فهرست مطالب

Health Psychology - Volume:3 Issue: 2, Winter-Spring 2021
 • Volume:3 Issue: 2, Winter-Spring 2021
 • تاریخ انتشار: 1399/12/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعاده ملک عسگر*، محمدعلی مظاهری، لارن فتی، فرشته موتابی، محمود حیدری صفحات 9-14

  رابطه خارج از تهعد یکی از مشکلات شایع روابط عاطفی است. امار روابط خارج از تعهد در سال های اخیر افزایش یافته است. در کنار آسیب های روانی که به افراد میزند ریسک ابتلا به بیماری های جسمی از جمله ابتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی را بالا می برد. مطالعات متعددی به بررسی این رابطه پرداخته اند اما در دادهای دوران های مختلف و کشورهای مختلف ناهماهنگی وجود دارد.هدف ما در این مطالعه مروری، دستیابی به تصویری جامع از این رابطه است. بانک های اطلاعاتی Pubmed, PsycINFO, MEDLINE, EMBASE, Scopus, ProQuest, Web of Science, and Google Scholar در کنار دیگر منابع منتشر شده منابع مورد بررسی در این مطالعه خواهند بود. محدودیتی برای زبان انتشار مطالعات در نظر گرفته نخواهد شد و تمام انواع مطالعاتی که به بررسی این رابطه پرداخته اند وارد این مطالعه خواهند شد. جمعیت این مطالعه را تمام افراد بالای 18 سالی که در حال حاضر و یا در گذشته رابطه خارج از ازدواج داشته اند تشکیل خواهند داد. فرآیند ارزیابی مطالعات و استخراج داده ها توسط دو ارزیاب و به طور مستقل انجام خواهد شد. برای ارزیابی سوگیری از سیاهه Joanna Briggs Institute استفاده خواهد شد. برای ارزیابی سوگیری انتشار از نمودار قیفی و همچنین آزمون آماری Beg و egger استفاده خواهد گردید. برای بررسی ناهمگنی های موجود در نتایج مطالعات از آزمون آماری Q cochrane test و p value مربوط و همچنین شاخص I2 استفاده خواهد گردید. علاوه بر این با کمک نرم افزار Stata V.13 به بررسی زیرگروه ها و متاآنالیز خواهیم پرداخت. نتایج این مطالعه با ارایه تصویری جامع از رابطه میان رفتارهای خارج از تعهد و ابتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی راه را برای شناسایی قدرت این رابطه در تمام دنیا و در قدم بعد تصمیم گیری های کلان مناسب باز خواهد کرد

  کلیدواژگان: رفتارهای خارج از ازدواج، ویروس نقس ایمنی انسانی، مرور سیستماتیک، متاآنالیز، پروتکول
 • لادن اسمعلیان خمسه*، محمود نودرگاه فرد، مهدی اسدی مفرح صفحات 29-38
  زمینه و هدف

  مکانیسم های دفاعی ،وظیفه محافظت از (من) در برابر ناملایمات و اضطراب ها و فشار های روزمره زندگی را بر عهده دارند و تحت تاثیر سازه های مختلف شخصیتی ممکن است کنش وری بهنجار یا نابهنجار داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مکانیسم های دفاعی بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی و گروه غیر بالینی انجام گرفت.

  مواد و روش

  طرح پژوهش توصیفی از نوع علی_مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش از کلیه زنان مبتلا به صرع و همتایان عادی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین از نیمه اول سال 1398 تشکیل شده بود. نمونه پژوهش به تعداد 40 نفر از میان زنان مبتلا به صرع انتخاب شدند و در مقایسه با 40 نفر از همتایان عادی قرار گرفتند، به طوری که از نظر سن، تحصیلات، وضعیت تاهل دو گروه مورد مطالعه با یکدیگر مشابه بودند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های مکانیسم دفاعی اندروز (DSQ40) جمع آوری گردید و توسط نرم افزار SPSS24 با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بین سبک مکانیزم دفاعی مورد استفاده در زنان مبتلا به صرع با زنان سالم تفاوت، معناداری (05/0P <) وجود دارد، به طوری که زنان مبتلا به صرع از مکانیزم های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک بیشتری استفاده می کنند.

