فهرست مطالب

Iranian Journal of Health Psychology
Volume:6 Issue: 3, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدعلی بشارت، فریبا زرانی، گلناز مظاهری نژاد فرد*، غلامرضا صرامی فروشانی، مریم حاجی سید صادقی صفحات 9-20
  مقدمه

  با توجه به اهمیت غربالگری به عنوان یکی از رفتارهای بهداشتی در سرطان دهانه رحم، هدف از این مطالعه ساخت و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس رفتارغربالگری سرطان دهانه رحم است.

  روش

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی 376 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت جواهری (در طول مدت مطالعه) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس، مقیاس تدوین شد و روایی محتوایی و صوری آن بررسی گردید. برای اطمینان از روایی واگرا و همگرا، از مقیاس DASS-21 استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیزروش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) مورد استفاده قرار گرفت. درنهایت، برای ارزیابی روایی سازه CCSBS از روش تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش، اعتبار محتوایی و صوری مقیاس را تایید کرد. از نظر روایی همگرا و واگرا، آسیب پذیری ادراک شده، شدت و وخامت ادراک شده و موانع ادراک شده با سه متغیر افسردگی، اضطراب و استرس رابطه مستقیم و معناداری داشتند. ازسوی دیگر، انگیزش ادراک شده با متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی معکوس معنادار داشت. علاوه براین، خودکارآمدی ادراک شده با افسردگی همبستگی معکوس معنی داری داشت. نتایج آلفای کرونباخ بیانگر همسانی درونی مناسب کل پرسشنامه و مولفه های آن بود. بر اساس تحلیل عاملی تاییدی، شاخص های نیکویی برازش مدل پیشنهادی تایید شد و مسیرها معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

  CCSBS ابزارمعتبر و پایایی برای سنجش رفتار غربالگری سرطان رحم در زنان ایرانی است و به نظر می رسد ابزاری جامع و مفید برای ارزیابی باورهای مرتبط با سرطان دهانه رحم و غربالگری آن در زنان باشد.

