فهرست مطالب

بورس اوراق بهادار - پیاپی 51 (پاییز 1399)
 • پیاپی 51 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمدرضا داودی*، هادی صابراصفهانی صفحات 5-27

  با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی ، پیچیدگی های بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها ، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها ، مدل ها ، و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام ، مطرح شده و هر روز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها ، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. مدل پنج عاملی فاما و فرنچ علاوه بر مدل سه عاملی شامل دو عامل سودآوری و سرمایه گذاری است. هدف این پژوهش آزمون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 5 فرضیه تدوین گردیده است، برای نمونه گیری از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده ودر مجموع 182 شرکت در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1393در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که عوامل بازار، اندازه شرکت وسودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام تاثیر مثبت ومعنی داری داشته، اما عامل ارزش (نسبت B/M) بر بازده تاثیر منفی و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، سودآوری، عامل اندازه، عامل ارزش (B، M)، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
 • ماندانا طاهری*، غلامرضا کرمی صفحات 28-52
  در بازارهای کارا انتشار اطلاعیه ها و اخبار در قیمت های سهام موثر است و قیمت حاوی اطلاعات ارزشمندی است. هایک قیمت را به عنوان نقطه ای که اطلاعات برای تصمیم گیری تجمیع شده اند و یا دسترسی به دانش مرتبط با مساله تصمیم گیری از طریق قیمت ممکن شده است، تعریف نموده است. مبتنی بر این نظر فرضیه بازارهای کارا مطرح شده است که در آن جریان اطلاعاتی از داخل به خارج شرکت بر تصمیم گیری سهامداران موثر است، اما مبتنی بر فرضیه یادگیری مدیران جریان اطلاعاتی از خارج به داخل شرکت نیز وجود دارد که تحت آن مدیران از اطلاعات موجود در قیمت یاد می گیرند و این یادگیری بر تصمیم گیری و فعالیت های مدیریت شرکت اثرگذار است. در این مقاله با بررسی 623 داده از 89 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 7 ساله از 1388 تا 1394 اثر قیمت بر رفتار مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که قیمت بر رفتار مدیریت سود شرکت ها موثر است و رابطه آن با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی منفی و معنی دار و با مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی مثبت و معنی دار است. علاوه بر آن سود هر سهم، اندازه، درصد تمرکز سهامداران نهادی، بازده دارایی ها و نسبت اهرمی بر رفتار مدیریت سود شرکت ها نیز موثر بوده اند.
  کلیدواژگان: فرضیه یادگیری مدیریت، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی، قیمت سهام
 • حسن قالیباف اصل، مهدی ذوالفقاری*، مهناز اولیایی صفحات 53-89
  بروز بحران های مالی و پیامدهای سنگین و زمانبر آنها بر بخش های واقعی اقتصادها، اهمیت بررسی ثبات مالی در بازارهای مالی را بیش از پیش برجسته ساخته است، بگونه ای که امروزه دولت مردان به دنبال طراحی ابزارها و شاخص های مناسبی جهت ارزیابی وضعیت ثبات مالی در بازارهای مالی خود نظیر بازار پول، سرمایه و ارز جهت اطمینان از عدم وجود نشانه های بروز بحران های مالی هستند. بنابراین طراحی شاخص های مناسب برای بررسی ثبات بازارهای مالی یکی از مهم ترین دغدغه های محققان مالی است. از اینرو، در این پژوهش تلاش شده است تا با ارایه شاخص های مناسب به بررسی ثبات بازارهای مالی ایران پرداخته شود. در این راستا، برای دستیابی به این هدف، اطلاعات شش متغیر از سیستم مالی و چهار متغیر از اقتصاد کلان به صورت ماهانه طی سال های 1389 تا 1396 جمع آوری شده است. سپس جهت ساخت شاخص های ثبات مالی از تکنیک های مختلف اقتصادسنجی از جمله مدل GARCH، روش وزن دهی با واریانس برابر، میانگین وزنی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. در نهایت توانایی پیشبینی شاخصهای ثبات مالی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بازارهای مالی ایران در بازه های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. تطابق شواهد تجربی و با نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش های مالی را انعکاس می دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیرهای انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.
