فهرست مطالب

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) - پیاپی 47 (بهار 1400)

نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)
پیاپی 47 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • عبدالعزیز دولتی بخشان، علی محمد موذنی* صفحات 13-44

  پیشوند فعلی پر /par/por/: و شکل های تغییر یافته آن (فر، فل) در فعل های یک پیشوندی پرستیدن، فرمودن و فعل های دو پیشوندی پراگندن، پراکندن، فلخمیدن وفرغانیدن، یکی از ده ها پیشوندی است، که به اول مصدرهای ساده در زبان فارسی و دیگر زبان های ایرانی، از زبان ایرانی باستان تاکنون افزوده شده و معنی خاصی را به فعل افزوده است، اما با گذر زمان و سیر تحول طبیعی زبان فارسی و عامل مهم تر، انتقال مرکزیت فرهنگی و سیاسی زبان فارسی از خاستگاه آن در خراسان و فرارودان به مرکز و غرب ایران (عراق عجم، آذربایجان و فارس) که عامه مردم به زبان هایی غیر از فارسی تکلم می کردند، و فقط خواص علما، شاعران و نویسندگان دوزبانه که فارسی را به عنوان زبان رسمی، آموزشی و ادبی آموخته بودند، بسیاری از مصدرهای پیشوندی، ناشناخته مانده و به کاربرد مصطلح و معمول آن ها در متون رسمی، ادبی و تاریخی بسنده شده است، مصدرهای ساده ستیدن (پرستیدن)، مودن (فرمودن)، گندن (آگندن، پراگندن)، میدن (خمیدن، فلخمیدن)، نیدن (غانیدن، فرغانیدن)، حتی در خراسان مهجور و متروک گردیده است.جستجوی پیشوند تاریخی «پر /par/،/por/» در متون مکتوب زبان فارسی و دیگر زبان ها و گویش های ایرانی (مرده و رایج) و حتی همسایه (حوزه زبان سانسکریت) و گردآوری اطلاعت و تفسیر و تحلیل آن، این واژه را  که صاحب نظران، در مقوله حرف انگاشته اند، به واژه ای مرکب از ریشه فعلی و پسوند (ر) ارتقاء داده است، و همچنین ده ها پیشوند تاریخی دیگر نیز ارزش جستجو و پژوهش را دارند.

  کلیدواژگان: پر، por، par، پیشوند تاریخی، پر ریشه فعل، قید کمال و غایت، قید تاکید و تشدید، فعل دو پیشوندی، تحول معنایی پر، زبان فارسی، زبان بلوچی
 • عارفه دهقانی، منوچهر اکبری* صفحات 45-69
  در این مقاله، به بررسی لحن ها و ابزارهای ایجاد لحن در شاهنامه پرداخته ایم. این لحن ها در زمان ها و شرایط و مکان های مختلف و در مواجهه با مخاطب های مختلف و در جایگاه های مختلف، متمایز هستند. در این بررسی، به انواع لحن ها رسیدیم؛ معمولا دو لحن، همزمان با هم به کار رفته و گاهی نیز به بیش از دو لحن در یک گفتار برمی خوریم. گاهی گفتار یک شخصیت، با اینکه طولانی بود، تا آخر، تنها با یک یا دو لحن همراه بود. گاهی نیز گفتاری کوتاه بود ولی لحن تغییر می کرد؛ مثلا ابتدای گفتار، پرخاشگرانه بود ولی در ادامه، مهربانانه سخن می گفت و همین تغییرات بی شمار لحن ها و انواع گوناگون آن در شاهنامه، سبب می شود که طولانی بودن ابیات این شاهکار عظیم، ملال آور نشود و با هنر فردوسی، حتی گاهی مخاطب آن چنان تحت تاثیر لحن گفتار، قرار بگیرد که ناخودآگاه حالت چهره و نوع خواندنش تغییر کرده و با آن شخصیت هم ذات پنداری کند.
  کلیدواژگان: شاهنامه، انواع لحن، ابزارهای ایجاد لحن، هنر فردوسی، گفتار
 • صبا پژمان فر، احمد ذاکری* صفحات 71-100

  در این مقاله نظریه ساختارگرایی تکوینی بوردیو به کار گرفته شده است تا میزان تاثیر طبقه اجتماعی و میدان تولید فرهنگی در ذوق و قریحه زیبایی شناختی فردوسی سنجیده شود. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جاست که سهم ویژگی های فردی فردوسی در منظوم کردن شاهنامه را بسنجیم. بنابراین بعد از تعریف و تحدید کلی نظریه بوردیو، در بخشی از این پژوهش به شناخت طبقه اجتماعی فردوسی پرداخته ایم و از آنجاکه فردوسی از طبقه دهقانان بوده و این طبقه ریشه در ایران دوره ساسانی داشته، طبقه دهقان را به طور کامل بررسی کرده ایم. در بخش دیگری ویژگی های میدان فرهنگی ایران قرن چهار و پنج را بررسی کرده ایم. بر اساس بررسی های صورت گرفته و با روش توصیفی تحلیلی (کتابخانه ای) این نتیجه به دست آمد که قسمتی از ذوق زیبایی شناختی فردوسی به علت طبقه اجتماعی اوست و طبقه دهقان وی را در فراگیری آموزه هایی توانمند کرده است که در ذوق و قریحه او تاثیرگذار است. همچنین نقش عادت واره های او در میدان فرهنگی زمان مورد بحث، او را به سمت آموزه های ادبی و علمی ایران که نقش در هویت ایرانی دارد می کشاند و بنابراین کنشی (استراتژی)  در پیش می گیرد که همانا سرایش شاهنامه است.