  کلیدواژگان: سرطان، سرطان دهانه رحم، رفتارهای بهداشتی، آزمون ویژگی های روانسنجی، غربالگری
 • هانیه فراهانی، منصوره السادات صادقی*، فرشته موتابی، فضل الله احمدی، زهرا بی غم صفحات 21-44
  محققان بر این باورند که جدایی و طلاق از مهمترین رویدادهای استرس زا هستند که می توانند در زندگی اتفاق بیفتند. بنابراین طلاق فرآیند پیچیده و دردناکی است که منجر به تغییراتی در عرصه های مختلف زندگی می شود و نیازمند راهکارهای مقابله ای است. این در حالی است که مطالعات بیشتری بر روی زنان و کودکان پس از طلاق متمرکز شده و طلاق مردان مورد غفلت قرار گرفته است. بررسی محدوده حاضر به دنبال بررسی، شناسایی و ترسیم مفاهیم اصلی مربوط به طلاق مردان و ابعاد، حوزه ها، تاثیرات و عوامل آن بر اساس مراجع و شواهد اصلی است. برای جستجوی پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی مقالات مرتبط از روش بررسی محدوده استفاده شد. از بین 3025 چکیده شناسایی شده اولیه، پس از غربالگری چکیده ها و متون کامل، 26 مطالعه برای گنجاندن در این مرور انتخاب شدند. پس از انتزاع اطلاعات کلیدی از هر مطالعه، تحلیل محتوا انجام شد. از تحلیل محتوا پنج مضمون شناسایی شد: 1) جمعیت شناختی، 2) حضانت کودک، 3) عوامل روانی، 4) سبک دلبستگی و 5) راهبردهای مقابله ای. این مطالعه با تبیین و شناسایی مولفه های طلاق مردان، می تواند تاثیرات منفی طلاق بر مردان را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: طلاق، جدایی، مردان، پدران، سازگاری، مرور دامنه ای
 • فاطمه (سوسن) جباری*، صدیقه گوهری، محبوبه البرزی صفحات 45-56
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی و هوش معنوی دانش آموزان دارای آسیب بینایی بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل، و جامعه آماری شامل دانش آموزان کم بینای مدرسه نابینایان شوریده شیرازی در سال تحصیلی 98-98 بود که از بین آنها 32 دانش آموز به طور هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه کیفیت زندگی (1992) و مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) بود که هر دو توسط دانش آموزان هر دو گروه به عنوان پیش آزمون قبل از برنامه تکمیل شد. برنامه آموزشی معنویت درمانی شامل 12 جلسه به مدت دو ماه در قالب دو جلسه 65 دقیقه ای در هفته به گروه آزمایش ارایه شد. گروه کنترل هیچ آموزشی به جز برنامه آموزشی روزانه مدرسه دریافت نکردند. پس از اتمام برنامه آموزشی، پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس هوش معنوی کینگ توسط دانشجویان به صورت پس آزمون تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که آموزش معنویت درمانی باعث بهبود کیفیت زندگی و هوش معنوی دانش آموزان دارای آسیب بینایی می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی معنویت درمانی می تواند به ارتقای کیفیت زندگی و هوش معنوی دانش آموزان دارای آسیب بینایی کمک کند.
  کلیدواژگان: معنویت درمانی، کیفیت زندگی، هوش معنوی، دانش آموزان با نقص بینایی
 • کیومرث بشلیده، راضیه عابدینی ولامدهی*، فریبا پهلوانی، فاطمه آل حبیب، وحید صادقی فیروز آبادی صفحات 57-70
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علی متغیرهای شخصیتی با نگرش بهداشتی مرتبط با کویید 19 در دانشجویان بود. اعضای نمونه 150 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بودند که به صورت اینترنتی و از طریق شبکه های اجتماعی (تلگرام و واتساپ) پرسشنامه های رفتار بهداشتی، نگرش بهداشتی، جایگاه مهار درونی، مخاطره جویی، عزت نفس و وظیفه شناسی و روان نژندی را تکمیل کردند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری برای سنجش برازش مدل و بررسی روابط مستقیم استفاده گردید. همچنین برای سنجش روابط میانجیگری از بوت استرپ در برنامه مایکرو و هیز (2008) و جهت سنجش روابط تعدیل گر از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج حاکی از برازش خوب مدل با داده ها بود (09/0=RMSEA، 85/0=IFI و مقدار مجذور کای نسبی=71/1) و تمام روابط مستقیم به غیر از رابطه مخاطره جویی با نگرش بهداشتی تایید گردید. یافته ها همچنین نقش میانجیگری جایگاه مهار درونی را در رابطه بین ویژگی شخصیتی و نگرش بهداشتی تایید کردند. در ادامه نتایج حاکی از نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین جایگاه مهار درونی با نگرش بهداشتی دانشجویان بود. به عبارت دیگر، رابطه بین جایگاه مهار درونی با نگرش بهداشتی در دانشجویانی که عزت نفس بالاتری داشتند قوی تر از رابطه ای بود که در آن دانشجویان عزت نفس پایین تری را گزارش داده اند. همچنین نتایج نقش تعدیل کنندگی عزت نفس را در رابطه بین روان نژندی با نگرش بهداشتی دانشجویان تایید کردند. به عبارتی، رابطه بین روان نژندی با نگرش بهداشتی در دانشجویانی که عزت نفس پایین تری داشتند قوی تر از رابطه ای بود که در آن دانشجویان عزت نفس بالاتری را گزارش داده اند.
  کلیدواژگان: ویژگی شخصیتی، مخاطره جویی، نگرش بهداشتی، رفتار بهداشتی، عزت نفس
 • پیام ورعی*، رقیه تقی پور، فردوس کاظمی دلیوند، نجمه درودی صفحات 71-80
  هدف

  هدف از این مطالعه مقایسه روش های مقابله با اضطراب کرونا و سلامت روان زنان ورزشکار 30 تا 50 ساله شرکت کننده در ورزش های هوازی و غیرورزشکار شهر تهران بود.

  روش

  این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانوان ورزشکار 30 تا 50 ساله در رشته ایروبیک و غیرورزشکار شهر تهران در سال 1400-1401 تشکیل دادند. در این پژوهش 50 نفر از بانوان ورزشکار منطقه یک تهران به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و 50 نفر از بانوان غیر ورزشکار به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس سلامت روانی 12-GHQ (گلدبرگ و ویلیامز، 1988) و مقیاس سبک های مقابله با استرس (اندلر و پارکر، 1990) جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد.