  کلیدواژگان: ثبات مالی، سیستم مالی ایران، شاخص وضعیت مالی، شاخص سلامت مالی، استرس مالی
 • فرشته نظری، نادر رضایی* صفحات 90-118
  اندازه گیری و تخمین ریسک مساله ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارایه شده است. این رویکردها را می توان بر اساس تکنیک های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم بندی نمود به طوری که اغلب سنجه های ریسک در قالب این رویکردها، ریسک را اندازه گیری و تخمین می نمایند. در میان سنجه های مختلف ریسک، ارزش حدی، سنجه ای نوظهور است. هدف از این تحقیق مقایسه روش ارزش حدی با روش معمولی در 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی هفت ساله از 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این کار برای تخمین ریسک از دو روش گارچ و ایگارچ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین گارچ بیشتر از روش معمولی است. در حالی که دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین ایگارچ کمتر از روش معمولی است.
  کلیدواژگان: ارزش حدی، روش تخمین گارچ، روش تخمین ایگارچ، ریسک بانکی
 • جواد معصومی، هاشم نیکومرام*، قدرت الله طالب نیا، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 119-140

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش فرآیند سلسله مراتبی و تکنیک های داده کاوی می باشد. جامعه ی آماری شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک موسسه ی و همچنین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش، تعداد 56 پرسش نامه و داده های 109 شرکت بورسی طی دوره ی زمانی 1391 تا 1396 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تکنیک قضاوت، بعد فشار اولویت اول، فرصت دومین عامل و توجیه به عنوان سومین عامل موثر بر کشف تقلب رتبه بندی می شوند که این نتایج با سایر تکینک-ها تفاوت دارد. از لحاظ تجربی، رویکردهای شبکه ی عصبی و درخت تصمیم در طبقه بندی صحیح نمونه ی مورد آموزش و آزمایش شبکه از نرخ دقت 65/98 درصد (شبکه ی عصبی)، 5/91 درصد (درخت تصمیم) و 79/69 درصد (شبکه ی عصبی)، 10/69 درصد (درخت تصمیم) برخوردار است، که از مدل لجستیک دقیق تر می باشد که در این روش تنها به 32/72 درصد و 10/88 درصد طبقه بندی صحیح در ارزیابی وقوع تقلب می رسد. علاوه بر این، به طور قابل توجه خطای نوع دوم ناشی از مدل درخت تصمیم در مقایسه با بکارگیری شبکه ی عصبی و مدل لجستیک از 18/58 درصد و 7/72 درصد به 6/55 درصد کاهش می یابد. با توجه به شاخص دقت، مدل درخت تصمیم نسبت به سایر مدل ها از کارآیی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین از بین تکنیک های داده کاوی، وزن هر کدام از متغیرهای ورودی مدل درخت تصمیم مبنای رتبه بندی نهایی متغیرهای پژوهش قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: تقلب در صورت های مالی، قضاوت حسابرس، شبکه های عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، روش فرآیند سلسله مراتبی
 • محمد جوانمردی*، حمید بهره مند صفحات 141-161
  جرایم اقتصادی در ایران به صورت دقیق تعریف نشده و تنها ویژگی ها و ضابطه های شناخت این جرایم در کلام نظریه-پردازان حقوق وارد شده است. چندگانگی موضوع، کلان بودن، رویت پذیری اندک، شدت و انعطاف در کیفرگذاری از ویژگی های مهم جرایم اقتصادی است و همین ویژگی ها موجب تفاوت میان جرایم اقتصادی و مالی شده است. جرایم بورسی علاوه بر داشتن ویژگی های جرایم اقتصادی، مشخصه ها و ویژگی های مختص به خود را دارد. مقابله با امنیت اقتصادی بازار سرمایه، به هم خوردن اعتماد عمومی نسبت به این بازار و نیز تقابل با شفافیت اطلاعاتی از ویژگی های انحصاری جرایم بورسی است که در دید کلان منجر به عدم رغبت سرمایه گذاران به این بازار و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای کاذب و مخرب است. لذا ارتکاب جرایم بورسی تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کلان کشور داشته و از این منظر می توان از این دسته جرایم به عنوان جرایم اقتصادی مهم نام برد. مهم ترین ثمره اقتصادی دانستن جرایم بورسی، جاری کردن احکام مربوط به سیاست جنایی برخورد با جرایم اقتصادی بر این دسته از جرایم است. در این مقاله با روش کتابخانه ای ضمن تلقی جرایم بورسی به عنوان دسته ای از جرایم اقتصادی به لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مقابله با این جرایم همانند برخورد با سایر جرایم اقتصادی اشاره می گردد.
