فهرست مطالب

فصلنامه پژوهشهای روستایی
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هاله عزتی راد، مرتضی اکبری*، مرتضی موسی خانی، علی بدیع زاده صفحات 612-629
  اهمیت کسب وکارهای روستایی، به خاطر تاثیری که در رشد و ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی می گذارد، روزبه روز افزایش پیدا می کند. در این میان رویکردهای جدیدی برای توسعه اقتصاد روستایی و جوامع روستایی شناسایی شده است. یکی از این رویکردها، شناسایی فرصت های ملی و بین المللی است که منجر به رشد و توسعه کسب وکارهای روستایی شده است. ازاین رو توجه به عوامل موثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی، ضروری و همسو با معانی و افزایش توسعه اقتصادی، صنعتی و ایجاد اشتغال گوناگون در جوامع است. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی و برحسب روش گردآوری اطلاعات، فراترکیب است. همچنین جامعه آماری، مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه های داخلی، اسکو پوس و وب آو ساینس بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات داده های ثانوی کتابخانه ای است. در فرآیند این تحقیق ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد و مولفه های محتمل موثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی یادشده شناسایی شد. سپس با بهره گیری ازنظر خبرگان، نتایج حاصل مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت. بر این اساس 110 مقاله مورد تحلیل و بررسی و کدهای آن ها استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشترک را می رساندند در قالب 24 مفهوم دسته بندی شده و سپس در 7 زمینه اصلی طبقه بندی شدند. از 24 مفهوم، 17 مفهوم در 5 زمینه اصلی عوامل داخلی سازمان؛ سرمایه اجتماعی، ویژگی های مدیر، کیفیت منابع انسانی، سرمایه مالی، توانمندی استراتژیک سازمانی و 7 مفهوم در 2 زمینه اصلی عوامل محیطی سازمان، فاکتورهای مرتبط با کشور مبدا، فاکتورهای مرتبط با کشور میزبان طبقه بندی شده اند.
  کلیدواژگان: فراترکیب، بین المللی سازی، استراتژی های بین المللی سازی، کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی
 • رویا وزیریان*، علی اکبر کریمیان، مهدی قربانی، علیرضا افشانی، محمدتقی دستورانی صفحات 630-645

  افزایش تاب ‏آوری مهم‏ترین عامل جهت حفظ انعطاف پذیری سیستم های اجتماعی-زیست محیطی و مقابله با خشکسالی است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل شاخص های مبتنی بر تاب ‏آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی در سه روستا با شدت‏ های متفاوت خشکسالی است. در این راستا ابتدا با استفاده از نقشه ‏های پهنه‏ بندی خشکسالی بر اساس شاخص SPEI در دوره زمانی ده ساله روستاهای موجود در سه زون خشکسالی بسیار شدید، شدید و متوسط شناسایی و از هر زون یک روستا به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس با استفاده از رویکرد پیمایشی، روش مشاهده مستقیم و بازدید میدانی، کشاورزان به عنوان جامعه هدف شناسایی گردیده و موردبررسی قرار گرفتند. با توجه مجموع تعداد کشاورزان در سه روستا، طبق فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 105 نفر برآورد گردید. بر اساس پرسشنامه های تاب‏ آوری و آزمون های آماری به ارزیابی ابعاد و شاخص ‏های موثر بر تاب ‏آوری پرداخته شد. نتایج مدل اندازه گیری لیزرل بر اساس متغیرهای سطح اول ابعاد سنجش تاب‏ آوری نشان داد بیشترین اثرگذاری و اهمیت ابعاد در میزان تاب‏آوری متعلق به بعد زیرساختی و فیزیکی و بعد طبیعی است. ابعاد اقتصادی و مالی، اجتماعی و فرهنگی، حکمرانی و مدیریت، انسانی و فردی به ترتیب در رتبه‏ بعدی اهمیت قرار دارند. سنجش میزان ابعاد تاب ‏آوری در روستاهای موردمطالعه نشان داد بعد اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین میزان و بعد طبیعی دارای کمترین میزان در روستاهای موردمطالعه در این منطقه هستند. تقویت ابعاد تاثیرگذار می تواند سطح تاب‏ آوری و انطباق پذیری با شرایط را افزایش دهد و نقش موثری در به حداقل رساندن ضررهای احتمالی در شرایط بحرانی، ایفا نماید. در این راستا، لازم است به تصمیم گیری و تخصیص منابع به کشاورزان منطقه در مواجهه با مخاطرات، توجه ویژه ‏ای معطوف شود.

