فهرست مطالب

مطالعات قدرت نرم - پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میر نجف موسوی*، محسن جان پرور، ساجد بهرامی جاف، ریحانه صالح آبادی، علی شمس الدینی صفحات 1-30

  ژیواکونومی، دانش طراحی و بازآفرینی استراتژی های بازیگران با استفاده از منابع جغرافیای قدرت با ماهیت اقتصادی در مناسبات فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی هستند. شیوع ویروس کرونا تاثیرات مختلفی را بر وضعیت ژیواکونومیکی جهان بر جای گذاشته است. در این تحقیق تلاش شده تا تاثیرات ژیواکونومیکی شیوع ویروس کرونا بر ساختار جهان را بر اساس روش آینده نگاری بررسی و تحلیل نماید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. ماهیت داده ها کمی و کیفی بوده و روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی از جمله تحلیل تاثیرات متقابل است. در این تحقیق برای 7 عامل کلیدی در مجموع 35 حالت(عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد از بین سناریوهای تدوین شده، 7 سناریوی قوی و محتمل، 4706 سناریوی با سازگاری ضعیف پیش روی آینده وضعیت ژیواکونومیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. از 7 سناریوی قوی و محتمل، 4 سناریو وضعیت نامطلوب، 2 سناریو وضعیت مطلوب، 1 سناریو نیز دارای وضعیت ایستا و بینابینی است. از بین سناریوهای مطلوب سناریوی 7 بهترین و از بین سناریوهای نا مطلوب نیز سناریوی 4 بدترین و محتمل ترین سناریوی آینده وضعیت ژیواکونومیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا است. 

  کلیدواژگان: ژئواکونومی، آینده پژوهی، سناریو نگاری، ویروس کرونا
 • حسین شیخ زاده* صفحات 31-60

  شیوع بیماری کوید 19 دنیا را با یک بحران کم سابقه مواجه کرد؛ ویژگی های منحصر به فرد ویروس کرونا، یعنی سرعت و سهولت انتقال آن، دولت ها را غافلگیر و از قدرت کنترل بحران ناتوان ساخت، در نتیجه تقریبا هیچ یک از دولت ها عملکرد مطلوبی در زمینه مهار بحران نداشتند، اما دنیا شاهد طیف وسیعی از عملکرد دولت ها در مدیریت بحران بود؛ بررسی نحوه مواجهه دولت ها با این بحران نشان می دهد که میان حاکمیت سیاست و اقتصاد لیبرال از یک سو و ضعف عملکرد دولت ها در مدیریت بحران از سوی دیگر، رابطه مستقیم وجود داشته و اقتصادهای لیبرال کمترین آمادگی را برای مهار بحران کرونا از خودنشان داده اند. در ایران از یک سو ساختار نظام سیاسی، جایگاه اخلاق در حکومت دینی و مسئولیت های اجتماعی حکومت به کاهش تلفات انسانی کمک کرد و از سوی دیگر برخی موانع زیرساختی نظیر ضعف بنیه اقتصادی و ناتوانی دولت در ارایه کمک های مالی به صاحبان مشاغل باعث برخورد ناکارآمد و منفعلانه با بحران گردید. دراین پژوهش از روش ترکیبی(کمی و کیفی)و تحلیلی استفاده شده و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است.

  کلیدواژگان: بیماری کووید 19، بحران کرونا، اقتصاد لیبرال، مسئولیت دولت، ایران
 • سید علی اصغر میرخلیلی*، علی الماسی، رحمت الله جغتایی سبزواری صفحات 61-90

