فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی شمس الدینی*، عزت الله قاسمی صفحات 1-17

  بنا بر اصول توسعه پایدار انسانی تامین نیازهای اولیه و اساسی شهروندان یک جامعه امری مهم و الزامی می باشد. یکی از مهم ترین این ضروریات نیاز به تامین مسکن برای اقشار مختلف می باشد. امروزه مسکن یکی از مسایل حاد کشورهای درحال توسعه است، بطوری که مهاجرت های داخلی، مشکلات مربوط به عرضه ی زمین، فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی هایی که در زیرساخت های اقتصادی این کشورها وجود دارد، از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تامین سرپناه در اینگونه کشورها را به شکلی غامض و چندبعدی درآورده است. در این میان مالکیت مسکن با توجه به اهمیتی که در بعد اجتماعی و روانی شهروندان دارد، امری مهم است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مالکیت مسکن در نواحی چهارگانه شهر سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری با رویکرد توسعه پایدار می باشد، این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جهت تحلیل پژوهش از مدل تصمیم گیری ویکور و برای وزن دهی به شاخص ها از مدل سلسله مراتبی AHP استفاده گردیده است.

  کلیدواژگان: مسکن، مالکیت مسکن، توسعه پایدار، شهر سامان
 • علی اکبر جمالی*، محمدعلی حکیمی صفحات 19-28

  فرسایش که یکی از آنها زمین لغزش است پدیده ایست که هرساله باعث هدر رفتن بسیاری از منابع آب وخاک و تخریب منابع طبیعی می شود. هدف تهیه و تحلیل نقشه زمین لغزش ها و تاثیر آن در تولید رسوب در حوزه آبخیز چلگرد شهرکرد است. برای تهیه نقشه خطر زمین لغزش لایه های اطلاعاتی شیب، ارتفاع از سطح دریا، شاخص پوشش گیاهی، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از گسل و فاصله از چشمه‏ها استفاده گردیدند. سپس محدودیت‏ها و عوامل به ترتیب استانداردسازی بولین و فازی شده، پس از وزن‏دهی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تلفیق نهایی فازی انجام شده، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش فازی تهیه گردید. نتایج حاصله نشان داده که 49 درصد از اراضی منطقه موردمطالعه در پهنه های خطر بالا و خیلی بالا قرارگرفته است. در این تحقیق فاصله 500 متری از جاده و 400 متری از آبراهه، شیب 50-15 درصد، ارتفاع تا2600 متر و کاربری‏های کشاورزی و باغ و همچنین سازندهای خان کت و نیریز بیشترین درصد مساحت لغزش‏هارادرخود جای داده اند که البته احتمال بروز زمین لغزش در حواشی جاده‏ها و آبراهه‏ها با شیب‏های متوسط به مراتب از سایر نقاط بیشتر است که در مدیریت آبخیز با توجه به رسوب و فرسایش باید به این مناطق بیشتر توجه کرد.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، پهنه بندی خطر، حوزه آبخیز، فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • محمدرضا هاشمی*، اسماعیل شیعه، حسین ذبیحی صفحات 29-44

  پردازه های محرک توسعه یکی از رویکردهای متاخر ادبیات بازآفرینی شهری در جهان و ایران هست. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر آن است تا با بهره گیری ازتجارب علمی و عملی در شهرهای منتخب جهان (انگلیس، هلند و ایران) ودر راستای دستیابی به هدف مقاله عوامل موفقیت اجرای پردازه های یاد شده را بیان دارد. برای این منظور پنج نمونه از اجرای پردازه های محرک توسعه انتخاب انتخاب گردید. با استفاده از روش ANP در نرم افزار super desicion نسبت به مقایسه زوجی معیار ها ، زیر معیار ها و گزینه ها اقدام شده و در نهایت پس از بدست آوردن اوزان مرتبط با آنها ، این نتیجه حاصل شده است که در سطح معیار ها مهمترین عوامل موفقیت پردازه های موصوف تکیه بر معیارهای اجتماعی و اقتصادی است. اما به صورت جزیی تر عواملی چون بهبود محیطی(معیار زیست محیطی) ، فضای همگانی (معیار اجتماعی) ، بازیگران اقتصادی ، برند سازی و بهبود مسکن (معیار اقتصادی) ، خدمات عمومی ، توجه به زمینه و بافت و در نهایت بهره برداری از زمین (معیار کالبدی) از مهمترین عوامل اجرای بهینه پردازه های محرک توسعه است. 

