فهرست مطالب

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی - سال هفدهم شماره 62 (بهار 1400)

فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
سال هفدهم شماره 62 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نصرت الله احمدی فرد، علی حیدری*، مسعود سپهوندی صفحات 15-48

  اسطوره در کنار حماسه، افسانه و فرهنگ عامه، یکی از عناصر تشکل دهنده فرهنگ و هویت قومی و ملی جوامع است. بعضی از اسطوره شناسان آن را دین تمدن های اولیه و دوران پیش از گسترش ادیان توحیدی می دانند. گناه نخستین و مشابهت آن در اعمال و رفتار اساطیر جهان به گونه ای است که پژوهشگران آن را در سابقه تاریخی اساطیر جست وجو می کنند، گاهی آنقدر زیان بار است که در سرنوشت ملت ها تاثیری شگرف می گذارد. ارتکاب شخصیت هایی به نخستین گناه، گاه خواسته و ارادی است، گاه ناخواسته و غیرارادی که این نیز بیانگر جنبه های فراطبیعی اساطیری است . پژوهش حاضر با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی اسطوره گناه در اساطیر ایران و یونان پرداخته است. هدف از آن نشان دادن انگیزه های نخستین گناه در ایران و یونان و بررسی وجوه افتراق و اشتراک در میان شخصیت های اساطیری ، حماسی ایران و یونان است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علیرغم افتراقات بنیادی در شخصیت های اساطیری ایران و یونان، عواملی چون شک و تردید، غرور، دخالت اهریمن و نیرو های پلید و نیز رسیدن به قدرت و پادشاهی دارای بیشترین بسامد در ارتکاب به گناه نخستین را دارند. برخلاف ایران، در یونان، خدایان در به وجود آمدن گناه نخستین دخالت های آشکاری دارند .

  کلیدواژگان: اساطیر، گناه، قهرمان، ایران، یونان
 • رضا امینی*، سیاوش حق جو، مسعود روحانی، حسین حسن پور آلاشتی صفحات 49-82

  با ژرف نگری در متون عرفانی، در کنار رابطه مطیعانه عارف با حق، گونه دیگری از ارتباط وجود دارد که در گفتار و کردارشان مرزهای مقدس نادیده انگاشته می شود که اجتماع این دو، تامل برانگیز است. جستار حاضر با روش تحلیلی توصیفی ضمن بیان اشکال تابوشکنی در نماز و روزه، در پی اثبات پیوند این تابوشکنی ها با دو شکل اصلاح «خود» و «دیگری» با اولویت «اصلاح خود یا تادیب نفس» است که در نهایت به «اصلاح دیگری یا جامعه» منجر می شود. همچنین تابوشکنی های دو مقوله مذکور در مقاله به شکل های انتخاب اولی، مردم گریزی و تادیب نفس و... استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد گرچه شکستن ظاهر حریم مقدسات، با وجود پایبند بودن عرفا به شریعت، از یک سو مخاطبان را دچار تناقض می کند، کارکردهایی همچون کشاندن انسان از مرتبه عادت و غفلت به آگاهی (معرفت) و تزکیه اخلاقی را در پی دارد که با گذر از ظاهر به باطن و معانی پوشیده در اشارات ایشان، قابل توجیه است؛ از دیگر سو نه تنها روش این بزرگان برای جامعه مضر نیست، بلکه مبانی اخلاقی ارایه می کند که انسان و جامعه را به جایگاهی اعتلا می بخشد که عبادت، شکلی از اخلاق و اخلاق شکلی از عبادت شده و موجب انضباط بیرونی و درونی می گردد.