  کلیدواژگان: تاب‏ آوری، جوامع روستایی، خشکسالی، کشاورزان، سیستم های اجتماعی-زیست محیطی
 • الهام حسین نیا، تیمور آمار*، عیسی پوررمضان صفحات 646-661

  تاب آوری نقش مهمی در توانمندسازی اجتماعات روستایی در برابر مخاطره سیل دارد. از این رو تاب آوری به عنوان راهبرد مناسب در  کاهش آسیب پذیری و مدیریت بحران بلایای طبیعی  در کانون توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل مولفه های اجتماعی اثرگذار بر تاب آوری نواحی روستایی شرق استان گیلان در برابر مخاطره سیل است. هدف تحقیق کاربردی و داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی و مطالعات میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. واحد تحلیل پژوهش سرپرستان خانوار روستایی ساکن در محدوده موردمطالعه است که با استفاده از روش کوکران 379 نفر انتخاب شده اند. در این پژوهش از آزمون T تک نمونه ای برای ارزیابی معناداری و قابلیت تعمیم نتایج و از ضریب همبستگی و روش رگرسیون جهت تحلیل داده ها و میزان اثرگذاری مولفه های اجتماعی بر تاب آوری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مولفه مشارکت جمعی بیشترین تاثیر را در ارتقای تاب آوری جوامع روستایی نسبت به مولفه های وابستگی مکانی، اعتماد اجتماعی و دانش و آگاهی دارد. درنهایت سطوح تاب آوری حاصل از محدوده مطالعاتی بیانگر آن است که دهستان های اشکور سفلی و دیوشل در پایین ترین سطح تاب آوری در بعد اجتماعی و دهستان های دهگاه، دریاسر و کجید در بالاترین سطح تاب آوری در بعد اجتماعی در برابر مخاطره سیل  قرار دارند.

  کلیدواژگان: تحلیل، تاب آوری، اجتماعات روستایی، سیل، شرق استان گیلان
 • صادق صالحی* صفحات 662-673
  هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان مسیولانه بودن روستاییان نسبت به رفتارهای محیط زیستی و شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر آن بود. برای تبیین این مسئله از چهارچوب نظری انگیزه حفاظت استفاده شد. از نظر روش شناسی، از روش پیمایش و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را روستاییان استان مازندران تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 536 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از ضریب آلفا کرونباخ برای ارزیابی پایایی و اعتبار صوری و اعتبار سازه برای سنجش روایی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رفتارهای مسیولانه محیط زیستی روستاییان در سطح متوسط است. افراد موردبررسی از نظر این رفتارهای مسیولانه برحسب سن، جنس و تاهل، مدت اقامت در روستا، تحصیلات و اشتغال، تفاوتی با هم نداشتند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی و شدت خطر درک شده، بیشترین تاثیر را روی رفتار مسیولانه محیط زیستی داشتند. با توجه به چهارچوب نظری تحقیق- انگیزه حفاظت- می توان نتیجه گرفت که عناصر ارزیابی مقابله (خودکارآمدی) بیش از عناصر ارزیابی  تهدید (شدت خطر درک شده) روی رفتار مسیولانه محیط زیستی تاثیر داشتند.
  کلیدواژگان: رفتار محیط زیستی، خودکارآمدی، شدت خطر درک شده، پیمایش، استان مازندران
 • نگین سادات میرواحدی، ناصر شفیعی ثابت*، بیژن رحمانی صفحات 674-695

