فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال سوم شماره 34 (زمستان 1399)

نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت
سال سوم شماره 34 (زمستان 1399)

 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1399/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزین خوشکار، اکبر اصغرحسنی*، سهیلا جباری صفحات 1-13
  حسابرسی محیطی در زمینه پایداری، با شاخص افشای پایداری شرکت و میزان اطلاعات افشاشده در این خصوص و در نتیجه بازده سهام در ارتباط اند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین گزارشگری زیست محیطی از طریق تاثیر بر کیفیت افشا با بازده سهام ارتباط معناداری دارد.
  کلیدواژگان: گزارشگری زیست محیطی، کیفیت افشا، بازده سهام
 • امیرسجاد برادران صدر*، طوبی سیدصادقی نمین، عوض سمایی صفحات 14-27

  هدف این مقاله بررسی تاثیر مدیریت و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی در 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره زمانی 7 ساله از 1390 الی 1396 است.تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش 903 سال شرکت می باشد. روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد.آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است، همچنین با توجه به این که داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطلاعات واقعی و تاریخی است، آن را می توان از نوع پس رویدادی طبقه بندی کرد. در نهایت از نرم افزار E-views برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات حاکی ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و هموار سازی سود با تاخیر گزارش حسابرسی در شرکتهای مورد مطالعه می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، هموار سازی سود، تاخیر گزارش حسابرسی
 • فرزین خوشکار، امین پناهی دودران* صفحات 28-39

  کارایی سرمایه به طور مفهومی زمانی حاصل می شود که شرکت تنها در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری نمایند . هدف این پژوهش بررسی تاثیر اعتبار و پاداش هییت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد پاداش هییت مدیره، استقلال هییت مدیره و عملکرد هییت مدیره تاثیر مثبت و معنی داری بر کارایی سرمایه گذاری دارد. اما تاثیر مدت تصدی هییت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری معنی دار نیست.

  کلیدواژگان: اعتبار هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، کارایی سرمایه گذاری
 • زهرا مرید احمدی یزدی*، منصوره سادات غفاری، نادر نقش بندی صفحات 40-54
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود و همچنین بررسی نقش محدودیت مالی بر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع172 شرکت(1204سال - شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش که نشان می دهد که اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود تاثیر معناداری دارد.محدودیت مالی رابطه بین اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس و پایداری سود را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: اظهار نظر تداوم فعالیت، پایداری سود، محدودیت مالی، بورس اوراق بهادار
 • سما افسردیر*، فریبا شمشیری، مریم باوقار صفحات 55-73

  ما دراین مقاله تاثیرات استانداردهای حسابداری و اجرای مقررات بر نوآوری در کارآفرینی و رفاه اجتماعی را بررسی می کنیم. زمانی که گزارش مالی ارایه شده توسط کارآفرین، استانداردهای حسابداری را نقض می کند، نهاد نظارتی می تواند تخلف را کشف کرده و ان ها را به عنوان متخلف شناسایی کند. گفته می شود که وقتی سیاست های نظارتی نسبت به میزان تخلف حساسیت چندانی نداشته باشند، مطلوبیت استانداردها به قدری افت می کند که به طور کامل با تخلف ها منطبق شده و با شدت افزایش تخلف نیز، شدت می یابند. در مقابل، وقتی سیاست های نظارتی به میزان تخلف حساس باشند، با افزایش شدت اجرای مجازات، مطلوبیت استانداردها موجب کاهش و نهایتا عدم بروز تخلف خواهد شد.

  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری، اجرای مقررات، نوآوری
 • فرزین خوشکار، سما اوجاقی*، ناهید حسین زاده مقدم صفحات 74-88

  کیفیت حسابرسی به عنوان یک سیستم کنترل، توانایی حسابرسی برای شناسایی و گزارش تحریف های بااهمیت در صورت های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران، توصیف می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میان رتبه بندی موسسات حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی (تعداد شرکای موسسه حسابرسی) و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه میان رتبه بندی موسسات حسابرسی و اندازه حسابرس تاثیرگذار نیست؛ اما بر رابطه میان رتبه بندی موسسات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی دار و معکوسی دارد.