  بعد از جنگ جهانی دوم، نظم نوین جهانی بر اساس گفتمان لیبرال دموکراسی پایه ریزی شد و قدرت های بزرگ به دنبال مسلط کردن آن بر تمام جوامع به عنوان یگانه تفکر و الگوی حکمرانی بودند و حتی فرانسیس فوکویاما سخن از پایان تاریخ و حاکمیت نظام های لیبرال دموکراسی به میان آورد. با پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان اسلام شیعی مبتنی بر آموزه های مهدویت، به عنوان جریان سومی در جهان بروز پیدا کرد که به مرور چالش هایی را برای گفتمان لیبرال دموکراسی پدید آورد. این دو گفتمان که هر کدام بر یکسری اصول و مولفه های متفاوت و متضاد مبتنی بودند، در بحران کرونا منجر به بروز واکنش های متفاوت از سوی سیستم های متاثر از این دو گفتمان گردیدند که در معنابخشی به زندگی، تاب آوری اجتماعی، آرام بخشی به جامعه و کمک های مردمی به نظام سلامت و نهادهای حکومتی و دولتی در مهار آن و هدایت جامعه بروز پیدا کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، ضمن مقایسه دال های شناور و مرکزی این دو گفتمان، تمایز این دو گفتمان را در مواجهه با بحران کرونا را بررسی کرده و نشان می دهد که بروز بحران های جدی، تزلزل پایه های تمدنی غرب را آشکار ساخته است.

  کلیدواژگان: لیبرال- دموکراسی، مهدویت، کرونا، گفتمان، اومانیسم
 • حمید سجادی* صفحات 91-117

  اپیدمی کووید19 از آغاز 2020 با شیوع سریع و با شدت بالای بیماری، آمار بالای مرگ و میر ناشی از آن، یکی از مهمترین تهدیدات بهداشت عمومی در این قرن است. اپیدمی کووید19، در ابتداء نظام سلامت جوامع را به چالش کشید و بسرعت سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی را نیز درگیر کرد. جامعه ایران نیز از شیوع این ویروس و اختلالات شدید آن برکنار نماند. با این توضیح هدف مقاله حاضر شناسایی مولفه های تاب آوری جامعه ایران در مقابله با اپیدمی کووید19 به عنوان یک بلیه حاد طبیعی با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است. این مهم با روشی توصیفی- تحلیلی و با طرح این سوال که چه مولفه-هایی تاب آوری جامعه را برای مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از اپیدمی کووید19 ارتقاء داده و امکان مقاومت آن را در این شرایط فراهم می سازد، پی گیری می شود. داده ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای همچنین مشاهدات میدانی جمع آوری شده است. با این مفروض که گستره تاثیرات و پیامدهای شیوع گسترده کووید19 پتانسیل بسیار بالایی برای حاد شدن و شکنندگی مقاومت جامعه دارد، در انتها راهبردهایی به منظور ارتقاء مقاومت و تاب آوری جامعه تدوین و ارایه می شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، شیوع کووید19، مشارکت اجتماعی، امنیتی شدن، اعتماد
 • امیر عباسی خوشکار* صفحات 119-143

  بیماری جهان گستر کرونا از ابتدای سال 2020 تاکنون علاوه بر بیش از هشت میلیون تن مبتلا به ده ها میلیارد دلار خسارت های سنگین اقتصادی برای کشورهای مختلف منجر شده است. دولت ها جهت جلوگیری از تشدید آثار منفی اقتصادی و اجتماعی بحران مذکور به سیاست های قرنطینه دسته جمعی و تزریق منابع مالی هنگفت به بازارهای راکد داخلی اقدام نمودند. مدیریت نرم افزاری بیماری کرونا که در دو سطح داخلی و خارجی به عنوان مکمل مدیریت اقتصادی از آن بهره برده شده است یکی از مهمترین لایه های مدیریت دولتی در دوره همه گیری بیماری کرونا محسوب می شود. چین یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی است که توانست است با استفاده از ابزارهای قدرت نرم و مدیریت نرم افزاری بیماری کرونا از آثار منفی این بیماری تاحدودی بکاهد. استفاده از ابزارهای رسانه ای جهت اقناع و هدایت مردم داخل چین و دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی سلامت جهت تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم سایر کشورها به منظور ارایه تصویر مطلوب از حکمرانی داخلی چینی و ایفای نقش دولت مسئولیت پذیر در چهارچوب مدیریت نرم افزاری بیماری کرونا قرار دارد.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، مدیریت قدرت نرم، چین، دیپلماسی سلامت، امنیت بهداشتی، بازیگر مسئولیت پذیر
 • علی باقری دولت آبادی*، محسن شفیعی سیف آبادی صفحات 145-174

