فهرست مطالب

نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
پیاپی 3 (پاییز 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/10/10
 • تعداد عناوین: 2
|
 • محمد زاده گرگان *، ندا زاده گرگان، فرشته علی مددی رستمی، سید فخرالدین طاهرزاده موسویان صفحات 1-27

  هدف پژوهش حاضر « تاثیر قابلیت‌های پویا،خلاقیت و قابلیت‌های نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت »بانک ملی استان تهران می باشد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد(روسا ومعاونین) وکارمندان بانک ملی استان تهران می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وبا استفاده از فرمول کوکران 322 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند.روش های جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای میدانی وپرسشنامه بوده است.برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شد.از آزمون های توصیفی درصد،میانگین،انحراف معیار،واریانس وآزمون های استنباطی کولموگروف اسمیرنوف-آزمون tتک نمونه ای،تحلیل عاملی تاییدی،ومعادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس ولیزرل استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که خلاقیت بر قابلیت نوآوری ،توانایی های پویا بر خلاقیت و قابلیت نوآوری،قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی وعملکرد شرکت،جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت های پویا،جهت گیری کارآفرینی بر خلاقیت،قابلیت نوآوری،و مزیت رقابتی تاثیر مثبت ومعناداری دارد دارد.همچنین نتایج نشان داد که جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت نوآوری و عملکرد شرکت،تاثیر مثبت ومعنی داری ندارد. نتایج برازش مدل مفهومی می تواند برای بانک ملی استان تهران جهت افزایش قابلیت نوآوری مزیت رقابتی،عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: قابلیت پویا، قابلیت نوآوری، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت، خلاقیت
 • سمیه صایب نیا *، سید محمدرضا حسینی علی آباد صفحات 28-41

  امروزه برند به عنوان یکی از مفاهیم مهم در تجارت دارای ارزش می باشد لذا بازاریابان می توانند از برند قوی به عنوان مزیت رقابتی سود ببرند. و به دلیل اینکه بخش قابل‌توجهی از گردش مالی صنعت گردشگری در بخش اقامتی آن روی می‌دهد، بر این اساس برند هتل می‌تواند مشهور و مقبول باشد و عملکرد مناسبی از خود در فضای رقابتی موجود نشان دهد که برند آن موفق عمل نماید. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شخصیت برند و ارزش درک شده بر عملکرد برند در هتل‌های شهر سرعین است. که از نظر روش توصیفی و از نظر نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه‌ی مشتریان هتل های فعال در شهر سرعین را تشکیل می دهد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار استفاده‌شده پرسشنامه می‌باشد که به صورت تصادفی ساده بین مصرف‌کنندگان توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار لیزرل استفاده گردید که نتایج تحقیق نشان داد که شخصیت برند بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار ارزش درک شده بر عملکرد برند نیز تایید شد. و در آخر پیشنهاداتی مبنی بر بهبود وضعیت موجود ارایه گردید.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، ارزش درک شده، عملکرد برند، هتل های استان اردبیل