فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (زمستان 1395)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1395/12/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علی ندری، محمدرضا امینی صفحات 1-12

  تشخیص لبه بخش مهمی از پردازش تصویر بوده و برای بسیاری از حوزه های تحقیقاتی بینایی ماشین و تقسیم بندی تصویر سودمند است. تشخیص لبه جزییات مهمی را برای کارهای پردازشی سطح بالا مثل تشخیص ویژگی و غیره را فراهم می کند. موفقیت تشخیص لبه به محاسبه بهینه آستانه بستگی دارد. این مطالعه اجرای یک روش جدید تشخیص لبه تصویر بر مبنای بهینه سازی گروه مورچه ها مورد بحث قرار داده است. بهینه سازی گروه مورچه ها از طبیعت الهام گرفته شده است. مزایای مختلف گروه مورچه ها مثل نشانه ورزی، محاسبات توزیع شده، تبخیر فرمون، تصمیم گیری بر مبنای قانون تناسب تصادفی را در نظر می گیرد. این ویژگی ها کامال برای تعیین ماتریس فرمون مفید هستند. ماتریس فرمون حاوی اطالعات مربوط به لبه است. لبه ها مناطقی با شدت تند هستند. ماتریس فرمونی که به این روش به دست می آید با کمک اندازه تفکیک پذیری طبقه و نسبت F پردازش می شود. خروجی نسبت F شاخصی را فراهم می کند که منجر به تعیین آستانه بهینه می شود. این میزان آستانه برای ساخت نقشه – لبه مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MATLAB موفقیت نقشه – لبه ساخته شده توسط روش پیشنهاد شده در این تحقیق را با کمک عوامل آماری مثل کاپا، FOM ،فاصله Hausdorff و Metric Delta s’Baddeleys ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده با ردیاب های لبه سنتی مقایسه شدند.

  کلیدواژگان: ردازش تصویر، تشخیص لبه عکس، الگوریتم بهینه سازی مورچه ها
 • علی ندری، محمدرضا امینی صفحات 13-26

  لبه یابی تصاویر یکی از مهمترین عملیات در پردازش تصویر به شمارمی رود .به علت کاربردهای وسیع تصاویر رنگی، لبهیابی این تصاویر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطور کلی لبه یابی تصاویر رنگی به دو روش برداری  Vector  و ترکیبی (Synthetic) میشود؛ کیفیت تشخیص لبه و زمان اجرا، این الگوریتم ها را از یکدیگر متمایز میسازد. زمان اجرای الگوریتم های لبه یابی درکاربردهای واقعی بسیار حایز اهمیت است؛ بدین معنی که استفاده از الگوریتمی که لبه های تصویر را با کیفیت مطلوب تشخیص داده اما زمان اجرای بالایی دارد در بسیاری از کاربردها (حساس به زمان)، عمال غیر ممکن است.با توجه به کاربردهای مهم پردازش تصویر و تشخیص لبه ها ، ضرورت انجام تشخیص لبه تصویر در امور پردازش تصویر بدیهی به نظر میرسد. و لازم است از روش های بهینه سازی استفاده گردد که دارای زمان اجرای تا حد امکان کم ولی قدرت تشخیص بالا باشند.بر این اساس این مطالعه اجرای یک روش جدید تشخیص لبه تصویر بر مبنای بهینه سازی گروه مورچه ها مورد بحث قرار داده است. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MATLAB موفقیت نقشه – لبه ساخته شده توسط روش پیشنهاد شده در این تحقیق را با کمک عوامل آماری مثل کاپا، FOM، فاصله Hausdorff و Metric Delta s’Baddeleys ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده با ردیاب های لبه سنتی مقایسه شدند.

  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی مورچه ها، تشخیص لبه عکس، بررسی آماری
 • اعظم صیدآبادی*، محمدرضا پارام، حدیثه کامران کسمایی صفحات 27-33

  خورشید بهترین منبع انرژی پاک در جهان است که سامانه های متنوعی برای بهره گیری از انرژی آن ابداع شده اند.باتوجه به اینکه امروزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و به خصوص انرژی خورشیدی به طور قابل توجهی رو به گسترش است؛ یکی از روش های مورد توجه جهت نیل به این هدف استفاده از دیوار ترومب در ساختمان ها می باشد. دیوار ترومب نوعی دیوار ذخیره ساز حرارتی است که از یک دیوار تیره رو به جنوب از جنس مصالح بنایی تشکیل یافته که با شیشه های عمودی پوشانده می شود.دراین مقاله نقش دیوار ترومب به عنوان یکی ازروش های استفاده ازانرژی غیرفعال خورشیدی باهدف ارایه راهکاری درتامین گرمایش و سرمایش در ساختمان های اقلیم گرم و خشک مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از انجام این تحقیق طبقه بندی اطالعات موجود در رابطه با دیوار ترومب می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی عملکرد دیوار ترومب و معرفی انواع آن، پارامترهای تاثیر گذار در بهینه سازی عملکرد آن طبقه بندی میشود. این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به ویژه مقاالت منتشر شده در مجالت بین المللی در سال های اخیر است.

