فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال هفتم شماره 3 (پاییز 1399)
 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شیرین نیکو، بهرام میرشکاری*، محمود پوریوسف میاندوآب، ورهرام رشیدی، عبدالله حسن زاده قورت تپه صفحات 265-277
  به منظور مطالعه ویژگی های کمی و کیفی بذرهای گیاه دارویی مرزنجوش تحت شرایط کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ارگانیک، شیمیایی و تلفیقی دو آزمایش مزرعه ای و آزمایشگاهی به ترتیب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و تصادفی با 16 تیمار کودی مختلف در مزرعه تحقیقاتی ساعتلوی ارومیه در بهار سال 1394 به مدت دو سال اجرا شد. در این آزمایش تیمارها شامل کود NPK، دو نوع کود آلی (ورمی کمپوست و بیوچار)، دو نوع کود بیولوژیک (نیتروکسین و بیوسوپر فسفات) و شاهد (بدون مصرف کود) و ترکیب دوتایی آن ها بود. نتایج اثر متقابل سال در تیمار نشان داد که استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین در سال دوم، عملکرد بذر و بیولوژیک و وزن هزاردانه را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که بیش ترین مقدار این صفات به ترتیب (2577 کیلوگرم در هکتار)، (34279 کیلوگرم در هکتار) و (6160/5 گرم) بود. بیش ترین مقدار شاخص برداشت نیز در سال اول و از تیمار ورمی کمپوست (321/20 درصد) به دست آمد. در این میان تیمار ترکیبی نیتروکسین + بیو سوپر فسفات، بیش ترین تاثیر را نسبت به تیمارهای مصرف جداگانه در افزایش صفات طول گیاهچه (35/3 سانتی متر)، سرعت جوانه زنی (107/1084 تعداد در روز)، شاخص بنیه بذر (38/1)، درصد جوانه زنی (50/93 درصد) و قدرت جوانه زنی (16 درصد) داشت. همچنین بیش ترین مقدار صفات وزن تر و خشک گیاهچه در ترکیب تیماری ورمی کمپوست + نیتروکسین به ترتیب به مقدار 0052/0 و 0032/0 گرم مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از کودهای بیولوژیک می تواند باعث افزایش قابلیت جوانه زنی، رشد و در نتیجه استقرار مناسب گیاه مرزنجوش شود.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، بیوچار، سرعت جوانه زنی، مرزنجوش، نیتروکسین
 • ماهرخ بلندی عموقین، پریسا شیخ زاده*، سعید خماری، ناصر زارع صفحات 279-294