  بین کانون های شهری و روستایی انواع گوناگون جریان ها و تعاملات فضایی وجود دارد. قوت و کم توانی، نوع و کیفیت تعامل روستایی - شهری همواره دچار تحول بوده و از پتانسیل های پنهان و آشکار فراوانی برخوردار است. سال های طولانی است که آگاهی بسیار از مسئله پیوندهای روستایی - شهری به گونه ای فراگیر وجود داشته است؛ اما پتانسیل های نهفته در جریان ها و تعامل فضایی آن ها بیشتر ناشناخته، رهاشده و نادیده انگاشته شده است. بر این شالوده، این مقاله رابطه بین بهبود پیوندهای روستایی - شهری برای توانمندسازی بهره برداران کشاورزی در امنیت غذایی پایدار روستاهای جنوب شرق استان تهران را آشکار می سازد. برای تبیین این موضوع، 400 پرسشنامه در بین بهره برداران کشاورزی به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل شد. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی است، بیانگر تاثیر مثبت این پیوندها بر مشارکت بهره برداران کشاورزی در سرمایه گذاری، دسترسی به منابع، بازاررسانی محصولات است. یافته ها بهبود شاخص های جریان فضایی برای توانمندسازی و امنیت غذایی را آشکار ساخت. به سخن دیگر، بهبود شاخص های جریان های فضایی، مشارکت بهره برداران کشاورزی را برای تولید در زمینه های گوناگون و فعالیت های متنوع کشاورزی و غیر کشاورزی تسهیل می کند که پی آیند آن بهبود میانگین ابعاد امنیت غذایی پایدار است. در این ارتباط اتخاذ سیاست های مناسب و بازنگری در نظام سیاست گذاری در راستای توجه بیشتر به پتانسیل پیوندهای روستایی شهری برای بهبود امنیت غذایی پایدار پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: جریان های فضایی، دسترسی به منابع، آموزش، سکونتگاه های روستایی جنوب شرق استان تهران
 • نجمه صادقیان بروجنی، صدیقه کیانی سلمی*، یونس غلامی بیمرغ صفحات 696-711
  مقصدهای گردشگری روستایی به علت بهره مندی از قابلیت های متنوع طبیعی و انسانی می تواند به عنوان مقصدی خلاق محصولات و خدمات خلاق به گردشگران ارایه نماید. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثربخش بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر بررسی های میدانی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 102 سوال و جامعه آماری پژوهش گردشگران روستایی به تعداد 159000 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر برآورد و به روش تصادفی توزیع گردید. تحلیل های توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی صورت گرفته است. همچنین مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی رفتارهای پایدار و بررسی اثر گردشگری خلاق بر آن در نرم افزار AMOS مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج رتبه بندی عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری خلاق در مناطق روستایی شهرستان بروجن بیشترین پتانسیل را با بار عاملی 90/0 به شاخص اطلاع رسانی و تبلیغات اختصاص داده است. رفتارهای پایدار گردشگران با استفاده از آزمون تحلیل عاملی در سه بعد عوامل فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مشخص شده است که به ترتیب پایداری فرهنگی 9/33 درصد، پایداری اقتصادی 8/14 درصد و پایداری زیست محیطی 75/11 درصد رفتارهای پایدار گردشگران را تبیین نموده است. البته باید متذکر شد وجود زمینه های گردشگری خلاق در منطقه اثری بر بروز رفتارهای پایدار گردشگران روستایی نداشته است.
  کلیدواژگان: رفتار پایدار، گردشگری روستایی، گردشگری خلاق، نوآوری، مدل سازی معادلات ساختاری
 • عبدالرضا رکن الدین افتخاری، لیلا ایمانی طیبی، مجید فرهادی یونکی* صفحات 712-727

  پژوهش حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری تجربه محور در مناطق عشایری قشقایی است. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران داخلی و خارجی که در بازه زمانی فروردین ماه تا تیرماه 97 از مناطق موردمطالعه بازدید داشته اند، به کمک جدول مورگان، حجم 400 نمونه ای انتخاب شد که 384 پرسشنامه صحیح از آن استخراج شد. این پژوهش دارای هدف کاربردی است، و از روش توصیفی - تحلیلی و از ابزار مصاحبه باز و پرسشنامه محقق ساخته در آن  استفاده شد که روایی نیز توسط 15 نفر از کارشناسان مربوطه (استادان دانشگاه و فعالان صنعت) تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات زوجی (PLS) و به کمک نرم افزار SMART PLS انجام شده است. پژوهش حاضر در قالب مدل محقق ساخته تاثیر عوامل ملموس فرهنگی، ناملموس فرهنگی، کیفیت ادراک شده و ادراک حس مکان بر تجربه ادراک شده گردشگران عشایری را مورد واکاوی قرار داده است . برای استنباط علمی با استفاده از تحلیل عامل تاییدی در قالب مدل سازی معادلات ساختاری، میزان تبیین واریانس و ضریب تاثیر عامل های مستقل به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از رابطه معناداری مثبت هر چهار مولفه مذکور بر تجربه ادراک شده گردشگران است و همچنین ضریب اثر مولفه های ملموس فرهنگی (33/0)، ادراک حس مکان (29/0)، ناملموس فرهنگی (08/0) و کیفیت ادراک شده (07/0) هستند و هم چنین میزان تبیین واریانس عوامل ذکرشده بر تجربه ادراک شده برابر 34 % محاسبه شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری تجربه محور، تجربه ادراک شده، گردشگری عشایری، عشایر قشقایی
 • لیلا کوکبی*، غلامرضا اکرمی صفحات 728-745
  منظر روستایی مبین تعامل و تفاهم انسان و طبیعت بوده و در عین سادگی ظاهری، موزون، پیچیده و جذاب است. ماهیت منظر روستایی در ارتباطی تنگاتنگ با محیط طبیعی و بستر زمینه ای و در عین حال متاثر از تعامل عمیق انسان با طبیعت است. منظر اصیل و با هویت روستایی ایران، در سال های اخیر دستخوش دگرگونی شده است، به طوری که در بسیاری از روستاها، شاهد تخریب بستر طبیعی، دگرگونی بافت و عناصر باارزش کالبدی و به تبع آن، تغییر ارزش های فرهنگی آن هستیم. به دلیل وجود تفاوت های شرایط زمینه ای روستاهای ایران با پیشینه پژوهش های قبلی، ضروری است، ابعاد منظر روستایی بر اساس تجربیات زیست بومی ذی اثران و در انطباق با شرایط زمینه ای روستا بررسی شود. پژوهش به روش تحلیلی و پیمایشی و با هدف یافتن نشانگرهای منظر پایدار و عوامل تاثیرگذار بر آن متناسب با شرایط زمینه ای زیست بوم روستایی ایران انجام شده است. به این منظور ضمن مشاهده مشارکتی، با دو گروه از جامعه روستایی (مصاحبه اصلی- نیمه ساختاریافته- جهت پاسخگویی ساکنین روستا و مصاحبه تکمیلی- با سوالات باز- جهت اخذ نظرات آگاهان محلی) مصاحبه شده است. به علاوه از مصاحبه شوندگان خواسته شده نقشه های ذهنی (ذهنیت خود از منظر مطلوب روستایی) را ترسیم کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که منظر بومی روستاها به رغم وجود تنوع و تمایز، دارای نوعی وحدت و همخوانی هستند و بر اساس تحلیل یافته ها، برخی نشانگرهای پراهمیت که به منظر روستایی وحدت و تنوع بخشیده و آن را پایدار ساخته اند، و همچنین عوامل ثانویه ای که به طور غیرمستقیم بر منظر روستایی تاثیرگذار بوده اند، مشخص شدند.
  کلیدواژگان: نشانگرهای منظر پایدار، زیست بوم روستایی، منظرذهنی-ارزیابانه، منظر فرهنگی، تحولات منظر
 • حامد بیتی*، باقر پورجواد اصل، مینو قره بگلو، حسام ناصری صفحات 746-765

