فهرست مطالب

پژوهش های تجربی حسابداری - سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، زمستان 1399)

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری
سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مینو منصورزارع*، بهمن بنی مهد، حمیدرضا وکیلی فرد، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 1-24
  مدیریت سود همواره به عنوان یکی از معضلات حسابداری مطرح بوده و پژوهشگران تلاش بسیاری برای رفع آن نموده اند. اما با توجه به استمرار مشکل، به نظر می رسد لازم است برای برطرف کردن آن، رویکردهای دیگری نیز مد نظر قرار گیرد. دراین پژوهش مدیریت سود با یک رویکرد رفتاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه خودشیفتگی به عنوان یکی از ویژگی های فردی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه در 209 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی و برای آزمون فرضیه از رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنی دار بین خودشیفتگی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد خودشیفته تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت طلبانه دارند. افراد خودشیفته ممکن است به دلیل احساس برحق بودن، قدرت طلبی و نیاز به اینکه مورد احترام و تمجید قرار گیرند، رفتارهای غیراخلاقی مانند رفتار مدیریت سود بروز دهند. بنابراین به نظر می رسد در انتخاب مدیران مالی و حسابداران علاوه بر مهارت و خبرگی می بایست ویژگی های فردی شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین وجود سیستم های کارآمد حسابرسی و کنترل مدیریت می تواند به کنترل و تعدیل ویژگی های فردی منفی این افراد کمک نماید.
  کلیدواژگان: ویژگی های فردی، خودشیفتگی، مدیریت سود فرصت طلبانه، رویکرد رفتاری
 • محمد نمازی، رامین زراعتگری* صفحات 25-50

  هدف پژوهش حاضر شناسایی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ های شخصیتی آنان است. در این خصوص، از پرسش نامه شخصیتی چندعاملی نیو برای تعیین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران استفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. کلیه سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. نمونه این پژوهش برابر با 379 نفر است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران عامل موثری بر علایق اطلاعاتی آنان است و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک گریزتر به اطلاعات قابل اتکاتر و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک پذیرتر به اطلاعات مربوط تر علاقه بیشتری دارند. صرف نظر از تیپ های شخصیتی مختلف، تقریبا تمامی سرمایه گذاران به اطلاعات حجم معاملات با اشخاص وابسته و گزارش حسابرس علاقه بسیار بالایی دارند. اما در خصوص اطلاع مربوط به روند رشد فروش در ده سال گذشته، سرمایه گذاران کمترین علاقه را به این نوع از اطلاع از خود نشان داده اند.

  کلیدواژگان: اطلاعات حسابداری، تیپ شخصیتی، سرمایه گذاران، مالی رفتاری، حسابداری رفتاری
 • محمدرضا عباس زاده، محسن مفتونیان*، مرتضی فدایی، مائده بابایی کلاریجانی صفحات 49-81
  در راستای تجزیه و تحلیل نقش سازوکار حاکمیت شرکتی و ویژگی های رفتار مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت و نظام راهبری بر اجتناب از پرداخت مالیات با توجه به نقش چرخه عمر می پردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 104 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1390-1394 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های مالکیت نهادی و استقلال هییت مدیره استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از معیار مازاد سرمایه گذاری شراند و زچمن (2012) و در محاسبه اجتناب از پرداخت مالیات نیز از نرخ موثر مالیاتی استفاده شد. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2006) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت نهادی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و بیش اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تفاوت معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد که این ارتباط بین استقلال هییت مدیره از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی با توجه به آزمون آماری پترونوستر یافت نشد.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، حاکمیت شرکتی، بیش اطمینانی مدیریت، چرخه عمر
 • مهدی صفری گرایلی*، یاسر رضایی پیته نوئی صفحات 83-111
  قابلیت مقایسه حسابداری، مقامات مالیاتی را قادر می سازد که درک بهتری از فعالیت های شرکت داشته باشند و روند شناسایی فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها را از سوی آن ها بهبود می بخشد. بنابراین قابلیت مقایسه حسابداری نقش مهمی را در کاهش فعالیت های اجتناب مالیاتی مدیران با محدود کردن توانایی و انگیزه های آن ها ایفا می کند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری با اجتناب مالیاتی شرکت و همچنین مطالعه اثر تعدیل کنندگی (جایگزینی یا مکمل) محیط اطلاعاتی بر رابطه بین آن ها می پردازد. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی و از لحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. در این پژوهش برای سنجش قابلیت مقایسه حسابداری از سه معیار مختلف طبق مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و همچنین از دو معیار تفاوت دفتری مالیات و نرخ موثر مالیاتی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار اسمارت پی ال اس و از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه حسابداری موجب کاهش فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت می شود. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد که محیط اطلاعاتی رابطه منفی بین قابلیت مقایسه و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تضعیف می کند
  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه حسابداری، اجتناب مالیاتی، محیط اطلاعاتی.
 • محمدحسین ستایش، علی غیوری مقدم* صفحات 113-149