  یکی از مشکلات تولید گیاهان دارویی از قبیل گاوزبان اروپایی، جوانه زنی غیریکنواخت و استقرار ضعیف گیاهچه ها است. پرایمینگ یکی از راهکارها جهت بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه ها در گیاهان زراعی و دارویی است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی، رشد و خصوصیات بیوشیمیایی و آنزیمی گیاهچه های گاوزبان اروپایی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل هیدروپرایمینگ به مدت 48 ساعت، ویتامین پرایمینگ (اسید آسکوربیک 85/0 میلی مولار) به مدت 48 ساعت، هورمون پرایمینگ (اسید سالسیلیک 4 میلی مولار) به مدت 60 ساعت، هالوپرایمینگ (نیترات پتاسیم 20 میلی مولار) به مدت 24 ساعت و شاهد بودند. نتایج نشان داد که کلیه تکنیک های پرایمینگ مورد استفاده، باعث افزایش معنی دار جوانه زنی، رشد، شاخص های بیوشیمیایی و آنزیمی گیاهچه ها گردید. همچنین استفاده از روش های مختلف پرایمینگ در بذرهای گاوزبان اروپایی، موجب کاهش معنی دار میانگین زمان جوانه زنی و درصد گیاهچه های غیرنرمال گردید. بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص قدرت و طول گیاهچه از بذرهای هیدروپرایم شده به دست آمد که به طور معنی داری بیش تر از بذرهای شاهد بودند. همچنین، هیدروپرایمینگ موجب کاهش 80 درصدی گیاهچه های غیرنرمال و 25 درصدی میانگین زمان جوانه زنی گردید. فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و میزان اسیدآمینه پرولین در گیاهچه های حاصل از بذرهای پرایم شده به طور معنی داری بیش تر از شاهد بود. بیش ترین فعالیت آنزیم کاتالاز و محتوی پرولین به ترتیب در تیمار بذر با نیترات پتاسیم 20 میلی مولار و اسید سالسیلیک 4 میلی مولار مشاهده شد که اختلاف معنی داری با هیدروپرایمینگ نداشتند. هیدروپرایمینگ موجب افزایش 7/2 برابری فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاهچه ها گردید. به طور کلی، در بین تیمار ها، هیدروپرایمینگ به مدت 48 ساعت را می توان به عنوان بهترین تیمار برای بهبود خصوصیات جوانه زنی، رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و آنزیمی گاوزبان اروپایی در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: رشد گیاهچه، شاخص قدرت، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، گاوزبان اروپایی
 • رقیه نظریان سیرزار، الهه وطن خواه*، ستاره امانی فر، مهناز وفادار صفحات 295-309
  ریشه شیرین بیان شامل مقدار زیادی از اسیدگلیسریزیک است که کاربردهای متنوعی در صنایع غذایی، صنعتی، آرایشی و دارویی دارد. با توجه به گسترش شوری در مناطق خشک و نیمه خشک، جهت بررسی سطوح تحمل به شوری گیاه شیرین بیان در مراحل جوانه زنی و رویشی همچنین اثر تنش شوری بر میزان اسیدگلیسریزیک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با حداقل سه تکرار انجام شد. تنش شوری در 4 سطح 0، 100، 200 و 300 میلی مولار کلرید سدیم اعمال شد. نتایج در مرحله جوانه زنی نشان داد تنش شوری در غلظت 100 میلی مولار کلرید سدیم موجب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه نسبت به تیمار شاهد شد و در غلظت های 200 و 300 میلی مولار کلرید سدیم جوانه زنی صورت نگرفت. نتایج مرحله رویشی نشان داد سطوح بالای شوری موجب کاهش نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه، عملکرد گیاه، محتوای پروتئین و نسبت های پتاسیم به سدیم، کلسیم به سدیم و منیزیم به سدیم در اندام هوایی و ریشه شد، در مقابل غلظت 300 میلی مولار شوری موجب افزایش معنی دار وزن خشک ریشه، محتوای مالون دی آلدهید و فنل کل اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد گردید. همچنین غلظت های بالای شوری موجب افزایش میزان اسید گلیسیریزیک ریشه گردید. با توجه به نتایج مراحل جوانه زنی و رویشی گیاه شیرین بیان می توان گفت تحمل به شوری یک پدیده وابسته به نمو می باشد. همچنین کشت گیاه شیرین بیان در خاک های شور می تواند مقدار اسیدگلیسریزیک در ریشه این گیاه را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: اسید گلیسیریزیک، پایداری غشاء، ترکیبات آنتی اکسیدانت، تعادل یونی، تنش شوری، شیرین بیان
 • بهاره قاسمی مرزبالی، حسین صبوری*، حسین حسینی مقدم، عباس بیابانی، محمدجواد شیخ زاده صفحات 311-325

  برنج بعد از گندم مهم ترین محصول کشاورزی جهان است و نقش مهمی در تغذیه بیش از نیمی از جمعیت جهان دارد. مرحله جوانه زنی، از مهم ترین مراحل رشدی برنج به حساب می آید و تنش خشکی، تاثیر به سزایی بر خصوصیات جوانه زنی برنج دارد. شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش ها و ساختار ژنتیکی کنترل صفات آن ها از مهم ترین عوامل برای ایجاد تحمل در گیاهان است. به همین منظور؛ آزمایشی با استفاده از 102 ژنوتیپ برنج در دو تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه دانشگاه گنبد کاووس در سال 97-1396 اجرا شد. صفات درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول کولیوپتیل، تعداد ریشه چه، وزن تر ساقه چه و وزن تر ریشه چه اندازه گیری شدند. اختلاف بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی در شرایط نرمال و تنش خشکی معنی دار بود. نتایج حاصل از تجزیه ارتباط در مرحله جوانه زنی در شرایط نرمال نشان داد که RM12091A و RM1029B با صفات درصد جوانه زنی، طول کولیوپتیل، تعداد ریشه چه و وزن ریشه چه و در شرایط تنش خشکی RM129D با صفات تعداد ریشه چه و وزن ساقه چه و آلل RM530B با صفات طول کولیوپتیل و تعداد ریشه چه ارتباط داشتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان از تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ های برنج و تجزیه ارتباط در جهت افزایش تحمل به خشکی در ارقام برنج استفاده نمود.