  کلیدواژگان: فروع دین، نماز، روزه، تابوشکنی، متون عرفانی
 • نرگس باقری* صفحات 83-113

  اسطوره ها همواره پیوند عمیقی با ادبیات داشته اند و می توانند علاوه بر معنا، بر فرم و ساختار صوری اثر، تاثیر بگذارند. بررسی و تحلیل مناسبات اسطوره ای یک متن ادبی نقش مهمی در تبیین و دریافت معانی و مفاهیم آن دارد. هدف از پژوهش حاضر خوانش نشانه های اسطوره ای رمان ولی دیوانه وار نوشته شیوا ارسطویی به روش تحلیلی توصیفی است. نتایج بررسی این رمان بر مبنای خوانش اسطوره ای نشان می دهد که معانی و حتی فرم رمان از اسطوره تاثیر پذیرفته و احضار اسطوره شیوا به متن رمان، علاوه بر کمک به گسترش مفاهیم رمان، در فرم و پیشبرد روایت نقش داشته است؛ یعنی زنی که در دایره ساعت می رقصد، با حرکت خود ریتم رمان را تنظیم می کند و مشخص می سازد که کدام ماجرا در چه زمانی روایت شود. همچنین رمزگان های مختلفی همچون نام ها (شیوا، خدای سه سر هندی...)، مکان ها (آب انبار، جعبه پاندورا، پالمیر...) و مفاهیمی چون مرگ و نوشتن در این رمان به عنوان واحدهای معناداری از یک گفتمان اسطوره ای هستند.

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، اسطوره شناسی، رمان، شیوا ارسطویی، ولی دیوانه وار
 • خدیجه بهرامی رهنما* صفحات 115-146

  نقد اسطوره ای ابزاری کارآمد برای بررسی اندیشه های نخستین، رویدادهای تاریخی و آرمان های بشر در تاریخ است و به وسیله آن می توان، به علل خویش کاری های انسان های باستان دست یافت. رمان طوبی و معنای شب، ظرفیت بسیاری برای کاوش در حوزه های مختلف از جمله نقد اسطوره ای را دارد. هدف پژوهش بررسی و تبیین مولفه های نقد اسطوره ای در رمان طوبی و معنای شب با روش توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنادار و مستقیمی میان ارتباط زنان با عناصر طبیعت در این رمان وجود دارد که به خویش کاری های اسطوره ای زنان جهت و معنا بخشیده است؛ به گونه ای که با استفاده از مفاهیم سمبلیک و کهن الگویی آب، می توان قرارگرفتن مونس در کنار سرچشمه و لیلا در کنار حوض آب را که به ترتیب خواهان دست یابی به باروری و فرایند تفرد هستند، تبیین کرد. همچنین می توان به تاثیرپذیری رمان طوبی و معنای شب از حماسه گیل گمش اشاره کرد؛ زیرا هر دو با زدودن سایه های ضمیر خود و با استفاده از کهن الگوی سفر، در پی دست یابی به خویشتن و کمال هستند که یونگ بر آن تاکید دارد.

  کلیدواژگان: نقد اسطوره ای، شهرنوش پارسی پور، رمان طوبی و معنای شب، باران خواهی، حماسه گیل گمش
 • مسعود حسنی*، فرهاد درودگریان، علی پدرام میرزایی، ایوب مرادی صفحات 147-177

  مناسک گذار به آیین هایی نظیر تولد، بلوغ، تشرف، مرگ و... در جوامع کهن اطلاق می شود که ساختاری اسطوره ای دارند. نظریه پردازان مناسک گذار بر این باورند که ساختار اسطوره ای این مناسک از الگویی واحد پیروی می کند. هدف این پژوهش بررسی میزان مطابقت ساختار اسطوره ای مناسک گذار با سیر و سلوک صوفیانه شیخ صنعان در منطق الطیر عطار با روش تحلیلی توصیفی است. پژوهش حاضر با تاکید بر ماهیت آیینی تصوف، ضمن تاویل روان کاوانه هر یک از مراحل گذار عرفانی شیخ صنعان، نشان می دهد ساختار روایی حکایت با الگوی چهار مرحله ای نظریه مناسک گذار (گسست، بحران، جبران و پیوند دوباره) همخوانی دارد.

