فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 615 (هفته سوم اردیبهشت 1400)
 • پیاپی 615 (هفته سوم اردیبهشت 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/05
 • تعداد عناوین: 3
|
 • فهیمه رشیدی فکاری، سپیده حاجیان، سودابه درویش، حمید علوی مجد صفحات 126-133
  مقدمه

  بی‌اختیاری ادرار، عارضه‌ی مزمن و یک استیگمای اجتماعی (Social stigma) است. از عوامل مهم و تاثیرگذار بر توانایی کنار آمدن بیماران با ماهیت‌های مزمن، حمایت اجتماعی است که بر رفتارهای بیماران اثرگذار است و سبب تغییر کیفیت زندگی می‌شود، اما حمایت اجتماعی می‌تواند روشی برای ارتقای کمک‌جویی درمان نیز باشد. هدف از انجام این مطالعه، تبیین نقش حمایت اجتماعی بر کمک‌جویی درمان زنان با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادرار می‌باشد.

  روش‌ها:

  در این مطالعه‌ی کیفی، 20 زن با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادراری، مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و عمیق انجام شد. برای واکاوی داده‌ها، از نرم‌افزار مکس کیودا (MAXQDA) استفاده شد.

  یافته‌ها:

  تحلیل تجارب مشارکت کنندگان، دو درون‌مایه را نمایان ساخت. درون‌مایه‌ی خلا حمایتی شامل سه طبقه‌ی اصلی «حمایت اطلاعاتی ناکارآمد اطرافیان»، «فقدان حمایت همسر»، «فقدان حمایت خانواده» و درون‌مایه‌ی حمایت فعال شامل دو طبقه‌ی اصلی «حمایت اطلاعاتی اطرافیان»، «همدلی همسر» بود.

  نتیجه‌گیری:

  حمایت اجتماعی کارآمد از منابع متفاوت همچون همسر، خانواده و دوستان، می‌تواند بر ترغیب و ایجاد رفتارهای کمک‌جویی درمان زنان با بی‌اختیاری ادرار نقش مثبت به‌سزایی داشته باشند؛ در حالی که حمایت اجتماعی منفی و ناکارآمد اطرافیان، می‌تواند از موانع مهم در پی‌گیری برای درمان بیماری محسوب شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، زن، بی اختیاری ادراری، مطالعه ی کیفی
 • مهدی صیدیوسفی، زینب کدخدا، سمانه جدیدی، نسرین عبدی کیکانلو، مهلا محمدزاده، زینب فغفوری صفحات 134-141
  مقدمه

  ایسکمی مغزی باعث ایجاد آسیب‌های ساختاری و عملکردی برگشت ناپذیری در نواحی خاصی از مغز به ویژه هیپوکامپ خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد که فعالیت‌های ورزشی ممکن است ضایعات ناشی از ایسکمی مغزی را کاهش دهند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر محافظتی تمرین ورزشی بر بیان پروتئین عامل رشد عصبی (Nerve growth factor یا NGF) در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ به دنبال سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر است.

  روش‌ها:

  تعداد 24 سر موش نر Wistar با وزن 300-250 گرم به طور تصادفی انتخاب و به سه گروه (شم، ایسکمی/شاهد و ایسکمی/مورد) تقسیم شدند. Ratهای گروه مورد به مدت 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته بر روی تردمیل دویدند. ایسکمی به روش انسداد کاروتید مشترک به مدت 45 دقیقه ایجاد شد. از رنگ‌آمیزی Nissl جهت بررسی میزان مرگ سلولی و جهت ارزیابی بهبود وضعیت عملکردی و حرکتی، از آزمون Ladder استفاده شد. به علاوه، بیان پروتئین NGF به روش ایمونوهیستوشیمی مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته‌ها:

  ایسکمی مغزی، باعث افزایش اختلالات عملکردی و میزان مرگ نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ شد. در مقابل، تمرین ورزشی پس از آسیب ایسکمی باعث کاهش چشم‌گیر در مرگ سلولی و بهبود عملکرد حسی- حرکتی می‌شود. همچنین، بیان پروتئین NGF در گروه مورد نسبت گروه شاهد بیشتر بالاتر بود (050/0 > P).

  نتیجه‌گیری:

  زمانی که تمرین ورزشی استقامتی به عنوان روشی درمانی و توان‌بخشی پس از ایسکمیک مغزی تجویز شود، اثرات معنی‌داری بر افزایش بیان پروتئین NGF می‌گذارد و احتمال دارد از این طریق، موجب کاهش سلول‌های مرده و نیز بهبود عملکرد حرکتی گردد.

