فهرست مطالب

 • Volume:23 Issue: 2, Mar 2021
 • تاریخ انتشار: 1399/12/16
 • تعداد عناوین: 18
|
 • ح. امیرنژاد، ک. عطایی سلوط صفحات 237-252

  امروزه، پارک های ملی به عنوان یک سرمایه ی منابع طبیعی با چالش های زیادی روبرو هستند. بنابراین، ارزش گذاری اقتصادی آن ها یکی از مهمترین مقولات در برنامه ریزی و مدیریت پایدار اکوسیستم است.پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی خدمات استفاده ای در پارک ملی لاردر ایران انجام شد. برای این منظور از روش های تمایل به پرداخت آشکارشده، تمایل به پرداخت نسبت داده شده و تمایل به پرداخت بیان شده، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، ارزش اقتصادی خدمات ذخیره سازی منابع آب (802/1619 میلیون دلار)، خدمات حفاظت خاک (218/9 میلیون دلار)، خدمات تولید خاک (804/0 میلیون دلار)، خدمات تفرجی (004/3 میلیون دلار)، خدمات زیستگاهی (722/36 میلیون دلار)، خدمات تولیدی (312/1 میلیون دلار)، خدمات تثبیت کربن (109/847 میلیون دلار) و خدمات عرضه اکسیژن (618/93 میلیون دلار) را نشان داد. در نهایت ارزش اقتصادی کل خدمات استفاده ای پارک، برابر با 087/1867 میلیون دلار برآورد شد. از آنجایی که بیش از 97 درصد از ارزش ها، مربوط به خدمات ذخیره ی منابع آب و خدمات تنظیم گاز است، مدیریت پایدار اکوسیستم، برای حفظ و گسترش این خدمات ضروری است.

 • س. کانان، و. سیهان صفحات 253-263

  این پژوهش، هزینه فرصت در سطح مزرعه را برای حفاظت محیط در نقاط مختلف منطقه TR83 در ترکیه بررسی کرد و کفایت سطح برنامه های حمایتی دولت را برای پوشش دادن این هزینه ها سنجید. با استفاده از یک پرسشنامه، داده های پژوهشی از 334 مزرعه جمع آوری شد که به طور تصادفی انتخاب شده و در "برنامه دوستدار محیط و حفاظت اراضی کشاورزی" (EFALP) مشارکت داشتند.علاوه بر آنها، به طورهدفمند 27 مزرعه معمولی نیز برای این پژوهش انتخاب شد. سپس، با تفریق درآمد ناخالص محاسبه شده در شرایط حفاظت از محیط از در آمد ناخالص در مزارع معمولی، هزینه فرصت در سطح مزرعه برای حفاظت محیط محاسبه شد. در آمد ناخالص در شرایط معمولی و در شرایط حفاظت از محیط با استفاده از مدل تقریب خطی برنامه ریزی درجه دوMOTAD  به دست آمد. نیز، از طریق تعیین تفاوت بین هزینه فرصت در سطح مزرعه برای حفاظت محیط با کل پرداخت حمایتی دولت برای ملاحظات محیط زیستی به مزارع مشمول در برنامه EFALP، درجه کفایت برنامه حمایتی دولت برای حفاظت محیط به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که پرداخت حمایتی دولت به مزارع نمونه ای، هزینه فرصت مزارع را برای حفظ محیط در منطقه TR83 پوشش نمی دهد. به این قرار، در زمانی که سیاست سازان مقدار حمایت دولت را تعیین می کنند، در نظر گرفتن تفاوت های مکانی هزینه فرصت برای حفاظت محیط می تواند به طور مثبتی ترویج برنامه EFALP را ارتقا داده و اثرات نامناسب فعالیت های کشاورزی را کاهش دهد.

 • ز. شن، ل. ژانگ، ج. ژانگ، و.ج. رویز، منجیوار صفحات 265-281

  به منظور رشد بهره وری و کاهش اثرات محیطی، برنج راتون (RR) به عنوان جایگزینی موثر برای سامانه کشت برنج پیشنهاد شده است، ولی در مورد RR داده های عملکرد اقتصادی برای کشاورزان محدود است. در این پژوهش، برای ارزیابی اثر کاشت RRدر منطقه Hubei در چین، یک بررسی پیمایشی در مزارع برنجکاری انجام شد. به این منظوراز رگرسیون تعویضی درون زا (Endogenous switching regression) برای توضیح ناهمگنی مشاهده شده و مشاهده نشده استفاده شد. در این رابطه، اثر عملکرد، درآمد، و کارآیی فنی کشت RR تجزیه تحلیل شد. نتایج نشان داد که کشت RR روی عملکرد، درآمد، و کارآیی فنی اثرات بزرگی میگذارد. در مورد شالیکارانی که RR کاشته بودند، افزایش عملکرد برنج به اندازه 5% و درآمد در حد 74/3% به دست آمد. همچنین، در صورتی که برنجکاران به جای کشت یک نوبت برنج در سال (single rice) از برنج RR استفاده کنند، عملکرد، درآمد، و کارآیی فنی به طور معناداری افزایش می یابد. در مواردی که کشاورزان به جای کشت یک نوبت برنج در سال ، برنج RR کاشته بودند کارآیی فنی اختلاف زیادی نشان داد. کاشت RR برای هر دو شالیکاران مزارع کوچک و مزارع بزرگ سود آور بود. مزارع بزرگ عملکرد و درآمدی بیشتر از مزارع کوچک به دست می آورند، در حالیکه در مزارع کوچک کارآیی فنی بیشتر از مزارع بزرگ است. داده های به دست آمده این پژوهش نتایج معقول و زمان بندی شده ای در زمینه برنامه ها و سیاستگزاری های ملی چین در آینده برای کاشت RR و با هدف ترویج بیشتر عملیات زراعی پایدار همراه با کاهش اثرات محیطی در کشاورزی فراهم آورده است.

 • ح. اسدالهی، ر. واعظ ترشیزی، ع. احسانی، ع ا. مسعودی صفحات 283-292

  تنش حرارتی یک مشکل جدی در پرورش صنعتی طیور به شمار می‏رود که تحت تاثیر فاکتورهای محیطی و ژنتیکی قرار دارد. در سطح ژنتیکی، مطالعات پویش ژنوم در سال‏های اخیر به روشی رایج برای مطالعه تنش‏های حرارتی تبدیل شده است. در پژوهش حاضر، در مجموع یک جمعیت با تعداد 202 قطعه مرغ نسل F2 برای یافتن ژن‏ها و مناطق ژنومی موثر بر صفات رشد و سیستم ایمنی بدن ایجاد  و برای 84 روز پرورش داده شدند، اما به دلیل بروز حادثه ی ناشی از افزایش ناخواسته دما در روز 83، تعداد 182 قطعه پرنده از بین رفته و 20 پرنده زنده ماندند. از نمونه خون این پرندگان، که در سن 70 روزگی جمع آوری شده بود، DNA آن ها به روش بهینه شده نمکی استخراج شد. همه نمونه های استخراج شده توسط تراشه تجاری  60 هزارتایی چندشکلی تک نوکلیوتیدی تعیین ژنوتیپ شدند. پویش ژنومی این داده‏ها برای شناسایی ژن‏ها و مناطق ژنومی مرتبط با مقاومت به تنش گرمایی با استفاده از نرم افزار GCTA انجام شد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین 28 چندشکلی تک نوکلیوتیدی با صفت مقاومت به تنش گرمایی در سطح پیشنهادی وجود دارد. دو نشانگر معنادار روی کروموزوم 5، یعنی GGaluGA273356 و Gga_rs16479429، با فاصله 52 کیلو باز پایین دست ژن SPON1 و درون ژن MAPKBP1 قرار داشتند. بررسی هستی شناسی ژن نشان داد که مقاومت به تنش گرمایی در جوجه ها، با ژن‏های MAPKBP1 و SPON1 و مسیرهای بیولوژیکی آن ها در ارتباط است. این نتایج برای درک مکانیسم مولکولی چندشکلی های تک نوکلیوتیدی و ژن های نامزد برای مقاومت به تنش گرمایی مفید بوده و می تواند در برنامه های اصلاحی برای بهبود مقاومت ژنتیکی استفاده شود.