  کلیدواژگان: ذوق زیبایی شناختی، طبقه اجتماعی، میدان فرهنگی، فردوسی، بوردیو
 • اسماعیل حسین پور، حسن بساک* صفحات 101-132
  بررسی مواجهه پادشاهان با منتقدان نیازمند تبیین مبحث حقوق مخالفان است که می تواند نوع نگاه حاکمان را نسبت به مردم در مثنوی به خوبی نمایان کند. پادشاهان در مثنوی به «نیک شاهان» و«بدشاهان» تقسیم می شوند که سلیمان و فرعون نماد این دو گروه هستند. بدشاهان که به سبب داشتن خوی استبدادی و حب جاه، خود را محق و مردم را مکلف می دانسته اند حقی برای مردم و مخالفان قایل نبوده اند که در این تحقیق موضع بد شاهان نسبت به مخالفان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله که به شیوه توصیفی و تحلیل محتوا به انجام رسیده است پس از تعاریف پادشاه و مخالفان و اشاره به حق مخالفان، و تبیین موضع مولانا در خصوص پادشاهان و همچنین موضع پادشاهان در قبال منتقدان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم شده است که موضع منفی شامل نقدناپذیری، خشم، حیله و نفاق، قتل، حبس و شکنجه و تهدید مخالفان می شود و در موضع مثبت به عفو و بخشش، انتقادپذیری، سکوت، احتیاط در کیفر مجرمان اشاره شده است که موضع منفی نسبت به مخالفان، نمود و بسامد بالاتری در مثنوی دارد.
  کلیدواژگان: پادشاهان، مخالفان، مثنوی معنوی، مولوی بلخی
 • سعید یزدانی*، هاله چراغی صفحات 133-156
  ژاک لاکان (Jacques Lacan) در نظریه «مرحله آینه»، بر نقش اساسی تصویر آینه در رشد روان شخص تاکید می کند. او به اهمیتی که تصویر آینه‏ ای در هویت اجتماعی و زبانی فرد دارد اشاره می کند. مفهوم دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد «نگاه خیره» است که با نظریه لاکان درباره «مرحلهآینه» پیوند دارد. از نظر لاکان «نگاه خیره» مرد بر «نگاه خیره» زن برتری دارد. «نگاه خیره»‏ مرد با زن به عنوان ابژه ای که جایگاه پایین تری دارد، برخورد می کند. در مقاله حاضر، نویسنده سعی کرده است با استفاده از روش توصیف و تحلیل محتوا، نظریه لاکانی «نگاه خیره» و «مرحله آینه» را در اشعار فروغ فرخزاد مورد بررسی قرار دهد. اشعار فروغ  بازتابی از احساسات و تفکرات او است، لذا این مقاله می تواند زمینه مهمی را برای گسترش رویکرد لاکانی بر اشعار فروغ فراهم سازد. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان به ارتباط بین «نگاه خیره» و «مرحله آینه» لاکانی با اشعار فروغ پی برد. یافته ها بر این موضوع دلالت می کنند که فروغ قصد داشته است از طریق اشعارش هویتی را که جامعه و سنت ادبی برای او و زنان دیگر در نظر گرفته است به چالش بکشاند؛ او قصد داشت به خود واقعی برسد. به همین منظور، او توانست بخوبی از آینه به عنوان استعاره استفاده کند و مانند بسیاری از شعرای مدرن، از تصویر آینه و «نگاه خیره» حاصل از آن، ذهنیت زنانه و بحران هویتی خودش را به تصویر بکشاند.
  کلیدواژگان: نگاه خیره، مرحله آینه، سوژه، لاکان، واقعی، خیالی
 • هادی کریمخانی، ماه نظری* صفحات 157-177
  ارزش هر داستان در پیوند بین دو رویه سطح و ساختار است. بنابراین، شناخت ساختار روایی داستان و توصیف و تشریح شخصیت های داستانی، یکی از مهم ترین نکته ها در بحث از متون ادبی شناخته شده است. شخصیت از عناصر کلیدی هر روایت است با اعمال و گفتار خود نقش آفرینی می کند. گرماس، ازجمله صاحب نظرانی است که در بررسی شخصیت های داستان، الگوهای کنشی را طراحی کرده است. مقاله حاضر، به شیوه تحلیلی - توصیفی، به بررسی شخصیت در رمان «سلحشور» اثر عبدالحسین صنعتی زاده می پردازد. نتایج حاصل از بازتاب الگوی گرماس بر این اثر داستانی، حاکی از آن است که این الگوی کنشی کاملا در این رمان قابل تطبیق است. این رمان تاریخی دارای شخصیت های متعددی است که می توان آن ها را طبق الگوی کنشی گرماس، با عناوین کنش یار، کنشگر، ضد کنشگر، کنش گزار و کنش پذیر طبقه بندی کرد و هدف را مبنای این طبقه بندی قرار داد.
  کلیدواژگان: سلحشور، عبدالحسین صنعتی زاده، گرماس، الگوی کنشی، شخصیت
 • معصومه سادات میرجعفری، علیرضا فولادی* صفحات 179-204
  مهدی اخوان ثالث، شاعر نوگرای معاصر، در بحبوحه نفوذ فرهنگ غربی، کوشید به فرهنگ ایرانی توجه نشان دهد و برای این منظور، آیین التقاطی و مبهم و خیالی مزدشتی را از تلفیق گرایش فردی و خیرخواهانه زردشت و گرایش اجتماعی و عدالت خواهانه مزدک پدید آورد. مقاله حاضر سعی داشته است با کاربرد روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ گوید که آیا اخوان در باور به معاد، تا حد معادباوری ایرانیان باستان پیش رفته است؟ بر پایه دیدگاه پژوهشگران، مزدک از جهت اصول دین، پیرو آیین زردشت بوده است و در این آیین، برزخ و داوری فردی و چینودپل یا همان صراط و بهشت و دوزخ و داوری جمعی و کیفر نهایی گناهکاران برای رهایی آنان از کدورت گناه و سرانجام، فرشکرد، طرحی روشن دارد. این مقاله، سرانجام نتیجه می گیرد که ضمن 153 شعر نیمایی و 5 شعر سپید و جمعا 158 شعر آزاد اخوان، 59 بار در 50 جزء شعر و 4 بار در 4 کل شعر و جمعا 63 بار در 33 شعر به موضوع معاد برمی خوریم و درصد شعرهای دارای موضوع معاد به نسبت شعرهای آزاد این شاعر، 88/20 است. با این حال، نگاه او به معاد، ضمن شعرهای آزاد وی، بیشتر نگاه دنیوی و گاه تشکیک آمیز و حتی تکذیب آمیز است و بنابراین با معادباوری ایرانیان باستان میانه ندارد.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، شعر معاصر فارسی، مهدی اخوان ثالث، شعر آزاد، معاد
 • فروغ نفیسی، حسین اسماعیلی*، رقیه ابراهیمی زاد صفحات 205-228

