فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسحاق طاهری سرتشنیزی* صفحات 5-20

  مستندات مقال نشان داد که علم اقتصاد و به دنبال آن، نظام اقتصادی باید به گونه ای باشد که بتواند مقدرات و برآیند سنن الهی در عالم هستی را در زندگی انسان تحکیم و تثبیت کند. چرخش نظم هستی بر مدار عدالت الهی و توجه خاص خداوند به انسان استوار است و دخالت علم و اراده انسان ها در عرصه تشکیل جامعه و حکومت نباید در تقابل با مشیت و سنن الهی در حوزه تشریع، تعاملات و زندگی انسان ها گردد. اما زمینه های پیدایش علم اقتصاد عاری از هرگونه نگاه الهی به عالم و سنن حاکم بر آن بود و این علم جهت تامین ثروت و سودآوری آن شکل گرفت. از این منظر، علم اقتصاد رایج و نظریه های دنیانگرانه اقتصادی ثمری جز استثمار و استعمار اکثریت افراد و رشد نجومی ثروت اغنیا ندارد. در چنین فضایی بازگشت به آموزه های اقتصادی قرآن به عنوان زیرساخت اقتصاد مقاومتی، ضرورت و اهمیت حیاتی دارد؛ اقتصادی که جهت آن را سنن الهی، مقام انسان در هستی، جامع نگری و عدالت رقم می زند. معلوم شد که باورمندی به وعده های الهی، دل سپردگی به آموزه های حکیمانه قرآنی و اراده قوی در تحقق نظام اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی، عدالت اقتصادی، اقتصاد جامع نگر، نظام اقتصادی
 • عبدالله حاجی علی لالانی، سلمان قاسم نیا*، مهدی جلالوند صفحات 21-36

  احکام شرعی به مجموعه قوانینی اطلاق می شود که خداوند متعال برای رسیدن انسان به سعادت وضع نموده است. احکام حکومتی در اسلام، به آن بخش از احکام اطلاق می شود که شمای اجرایی و جزیی داشته و از سوی حاکم اسلامی با تبعیت از شریعت و در راستای احکام کلی دین، برای اداره جامعه اسلامی و بر اساس مصالح امت جعل می گردد تا به سبب آن مقدمات سعادت انسان فراهم شود. اعتقاد به وجود چنین اختیاری برای فقیه عادل پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توسط امام خمینی (ره) برجستگی خاصی پیدا نمود. این مسیله، ریشه در اندیشه های بنیادین ایشان از جمله نگاه ویژه به سیاست و گستره آن در دامنه احکام اسلامی، نگاه خاص به حکومت و لزوم و اهمیت آن در نظام فکری اسلام و نیز نگاه وی به مدل حکومت در عصر غیبت دارد.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، حکم حکومتی، حکم ولایی، سیاست، حکومت
 • نقی آقازاده* صفحات 37-55

  ضرورت وجود مجالس و پارلمان ها در حکومت های امروزی بر هیچ کس پوشیده نیست. در حکومت اسلامی نیز لزوم وجود چنین نهادی، غیر قابل انکار است. نمایندگان مجلس دارای وظایف و اختیاراتی هستند که موجب گشته خواه ناخواه اجرا و عملیاتی ساختن آنها، متضمن نوعی اعمال ولایت و سرپرستی باشد. در اندیشه اسلامی هیچ اعمال ولایت و نفوذ امری نسبت به مردم، مشروع نیست، مگر اینکه ماذون از طرف خداوند متعال باشد. این اصل اساسی مورد توافق همه فقها و از جمله امام خمینی (ره) می باشد. بنابراین برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیت لازم را جهت اعمال قدرت داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس مستندی برای آنان وجود داشته باشد. از میان فقها، بررسی اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان نظریه پرداز بزرگ حکومت اسلامی، در خصوص مستندات مشروعیت نمایندگی مجلس، از اهمیت فراوانی برخوردار است.  با مراجعه به آراء امام (ره) در این خصوص، دو راهکار مختلف برای اثبات مشروعیت نمایندگی مجلس فراچنگ می آید؛ راهکار نخست: تسری مشروعیت از فقها به نمایندگان است و مورد دیگر: احتجاج به ادله مشروعیت وکالت در فقه اسلامی می باشد.