  کلیدواژگان: مناسک گذار، نقد اسطوره شناختی، عطار نیشابوری، منطق الطیر، شیخ صنعان
 • سید محسن حسینی موخر* صفحات 179-210

  یکی از خوارق عاداتی که در متون متصوفه به چشم می خورد شفابخشی است که به گونه های متفاوتی بروز و ظهور یافته است. در این میان به نظر می رسد مقوله درد برگرفتن یا به تعبیر شاعرانه آن درد برچیدن، بازمانده آیین و رسمی اسطوره ای است که اسطوره شناسان، از آن با عنوان بلاگردانی یاد کرده اند. بلاگردان های اسطوره ای عمدتا با هدف راندن بیماری، عوارض و آثار گناه، مصیبت، قحطی و خشکسالی و به طور کلی هر نوع شر از شخص یا مردم، عمل می کردند. یکی از این بلاگردان ها وقتی به کار می آمده که می خواستند بیماری یا مرضی را از وجود بیمار بیرون برانند. بر این اساس، بلاگردان با پذیرش بیماری فرد مذکور به خود، موجب شفا یا بهبود آن شخص می شده است. این شیوه از شفابخشی در قالب نوعی کرامت عرفانی در برخی از متون متصوفه نیز دیده شده است. هدف از این پژوهش با شیوه تحلیلی توصیفی، بررسی کرامت درد برچیدن در متون عرفانی نقشبندیه و مقایسه آن با آیین های اسطوره ای است. در این پژوهش برخی نمونه ها از این رسم و آیین بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متون طریقت نقشبندیه بیشتر از سایر متون صوفیانه، از این باور اسطوره ای تاثیر پذیرفته است.

  کلیدواژگان: بلاگردان، درد برگرفتن، شفابخشی، نقشبندیه، خواجه احرار
 • الهام رستاد*، ناصر نیکوبخت، فونگ وو تی تانه صفحات 211-238

  آتش یکی از عناصر مهم و پر رمز و راز هستی است که می توان گفت تمدن بشری از زمان کشف آن آغاز گردید. بازتاب اندیشه بشر در زمینه چگونگی کشف آتش و میزان اهمیت و جایگاهش در میان اسطوره های به جامانده از اقوام مختلف قابل مشاهده است. ارزش و جایگاه مهم آتش در اسطوره های ایران و ویتنام و شباهت برخی آیین های دو کشور در تقدیس و ستایش آن نشان می دهد که وجوه فرهنگی مشترکی بین دو ملت وجود دارد. هدف از این پژوهش با روش توصیفی تطبیقی، شناخت بیشتر و بهتر اسطوره های دو کشور ایران و ویتنام به ویژه آتش است و تلاش شده است تا از طریق واکاوی اسطوره های دو کشور، روایت های مربوط به عنصر آتش بررسی شود. نتایج پژوهش با توجه به دسته بندی و تطبیق اسطوره های کشف آتش، ایزدان، کارکردها و آیین ها، شباهت هایی فرهنگی را میان دو کشور نشان می دهد، چنان که جشن رقص آتش در ویتنام مشابه چهارشنبه سوری و جشن آذرگان در ایران است؛ همچنین در اساطیر دو کشور آتش نماد پیروزی بر دشمن و دوزخ مجازات گناهکاران بیان شده است. تفاوت روایت های اسطوره ای ایران و ویتنام بیشتر در زمینه چگونگی کشف آتش و ایزدان است که در پژوهش حاضر به آن ها اشاره شده است .