  مردم تاجیکستان  بعد از سال ها جدایی، از سرزمین کهن و مهد شاعران و دانشمندان بزرگ زبان فارسی در خراسان بزرگ، با بازیافتن استقلال، بار دیگر فرصت برگشتن  به هویت اصلی خود را می یابند و درصدد سروسامان دادن به فرهنگ و ادبیات فارسی، این میراث گران بهای نیاکان ما، برمی آیند، و  به آرزوی دیرین خود جامه عمل می پوشانند، با بررسی آثاری که  شاعران این دیار، بعد از استقلال سروده اند، متوجه می شویم که اغلب این سرایندگان، با یادآوردن گذشته ارزشمند خویش در روزگار خراسان بزرگ و برای آن چه که در این مدت جدایی از دست داده اند، حسرت می خورند و گله و شکایت از سرنوشت خویش دارند. به طوری که در آثار اخیر تعداد زیادی از شاعران تاجیکستان، دریغ یاد (نوستالوژی) و حسرت  برای گذشته فرهنگ و زندگی اجتماعی گذشته آنان  به خوبی آشکار است. در این مقاله با (روش توصیفی - تحلیلی) بررسی اشعاری  از صدرالدین عینی، بازار صابر، گلرخسار صفی آوا و  لایق شیرعلی از زاویه دریغ یاد می پردازیم. تا به عمق اندوهان علاقه مندی این شاعران  مبارز و  وطن پرست  به  فرهنگ و ادبیات فارسی  سرزمین  مادری پی ببریم.

  کلیدواژگان: دریغ یاد، تاجیکستان، صدرالدین عینی، بازار صابر، گلرخسار صفی آوا، لایق شیرعلی
 • حمیدرضا جدیدی* صفحات 229-258