  کلیدواژگان: مشروعیت، نمایندگی، مجلس، تقنین، امام خمینی(ره)، وکالت
 • محمدجعفر صادق پور* صفحات 57-73

  مقدار دیه در قتل عمد، شبه عمد و خطا برابر است و در هر یک از این گونه ها، یکی از اصناف شش گانه ای که فقها برای دیه مشخص کرده اند، پرداخت می شود. با این وجود در صورتی که جانی، شتر را به عنوان دیه برگزیند، سن و سال صد شتری که می پردازد در هر یک از این سه نوع قتل متفاوت است. فقها در رابطه با خصوصیات سنی و عناوین شترهایی که در قبال قتل شبه عمد پرداخت می شوند، بر یک رای نیستند. از سخنان ایشان دراین زمینه، پنج نظر مختلف استنباط می شود. منشا این اختلاف نظرها، روایات گوناگونی است که درهرکدام، چینش شتران پرداختی و سن وسال آنها، به گونه ای متفاوت با روایات دیگر توصیف شده است. نگارنده در این نوشتار، با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن شده تا دیدگاه امام خمینی (ره) را دراین خصوص، بررسی نموده و به وجوه تمایز و اشتراک نظریه ایشان با دیگر فقها بپردازد. می توان دیدگاه امام خمینی (ره) در این خصوص را نظریه ششم در تعیین دیه قتل شبه عمد محسوب کرد. ایشان در پی اعتقاد به عدم ترجیح روایات بر یکدیگر، پس از طرح احتمال تخییر جانی، در اخذ به روایات وارده، در نهایت، ضمن حکم به احتیاط در پرداخت شترهایی که ارزش بیشتری دارند، مصالحه جانی با اولیای دم را بهترین و متقن ترین راهی می داند که از سویی مانع اجحاف بر اولیای دم می شود و از سویی دیگر، مورد رضایت جانی خواهد بود.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، دیه، قتل شبه عمد، خلفه، حقه، جذعه، بنت لبون
 • سید محمود موسوی* صفحات 75-97

  یکی از ایراداتی که به نظریه مردم سالاری دینی گرفته می شود این است که مبانی انسان شناختی مردم سالاری مبتنی بر مفاهیم مدرنیستی از جمله اومانیسم و سکولاریسم است و این نوع حکومت هیچ وجه اشتراکی با حکومت دینی که مبتنی بر اندیشه توحیدی است ندارد؛ لذا حکومت دینی با مردم سالاری قابل جمع نیست. در پاسخ به این شبهه باید گفت لفظ مردم سالاری دینی ناظر به دو سطح تحلیل شکل و محتوا می باشد. مردم سالاری ناظر بر شکل حکومت و دینی ناظر بر محتوای حکومت است. از طرفی دیگر، بین لیبرالیسم و مردم سالاری خلط صورت گرفته است. اسلام با لیبرالیسم منافات دارد نه با مردم سالاری. مردم سالاری نوعی روش حکومتی است که ماهیت روش شناختی دارد؛ در حالی که لیبرالیسم ماهیتی هستی شناختی دارد. استفاده از روش مردم سالاری در حکومت ولایت فقیه ناظر به استفاده از عقل در اداره امور جامعه است که در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) جایگاه خاصی دارد. از نمودهای بارز نقش عقل در اداره جامعه، ساختارسازی و ابزارسازی حکومت است که از جمله آن، استفاده از روش مردم سالاری در حکومت ولایت فقیه است.

  کلیدواژگان: مردم سالاری دینی، مردم سالاری، عقل
 • مصطفی قربانی*، محمود پروانه صفحات 99-112
  پیامد تحولات منطقه ای به ویژه مذاکرات هسته ای و انعقاد برجام، دیدگاه ها و رویکردهای متمایزی را در بین نخبگان فکری و سیاسی بر محور رابطه جمهوری اسلامی با غرب به ویژه آمریکا نمایان ساخت. در این بین رهبر انقلاب اسلامی با احساس خطر نسبت به احتمال تضعیف گفتمان انقلابی گری، بر تداوم آن تاکید کرده اند. در منظر ایشان عناصری چون استحکام ساخت درونی نظام، اقتصاد مقاومتی، استکبارستیزی به ویژه آمریکاستیزی و جهاد کبیر (مقابله با نفوذ) دال های محوری گفتمانی است که می توان از آن تعبیر به ماندگاری انقلاب کرد. در آرای رهبر انقلاب، این گفتمان از یک سو زمینه پیشرفت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، تداوم و حفظ سیرت و تمایز هویتی انقلاب اسلامی در مقابل رقبای غیر انقلابی و استکباری است.
  کلیدواژگان: استحکام ساخت درونی، اقتصاد مقاومتی، جهاد کبیر، استکبارستیزی، انقلابی گری
|
 • EsHaq Taheri Sarteshnizi * Pages 5-20

  As is understood by documentations of the paper, economics and, following it, an economic system has to be of such a nature that they may reinstate divine traditions in human’s life. The order of universe is based on divine justice and special attention to human beings and, therefore, man’s will and science in the process of forming society and government must not run against influence of Divine ordinance and traditions in legislature, interactions and human life. Yet, the grounds leading to Economics have been of no divine consideration on the universe and ruling traditions; in this way, this science has been originally directed to wealth and benefit. In this regard, the current economics and worldly economic theories would only result in exploitation, colonization and astronomical growth in wealth of the rich. In such a situation, a return to economic teachings of Islam as foundation of resistive economy is of vital importance, an economy oriented towards divine traditions, human’s stand in universe, all-out consideration and justice. It has been revealed that belief in divine promises, fondness for divine teachings and a strong will, plays an important role in realization of resistive economy.