  مساکن روستایی جدید به سرعت درحال تغییر چهره دادن و شبیه شدن به معماری شهری هستند. دراین روند تنوع اقلیمی حاکم بر سطح مناطق مختلف نادیده گرفته شده و عموما مساکن روستایی با سازمان فضایی یکسان برای مناطق اقلیمی متنوع ساخته می شود. هدف از این پژوهش، شناخت سازمان فضایی مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی بر اساس تنوع اقلیمی حاکم بر این استان است. در پژوهش اخیر از روش تحلیلی نحو فضایی (چیدمان فضایی)، به منظور بررسی سازمان فضایی مسکن روستایی استفاده شده است. برای انتخاب نمونه های مورد بررسی، ابتدا روستاهای مورد مطالعه بر مبنای پهنه بندی اقلیمی استان به روش خوشه ای به تعداد 9 مورد گزینش شده و سپس تمام خانه های بومی موجود در روستاهای منتخب مورد برداشت دقیق میدانی قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مطالعات میدانی این خانه ها به وسیله نرم افزار «دپت مپ» و «ای-گراف» بوده است. برخلاف تصور رایج مبنی بر حضور همزمان سه الگوی فضای باز، نیمه باز و پوشیده در مساکن روستایی استان، الگوی حاکم بر ارتباط فضایی خانه های روستایی استان از ترکیب فضاهای باز و پوشیده تشکیل شده است که به ندرت و با معتدل شدن شرایط اقلیمی در برخی از مناطق خاص، الگوی فضای نیمه باز به این سازمان افزوده می شود. شرایط اقلیمی بیشترین تاثیر را بر روی مولفه هم پیوندی و عمق فضایی مساکن روستایی داشته است به طوری که گونه های مساکن روستایی از منظر میزان عمق و اندازه هم پیوندی به شرایط اقلیمی مختلف پاسخ می دهند. همچنین کمترین تاثیر شرایط اقلیمی مربوط به مولفه عرصه بندی خانه های روستایی است که سلسله مراتب استقرار فضاهای مختلف در آن ها تقریبا در سراسر استان یکسان است.

  کلیدواژگان: اقلیم، سازمان فضایی، نحو فضا، مسکن روستایی، استان آذربایجان شرقی
 • ابوالفضل زارعی، حمید شایان*، جعفر جوان، حمدالله سجاسی قیداری، امیدعلی خوارزمی صفحات 766-779

  روستاها با تولید و انتقال قدرت به شهرها و شهرها با مصرف و اعمال قدرت به روستاها، روابط پیچیده و طولانی در طول زمان داشته اند. درک این روابط نیازمند مطالعه روند اثرگذاری نیروهای تولیدکننده و مصرف کننده قدرت است. لذا در این مطالعه از روش کیفی دیرینه شناسی فوکو استفاده شد. بر این اساس روابط قدرت بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دوره های چهارگانه ی: قبل از صفویه، صفویه تا مشروطه، مشروطه تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و بعد از آن تقسیم شدند. طبق یافته ها در مراحل اولیه، روابط روستا با شهر به شکل انتقال مالیات و تامین سرباز بوده اما به مرور زمان و با مداخله عوامل مختلف داخلی-پیدایش نفت، اصلاحات ارضی - و خارجی-تجارت بین المللی، دگردیسی در شکل انتقال قدرت به وجود آمد و با ورود دولت و برقراری روابط سرمایه داری در روستاها و ورود کالاهای تجملی، باعث تهی شدن روستاها از قدرت گردید. بنابراین شهرها به عنوان پایگاه قدرت از زمان پیدایش همواره عاملی در جهت تضعیف قدرت روستاها بوده اند و در این مسیر از شگردهای متعددی بهره گرفته اند که در آغاز بیشتر ماهیت آشکار داشت و امروزه در قالب خدمت به نواحی روستایی جلوه نمایی می کند. برای تغییر در روابط قدرت بین شهرها و روستاها و ایجاد توازن قدرت منطقی می توان: -اختلافات قدرت بین شهرها و روستاها را تعدیل و دسترسی به قدرت را برای همگان ممکن نمود. -از توزیع متناسب قدرت میان ذی نفعان اطمینان حاصل کرد. -ساختار مناسب برای نهادینه سازی فرآیند قدرت بین شهرها و روستاها و توزیع مجدد آن انجام داد.