 • ک. کارمان، ا. سیتیل، و ت. ماراکوقلو صفحات 293-306

  در این پژوهش، کاربرد سه نوع خاکورزی نواری به عنوان جایگزین خاکورزی معمولی (CT) بررسی شد. به این منظور، در یکی از تیمارهای خاکورزی نواری، دستگاه اصلی پشته-نواری ساخت Maschio Gaspardo  (OST) به کار رفت ولی دو دستگاه دیگر یعنی خاکورز دوار با شافت افقی(MHST) وعمودی(MVST) با تغییراتی برای خاکورزی نواری استفاده شد. بسته به تیمار خاکورزی نواری، 40-35% خاک سطحی ورز داده شد. برای این سه تیمار مقاومت فرو روی (penetration resistance) و تنش برشی خاک به ترتیب بین 45/0 تا 91/1 مگا پاسکال و بین 36/0 تا48/0 نیوتن بر سانتی متر مربع بود. سپس، برخه انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه، انرژی خالص به دست آ مده، و شدت انرژی محاسبه شد. از نظر  نمایه های مختلف انرژی و عملکرد ذرت سیلویی تفاوت های معناداری (p< 0.01  ) بین تیمارهای مختلف وجود داشت. در تیمارهایی که بیلچه زنی (hoeing) نداشت عملکرد سیلویی بین 3714 و 3953کیلوگرم در هکتار بود ولی با بیلچه زنی عملکرد افزایش یافت و در محدوده 3964 تا 4952 کیلو گرم درهکتار بود. میانگین انرژی خالص به دست آمده از ذرت سیلویی با و بدون بیلچه زنی به ترتیب برابر 156155.68 MJ ha-1  و 131037.75 MJ ha-1  بود. کار آیی مصرف انرژی در روش های MHST همراه با بیلچه زنی بیشترین مقدار را داشت. بنا بر این، از نظر کارآیی مصرف انرژی، روش MHST (سامانه تغییر یافته خاک ورزی با خاکورز-نواری دارای شافت افقی) همراه با بیلچه زنی را می توان برای استفاده در منطقه آناتولیای مرکزی پیشنهاد کرد.

 • س. لهراسبی نجاد، م. شاهدی، م. فتحی صفحات 307-317

  هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی روش های تبخیر به کمک مایکروویو تحت خلا (MAVE) و تبخیر به کمک مایکروویو (MAE) برای تولید کنسانتره آب زرشک در مقایسه با روش متداول تبخیربود. آب زرشک با دو روش مختلف (گرمایش غیرمستقیم و گرمایش تحت مایکروویوو فشارهای 100 و 30 کیلو پاسکال) تا درجه بریکس60 تغلیظ شد. نتایج نشان داد که میزان تبخیرتحت روش هایMAVE و MAE به ترتیب86/48 و 27/48 درصد بیشتر از تبخیربه روش معمول بود. حداقل تغییرات در پارامترهای رنگ کنسانتره آب زرشک (L*، a*، b*، ΔE) برای روش تحت خلا و مایکروویو مشاهده شد. علاوه بر این، استفاده از این روش محتوای آنتوسیانین، فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنل کل آب زرشک را در مقایسه با روش معمول بهتر حفظ کرد.

 • س. ح. ضیاءالحق، س. کنعانی صفحات 319-331

  در این مطالعه، فرمولاسیون پوشش خوراکی صمغ کتیرا و کیتوزان برای پوشش دهی زردآلوی تازه با روش سطح پاسخ (RSM) بهینه شد. تاثیر غلظت صمغ کتیرا و کیتوزان (متغیرهای مستقل) بر مواد جامدات محلول، کاهش وزن، اسیدیته قابل تیتر، pH ، قندهای احیاکننده، مقدار رطوبت و سفتی زردآلو (متغیرهای وابسته) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل هایRSM به دست آمده به طور معنی داری برای کلیه متغیرهای وابسته (به استثنای مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتر) مناسب بودند. صمغ کتیرا و کیتوزان به طور معنی داری میزان کاهش وزن زردآلوها را در طی نگهداری کاهش دادند. سفتی زردآلوها با افزایش غلظت صمغ کتیرا افزایش یافت. pH زردآلوها نیز در غلظت های پایین تر صمغ کتیرا و کیتوزان کمتر بود. این مطالعه نشان داد که این پوشش می تواند سفتی و پایداری زردآلو از نظر کاهش وزن، pH و میزان رطوبت را هنگام نگهداری در سردخانه بهبود بخشده و ارزش تجاری محصول را افزایش دهد. برای دستیابی به خواص مطلوب، بهترین فرمولاسیون ترکیب 02/1 درصد صمغ کتیرا و 33/0 درصد کیتوزان به دست آمد.

 • ع. فرهمند، س. ناجی طبسی، س. شهبازی زاده صفحات 333-347

  خواص حلال/ حل شونده در سامانه های غذایی به طور قابل توجهی بر ویژگی های ریولوژیکی هیدروکلوییدها موثر می باشد. در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف دو قند (ساکارز و گلوکز در 10، 20 و 30 درصد وزنی-وزنی) و دو نمک (کلرید کلسیم و کلرید سدیم در غلظت های 50، 100 و 150 میلی مولار) بر ویژگی های ریولوژیکی موسیلاژ دانه به ارزیابی گردید. موسیلاژ به، محلولی با ویسکوزیته و تنش تسلیم (0τ) بالا تولید کرد که تابع نوع و غلظت نمک و قند بود. نمک ها با تغییر برهم کنش میان زنجیره های موسیلاژ، منجر به کاهش ویسکوزیته محلول شدند. افزایش غلظت نمک باعث کاهش τ0 و ضریب قوام (k) گردید، اما شاخص رفتار جریان (n) افزایش یافت. ساکارز و گلوکز منجر به افزایش ویسکوزیته محلول شدند، به طوری که با افزایش غلظت قندها، ویسکوزیته بالاتری حاصل شد. ارزیابی رفتار جریان وابسته به زمان نشان داد که مدل کنتیکی ساختاری، بهترین توصیف را برای داده ها ارایه می دهد. تمام نمونه ها دارای رفتار تیکسوتروپیک بودند. نتایج میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان دهنده بر هم کنش های زنجیره های موسیلاژ و تغییرات رفتار جریان بود. بر اساس نتایج، CaCl2 و ساکارز بیشترین تاثیر را بر خواص ریولوژیکی موسیلاژ به نشان دادند.