  هدف این پژوهش ارایه مدل هزینه های نمایندگی و شبیه سازی این هزینه ها برای شرکت پتروشیمی شیراز در یک دوره 100 ماهه است. به منظور تدوین مدل هزینه های نمایندگی، ابتدا با روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای، به استخراج متغیرها، مکانیسم ها و روابط موجود بین آن ها پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس مدل کلی و کاربردی در خصوص شبیه سازی هزینه های نمایندگی مدیر- مالک برای شرکت پتروشیمی شیراز ارایه و اجرا گردید. با اجرای مدل تدوین شده، مشخص گردید که هزینه های نمایندگی شرکت مورد بررسی در طی 100 ماه پیوسته افزایش خواهد یافت. لذا، جهت کاهش هزینه ها، سیاست های متعددی وضع گردید. این سیاست ها عبارتند از: اعطای مالکیت سهام (به عنوان پاداش) به مدیر، افزایش بدهی و کارایی هییت مدیره. نتایج نشان داد که هر یک از سیاست های مذکور به تنهایی و به صورت ترکیبی می تواند به صورت قابل توجهی هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. معرفی نگرش سیستمی در پژوهش های حوزه حسابداری به طور ویژه هزینه های نمایندگی مدیر-مالک نوآوری این پژوهش است.

  کلیدواژگان: هزینه های نمایندگی مدیر- مالک، پویایی های سیستمی، شبیه سازی
 • پروین پورفخریان*، ناصر ایزدی نیا، حجت الله هادی پور هفشجانی صفحات 151-176

  موسسه های اقتصادی عموما بخشی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و تعیین اینکه چه میزانی از دارایی ها باید به صورت وجه نقد نگه داشته شود، از تصمیمات مهمی است که مدیریت واحد تجاری اخذ می کند. علیرغم اینکه در ادبیات حسابداری، شناسایی عوامل تعیین کننده ی سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت ها، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته؛ با این حال تاثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تا حد زیادی ناشناخته است. به همین دلیل در این پژوهش ما به بررسی این رابطه پرداختیم؛ و با بررسی 84 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1390-1396 از طریق آزمون مدل رگرسیون با داده های ترکیبی به این نتیجه رسیدیم که رقابت در بازار محصول و مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر منفی و معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد دارند. علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و سطح نگهداشت وجه نقد دارد.

