبی از روش های «توصیفی- تحلیلی» است. جمع آوری اطلاعات و داده ها به دو صورت «اسنادی و پیمایشی» انجام پذیرفته است. و جهت تحلیل و وزن گذاری داده های از مدلFAHP و نرم افزارGIS   ARC(سیستم اطلاعات جغرافیایی) برای بررسی نحوه ی پراکنش مخاطرات طبیعی اقدام شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که از لحاظ وضعیت مخاطرات طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی، زمین لغزش) ،54 درصد از سطح استان در وضعیت خطرپذیری کم و خیلی کم، 21 درصد در وضعیت خطر پذیری متوسط  و در نهایت 8.36 درصد در وضعیت خطرپذیری خیلی زیاد قرار دارد. نتایج حاکی از آن است از لحاظ مخاطرات طبیعی(زلزله، سیل، خشکسالی، زمین لغزش)  استان کرمانشاه در وضعیت متوسطی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مخاطرات طبیعی، آمایش سرزمین، بحران، کرمانشاه
 • سعید امانپور، مهدی علیزاده، صفیه دامن باغ* صفحات 71-89

  شهرنشینی، رشد شهری و گسترش نامطلوب آن به عنوان پدیده ای جهانی، همه کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در دهه های اخیر در ایران رشد و گسترش شهرها به صورت نوعی معضل یا مساله نمایان شده است و شهر اهواز نیز از این مسایل جدا نیست. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل الگوی گسترش شهر اهواز در بازه زمانی 1360 تا 1400 است. این پژوهش از لحاظ ماهیت هدف کاربردی و از نظر روش شناسی توصیفی- تحلیلی می باشد و به دنبال بررسی روند گسترش فیزیکی و الگوی گسترش شهر اهواز در افق 1400 است. برای دستیابی اهدف ابتدا روند گسترش فیزیکی در دوره 35 ساله (1360 تا 1395) بررسی شد و سپس 14 شاخص برای بررسی گسترش بهینه توسعه شهر اهواز در افق 1400 استخراج شدند که با استفاده از منطق فازی (FUZZY) این شاخص ها استاندارد شدند و در ادامه برای مدل بهینه با استفاده از مدل تحلیل ترکیبی ANPDEMATEL سه سطح برای گسترش این شهر مشخص شده که در ترکیب با OVERLAYFUZZY و GAMA 9/0 در محیط GIS نقشه های خروجی نیز با استفاده از نرم افزار های ENVI و Arc GIS استخراج شد. نتایج نشان داد در سطح مدل های پیش بینی کننده اراضی کشاورزی با وزن های 0.101 و 0.118 بیشترین اهمیت و مهم ترین عامل تغییر یافته در روند گسترش فیزیکی شهر اهوا بوده است. همچنین خروجی سطح بندی گسترش فیزیکی در افق 1400 مشخص شد که بهترین مکان در محدوده بلافصل منطقه 8 شهری و عدم قرارگیری بر سایت زمین های کشاورزی در این شهر می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه فیزیکی، رشد پراکنده، رشد هوشمند، الگوی گسترش، شهر اهواز
 • ساره رضایی اسحق وندی*، علی فتحی صفحات 90-106
  رشد و توسعه در شهرها علاوه بر منابع مالی و رشد اقتصادی و اجتماعی، نیازمند مدیریت شهری کارآمد است. مدیریت شهری امروزه دارای چالش های فراوانی است. در این پژوهش، چالش های پیش روی مدیریت شهری مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و مهم ترین هدف سنجش ورتبه بندیچالش های مدیریت شهری در شهرکرمانشاه است.. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است و شیوه ی گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای و بررسی میدانی(پرسشنامه) یافته ها بر اساس نظرسنجی و مصاحبه با 15 کارشناس خبره از متخصصان در امور شهری شهرکرمانشاه که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردید.در این پژوهش مولفه های سطح پایین توسعه زندگی و اجتماعی، تعارضات سیاسی و ساختاری نظام حکومتی تمرکزگرا و مدیریت شهری عدم تمرکزگرا، تعارض ماهیتی مدیریت شهری محلی با نظام کلان اداری اجرایی، نامشخص بودن تشکیلات و روابط بین سازمانی مدیریت شهری، نامشخص بودن تشکیلات و روابط درون سازمانی مدیریت شهری، ناکارآمدی قوانین مدیریت شهری، کمبود و خلاء نیروی انسانی متخصص از طریق نرم افزار PROMETHEE visual مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تا اولویت بندی معیارهای موثر در مدیریت شهری مشخص شود. ی یافته ها بر اساس نظرسنجی و مصاحبه با 15 کارشناس خبره از متخصصان در امور شهری ادارات وسایر ارگان های مرتبط با مدیریت شهری شهرکرمانشاه به تعیین توابع برتری و وزن دهی به شاخص ها و در نهایت رتبه بندی آن ها با استفاده از مدل vp صورت گرفته است. با توجه به رتبه بندی مولفه ها، شاخص ناکارآمدی قوانین با1 ph+. بالاترین وزن را به خود اختصاص داده است و شاخص روابط سازمانی و تشکیلاتی با وزن0.00 ph+. کمترین امتیاز اولویت بندی چالش های پیش روی مدیریت شهری را به خود اختصاص داده اند که نیازمند توجه جدی مدیران و تصمیم گیران شهری می باشد.
  کلیدواژگان: شهر، مدیریت شهری، مدل promethee، شهر کرمانشاه
|
 • Masoud Taghvaei, Aminallah Balideh *, Hamzeh Rahimi Pages 1-21
  < p >Today, planners believe that environmental quality is a key concept for regional and social planning and is associated with concepts such as quality of life, diversity of social space, physical characteristics, activities, spatial dependencies, and urban identity. Therefore, improving the quality of the environment has become one of the main goals of policy makers and urban planners. The purpose of this study is to investigate the importance of environmental quality components from the perspective of tourists in Isfahan metropolis. The research method in this study is descriptive-analytical and the data are prepared by survey method. The statistical population of this study includes tourists of Isfahan metropolis, which using a Cochran''s formula, a sample of 384 people was randomly selected and studied. This number was questioned through a questionnaire whose validity was tested using Cronbach''s alpha method. In this study, in order to analyze the data, the statistical approach of structural equation modeling (SEM) and the second-order five-factor confirmatory factor analysis test were used. The final results obtained from the elimination of the effects of measurement errors in the structural equation modeling approach, indicate the effectiveness of the evaluation of the tourist community of environmental quality, respectively, environmental, aesthetic and formal, semantic and perceptual dimensions, and finally functional and activity.
  Keywords: Quality of Life, Environmental Quality, sustainable development, Tourism, Isfahan
 • Elias Mavedat *, Milad Valipour Pages 21-36