 • ا. شاهین فر، ا. حیدری، س. ایمانی، ع. احدیت، و.م.نگهبان صفحات 349-360

  امروزه افزایش مقاومت آفات انباری به سموم شیمیایی و همچنین مشکلات باقی مانده سموم در مواد غذایی، اثرات سمی آن ها روی پستانداران و محیط زیست، نیاز به استفاده از ترکیب های جدیدتر و ایمن تر برای محیط زیست و انسان را ضروری می نماید. استفاده از تکنولوژی کپسوله کردن اسانس ها منجر به افزایش کارآیی و رهایش تدریجی آنها می شود. در این مطالعه، چهار فرمولاسیون حاوی اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser بر اساس پلیمرهای زیست تخریب پذیر مانند پلی اتیلن گلیکول، نشاسته، گلیسرول مونو استیارات و مالتودکسترین به صورت پودر و پلت برای کنترل شپشه برنج Sitophilus oryzae تهیه شد. ترکیب شیمیایی اسانس A. sieberi اندازه گیری و 16 ترکیب شناسایی شد. ترکیبات عمده شامل Cis-thujone، Santolinyl acetate، Trans-thujone و Camphor بود. فرمولاسیون های تهیه شده از نظر میزان و نوع پلیمر، سورفاکتانت و همچنین سرعت چرخش هموژنایزر متفاوت بودند. در این مطالعه، سمیت تنفسی فرمولاسیون های تهیه شده با اسانس خالص درمنه مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش ها بر روی حشرات کامل شپشه برنج در دما 1±27درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 70 % و در شرایط تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد، مقدار LC50 تنفسی اسانس خالص درمنه پس از 72 ساعت، 33/11 پی پی ام بود، در حالی که LC50 فرمولاسیون 1 تا 4 به ترتیب 61/47، 55/57، 94/23 و 66/44 پی پی ام بود. براساس نتایج به دست آمده کپسوله کردن اسانس های گیاهی به عنوان آفتکش ایمن با رهایش تدریجی و سمیت تنفسی می تواند در مدیریت تلفیقی آفات در نظر گرفته شود.

 • س. فراهانی، م. صالحی، م. ا. فراشیانی، ف. کازرانی، م. کوه جانی، گرجی، س. ن. خالقی تروجنی، ی. آهنگران، م. ر. بابایی، ح. یارمند، ر. امید، و ع. ا. طالبی صفحات 361-370

  شب‎پره شمشاد، Cydalima perspectalis (Walker, 1859)، یکی از آفات مخربی است که از برگ‎ها و شاخه‎های گونه‎های مختلف Buxus تغذیه می‎کند. در طی این بررسی، چرخه زندگی C. perspectalis در شرایط آزمایشگاهی و طبیعی (جنگل‎های هیرکانی) مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های آزمایشگاهی در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. میانگین طول مدت دوره رشد تخم، لارو، پیش‎شفیره، شفیره و همچنین طول دوره زندگی حشرات ماده و نر به ترتیب 04/0±09/5، 17/0±15/23، 02/0±04/1، 05/0±80/7، 73/0±31/15 و 71/0±92/12 روز بود. شب‎پره شمشاد به عنوان یک آفت مهم که به تازگی به شمال ایران وارد شده است، دارای دو نسل کامل و یک نسل زمستانگذران در سال می‎باشد. نتایج این مطالعه برای بهبود استراتژی‎های مدیریت آفات مفید خواهد بود.

 • ر. ارباب تفتی، ی. فتحی پور، ح. رنجبر اقدم صفحات 371-385

  انبوهی جمعیت و الگوی پراکنش پهنه ای Led. Sesamia cretica روی ذرت در طول فصل زراعی سال های 1396 و 1397 در منطقه ورامین (احمدآباد و خاوه) و ری (امین آباد و طالب آباد) (استان تهران) بررسی شد. برای تخمین تعداد لاروهای S. cretica در مزرعه، کل بوته ذرت به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب شد. بالاترین انبوهی جمعیت لاروهای S. cretica در هر بوته در تاریخ های 12 و 16 مهر در امین آباد، 26 و 29 شهریور در طالب آباد و 15 و 26 شهریور در احمدآباد و خاوه به ترتیب در سال های 1396 و 1397 رخ داد. میانگین انبوهی لارو در هر گیاه به ترتیب در امین آباد، طالب آباد، احمد آباد و خاوه عبارت بود از: 53/12 ± 62/52، 85/2 ± 50/10، 48/3 ± 45/17، 55/1 ± 57/7 در سال 1396 و 29/5 ± 00/12، 30/0 ± 00/1، 36/2 ± 05/11، 41/3 ± 00/12 در سال 1397. جمعیت شب پره های شکار شده در همه مزارع، در سال دوم کمتر از سال اول بود. زمان بروز حداکثر تعداد شب پره های نر در دو سال بررسی، 10- 22 روز تفاوت داشت. الگوی پراکنش پهنه ای با استفاده از شاخص پراکندگی در همه مزارع در هر دو منطقه و هر دو سال، به غیر از امین آباد در سال دوم به صورت تجمعی بود. بر اساس مدل تایلور، الگوی پراکنش پهنه ای در احمد آباد و امین آباد در سال 1396 از نوع تصادفی بود در حالی که در سایر مزارع در هر دو منطقه و هر دوسال از نوع تجمعی بود. در مدل Iwao، رگرسیون بین میانگین ازدحام و تراکم در امین آباد و خاوه در سال 1396 و طالب آباد در سال 1397 معنی دار نبود در حالی که در سایر مزارع الگوی پراکنش از نوع تجمعی بود. کمترین تخمین اندازه نمونه با استفاده از قانون تیلور محاسبه شد. این نتایج نشان داد که تغییرات جمعیت S. cretica تحت تاثیر منطقه قرار دارد اما در الگوی پراکنش پهنه ای رفتار تخمگذاری بسیار تعیین کننده تر از منطقه است. شاخص های پراکنش پهنه ای را می توان برای بهبود برنامه های نمونه برداری در راستای تخمین دقیق انبوهی جمعیت S. cretica استفاده کرد.

 • ر. چیاراویپا، پ. سوتکانجانوتایی، ب. سومبونسوک صفحات 387-402

  قهوه Robusta به طور سنتی درجنوب تایلند کشت می شود. هدف این پژوهش ارزیابی سازگاری رشد و نمو نهال های قهوه Robusta (Coffea canephora) به تنهایی و نیز در یک سامانه کشت مخلوط "قهوه Robusta- درختان لاستیک با سن 8 و 16 ساله " بود که در ختان قهوه در شرایط زیر سایه و غیرسایه کشت شده بودند. نتایج نشان داد که در طول دوره اندازه گیری ها، دریافت نور توسط نهال های قهوه Robusta که به تنهایی کشت شده بود(برابر 100%) بیشتر از آنهایی بود که مخلوط با درختان 8 و 16 ساله لاستیک (به ترتیب برابر 93% و22/78%) کشت شده بود. در هر دو محل درختان لاستیک در مقایسه با شرایط جایی که تابش آفتاب کامل بود، مقدار رطوبت خاک در طول فصل رشد به طور بارزی بیشتر بود (34/6% و 25/7%). افزون بر آستانه گیاهی(canopy) درختان لاستیک، شاخص سطح برگ (LAI) برای درختان 8 و 16 ساله در تمامی دوره زمانی به ترتیب بین 35/0 و29/3 و بین 38/0 تا 33/2 تغییر می کرد. نتایج 18 ماه بعد از رشد نیز چنین حکایت داشت که نهال های قهوه Robusta رشد کرده در شرایط آفتابی کامل تعداد بیشتری برگ تازه داشتند و عرض آستانه گیاهی آنها نیز بیشتر از نهال هایی بود که در سامانه کشت مخلوط قرار داشتند. همچنین، هیچ تفاوت معنی داری در پیگمنت های فتو سنتزی (Chla, Chlb, Chla/Chlb, Chltotal و Car) بین محل درختان لاستیک 8 ساله در مقایسه با آنهایی که در تابش کامل آفتاب بودند مشاهده نشد. از نظر رقابت بین ریشه ها، تفاوت معناداری بین طول ریشه های نازک در لایه های 20 و 40 سانتی متری بود که در نهال های قهوه 18 ماهه واقع در زیر آفتاب کامل، فراوان یافت میشد. نیز، درختان لاستیک مسن تر (16 ساله) در مقایسه با درختان جوان (8 ساله) تراکم زیادی از ریشه که به همه اعماق زمین فرو رفته بودند نشان دادند. به این قرار، این نتایج چنین اشاره داشتند که ترکیبی از شرایط سایه و رقابت ریشه، پتانسیل رشد نهال های قهوه Robusta را در زیر درختان لاستیک به شدت محدود کرده بود. تغییرات در صفات ساختار برگ و ریشه نهال های قهوه Robusta در شرایط اکولوژیکی زیر درختان لاستیک می تواند برای مدیریت کارآمد و دراز مدت رشد نهال های قهوه در سامانه کشت مخلوط ارزشمند باشد.