  کلیدواژگان: جرایم اقتصادی، جرایم بورسی، سیاست جنایی افتراقی
 • میثم دعائی*، الهام گوهری صفحات 162-189
  این تحقیق به بررسی رابطه توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری وابستگی به دولت و طبقه حسابرس، با استفاده از داده های 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 پرداخته است. در این پژوهش متغیر گزارشگری مالی متقلبانه، متغیر وابسته می باشد که با استفاده از مدل مدیریت سود محاسبه شده است و همینطور متغیر توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل، متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس به عنوان متغیرهای تعدیلگری و متغیرهای نوسانات قیمت سهام، اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سن شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. علاوه بر این ضمن بکارگیری روش تحلیل داده های پنل، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر این است توانایی مدیریت به تنهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشند. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که متغیرهای وابستگی به دولت و طبقه حسابرس دارای نقش تعدیلگری بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه نمی باشند.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی متقلبانه، توانایی مدیریت، وابستگی به دولت، طبقه حسابرس
 • زهرا کهن دل، قدرت الله طالب نیا*، هاشم نیکومرام صفحات 190-208
  ههدف از انجام تحقیق کاربردی حاضر، بررسی تاثیر حسابداری ذهنی بر سازگاری مالیاتی حسابرسان خوداشتغال در حضور عوامل سواد مالی، وجدان کاری، مشوق های مالیاتی و فرارمالیاتی است. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد اولسن و همکاران (2018) با آلفای کرونباخ 0.93 استفاده شده است که توسط 150 نفر از حسابرسان خوداشتغال فعال در انجمن حسابرسی ایران تکمیل شد. همچنین داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که میزان تاثیر حسابداری ذهنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد به ترتیب برابر با 78 و 45 درصد می باشد. میزان تاثیر سواد مالی، وجدان کاری، مشوق های مالیاتی و فرارمالیاتی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد به ترتیب به میزان 44 و 69 درصد قابل پیش بینی می باشد. شدت رابطه حسابداری ذهنی و پرداخت مالیات ارزش افزوده 289/0 بوده است. همچنین شدت رابطه حسابداری ذهنی و پرداخت مالیات بردرآمد برابر با 192/0 بوده است.
  کلیدواژگان: پرداخت مالیات، حسابرسان خوداشتغال، حسابداری ذهنی، فرار مالیاتی، سواد مالی
|
 • Sayyed MohammadReza Davoodi *, Hadi Saber Esfahani Pages 5-27

  Due to markets growth, financial instruments, complexity of financial markets and advancements in category of investments, investors and workers at financial market are in need of tools, methods and models which help them in selecting the most appropriate portfolio. Due to this need, various theories, models and methods were suggested to price the financial assets and calculate the rate of stock returns and they are developing everyday. One of these models is the three factor model of Fama and French which has been under the focus of researchers during the last two decades. Five factor model of Fama and French has the factors of three model factor of Fama and French and it also includes profitability factor and investing factor. Recently (2014), the two researcher developed their previous model and suggested a new model. The aim of this study is to evaluate and explain the five factor model of Fama and French stocks returns. In order to achieve the goal of this study, 5 hypotheses have been considered. A systematic elimination method has been used to sample and the total of 182 companies have been selected in Tehran stock exchange between 1387 to 1393. To examine the hypotheses, regression panel has been used. The results of the studies shows that market factors, firm size and profitability have positive and meaningful effect on stock returns, but the factor of value (ratio of B/M) has a significant negative impact on returns.