  نتیجه گیری

  بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که زنان مبتلا به صرع لوب گیجگاهی در مقایسه با زنان عادی سبک دفاعی متفاوتی دارند و بیشتر از مکانیزم های رشد نایافته استفاده می کنند،

  کلیدواژگان: مکانیسم های دفاعی، صرع، لوب گیجگاهی
 • سید محسن نعمتی*، محمد نریمانی، فاطمه قنادی اصل، گودرز صادقی هشتجین صفحات 39-48
 • محدثه کاکو جویباری*، محمد اورکی، حسین زارع، احمد علیپور صفحات 49-58

  هدف پژوهش حاضر فراتحلیل اثربخشی تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه بر کارکردهای عصبی-شناختی در افراد مبتلا به آسیب عصبی-شناختی خفیف بود. این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل یا یک پارچه کردن نتایج تحقیقات، میزان اندازه ی اثر تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه را بر بهبود کارکرد عصبی- شناختی در افراد مبتلا به آسیب عصبی-شناختی خفیف مشخص کرده است. برای مقالات فارسی از magiran، SID و irandoc و برای مقالات خارجی از سایت های Sciencedirect، Scopus و PubMed استفاده شد و کلیدواژه های انگلیسی MCI، transcranial direct current stimulation, tDCS و mild cognitive impairment و کلیدواژها در سرچ فارسی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه ، اختلال شناختی خفیف و اختلالات عصبی-شناختی خفیف بود. از بین 29 پژوهش، 11 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، فراتحلیل صورت گرفت. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. نتایج فراتحلیل حاکی از سوگیری انتشار در مطالعات بود. با توجه به ناهمگنی مطالعات از مدل اثرات تصادفی استفاده شد. اندازه اثر g هچز برای تاثیر تحریک مستقیم الکتریکی از روی جمجمه بر کارکردهای عصبی-شناختی در افراد مبتلا به آسیب عصبی-شناختی خفیف 26/0 بود که یک اثر بزرگ محسوب می شود.

  کلیدواژگان: مداخلات توانبخشی شناختی، زمینه های عصبی- شناختی، آسیب شناختی خفیف، فراتحلیل، سلامت سالمندی
 • شمس الدین آق آتابای، مژگان سپاه منصور*، محمد حاتمی صفحات 59-70
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر برنامه مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی بر مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در بیماران سکته قلبی بود.
  روش
  این پژوهش به شیوه نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران 65-40 سال مبتلا به سکته قلبی بود که در بیمارستان کسری شهر کرج در سال 1398 تحت درمان بودند. نمونه پژوهش 90 بیمار مبتلا به سکته قلبی بود که از میان بیماران شناسایی و به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس رضایت از زندگی استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که گروه برنامه مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی در کاهش مشکلات هیجانی و ارتقای رضایت از زندگی موثر بوده است (001/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  برنامه مدیریت استرس به بیماران در شناسایی افکار ناکارآمد که منجر به اضطراب و افسردگی می شوند کمک کرده و با احساس کنترل خود ، مدیریت توجه ، تغییر سیستم ارزیابی و استفاده از راهکارهای شناختی ، مشکلات عاطفی کمتری را تجربه می کنند. همچنین با شناسایی و تصحیح نگرش ها و عقاید غیرمنطقی ، افراد توانستند بهتر با تاثیرات جسمی بیماری و یا عوارض روحی و روانی آن مقابله کنند و رضایت بیشتری از زندگی داشته باشند. این یافته ها پیامدهای مهمی برای آموزش و ارتقاء سلامت روان بیماران مبتلا به سکته قلبی دارد.
  کلیدواژگان: برنامه مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی، مشکلات هیجانی، رضایت از زندگی، بیماران سکته قلبی
 • مجتبی عقیلی*، سارا رمرودی صفحات 79-88