  کلیدواژگان: آتش، اساطیر ایران، اساطیر ویتنام، ایزدان، جشن ها
 • افسانه سعادتی، محسن محمدی فشارکی* صفحات 239-268
  اگرچه پژوهشگران در تحقیقات خود، موضوع خداوند را از دیدگاه های گوناگون کلامی، عرفانی و مذهبی با تاکید بر بخش غیرروایی یا غیرداستانی در مثنوی بررسی کرده اند، اما همچنان این موضوع در قصه های آن پوشیده مانده است. هدف از این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی، آن است تا کنش های خداوند را در 57 قصه با توجه به نوع ظهور و اثرگذاری طبقه بندی کند. به همین منظور نگارندگان با تمرکز بر بخش روایی قصه ها، به بررسی موضوع پرداخته اند. در واقع، قصه های مثنوی هم پای دلالت های آکنده از نکته های دقیق عرفانی، توانسته مخاطبان را به حیات روحانی و معنوی بکشاند، و از این طریق آن ها را متوجه حضور مطلق خداوند در زندگی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خداوند به عنوان عنصری پیش برنده در روایت های مثنوی گاه از طریق مشیت، قضا، الهام و وحی و یا به طور مستقیم، به عنوان شخصیت کلیدی و گاه به شکل هاتف در ساحت نمادین و تمثیلی، حضوری چشمگیر داشته و مولوی با نمایش چنین کنش هایی بر آن بوده است تا خوانندگان را به نوعی از شناخت برساند.
  کلیدواژگان: مثنوی معنوی، روایت، خداوند، کنش، شخصیت
 • حسین فعال عراقی نژاد، سهیلا موسوی سیرجانی* صفحات 269-303

  قصه های قرآن در شمار آن دسته از آثار روایی است که می توان از نظر ساختار و شیوه داستان پردازی به آن نگاه کرد؛ زیرا هنر قصه گویی در قرآن همراه با شگردهای روایی شگرف، چنان زیبایی به آن بخشیده که از زوایای گوناگون قابل بررسی است. از سوی دیگر مثنوی مولوی نیز از آن دسته آثار روایی است که داستان های فراوانی را در خود جای داده است. از آنجا که شیوه داستان پردازی در هر اثر روایی نقش موثری در پیکربندی روایت ایفا می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، مقایسه و تطبیق شیوه داستان پردازی قرآن و مثنوی است. بعد از واکاوی این دو اثر این نتیجه به دست آمد که شیوه داستان پردازی در قرآن از جمله شروع و شیوه نقل داستان ها و... از تنوع خاصی برخورداراست که مولوی از آن به ویژه در به کارگیری شیوه هایی چون براعت استهلال در شروع، شکست خط، سپیدخوانی و روایت گریزی در شیوه نقل داستان ها تاثیر چشمگیری پذیرفته است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که مولوی با دیدگاه الگومدار خود از شیوه داستان پردازی قصه های قرآن به صورت سرمشق های عالی در پروراندن قصه های مثنوی به فراوانی بهره برده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، مثنوی مولوی، داستان پردازی، شروع داستان، شیوه نقل داستان
 • سکینه مرادی*، محمدحسین کرمی صفحات 305-329

  قصه چل گیس یکی از قصه های مشهور و زبانزد در ادبیات عامیانه است. در روایت های گوناگون این قصه، عناصر مشترکی مانند توصیف شخصیت چل گیس با مشخصه های تکرارشونده، بن مایه نبرد قهرمان با اژدها، سرزمین های بی آب و قحطی زده، وجهی نمادین و اساطیری به قصه می دهد. هدف این پژوهش دریافت نقش و جایگاه زن در جامعه با روش تحلیلی توصیفی، در روایت های گوناگون قصه چل گیس در مجموعه فرهنگ افسانه های مردم ایران با توجه به ژرف ساخت اساطیری قصه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به پیشینه مادرسالاری و پرستش ایزدبانوان در ایران، شخصیت چل گیس می تواند تجسمی از ایزدبانو آناهیتا، ایزدبانوی آب در باور و اساطیر ایرانی باشد. همچنین همنشینی بن مایه های اساطیری مرتبط با کنش شخصیت اصلی زن و مرد در ساختار پیوسته قصه، بیانگر برجسته سازی کنش ها و قدرت مردانه، تفویض خویشکاری زنانه به مردان، انفعال شخصیت زن و تثبیت جایگاه زن به عنوان یک همسر مطیع است. با این رویکرد قصه چل گیس فضایی در حال گذار از افول باورهای مادرسالاری و شکل گیری جامعه ای پدرسالار را ترسیم می کند.