  کلیدواژگان: بازآفرینی، پردازه های محرک توسعه، روشanp
 • آلاله بقالیان*، وحید قبادیان صفحات 45-60
  افزایش مشکلات دنیای مدرن و رشد روزافزون جمعیت منجر به افزایش ساخت و سازهای بشری در جهت رفع نیازهای گسترده جمعیت گردیده است. این امر از یک سو سبب مصرف بیش از حد انرژی ، افزایش آلودگی های محیطی و از دست دادن حجم عظیمی از منابع طبیعی و از سوی دیگر سبب نادیده گرفته شدن نیازهای روانی، فرهنگی، اجتماعی انسان ها گردیده است. از اینرو سامانه های پایدار در اولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند .کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون در پی اجرای این سیاست ها در جهت حل مشکلات مختلف فرهنگی، زیست محیطی هستند. پیامد های مثبت ناشی از کنترل این آسیب ها و به حداقل رساندن آنها باعث به وجود آمدن سامانه های صدور گواهی نامه پایداری نظیر لیید در آمریکا و بریام در انگلستان گردید. با توجه به وضعیت کشور ایران در زمینه مصرف بی رویه انرژی و سرعت ساخت و سازها، در این مقاله ابتدا سامانه های لیید و بریام به عنوان نمونه های موفق جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس، با در نظر گرفتن هویت، فرهنگ و سایر عوامل موثر بر روابط اجتماعی مردم، ضوابطی در جهت ایجاد یک سامانه ارزیابی پایداری ساختمان سبز در ایران پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: لیید، بریام، ایران، سامانه پایداری، ساختمان سبز
 • مرتضی بنا*، رحیم سرور، ریباز قربانی نژاد صفحات 61-77
  در عصر حاضر یکی از مهمترین چالش های شهر تهران موضوع حریم و اداره آن است به طوریکه تغییر کاربری ها و پیدایش کانون های شهری جدید به ویژه در پهنه جنوبی وغربی تهران بسیار نابسامان و مغشوش شده است.در تحقیق پیش رودرنظر داریم ظرفیت نهادهای تاثیرگذار درصیانت وتوسعه پایدارحریم منطقه 19را بر اساس چهارمولفه ظرفیت توانایی نهادها، ظرفیت یکپارچه بودن نهادها، ظرفیت دانش نهادها و ترتیبات قانونی مناسب مورد بررسی قرار دهیم.نوع تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و اکتشافی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.جهت تجزیه و تحلیل آماری در بخش یافته های توصیفی از درصد فراوانی و میانگین؛و در بخش استنباطی از آزمونهای تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان میدهد هیچ کدام ازظرفیت های مولفه های اشاره شده در سطح مطلوب وبالایی قرار ندارند. همچنین بررسی میانگین رتبه نشان می دهد که ظرفیت یکپارچه بودن نهادها بالاترین میانگین بین این مولفه ها با مقدار 3.15 را دارد
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، ظرفیت سنجی نهادی، حریم منطقه 19، مدیریت یکپارچه
 • هوال خرازیان*، محمد اخباری، عبدالرضا فرجی راد صفحات 79-96

  توسعه اقتصادی یکی از رویکردهای عمده کشورها نسبت به مناطق مرزی به شمار می رود.این کشورها برای جبران عقب ماندگیها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و برای رسیدن به توسعهای متعادل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی ساکنین مناطق مرزی منجرگردد نیازمند شناخت صحیح و برنامهریزیهای مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقهای است هستند.توسعه اقتصادی و امنیت در مناطق مرزی تاثیرات متقابلی برهم دارند به گونه ای که هر اقدامی در فرایند پژوهش توسعه تاثیرات مستقیمی بر امنیت میگذارد.به این ترتیب، مناطق دارای شاخصهای بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبتبه مناطق توسعه نیافته تر برخوردار هستند.از این رو ،نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی و با هدف تحلیل مولفه های توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی بورالان تا سردشت ،در صدد پاسخگویی به این سوال هستند : مولفه های تاثیرگذار توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی بورالان تا سردشت کدامند؟