  هدف پژوهش اثر بخشی درمان اکت بر جهت گیری هدف و احساس کهتری معلولین جسمی و حرکتی است.روش تحقیق نیمه آزمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی شهرستان کلاله به تعداد (517 نفر) بود که تعداد 30 نفر دانش آموز به صورت نمونه گیری در دسترس و پس از توضیحات در مورد هدف پژوهش و امضاء رضایت نامه در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند و گروه آزمایشی در جلسات آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت در 8 جلسه درمانی (هر هفته یک جلسه 60 دقیقه ای) شرکت نمودند و گروه کنترل تنها به پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. پرسشنامه های جهت گیری هدف الیوت ومک گریگور (2001) و احساس کهتری آیزنک (1976) بود. یافته ها نشان داد که آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر جهت گیری هدف تبحری رویکردی و احساس کهتری دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی تاثیر دارد. با ملاحظه میانگین ها در می یابیم جهت گیری هدف تبحری رویکردی پس از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افزایش و احساس کهتری پس از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: درمان اکت، جهت گیری هدف، احساس کهتری، معلول جسمی و حرکتی، عزت نفس
 • ذبیح الله کاوه فارسانی*، مهدی امیدیان صفحات 103-118
  هدف

  یکی از مهمترین متغیرهای اجتماعی که به عنوان پیش بینی کننده پیری سالم به طور مداوم شناحته شده است، ازدواج رضایت بخش است8. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تنهایی عاطفی و فعالیت جسمانی در ارتباط با حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی بود.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان مراکز نگهداری روزانه شهرستان های شهرکرد و فارسان در سال 1398 بودند که از بین آنها 180 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های مقیاس ارزیابی رابطه (هندریک، 1998)، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (زمیت و همکاران، 1988)، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (دیتوماسو و همکاران، 2004) و پرسشنامه تمرین در اوقات فراغت (گودین، 1985) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS23 و AMOS23 و از روش تحلیل الگویابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج حاکی از اثر مستقیم حمایت اجتماعی، تنهایی عاطفی و فعالیت جسمانی بر رضایت-زناشویی (p < 0/001) و اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادارک شده از طریق تنهایی عاطفی و فعالیت جسمانی با رضایت زناشویی بود (p < 0/05).

  نتیجه گیری:

   از یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که برای افزایش و یا بهبود روابط زناشویی سالمندان توجه به متغیرهای حمایت اجتماعی، تنهایی عاطفی و فعالیت جسمانی در برنامه های آموزشی و درمانی مشاوران و روانشناسان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: پیری سالم، رضایت زناشویی، فعالیت جسمانی، تنهایی عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده
 • مریم حاجی لو، حسن احدی*، محمدرضا صیرفی، سعید شاه بیگی صفحات 119-126
  هدف

  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده است. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی مدیریت استرس مبتنی بر روش شناختی- رفتاری بر تاب آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به MS بود که به کلینیک مغز و اعصاب دکتر شاه بیگی در تهران مراجعه کرده بودند که از این بین، به روش نمونه گیری هدفمند 30 بیمار انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت 10 جلسه آموزش مدیریت استرس مبتنی بر روش شناختی- رفتاری قرار گرفت. داده ها با استفاده از مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس مبتنی بر روش شناختی- رفتاری می تواند به طور معناداری موجب افزایش سطح تاب آوری در بیماران مبتلا به MS شود.

  نتیجه گیری:

   بنابراین، استفاده از مدیریت استرس مبتنی بر روش شناختی- رفتاری می تواند در ارتقاء تاب آوری بیماران مبتلا به MS موثر باشد.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس .تاب آوری .مدیریت استرس
 • راضیه کمال*، راضیه رحمانی، هدی نداف شرق صفحات 127-138
|
 • Saade Malekasgar *, MohammadAli Mazaheri, Ladan Fata, Fereshte Mootabi, Mahmood Heidari Pages 9-14