 • س. اردینک، ب. اینال، ا. ارز، ا. اکینسیالپ، س. سنسوی صفحات 403-418

  هدف این پژوهش درک و شناسایی سازوکار پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، و مولکولی سه ژنوتیپ خربزه ترکی (YYU 1 و YYU 4 و CU 196) و کولتیوار Ananas به تنش شوری بود. به این منظور، از طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) استفاده شد و گلدانها بعد از دو برگه شدن بوته ها با محلول غذایی هوگلند با غلظت mM50 یا mM 75 کلرید سدیم آبیاری شد. برای ارزیابی پاسخ ها، مقدار کلروفیل، کاروتنویید، فنول کل، فلا ونویید، تغییرات پرولین، و عناصر غذایی تعیین شد. افزون بر این، برای شناسایی سطح بیان شش ژنTF(عامل رونویسی) شامل (WRKY24، TCP15، CmHD-Zip،mTERF2، Dof3 ، و CmADH2) از آزمون qRT-PCR  استفاده شد. افزایش مقدار نمک منجر به افزایش محتوای کلروفیل در ژنوتیپ های خربزه شد ولی در کولتیوار Ananas کلروفیل کاهش یافت (تقریبا 55%). محتوای کاروتنویید، فنول کل، و فلاونویید بسته به نوع ژنوتیپ تغییر کرد ولی در کولتیوار Ananas به طور کلی افزایش یافت. سطح بیانTCP15 و WRKY24 تغییرات نسبی (fold change) در تیمار mM 75 کلرید سدیم نشان داد. برعکس، سطح بیان CmADH2  و Dof3  تغییرات نسبی بیشتری در تیمار mM50 کلرید سدیم داشت. بالاخره اینکه این مطالعه میتواند بر حسب سازوکارهای سازگاری ژنوتیپ های خربزه، درگزینش و شناسایی خربزه های مقاوم به شوری کمک نماید.

 • سادات نوری. س.ا، ف. صادقی گل، ح. رامشینی، ب. فوقی، م. نیازیان صفحات 419-435

  زنیان یک گیاه دارویی مهم است که عمدتا در برخی مناطق خشک و نیمه خشک جهان رشد می کند. ارزیابی سه مرحله ای از طریق آزمایش های مستقل در مراحل رشدی جوانه زنی، گیاهچه، و گیاه بالغ جهت شناسایی اکوتیپ های ایرانی متحمل به تنش شوری از میان 25 اکوتیپ مختلف با استفاده از غلظت های 0، 50، 100، و 150 میلی مولار NaCl انجام شد. اثر متقابل معنی دار اکوتیپ × شوری برای تمام صفات مورد بررسی در مراحل مختلف رشدی در هر سه آزمایش مستقل مشاهده شد. درصد جوانه زنی، قوه نامیه بذر، و بیوماس وزن خشک تمامی اکوتیپ های مورد بررسی با افزایش سطوح شوری کاهش یافت. با فزایش سطوح تنش شوری اکوتیپ های زنیان پاسخ های متفاوتی از لحاظ فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز نشان دادند. تحت شرایط تنش شوری محتوای پرولین بیشتر اکوتیپ های مورد بررسی افزایش یافت. اثر مضر تنش شوری بر صفات عملکرد بذر و سایر اجزای عملکرد در ارزیابی مرحله گیاه بالغ مشاهده شد. تجزیه همبستگی ساده صفات و تجزیه ضرایب مسیر نشان داد که صفات کاتالاز و وزن هزار دانه صفاتی هستند که می توان از آنها به عنوان معیار انتخاب غیرمستقیم برای عملکرد بذر زنیان تحت شرایط تنش شوری استفاده نمود. بر اساس غربالگری سه مرحله ای در مراحل ذکر شده، شش اکوتیپ ایرانی زنیان شامل اکوتیپ های اراک، فلاورجان، قم، همدان، کرج، و شیراز به عنوان اکوتیپ های متحمل به تنش شوری شناسایی شدند.

 • ا. احدویک، ا. المومنی، ک. باجرویک، ا. دورمیک پاسیک صفحات 437-446

  از زمان تجارتی شدن گیاهان تراریخته در 1996، مساحت زیر کشت گیاهان بیوتک (زیست-تکنیک) به طور پیوسته ای در حال گسترش است. مصرف کنندگان اروپایی به طور مشخصی در مورد ژن های ترازیخت در محصولات غذایی مشکوک بوده اند و اتحادیه اروپا (EU) در این باره مقررات بسیار پیچیده ای به کار بسته است. انجام تجزیه و تحلیل مواد غذایی نیازمند توسعه و بهبود روش های تشخیص برای ردیابی در چارچوب قانونی و پاسخ دادن به نیازهای مصرف کنندگان است. در دهه گذشته، روش های مبتنی بر real-time PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز) روش انتخابی برای بسیاری از آزمایشگاه ها بوده است، ولی به دلیل های مختلف، روش های مبتنی بر End-Point PCR همچنان مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش، 73 نمونه مواد غذایی و علوفه ای برای تعیین حضور اجزای معمولی ساختار ژن های تراریخته Cauliflower Mosaic Virus 35S promoter (P-35S) و Agrobacterium tumefaciens Nopaline Synthase Terminator (T-NOS) با استفاده از روش های مبتنی بر End-Point PCR مورد تجزیه قرار داده شد. این نمونه ها قبلا با روش تایید شده مبتنی بر real-time PCR برای تشخیص همان اجزای ژن های تراریخته مورد آزمون قرار گرفته بودند. مقایسه حساسیت روش های مزبور نشان داد که روش های مبتنی بر real-time PCR ارجحیتی انکار نشدنی دارند. عامل مهمتر در این موارد اختصاصی بودن (specificity) است و نیز این واقعیت که فهرست تایید شده ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته (GMO) به طور پیوسته در حال افزایش است چنین ایجاب می کند که دستورالعمل روش های تشخیص به روز باشد. با در نظر گرفتن روند افزایشی GMO ، مهم است که به بهبود و تخصصی کردن روش های تشخیص GMO توجه بیشتری معطوف شود.