  کلیدواژگان: انطباق مالیاتی، هموارسازی سود، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی، اندازه کمیته حسابرسی
 • فرزین خوشکار، اکرم رضوانی نیا*، لیلا فکری صفحات 89-101

  در ادبیات تحقیق همواره از تجدید ارایه به عنوان یکی از بارزترین نشانه های پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی یاد شده است. این تحقیق باهدف بررسی تاثیر دانش مالی و اندازه هییت مدیره بر گزارشگری متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهشدر چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانش مالی هییت مدیره تاثیر معنادار و معکوسی بر گزارشگری مالی متقلبانه (تجدید ارایه صورت های مالی ناشی از انگیزه های متقلبانه مدیریت) دارد؛ اما تاثیر اندازه هییت مدیره بر این گزارشگری مالی متقلبانه معنی دار نیست.

  کلیدواژگان: دانش مالی، انداز ه هیئت مدیر ه، گزارشگری متقلبانه، تجدید ارائه صور تهای مالی
 • راحله میاهی* صفحات 102-112

  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران انجام پذیرفته است . روش پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف ، کاربردی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلمان که در سال تحصیلی 95-94 در مدارس استثنایی شهر تهران تدریس نموده اند ، تشکیل دادند . تعداد این معلمان 1422 نفر بود ، که از این تعداد 30 نفر به عنوان پایلوت برگزیده و از 1392 نفر باقیمانده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای-نسبی و با بهره گیری از فرمول کوکران ، تعداد 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخنه از نوع بسته پاسخ شامل 45 گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تحلیل شد که روایی آن توسط اساتید راهنما و متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب پایایی آن ، با روش آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه و تایید گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد و به منظور آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر آزمون t تک نمونه ای و آزمون کالمیگروف-اسمیرنف (K-S) ، تحلیل واریانس ، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد . یافته های پژوهش پنج عامل فردی ، آموزشی ، تکنولوژیکی ، ساختاری و فرهنگی - اجتماعی را موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران معرفی کرد . طبق نظر معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در این پژوهش عامل آموزشی بیشترین تاثیر و به ترتیب عامل فرهنگی - اجتماعی ، عامل تکنولوژیکی ، عامل فردی و عامل ساختاری کمترین تاثیر را بر اثربخشی یادگیری تیمی داشته است .

  کلیدواژگان: یادگیری تیمی، عوامل فردی، آموزشی، تکنولوژیکی، ساختاری و فرهنگی-اجتماعی
 • فرزین خوشکار، زهرا منیعی*، زهرا بختیاری صفحات 113-126
  سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش اعتمادی مدیران تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی شرکت دارد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی و مدیران و درماندگی مالی شرکت، تاثیر منفی و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، بیش اعتمادی مدیران، درماندگی مالی
 • اصغر اسدیان اوغانی، یحیی آبریز مختاری، حسین رحمانی نوجه ده* صفحات 127-142

  اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی ارزش زاست که ثروت را از دولت به سهامداران منتقل می کند و پرداخت هزینه مالیات شرکت را محدود می کند، از طرف دیگر اجتناب از پرداخت مالیات می تواند سپری برای انحراف منافع مدیران ایجاد کند.هدف اصلی این تحقیق شناسایی وجود ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه ی بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و اینکه آیا سطح مالکیت نهادی به عنوان نوعی از مالکیت، این رابطه را تعدیل می کند یا نه. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 111 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی رابطه معنادار و مستقیمی برقرار بوده و تاثیر تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی به لحاظ آماری تایید نگردید.

  کلیدواژگان: هزینه بدهی، اجتناب مالیاتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت
|
 • Farzin Khoshkar, Akbar Asghar Hasani *, Soheila Jabari Pages 1-13
  Environmental auditing in the field of sustainability is related to the firm's sustainability disclosure index and the amount of information disclosed in this regard, resulting in stock returns. The purpose of this study is to investigate the effect of environmental reporting on the quality of disclosures and their relationship with stock returns in companies listed on the stock exchange. In terms of the type of purpose, the research is part of applied research and the research method is cause and effect in terms of nature and content. The research was conducted in the framework of deductive-inductive reasoning and panel analysis was used to analyze the hypotheses. To collect information, data from 146 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1390-1397 have been used. The results of this study show that environmental reporting has a positive and significant effect on the quality of disclosure; Also, environmental reporting has a significant relationship with stock returns through its impact on the quality of disclosure.
  Keywords: Environmental Reporting, Quality of Disclosure, Stock Returns
 • Amir Sajjad Baradaran Sadr *, Tooba Seyedsadeghi Namin, Avaz Samaei Pages 14-27