  کلیدواژگان: برنج، تنش خشکی، تجزیه ارتباط، جوانه زنی
 • حمیدرضا مهرآبادی* صفحات 327-339

  به منظور بررسی اثر اسموهیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه پنبه در شرایط تنش خشکی، دو آزمایش در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای صورت گرفت. در آزمایش اول، بذور پنبه پیش تیمارشده با استفاده از آب مقطر (هیدروپرایمینگ) و پلی اتیلن گلایکول 6000 در پتانسیل های 2-،4-، 6- و 8- بار (اسموپرایمینگ) به همراه بذور شاهد در معرض پنج سطح پتانسیل اسمزی (صفر، 2-، 4-، 6- و 8- بار) محیط کاشت بذور قرار گرفتند. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. دومین آزمایش با استفاده از بذرهای شاهد (بدون پیش تیمار) و پیش تیمارشده با آب مقطر (هیدروپرایم) و نیز پلی اتیلن گلایکول در سطح 2-، 4-، و 6- بار در سه سطح تنش آبی: 30، 60 و90 درصد ظرفیت زراعی با استفاده از گلدان های با حجم دو لیتر در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر انجام شد. نتایج آزمایش جوانه زنی نشان داد که هیدروپرایمینگ بذر پنبه بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین وزن خشک گیاهچه را در تمامی پتانسیل های اسمزی (به جز 4- بار) در مقایسه با شاهد ایجاد نمود. نتایج آزمایش گلدانی نشان داد تیمارهای اسمو و هیدروپرایمینگ بذر پنبه، سبب افزایش معنی دار ارتفاع گیاهچه، سطح برگ، وزن خشک بخش هوایی و ریشه نسبت به شاهد شد. تنش خشکی در تیمارهای 30 و60 درصد ظرفیت زراعی موجب کاهش سطح برگ و ارتفاع گیاهچه شد.

  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلایکول، تنش اسمزی، سطح برگ، گوسیپیوم هیرستوم، مولفه های ریشه
 • محمدعلی علیزاده*، نفیسه حسینی تودشکی، حمید سبحانیان، غلام رضا بخشی خانیکی، علی اشرف جعفری صفحات 341-350
  به منظور ارزیابی رویش بذر و بنیه گیاه چه سه جمعیت گونه آویش با روش های مختلف پرایمینگ بذر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه، بانک ژن موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام گرفت. در این آزمایش فاکتور الف شامل: سه جمعیت از آویشن دنایی (Thymus daenensis) با منشاء لرستان، اصفهان و مرکزی فاکتور ب شامل: تیمارهای اسموپرایمینگ (پلی اتیلن گلایکول 6/0 و 9/0 مگاپاسگال)، هورمونال پرایمینگ (اکسین 250 و 500 پی پی ام، ماتریکس پرایمینگ (زویولیت)، هیدرو پرایمینگ (آب مقطر)، شاهد (بدون پرایمینگ) بودند. کشت بذرهای پرایم شده در سطح گلدان ها و رشد آن ها در شرایط گلخانه انجام گرفت،. صفات سبزشدن شامل درصد و سرعت سبزشدن، طول ریشه چه، ساقه چه، گیاهچه، شاخص بنیه، وزن تر و خشک، درصد وزن خشک و نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه اندازه گیری شد. نتایج بین سه جمعیت گونه آویشن نشان داد که بیش ترین درصد و سرعت سبزشدن به مقادیر(76 درصد و 17/13 جوانه/روز)، در جمعیت 1110 (با منشاء لرستان) مشاهده شد. اثر تیمارهای پرایمینگ روی جمعیت ها نشان داد که حداکثر درصد و سرعت سبزشدن(88 درصد و 39/15جوانه/روز)، طول گیاهچه و شاخص بنیه (57 میلی متر، 50) با اثر پلی اتیلن گلایول (9/0 مگاپاسگال) در جمعیت 1110-لرستان، به دست آمد.  همچنین درصد و سرعت سبزشدن (83 درصد، 15جوانه/روز)، طول گیاهچه و شاخص بنیه (59 میلی متر و 49) جمعیت 1110 -لرستان با اثر تیمار زیولیت در حداکثر بود. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص شد که روش ماتریکس پرایمینگ (زیولیت) و اسموپرایمینگ (پلی اتیلن گلایکول) موثرترین روش بود. بنابر این این دو روش برای اهلی کردن و استقرار مناسب گیاهان دارویی توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: بنیه، پرایمینگ، رویش، Thymus daenensis
 • نرگس حاجیان، مهناز کریمی* صفحات 351-360
  توسکای ییلاقی به عنوان درخت زینتی بومی جنگل های شمال ایران، جهت استفاده در فضای سبز شهری کاربرد فراوانی دارد. با این حال ازدیاد این گیاه و تولید نهال آن در ایران صورت نمی گیرد. یکی از روش های آسان تکثیر گیاهان استفاده از بذر می باشد. برای بهبود و افزایش جوانه زنی بذر می توان از پرایمینگ استفاده نمود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ (بدون پرایمینگ (شاهد)، نیترات پتاسیم 02/0 و 04/0 درصد، اسید جیبرلیک 50 و 100 میلی گرم در لیتر، آب) و فتوپریود (تاریکی و روشنایی) بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیمی توسکای ییلاقی انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا در آمد. بیش ترین درصد جوانه زنی (53 درصد) در بذرهای پرایم شده با اسید جیبرلیک 100 میلی گرم در لیتر و در تاریکی بود. اثر پرایمینگ بر فعالیت آنزیم کاتالاز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیش ترین فعالیت این آنزیم در بذرهای پرایم شده با اسید جیبرلیک 100 میلی گرم در لیتر بود. حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز در در تاریکی و در تیمار 100 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک بود. بیش ترین طول ساقه در تاریکی و روشنایی به ترتیب با 8/3 و 7/2 سانتی متر و در اسید جیبرلیک 50 میلی گرم در لیتر بود. حداکثر شاخص بنیه مربوط به تیمار با اسید جیبرلیک بود. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از تیمار جیبرلیک اسید و شرایط تاریکی برای بهبود مولفه های جوانه زنی در بذر توسکا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، پرایمینگ، تیمار روشنایی، درصد جوانه زنی، نیترات پتاسیم
 • علی کریمیان، محمدرضا بازیار* صفحات 361-374