  Urban tourism is a term that describes various tourism activities in which the city is the main destination and desired location. Today, the tourism industry as one of the top industries is growing and developing rapidly. Despite the rich resources and tourism opportunities in Iran, little attention is paid to the tourism industry. Since sustainable development is referred to as a steady stream, economic, cultural and social changes to increase the level of environmental well-being of society, which seeks unity in economic, socio-cultural and environmental issues. Sustainable development is a development that can meet the needs of the present generation without destroying or damaging the needs and wants of future generations. The historical context of Dezful is one of the most important parts of the city's identity and its origin follows information from climatic and cultural structures. Urban areas, which in the past were prominent places for production, have now become centers of consumption. For many cities, this shift in attitude leads to an emphasis on the tourism industry as the engine of economic growth and, consequently, to the social and physical revitalization of the old urban fabric. The old texture of Dezful, by including the old market of the city and including historical elements, not only did not help the sustainable economy of the city, but as an inefficient part of the city away from sustainable development. In fact, sustainable urban tourism is a new approach in revitalizing these spaces, so in the nature of the present research is developmental-applied and in terms of research method (descriptive-analytical-library-field) through the VIKOR and AHP techniques to study and recognize the elements of tourism. The 28 neighborhoods of Dezful texture were studied and based on the level of desirability, dissatisfaction and VIKOR index; we reached the final ranking for the old texture neighborhoods of Dezful. The purpose of this ranking is to better and more accurately identify the study area to measure and optimize the route of tourism.

  Keywords: optimization, tourism route, Technique, old texture, Dezful
 • Pakzad Azadkhani *, Akram Imanfard, Azam Soltani Pages 37-51

  Investigating and analyzing motivations of tourists are some of the most important sections in tourism industry with the purpose of giving appropriate services to the travelers. Health tourism is a type of tourism which plays a main role in tourism development. Lake Urmia is one of the best tourist attractions from natural and adventurous view. Therefore, we can provide the conditions for the growth of tourism and regional development in different aspects with an approach of resource conservation if we recognize the potential of this area and make strategies for future. In order to do it better, it’s required to recognize the motivations of the tourists. So, the main aim of this paper is to investigate the motivations of tourists in Lake Urmia. The population of research includes all the travelers to Urmia City that 384 of them were chosen as the sample by the table of Krejcie and Morgan. The data was gathered by the use of questionnaires (with 0.925 Cronbach’s Alpha) of Alizadeh Sani et al. The questionnaires were given to the tourists by Cluster Sampling Method. To analyze the data, Confirmatory Factor Analysis was done in SPSS software. The findings reveal that 8 repulsive motivational factors of gain of knowledge and cure for diseases, increase of communications, thinking and taking advice, pursuit of peacefulness, increase of social cycle, sightseeing, meditations and getting to know with other cultures and also 4 attracting motivational factors of easy and various access to services, adventures, history and culture, and events and activities are recognized as the most important motivational factors among health tourist of Lake Urmia