  Keywords: Investment, Profitability, Size Factor, Value Factor (B, M), the Fivefactor Model of Fama, French
 • Mandana Taheri *, GHOLAMREZA KARAMI Pages 28-52
  In efficient markets, the release of announcements and news is effective in stock prices and the price is valuable information. Hayek has defined price as the point where information has been gathered for decision or access to knowledge associated with the decision-making problem through the price. Based on this view, the hypothesis of efficient markets has been raised that it, flow of information from inside to outside company affects shareholders' decision making, but based on managerial learning hypothesis there are flow of information from outside to Inside Company, where managers learn about price information and this learning affects decision making and company management activities. In this paper, the effect of the price on the behavior of earnings management was investigated by reviewing 623 data from 89 firms listed in Stock Exchange for the period of 7 years from 2009 to 2015. The results show that the price is effective on the behavior of earning management and Its relation with profit management based on accruals is significant and  negative And with earnings management based on actual activities, significant and positive. Also, each per share, size, percentage of institutional stakeholder's concentration, asset returns and leverage ratio have been effective on the behavior of earning management.
  Keywords: Managerial learning hypothesis, Accrual-based earnings management, earnings management based on actual activities, announcements, Stock Price
 • Hassan Ghalibaf, Mehdi Zolfaghari *, Mahnaz Oliaee Pages 53-89
  The emergence of financial crises and their long-term consequences on the real sectors of economies has further highlighted the importance of examining financial stability in financial markets. So today, governments are seeking to design tools and indicators to assess the financial market stability situation in financial markets such as the money, capital and currency markets to ensure that there are no signs of a financial crisis. Therefore, the design of appropriate indicators for checking the stability of financial markets is one of the main concerns of financial researchers. Therefore, in this research, it has been attempted to present the appropriate indicators to examine the stability of financial markets in Iran. In this regard, to achieve this goal, six variables from the financial system and four variables from macroeconomics have been collected monthly from 2010 to 2017. Then, to generate financial stability indicators, various econometric techniques such as GARCH model, weighted method with equal variance, weighted average and Vector Vector Autoregression (VAR) were used. Finally, the ability to predict financial sustainability indicators was examined using the ARDL Autoregressive Model. The results of the research showed that financial markets of Iran were unstable in different periods of time.The matching of empirical evidence and the results of the research show that the financial stress index for the stock market and the foreign exchange market reflects well the financial tensions, but in the banking market this index has weak performance and the selected variables do not cover the main components of the market.
  Keywords: Financial Stability, Financial System of Iran, Financial Status Index, Financial Soundness Index, Financial stress
 • Fereshteh Nazari, Nader Rezaei * Pages 90-118
  Measuring and estimating the risk is a problem that has long been of concern to the researchers. Various approaches have been proposed in this regard. These approaches can be categorized based on statistical techniques used in three categories: parametric, semi-parametric, and nonparametric approaches, so that risk-based measures often measure and estimate risk. Among the various risk measures, the extreme value is emerging gauges. The purpose of this study is to compare the etreme method with the conventional method in 10 banks accepted in Tehran Stock Exchange which has been investigated in the period of seven years from 2011-2017. To do this, Garch and EGarch have been used to estimate the risk. The results of the study showed that the accuracy of risk estimation with extreme value method and GARCH estimation was higher than conventional risk method. While the accuracy of risk estimation with a extreme method and an estimation of the EGarch is less than that of conventional.