  افزایش دمای خاک با استفاده از مالچ پلاستیکی روشی غیرشیمیایی جهت کنترل علف‏های هرز است که توجه زیادی را در دو دهه‏ اخیر به خود جلب کرده است. این تحقیق در سال 1397 در شهرستان فسا انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 2 فاکتور و 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول 3 گونه علف هرز تاج خروس وحشی، سلمه تره و یولاف وحشی و فاکتور دوم مدت زمان پوشش مالچ پلاستیک در 4 سطح شاهد، 15، 30 و 45 روز بود. نتایج نشان داد که درصد، سرعت جوانه‏زنی و بنیه بذر با افزایش زمان استفاده از مالچ پلاستیک روند کاهشی را نشان دادند. مالچ پلاستیک 45 روز سبب کاهش 53/23 درصدی سرعت جوانه‏زنی نسبت به تیمار بدون مالچ پلاستیک گردید. همچنین درصد، سرعت جوانه‏زنی و بنیه بذر با فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز همبستگی مثبت و معنی‏داری و با هدایت الکتریکی بذرها همبستگی منفی و معنی‏داری را نشان داد. مالچ پلاستیک 45 روز سبب افزایش زمان تا شروع 50 درصد جوانه‏زنی و یکنواختی جوانه‏زنی به ترتیب به میزان 56/33 و 61/33 درصدی نسبت به شاهد گردید. تیمار مالچ پلاستیک 45 روز سبب کاهش 83/45 درصدی وزن خشک گیاهچه نسبت به شاهد گردید. از سوی دیگر، تیمار مالچ پلاستیک 45 روز سبب کاهش 16/33 درصدی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نسبت به شاهد گردید. هدایت الکتریکی بذرها با فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز همبستگی منفی و معنی‏داری را نشان داد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که اثر بازدارندگی تیمار مالچ پلاستیک در علف هرز یولاف وحشی بیش تر بود.