  کلیدواژگان: فضاهای روستایی، محیط های شهری، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، روابط قدرت
 • آزاده بخشی، بهمن خسروی پور، منصور غنیان* صفحات 780-795
  افزایش کمبود آب کشاورزی نه تنها گسترش سطح آبیاری را محدود می کند بلکه مستقیما تولیدات کشاورزی را کاهش می دهد و امنیت غذایی و درآمد روستاییان را تهدید می کند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل انگاره های ذهنی بهره برداران خراسان جنوبی در زمینه مدیریت آب کشاورزی با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش، ازنظر هدف کاربردی بوده و از نوع تحقیقات اکتشافی است و ازلحاظ روش گردآوری داده ها، کمی - کیفی است. در پژوهش حاضر تعداد 21 بهره بردار با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. بر اساس یافته های به دست آمده ذهنیت بهره برداران چاه آب در چهار گروه ذهنیت برابر نگر، تقدیر نگر، دانش نگر و مصرف نگر دسته بندی شدند که به ترتیب 7/22 درصد، 10/165 درصد، 35/14 درصد، و 13 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به مباحث مدیریت تعارض و فنون مذاکره و رسیدن به توافق جمعی در استفاده پایدار از آب کشاورزی مهم ترین عامل در راستای نیل به یک ذهنیت مشترک نسبت به مدیریت پایدار آب کشاورزی در بین بهره برداران چاه آب است. لذا پیشنهاد می شود دست اندرکاران مربوطه با در نظر داشتن این مهم زمینه برنامه ریزی و اجرایی شدن آن را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: انگاره های ذهنی، بهره بردار چاه آب، خراسان جنوبی، روش شناسی کیو، مدیریت پایدار آب
 • فاطمه کوشکی، فرحناز رستمی*، علی اصغر میرک زاده صفحات 796-813

  این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل منابع ریسک کشت زعفران در استان کرمانشاه با روش کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش زعفران کاران استان کرمانشاه به تعداد114 نفر بودند که به صورت تمام شماری از آن ها اطلاعات گردآوری شد. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته دو قسمتی، شامل ویژگی های فردی و حرفه ای بهره برداران و گویه هایی جهت سنجش ریسک بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نظرسنجی و فرمول های مرتبط استفاده شد. از نظر زعفران کاران مهم ترین ریسک های تولید(عرضه نشدن به موقع نهاده ها بخصوص بنه های زعفران، وجود حیوانات و جوندگان و عدم شناخت سموم مختلف جهت مبارزه با علف های هرز)؛ ریسک انسانی (کمبود نیروی انسانی در دسترس برای برداشت زعفران، بیماری و مهاجرت افراد جوان خانواده و سرقت محصول و ادوات کشاورزی)؛ ریسک بازار(تضمین فروش، عدم وجود تجهیزات و امکانات بسته بندی و فروش فله ای محصول و قیمت گذاری سلیقه ای)؛ ریسک های مالی(دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی، عدم وجود نقدینگی کمبود سرمایه و فاصله زمانی کوتاه بین دریافت و بازپرداخت وام) و ریسک های نهادی(فقدان حمایت و کمک دولت در فروش و بازاریابی زعفران با قیمت مناسب، عدم وجود پوشش بیمه ای توسط دولت، عدم وجود شبکه ارتباطی بین زعفران کاران در سطح محلی و منطقه ای) هستند که لازم است به منظور توسعه کشت زعفران تلاش در جهت رفع ریسک های مربوطه صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ریسک، گیاهان دارویی، استان کرمانشاه، توسعه کشاورزی، زعفران
|
 • Haleh Ezzati Raz, Morteza Akbari *, Morteza Mousakhani, Ali Badizadeh Pages 612-629
  Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in economic development. One of the necessities for developing countries is to move SMEs towards internationalization. Small and medium-sized enterprises are increasingly leading to economic development because competitive pressure is increasing and direct financial aid and government support are declining. Therefore, moving from the national markets to the international markets is considered to be a very important decision for SMEs, which have a small financial base, a domestic focus, and a limited geographic scope. The present research is applied and fundamental, and in terms of data collection method, it is a meta-synthesis study. The present study is a qualitative research and meta-synthesis was used as the research method. Meta-synthesis offers an appropriate balance between an objective framework, a rigorously scientific approach to data analysis, and the necessary contribution of the researcher’s subjectivity in the construction of the final work. Unfortunately, there has been no comprehensive approach to the existing models of internationalization of rural businesses. This paper aims to start filling this gap by exploring the factors influencing the internationalization of rural businesses in the form of an integrated model.
  Keywords: Meta-synthesis, Internationalization, Factors Affecting the Internationalization, rural SMEs, characteristics of rural SMEs
 • Roya Vazirian *, Ali Akbar Karimian, Mehdi Ghorbani, Alireza Afshani, MohammadTaghi Dastorani Pages 630-645