  The purpose of this article is to investigate the impact of earnings management and smoothing on the delay of audit reports in 129 companies listed on the Tehran Stock Exchange, over a period of 7 years from 2011 to 2017.The number of data collected for this study is 903 years. The research method is descriptive-correlational. Hypotheses are tested using multivariate linear regression model. Also, considering that the data used in the present study are real and historical information, it can be classified as post-event. Finally, E-views software was used to detect the relationship between variables.The results of the hypothesis test indicate a positive and significant relationship between earnings management and earnings smoothing with the delay of audit reports in the studied companies.

  Keywords: Earnings Management, Earnings smoothing, audit report delays
 • Farzin Khoshkar, Amin Panahi Dodran * Pages 28-39

  Capital efficiency is conceptually achieved when companies invest only in projects with a positive net present value. The purpose of this study is to investigate the effect of credit and remuneration of the board of directors on the efficiency of investment in companies listed on the stock exchange. In terms of the type of purpose, the research is part of applied research and the research method is cause and effect in terms of nature and content. The research was conducted in the framework of deductive-inductive reasoning and panel analysis was used to analyze the hypotheses. To collect information, data from 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1390-1397 have been used. The results of this study show that the remuneration of the board of directors, the independence of the board of directors and the performance of the board of directors have a positive and significant effect on investment efficiency. However, the effect of the term of the board on the efficiency of investment is not significant.

  Keywords: Board Credit, Board Rewards, investment efficiency
 • Zahra Morid Ahmadi Yazdi *, Mansoreh Sadat Ghafari, Nader Naghshbandi Pages 40-54
  The purpose of this study is to investigate the effect of the auditor's comments on the stability of profits and also to investigate the role of financial constraints on the above relationship in companies listed on the stock exchange between 2012 and 1397. Using the systematic elimination method, a total of 172 companies (1204 years - companies) were selected as a sample to investigate the relationship between research variables. In this study, multivariate regression and Ives 10 software have been used to implement and test the hypotheses. The results of this study show that the statement of the auditor's continuity of activity has a significant effect on profit stability. Financial constraints moderate the relationship between the auditor's continuity of opinion and profit stability.
  Keywords: Comment on continuity of activity, Profit stability, Financial Constraints, Stock Exchange
 • Sama Afsardeyr *, Fariba Shamshiri, Maryam Baveghar Pages 55-73

  We examine the effects of accounting standards and regulatory enforcement on entrepreneurial innovation and social welfare. When the entrepreneur issues a financial report that violates the accounting standards, a regulatory agency may detect the violation and bring charges. We find that when regulatory penalties are relatively insensitive to the magnitude of the violation, optimal standards are sufficiently low that they induce full compliance, and increase as the intensity of enforcement increases. In contrast, when regulatory penalties are sensitive to the magnitude of the violation, optimal standards induce non-compliance and decline as the intensity of enforcement increases.

  Keywords: Accounting Standards, Regulatory enforcement, Innovation
 • Farzin Khoshkar, Sama Ojaghi *, Nahid Hoseinzadeh Moghadam Pages 74-88

  Audit quality is described as a control system, the auditing ability to identify and report material misstatements in the financial statements, and the reduction of information asymmetries between management and shareholders. The purpose of this study is to investigate the effect of ownership type on the relationship between the rating of the auditing firm and the quality of auditing in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In terms of the type of purpose, the research is part of applied research and the research method is correlational in terms of nature and content. The research was conducted in the framework of deductive-inductive reasoning and panel analysis was used to analyze the hypotheses. To collect information, data from 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1390-1397 have been used. The results of this study show that there is a significant and positive relationship between the ranking of auditing firms and the size of the auditing firm (number of partners of the auditing firm) and the audit fee. The results also showed that public ownership does not affect the relationship between the ranking of audit firms and the size of the auditor; But it has a significant and inverse effect on the relationship between the ranking of audit firms and audit fees.