  روضه الشهدای ملا حسین واعظ کاشفی (د. 910ق) تصویرگر واقعه عاشورا با بیانی ادیبانه و جذاب و یکی از اولین مقاتل فارسی و از تاثیرگذارترین آثار پیرامون واقعه کربلاست. این اثر پس از نگارش تا به امروز، به سبب گسترش اخبار مجعول و تحریف وقایع، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است، به شکلی که آن را از جمله مهمترین دلایل اشاعه اخبار دروغین و ضعیف تاریخی در مورد حادثه عاشورا دانسته اند. در این مقاله ادبی- تاریخی با بهره جویی از روش تحلیلی - توصیفی، پس از توضیحات مختصری پیرامون ویژگی های اجتماعی- فرهنگی پایان عصرتیموری و آثار و زندگانی کاشفی، ضمن بیان و نقد نظریات مختلف در مورد این اثر و نویسنده آن همچنین ذکر انواع تحریف در واقعه عاشورا، به دلایل ورود مجعولات و تحریفات تاریخی به این کتاب و علل اقبال عمومی به آن پرداخته شده و منابع مورد استفاده و شیوه روایت کاشفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش مبین این حقیقت است که مسایلی مانند ضعف منابع مورد استفاده کاشفی، شیوه های روایت داستانی و صوفیانه او؛ تکیه بر حافظه مولف به دلیل اشتغال وی به امر وعظ و توجه به انشاءپردازی به جای دقت در نقل وقایع و قصد کاشفی به عنوان واعظی شیعی در ایجاد ارتباط عاطفی مردم روزگارش با اهل بیت (ع)، از مهمترین دلایل ورود تحریفات به این کتاب است. همچنین می توان گفت تیموریان خراسان فضایی ایجاد کردند که نتیجه اش پذیرش تشیعی شد که بعدها صفویه به تبلیغ و رسمیت بخشی به آن همت نمودند.

  کلیدواژگان: تحریفات تاریخی، روضه الشهدای کاشفی، مقتل، عاشورا، عزاداری، تیموریان
 • ندا بصاری، عزیز حجاجی کهجوق*، آرش مشفقی صفحات 259-284
  در ایجاد تناسب بین فضای عرفان و هنر همان گونه که سالک در مقام شهود، به دیده های خویش مومن است؛ هنرمند نیز در خلق اثر بدیع با چنین حالتی روبرو خواهد بود و این توفیق نیز مستلزم نیل به یک حقیقت ثابت و یک محبوب است که در ابداع اثر هنری، حقیقت به ظهور رسیده در این مجال، به صورت تابلو نقاشی جلوه گر شده است. تحقیق در مفهوم عرفانی سماع و صورت شناسی آن در عناصر زیبایی رنگ و نقاشی، زمانی گویاتر می گردد که به سیر تلفیقی آن با نقاشی مدرن پرداخت و این مجال، که به روش توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است؛ زیبایی شناسی را تا جایی پیش می برد که می توان یک محور کاربردی تری را ارایه داد. این پژوهش، با ایده پردازی آمیخته با تخیل نویسنده و با راهنمایی رسام جهت نقش پردازی افکار و ایده های نوین وی، برای نخستین بار همراه با تصاویری که مخلوق ذهن خلاق نویسنده است به نمایش گذاشته شده. هدف غایی این جستار مدعی است که نقاش هنرمند بتواند با تلفیق یکی از سنت های سلوک (سماع) که آن را از نگارگران سلف اخذ کرده است؛ با استناد به ظواهر طبیعت به صورت نمادین و با خلط رنگ های مذهبی، همراه با نگرشی عرفانی به اصل و مبدا، آن را به تصویر بکشد.
  کلیدواژگان: عرفان، سماع، نقاشی، هنر تلفیقی، مدرن
 • رضا رفایی قدیمی مشهد، خلیل پروینی* صفحات 285-330
  قرآن کریم، به مثابه والاترین متن اسلامی، همواره آبشخور شاعران پارسی سخن بوده است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر قرآن کریم بر تصویرسازی در غزل عرفی شیرازی، از شاعران پیشگام سبک هندی در قرن دهم است. مدعای اصلی پژوهش حاضر این است که عرفی در غزلیات خود از واژه های قرآنی در خلق تصاویر نازک خیالانه و بدیع، سود جسته است و واژه های قرآنی، در غزل او در بسیاری از موارد، از جنبه زیبایی شناسی و تصویرآفرینی قابل بررسی و تحلیل هستند.  برای اثبات این مدعا، و نیز بررسی جایگاه قرآن در شعر عرفی، غزلیات او از حیث تاثیرگذاری قرآن بر تصویرآفرینی در حوزه دو علم بیان و بدیع مورد بررسی قرار گرفته است و انواع وام گیری های این شاعر از قرآن کریم در خلق تصاویر شعری، واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش ترین استفاده عرفی از قرآن کریم در خلق تصاویر، در اغراق نازک خیالانه و نیز در ساخت استعاره صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: عرفی شیرازی، بلاغت، قرآن کریم، غزل، تصویرسازی
 • جواد رحیمی آتانی، فاطمه حیدری* صفحات 331-356

  بر اساس نظریه بینامتنی، هیچ متنی در انزوا شکل نمی گیرد و هر متنی به شکل صریح یا غیر صریح از کتب پیش از خود تاثیر می پذیرد. ژرار ژنت با مطالعه روابط متون به موضوع ترامتنیت دست یافت و آن را به پنج مقوله: بینامتنیت، زبرمتنیت (بیش متنیت)، فرامتنیت، پیرامتنیت و سرمتنیت طبقه بندی کرد. بر این اساس، هدف این مقاله بررسی این پنج مقوله میان آفرین نامه ابوشکور بلخی و بوستان و گلستان سعدی است که به شیوه کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی انجام شده است. هر دو شاعر در زمینه های: علم و خرد، سخن، بخت و اقبال، نکوهش طمع ورزی و ارزش قناعت، بهره بردن از زندگی و در سر متن ادبیات تعلیمی دارای مشترکاتی هستند. آثار سعدی به عنوان «زیر متن» (متن دوم) از آفرین نامه به عنوان «زبرمتن» (متن اول) به شدت متاثر بوده است و می توان گفت که آثار سعدی نمونه کاملی از مبحث ترامتنیت است که مقوله بینامتنیت و ترامتنیت بیشتری با زبر متن خود دارد.