  Increasing resiliency is the most important factor in maintaining the flexibility of socio-environmental systems and combating drought. The purpose of this study was to evaluate and analyze resilience indices in rural communities facing drought in three villages with different drought intensities in Sabzevar city. Therefore, first, using drought zoning maps based on SPEI index in a ten-year period, villages in three very severe, severe, and moderate drought zones were identified and one village from each zone was randomly selected. Then, farmers were identified and surveyed as the target population using a survey approach. According to the total number of farmers in the three villages, the sample size was estimated at 105 people, according to the Cochran formula. Based on resiliency questionnaires and statistical tests, dimensions and indices affecting resiliency were evaluated. The results of the LISREL measurement model based on the first level variables of resilience measurement showed that the most influential and important dimensions on resilience were infrastructure, physical and natural dimensions. The economic and financial, social and cultural, governance and management, and human and individual dimensions are respectively in the next order of importance. Measurement of resilience dimensions in the studied villages showed that social and cultural dimension had the highest and natural dimension had the lowest impact among dimensions in the studied villages in this area. In general, reinforcement of effective dimensions can enhance flexibility and adaptability to the environment and play a major role in minimizing potential losses in critical situations. In this regard, special attention should be paid to the decision-making and allocation of resources to the local farmers in the face of disasters.

  Keywords: resilience, Rural communities, Drought, farmers, socio-environmental systems
 • Elham Hossein Nia, Teymour Amar *, Eisa Pourramzan Pages 646-661

  Resilience plays an important role in empowering rural communities against flood risk. Therefore, resilience has been paid attention to as a suitable strategy mitigating vulnerability and crisis management of natural disasters in many countries. The present study aims to analyze the social components affecting the resilience of rural areas in the east of Guilan province against flood hazard. The present research is an applied research and data was collected using a descriptive-analytical method based on documentary sources and field studies (questionnaire). The study sample consisted of 379 householders in rural areas which were selected by Cochran's method. Then, one sample T-test was used to prove the significance and generalizability of the results, and coefficient of correlation and regression method were used to analyze the data and the effect of social components on resilience. The results show that the component of collective participation has the greatest impact on improving the resilience of rural communities to the components of place attachment, social trust, and knowledge. Finally, resilience scores from the study area indicate that the villages of Eshkevar Sofla and Divshal are at the lowest level and the villages of Dahgah, Daryasar, and Kojid are at the highest level in terms of social components of resilience to floods.

  Keywords: Analysis, resilience, Rural communities, Flood, East of Guilan province
 • Sadegh Salehi * Pages 662-673
  The purpose of this study was to identify the level of responsibility of rural people and the factors underpinning their environmental behaviors. Protection motivation theory was used to explain the problem. The survey method and questionnaire were used to collect data. The statistical population was rural people of Mazandaran province where 536 people were selected as the statistical sample using multi-stage cluster sampling. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability, and formal validity and construct validity were used to measure validity. Tau B. Kendall correlation, T-test with independent data, and multivariate regression analysis were used to analyze the data. The findings show that villagers reported a moderate level of environmentally responsible behavior. Responsible behaviors in terms of age, gender, marital status, education, and employment were not significant. The tendency to do environmental behavior, efficacy and perceived severity of risk were the most important explanatory factors. In the present study, coping assessment elements (efficacy) had a greater impact on responsible environmental behavior than elements of threat assessment (perceived severity risk).
  Keywords: Environmental Behavior, efficacy, Perceived risk intensity, survey, Mazandaran province
 • Neginsadat Mirvahedi, Naser Shafieisabet *, Bijan Rahmani Pages 674-695

  There are different types of flows between urban and rural areas that have a lot of potentials. There have been many rural-urban linkages for many years, but their potential remains diminished and ignored. This article reveals the relationship between improving rural-urban linkages to empower local farmers in sustainable food security in southeastern Tehran's rural areas. To explain this issue, four hundred questionnaires were completed by agricultural operators using a simple random sampling method. The findings of this descriptive-analytical study indicate the positive impact of rural-urban linkages on farmers' participation in investment, access to resources, product marketing, and diversification of activities. The results revealed improved spatial flow indices for empowerment and food security. In other words, the improvement of spatial flow indices facilitates the participation of agricultural operators in production in various fields and various agricultural and non-agricultural activities, resulting in the improvement of the average dimension of sustainable food security. In this regard, it is suggested to adopt appropriate policies and revise the policy-making system to pay more attention to rural-urban linkages potential to improve sustainable food security.