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه اقتصادی، امنیت پایدار، منطقه مرزی، بورالان
 • دلشاد خضری*، زهرا پیشگاهی فرد، عزت الله عزتی صفحات 97-116
  چکیده نقشه سیاسی جهان از سال 1648 میلادی زمانی که طبق معاهده وستفالیا حق حاکمیت حکومت ها در قلمرو سرزمینی آنها به وسیله قدرت های بزرگ اروپایی به رسمیت شناخته شد تاکنون دچار تحولات زیادی شده است. در قرن بیست و یکم محور تفکرات و تحولات ژیوپلیتیکی قومیت ها و ملیت ها خواهد بود بطوری که در قرن حاضر شاهد رشد جنبش های استقلال خواهانه ی مناطق جدایی طلب در مناطق مختلف ژیوپلیتیکی جهان هستیم. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و نیز با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی از طریق تکنیک تحلیل مسیر با نرم افزارLisrel ، بدنبال ارزیابی و اریه ی مدل عملیاتی از عوامل تاثیرگذار بر استقلال مناطق جدایی طلب و تاثیر آن بر خودآگاهی و افزایش جنبش های جدایی طلب می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل سیاسی 48/80، نظامی- امنیتی 34/78، سرزمینی 62/74، ژیواکونومیک 07/60، ژیوپلیتیک 12/55، ژیوکالچر 76/50 و هیدروپلیتیک 38/47، بیشترین ضریب معناداری را با استقلال مناطق جدایی طلب دارند و استقلال این مناطق نیز با خودآگاهی و افزایش جنبش های جدایی طلب رابطه ی معناداری دارد. همچنین نتایج شاخص های برازش مدل نشان داد مدل طراحی شده با داده های نمونه برازش مناسب و ارتباط نزدیکی با فرض های نظری دارد.
  کلیدواژگان: جدایی طلبی، استقلال خواهی، مناطق ژئوپلیتیکی، خودآگاهی، تکنیک تحلیل مسیر
 • تعیین مناطق مستعد احداث بیمارستانهای صحرایی با استفده از مدل AHP فازی در محیط GIS با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی منطقه نصرآباد اصفهان)
  حسن آتشگاهی*، اسماعیل یزدانی صفحات 117-132

  یکی از مسایل مهم دفاع در مقابل حملات هوایی و زمینی جهت حفظ جان نیروها و کاهش تلفات، داشتن امکانات درمانی و بیمارستان های مناسب و به تعداد کافی در محل هایی می باشد که اصول پدافند غیرعامل و ملاحظات مکانیابی مدنظر قرار گرفته باشد. پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق کاربردی بارویکردی توصیفی- تحلیلی و استفاده از نظر کارشناسان نظامی، جهت مکانیابی بهینه بیمارستان های صحرایی با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره،  FUZZYAHP، در محیط GIS انجام پذیرفته و در پایان، مکان های مستعد جهت استقرار بیمارستان های صحرایی در منطقه نصرآباد مشخص گردید. در این تحقیق معیارهایی چون ارتفاع، شیب، دسترسی به راه ها، پوشش اراضی، فاصله از مواضع استقرار نیروهای خودی و توپخانه سبک دشمن، قابلیت دید، دسترسی به محل های مناسب فرود بالگرد و فاصله از آبراهه ها مدنظر قرار گرفته و سپس به معیارها وزندهی بر اساس نظرات کارشناسان انجام پذیرفت و نقشه پهنه بندی مکان های مناسب احداث بیمارستان تهیه گردید. نتایج حاصل از مکان یابی نشان می دهد که درحدود 95 هکتاراز زمین های منطقه که تقریبا5 درصد ازکل منطقه را در بر دارد، مناسب ترین مناطق جهت استقرار این واحدها با توجه به معیارهای درنظرگرفته شده می باشد

  کلیدواژگان: بیمارستان صحرایی، FUZZYAHP، تصمیم گیری چندمعیاره، سامانه اطلاعات جغرافیایی
|
 • GHASEMI EZATOLLAH Pages 1-17