  کلیدواژگان: سعدی، ابوشکور بلخی، بینامتنیت، ترامتنیت، پیرامتنیت
 • نسترن صفاری* صفحات 357-386
  با بررسی رفتار کلی انسان باستان با این شگفتی رو به رو می شویم، که تنها، عملی مقدس و سپندینه می شود که به طریقی با حقیقتی که فراتر از خود آن ها است، شریک و انباز شود و به همین واسطه بی درنگ این اعمال مانا و جاوید شده و از هستی سرشار می گردند؛ از این رو این اعمال در نظر مردمان کهن جلوه گاهی قدسی یافته و یادگار کرداری ازلی می شوند، چرا که از زمان تاریخی فناپذیر جدا شده و به زمان بی زمانی مثالی و باقی می پیوندد. بنابراین ارزش اعمال انسان بستگی به این دارد که چقدر این اعمال با کرداری آغازین ارتباط داشته باشد. سوگند نیز یکی از اعمال آیینی است که در خاطره ازلی انسان تبدیل به نمونه ای کهن شده است. وفای به عهد و پیمان در تاریخ مینوی بشر سابقه ای طولانی دارد و به آن روز باز می گردد که خداوند از انسان عهد گرفت، پیمانی که زنجیر وفای به آن تا ابد بر گردن انسان ها نهاده شد. قسم یا سوگند، آیینی است که می توان برای اثبات یک ادعا و یا برای رد اتهام و یا قبول انجام تعهدی در آینده باشد که برای ادای آن نیاز به مراسم آیینی است. بر این اساس می توان مراسم آیینی را نوع خاصی از گفتار و اعمال منظم (تکرارشونده) دانست، که از آموزه های خاطرات ازلی و ماورایی بشر سرچشمه می گیرد. این اعمال برای بیان احساسات دینی و مذهبی به کار گرفته می شود و به دلیل قدمت زیادی که دارند در بیشتر موارد با حماسه، اسطوره و سنت یک جامعه پیوند می خورند. حاصل این پژوهش که به روش تحلیل متن از نوع توصیفی-کتابخانه ای با شیوه مقابله ای و قیاسی است، نشان می دهد که برای سوگند آیینی موجود در متن کهن یادگار زریران، می توان نمونه مشابهی در شاهنامه (ادبیات فارسی دوره نو) یافت.
  کلیدواژگان: سوگند، آیین، سوگند آیینی، یادگار زریران، شاهنامه
 • شعله ابهری لاله، فاضل اسدی امجد* صفحات 387-411

  مفهوم خانه و کاشانه بار عاطفی دارد و به فرد حس امنیت، تعلق و پایداری می دهد؛ با این حال، دنیا برای فرد مهاجر یا استعمارشده «ناخانه ای» بیش نیست. پژوهش توصیفی_تحلیلی حاضر با استفاده از نظریه «هومی بابا»(HOMI BHABHA) درباره مفهوم «ناخانگی» (UNHOMELY)، به بررسی تجربه مهاجری لبنانی-امریکایی به نام فاطیما در رمان «شمارنده شب» (THE NIGHT COUNTER) اثر «عالیا یونس »(ALIA YUNIS) می پردازد. بابا معتقد است که ناخانگی زمینه رشد و خلاقیت را برای مهاجر فراهم می کند و در عین حال فرد به علت «پیوند خوردگی» (HYBRIDITY) در فضای انتقالی بینابینی میان «جهان و خانه» قرار می گیرد که فرهنگ غالبی ندارد. پرسش اصلی این پژوهش مبتنی بر این مطلب است که آیا  پیوند خوردن فرهنگی و هویتی آن گونه که بابا ادعا می کند فاقد برتری فرهنگی است؟ ضمن تایید کاربردی مفهوم ناخانگی هومی بابا، نتایج این بررسی نشان می دهد که در مورد فاطیما فرهنگ بومی بر فرهنگ غربی سلطه دارد زیرا که او همواره با توسل به میراث مذهبی و فرهنگ خود تلاش می کند که توان و نیروی ادامه زندگی در غرب را بیابد. سپری شدن سال های متمادی او را از دنبال کردن فعالیت های سنتی بازنمی دارد و همین دلیل بر برتری فرهنگی و حس ملی است تا عدم آن. بنابراین، ضمن وجود پیوندخوردگی، درجه پیوندخوردگی در افراد مختلف وابسته به میزان وابستگی آنان به سرزمین مادری، هویت فرهنگی و مذهبیست و این مسئله ای است که هومی بابا به آن اشاره نکرده است.