  Keywords: Resistive Economy, Islamic economy, Economic Justice, Comprehensive Economy, Economic System
 • Abdullah Haji Ali Lalani, Salman Ghasemnia *, Mahdi Jalalvand Pages 21-36

  Decrees of Divine law consist of rules and regulations revealed by God for human being to attain bliss. Governmental Decrees in Islam include such executive and detailed orders that Islamic rulers following Sharia and general principles of religion infer in order to manage Islamic society with respect to nation’s best interests which ultimately lead to bliss. Belief in such a will for righteous Faqih, being rooted in his fundamental ideas including his special perspective on politics and its extent in Islamic decrees, his special perspective on government and its necessity and importance in Islamic system of thought and his view of a ruling model at the time of absence, was significantly emphasized by Imam Khomeini after Islamic revolution.

  Keywords: Imam Khomeini, Governmental Decree, Politics, Government
 • Naqi Aqazadeh * Pages 37-55

  Necessity of parliament and congress in today`s government may not be doubted by any one and so is in an Islamic government. Parliament deputies are bound to such duties and rights that performing them needs a kind of guardianship and authority. In Islamic thought, no type of exerting guardianship and authority is divinely permitted other than that given by the Supreme God to faqih. Therefore, a reasonable documentation is needed for parliament deputies to have such a legality and right. To solve the problem, among foqaha, studying Imam Khomeini’s thought as the great theoretician of the Islamic revolution is of great importance. Referring to Imam Khomeini’s ideas, we meet two solutions in the field. One is extending legitimacy as far as it includes legislature and the other is regarding parliament right as a kind of attorneyship given to the deputies by people.

  Keywords: Legitimacy, Representation, Parliament, Legislature, Imam Khomeini, Attorneyship
 • MuhammadJafar Sadeqpour * Pages 57-73

  The amount of blood money for willful homicide, somewhat willful homicide and manslaughter is equal in any case, and for each, one of the six classes of things determined by Faqihs is paid. In spite of the fact, in the case that the culprit chooses camels as a way of payment, different age of camels in each case has to be regarded. Foqaha do not agree on ages and titles of camels in the case of somewhat willful homicide. In this regard, five different views may be construed from their remarks. The origin of all these disagreements may be found in various traditions which refer to the arrangement and age of camels differently. The author in this paper has used the library method with a descriptive-analytical approach to analyze Imam Khomeini’s view in this regard and to find a common ground between his and other foqaha`s ideas. Imam’s idea may be deemed as the sixth theory in determining the blood money for somewhat willful homicide. Rejecting any preference in the traditions and having proposed a possibility for giving option to criminal with reliance to the traditions, Imam Khomeini has viewed lack of preference in the traditions and ruled the criminal on the basis of caution to pay more valuable camels. Finally, he has ruled criminal and murdered family`s compromise as the best and most reasonable way that would prevent any injustice to the latter, on one hand and would satisfy the former on the other hand.

  Keywords: Imam Khomeini, blood money, Somewhat Willful Homicide, Khalefa, Heqqah, Jaz`a, Bent Labun
 • Seyyed Mahmoud Mousavi * Pages 75-97

  One of the objections made to the theory of religious democracy is that anthropological foundations of democracy are based on modernist concepts such as humanism and secularism, while such a government has no common ground with a religious one which is based upon monotheist thoughts; thus a religious government cannot be coupled with democracy. With regard to this misconception, it is important to note that religious democracy is made of two layers of form analysis and content. Democracy has to do with the form of the government and religion has to do with the content. In other words, in the objection democracy and liberalism have been put in place of one another misleadingly. What Islam disagrees with is liberalism not democracy. Democracy is a way of ruling with a methodological nature but liberalism has an ontological nature. Implementing democracy in Vilayat-e Faqih guarantees the use of reason in social affairs which has special place in Imam Khomeini’s political thought. One of the obvious manifestations of the use of reason in handling society is the structure and tool making by government which includes the implementation of Democracy in Vilayat-e Faqih government.

  Keywords: Religious Democracy, democracy, Reason
 • Mustafa Ghorbani *, Mahmud Parvane Pages 99-112
  As a result of the latest regional developments, particularly the nuclear deal and the joint comprehensive plan of action, various views and approaches appeared among intellectual and political elite regarding the relations of Islamic Republic with the West, especially with USA. Such being the case, the supreme leader sensed danger against revolutionary discourse and Islamic Revolution to be weakened and, therefore, emphasized its continuation. In his view, such elements as stability of inner structure of the system, resistive economy, anti- arrogance, especially anti Americanism and the great jihad are key points for the revolution and revolutionary discourse to be alive. In supreme leader’s idea, this discourse paves the way for progress and efficiency of Islamic Republic and helps preserve the nature and character of the Islamic revolution against non-revolutionary and arrogant adversaries.
  .
  Keywords: Discourse, Stability of the Inner Structure, Resistive Economy, Great Jihad, Anti Arrogance, Revolutionary