  According to the basic principles of sustainable human development, accommodating the basic needs of citizens is an important and essential topic. Providing housing for various social classes is one of the most important necessities. Today, housing is one of the most acute problems in developing countries so that domestic migration, problems relating to the supply of land, lack of adequate resources, poor economic management, lack of comprehensive housing planning, and other housing shortcomings in the country's economic infrastructure, on the one hand, and the rapid increase in urban population, on the other hand, have made housing a complex and multi-dimensional problems in such countries. Homeownership is an important topic due to its importance in citizens` social and psychological aspects. Considering sustainable development, this article aims to assess homeownership in four municipal districts in Saman, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran. A descriptive-analytical study was performed. In terms of the objective, the study is applied. Vikor Decision-Making Model was employed for the analysis. AHP was used to weight indicators. Findings indicate that the levels of quality are as follow concerning the housing ownership in four districts: District 1 (0.710), relatively poor; District 2 (0.406), medium; District 3(0.847), poor, District 4 (0.130), optimal.

  Keywords: Housing, Homeownership, Sustainable development, Saman
 • AliAkbar Jamali *, MohamadAli Hakimi Pages 19-28

  Erosion such as landslide is phenomenon that causes wasting of many water and soil resources and destructing natural resources. The objective is landslide hazard mapping. Landslide can be the main source for sediment supply. The region was Chelgerd watershed in Shahrekord. For landslide hazard mapping, information layers including slope, elevation lithology, land use, distance to road, distance to stream, distance to fault and to springs as effective parameters of landslide have been recognized and digitized. After fuzzy standardizing of constraints and factors by methods fuzzy and Boolean weighing factors using the analytic hierarchy process (AHP) was incorporated. Final phase, landslide hazard zonation map was prepared. Results show that 49 percent of studied land are high and very high risk zones located. In this study, the most landslides occur in 500 meters from road and 400 meters from Stream with dip ranging from 15 to 50 percent at the elevation of 2600 meters moreover, agricultural lands and gardens within Khankat and Neyriz formation contain the most landslides. Since the possibility of landslide in the vicinity of roads and Stream, with medium dip is very high. It is necessary to be considered in managing of the area.

  Keywords: AHP, Landslide hazard mapping, watershed, fuzzy
 • Mohammadreza Hashemi *, Esmaeil Shieh, HOSSEIN ZABIHI Pages 29-44

  Catalyst projects are one of the most recent approaches to urban regeneration literature in the world and in Iran. . In this research, using descriptive-analytical methodو attempting to use the scientific and practical research in selected cities of the world (England, the Netherlands and Iran) and in order to achieve the purpose of the article, the success factors of the implementation of the mentioned projects are expressed. for achiving this goal, five examples of implementation of development Catalyst project from selected countries were selected. In process using the ANP method in Super decision software, a pairwise comparison of the criteria, sub-criteria and options was performed and, finally, after obtaining the weights associated with them, It is concluded that at the level of criteria, the most important factors in the success of the projects are reliance on social and economic criteria. But in more detail, such as environmental improvement(environmental criteria), public space (social criteria), economic actors, branding and improvement of housing (economic criteria), public services, attention to context and fabric and, ultimately, land use (physical criteria) One of the most important factors is the optimal implementation in Catalyst project.

  Keywords: regeneration, Catalyst project, ANP Method
 • Alaleh Baghalian *, Vahid Ghobadian Pages 45-60
  Increasing problems of the modern world and growth of population have led to a meaningful increase in the speed of constructions to meet the demands of the population. This, in one hand, has caused excessive consumption of fossil fuels, environmental pollution, losing a large amount of natural resources and on the other hand has led to marginalization of the psychological, cultural, social and local needs of the people in the constructions. Thus, sustainable construction programs have been given a high priority in the development policies of industrialized countries. The positive economic outcomes of controlling such issues and minimizing their effects resulted in establishment of sustainable certification programs, such as LEED in the United States and BREEAM in the UK. Considering Iran’s situation in excessive consumption fuels along with high speed of construction, in this paper, initially, two successful world class systems of LEED and BREEAM for issuing sustainability certifications were studied. Then, by considering the identity, culture and other factors affecting the social relations of the people, criteria’s for establishing a sustainable evaluation system for green building certification in Iran is suggested.
  Keywords: LEED, BREEAM, Iran, sustainable programs, Green building
 • Morteza Bana *, Rahim Sarvar, Rebaz Ghorbaninejad Pages 61-77
  In the present era, one of the most important challenges in the city of Tehran is the issue of privacy and its management, so that the changes in the utilization of the new city centers, especially in the southern and western parts of Tehran, are very fragile and confusedIn the present study, we consider the capacity of the institutions involved in the sustainable development and development of District 19 on the basis of the capacity of institutions, the capacity of institutions integrated, the capacity of knowledge of institutions and appropriate legal arrangements. The type of research is based on the purpose of exploratory and descriptive-analytical method. For statistical analysis, the descriptive findings of the frequency and mean of percentages are used. In the inferential part, one-sample T and Friedman tests have been used. The results show that none of the potentials of the mentioned components are in a desirable and high level. The average rating also indicates that the integrated capacity of institutions has the highest average of these components with a value of 3.15.
  Keywords: Sustainable development, Institutional Capacity Building, Privacy Of District 19, Integrated Management
 • Haval Kharaziyan *, Mohamad Akhbari, Abdolreza Farajirad Pages 79-96