  نتایج

  یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنادار سبک های مقابله ای بین زنان ورزشکار و غیر ورزشکار است. به ویژه نمره سبک مقابله مسیله مدار در زنان ورزشکار بیشتر از افراد غیر ورزشکار بود (05/0<p). امتیاز سبک مقابله ای هیجان مدار نیز در زنان ورزشکار بیشتر از زنان غیرورزشکار بود (05/0<p). اما نمره سبک مقابله اجتنابی در زنان ورزشکار کمتر از زنان غیرورزشکار بود (05/0<p).در خصوص سلامت روان، میانگین نمره سلامت روان در زنان شرکت کننده در ورزش هوازی کمتر از افراد غیر ورزشکار بود (05/0>P). نمره کمتر در سلامت روان نشان دهنده سلامت روان بهتر در نظر گرفته می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که زنان ورزشکار از سلامت روانی بهتری نسبت به زنان غیرورزشکار برخوردارند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که زنان ورزشکار و غیرورزشکار سبک های مقابله ای متفاوتی در مواجهه با اضطراب کرونا دارند. ورزشکاران زن بیشتر از سبک های مقابله ای مشکل محور و هیجان محور استفاده می کنند، در حالی که غیر ورزشکاران به سبک مقابله اجتنابی تمایل دارند. علاوه بر این، زنان ورزشکار از سلامت روانی بهتری نسبت به همتایان غیرورزشی خود برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله ای، اضطراب کرونا، سلامت روان، ورزشکاران زن، غیر ورزشکاران، ایروبیک، تهران
 • آرزو اصغری*، پروین رفیعی نیا صفحات 81-88
  زمینه و هدف

  اختلالات خوردن یکی از دشوارترین مشکلات روانشناختی است که هم ابتلایی بالایی با اختلالات سلامت روان مانند اضطراب و خلق، اختلالات وابسته به سوء مصرف مواد و اختلالات شخصیت دارند. هدف این پژوهش شناخت رابطه راهبردهای مقابله-ای و پیوند والدینی با اختلالات خوردن در دانشجویان بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه کوثر بجنورد در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژهش شامل 250 نفر دانشجو بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان تمامی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کوثر بجنورد انتخاب شدند. برای جمع اوری داده ها از آزمون بازخورد خوردن (EAT-26؛ گارنر و گارفینکل، 1979)، پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS؛ اندلر و پارکر، 1990) و سیاهه پیوند والدینی (PBI؛ پارکر و دیگران، 1979) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش همبستگی کانونی و با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و سطح معنی داری 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که رابطه هر دو مولفه پیوند والدینی با مولفه های اختلال خوردن مثبت و معنادار بود (01/0<p)؛ رابطه بین راهبردهای هیجان مدار و اجتنابی (حواسپرتی) با مولفه های اختلال خوردن نیز مثبت و معنادار بود (05/0>P). نتایج تحلیل کانونی نیز بر نقش پیش بینی کنندگی مولفه های پیوند والدینی در اختلالات خوردن تاکید داشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای مقابله ای سازش یافته و مشارکت والدین در مداخلات درمانی سبب پیشگیری و کاهش آسیب های اختلال خوردن در دانشجویان می شود.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله، پیوند والدینی، اختلالات خوردن، دانشجویان دختر
|
 • MohammadAli Besharat, Fariba Zarani, Golnaz Mazaheri Nejad Fard *, Gholamreza Sarrami Foroushani, Maryam Haji Seyedsadeghi Pages 9-20
  Introduction

  Given the importance of screening as one of the health behaviors in cervical cancer, the aim of this study is to develop and evaluate the psychometric characteristics of Cervical Cancer Screening Behavior Scale (CCSBS).

  Methods

  In this cross-sectional study, 376 women who referred to Javaheri Health Center during the study period due to health problems, were selected through convenience sampling method. Then, the scale was developed and its content and face validities were examined. To ensure divergent and convergent validity, Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) was used. Internal consistency method (Cronbach's alpha) was used to determine the reliability of the questionnaire. Finally, confirmatory factor analysis was used to assess the construct validity of the CCSBS and SPSS and LISREL software were applied for analyzing data.