  کلیدواژگان: هومی بابا، پیوند خوردگی، ناخانگی، عالیا یونس، شمارنده شب
|
 • Abdollaziz Dolati Bakhshan, Ali Mohammad Moazani * Pages 13-44

  The verbal prefix par or por and its changed forms (far, fal) in one-prefix verbs as /parastidan/ , /farmoudan/ and two-prefix verbs as /paragandan/, /falakhmidan/ and /forghanidan/ is among dozen prefixes added to the beginning of simple infinitives in Persian Language and other Iranian languages since the ancient Persian language and have added a special meaning to the verb, but with the passage of time and the course of the natural development of the Persian language, and more importantly, the transfer of the cultural and political center of Persian language from its origins in Khorasan and Transoxiana  to the center and west of Iran (Non-Arab Iraq, Azerbaijan, and Fars), where the general people spoke in languages ​​other than Persian, and only bilingual elite, scholars, pots and writers have learned Persian as official, educational, and literary language, many of the prefix infinitives and simple infinitives which had taken prefix have remained unknown and their application in official, literary, and historical texts has been considered sufficient. The simple infinitives as /setidan/, /moodan/, /gandan/, /midan/, /nidan/ have even been abandoned in Khorasan.Searching for the historic prefix / par /por/ in the written texts of Persian language and other languages and dialects (dead and common), and even neighbor (Sanskrit language domain), and its data collection and interpretation and analysis, this term that pundits have placed in the category of )Letters( has been promoted to a compound word of the current root and the )re(suffix

  Keywords: historic prefix par, par-por, par as verb origin, perfection, end adverb, emphasis, exaggeration adverb, two-prefix verb, par semantic transformation, Persian language, Balochi language
 • Arefe Dehghani, Manuchehr Akbari * Pages 45-69
  In this paper, we examine the tone and tools of creating tone in the Shahnameh. These are distinct in various times, situations and places and in the face of different audiences and in different positions. In this review, we got into a variety of tone, usually two-tone, at the same time used together, and sometimes we are more than two tone in a speech. Sometimes a character, although it was long, was accompanied with only one or two tune. Sometimes the speech was short, but the tone changed, for example, the beginning of speech was aggressive, but in the continuation, he spoke, and the countless variations of the tone and its various types in the Shahnameh, caused that the long-being of this great feat would not be, and with the art of Ferdowsi, even sometimes the audience This is so influenced by the speech tone, which unconsciously changes the face mode and the type of reading, and with that character is also a essence.
  Keywords: Shahnameh, types of tone, tone creation tools, Ferdowsi art, speech
 • Saba Pezhmanfar, Ahmad Zakeri * Pages 71-100

  In the present research , Bourdieu's theory of genetic structuralism has been employed so that to measure the impact of the social class and cultural production area on ferdowsi's aesthetic taste. After the general definition of the theory , part of the research we have come to know Ferdowsi's social class and because Ferdowsi was a peasant class and this class was the root of Iran during the Sasanian era, we have fully examined the peasant class.In another section, we examine the characteristics of the fourth and fifth century cultural fields of Iran. Based on the findings, by descriptive – analytical methed (library), the result was that part of Ferdowsi s aesthetic taste is due to his social class and the peasant class has given him the opportunity to learn the teachings that have influenced his taste. Also, the role of his habituses in the cultural fieldof time of discussed. Hi is pulling towards the literary and scientific teachings of Iran, which are part of the Iranian identity and so there is a strategy that goes through Shahnameh.