  Economic development is one of the major approaches of countries to the border regions. These countries need to compensate for backwardness, escape from political, economic and cultural poverty, and to achieve a balanced and comprehensive development that can improve the lives of inhabitants of the border regions. Proper understanding and optimal planning at the national and regional levels. Economic and security development in the border regions has a reciprocal effect, so that any action in the development research process There is a direct impact on security. Thus, regions with high development indicators have higher security coefficients than non-developed regions. Hence, the authors use a descriptive analytical method and use library studies and field studies to analyze the components Economic development on the sustainable security of the Boralan border region to Sardasht seeks to answer this question: What are the effective components of economic development on the sustainable security of the Boralan border region to Sardasht?

  Keywords: development, Economic Development, Sustainable Security, Border Region, Boralan
 • Delshad Khezri *, Zahra Pishghahi, Ezzatolla Ezzati Pages 97-116
  Abstract The world’s political map has under gone many changes since 1648 when, under the Treaty of Westphalia, great European powers officially recognized each state’s sovereignty over its own territory. In the twenty-first century, geopolitical thoughts and developments will be centered around ethnicities and nationalities, as we are already witnessing the growth of independence-seeking movements in separatist regions of different geopolitical areas. The present study aimed to investigate and propose an operational model for the factors influencing the independence of separatist regions and its impact on self-awareness and the rise of separatist movements. The present research was a descriptive-analytical survey in which the data were collected through desk and field studies and then were analyzed using path analysis in LISREL. The results showed that political 80/48, military-security 78/34, and territorial factors 74/62, geo-economics 60/07, geopolitics 55/12, geoculture 50/76, and hydro-politics 47/38, respectively, had the most significant relationship with the independence of separatist regions. There was also a significant relationship between the independence of such regions and self-awareness and the rise of separatist movements.The results of model fit indices, indicated that the proposed model was well fitted with the sample data and was closely related to theoretical assumptions.
  Keywords: Separatism, Independence, Geopolitical regions, Self-awareness, Path analysis
 • Determination of susceptible areas for field hospitals using a fuzzy AHP model in GIS environment with passive defense approach
  Hassan Atashgahi *, Esmaeel Yazdani Pages 117-132

  One of the important issues of defense against air and ground attacks is to protect the lives of troops and reduce casualties, have proper medical facilities and adequate hospitals in places where inappropriate defense principles and location considerations are taken into considerationThe present study was conducted as a descriptive-analytic barometric applied research and used by military experts to optimize the location of hospitals by using one of the multi-criteria decision making methods (FUZZYAHP) in the GIS. The end of the research indicated that susceptible places for the establishment of field hospitals in the Nasrabad area were identified. In this research, criteria such as elevation, gradient, access to roads, land cover, distance from the position of forces and artillery enemy style, visibility, access to suitable helicopter landing sites and distance from the waterways are considered. Then the weighting criteria were performed based on the experts'' opinions and the zoning plan of the appropriate places for the construction of the hospital was prepared.The results of the locating show that about 95 hectares of land in the region, which accounts for approximately 5percent of the total area, is the most suitable area for the deployment of these units according to the criteria considered

  Keywords: Field hospital, FUZZYAHP, Multi-criteria decision making, GIS