  Results

  The findings of this study provided strong supports, which confirmed the content and face validities. Regarding the convergent and divergent validity, perceived vulnerability, perceived severity and deterioration, and perceived barriers have a direct and significant relationship with the three variables of depression, anxiety, and stress. On the other hand, perceived motivation had a significant inverse correlation with all three variables of depression, anxiety, and stress. Additionally, perceived self-efficacy had a significant inverse correlation with depression. The results of the Cronbach's alpha indicated the appropriate internal consistency of the whole questionnaire and its components. Cronbach's alpha for the whole questionnaire was 0.78. According to confirmatory factor analysis, the goodness of fit indicators of proposed model was confirmed and the paths were significant.

  Conclusion

  CCSBS is a reliable and valid tool for measuring the screening behavior of cervical cancer in Iranian women and it appears to be a comprehensive and useful tool for assessing women's beliefs related to cervical cancer and cervical cancer screening.

  Keywords: cancer, Cervical cancer, health behavior, Psychometric testing, Screening
 • Hanieh Farahani, Mansoureh Sadat . Sadeghi *, Fereshte Mootabi, Fazlollah Ahmadi, Zahra Bigham Pages 21-44
  Researchers believe that separation and divorce are the most important stressful events that can happen in life. Therefore, divorce is a complex and painful process that leads to changes in different areas of life and requires coping strategies. This is despite the fact that more studies have focused on women and children after divorce, and men's divorce has been neglected. The present scoping review seeks to investigate, identify, and plot the main concepts relating to men's divorce and its dimensions, domains, impacts and factors based on the main references and evidence. The scoping review method was used to search electronic databases for relevant articles. Of the 3025 abstracts initially identified, after screening both abstracts and full texts, 26 studies were selected for inclusion in this review. After abstracting key information from each study, a content analysis was conducted. Five themes were identified from the content analysis: 1) Demographic, 2) child custody, 3) Psychological factors, 4) attachment style and 5) Coping strategies. This study explained and identified the men's divorce components, its results can reduce the negative effects of divorce on men.
  Keywords: Divorce, separation, men, farther, Adjustment, scoping review
 • Fatemeh (Sousan) Jabbari *, Sedigheh Gohari, Mahboobeh Alborzi Pages 45-56
  The aim of this study was to investigate the effect of a spirituality therapy training program on quality of life and spiritual intelligence among students with visual impairments. The methodology was of an experimental type with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population included visually impaired students, studying at Shoorideh Shirazi School for the Blind in the academic year 2019-2020, among them 32 visually impaired students were purposefully selected, randomly divided into two experimental (16 subjects) and control (16 subjects) groups. The instruments used in the study were the Quality of Life Questionnaire (1992) and the King Spiritual Intelligence Scale (2008), both filled out by the students in both groups as a pretest before the program. The spirituality therapy training program, consisting of 12 sessions, was presented to the experimental group for two months in the form of two 65-minute sessions per week. It is worth mentioning that the control group did not receive any training from the researcher and that they only received the same daily school educational program that was offered to the experimental group as well. Upon completion of the training program, the Quality of Life Questionnaire and the King Spiritual Intelligence Scale were completed by the students as a posttest. SPSS software was used to analyze data. And mean and standard deviation were used in the descriptive statistics section. In addition, a univariate analysis of covariance was used in the inferential statistics section. The results obtained from this study showed that spirituality therapy training improved quality of life and spiritual intelligence among students with visual impairments. Therefore, it can be concluded that the spirituality therapy training program can help enhance quality of life and spiritual intelligence among students with visual impairments.
  Keywords: Spirituality therapy, Quality of life, Spiritual intelligence, visually impaired students
 • Kioumars Beshlideh, Raziyeh Abedini Velamdehy *, Fariba Pahlevani, Fatemeh Alhabib, Vahid Sadeghi-Firoozabadi Pages 57-70
  The present study aimed to investigate the causal pattern of the relationship between personality variables and coronavirus-related health attitudes mediated by the internal locus of control, and the moderating role of self-esteem in students. The sample participants consisted of 150 students of varying educational levels who completed the Health Behavior, Health Attitude, Internal Locus of Control, risk-taking, self-esteem, and conscientiousness and neuroticism questionnaires, online and through messaging applications (Telegram and WhatsApp). To analyze data, structural equation modeling (SEM) was used to measure fitness of the model and examine direct relationships. Measurement of the mediator relationship was assessed via, Bootstrap, and the moderator relations were examined with hierarchical regression. The results showed that the model's fitness well with the data and all direct relationships, except the relationship between risk-taking, and health attitudes were confirmed. The findings also confirmed the mediating role of the internal locus of control in the relationship between personality traits and health attitudes. The results further indicated the moderating role of self-esteem in the relationship between the internal locus of control and students' health attitudes. In other words, the relationship between the internal locus of control and health attitudes in students with higher self-esteem is stronger than the relationship in which students reported lower self-esteem. The results also confirmed the moderating role of self-esteem in the relationship between neuroticism and students' health attitudes. In other words, the relationship between neuroticism and health attitudes in students with lower self-esteem is stronger than the relationship in which students reported higher self-esteem
  Keywords: Personality Trait, risk taking, health attitude, health behavior, Self-esteem
 • Payam Varaee *, Roghayeh Taghipoor, Ferdous Kazemi Delivand, Najmeh Darroudi Pages 71-80
  Objective