  کلیدواژگان: آلفا آمیلاز، درصد جوانه‏زنی، علف هرز، هدایت الکتریکی
 • زینب ولی پور دهنو، مجید امینی دهقی، شکوفه غلامی* صفحات 375-389
  به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی بذر، رشد و صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی شنبلیله تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 5 سطح (شاهد (بدون پرایم)، هیدروپرایمینگ آب مقطر به مدت 24 ساعت، هیدروپرایمینگ آب مقطر به مدت 48 ساعت، پرایم با نیترات پتاسیم سه درصد و سالیسیلیک اسید پنج درصد) و تنش شوری در چهار سطح (شاهد (صفر)، 50، 100 و 150 میلی مولار) بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنی دار ترکیب تیماری پرایمینگ و تنش شوری بر صفات درصد و سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه، رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای پرولین بود. نتایج مقایسه میانگین اثر برهمکنش نشان داد که کاربرد هیدروپرایمینگ 24 ساعت در سطوح تنش شوری دارای میانگین 100 درصد جوانه زنی بود. هیدروپرایمینگ 48 ساعت در صفاتی مانند طول ساقه چه و ریشه چه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، محتوای کلروفیل، محتوای کارتنویید و محتوای پرولین با افزایش تنش شوری نسبت به سطوح دیگر دارای برتری نسبی بود. به نظر می رسد گیاه شنبلیله گیاهی مقاوم به تنش می باشد.
  کلیدواژگان: پرولین، شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه، شنبلیله، کارتنوئید، کلروفیل
 • مهدی عارف راد*، نادعلی بابائیان جلودار، قربانعلی نعمت زاده، علی دهستانی صفحات 391-404

  دانه سویا یکی از منابع اصلی تولید روغن و پروتئین در جهان محسوب می شود. از طرفی دیگر دانه سویا به جهت پروتئین های مطلوب و ارزان یکی از مهم ترین منابع پروتئینی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم (در صنعت دامپروری) در جیره غذایی انسان قرار دارد. در این تحقیق برخی از خصوصیات زراعی (مانند ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد غلاف ها، وزن دانه، عملکرد دانه و زمان رسیدن) و همچنین خصوصیات کیفی دانه (شامل میزان پروتئین های قابل حل، میزان بازدارنده های پروتیازی و میزان پروتئین لکتین) در شش لاین موتانت و نه رقم زراعی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که لاین های موتانت 032-240-D-P4 و 032-240-D-P1 علاوه بر صفات زراعی مطلوب، دارای پتانسیل بالایی در عملکرد دانه می باشند. از نظر خصوصیات کیفی پروتئین های دانه نیز ارقام زراعی نکادر و کاسپین به ترتیب بیش ترین میزان پروتئین و همچنین بیش ترین میزان پروتئین های ذخیره ای آلبومین و گلوبولین را دارا بودند. همچنین ارزیابی میزان فاکتورهای ضد تغذیه ای نیز مشخص نمود که لاین های موتانت به همراه رقم زراعی آرین در مقایسه با ارقام رایج زراعی کم ترین میزان بازدارنده های پروتیازی (PIA) و پروتئین لکتین (HAU) را دارا می باشند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که لاین موتانت 032-240-D-P4 در مقایسه با دیگر ارقام رایج زراعی با عملکرد دانه بیش تر و همچنین با کم ترین میزان فاکتورهای ضدتغذیه ای می تواند به عنوان واریته جدید مورد مطالعه بیش تری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بازدارنده های پروتئازی، پروتئین های ضدتغذیه ای، پروتئین لکتین، سویا، صفات زراعی
|
 • Shirin Nikou, Bahram Mirshekari *, Mahmoud Pooryusef Miandoab, Varahram Rashidi, Abdollah Hassanzadeh Ghorttapeh Pages 265-277
  In order to study the quantitative and qualitative characteristics of oregano herb seeds under the application of various organic, chemical and integrated nutrition systems, an experiment was conducted at the experimental farm of the Saatlo, Agricultural and Natural Resources Research Center, Urmia, during two successive seasons of 2016-2017 and 2017-2018. This study included two field and laboratory experiments in a complete randomized block design with three replications and completely randomized design with four replications, respectively. The experimental treatments included NPK, two organic (vermicompost and biochar), two biological (nitroxin and bio super phosphate) fertilizers and their all twin combinations and control (non-fertilized). The results showed that the application of organic fertilizers caused a significant increase in all studied traits compared to the control (without fertilizer). The interaction of year and treatments showed that the use of Nitroxin was affected on seed and biological yield and 1000 seed weight in the second year, so that the highest amount of these traits was obtained (2577 kg ha-1), (34279 kg ha-1) and (5.6160 g), respectively. Also, the highest amount of harvest index was obtained (20.321%) of vermicompost treatment in the first year. Nitroxin + Bio super phosphate treatment had the highest effect on germination rate (1084.107 No. day-1), seed vigor index (1.38), germination percentage (93.5%) and germination vigour (16%), compared to separate consumption treatments. Also, the highest amount of fresh and dry weight of seedling was observed in Vermicompost + Nitroxin treatment at 0.0052 and 0.0032 g, respectively.
  Keywords: Biochar, Germination rate, Nitroxin, Seed vigor index
 • Mahrokh Bolandi Amoghin, Parisa Sheikhzadeh *, Saeid Khomary, Naser Zare Pages 279-294