  کلیدواژگان: وجه نقد، نگهداشت وجه نقد، مسئولیت پذیری اجتماعی، رقابت در بازار محصول.
 • یحیی شیری، سید حسین سجادی*، سید علی واعظ صفحات 177-197

  پیش بینی های ارایه شده توسط مدیران در مورد سودآوری آینده به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها، وابسته به دقت آن ها است. تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته منجر به خطای پیش بینی می شود. تجدیدنظرهای مزبور در نتیجه کسب اطلاعات جدید روی می دهند. از سوی دیگر، برخی از مدیران در واکنش به اطلاعات جدید با سرعت کم در پیش بینی های خود تجدیدنظر می کنند. در این پژوهش، ارتباط پایداری سیگنال های سودآوری با چسبندگی انتظارات مدیران بررسی شده است. به منظور اجرای این پژوهش، داده های 178 شرکت برای دوره زمانی 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد بین پایداری بازده سرمایه، پایداری سودآوری ناخالص و پایداری جریان های نقدی با چسبندگی انتظارات مدیران رابطه مثبت و معنادار و بین پایداری بازده دارایی ها و چسبندگی انتظارات مدیران رابطه منفی و معناداری وجود داشته است. بنابراین، می توان گفت انتظارات چسبنده مدیران بر پایداری سیگنال های سودآوری تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: بی قاعدگی های سودآوری، تجدیدنظر در پیش بینی ها، خطای پیش بینی سود، چسبندگی انتظارات مدیران
 • رسول کشتکار، شکرالله خواجوی* صفحات 199-229

  در ادبیات حسابداری، محتوای اطلاعاتی سود موضوعی است که در مبحث گزارشگری مالی هنوز به عنوان یکی از مسایل حل نشده محسوب می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت ها از طریق الگوسازی عوامل موثر بر آن صورت پذیرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی-همبستگی از نوع شبه تجربی است. نمونه این پژوهش شامل 122 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است که در بازه زمانی 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS و نرم افزار الگوسازی معادلات ساختاری PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی باعث محتوای اطلاعاتی بیشتر سود حسابداری شرکت ها می شود. هم چنین، کیفیت حسابرسی بالاتر، ضعف های کنترل های داخلی را کاهش می دهد. ارتباط بین ضعف های کنترل های داخلی و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت ها نیز منفی است. افزون بر این، ضعف های کنترل های داخلی در رابطه بین کیفیت حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود می تواند نقش واسطه ایفا کنند. این یافته ها می تواند به بهبود محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت ها از طریق کیفیت حسابرسی کمک کند.