  کلیدواژگان: :قصه های عامیانه، چل گیس، اساطیر، زن، ایزدبانو
|
 • Nosratollāh Ahmadifard, Ali Heidary *, Masood Sepahvandi Pages 15-48

  In addition to epic, tale and folk, myth is one of the constituent elements of the culture and ethnic and national identity of societies. Some mythologists believe that the religions of the early civilizations and the period before the spread of monotheistic religions were based on myths. The Original Sin is a concept seen in the actions and deeds of the mythological characters of different nations. It seems that the doctrine of Original Sin is a theme that has had a great impact on the fate of nations. An examination of the various myths reveals that mythological characters commit the Original Sin, sometimes intentionally and voluntarily, and sometimes unintentionally and involuntarily.  The present study investigates the myth of sin in Iranian and Greek mythology by using analytical-comparative method. The attempts are made to study the motives for committing the Original Sin in Iranian and Greek mythology, and to consider the differences and commonalities between the mythological and epic characters of Iran and Greece. The results show that despite the fundamental differences between Iranian and Greek mythological characters, factors such as doubt, pride, intervention of Demon and evil forces, as well as gaining power and kingdom are the main reasons of committing the Original Sin. Unlike Iranian mythology, in Greek mythology, the gods have obvious implications for the Original Sin.

  Keywords: Iranian Mythology, Greek Mythology, The Original Sin, Sin, hero
 • Rezā Amini *, Siyāvash Haghjou, Masood Ruhāni, Hossein Hassanpour Ālāshty Pages 49-82

  An in-depth look at mystical texts reveals that besides the mystic's obedient relationship with the Truth, there is another kind of relationship in which the mystic's words and deeds ignore the sacred religious law; the existence of these two types of relationships together is worth considering. The present article, by using analytical-descriptive method, attempts to first express the forms of taboo-breaking in prayer and fasting, then seeks to prove the connection between these taboos-breaking with the two processes of correcting "self" and "other"; priority is given to "self-correction or self-discipline," which ultimately leads to "the correction of the other or society". The results of this study show that despite the mystics' adherence to the Sharia, breaking Islamic laws confuses the audience, but this removes man/woman from the level of habit and negligence and leads to knowledge and moral cultivation; the mystics' writings about the hidden secrets and the passage from the outward to the inward refer to this matter. Therefore, the method of these great men not only is not harmful to society, but also, it provides moral principles that raise man and society to a level in which worship is a form of morality and morality is a form of worship; and this process leads to external and internal discipline.

  Keywords: Ancillaries of the Faith, prayer, fasting, Taboo-Breaking, mystical texts
 • Naarges Bāgheri * Pages 83-113

  Myths are always deeply connected with literature and can affect the form and structure of a literary work in addition to its meaning. Examining and analyzing the mythological relations of a literary text play an important role in explaining its meanings and concepts. By using analytical-descriptive method, the present study attempts to investigate the mythological signs of the novel Yet, Madly... by Shiva Arastooee. The study of the novel, based on a mythological reading, shows that form and content of it have been affected by the myths. The myth of Shiva is added to the novel to expand its concepts and to shape and drive the narrative forward. She appears as a woman who dances around the clock, adjusting the rhythm of the novel with her movements and deciding what story to tell at what time. Also, in the novel, various signs and symbols such as names (Shiva, the god of the three heads, ...), places (water reservoir, Pandora's box, Palmyra, ...) and concepts such as death and writing are presented as meaningful units of a mythical discourse.