  One of the problems of producing medicinal plants, such as borage, is unequal and poor germination and seedling establishment. Priming is one of the technique for improving seed germination and seedling growth in crops and medicinal plants. This research was carried out in order to study the effect of seed priming on germination, growth and biochemical and enzymatic characteristics of borage seedlings. The Experimental treatments were hydro-priming for 48 hours, seed priming with 0.85 mM ascorbic acid for 48 hours, 4 mM salicylic acid concentration for 60 hours, 20 mM potassium nitrate (KNO3) concentration for 24 hours and control. The results showed that seed priming were significantly increased the seed germination, growth and biochemical characteristic of borage seedlings. The mean germination time and the percentage of abnormal seedlings were significantly decreased by priming the borage seeds. The highest percentage and rate of germination, vigor index and length of seedlings were obtained from hydro-priming seeds, which were significantly higher than control. Also, hydro-priming decreased the abnormal seedlings about caused 80% and mean germination time about 25%. The activity of catalase and peroxidase enzymes and proline in seedlings from primed seeds were significantly higher than those of the control. The highest activity of catalase enzyme and proline content were observed in seed priming of 20 mM KNO3 concentration for 24 hours and 4 mM salicylic acid for 60 hours respectively, which did not have significant difference with hydro-priming. Hydro-priming, caused increase 2.7 fold in the activity of peroxidase enzymes seedlings. Generally, among the treatments, hydro-priming for 48 hours for improving germination, growth and biochemical characteristics of borage is considered as the best treatment.

  Keywords: Antioxidant enzymes activity, Borage, Seedling growth, Vigor index
 • Roghayeh Nazarian Sirzar, Elahe Vatankhah *, Stareh Amanifar, Mahnaz Vafadar Pages 295-309
  The root of liquorice contains a large amount of glycyrrhizic acid which are known to have various food, industrial, cosmetic and pharmaceutical applications. Regarding to spreading of salinity in arid and semi-arid regions, to assay the tolerance levels of salinity in germination and vegetative stages and the effect of salt stress on the concentration of glycyrrhizic acid in liquorice plant, an experiment performed based on a randomized complete design with at least three replications. Salt stress applied at four levels including 0, 100, 200 and 300 mM NaCl. Our results at the germination stage showed that NaCl at 100 mM level caused a significant decrease in germination rate and percentage and the length of primary root and hypocotyl were diminished. While 200 and 300 mM levels of NaCl inhibited the germination. The results at vegetative stage showed that high salinity levels decrease the root/shoot dry weight ratio, plant yield, protein content and the K/Na, Ca/Na, Mg/Na ratios of shoot and root while the concentration of 300 mM NaCl caused a significant increase in root dry weight and shoot malondialdehyde and total phenol content in comparison with control. Also, the high concentrations of salinity increased the concentration of glycyrrhizic acid in roots. According to measured results at germination and vegetative stages of liquorice plant, it can be concluded that salt tolerance is a developmental stage specific phenomenon. Also, that cultivation of liquorice in saline soils potentially could increase glycyrrhizic acid accumulation in liquorice roots.
  Keywords: Antioxidant compounds, Glycyrrhizic acid, Ionic homeostasis, Liquorice, Membrane stability, Salt stress
 • Bahareh Ghasemi, Hossein Sabouri *, Hossein Hosseini Moghadam, Abbas Biyabani, MohammadJavad Sheikhzadeh Pages 311-325

  Rice is the world's most important agricultural product after wheat and important role in feeding more than half of the world's population. The germination stage is one of the most important stages in the development of rice. Drought stress has a significant effect on the germination characteristics of rice. Identification of tolerant genotypes and genetic structure of control their traits are an important factor for tolerance in rice. In order to detection of informative SSR alleles for control genes of germination components in rice under normal conditions and drought conditions, an experiment was conducted using 102 genotypes of rice in two replications in a Completely Randomized Design in Laboratory of Gonbad Kavous University in 2018. Germination percentage, plumule length, radicle length, coleoptile length, number of radicle, total fresh weight of plumule and fresh weight of radicle were measured. Significant differences were detected between genotypes for germination traits in normal and drought stress conditions. The results of the association analysis at normal condition showed that RM12091A and RM1029B were associated with germination percentage, coleoptile length, radicle total weight and under drought stress condition, the RM129D was related to number of radicle and total weight of plumule and the RM530B allele were correlated with length of the coleoptile and the number of roots. The results of this study showed that genetic variation among rice genotypes and association analysis could be used to increase drought tolerance in rice cultivars.