 • ع. فرامرزپور، م. عبدلی نسب، ا. رضوان نژاد، ا. باقی زاده صفحات 447-456

  کلزا به عنوان گیاه روغنی با ارزش در سراسر دنیا مورد توجه می باشد. روغن کلزا داراری میزان قابل توجهی از اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد. تعداد 25 ژنوتیپ کلزا (بهاره - زمستانه) در شرایط گلخانه کشت گردید. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، DNA ژنومی از برگ استخراج و واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از 12 جفت اغازگر SRAP انجام گردید. بر اساس نتایج تعداد 96 باند چند شکل به دست آمد، که جفت آغازگر EM10-ME10 با تعداد چهارده باند و جفت آغازگرهای EM1-ME14 و EM10-Me1 با تعداد چهار باند به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد باند چند شکل را ایجاد کردند. محتوای اطلاعات چندشکل) (PIC بین 25/0 تا 499/0 و میزان تنوع ژنی بر اساس شاخص نی از 18/0 تا 33/0 متغیر بود. تجزیه خوشه ای به روش UPGMA با و با انجام صحت گروه بندی در حدود 95 درصد معنی داری، مناسب تر از دیگر روش های تجزیه خوشه ای است. تجزیه خوشه ای بر اساس روش جاکارد ژنوتیپ های تحت مطالعه را در پنج گروه مجزا قرار داد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین ارقام هیدرومل و الویس و زرفام و کمترین فاصله بین ارقام آرتیست و اکاپی مشاهده گردید. تجزیه به مختصات اصلی نشان می دهد که مولفه اول و دوم 66/83 درصد از تنوع به دست امده را توجیه می کنند که خود نشان دهندهء توزیع مناسب نشانگرهای SRAP در کل ژنوم می باشد. به طور کلی، این مطالعه تنوع ژنتیکی بالایی را ارقام زراعی کلزا نشان داد که می تواند به زمینه ژنتیکی بالای آنها و اثرات محیطی مربوط می باشد.

 • گ. جادشا، و پ. ولاپاگوندر صفحات 457-471

  در این پژوهش، اثرات سمی قارچ کش علیه Colletotrichum musae (Berk. & M. A. Curtis) Arx که موجب مرض انتراکنوز در موز می شود از 25 گیاه دارویی متعلق به 17 خانواده متفاوت بررسی شد. در میان همه، Solanum torvum بیشترین فعالیت ضد قارچی را نشان داد و بعد از آن Allium sativum × Allium cepa (Zimmu) و Adenocalymma alliaceum. در این بررسی، تیمار میوه های موز با عصاره برگ S. torvum، zimmu و A. alliaceum در شرایط اطاق و سردخانه به طور معناداری وقوع مرض را کم کرد و نو سازی مواد دفاعی پراکسیداز (PO) و پلی فنول اکسیداز (PPO) را کاهش داد. در میان همه عصاره های برگها، S. torvum کمترین مقدار وقوع مرض و بیشترین فعالیت مربوط به مواد دفاعی را نشان داد. نیز، تلاش شد تا مواد ضد قارچی با استفاده از تکنیک های کروماتوگرافی مانند TLC و RP-HPLC شناسایی شوند. عصاره های برگی مختلف از S. torvum تهیه گردید و اثر مواد سمی قارچ کش بر علیه عامل بیماری در شرایط درونکشتگاهی (in vitro) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که استون بهترین عصاره گیر مواد زیست فعال قارچ کش از S. torvum بود. تجزیه های بیشتر TLC حضور مواد فنولی را نشان داد و توسعه نقطه های آبی در Rf 0.65 و نقطه های آبی تصفیه شده شسته شده نشانگر بیشترین بازدارندگی عامل بیماری در شرایط درونکشتگاهی بود. تجزیه با RP-HPLC حضور اسید سرینگیک را نشان داد. این نتایج ظاهرا گزارش جدیدی است از حضور مواد فنولی در عصاره برگ S. torvum. برای مدیریت موثر این مرض، می توان گیاه دارویی Solanum torvum را به عنوان گیاه دارویی قارچ کش و جایگزین قارچ کش های صنعتی به کار بست.

 • م. سعادتی، آ. رجبی، م. شمس بخش صفحات 473-484

  جدایه ی شدید ویروس پیچیدگی بوته (Beet curly top virus (BCTV-Svr)) و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top Iran virus (BCTIV)) از مهمترین عوامل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران محسوب می شوند و آلودگی مخلوط BCTV-Svr و BCTIV در طبیعت رخ می دهد. از آنجایی که استفاده از رقم های مقاوم پایدارترین ابزار برای مدیریت بیماری می باشد، هدف پژوهش حاضر شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به هر دو عامل بیماری بود. برای این منظور واکنش 38 ژنوتیپ چغندرقند نسبت به هر دو ویروس به صورت جداگانه تحت شرایط گلخانه با استفاده از همسانه عفونت زای ویروس ها ارزیابی شد. برای انتخاب ژنوتیپ مقاوم دوره نهفتگی، بهبودی و شاخص شدت بیماری بررسی شد. در شرایط گلخانه به ترتیب ده و هفت ژنوتیپ مقاوم به BCTV-Svr و BCTIV برای ارزیابی های بعدی انتخاب شد. آزمایش های گلخانه ای به منظور ارزیابی ژنوتیپ های مقاوم تکرار شدند. در آزمایش مزرعه با آلودگی ویروسی طبیعی، ژنوتیپ های مقاوم مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نتیجه شش ژنوتیپ (S1 91019, S1 91022, S1 91023, S1 91028, S1 91029, and S1-91041) مقاوم به هر دو ویروس شناسایی شدند که می تواند در برنامه های اصلاحی بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

|
 • H. Amirnejad*, K. Ataie Solout Pages 237-252

  Today, national parks as a natural resource capital are facing many challenges. Therefore, economic valuation of its functions and services is one of the most important categories of planning and sustainable ecosystem management. The present study aimed to estimate the economic value of ecosystem services in the Lar National Park, Iran. To this aim, the methods of revealed willingness to pay, imputed willingness to pay, and expressed willingness to pay were used. The results of this research showed the economic value of water resources reservation services (1619.802 Million Dollars, $M), soil conservation services (9.218 $M), soil production services (0.804 $M), recreation services (3.004 $M), habitat service (36.722 $M), production services (1.312 $M), carbon sequestration (847.109 $M), and oxygen supply services (93.618 $M). Finally, the total economic valuation of the use services was estimated to be $1867.087 M. Since more than 97% of the values are related to the water conservation and gas regulation services, sustainable ecosystem management is essential for preserving and expanding these services.

  Keywords: Ecosystem management, Ecosystem services, Willingness to pay
 • S. Canan*, V. Ceyhan Pages 253-263

  The study spatially explored the farm-level opportunity cost of protecting environment and examined the sufficiency level of government support for covering farm level of opportunity cost in TR83 region of Turkey. By using questionnaires, research data were collected from randomly selected 334 farms that participated in Environmentally Friendly Agricultural Land Protection Program (EFALP) and purposively selected 27 conventional farms. Farm-level opportunity cost of protecting environment was calculated via subtracting gross revenue calculated under condition of protecting environment from the gross revenue calculated under conventional ones. Gross revenue under conventional condition and under condition of protecting environment was elicited by using the MOTAD linear approximation of the quadratic programming. Sufficiency of government support for protecting environment was revealed through taking the difference between farm-level opportunity cost for protecting environment and total government support payment for environmental consideration to farm included in EFALP. Research results showed that government support paid to sample farms did not cover opportunity cost of farm for protecting environment in TR83 region. Considering spatially differentiation of farm-level opportunity cost for protecting environment when policy makers determine the quantity of government support may positively enhance the dissemination of EFALP programs and reduce the adverse effects of agricultural practices.