  اگرچه از زمان طرح مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای حدود سه دهه می گذرد و در این مدت در ایران توجه به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بعد از قدرت افزایش پیدا کرده است اما موضوع دیپلماسی پزشکی به عنوان یکی از مصادیق افزایش قدرت نرم مورد غفلت واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که دیپلماسی پزشکی چگونه می تواند به افزایش قدرت نرم ایران کمک نماید؟ فرضیه اصلی پژوهش از نقشی که دیپلماسی پزشکی در ایجاد اعتبار، پرستیژ، برندینگ و محبوبیت سازی برای دولت ها دارد پرده برداشته و آن را به عنوان دستاورد این دیپلماسی ذکر می کند. برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گرداوری داده با روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته-های پژوهش به دو دسته اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت اشاره نموده که دولت ها می توانند در راستای دیپلماسی پزشکی اتخاذ نمایند و پیامد این اقدامات را توسعه روابط با دیگر کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه، معرفی کشور ایران و فرهنگ ایرانیان به جهانیان، ارتقاء پرستیژ و جایگاه ایران در عرصه جهانی، برندسازی برای ایران و کسب اعتبار، تصویرسازی از کشور در خارج به عنوان یک دولت پیشرفته و موفق، مقاومت در برابر تحریم ها علیه ایران، بسترسازی برای توسعه تجارت و رونق صنعت توریسم پزشکی ذکر می کند.

  کلیدواژگان: دیپلماسی پزشکی، قدرت نرم، ایران، بهداشت، سیاست خارجی
 • مجتبی زارعی*، سید ابراهیم سرپرست سادات صفحات 175-209

  درباره جهان پساکرونا پرسش های مهمی در میان متفکران و پژوهشگران جاری است. آنچه که به آن اذعان می شود این است که تحول اساسی در جهان ایجادشده، برخی از مناسبات فروریخته و رویش ها و روندهای جدیدی در راه است. سوال اصلی مقاله حاضر در واکاوی ضروری این شرایط خطیر پیش آمده، این است که چرا به رغم ادعای جهانی شدن، در مقطع بروز رفتارهای بیولوژیک ویروس کرونا، دولت های غربی به خصوص دولت های استکباری مدعی رهبری دهکده جهانی، میل به محلی شدن و شهروندان آنها میل به تفرد با صبغه ای خودمحورانه پیدا کرده اند؟ بررسی ما در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه ی اسنادی نشان از آن دارد که تحولات پسا کرونایی، به لحاظ تیوریک ذات ناعادلانه جهانی شدن آمریکایی - اروپایی مبتنی بر مبادی هستی شناسی، انسان شناختی و ارزش شناسی مدرن و به لحاظ میدانی و عملیاتی ناکارآمدی حکمرانی ادعایی نظام جهانی و سقوط فردگرایی در ورطه ی خود محوری را عیان تر از پیش ساخته است، به نظر می رسد آنچه که جهانی می شود پرسش بیشتر و جدی تر از حقیقت هستی و انسان، گرایش انسان ها به سبک زندگی منطبق با فطرت انسانی، سنت های الهی و آرزو و انتظار منجی الهی موعود است. این گونه پرسش ها و گرایش ها، «دین فطری اسلام» و «مهدویت» را بیش از پیش در کانون توجهات بشری قرار می دهد.