  کلیدواژگان: انرژی خورشیدی، سامانه ایستا، اقلیم گرم و خشک، دیوار ترمب
 • امید جهاندارفرد*، لیلا شهریاری صفحات 34-48

  در سالهای اخیر با افزایش فعالیت های تروریستی در ساختمانهای مهم محافظت کردن از جان ساکنین و ایجاد ایمنی در هنگام وقوع این قبیل پدیده ها اهمیت خاصی پیدا کرده است. خرابی پیش رونده می تواند در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی رخ دهد.این پدیده زمانی اتفاق می افتد که خرابی یک عضو سازه ای منجر به خرابی بخش قابل توجهی از سازه و یا حتی کل سازه گردد. خطرات احتمالی و بارهای غیر عادی که می تواند موجب خرابی پیشرونده شود شامل برخورد هواپیما، خطای طراحی یا ساخت، آتش سوزی، انفجار گازها، اضافه بار تصادفی، تصادف وسایل نقلیه، انفجار بمب ها و غیره می باشند. پس از حوادث تروریستی صورت گرفته در سالهای گذشته که در آنها تعداد کشته ها نه بدلیل انفجار وارده به سازه ، بلکه به دلیل اثرات تخریب پیشرونده بر سازه بود، تحقیقات و مطالعات گسترده ای به منظور یافتن راهکارهایی برای مقابله با این رویداد انجام شد و دو راه طراحی غیر مستقیم و طراحی مستقیم پیشنهاد شد. در این مقاله خرپاهای پرات و هاو و ویرندیل برای دهانه های 02 ،02و 02 متری در نظر گرفته شده است و مطابق آیین نامه AISC2010 و ویرایش چهارم آیین نامه 0022 بارگذاری و طراحی شده اند. سپس با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس مدلسازی شده و سعی شده حالت ترکیبی برای مدل های ساخته شده پیدا شود که بتوان از نظر انتقال بار و مقاومت در برابر خرابی پیشرونده عملکرد مطلوبی داشته باشد. که در واقع روش فوق با اجزاء محدود یک نوع تحلیل مستقیم است.

  کلیدواژگان: خرابی پیشرونده، خرپا، اجزاء محدود، سازه های فولادی
 • بررسی نقاط جغرافیایی ایران که پتانسیل
  آنا بهمن یار، حدیثه کامران کسمایی صفحات 49-58
 • سروناز حسین رضوی، آنا بهمن یار* صفحات 59-68

  تمامی ساختمان هایی که بشر برای عملکردهای مورد نیاز خود میسازنند بر روی بستری به نام زمین بنا می شود داشتن شناخت مناسب ، لازم و کافی از این بسترو اطلاع از ویژگی های آن معماران را به بخشی ازشرایط پروژه و نیازهای آن آگاه میکند.مکان گزینی به طور کلی موضوع تاثیر گذار بلند مدت است وبه صورت طولانی مدت ،تاثیر بر عملکرد مجموعه دارد .لذا اگر زمین خوب مکان یابی شود تاثیرات مثبت و نتیجه خوبی خواهد داشت و برعکس اگر به خوبی مکان یابی نشودتاثیرات منفی آن زیاد و عملکرد مناسبی نخواهد داشت .در حال حاضر یکی از مشکالت موجود در کشورمان استقرارنامناسب کاربریها از جمله مکان های فرهنگی است .مجتمع های فرهنگی یکی ازکاربری مهم برای ایجاد تعامل اجتماعی و شکل گیری مجتمع های زیستی شهری است و محل مناسبی برای برقراری تعاملات اجتماعی محسوب میشوند ونقش مهمی در ایجاد و ارتقا تعاملات وارتباط افراد با یکدیگر و همچنین زندگی اجتماعی آنها دارد. زمانی این مجتمع ها به رسالت وجودی خود دست می یابند که در بستر مناسب شهری و منطقه ای قراربگیرند که بتواند نقش تعاملی وترکیبی در بافت شهررا ایفاکند.از این رو مکان یابی مجتمع های فرهنگی اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر یافتن روابط بین کیفیتهای فضایی و مفاهیم اجتماعی از جمله تعاملات اجتماعی در معماری وطراحی شهری باتوجه به عوامل تاثیر گذار و قوانین و معیارهای موجود در مکان یابی مناسب مجتمع های فرهنگی پرداخته شده است .شاید کمکی هر چند کوچک برای رشد فرهنگی کشورمان انجام داده باشیم .