  The purpose of this study was to compare the methods of coping with coronavirus anxiety and the mental health of female athletes aged 30-50 years participating in aerobics and non-athletes in Tehran.

  Method

  This study was both descriptive and causal-comparative in nature. The study's statistical population consisted of all female athletes aged 30 to 50 years in the field of aerobics and non-athletes in Tehran in the year 2021-2022. In this study, 50 female athletes from Tehran's 1nd district were selected through a voluntarily sampling method, while 50 non-athletic women voluntarily participated in the study. Data were collected using the 12-GHQ Mental Health Scale (Goldberg & Williams, 1988) and the Stress Coping Styles Scale (Endler & Parker, 1990). Data analysis was performed using SPSS24 software, employing multivariate statistical analysis of variance.

  Results

  The research findings indicate a significant difference in coping styles between female athletes and non-athletes. Specifically, the score for problem-oriented coping style in female athletes was higher than that in non-athletes (P<0.05). The score for emotion-oriented coping style was also higher in female athletes compared to non-athletic women (P<0.05). However, the score for avoidance coping style in female athletes was lower than in non-athletic women (P<0.05).Regarding mental health, the average score for mental health in female aerobics participants was lower than that in non-athletes (P<0.05). A lower score in mental health is considered indicative of better mental health. Therefore, it can be concluded that female athletes have better mental health compared to non-athletic females.

  Conclusion

  The study's results suggest that female athletes and non-athletes have different coping styles when dealing with coronavirus anxiety. Female athletes tend to employ problem-oriented and emotion-oriented coping styles more frequently, while non-athletes are inclined toward avoidance coping style. Furthermore, female athletes demonstrate better mental health than their non-athletic counterparts.

  Keywords: Coping Strategies, Coronavirus anxiety, Mental Health, female athletes, Non-athletes, Aerobics, Tehran
 • Arezou Asghari *, Parvin Rafieinia Pages 81-88
  Objective

  Eating disorders are one of the most difficult psychological problems that are highly associated with mental health disorders such as anxiety and mood disorders, substance abuse disorders and personality disorders.

  Objectives

  The aim of this study was to identify the canonical analysis of relationships between coping strategies and parental bonding with eating disorders in students.

  Methods

  The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population of the study included all female undergraduate students of Kosar University of Bojnord in the academic year 2019. The research sample consisted of 250 students who were selected by convenience sampling from all female students of Kosar University of Bojnord. To collect data from, Eating Attitude Test (EAT-26, 1982), Coping Inventory for Stressful Situation (CISS, 1994) and the Parental Bonding Instrument (PBI, 1979). The collected data were analyzed using canonical correlation.

  Results

  The Results showed that components of parental banding, care (0.43, 0.42, and 0.43) and overprotection (0.39, 0.29, and 0.22) were positively related to eating disorders subscales (P<0.01) and, additionally, from coping strategies’ components emotion-oriented (0.12, 0.14, and 0.14) and avoidance-oriented coping (0.24, 0.22, and 0.16) had positive significant relationship with eating disorders (P<0.05). Canonical correlation also indicated the predictive role of parental bonding on eating disorders (P<0.001).

  Conclusion

  It can be concluded that teaching adaptive coping strategies and parental involvement in treatment interventions can prevent and reduce eating disorders in students.

  Keywords: Coping Strategies, parental bonding, eating disorders, students