  Keywords: literary criticism, Mythology, novel, Shiva Arastooee, Yet, madly Divānehvār
 • Khadijeh Bahrāmi Rahnemā * Pages 115-146

  Mythological criticism is an effective tool for examining early ideas, historical events and human ideals throughout history, and through it can be traced the actions of ancient humans. Various areas can be explored, including mythical criticism, in Touba and the Meaning of Night, a novel by Shahrnush Parsipur. The aim of the present research is to study the components of mythical criticism in Touba and the Meaning of Night by using descriptive-analytical method. The results indicate that in the novel, there is a direct and significant relationship between women and the elements of nature, which has given direction and meaning to the mythological actions of women. For example, by using the symbolic and archetypal concept of water, it is possible to explain the placement of Munesan next to the fountainhead and Leila next to the pond, who, respectively, seek to achieve fertility and the process of individuation. We can also mention the influence of the Epic of Gilgamesh on Touba and the Meaning of Night; because Touba, like Gilgamesh, uses the archetype of journey to achieve self-examination and perfection.

  Keywords: Mythical Criticism, Touba, the Meaning of Night, Shahrnush Parsipur, Rain-asking, The Epic of Gilgamesh
 • Masood Hasani *, Farhād Doroudgariān, Ali Pedrām Mirzāei, Ayoob Morādi Pages 147-177

  "Rite of passage " refers to rituals such as birth, puberty, initiation, death, etc. in ancient societies that have a mythical structure. The theorists of ‘rite of passage’ believe that the mythical structure of these rituals follows a single pattern. By using analytical-descriptive method, the present article attempts to investigate the degree of conformity of the structure of ritual myths with the spiritual journey (Suluk) and behavior of Sheikh Sanān in Mantiq-ut-Tayr of Attār. Emphasizing the ritual nature of Sufism, the present study, while offering a psychoanalytic interpretation of each stage of Sheikh Sanan's mystical passage, shows that the narrative structure of the story is consistent with the four-stage model of theory of "rite of passage" (separation, crisis, transition and reincorporation).

  Keywords: Rite of Passage, Mythical Criticism, Attār of Nishapur, Mantiq-ut-Tayr, Sheikh Sanā
 • Seyyed Mohsen Hosseini Moaekher * Pages 179-210

  One of the thaumaturgical powers that can be found in Sufi texts is healing, which has manifested itself in different ways. It seems that "removing pain" is a remnant of a mythological ritual that mythologists have referred to it as “apotropaic magic” or scapegoating. The mythological scapegoats were mainly aimed at driving away disease, effects of sin, calamity, famine and drought, and, in general, any evil. One of the uses of these scapegoatings was to drive the disease out of the patient. Accordingly, the scapegoat transmits the disease to himself/herself and thus heals the sick person. In some Sufi texts, this form of healing is seen as a miracle performed by a mystic. By using analytical-descriptive method, the present research examines the miracle of "removing pain" in the mystical texts of Naqshbandiyah and compares it with mythological rituals, and then some examples of the ritual are introduced. The results indicate that the texts of the Naqshbandiyah are more influenced by this mythological belief than other Sufi texts.

  Keywords: Apotropaic magic, scapegoating, Healing, Removing Pain, Naqshbandiyah, Ubeydullah Ahrar
 • Elhām Rastād *, Nāsser Nikoubakht, Phuong Vo Ti Thanh Pages 211-238

  Fire is one of the most important and mysterious elements of the universe, and it can be said that the human civilization began with its discovery. The myths from different ethnic groups show how man discovered fire and what its significance and status was. The important place of fire in the myths of Iran and Vietnam and the similarity of some rituals of the two countries in which fire is sanctified and worshiped, show that there are common cultural aspects between the two nations. The purpose of this study is to better understand the myths of Iran and Vietnam, especially the myths related to fire. Using the descriptive-comparative method, in the present article, an attempt has been made to study some myths of the two countries and the narratives related to the element of fire. According to the classification of myths related to gods and rituals and the discovery of fire, the results of the study show cultural similarities between the two countries, as Fire Dancing Festival in Vietnam is similar to the Chaharshanbe Suri and the Azargan festival in Iran. Also, in the myths of the two countries, fire symbolizes victory over the enemy and hell symbolizes the punishment of sinners. The difference between the mythological narratives of Iran and Vietnam is more about the gods and how to discover fire.