  کلیدواژگان: مربوط بودن سود، قابلیت اتکای سود، محافظه کاری، ضعف های کنترل داخلی، کیفیت حسابرسی.
 • مریم السادات طباطبائیان، شهناز مشایخ* صفحات 231-252
  این پژوهش با ترکیب فناوری اطلاعات در آموزش به روش سنتی چهره به چهره، سعی در مقایسه این روش ترکیبی با روش سنتی از لحاظ اثرگذاری آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری دارد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است. محتوای الکترونیکی آموزشی توسط محقق آماده و پیاده سازی گردید و برای اجرای طرح از روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. روایی سوالات آزمون ها به تایید سه تن از اساتید حسابداری رسید. این بررسی بر روی دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 درس حسابداری میانه1 را اخذ کرده بودند انجام شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده گردید. برای اطمینان از پایایی پژوهش، از روش باز آزمون استفاده گردید و همچنین بررسی در چند دانشگاه به طور همزمان انجام شد. خروجی های آماری حاکی از عدم تفاوت معنادار بین دو روش آموزشی مورد بررسی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تلفیق فناوری در آموزش حسابداری تفاوتی در سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان نسبت به روش چهره به چهره ایجاد نمی کند. دلیل آن می تواند عوامل خارج از کنترل محیطی، مانند ضعف ابزارهای فناورانه، فراهم نبودن کامل پیش نیازهای لازم یا نحوه اجرای روش ترکیبی در این پژوهش باشد.
  کلیدواژگان: آموزش حسابداری، فناوری اطلاعات، روش ترکیبی، روش سنتی چهره به چهره
 • محسن خدادادی، علی اکبر نونهال نهر*، مهدی مشکی، سینا خردیار صفحات 253-275
  پژوهش های تجربی نشان می دهد که مدیران شرکت ها اقلام تعهدی اختیاری را عمدتا به گونه ای برای مدیریت سود بکار می گیرند که بتوانند پاداش خود را حداکثر سازند؛ از سوی دیگر، این نتایج حاکی از تاثیر فرآیند نظارت بر کاهش مدیریت سود می باشد. اما پژوهش های گذشته این پرسش اساسی را بدون پاسخ گذاشته اند که مدیران شیوه های مدیریت سود را از چه طریقی فرا می گیرند و چگونه اقدامات خود را در برابر رویکردهای نظارتی تعدیل می نمایند. انتظار می رود این رفتار، بصورت ضمنی و به مرور زمان حاصل می شود، که به آن دانش ضمنی می گویند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دانش ضمنی بر رفتار مدیریت سود در سطوح مختلف نظارت می باشد. این پژوهش در حوزه پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و روش تحقیق حاضر از نوع طرح آزمایش (با استفاده از محیط کنترل شده) است. در طرح آزمایش مذکور نظارت از طریق حسابرسی داخلی اعمال می شود. بدین منظور سناریویی برای آزمودنی ها طراحی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در صورت وجود نظارت، برای افراد با دانش ضمنی بالاتر، احتمال انجام مدیریت سود کاهش می یابد، ولی برای افراد با دانش ضمنی کمتر، تاثیر معنی داری مشاهده نشد
  کلیدواژگان: دانش ضمنی، مدیریت سود، سطوح نظارت، حسابرسی داخلی
|
 • Minoo Mansourzare *, Bahman Banimahd, Hamidreza Vakilifard, Fereydoon Rahnamaye Roodposhti Pages 1-24
  Earning management has ever been one of the accounting challenges that many researchers have tried hard to tackle. However, duo to the challenge continuity, it seems necessary to consider more other approaches to resolve it. This study considers earnings management through a behavioral approach and investigates the relation between narcissism, as an individual attribute, and tendency to opportunistic earnings management. The sampling is random and the sample consists of 209 people working in accounting profession. This study is a descriptive research and data is collected through questionnaires. The hypothesis is tested through the regression method. Results show a significant positive relation between narcissism and tendency to opportunistic earnings management. In other words, individuals with higher narcissism behavior have more tendency to manage earnings. These kind of people for their sense of entitlement, power and respectfulness, may take some unethical actions like earnings management. Therefore, in appointment of financial managers and accountants, personal characteristics and attributes should be considered along with professional skills and expertise. Moreover, efficient auditing and management systems in an organization would help modifying their negative attributes.
  Keywords: Individual Attributes, narcissism, Opportunistic earnings management, Behavioral Approach
 • Mohammad Namazi, Ramin Zeraatgari * Pages 25-50

  The purpose of this study is identifying interesting accounting information for Tehran Stock Exchange investors with different personalities. In this regard, the NEO Multi-Personality Questionnaire (NEO-FFI) is used to determine the personality types of investors. The research method is a descriptive survey one. The statistical population of this study is all real investors who are active in Tehran Stock Exchange. In addition, the random sampling is used to determine a sample consisting 379 investors. One-Way Anova in SPSS software is used to test the hypotheses of the research. The results of the research show that the personality type of investors is an effective factor in their information interests, moreover, investors with more risk averse personality type are more interested in reliable information while investors with more risky personality type are interested in relevant information. Regardless of the different types of personality, almost all investors are very interested in obtaining information about the trading volume with related parties and auditor report. However, investors have shown the least interest in respect of sales growth information over the past ten years.