  کلیدواژگان: دهکده جهانی، کرونا، جهانی سازی، فطرت، مهدویت
|
 • Mir Najaf Mousavi *, Mohsen Janparvar, Sajed Bahramijaf, Reyhane Salehabadi, Ali Shamsoodini Pages 1-30

  The developments of the last decades of the twentieth century have paved the way for the growth of acting and the role of the economy in the global arena, and have given meaning to the concept of geoeconomics. Geoeconomics, which is the knowledge of designing and recreating actors' strategies using the geographical resources of power with economic nature in the relations of different scales, has become one of the leading fields of interpretation and analysis of global issues and the structure of power and actions between actors. Is. The prevalence of coronavirus has had various effects on the global space, and in the present study, an attempt has been made to analyze the scenarios facing actors in the global space by geoeconomic approach using the foresight method. In this study, an attempt has been made to study and analyze the geoeconomic effects of coronavirus outbreak on the structure of the world based on the foresight method. The present study is descriptive-analytical in terms of purpose, application and type of research method. The nature of the data is quantitative and qualitative, and the method of data and information collection is library, documentary, and survey. Data analysis is based on future research techniques, including the analysis of interactions. In this study, a total of 35 modes (uncertainties) were considered for 7 key factors. The results show that among the developed scenarios, 7 strong and probable scenarios, 4706 scenarios with poor adaptation to the future progress of the resulting geoeconomic situation.

  Keywords: Geoeconomics, Futurism, Scenario, Coronavirus
 • Hossein Sheikhzade * Pages 31-60

  The outbreak of Quaid 19 has left the world in a precarious crisis; the unique features of the coronavirus, its speed and ease of transmission, have taken governments by surprise and made them unable to control the crisis, resulting in almost none. One state did not perform well in crisis management, but the world saw a wide range of governments in crisis management; an examination of how governments deal with this crisis shows that there is a link between the rule of politics and liberal economics. Weaknesses and poor performance of governments in crisis management, on the other hand, have been directly linked, and liberal economies are least prepared to curb the Corona crisis. They have shown themselves. In Iran, on the one hand, the structure of the political system, the position of morality in the religious government and the social responsibilities of the government helped reduce human casualties, and on the other hand, some infrastructural barriers such as economic weakness and inability of the government to provide financial assistance to employers. It became ineffective and passive in dealing with the crisis. In this study, a combination (quantitative and qualitative) and analytical methods were used and the data were collected through library studies.governments will face increasing expectations of communities to compensate for the damages, and they will inevitably have to increase their intervention in the economy and their social responsibilities.

  Keywords: Quaid 19 Disease, Corona Crisis, Liberal Economy, government responsibility, Iran
 • Seyed Ali Mirkhalili *, Ali Almasi, Rahmat Allah Sabzavari Pages 61-90

  After World War II, the new world order was based on the discourse of liberal democracy, and the great powers sought to dominate all societies as the sole thought and model of governance, and even Francis Fukuyama spoke of the end of history and the rule of liberal democracies. Brought up. With the victory of the Islamic Revolution, the discourse of Shiite Islam based on the teachings of Mahdism emerged as the third current in the world, which gradually created challenges for the discourse of liberal democracy. These two discourses, each based on a number of different and contradictory principles and components, led to different reactions in the Corona crisis from systems influenced by these two discourses, which gave meaning to life, social resilience, and calmed society. And the people's help to the health system and the governmental and governmental institutions in controlling it and guiding the society appeared. Using the analysis of Laclau and Mouffe's discourse, the present article, while comparing the floating and central signs of these two discourses, examines the distinction between these two discourses in the face of the Corona crisis and shows that serious crises shake the foundations of Western civilization. Has revealed.

  Keywords: liberal-democracy, Mahdism, corona, Discourse, Humanism
 • Hamid Sajadi * Pages 91-117

  In recent months, with the emergence of coronavirus in various countries, the world is facing a new crisis. The widespread and rapid outbreak, and the high mortality rate initially challenged the health care system in all communities and put severe pressure on them, while its negative effects on the economy rapidly accelerated. Poverty, bankruptcy, huge financial losses, economic recession, and, most of all, a sharp rise in unemployment were among the immediate economic impacts of the crisis. The entanglement of issues in all areas of society will lead to the expansion of economic damage to other areas of society, culture, and politics. With this explanation, adopting a descriptive-analytical method, the present article seeks to identify the resilience of Iranian society in the face of the prevalence of COVID-19 as an acute natural disaster with economic and social consequences. This is followed by posing this question that what components enhance society's ability to cope with the critical conditions caused by the prevalence of COVID-19 and enable its resistance. It is assumed that the effects and consequences of the widespread outbreak of COVID-19 have a very high potential to become acute and, in other words, securitize the issue. By securitization, an acute situation is meant in which the action of the security authority in taking emergency measures to maintain survival and eliminate the threat is justified.