  Extramarital relations are among the main problems in the relationships of married couples that can result in psychological disorders, tensions between couples, and even physical problems in the people involved. The risk of contracting sexually transmitted diseases, including HIV/AIDS, is high among the people who have extramarital relations. A large number of studies have addressed this issue, but there is no consistency in the results, and no research has reviewed them systematically. This study aims to depict a comprehensive image of the relationship between extramarital relationships and contracting HIV/AIDS. This systematic review will be conducted using Pubmed, PsycINFO, MEDLINE, EMBASE, Scopus, ProQuest, Web of Science, and Google Scholar, as well as the grey literature with no restriction regarding the language. All types of studies investigated the relationship between extramarital relations and HIV/AIDS will be included. The population of the study will be considered the people more than 18 years old with extramarital relationships in their lives at the time of research or before. Two independent reviewers will perform the study selection and data extraction. The assessment of the risk of bias will be implemented using the JBI Critical Appraisal Checklist. Publication bias will be assessed by funnel plots, Begg’s, and Egger’s tests. Heterogeneity will be evaluated using the I2 statistic and the χ2 test. Also, we will conduct subgroup analyses for the population and all Meta-analyses will be performed using Stata V.13 software. The findings will reveal a comprehensive picture of the relation between extramarital relationships and HIV/AIDS that can improve policy decisions, leading to a reduction and providing improved special services for individuals, couples, and families, and society who faced this problem.

  Keywords: Extramarital behavior, HIV, AIDS, Systematic Review, Meta-analysis, protocol
 • Afsaneh Dortaj *, Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Abdorreza Naser Moghadasi, Ahmad Alipour Pages 15-28
  Objective
  This study aimed to assess the effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management (CBSM) on distress tolerance, pain perception, and interleukin-12 (IL-12) in patients with Multiple Sclerosis (MS).
  Method
  The present study was a quasi-experimental design with pretest-posttest and follow-up with control group. The statistical population included all female patients with relapsing-remitting MS who had referred to Neuroscience and Rehabilitation Research Centers of Tehran University of Medical Sciences. 20 patients were selected by convenience sampling and were randomly assigned into experimental (10 patients) and control groups (10 patients). The experimental group received the CBSM. Participants completed scales. To measure IL-12, the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) was used. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and Bonferroni post-hoc test.
  Results
  CBSM increased the distress tolerance and components of pain perception (perceived influence of important people and doing daily affairs) (p <0.001) and it decreased pain severity and IL-12. Also, these changes remained stable during follow-up.
  Conclusions
  CBSM is an effective to influence on distress tolerance, pain perception, and IL-12 in MS patients.
  Keywords: cognitive-behavioral stress management, Distress tolerance, Pain Perception, Interleukin-12, MS
 • Ladan Esmalian Khamseh *, Mahmood Nodargahfard, Mehdi Asadi Mofarah Pages 29-38
  Background and Purpose

  Epilepsy is one of the most prevalent neurological disorders, the contracting of which causes numerous physical, psychological and social consequences. However, there are a number of defense mechanisms humans possess, which are responsible for protecting an individual against the stress, anxieties and pressures of everyday life. Accordingly, the present study was undertaken with the aim of comparatively investigating the defense mechanisms in a group of woman with temporal lobe epilepsy against a non-clinical group of females.

  Materials & Methods

  The research design of the present study was based on a causal-comparative case study. The statistical population of the study consisted of all epileptic women and their normal counterparts who had referred to Imam Hossein Hospital in Tehran during the first half of 2019. The sample population included 40 female patients already diagnosed with temporal lobe epilepsy by neurologists through electro-encephalography who were randomly selected and compared to their 40 normal counterparts. The two studied groups were similar in terms of age, education and marital status. Research data were gathered using the Andrews Defense Mechanism Questionnaire (DSQ40) and analyzed by the SPSS24 software program employing multivariate statistical analysis of variance.

  Results

  There was a significant difference (p <0.05) between the defense mechanism used in epileptic women and that of healthy women.

  Conclusion

  It can be concluded that women with epilepsy have different defense mechanisms and are more likely to use immature mechanisms and neurotic defense mechanisms (only in terms of False Altruism ) when compared to normal women

  Keywords: Defense mechanisms, Temporal lobe, Epilepsy
 • Seyed Mohsen Nemati *, Mohammad Narimani, Fatemeh Ghannadiasl, Goudarz Sadeghi Hashjin Pages 39-48
  Objective

  The study was aimed to compare the Training Package (SMN) and low-calorie diet (LCD) on psychological distress and weight in overweight individuals due to decreased adherence to different diets.