  Keywords: Spatial flows, Access to resources, Education, Rural settlements in the southeast of Tehran province
 • Najmeh Sadeghiyan, Sedigheh Kiani Salmi *, Younes Gholami Pages 696-711
  Creative tourism is one of the most popular tourism development strategies in recent years and creative tourists are looking for new destinations to get a unique and creative experience. In fact, creative tourism seeks to add new ways to develop tourism. The research method is descriptive-analytical based on field surveys. The research instrument is a researcher-made questionnaire with 14 general and 88 professional open-ended and closed-ended questions that measure tourists' opinions. The results of the ranking of creative tourism explaining factors in rural areas of Borujen city by using Friedman test show that innovation and value creation index in tourism has the highest average value of 4.74. In this ranking, the handicrafts index received the lowest rate of creative tourism development (2.91). Using factor analysis test, sustainable tourist behavior factors have been identified in three cultural, environmental, and economic dimensions. The study of the effectiveness of creative tourism on sustainable behavior of tourists according to the operating load of -0.11 and also gaining a significant level higher than 0.05 to 0.01 indicates the lack of confirmation of the significant effect of creative tourism formation on the occurrence of sustainable behavior  among tourists.
  Keywords: Sustainable Behavior, Rural Tourism, creative tourism, Innovation, Structural Equation Modeling
 • Abdoreza Rokneddin Eftekari, Leila Imani Taeibi, Majid Farhadi Uonaki * Pages 712-727

  This study aims to analyze the factors affecting experience-based tourism in nomadic areas (case study: Qashqai tribes). The population of the study includes domestic and foreign tourists that visited the study areas between March and July 2018. Using the Morgan table, a sample size of 400 was selected from which 384 correct questionnaires were extracted. This applied study was done by descriptive-analytical method using open interview and a researcher-made questionnaire. The validity of the tools was confirmed by 15 experts (academics and industry practitioners). The impact of tangible cultural and intangible cultural factors, perceived quality, and perceived sense of the place on the perceived experience of the nomadic tourists was analyzed. The variance analysis and the influential coefficient of independent factors were used for scientific inferences using the confirmatory factor analysis in the form of structural equation modeling (SEM) in the PLS environment. The results showed that the cultural tangible factor with influx coefficient of 0.33 and the factor of perception of the sense of place with influx coefficient of 0.29 were the most influential factors on the perceived experience of the tourists visiting nomadic areas. Furthermore, the variance analysis of the factors on the perceptual experience is equal to 34%.

  Keywords: Experienced-based tourism, Perceived experience, Sense of Place, Nomadic tourism, Qashqai tribes
 • Leila Kowkabi *, Gholamreza Akrami Pages 728-745
  Each part of the landscape has a distinctive character, which offers a unique sense of place. Moreover, there are specific cultural backgrounds, which have influenced the settlement patterns of regions and countries. The rural landscape patterns are particular contexts since they have cultural characteristics. As local residents in rural areas tend to use modern technology, preservation of cultural values and natural attractions should not be underestimated. There are many criteria that must be considered in order to achieve sustainability. This research has been done by investigating the sustainable landscape indicators in the Iranian rural ecosystem based on the stakeholders’ attitudes. Iran’s geographical location and natural characteristics import a wide climatic diversity that ranges from semi-arid to subtropical. Therefore, four villages with different climates were selected: 1. Furg, a village in Darmian rural district, South Khorasan province in the hot and dry climate; 2. Anbooh, a village in Roodbar, Gilan province, in the cold and mountainous climate; 3. Dastak, a village in Astane-Ashrafieh, Gilan province, in the moderate rainy climate, and 4. Tabl, a historic village in Gheshm, Hormozgan province, in the hot and humid climate of Iran. The researchers analyzed the rural landscape and defined the main characteristics that shape the sustainable rural landscape, based on the research method. The results indicate that the economy of rural areas has been strongly dependent on natural resources exploitation. Also, the recent technological advancements in exploitation, loss of rural livelihood, and increased social demand for the amenity aspects of these resources have dramatically changed the rural landscape and visual quality.
  Keywords: Sustainable Landscape Indicators, Rural Ecosystem, Mental-Evaluative Image, Cultural Landscape, Landscape Transformation
 • Hamed Beyti *, Bagher Pourjavad Asl, Minou Gharehbaglou, Hesam Naseri Pages 746-765