  کلیدواژگان: ورزش، سکته ی ایسکمی مغزی، عامل رشد عصبی
 • اطهر امید، حمیده منتظری صفحات 142-144

  ارزیابی فراگیران، به لحاظ ماهیت و پیچیدگی‌های خاص خود، ازگسترده‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات آموزشی است. یکی از تهدیدهای موجود در این فرایند، تقلب در آزمون‌ها است. مساله‌ی تقلب در آزمون‌ها، به لحاظ شیوع در غالب جوامع، موضوعی به نسبت عمومی و فراگیر است و محدود به مرز جغرافیایی و دانشگاه و موسسه‌ی خاصی نیست. به خصوص، در شرایطی که به دلیل اپیدمی کرونا، دانشگاه‌ها آزمون‌ها را به صورت مجازی برگزار می‌کنند، تقلب یک دغدغه‌ی اساسی برای استادان و موسسات است. تقلب در امتحان، نوعی فریب‌کاری و عمل غیر صادقانه محسوب می‌شود و در برخی متون، مترادف نادرستی تحصیلی محسوب می‌شود و یا اقدام دانشجو به منظور قلمداد نمودن کار تحصیلی دیگران به جای خود است. تقلب، می‌تواند تاثیر مخربی بر کارکرد، شهرت و ماندگاری یک موسسه داشته باشد. وقتی موسسات دانشگاهی تقلب را کنترل نکنند، نتیجه‌ی آن نارضایتی کارفرمایان از عملکرد شغلی دانش‌آموختگان آن موسسات دانشگاهی خواهد بود...

  کلیدواژگان: ارزیابی آموزشی، جنبه های اخلاقی، سیستم های آنلاین
|
 • Fahimeh Rashidi-Fakari, Sepideh Hajian, Soodabeh Darvish, Hamid Alavi-Majd Pages 126-133
  Background

  Urinary incontinence is a chronic complication and a social stigma. One of the important and influential factors on the ability of patients to cope with the nature of chronic diseases is social support that affects patients’ behaviors, and changes the quality of life. However, social support can also be a way to improve treatment-seeking help. The aim of this study was to explore the role of social support in treatment seeking among the women with experience of urinary incontinence.

  Methods

  In this qualitative study, 20 women with experience of urinary incontinence referred to teaching hospitals in Tehran, Iran, were purposefully selected. Data collection was done through semi-structured and in-depth interviews. MAXQDA software was used for data analysis.

  Findings

  In the data analysis of participants' experiences, two themes were emerged, support deficiency theme including three main categories of “incompetent information support by others”, “lack of spouse support”, and “lack of family support”, and active support theme including two main categories of “informative support by others” and “spouse empathy”.

  Conclusion

  Effective social support from different sources such as spouse, family, and friends can play a significant positive role in encouraging and creating treatment-seeking behaviors in women with urinary incontinence. While negative and inefficient social support by others can be considered as important obstacles in pursuing the treatment of the disease.

  Keywords: Social support, Woman, Urinary incontinence, Qualitative evaluation
 • Mehdi Seydyousefi, Zeinab Kadkhoda, Samaneh Jadidi, Nasrin Abdi-Keykanlo, Mahla Mohammadzadeh, Zeinab Faghfoori Pages 134-141
  Background

  Brain ischemia causes irreversible structural and functional damages to specific parts of brain particularly the hippocampus. There are evidences that show exercise training may decrease the damages inflected on brain. The purpose of this research was to examine the effect of exercise training on nerve growth factor (NGF) in hippocampus CA1 region following cerebral ischemia stroke in male Wistar Rats.

  Methods

  24 male Wistar rats weighing 250-300 g were randomly assigned into three groups including Sham, Ischemia/Control, and Ischemia/Exercise. The rats in the exercise groups ran on a rat treadmill for 45 minutes per day five days a week for 8 consecutive weeks. Common carotid artery occlusion procedure was employed for 45 minutes to induce ischemia. Cresyl violet (Nissl) was used to neuronal death, and ladder rung walking test was used to evaluate motor and functional recovery. In addition, NGF protein expression was assayed by immunohistochemistry.

  Findings

  Brain ischemia increased neuron death in CA1 region in hippocampus and impaired motor performance on the ladder rung task. In contrast, post-ischemic exercise considerably reduced neuron death and improved skilled motor performance. In addition, NGF protein expression was significantly higher in ischemic/exercise group than the ischemic/control group (P < 0.05).

  Conclusion

  When exercise is prescribed as a treatment and rehabilitation method after cerebral ischemia, it had significant effects on increasing NGF protein expression, and may reduce dead cells, and improve motor function.

  Keywords: Exercise, Ischemic stroke, Nerve growth factor
 • Athar Omid, Hamideh Montazeri Pages 142-144

  Assessment of learners, due to its nature and complexity, is one of the most widespread and controversial educational topics. One of the threats in this process is cheating; cheating is a major concern for professors and institutions, especially when universities conduct exams online due to the Covid-19 pandemic. It means to consider the academic work of others in its place. Cheating can have a devastating effect on the performance, reputation, and longevity of an institution. When academic institutions do not have control over cheating, the result will be employers’ dissatisfaction with the graduates’ job performance. The first line of defense to prevent cheating is the adoption of ethical codes. In this regard, it is necessary to hold empowerment courses for teachers to train them to design appropriate questions. Other factors include setting a time limit for each question, designing questions with different arrangements, random distribution of questions, holding several midterm exams and reducing the volume of end-of-semester test resources, changing the scoring system to qualitative, matching the taught content with the exams, facilitate vague and complex lessons, project assessments, and reduce exams. The use of web-based cameras (webcams) as a technology-based solution to prevent cheating has also been suggested. Artificial intelligence and image processing, including special software, can also be used to monitor the student's body and face movements, and report suspicious behavior to the teacher. The use of Lockdown Browser also restricts the student's ability to search for resources during the test.

  Keywords: Educational assessment, Ethical aspects, Online systems