  Keywords: Accounting Information, Personality type, Investors, Behavioral Finance, Behavioral Accounting
 • Mohammadreza Abbaszadeh, Mohsen Maftounian *, Morteza Fadaei, Maedeh Babaei Kelarijani Pages 49-81
  In the line of analyzing the role of the corporate governance mechanism and behavioral characteristics of managers in corporate financial reporting, this study examines the effects of management overconfidence and governance regime on the tax avoidance considering the lifecycle. The sample consists of 104 firms during the period from 2011 to 2015. Institutional ownership mechanisms and the board independence are used as proxies for corporate governance. Also, to measure management overconfidence, Sherand & Zechman (2012) surplus criteria and to calculate tax avoidance the effective tax rate (ETR) are used. Firms are divided into growth, maturity and decline stages, according to Park and Chen (2006). Results show that there is a significant difference between the institutional ownership of corporate governance mechanisms and the management overconfidence on tax avoidance in the stages of growth, maturity and decline. However, there is no relation between the board's independence of corporate governance mechanisms and tax avoidance, according to Paternoster test.
  Keywords: Tax avoidance, Corporate Governance, Overconfidence Management, life cycle
 • Mehdi Safari Gerayli *, Yasser Rezaei Pitenoei Pages 83-111
  Accounting comparability enables tax authorities to obtain a better understanding of corporate activities and improves their recognition of tax avoidance behaviors and thus it plays a crucial role in curbing managerial incentives and abilities in committing tax avoidance. Based on the arguments, this study is aimed to investigate the relation between accounting comparability and corporate tax avoidance, and to examine the moderating effect (substituting or replacing) of information environment on this relation, using structural equation modeling approach. As a quantitative, correlational and applied study, this research employs a sample of 86 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012-2016. The PLS software is adopted to analyze the collected data. Three various measures based on the model proposed by DeFranco et al (2011) are employed to evaluate accounting comparability, and two proxies of book-tax difference and effective tax rate are used to compute tax avoidance. Results reveal that accounting comparability tends to mitigate corporate tax avoidance behaviors. Moreover, in line with the predictions of substitutions theory, the findings suggest that information environment weakens the negative correlation between accounting comparability and corporate tax avoidance.
  Keywords: accounting comparability, Tax avoidance, Information environment
 • MohammadHussein Setayesh, Ali Ghayouri Moghaddam * Pages 113-149

  The purpose of this study is presentation of an agency cost model and simulation of these costs for Shiraz Petrochemical Company in a 100-month period.  In order to develop an agency cost model, firstly, using the historical recognition method in the framework of library studies, we extract the variables, mechanisms and relations existing between them. Then, a general and practical model is presented to simulate the agency costs of manager-owner for Shiraz Petrochemical Company using the software Vensim DSS. With the implementation of the developed model, it is found that the company's agency costs would increase over a period of 100 months. Therefore, several policies are introduced to reduce costs. These policies include the manager’s ownership of the stock (as a bonus) , an increase in the debt and the board efficiency. The results show that each of these policies, alone and in combination, can significantly reduce the agency costs. Introducing a systemic attitude in the field of accounting research, specifically the agency costs of manager-owner is innovation in this research.

  Keywords: Manager-Owner Agency Costs, System dynamics, Simulation
 • Parvin Pourfakhrian *, Naser Izadenia, HojatAllah Hadipour Hafshejani Pages 151-176

  Economic entities generally hold part of their assets in cash. Determining how much of the assets should be held in cash, is one of the important decisions taken by firm management. Despite of extensive investigations on determinants of cash holding level, in accounting literature, effects of product market competition on the relation between social responsibility (CSR) and cash holding in firms is largely unknown. So, this research is aimed to examine these effects. The sample consists of 84 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 1390 to 1396. This study tests the hypothesis by the panel-data regression model. Results show that the product market competition and social responsibility have a negative and significant effect on the level of cash holding. In addition, findings indicate that the product market competition has a negative and significant effect on the relation between social responsibility and the level of cash holding.