  Keywords: Fire, Myths of Iran, Myths of Vietnam, gods, Celebrations
 • Afsāneh Saādati, Mohsen Mohammadifeshāraki * Pages 239-268
  In their research, scholars have studied the subject of God in Masnavi Manavi from various theological, mystical and religious perspectives, emphasizing the non-narrative or non-fiction elements; but this subject is still hidden in its stories. By using analytical-descriptive method, the purpose of this research is to classify the actions of God in 57 stories of Masnavi Manavi according to the type of His emergence and influence in each story. In fact, the stories of Masnavi, along with the exact mystical points, have been able to draw the audiences to the spiritual life, and through this, to make them aware of the absolute presence of God in all aspects of life. The results indicate that God appears as a leading character in the narratives of Masnavi. Sometimes, He appears directly as a key figure through Divine providence, Devine destiny, inspiration and revelation, and sometimes He has a significant presence in the position of a Hatef (the owner of mysterious voice) symbolically and allegorically. By showing such actions, Rumi has tried to guide his readers.
  Keywords: Masnavi Manavi, Narrative, god, Action, character
 • Hossein Faālarāghinezād, Soheilā Mousavi Sirjāni * Pages 269-303

  The stories of Qur'an are among the narrative works that can be looked at in terms of structure and method of storytelling; because the art of storytelling in Qur'an, along with the interesting narrative techniques, has given it such beauty that it can be examined from various angles. On the other hand, Rumi's Masnavi Manavi is one of those narrative works that contains many stories. Since the style of storytelling in any narrative work plays an effective role in configuring the narrative, the purpose of the present research is to compare the methods of storytelling of Quran and Masnavi Manavi with descriptive-analytical method. After examining the two books, it is concluded that the methods of storytelling in Qur'an, including the beginning of stories and narrating them, has a special variety and Rumi has been significantly influenced by these methods, especially methods such as diorthosis praecedens, breaking storyline, reading empty spaces and denarration in narrating stories.  The results of the research indicate that Rumi has used the method of storytelling of Quranic tales, as the excellent examples, to cultivate stories of Masnavi Manavi.

  Keywords: Storytelling, Qur'an, Masnavi Manavi, Prologue, Mehod of Storytelling
 • Sakine Morādi *, Mohammadhosain Karami Pages 305-329

  The story of Chelgis is one of the most famous and well-known stories in folk literature. In the various narratives of the story, there are common elements such as the description of the character of Chelgis with repetitive characteristics, the theme of the hero's battle with the dragon, and the waterless and famine-stricken lands that give a symbolic and mythological aspect to the story. Using analytical-descriptive method, the purpose of this study is to identify the role and position of women in society in various narratives of the story of Chelgis mentioned in Iranian Legends and Fairy Tales Encyclopedia according to the mythic deep-structure of the story. Considering the history of matriarchy and worship of goddesses in Iran, the results of the research show that the character of Chelgis can be an embodiment of the goddess Anahita, the goddess of water, in Iranian beliefs and myths. Also, the companionship of mythological themes related to the actions of the main male and female characters in the continuous structure of the story indicates the emphasis on male actions and power, the delegation of female tasks to men, the passivity of female characters and the fixation of women's role as obedient spouses. On this basis, the story of Chelgis depicts the decline of matriarchal beliefs and the formation of patriarchal societies.

  Keywords: Folk Tales, Chelgis, Mythology, woman, goddess, Matriarchy