  Keywords: Aesthetic taste, Social level, Cultural field, Ferdowsi, Bourdieu
 • Esmaeil Hoseynpoor, Hasan Bassak * Pages 101-132
  Kings in Masnavi are divided into "good kings" and "bad kings", which Soleyman and Pharaoh are the symbol of these two groups. The evil kings who have taken the rights of the people and the people due to the arbitrariness and the position of their friendship have not given any rights to the rights of the people and the opposition. In this study, the reaction of the evil kings to the opposition has been investigated. After defining the king and the opponents and referring to the right of the opponents, and to raise the idea of ​​Rumi about the kings and their characteristics, their position toward the opposition is divided into two groups: Positive and Negative that Negative reactions include denial of advice, anger, deceit, hypocrisy, murder, imprisonment, torture and threats of the opposition And in the positive reaction of forgiveness and forgiveness, counseling, silence, and Caution in punishing criminals have been investigated and The negative reaction to the opposition has more signs and symbols.
  Keywords: Kings, Opponents, Masnavi Manavi, Mowlana
 • Saeed Yazdani *, Haleh Cheraghi Pages 133-156
  In his theory of “mirror stage,” Lacan focuses on the fundamental role played by the mirror image in the development of man’s psyche. He refers to the importance of mirror image in the social and linguistic identity of the individuals. From Lacan’s perspective, man’s “gaze” is superior to that of the woman. Man’s “gaze” deals with the woman as the one who is endowed with a more inferior place than that of the former. The other concept considered in this article is the concept of “gaze,” that has an affiliation with Lacan’s theory of “mirror stage”. The author has made an attempt to study the impact of Lacanian “gaze” and “mirror stage” on Farrokhzad’s poem, using analytical-descriptive method. Since Forough’s poems have romantic characteristics and they reflect her own feelings and thoughts, thus this article can provide an important ground for offering better attitude towards Forough’s poems. The main research questions used in this article is how we can establish a relationship between Lacanian “gaze” and “mirror stage” and Forough’s poems. The results indicate that Forough has intended to challenge an identity ascribed to het by society and literary traditional through her poems; she intended to attain her real self. For the purpose, she could make use of mirror as metaphor, and like many other modern poets, present her feminine subjectivity and identity using “mirror image” and “gaze”.
  Keywords: Gaze, Mirror Stage, Subject, Lacan, Real, Imaginary
 • Hadi Karimkhani, Mah Nazari * Pages 157-177
  Valuable value is in the joints of the surface-structures. Therefore, recognizing the structure of narrative history, describing the nature of the historiography, is one of the most commonly used notices in the analysis of literary texts. The personality of the key element is a rosary with its acts and speech. Germas is one of the experts who has designed the action patterns in reviewing the characters of the story. The question is: is a warrior novel adaptable to the actor's model of the actor? The present article, in an analytical-descriptive manner, has examined the personality in the novel "Salahshoor" by Abdolhossein Industrialzadeh. The results of reflecting the pattern of Grams on this fictional effect suggest that this pattern of action is quite comparable in this novel. The historical novel has several characters that can be classified according to the actor's model of action, with actors, actors, actors, actors, actors, and actors acting in action. In this research, we try to model with the actor of Gremos, Find out the characters in the novel.
  Keywords: novel, warrior, german, acting pattern, personalit
 • Masoumeh Sadat Mirjafari, Alireza Fouladi * Pages 179-204
  under the influence of the Western culture, modern contemporary poet, Mahdi Akhavan Salis, tried pay attention to Iranian culture and, to this end, tried to create a reconciliation of Zoroaster's personal and charitable tendencies, social orientations, and justice-seeking. The present article tries to answer the question of the extent of his beliefs in the afterworld, using exact qualitative content analysis. The aim was to see whether in his belief in resurrection, Akhavan Salis proceeded to the same extent as the ancient Iranians? According to the scholars' view, Mazdak has been a follower of the Zoroastrian religion in terms of the principles of theology. In this tradition, the divine and individual judgment and the Chinadopal, the same path, paradise and hell, and collective judgment, and the ultimate punishment of the sinners to free them from the oppression of sin, and finally, The scarlet has a clear plan. This article   Finally, it concludes that 153 semi poetry and 5 white poems have been released, and in total 158 free verses of the Brotherhood, 59 times in 50 poetry and 4 times in 4 poems, and 63 times in total 33 poems related to resurrection, and the percentage of poems related to resurrection The poet's poetry ratio is 88/20. However, concludes that his view of the resurrection, in his free poems, is more of a gloomy, sometimes mocking and even libelous, nature and, therefore , does not coincide with the resurrection of the ancient Persians or any other belief in the resurrection.
  Keywords: Content Analysis, contemporary Persian poetry, Mahdi Akhavan Sales, free poetry, Resurrection
 • Forough Nafisi, Hosen Esmaili *, Rogheh Ebrahi Zad Pages 205-228

  After many years, the people of Tajikistan, from the ancient land and cradle of poets and Persian language universities in Greater Khorasan, with the opening of Esteghlal, once again find the opportunity to load themselves with identity and can organize in Persian and Persian literature, this heritage of our ancestors In our long-held dream of becoming a cover-up, we examine the works written by the poets of this land after independence, which are located on these servers, with reminders with promotional titles with their privileges in the time of Greater Khorasan and for what During this time of separation, they have lost their grief, regrets, and complaining about their fate can give you the responsibility to do so, and Tajik poets, nostalgic, and sympathetic to propaganda in culture and the use of these people. Use. In this article, with (commentary-analytical method) about poems by Sadr al-Din Aini, Saber Bazaar, Golrokhsar, the pages of Ava Wales Shirali from the sea angle and reminding the management of the program. Let's find out Persian and Persian literature of the motherland.