  کلیدواژگان: مکان یابی، مجتمع فرهنگی، تعامالت اجتماعی، اجتماع پذیری
 • مجتبی کاظمیان مقدم صفحات 69-76

  فضای معماری بدون درنظرگرفتن تاثیرآن برحضور انسان بی معناست .فضا در این معنا نوعی ادراک است، ادراکی که انسان را از محیط وعناصر سازنده آن جدا میکند.معماران از سالها قبل انگاره هایی را از علوم رفتاری و از فلسفه نظری در مورد ماهیت تفکر و رفتار بشر ، به عاریت گرفته اند . از سوی دیگر نظریه های معماری اخیر نشان می دهد که باورهای طراحان ومردم راجع به محیط متفاوت است . در واقع دو بعد روحی و کالبدی انسان از روزگاران کهن تا امروز در پی پاسخ به پرسش های کلیدی برای رفع نیازهای خود بوده است . در این تحقیق تالش شده تا از منظر معماری و روانشناسی فردی و اجتماعی به پیوند های این چند مقوله پرداخته شود و با آسیب شناسی تاکید بر ضرورت های ساخت جامعه آرمانی فاصله ناخواسته بین معماری و روانشناسی محیطی را تقلیل داده و از ضرورت این همانی آن دو سخن به میان آید .از آنجا که یکی از راه های رسیدن به مکان های مورد نیاز مردم ، طراحی مکانی است که مردم نسبت به آن احساس تعلق داشته و خواستار دیدار مجدد آن و یا زندگی در آن باشند ، این تحقیق با ارایه چند بحث پیرامون دیدگاه های ارایه شده در باب تاثیر محیط و معماری بر رفتار و همچنین تاکید بر مقوله ادارک محیطی و بررسی فضاهای عمومی موفق جامعه بر کیفیت تجربه فضای معماری و درک از محیط تاکید می کند.

  کلیدواژگان: کالبد محیطی، روانشناسی محیطی، معماری، احساس تعلق، ادارک محیطی
 • ساناز ریاحی زاده دهکردی، عبدالرضا کوهی فایق*، افشین رئیسی صفحات 109-119

  تدوین برنامه فیزیکی و تعیین سطوح کتابخانه های عمومی به حوزه، خصوصیات عملکردی، میزان تجهیزات و امکانات آنها بستگی دارد. طراحی کتابخانه ها با توجه به حوزه دسترسی آنها باعث می شود که کتابخانه مورد نظر بسته به شعاع سرویس دهی دارای ریزفضاهای متفاوتی باشد؛ چنانچه ممکن است اگر به این مهم توجه نشود کتابخانه ای با فضاهای غیر ضروری طراحی و ساخته شود که همیشه مقرون- به صرفه نیست. بین جمعیت استفاده کننده از خدمات کتابخانه و ریزفضاهای آن ارتباط وجود دارد. بیشتر پژوهشگران تنها اشارهای به این موضوع نموده اند ولی به بستر شکل گیری آن توجهی ننموده اند. این پژوهش برای نخستین بار روش تعیین فضاهای مورد نیاز کتابخانه ها را برای جمعیت 25000 نفر مورد بررسی قرار میدهد. نوشتار پیشروی برمایه داده های کتابخانهای و مشاهده بنا نهاده خواهد شد. حوزه دسترسی کتابخانه های مختلف مورد شناخت و بررسی قرارگرفت، ریزفضاهای کتابخانه هایی که در حوزه دسترسی متفاوت هستند هم مطالعه شد و این دو مورد درهم آمیخت. این مقاله برآن است تا با بررسی تاثیر جمعیت استفاده کننده از خدمات کتابخانه بر ریزفضاهای آن، معماران را به سمت آفرینش فضاهای مفید و قابل استفاده سوق دهد.در این مقاله ابتدا به معرفی فضاهای مورد استفاده برای کتابخانه های با حوزه های جمعیتی متفاوت و سپس تعیین ریزفضاهای مناسب برای حوزه جمعیتی 25000 نفر پرداخته خواهد شد. با بررسیهای به عمل آمده آشکار شد که براساس تفکرات عوام مردم بسیاری از ریز فضاهای کتابخانه برای این حوزه جمعیتی ضروری نمیباشند.

  کلیدواژگان: ریزفضا، کتابخانه عمومی، ریزفضاهای کتابخانه عمومی، حوزه جمعیتی
 • مریم دیزی جانی، پورمند قربانی سی سخت صفحات 120-130

  بروز بحران های مختلف در ابعاد زیست محیطی ، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها که ناشی از فقدان برنامه ریزی مناسب در سطح محلی است، سبب تنزل کیفیت محله های شهری شده است. محالت مسکونی، به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثر بر گسترش و توسعه شهری در دوران اخیر، جایگاه ویژه ای در شکل گیری شهرها داشته اند. برای داشتن جامعه ای پایدار و موزون توجه به عدالت یکی از ضروریت های هر شهر و کشور است. برنامه ریزی جهت عدالت فضایی که بر گرفته از عدالت اجتماعی و اقتصادی است نیز به جلوگیری از هرج و مرج ها و توزیع بهینه امکانات و خدمات می انجامد و جامعه ای با ثبات تر را مهیا می کند که افراد در آن رشد و نمود پیدا کنند. در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم های پایه پرداخته شده است و سپس به نظریه های مرتبط با عدالت و نابرابری از دیدگاه های متفاوت و در نهایت ارایه قواعد اصلی طراحی محله با توجه مطالب بیان شده که در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، کالبدی بررسی می شود.

  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، نابرابری فضایی، طراحی محله
 • سعید رهرو مهربانی، سید مسعود قطبی صفحات 130-140
 • لادن مصطفی زاده صفحات 141-155
 • آناهیتا سمایی*، شراره ربیعی صفحات 156-164