  Keywords: Extreme Value, Garch Estimation Method, EGarch Estimation Method, Banking Risk
 • Javad Masoumi, Hashem Nikoomaram *, GhodratAllah Talebnia, Fraydoon Rahnamay Roodposhti Pages 119-140

  The objective of this study is to identify and ranking of factors affecting detecting the financial statement frauds using the judgment technique based on the Analytic Hierarchy Process and data mining techniques techniques. The population of the study comprised of senior auditors, supervisors, senior supervisors, audit manager and partner of the audit institute employed in audit institutes member and also companies listed in the Tehran Stock Exchange. In order to the research goal, 56 questionnaires and 109 Listed for the year 2012-2017 and analyzed. Based on the technique of judgment, the pressure dimension of the first priority, opportunity, second factor and rationalization are ranked as the third effective factor on the detection of fraud. These results are different with other techniques. Empirically, the ANNs and CART approaches work with the training and testing samples in a correct classification rate of 98/65% (ANNs) & 91.5% (CART) and 69/79% (ANNs) & 69.10% (CART), respectively, which is more accurate than the logistic model that only reaches 72.32% and 88.10% of the correct classification in assessing the fraud presence. In addition, type II error of CART drops significantly to 58.18% from 72.7% and 55.6% compared to the ones using ANNs and logistic models. According to the accuracy index, the decision tree model is more efficient than other models; therefore, among the data mining techniques, the weight of each of the input variables of the decision tree is the basis for the final ranking of the research variables

  Keywords: Fraud in Financial Statements, Auditor Judgment, Artificial Neural Networks, Decision Trees, Analytic Hierarchy Process Method
 • Mohammad Javanmardi *, Hamid Bahrmand Pages 141-161
  Although economic crimes have not been defined exactly, what have been studied by the legal theorist are their criminal features and criteria for recognition. The multiplicity of subject, the low-visibility crimes, strength and flexibility are the most important feature of economic crimes, and these features result in differences between economic and financial crimes. In addition to have special features, stock crimes have characteristics and features of economic crimes. Stock crimes inevitably lead to economic security disorder, public confidence disturbing and also infringement in the information transparency. These characteristics give rise to the lack of investors' motivations and properties go to unsafe markets, so stock crimes have negative impacts on the macroeconomic. Therefore we can name this kind of crimes as one of the most kind of economic crimes. Acting in differential penal policy in the area of stock crimes is the most important result of treating stock crimes as economic crimes. This article (with library studding) sets out to prove that stock crimes are the kind of economic crimes and we need to acting differential penal policy in the area of stock crimes.
  Keywords: economic crimes, stock crimes, Differential criminal policy
 • Meysam Doaei *, Elham Gohari Pages 162-189
  This research investigates the relationship Managerial ability and fraudulent financial reporting regard to the moderating effect of government affiliates corporate and auditor's class, using data from 105 listed companies in the period from 1387 to 1396. In this research, the fraudulent financial reporting variable is a dependent variable that is calculated using the profit management model and also the variable of managerial ability as an independent variable, the dependency variables of the state and the auditor's class as the moderating variables and the variables of stock price fluctuations, firm size, rate of return on assets, ratio of book value to market value, company's age and corporate leverage as variables Control has been used. In addition, to test the hypothesis of the research, panel models and Eviews and Stata software have been used. The results of hypothesis testing indicate that the ability to manage alone has a positive and significant effect on fraudulent financial reporting. Also, the results of the research indicate that the dependencies between the government and the auditor's class do not have a moderating role on the relationship between the ability to manage and fraudulent financial reporting.
  Keywords: fraudulent financial reporting, managerial ability, government affiliated companies, auditor class
 • Zahra Kohandel, Ghodrat Allah Talebnia *, Hashem Nikomaram Pages 190-208
  The purpose of the this applied research is to investigate the effect of mental accounting on the tax adjustment of self-employed auditors in the presence of financial literacy factors, work conscience, tax incentives and tax evasion. In this study, Olsen et al. (2018) standard questionnaire with the of Cronbach’s alpha reliability (0.93) was completed by 150 self-employed auditors who are active in the Iranian Audit Association. The obtained data were also analyzed using smart PLS software. The results showed that the effect of mental accounting on VAT and income tax payments is 78 and 45 percent, respectively. The effect of financial literacy, work conscience, tax incentives and tax evasion on VAT payments and income taxes can be predicted at 44% and 69%, respectively. The intensity of the relationship between audit and payment of value added tax was 0.289. Also, the intensity of the relationship between mental accounting and income tax payment was 0.192.
  Keywords: tax payment, self-employed auditors, mental accounting, tax evasion, financial literacy