  Method

  In this clinical trial, the population consisted of all overweight individuals referring to the nutrition clinic of Ardabil in the northwest of Iran. The research was conducted from Oct 2018 to March 2018. For this aim, 30 healthy women (BMI >25 kg/m2, age: 18-30 years) were randomly selected (for each group: 15 subjects). After Anthropometric measurement, the Depression Anxiety Stress Scale (DASS) questionnaire was completed before and after intervention among these persons. The repeated measures of ANOVA have been used for the analysis.

  Results

  The findings showed that there was a significant difference between two groups of Training Package (smn) and LCD and the SMN effect on depression, anxiety, stress, and weight variables is greater than the effect of LCD (p <0.05). The series of multiple replications the ANOVA analysis showed that Training Package is a good cure for weight loss.

  Conclusion

  The results showed that the effect of Training Package (SMN) intervention on depression, anxiety, stress, and weight loss was more than the effect of LCD. Therefore, this method can be used as a treatment method for weight loss and psychological distress in obese individuals.

  Keywords: training package (SMN), low-calorie diet, Psychological distress, overweight people
 • Mohadeseh Kako Joibari *, Mohammad Oraki, Hossein Zare, Ahmad Alipour Pages 49-58

   The aim of the present study was investigating the effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on neurocognitive performance in people with mild neurocognitive impairment. Using meta-analysis and integrating the research results, this study has specified the extent of the effect of Transcranial Direct Current Stimulation on improvement of neurocognitive function in people with mild neurocognitive impairment.

  Method

  For meta-analyses Magiran, SID, and Irandoc databases were used to search Persian articles and Science direct, Scopus, and PubMed databases were used to find foreign articles, using ‘MCI’, ‘transcranial direct current stimulation’, tDCS, and ‘mild cognitive impairment’ key words for foreign articles and their Persian equivalents for Persian articles. Of the 29 studies, 11 that were methodologically acceptable were meta-analyzed. The research tool was a meta-analysis checklist.

  Results

  The results of meta-analysis indicated publication bias in the studies. Due to the heterogeneity of the studies, a random effect model was used. The effect of Hedges for the impact of Transcranial Direct Current Stimulation on neurocognitive functions in people with mild neurocognitive impairment was 0.26, which is a large effect.

  Conclusion

  This result shows clinicians can choose transcranial direct current stimulation (tDCS) as effective intervention for patients who suffer from mild cognitive impairments. More investigations are necessary to find the cognitive benefits of using transcranial direct current stimulation in elderly people and other cognitive impaired persons.