  Keywords: Health tourism, Motivation, impulsive, attracting factors, Lake Urmia
 • Mohammad Rauof Heydarifar, Esmail Solimani Rad, Mahnaz Hosseinisiahgoli * Pages 52-70

  Natural hazards are threatening accidents that cause a lot of human and financial losses. These dangers are not limited to the time of occurrence, but because of the social consequences that will affect the people of the region for years to come. In such cases where the effects of natural hazards are manifested in human life, such hazards are referred to as natural disasters and the role of these hazards in urban planning is important. The purpose of this study is to investigate the role of natural hazards and crisis management in land management in Kermanshah province. The present research is a combination of "descriptive-analytical" methods in terms of applied purpose and according to the nature of the subject and the studied components, the approach governing the research process. Data collection and data has been done in two forms of "documentation and survey" and to analyze and weigh data from the FAHP model and GIS ARC software (GIS) to investigate the distribution of natural hazards.Findings from the study show that in terms of natural hazards (earthquake, flood, drought, landslide), %54 of the province in low and very low risk,%21in moderate risk and finally8.36 The percentage is in a very high risk situation.The results indicate that in terms of natural hazards (earthquake, flood, drought, landslide) Kermanshah province is in a moderate situation.

  Keywords: Natural hazards, Land Management, Crisis, Kermanshah
 • Saeed Amanpour, Mehdi Alizadeh, Safiyeh Damanbagh * Pages 71-89

  Urbanism, urban growth and its undesirable expansion as global phenomena, affect all countries throughout the world. In recent decades, the growth and extension of urban areas has come to be considered as a kind of issue or problem and Ahvaz appears to possess such problem. The aim of this study is practical and its methodology is descriptive-analytical. the present study seeks to investigate the physical development of Ahvaz Extension pattern of Ahvaz in the 2021 horizons. First the process of physical extension is investigated during the period from 1981-2017 (35 years) and 14 indicators has been extracted for the study of the appropriate extension of Ahvaz development in 2021 horizon. By using of FUZZY logic, these indicators have turned out to be standard and by the use of analytical-combinatory model of ANPDEMATEL for the optimized model, 3 levels have been determined for the extension of this city, which has been consequently extracted in the combination of OVERLAYFUZZY and 0/9 GAMA in the GIS environment of output maps also using ENVI and arc GIS software. The results showed that at the level of predictive models of agricultural land with weights of 0.101 and 0.118, the most important and important factor has been the physical development of the city of Ahvaz. Also, the output of physical expansion on the horizon of 1400 showed that the best location in the immediate area of the 8th district of the city and not being located on the site of agricultural land in this city.

  Keywords: Physical development, Sprawl growth, Smart Growth, Expansion pattern, Ahvaz
 • Sareh Rezaie Es Haghvandi *, Ali Fathi Pages 90-106
  Growth and development in cities, in addition to financial resources and economic and social growth, requires efficient urban management. Today, urban management has many challenges. In this study, the challenges facing urban management have been researched and the most important goal is to measure and rank the challenges of urban management in Kermanshah. The present study has been done with a descriptive-analytical approach in terms of applied purpose and the method of data collection is based on the library method and field survey (questionnaire) of the findings based on surveys and interviews with 15 experts. In urban affairs, the city of Kermanshah, which was estimated using a simple random sampling method. In this study, low level components of life and social development, political and structural conflicts of centralized government system and decentralized urban management, nature conflict of local urban management with macro-administrative system, uncertainty of organization and inter-organizational relations of urban management, uncertainty of organization and the internal relations of urban management, inefficiency of urban management laws, shortage and vacuum of specialized human resources have been analyzed through PROMETHEE visual software, in order to prioritize effective criteria in urban management. Findings are based on a survey and interviews with 15 experts from urban affairs departments and other bodies related to urban management in Kermanshah to determine the superiority and weighting functions of the indicators and finally their ranking using the vp model. According to the ranking of components, the inefficiency index of the rules with pH + 1. Has the highest weight and the index of organizational relations with a weight of 0.00 ph. +. They have the lowest priority scoring challenges for urban management, which requires serious attention of city managers and decision makers.
  Keywords: urban management, PROMETHEE model, Kermanshah City