  Keywords: Association analysis, Drought stress, Germination, rice
 • HamidReza Mehrabadi * Pages 327-339

  In order to survey of the effect of osmohydropriming on germination and growth of cotton plantlet under drought stress, two experiments were carried out at emergence and plantlet stages. In the first experiment, cotton seeds were primed with distilled water (hydropriming) and Poly Eltylene Glychol 6000 (-2, -4, -6, -8 bar) (osmopriming) and controlled seeds were subjected to 5 levels of osmotic potential (0, -2, -4, -6, -8 bar). The experiment was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design. The second experminent were conducted with control and pretretmented seeds (hydroprimed) and osmoperimed seeds using Ploy Ethylene Glycol at three osmotic levels -2, -4 and -6 bar under three levels of drought stress 30, 60 and 90 percentage of field capacity (FC) using two-liter pots at Agricultural and Natural Resource Research Station of Kashmar. The results of experiment test showed, hydropriming of cotton seed had the most growth percentage and rate as well as dry weight of seedlings in all treatments (except -4 bar) in comparison with control. The results of pots experiment indicated, osmo and hydropriming of cotton-seed increased growth (plantlet height), leaf area, dry weight of shoot and root significantly in compaison with control. Drought stress at 30 and 60 percent of (FC) treatments decreased leaf area and plantlet height.

  Keywords: Gossypium hirsutum, Leaf area, Osmotic stress, Poly eltylene glychol, Root indices
 • Mohammadali Alizadeh *, Nafiseh Hossieni Todashki, Hamid Sobhanian, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Aliashraf Jafari Pages 341-350
  factorial experiment based on completely randomized design with three replications was conducted in greenhouse of Research Institute of Forests and Rangeland, Tehran, Iran in 2015-2016. The levels of factor A were: three populations of (Thymus daenensis) originated from Lorestan, Markazi and Isfahan province, Factor B were: osmopriming (PEG 0.6 and 0.9 Mpa), hormonal priming (250 and 500 ppm of Auxin), Matrix priming (Zeolite1%), hydropriming (distilled water) and control. The primed seeds were sown on pots and growing in greenhouse. Seed emergence characteristics including of percentage and speed of emergence, root and shoot length, vigor index, seedling fresh and dry weight were measured. The mean comparison three populations of thymus showed that maximum emergence percentage and speed of emergence as (76%, 13.17/sprout/day) were observed in population of 1110-Lorestan.  The effect of treatments on the populations showed that The maximum percentage of emergence and speed of emergence (88%, 15.39/ sprout/day), seedling length  and vigor index (57mm,50), were obtained with priming technique (PEG 0.9 Mpa) in the population of 1110-Lorestan. Also percentage of emergence and speed of emergence (83%, 15/sprout/day) and seedling length, vigor index as (59 mm, 49) of the population of 110-Lorestan were maximum with matrix priming (zeolite). Regarding to result of this research work, it was proved that two priming technique including: Osmo-priming (Polyethylene glycol) and Matrix priming (perlite) were effective method compare with other method. Therefore these two method are recommending for domestication and optical establishment of medicinal plant.
  Keywords: emergence, Priming, Thymus daenensis, Vigor
 • Narges Hajian, Mahnaz Karimi * Pages 351-360
  Alder trees as ornamental tree in northern forests of Iran are most used in urban green space. However, its propagation and seedling production is not done in Iran. One of the easy methods of plant propagation is the use of seed. Seed priming technique can be used to improve seed germination. This experiment was conducted in order to study the effects of priming (without priming, potassium nitrate (0.02 and 0.04%, gibberellic acid 50 and 100 mg L-1, water) and Photoperiod (dark and bright) on germination and enzymatic activity of Alnus subcordata. The experiment was carried out in factorial arrangement based on completely randomized design. According to the results, the highest percentage of germination (53%) was observed in seeds primed with 100 mg L-1 gibberellic acid in darkness. The effect of priming on the activity of catalase enzyme was significant at 1% probability level. The maximum peroxidase activity was in the dark and in the treatment of 100 mg L-1 of gibberellic acid.The most activity of this enzyme was observed in seeds primed with gibberellic acid 100 mg L-1. The maximum length of stems in dark and light treatments was 3.8 and 2.7 cm, respectively, at 50 mg L-1 gibberellic acid treatment. The maximum vigor index was related to gibberellic acid treatment. According to the results, the use of gibberellic acid treatment and dark conditions are recommended to improve the characteristics of germination in alder seed.
  Keywords: germination percentage, gibberellic acid, Light treatments, potassium nitrate, Priming Technique
 • Ali Karimian, MohammadReza Baziar * Pages 361-374