  Keywords: Cognitive rehabilitation interventions, Neurocognitive backgrounds, Mild Cognitive Impairment (MCI), Meta-analysis, Aging health
 • Shamsaddin Agh Atabay, Mozhgan Sepahmansour *, Mohammad Hatami Pages 59-70
  Objective
  The purpose of the present study was to examine the effect of lifestyle-based stress management program on emotional problems and life satisfaction in patients with myocardial infarction.
  Method
  This research was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this research consisted of all patients aged 40-65 years old with myocardial infarction who were under treatment at Kasra Hospital in Karaj in the first six months of 2019. The study sample consisted of 90 patients with heart attack who were identified among the patients and selected by targeted sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups. Data were collected using the Depression, Anxiety and Stress Scale as well as the Satisfaction With Life Scale. The collected data were analyzed using the method of Multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
  Results
  Multivariate analysis of covariance showed that the lifestyle-based stress management program significantly reduced emotional problems and increased life satisfaction in the experimental group (p <0.01).
  Conclusions
  The stress management program helped patients identify dysfunctional thoughts that trigger anxiety and depression and experience fewer emotional problems by feeling self-control, attention management, changing the assessment system and using cognitive strategies. Also, by identifying and correcting irrational attitudes and beliefs, the subjects were able to better cope with the physical effects of the disease or to deal with its negative psychological complications and have more life satisfaction. These findings have important implications for education and promoting mental health of patients with myocardial infarction.
  Keywords: lifestyle-based stress management program, emotional problems, Life Satisfaction, myocardial infarction
 • Abdolmahammad Safari, Jahansha Mohammadzadeh *, Vahid Ahmadi, Shahram Mami Pages 71-78
  Objective
  some recent evidences have been recently achieved on the beneficial effects of mindfulness based on stress reduction on stress reduction and perceived anxiety and thus improve mental disorders caused by stress. Because women-headed households are one of the groups in the society that need to be studied because of the progressive problems they are experiencing as one of the most affected sections of society, the present study attempted to assess the efficacy of mindfulness-based stress reduction on improvement of the decreased perceived stress and symptoms of depression among this group.
  Methods
  This quasi-experimental study with pretest-posttest approach and following-up included 400 women aged 25 to 50 years female-headed households covered by Ilam City Relief Committee. The population was randomly divided into control and experimental groups and the preserved stress and depression situations were assessed using the Cohen's Perceived Stress Scale and the Beck Depression Inventory II respectively. Mindfulness-based stress reduction was implemented as an 8-week training program and all subjects were reassessed after intervention completion.
  Results
  The baseline characteristics of study subjects in two groups were similar. The mean preserved stress and depression scores improved both significantly in the experiment group after intervention as well as within the follow-up time, however the pointed changes were not revealed in control group.
  Conclusion
  Mindfulness-based approach to stress reduction had a positive effect on perceived stress and depression symptoms in female-headed households
  Keywords: Mindfulness, stress, Depression Women-Headed Households
 • Mojtabga Aghili *, Sara Ramrodi Pages 79-88
  Objective

  This study aimed to investigate the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on goal orientation and feeling of inferiority in individuals with physical-motor disabilities.

  Methods

  This study utilized a quasi-experimental methodology. The statistical population consisted of all students with physical-motor disabilities in Kalaleh County (n = 517). Among them, 30 students were selected as a sample using a convenience sampling method. After explaining the purpose of the research and signing the consent form, they were divided into two groups of 15: the experimental and control groups. The experimental group participated in eight ACT training sessions (one 60-minute session per week), while the control group only answered pretest and posttest. For this purpose, Elliot and McGregor's Achievement Goal Orientations Scale (2001) and Eysenck's Feelings of Inferiority Questionnaire (1976) were used.

  Results and Conclusions

  The findings indicated the effect of ACT-based training on mastery-approach goal orientation and feeling of inferiority in students with physical-motor disabilities. Examining the means showed that the mastery-approach goal orientation increased, and the feeling of inferiority decreased after ACT.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Goal Orientation, Feeling of Inferiority, People with Physical-Motor Disabilities, Self-esteem
 • Mahnaz Etefaghi, Mehrdad Sabet *, Khadijeh Abolmaali Alhoseini Pages 89-102
  Objective

  The aim of this study was to compare the effectiveness of Barlow's transdiagnostic, emotion-focused and mindfulness therapy on moderating the eating behavior of adults with obesity.

  Method

  The present research project was a quasi experimental pre test- post test, and follow up with a control group. The statistical population included all people with obesity in Tehran. Sixty people were randomly selected through available sampling methods and were assigned to four groups: (1) Barlow's transdiagnostic therapy, (2) emotion- focused therapy, (3) mindfulness-based therapy and (4) control group. Data were analyzed using the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) in three stages: pre test,- post test, and follow up, and were analyzed by mixed-design analysis of variance test.

  Results

  The research findings showed that intragroup effects regarding emotional, environmental, and inhibited eating were significant (p <0.05). Regarding intergroup effects, a significant and stable effectiveness was found in the subscale of emotional and inhibited eating in emotion- focused therapy group and in the subscale of environmental eating in mindfulness-based therapy group (p <0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be said that emotion- focused therapy, can help people to moderate emotional and inhibited eating through emotional experience and making sense of emotions, and mindfulness therapy can help people to moderate environmental eating by making them focus on the present moment and break repetitive patterns.