  Keywords: Tax Compliance, profit smoothing, Audit Committee Independence, Financial expertise, Audit Committee Size
 • Farzin Khoshkar, AKRAM REZVANINIA *, Leila Fekri Pages 89-101

  abstract in the literature review , restatement is one of the most outstanding indicators of low quality of financial reporting . the purpose of this study was to investigate the effect of financial knowledge and the size of the board on fraudulent reporting in the companies listed in tehran stock exchange ( tse ) . the research is done within deductive - inductive reasoning and to analyze the hypotheses , logistic regression is used . in order to collect the data , the data of the firms listed in tehran stock exchange ( tse ) have been used during the time period . the results show that the financial knowledge of the board has a significant and negative impact on fraudulent financial reporting ( restatement of financial statements arising from fraudulent financial incentives ) ; but the effect of the board size on these fraudulent financial reporting is not significant .

  Keywords: financial knowledge, Board Size, fraudulent reporting, Restatement of Financial Statements
 • Raheleh Miahi * Pages 102-112

  This study aimed to identify the factors affecting the effectiveness of team learning of exceptional education teachers in Tehran. The research method is descriptive and survey method and in terms of purpose, it is applied and its statistical population consisted of all teachers who have taught in special schools in Tehran in the academic year of 1994-95. The number of these teachers was 1422 people, of which 30 people were selected as pilots and from the remaining 1392 people, 302 people were selected as the sample using stratified-relative random sampling method and using Cochran's formula. To collect information, the researcher-made questionnaire was designed and analyzed from a 45-item response package based on a five-point Likert scale. Its validity was evaluated by supervisors and experts and its reliability coefficient was calculated and confirmed by Cronbach's alpha method of 0.91. Took. To analyze the data from descriptive statistics including tables of frequency, mean, standard deviation and to test hypotheses from inferential statistics such as one-sample t-test and Kalmigorov-Smirnov test (KS), analysis of variance, Friedman test and confirmatory factor analysis. used . The research findings introduced five individual, educational, technological, structural and socio-cultural factors affecting the effectiveness of team learning of exceptional education teachers in Tehran. According to the teachers of exceptional education in Tehran, in this study, the educational factor had the most impact and the cultural-social factor, technological factor, individual factor and structural factor had the least impact on the effectiveness of team learning, respectively.

  Keywords: Team Learning, individual, educational, technological, structural, socio-cultural factors
 • Farzin Khoshkar, Zahra Manei *, Zahra Bakhtiari Pages 113-126
  Financial health in the sense of profitability and continuity of activity of the economic unit is of great importance for all shareholders and stakeholders. The purpose of this study was to investigate the effect of revaluation of fixed assets on the relationship between managers' distrust and financial distress in companies listed on the stock exchange. In terms of the type of purpose, the research is part of applied research and the research method is correlational in terms of nature and content. The research was conducted in the framework of deductive-inductive reasoning and panel analysis was used to analyze the hypotheses. To collect information, data from 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1391-1397 have been used. The results of this study show that managers' overconfidence has a positive and significant effect on the company's financial distress. Also, revaluation of fixed assets has a negative and significant effect on the relationship between overconfidence and managers and financial helplessness of the company.
  Keywords: Fixed assets revaluation, managers' distrust, financial helplessness
 • Asghar Asadian Oghani, Yahya Abriz Mokhtari Pages 127-142

  Tax evasion is a value-added activity that transfers wealth from the government to shareholders and limits corporate tax payments. On the other hand, tax evasion can be a shield to divert managers' interests. The main purpose of this research is to identify the existence of The relationship between tax evasion and debt expense in companies listed on the Tehran Stock Exchange is. And whether the level of institutional ownership as a form of ownership moderates this relationship. Therefore, in the present study, the effect of ownership structure on the relationship between tax avoidance and debt expense in companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. For this purpose, a sample of 111 companies active in the Tehran Stock Exchange including a seven-year period based on the financial statements of the companies studied during the years 1390 to 1396 was selected and to test the hypotheses using multivariate linear regression method with Using EVIEWS software version 9, was used. The results indicate that there is a significant and direct relationship between tax avoidance and debt cost and the effect of concentration of ownership and institutional ownership on the relationship between tax avoidance and debt cost was not statistically confirmed.

  Keywords: debt cost, Tax Avoidance, institutional ownership, ownership concentration