  Keywords: Cash, Cash Holding, Social responsibility, Competition in Product Market
 • Yahya Shiri, H.Sajadi, S. Hossein *, S.Ali Vaez Pages 177-197

  Managerial forecasts of future profits will help investors make optimal decisions. Like other information, the value of these forecasts depends on their accuracy. Revision of past forecasts leads to a forecast error. The revisions result from new information. On the other hand, some managers revise their forecasts slowly in response to new information. This research investigates the relation between the sustainability of profitability signals and stickiness of manager expectations. The sample consists of 178 firms for the period of 6 years from 2011 to 2016. This study analyzes data and tests the hypothesis using panel-data and multi-variate regression methods. Findings show a positive and significant relation of manager expectations stickiness to sustainability of return on equity, the sustainability of gross profitability and the sustainability of cash flows. Moreover, findings indicate a negative and significant relation between manager expectations stickiness and sustainability of return on assets. Therefore, we can say that the stickiness expectations of managers have effects on sustainability of profitable signals.

  Keywords: profitability anomalies, revision in forecasts, earnings forecast error, Stickiness of manager's expectations
 • Rasoul Keshtkar, Shokrollah Khajavi * Pages 199-229

  In accounting literature, earnings information content is yet one of the unresolved issues in the financial reporting. In this regard, this study aims to identify elements effective on earnings information content by modelling these elements. Research method is descriptive correlational and quasi-experimental. The sample consists of 122 firms listed in Tehran Stock Exchange over the period from 2007 to 2016. In order to test the research hypotheses, SPSS and structural equation modelling software (PLS) are used. Research results show that audit quality increases the earnings information content. Also, a higher audit quality decreases the internal control weakness. There is a negative relation between internal control weakness and earnings information content. In addition, internal control weakness can play a mediating role in the relation between audit quality and earnings information content. These findings can improve the information content of accounting earnings thorough the audit quality.

  Keywords: earnings relevant, earnings reliability, conservatism, Internal Control Weakness, audit quality
 • MARYAM SADAT TABATABAEIAN, Shahnaz Mashayekh * Pages 231-252
  This study, using a combination of information technology and traditional education, attempts to compare the effects of this combined method to the effects of traditional face-to-face method on the academic performance of accounting students. This is a quasi-experimental study. The e-learning content is prepared and implemented by the researcher and pre-test and post-test with experimental and control group are used to execute the project. The validity of test questions is confirmed by three accounting masters. The sample consists of students who had taken the first Intermediate accounting course in the first semester of the 98-99 academic year. Covariance analysis is used to analyze the results. A retest is used to ensure the reliability of the study and the study is conducted simultaneously in several universities. Statistical outputs show no significant difference between the two learning methods. The results show that the integration of technology in accounting education does not make a difference in the level of students' academic performance compared to face-to-face learning method. This could be due to environmental factors beyond the control, such as the weakness of technological tools, the lack of full availability of the prerequisites, or the implementation way of the combined method in this study.
  Keywords: Accounting Training, Information Technology, Blended Method, Traditional Face to Face method
 • Mohsen Khodadadi, Aliakbar Nonahal Nahr *, Mehdi Meshki Miavaghi, Sina Kheradyar Pages 253-275
  Empirical researches show that firm executives usually use discretionary accruals to earnings management, in such a way that it maximizes their bonus. On the other hand, these results show effects of the monitoring process on reducing earnings management. But, past researches has no response to the fundamental question how managers learn earnings management methods and how they adjust their actions against monitoring approaches? It is expected that this behavior is achieved implicitly and over time, which is called tacit knowledge. This research is aimed to investigate the effects of tacit knowledge on earnings management behavior at different levels of monitoring. This research is a positive and experimental research (using controlled environment). In the experiment plan, monitoring is conducted through internal audit. For this purpose, a scenario is designed for what should be experimented. The research results show that monitoring has a decreasing effect on the probability of earnings management for people with higher tacit knowledge; however, it has no significant effect on the probability of earnings management for people with less tacit knowledge.
  Keywords: Tacit knowledge, earnings management, Monitoring levels, Internal Audit