  Keywords: Barlow`s transdiagnostic treatment, emotion- focused therapy, mindfulness therapy, eating behavior, Obesity
 • Zabihollah Kavehfarsani *, Mehdi Omidian Pages 103-118
  Objective

  One of the most important social factors that have been consistently identified as a predictor of healthy aging is marriage satisfaction. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of social support on marital satisfaction with mediating role of emotional loneliness and physical activity.

  Method

  This study was descriptive and correlational based on structural equations. The statistical population consisted of all the elderly in the care centers of Shahrekord and Farsan in 2019, among whom 180 individuals were selected randomly. The participants filled out research instruments including Relationship Assessment scale (Hendrick, 1998), Perceived Social Support scale (Zimet, et al., 1988), Adult’s Social and Emotional Loneliness scale (DiTommasso, et al., 2004), and Leisure-time Activities scale (Godin, 1985). Structural equation modeling (SEM) was used through SPSS (version 23) and AMOS (version 23) software to analyze the data.

  Findings

  The results demonstrated direct effect of social support, emotional loneliness and physical activity on marital satisfaction (p <0.001), and indirect effect of perceived social support on marital satisfaction through emotional loneliness and physical activity (p <.05).

  Conclusion

  The SEM results of the current study support the proposed model which explains the interrelationships between perceived social support, loneliness, physical activity, and marital satisfaction. According to the findings of the present study, it is suggested to pay more attention to the variables of social support, emotional loneliness and physical activity in order to improve the marital relationships of the elderly. The findings of this study can help psychologists and other caretakers create more effective family matter programs for the older generations to enhance their marital satisfaction.

  Keywords: healthy aging, marital satisfaction, physical activity, emotional loneliness, Perceived Social Support
 • Maryam Hajilou, Hasan Ahadi *, Mohammadreza Seirafi, Saeed Shahbeigi Pages 119-126
  Objective

  Multiple sclerosis is a chronic and disabling disease. The purpose of the present research was to examine the effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on the resilience of patients with multiple sclerosis

  Method

  This research was a quasi-experimental design with pre-test, post-test and follow-up, and a control group. The statistical population included female patients with MS referred to the Dr. Shahbigi Neurology Clinic in Tehran. 30 patients were selected by purposeful sampling method and assigned to the two groups experimental and control group randomly. The experimental group underwent ten sessions of stress management training based on the Cognitive Behavioral Model. Data were collected using the Connor Davidson Resilience Scale. Research data were analyzed using Mixed Repeated Measures ANOVA.

  Results

  The results revealed that cognitive-behavioral stress management training can significantly enhance the resilience of patients with MS.

  Conclusion

  Therefore, the use of cognitive-behavioral stress management training can be effective in improving the resilience of patients with MS.

  Keywords: multiple sclerosis, Resilience, stress management
 • Razieh Kamal *, Razieh Rahmani, Hoda Nadaf Shargh Pages 127-138
  Objective
  While previous research studies primarily focused on younger populations, this study compared the relationship between Instagram use and the mental health of both young and older women who were quarantined because of the COVID-19 pandemic.
  Method
  Data were collected using Google Form from March 1 to May 5, 2020. A total of 389 women from Mashhad City in Iran participated in the study and completed a questionnaire regarding their daily Instagram usage and a General Health Questionnaire (GHQ-28).
  Results
  Older users’ daily Instagram use was not significantly different from that of younger users [t(382) = 0.98, p = 0.33]. Furthermore, results indicated that there was a significant positive correlation between daily Instagram use and young users’ mental health levels [r(352) = 0.23, p=0.00]. Finally, there was no significant correlation found between daily Instagram use and old users’ mental health levels [r(28) = -0.20, p = 0.28].
  Conclusion
  The findings advance an understanding of Instagram use among younger and older adults, and highlight the correlation between Instagram use and mental health. The results can inform future technological interventions that are designed to help younger and older adults who may have better access to social benefits via SNS platforms, particularly in specific circumstances, such as those brought about by the COVID-19 pandemic. Keywords: COVID-19; Instagram use; mental health.
  Keywords: COVID-19, Instagram use, Mental Health