  Keywords: Agricultural Land Protection, Environmental protection, Government support, MOTAD model, TR83 region
 • X. Shen, L. Zhang*, J. Zhang, J. Ruiz Menjivar Pages 265-281

  Ratoon Rice (RR) has been proposed to be an effective alternative rice system to increase productivity growth and reduce the environmental impact, but data on the economic performance of RR for farmers are limited. A survey of paddy farms was conducted to assess the impact of the adoption of RR in Hubei, China. Endogenous switching regression framework was used to account for observed and unobserved heterogeneity. We analyzed the effect of yield, income, and technical efficiency of RR adoption. Results show that adoption of RR has great impact on yield, income, and technical efficiency. Increase in rice yield (by 5.12%) and rice income (3.74%) was found for RR farmers; increases of yield, income and technical efficiency was also significant if farmers cultivating single rice shifted to RR. Technical efficiency showed a large difference when RR was adopted by farmers cultivating single rice. Small farms and large farms benefit from the adoption of RR. Large farms benefit more yield and income than small farmer, while small farms are more efficient than large farms. Our findings provide meaningful and timely implications for future national programs and policies to promote the implementation of RR in China that aim to promote more sustainable practices and lower environmental impact in agriculture.

  Keywords: Impact assessment, Paddy farms, Single rice, Smallholder farmers, Technical efficiency
 • H. Asadollahi, R. Vaez Torshizi*, A. Ehsani, A. Masoudi Pages 283-292

  Heat stress, or hyperthermia, can have a serious effect on chicken performance in poultry industry in many parts of the world. Both genetics and environment play key role in the performance of a chicken and, therefore, it is important to consider both factors in addressing heat stress. On genetics level, genome-wide association studies have become a popular method for studying heat stress in recent years. A population of 202 F2 chickens was reared for 84 days to find genes and genomic regions affecting growth traits and immune system. But, due to unexpected acute increase in temperature at day 83, 182 birds died (case) and 20 birds remained alive (control). At the age of 70 days, blood sample of all birds was collected to extract their DNA, using modified salting out method. All samples were genotyped by a 60 K Single Nucleotide Polymorphism (SNP) chip. Genome-wide association study was carried out by GCTA to identify gene and genomic regions associated with heat stress tolerance. Results indicated a close relationship between 28 SNPs, located on chromosomes 2, 3, 5, 6, 7, 12, 19, 20, and 21 and heat stress tolerance at the level of suggestive significance. Two suggestively significant markers on chromosome 5, namely, GGaluGA273356 and Gga_rs16479429, were located within and 52 Kb downstream of two genes, including MAPKBP1and SPON1, respectively. Gene ontology analysis indicated that the resistance of chickens to acute increase of temperature might be linked to the function of MAPKBP1 and SPON1 genes and their biological pathways. These results will be useful for understanding the molecular mechanisms of SNPs and candidate genes for heat stress tolerance in chickens and provide a basis for increasing genetic resistance in breeding programs.

  Keywords: Gene ontology analysis, GWAS, Hyperthermia, Single nucleotide polymorphism
 • K. Carman, E. Cıtıl*, T. Marakoglu Pages 293-306

  In this study, three different strip tillage applications were used as an alternative to Conventional Tillage (CT). While Original Strip-Till (OST) machine made by the Maschio Gaspardo was used in one of the applications of the strip tillage, the other two Machines [Horizontal (MHST) and Vertical (MVST) shaft rotary Tillers] were modified and used in strip tillage. Depending on the strip tillage application used, about 35–40% of soil surface was tilled. For the three applications, the penetration resistance and shear stress of soil ranged from 0.45 to 1.91 MPa and from 0.36 to 0.48 N cm–2, respectively. The energy ratio, energy productivity, specific energy, net energy gain, and energy intensiveness were calculated. There were significant differences (P< 0.01) among the treatments in terms of various energy indices and corn silage yields. In the experiments with no hoeing, the silage yield ranged from 3,714 to 3,953 kg ha–1; whereas, with hoeing, the yield increased, ranging from 3,964 to 4,952 kg ha–1. The average net energy gain of corn silage production with and without hoeing applied was 156,155.68 and 131,037.75 MJ ha–1, respectively. Energy use efficiency was the highest in the MHST method with hoeing. As a result, in terms of energy use efficiency, MHST (Modified Horizontal shaft Strip-Till system) method with hoeing can be suggested for use in the Middle Anatolian Region.

  Keywords: Corn silage yield, Energy balance, Energy ratio, Specific energy, Maize
 • S. Lohrasbi Nejad, M. Shahedi, M. Fathi* Pages 307-317

  This study was conducted to evaluate the efficiency of Microwave-Assisted Vacuum Evaporation (MAVE) and Microwave-Assisted Evaporation (MAE) techniques for production of barberry juice concentrate in comparison to the conventional evaporation techniques. The barberry juice was concentrated by two different methods (indirect heating and the microwave evaporation under pressures of 100 and 30 kPa) to reach 60 °Brix. The results showed that the evaporation rates of MAVE and MAE methods were, respectively, 48.86 and 48.27% higher than indirect heating. The minimum changes in color parameters of barberry juice concentrate (L*, a*, b*, ΔE) were observed for vacuum-microwave evaporation. In addition, applying this method could better preserve anthocyanin content, antioxidant activity, and total phenol content of barberry juice compared to the conventional method.

  Keywords: Evaporation rate, Indirect heating, Juice concentrate, Microwave-assisted vacuum evaporator
 • S. H. Ziaolhagh*, S. Kanani Pages 319-331

  Formulation of an edible coating based on gum tragacanth and chitosan was optimized for fresh apricots by Response Surface Methodology (RSM). The effects of the concentration of gum tragacanth and chitosan (independent variables) on soluble solids content, weight loss, titratable acidity, pH, reducing sugar, moisture content, and firmness (response variables) were studied. The results showed that the obtained RSM models were fitted for all response variables, except for soluble solids content and titratable acidity. Gum tragacanth and chitosan treatments significantly decreased the weight loss of the apricots during storage. The firmness of apricots was increased at higher concentrations of gum tragacanth. The pH of the apricots was lower at lower concentrations of gum tragacanth and chitosan. This work showed that the coating could improve apricot firmness and stability in terms of weight loss, pH, and moisture content during storage, and increase the commercial value of the product. To meet the desirable properties, the ideal concentrations of gum tragacanth and chitosan in the coating were 1.02 and 0.33% (w/v), respectively.

  Keywords: Prunus armeniaca L., Fruit postharvest, Fruit storage, Response surface methodology
 • A. Farahmand, S. Naji Tabasi*, S. Shahbazizadeh Pages 333-347

  Properties of solvent/cosolute in a food system obviously can influence the rheological properties of hydrocolloids. In this work, the impact of various concentrations of some sugars (sucrose and glucose at 10, 20, and 30% w/w concentration) and salts (CaCl2 and NaCl, 50, 100, and 150 mM) on the rheological properties of Quince Seed Mucilage (QSM) were investigated. QSM produced high viscosity dispersion with yield stress, which was affected by concentrations and types of salt and sugar. The salts altered the electrostatic interactions between the QSM chains and led to the viscosity reduction. Increasing the salt concentration, decreased the yield stress (τ0) and consistency coefficient (k) values, but led to increase in the flow behavior index (n) value. Sucrose and glucose increased the apparent viscosity of QSM dispersions. High sugar concentrations resulted in higher viscosity. Assessment of the time-dependent flow behavior of QSM dispersions proved that the structural kinetic model had the best data description. All the samples showed thixotropic behavior. The Atomic Force Microscope (AFM) results exhibited a proper understanding of the chain interactions of QSM and changes in the flow behavior. The results of this research showed that CaCl2 and sucrose had more pronounced effect on the rheological properties of QSM.