  The prevailing climatic diversity in different regions is ignored and generally rural areas with the same spatial organization are built for all climatic regions of the country. The purpose of this study is to identify the rural housing spatial organization of East Azerbaijan province based on the climatic diversity prevailing in this province. In the present research, the analytical method of spatial syntax (spatial arrangement) has been used to study the spatial organization of rural housing. In order to select the studied samples, first, the studied villages were selected based on the climatic zoning of the province by cluster method from different climatic regions and then the native and original houses in the selected villages were carefully harvested. In order to analyze the information obtained from in-place studies, these houses were examined in terms of spatial organization for each sample by "UCL DepthMap" and "A-Graph" software using a descriptive diagram. Most types of rural housing have low depth and high interconnection and communication between different spaces inside the housing is possible through them. Examining the diagrams, it can be seen that the most connected space in the spatial structure of the houses is the vestibule, which plays the main role as a control element in the spatial organization of other house spaces and spatial hierarchy has always been considered by the creators by locating private spaces at greater depths and public spaces at lower depths, regardless of climatic diversity.

  Keywords: Climate, Spatial Organization, Spatial Syntax, Rural Housing, east Azerbaijan province
 • Abolfazl Zarei, Hamid Shayan *, Jafar Javan, Hamdollah Sojasi Qeidari, OmidAli Kharazmi Pages 766-779

  The villages have maintained a long and complex relationship with the cities through the production and transfer of power to cities which, in turn, have used and exerted power over villages. Understanding this relationship requires an examination of the effect of the forces that generate and consume power. Therefore, Foucault's qualitative method was used in this study. Accordingly, the power relations between producers and consumers were divided into quadruple periods: before the Safavid Era, Safavid Era-Constitutional Revolution, Constitutional Revolution-Islamic Revolution, Islamic Revolution and afterward. According to the findings, in the early stages, village-city relations were in the form of tax transfer and supply of soldiers, but over time, with the intervention of various internal factors - the emergence of oil, land reforms- and foreign-international trade, power transmission was transformed and, with the establishment of the government and capitalist relations in the villages and the introduction of luxury goods, the villages were deprived of their power. Therefore, cities as the power bases have always been a factor in weakening the power of the villages since the time of their emergence. In this regard, they have used many techniques that were more obvious in nature at the beginning, but today they in the form of services provided to rural areas. To change the power relations between cities and villages and to create a rational balance of power, one can: adjust the power differences between cities and villages and make power accessible to all; ensure proper distribution of power among stakeholders; create a proper structure for the institutionalization of the power process between cities and villages and redistribution of power.

  Keywords: rural spaces, Urban Spaces, producers, Consumers, power relationships
 • Azadeh Bakhshi, Bahman Khosravi Pour, Mansour Ghanian * Pages 780-795
  Water scarcity affects the development of irrigation agricultural land and reduces agricultural products directly. In addition, it threatens the food security and income of the villagers. The present research was conducted on the typology of mental models of good operators for agricultural water management in South Khorasan province. The study deals with the subjective opinions of the participants based on Q methodology. It is applied in terms of goal and exploratory and mixed in terms of data collection method. The participants of the study consisted of 21 well operators selected by the targeted judgment method and snowball technique. According to the results obtained from the exploratory factor analysis, the perception of the participating well operators about sustainable groundwater management at the farm level was classified into four types including Equalist, Fatalist, Scientist, and Consumerist types. The levels of variance explained by each factor are 27.7%, 16.10%, 14.35%, and 13% respectively. Finally, the results showed that the most important factor in achieving a common perception of sustainable agricultural water resources management is considering conflict management and negotiation techniques among well operators.
  Keywords: Mentality, Q methodology, Sustainable water management, well operators, South Khorasan
 • Fatemeh Kooshki, Farahnaz Rostami *, Aliasghar Mirakzadeh Pages 796-813

  This research was conducted quantitatively to identify and analyze the sources of risks of saffron production in Kermanshah province. The statistical population consisted of 114 saffron farmers of the province, of whom data were collected by complete enumeration technique. The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of two sections including the demographic and occupational characteristics of the participants and items to measure risk. The data were analyzed by opinion polls and related formulas. The results of the multi virtual cluster analysis showed that most saffron farmers reported low production risk, price and financial costs, and moderate and high natural and human risks. According to saffron farmers, the most important risks include production risks (such as the lack of timely delivery of inputs), human risk (the shortage of available labor to harvest saffron, disease, and migration of young family members, and the theft of agricultural products and equipment), market risk (guaranteed sales, lack of equipment and facilities for packaging and bulk sales of the product, and arbitrary pricing), financial risks (lack of access to bank facilities, lack of liquidity, shortage of funds, lack of savings accounts to avoid selling the crop at a low price, and a short interval between receiving and repaying loans), natural risk (lack of government support and assistance for the sale and marketing of saffron at reasonable prices, absence of state-sponsored insurance, lack of communication network between saffron farmers at the local and regional level). The development of saffron production calls for efforts to eliminate the relevant risks.

  Keywords: risk, medicinal plants, Kermanshah province, Development Agriculture, Saffron