  Keywords: Resilience, Outbreak of COVID-19, Social participation, Securitization, PublicTrust
 • Amir Abbasi Khoshkar * Pages 119-143

  Since the beginning of 2020, the disease has spread to more than eight million people with tens of billions of dollars in severe economic damage to various countries. Governments have resorted to mass quarantine policies and injecting huge financial resources into domestic stagnant markets to prevent the negative economic and social effects of the crisis from escalating. Corona software management, which has been used as a supplement to economic management at both internal and external levels, is one of the most important layers of public administration during the Corona disease epidemic. China is one of the world's largest economies, which has been able to reduce the negative effects of corona disease by using soft power tools and software management. The use of media tools to persuade and guide the people inside China and media diplomacy and health diplomacy to influence the public opinion of other countries in order to provide a favorable image of Chinese domestic governance and the role of responsible government in the context of software management Corona has it.

  Keywords: corona virus, soft power management, China, health diplomacy, health security, responsible actor
 • Ali Bagheri Dolatabadi *, Mohsen Shafie Seifabadi Pages 145-174

  Although about three decades have passed since the introduction of the concept of soft power by Joseph Nye, and Iran's attention to cultural, political, and social dimensions of this kind of power, but the issue of medical diplomacy as one of the symbols of soft power has been neglected. The main question of the present study is how medical diplomacy can help Iran to increase its soft power? The main hypothesis of the research refers to the services that are provided to the citizens of other countries in medical diplomacy and make in their minds and hearts the kindness and generosity of the donor country and cause credibility, prestige, branding and popularity for it. This research has adopted a descriptive-analytical method. The research data are collected with the library method. The research findings pointed to two categories of long-term and short-term measures that states can take in line with medical diplomacy, and the consequences of these measures include: the development of relations with other countries, especially developing countries, introducing Iranian culture to the world, Promoting Iran's prestige and position in the International arena, branding for Iran and gaining credit, image-making from Iran in abroad as an advanced and successful state, helping to resistance to sanctions against Iran, laying the groundwork for trade development and the prosperity of the medical tourism industry.

  Keywords: Medical Diplomacy, Soft power, Iran, Health, Foreign Policy
 • Mojtaba Zarei *, Seyed Ebrahim Sarparast Sadat Pages 175-209

  There are important questions among thinkers and researchers about the post-corona world. What is acknowledged is that a fundamental change has taken place in the world, some relations have collapsed and new developments and trends are on the way. The main question of the present article in the necessary analysis of these serious conditions is why, despite the claim of globalization, at the time of the biological behavior of the corona virus, Western governments, especially arrogant governments claiming to lead the global village, the desire to localize and citizens Have they found the desire to be alone with a self-centered nature? Our study in this article by descriptive and analytical methods and documentary study shows that post-coronation developments are theoretically the unjust nature of American-European globalization based on the principles of modern ontology, anthropology and arithmetic. Operational inefficiency has made the alleged domination of the world system and the fall of individualism into the abyss of self-centeredness more obvious than ever. What seems to be a global question is more and more serious than the truth of existence and man, human tendency to live Human nature is the divine tradition and the desire and expectation of the promised divine savior. Such questions and tendencies make the "natural religion of Islam" and "Mahdism" more and more in the center of human attention. The coronation of the American and European bio-world in the production of virtues and public good in the face of the recent crisis, as.

  Keywords: global village, corona, globalization, nature, Mahdism