  Keywords: Hydrocolloid, Quince mucilage, Rheology, Structural kinetic model
 • E. Shahinfar, A. Heidari*, S. Imani, A. Ahadiyat, M. Negahban Pages 349-360

  Nowadays, the increased pest resistance to chemical pesticides and the pesticide residues in food, together with the toxic effects of pesticides on mammals and the environment, necessitate the use of newer and safer alternatives for controlling insect pests. The use of encapsulation technology for pesticides formulations has led to increased efficiency and controlled release of these substances. In this study, four formulations containing Artemisia sieberi Besser essential oil based on biodegradable polymers such as polyethylene glycol, starch, glycerol mono stearate, and maltodextrin were prepared as powder and pellet to control the rice weevil, Sitophilus oryzae. Chemical composition of A. sieberi essential oil was determined and 16 components were identified. Cis-thujone, Santolinyl acetate, Trans-thujone, and Camphor were the major components of the oil. These formulations were different in the amount and type of polymers and surfactants. Also, these formulations were combined with a different rotation speed of the homogenizer. In this study, the fumigant toxicity of these formulations was compared with the A. sieberi oil. The experiments were carried out on the adult stage of the rice weevil at 27±1°C, 70±5% RH and in total darkness condition. The results showed that the LC50 value of the essential oil after 72 hours was 11.33 ppm, while the LC50 of formulations 1 to 4 were 47.61, 57.55, 23.94, and 44.66 ppm, respectively. Therefore, encapsulation of plants essential oils as a safe pesticide with slow release and fumigant toxicity can be used in integrated pest managements.

  Keywords: Encapsulation, Lethality, Pesticides, Rice weevil
 • S. Farahani*, M. Salehi, M. E. Farashiani, F. Kazerani, M. Kouhjani Gorji, S. N. Khaleghi Trujeni, Y. Ahangaran, M. R. Babaei, H. Yarmand, R. Omid, A. A. Talebi Pages 361-370

  Box tree moth, Cydalima perspectalis (Walker, 1859), is one of the major destructive pests that feed on the leaves and shoots of various Buxus species. In the course of this survey, the life cycle of C. perspectalis was studied in laboratory and natural (Hyrcanian Forests) conditions. The laboratory experiments were carried out at temperature of 25±1ºC, 70±10% relative humidity and a photo phase of 16 light: 8 dark hours. The average duration of an egg, larva, pre-pupa, pupa, as well as female and male longevity were 5.09±0.04, 23.15±0.17, 1.04±0.02, 7.80±0.05, 15.31±0.73 and 12.92±0.71 days, respectively. As an important pest newly introduced in northern Iran, the Box tree moth completes two and partial third generations per year. The results of this study would be useful for improving pest management strategies.

  Keywords: Box tree moth, Buxus species, Iranian fauna
 • R. Arbabtafti, Y. Fathipour*, H. Ranjbar Aghdam Pages 371-385

  Population density and dispersion pattern of Sesamia cretica Led. was determined in maize fields in Varamin (Ahmadabad and Khaveh) and Rey (Aminabad and Talebabad) areas (Tehran, Iran) during two agricultural seasons, 2017 and 2018. A whole plant of maize was selected as a sampling unit to estimate the number of S. cretica larvae. The highest population density of S. cretica larvae per plant was recorded on the 4th and 8th October in Aminabad, 17th and 20th September in Talebabad, 6th and 17th September in Ahmadabad and Khaveh, in 2017 and 2018, respectively. Mean densities of the larvae per plant were 52.62±12.53, 10.50±2.85, 17.45±3.48, 7.57±1.55 in 2017 and 12.00±5.29, 1.00±0.30, 11.05±2.36, 12.00±3.41 in 2018 in Aminabad, Talebabad, Ahmadabad, and Khaveh, respectively. The population of captured male adults in all fields in the second year was less than the first one. Peak numbers of male moths had a difference of 10-22 days between the two studied years. Based on the index of dispersion, the spatial distribution of S. cretica larvae in all fields in both areas was aggregated during the two years of study, except for Aminabad in 2018. According to Taylor’s power law, S. cretica in Ahmadabad and Aminabad in 2017 had a random pattern, while in all fields of the other regions it had an aggregated spatial distribution during 2017 and 2018. In Iwaochr('39')s model, the regression between the mean crowding and the density was not significant in Aminabad and Khaveh in 2017 and Talebabad in 2018, while in the other fields indicated the aggregated spatial distribution. The lowest estimate of the sample size was computed by using Taylor’s power law. The results revealed that population fluctuation of S. cretica was affected by the region, but in spatial distribution pattern, the oviposition behavior of the pest was a much more determining factor than the region. The coefficients of the spatial pattern can be used for improving the sampling program to calculate the population density of S. cretica precisely.

  Keywords: Dispersal pattern, Maize, Pink stem borer, Population density
 • R. Chiarawipa*, P. Suteekanjanothai, B. Somboonsuke Pages 387-402

  Robusta coffee has been grown traditionally in Southern Thailand. This study aimed to evaluate the adaptation in the growth development of sole Robusta coffee (Coffea canephora) saplings and rubber-Robusta coffee saplings intercropping (8- and 16-year-old rubber plantations) planted between the shaded and unshaded conditions. The results showed that capturing light by sole Robusta coffee saplings (100%) was greater than those recorded in the 8- and 16-year-old rubber plantations (93 and 78.22%) over the measurement period. Soil moisture content was markedly higher in both rubber sites (6.34 and 7.25%) throughout the growing season compared to the full sunlight condition. In addition to the rubber canopy, the Leaf Area Indexes (LAI) over the entire period varied from 0.35 to 3.29 and 0.38 to 2.33 for the 8- and 16-year-old rubber plantations, respectively. Results at 18 months after growing also indicated that Robusta coffee saplings grown in full sunlight had higher values of new leaves, and canopy width also had higher values than those of the other two treatments based on rubber intercropping. Meanwhile, no significant differences in photosynthetic pigments (Chla, Chlb, Chla/Chlb, Chltotal, and Car) were observed between the 8-year-old rubber plantations compared to the full sunlight coffee trees. For the root competition, there were significant differences in fine root length in the 20 and 40 cm layers, which were greatly found in 18 months old coffee plants under direct sunlight. Meanwhile, the older rubber trees (16 years) showed a high density of root spread penetrated to all soil depths compared to younger rubber trees (8 years). Thus, these results indicated that the growth potential of Robusta coffee saplings was strongly limited by a combination of shaded and root competition conditions under rubber plantation. Changes in the leaf and root structural traits of Robusta coffee saplings under the conditions of rubber ecological plantations would be valuable for manipulating the efficient growth of coffee for long-term rubber-based intercropping systems.

  Keywords: Morpho-physiological traits, Root competition, Rubber ecosystems, Shade tolerance
 • C. Erdinc, B. Inal, E. Erez*, A. Ekincialp, S. Sensoy Pages 403-418

  The objective of this work was to understand the mechanisms of physiological, biochemical, and molecular responses to salinity stress of three Turkish melon genotypes (YYU 1, YYU 4 and CU 196) and cv. Ananas. The study used Randomized Complete Block Design (RCBD) and pots were irrigated with Hoagland nutrient solution after two-leaf stage until harvesting by 50 and 75 mM NaCl concentrations. For evaluation of responses, chlorophyll and carotenoid content, total phenolic and flavonoid amount, proline variations, and nutrient elements were determined. Moreover, qRT-PCR analyses were performed to identify the expression level of six TF (Transcription Factors) genes (WRKY24, TCP15, CmHD-Zip, mTERF2, Dof3 and CmADH2). Increase in salt application led to increase in chlorophyll content in the melon genotypes, but decrease (about 55%) in cv. Ananas. Phenolic, flavonoid, and proline contents varied based on the melon genotypes, but generally increased in Ananas. Expression levels of TCP15 and WRKY24 showed more fold change at 75 mM NaCl treatment. On the other hand, the expression of CmADH2 and Dof3 showed more fold change at 50 mM NaCl treatment. Finally, according to adaptation mechanisms of melon genotypes, the study might help in selection and detection of the salt tolerant ones.