  Increasing of soil temperature by using plastic mulch is a non-chemical method to control the weed. It has attracted a lot of attention in the last two decades. This study was conducted in the city Fasa in 2018. This study was done as a factorial experiment based on completely randomized design with two factors and three replications. The first factor was the kind of weed, that were Amaranthus retroflexus, Chenoodium album and Avena fatua , the second factor was the time period of plastic mulch, that were 4 levels of control, in which plastic mulch were 15, 30 and 45 days. The results showed that the percentage, germination speed and seed vigor will decrease with higher plastic mulch levels 45 days of plastic mulch caused a reduction of 23.53 percentage in germination speed comparing to the treatment which had control. The percentage, germination speed and seed vigor showed a positive and significant correlation with the activity of Alpha Amylase and a negative and significant correlation with electrical conduction of the seeds. 45 days of plastic mulch increased the period before the 50 percent level of germination and uniformity of germination increased 33.61 and 33.56 respectively comparing to the treatment control. Plastic mulch treatment for 45 days caused a 45.83 percentage decrease in the dry weight of the seedling comparing to the treatment control. On the other hand, a 45 day plastic mulch treatment caused a 33.16 percentage reduction in the activity of Alpha Amylase enzyme comparing to the treatment control. Electrical conduction of seeds showed a negative and significant correlation with the activity of Alpha Amylase enzyme. The result of this study showed that the negative effect of plastic mulch treatment was more on Avena fatua weeds.

  Keywords: alpha amylase, Electrical conduction, germination percentage, Weed
 • Zeynab Valipour Dehno, Majid Amini Dehghi, Shokofeh Gholami * Pages 375-389
  In order to study priming on seed germination, growth and physiological characteristics of Fenugreek plant under salt stress, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications at the Seed Technology Laboratory Faculty of Agricultural Sciences Shahed University in year 2017. The treatments consisted of 5 levels of priming(control (no prime) and hydropriming distilled water for 24 hours, hydroperiming distilled water for 48 hours, 3% potassium nitrate and 5% salicylic acid) and Salinity stress in four levels (0, 50, 100 and 150 mM). The results of analysis of variance indicated significant effect of priming treatment and salinity stress on germination percentage and rate, rash parameters, photosynthetic pigments and proline content. The results of the comparison of the mean effect of interaction indicated that 24-hour hydroperimage application at salinity levels had an average of 100% germination percentage. Hydropriming had a superior advantage in terms of stem and root length, longitudinal seedling index, chlorophyll content, carotenoid content and prolin content with increasing salinity stress compared to other levels. The herbaceous plant seems to be resistant to stress. In general, the use of hydro-priming is recommended for modifying the stress of salinity in Fenugreek.
  Keywords: Carotenoid, Chlorophyll, Indian Fenugreek, Proline, Seedling length, Weight Index
 • Mehdi Arefrad *, Nadali Babayian Jelodar, Ghorbanali Nematzadeh, Ali Dehestani Pages 391-404

  Soybeans are considered as a main source of oil and protein production in the world. On the other hand, soybean seeds are one of the most important sources of protein that is directly or indirectly (in the livestock industry) in the human diet due to its favorable and inexpensive proteins. In this study some of agronomic characteristics (such as: plant height, number of branches, number of pods, seed weight, seed yield and day to maturity) and also seed storage protein quality properties (such as: soluble protein content, protease inhibitors contents and lectin protein) in six mutant lines and nine cultivars were studied. The results demonstrated that the 032-240-D-P1 and 032-240-D-P4 mutant lines have a high grain yield potential in addition to desirable agronomic traits. In terms of qualitative properties of grain proteins, Nekador and Caspian cultivars had the highest protein and the highest of albumin and globulin storage proteins, respectively. Also, the evaluation of anti-nutritional factors also revealed that all the mutant lines and Arian cultivar had the lowest protease inhibitors (PIA) and lectin (HAU) protein, which could be considered as promising genotypes for the soybean breeding programs. Results from this study suggested that the 032-240-D-P4 mutant line by high seed yield and the lowest of anti-nutritional factors could be studied as a new variety.

  Keywords: Agronomic traits, Anti-nutrients proteins, Lectin protein, Protease inhibitors, Soybean