  Keywords: Biochemical responses, Salt stress, TF (Transcription Factors) genes
 • S. A. Sadat-Noori*, F. Sadeghi Gol, H. Ramshini, B. Foghi, M. Niazian Pages 419-435

  Ajowan is an important medicinal plant that grows mainly in arid and semi-arid regions of the world. To evaluate salinity tolerance of 25 Iranian ajowan ecotypes, three-step screening was conducted at germination, seedling, and adult plant growth stages using 0, 50, 100 and 150 mM of NaCl. The significant effects of salinity were observed at the three studied growth stages of ajowan ecotypes. Germination percentage, seed vigor, and biomass dry weight of investigated ecotypes decreased with the increase in NaCl levels. Different responses were observed among ajowan ecotypes in terms of activity of antioxidant enzymes of catalase and peroxidase, with the increasing salinity stress levels .Under the salinity stress, the proline content increased in the majority of the investigated ecotypes. Salinity stress had adverse effects on single plant seed yield and yield components. Results of the calculated correlation coefficient and path coefficient analysis showed that activity of catalase antioxidant enzyme and 1,000-seed weight were the most important characteristics that can be suggested as selection criteria for seed yield of ajowan under salinity stress conditions. The overall results suggest that nine Iranian ajowan ecotypes including Arak, Felaverjan, Ghoom, Hamedan, Karaj, Ghaen, Tehran, Yazd, and Shiraz were the salinity-tolerant ecotypes.

  Keywords: Antioxidant enzymes, Medicinal plant, Saline soil, Salinity stress, Selection
 • A. Ahatovic*, E. Al Momani, K. Bajrovic, A. Durmic Pasic Pages 437-446

  Since the commercialization of transgenic crops in 1996, the biotech crop planted area has continuously increased. The European consumers have particularly been sceptical about transgenes in food products and EU (European Union) has enacted very complex legislation. The area of food analytics requires continuous development and improvement of detection methods to track the legislative framework and respond to consumers requirements. In the last decade, real-time PCR (polymerase chain reaction) based methods have been the methods of choice for numerous laboratories, but for various reasons, end-point PCR based methods have still been used. In our research, 73 samples of food and feed were analysed for the presence of common elements of transgene construct – Cauliflower Mosaic Virus 35S promoter (P-35S) and Agrobacterium tumefaciens Nopaline Synthase Terminator (T-NOS), using end-point PCR based methods. These samples had been previously tested for the presence of the same elements using validated real-time PCR based methods. Comparison of the used methods sensitivity showed that real-time PCR based methods have undeniable advantage. More important factor is specificity, and the fact that the list of approved Genetically Modified Organisms (GMOs) is constantly increasing necessitates updating of validation methods procedures. Considering upward trend of approved GMOs, it is important to pay more attention to the improvement and specialization of GMO detection methods.

  Keywords: GMO detection methods, GMO screening, Real-time PCR, Transgenic crops
 • A. Framarzpour, M. Abdoli Nasab*, E. Rezvan Nezhad, A. Baghizadeh Pages 447-456

  Rapeseed is cultivated as a valuable oilseed plant throughout the world. The rapeseed oil contains significant amounts of unsaturated fatty acids. A total number of twenty-five cultivars of (winter/spring) rapeseed were grown in greenhouse conditions. In order to investigate genetic diversity, genomic DNA was extracted from the leaves and polymerase chain reaction was performed using 12 pairs of SRAP primers. Based on the results, 96 polymorphic bands were detected, in which the EM10-ME10 primer pairs with 14 bands and the EM1-ME14 and EM10-Me1 primer pairs with 4 bands had produced the maximum and minimum number of polymorphic bands, respectively. The Polymorphic Information Content (PIC) index varied from 0.25 to 0.499 and the genetic diversity based on Neichr('39')s index was 0.18 to 0.33. The cluster analysis using UPGMA method, with 95% accuracy of the grouping, was introduced as more appropriate than the other clustering methods. This method divided the studied cultivars into five distinct groups. The most genetic distance was recorded between Hydromel and Elvis, Zarfam, Artist and Okapi cultivars, and the lowest was shown between Artist and Okapi cultivars. Based on the results of principal coordinate analysis, the first and second components explained 83.66% of the variation, which represents the improper distribution of the SRAP markers on the whole genome. Overall, this study demonstrated high genetic diversity among cultivated rapeseed cultivars, which may be attributed to their high genetic background and environmental effects.

  Keywords: Cluster analysis, Nei's index, PCoA, PCR, Polymorphic information content
 • G. Jadesha*, P. Velappagounder Pages 457-471

  The fungitoxic effect of 25 botanicals belonging to 17 different families was evaluated against Colletotrichum musae (Berk. & M. A. Curtis) Arx causing banana anthracnose disease. Among all, Solanum torvum showed the maximum antifungal activity followed by the Allium sativum × Allium cepa (Zimmu) and Adenocalymma alliaceum. Post-harvest treatment of banana fruits with leaf extracts of S. torvum, zimmu, and A. alliaceum in room and cold storage condition significantly reduced the disease incidence and also de novo synthesis of defense related Peroxidase (PO) and PolyPhenol Oxidase (PPO) compounds. Of all the leaf extracts, S. torvum showed the least incidence of disease with highest activity of defense related compounds. An attempt was made to identify the antifungal compounds through chromatographic techniques like TLC and RP-HPLC. Different leaf extracts of S. torvum were obtained using different solvents and evaluated fungitoxic effect against the pathogen in vitro. Acetone was found the best in extracting the bioactive antifungal compounds from S. torvum. Further TLC analysis showed the presence of phenolic compound and development of blue spot at Rf 0.65 and eluted purified blue spot exhibited a maximum inhibition of the pathogen in vitro. The presence of syringic acid was evident from the RP-HPLC analysis. The results seem to be the new report for the presence of phenolic compounds in the leaf extract of S. torvum. The botanical Solanum torvum could be used as botanical fungicide, as an alternative to synthetic fungicides to manage the disease effectively.

  Keywords: Anthracnose, Botanicals, Phenolics, Plantain, TLC, HPLC
 • M. Saadati, A. Rajabi, M. Shams Bakhsh* Pages 473-484

  The Severe strain of Beet Curly Top Virus (BCTV-Svr) and Beet Curly Top Iran Virus (BCTIV) are considered as the main causal agents of sugar beet curly top disease in Iran and mixed infections of BCTV-Svr and BCTIV usually occur in nature. As the use of resistant cultivars is the safer and stable tool for management of the disease, the objective of current work was to identify sugar beet genotypes resistant to both agents. To this end, the reaction of thirty-eight sugar beet genotypes to infection by each of BCTV-Svr and BCTIV was separately evaluated using their infectious clones under the greenhouse condition. Incubation period, recovery, and disease severity index were considered for selection of resistant genotypes. As a result, ten and seven sugar beet genotypes resistant to, respectively, BCTV-Svr and BCTIV were selected. To evaluate the resistant genotypes, the experiments were repeated under greenhouse condition. In the field experiment with natural infection of viruses, the resistant genotypes were assessed and six sugar beet genotypes (S1 91019, S1 91022, S1 91023, S1 91028, S1 91029, and S1-91041) resistant to BCTV-Svr and BCTIV were identified; which could be used in future breeding programs.

  Keywords: Agroinoculation, BCTIV, BCTV-Svr, Infectious clone, Virus management