  Keywords: remember, Tajikistan, Sadr al-Din Aini, Saber Bazaar, Golrokhsar Safi Ava, Layeg Shir Ali
 • HamidReza Jadidi * Pages 229-258

  Mullah Hussein Kashefi's Martyrs Elegies book (910 A.H) which depicts Ashura's Events is one of the first books about the killings of Ashura which enjoy a literary language attraction of great influence. Since its writing, this book has been criticized its wrong narration of the history of this event. It is considered one of the first books giving wrong historical accounts with poor historical supports about event happening on Ashura. In this article, after a brief  account about the late Timurids era and Kashefi's biography, different ideas about this book and its author have been discussed along with the reasons for distortions mentioned in the book and public interest in it. Also resources used and his narration style have been studied.  The findings show that the main reasons for such distortions are Kashefi's lack of source, fictional narration style like Sufis, relying on his own memories as an orator, lack of accuracy  in his narrations of events, and Kashefi's intention to motivate Shiites of his time to create a connection with Prophet Mohammad 's family (PBUH). It can also be said that Timurids in Khorasan created an atmosphere from which a kind of Shiites was born by which the Safavids advertise this kind of shiism.

  Keywords: historical distortions, Kashefi'd elegy of the martyrs, death narrations, Ashura, morning, Timurids
 • Neda Bassari, Aziz Hojajjaji Kaijough *, Arash Moshfeghi Pages 259-284
  In creating a harmony between the atmosphere of mysticism and art, as the seeker as an intuition believes in his own views; The artist will also face such a situation in creating a novel work, and this success also requires achieving a fixed and beloved truth, which in the creation of the work of art, the truth that has emerged in this field, has been manifested in the form of a painting. The refinement of the mystical concept of hearing and its morphology in the aesthetic elements of color and painting becomes more expressive when it deals with its combined course with modern painting, and this opportunity, which has been written in a descriptive-analytical method; It takes aesthetics to the point where a more practical axis can be presented. This research, with ideation mixed with the author's imagination and with the guidance of a painter to role his new thoughts and ideas, has been exhibited for the first time along with images that are the creation of the author's creative mind. The ultimate goal of this research is to claim that the artist painter can combine one of the traditions of conduct (hearing) which he has taken from Salaf painters; To depict nature by referring to the appearances of nature symbolically and by mixing religious colors, along with a mystical view of the origin and origin.
  Keywords: mysticism, listening, painting, fusion art, modern
 • Reza Refaee Ghadimi Mashhad, Khalil Parvini * Pages 285-330
  The Holy Qur'an, as the holiest Islamic text, has always been the source of Persian poet. The purpose of this research is to investigate the effect of the Holy Quran on imaginaton in the Orfi Shirazi's Sonnet, a pioneer Indian poetry Style in the 10th century Hijri. The main claim of the present research is that Orfi has been used the Qur'anic words in the creation of narrow imaganation and exquisite images, and The Quranic words, in many cases, can be aesthetically and imaginatively analyzed. To prove this claim, and study the position of the Qur'an in the orfi poetry, his sonnets have been investigated in the context of the influence of the Qur'an on production of image in the field of two expression and oratory sciences. And The various types of borrowing of this poet from the Holy Quran in the creation of poetic images , Has been analyzed. The results of this research show that the most common use of the Holy Qur'an in creating images taking in narrow imagination exaggerated, as well as in the construction of metaphors.
  Keywords: Orfi Shirazi, rhetoric, Holly Quran, sonnet, Imagination
 • Javad Rahimi Atani, Fatemeh Heidari * Pages 331-356

  According to intertextual theory, no text is formed in isolation, and each text is influenced in an explicit or implicit way by the books before it.Gérard Genette studied the relationship of texts to the subject of transtextualite. He categorized it into five categories: intertextuality, hypertextuality, metatextuality,Paratextuality andarchitextuality. Accordingly, the purpose of this article is to examine these five categories between Abu-Shakur Balkhi'sAfarin-Name and Saadi'sBustan and Gulistan. It has been done in a library and descriptive-analytical way. Both poets have commonalities in the fields of: science and wisdom, speech, luck, greediness and the value of contentment, enjoying life and in the context of Didactic literature. Saadi's works have been strongly influencedAs "hypertext" (second text)From Afarinnameh as "hypotext" (first text)And we can say thatSaadi's works are a perfect example of the subject ofrelationship of texts transtextual That the category has more intertextuality and transtextuality with the hypotext of its text.

  Keywords: Saadi ‌, Abu-Shakur Balkhi, Intertextuality, Transtextuality, Paratextuality
 • Nastaran Saffari * Pages 357-386
  By investigating the general behavior of the ancient human being, we face a wonder that an action is considered holy if only it is related to something beyond human and mortal features and that is why such holy actions become immortal, timeless, and full of life. So in the conscience of ancient people, such actions are considered to be holy and they are reminders of an eternal deed that is separated from the mortal historical time and attached to a timeless immortal juncture. Therefore, the value of human actions depends on how much they are related to that first eternal deed. Oath is a ritual deed in the eternal memory of humankind which is turned into an old example. Being faithful to covenant has a long precedent in immaterial, spiritual, mankind history and it refers to that day in which God made a covenant with man, a pledge that put eternal fidelity chain around the human neck. An oath or pledge is a ritual that is used to prove a claim or reject an accusation or accept an obligation in the future that requires a ritual ceremony to be fulfilled. According to that, we can consider ritual ceremony as special and organized acts and words that originate from the eternal and transcendental memory of mankind. These actions are to explain the religious feelings, and because of their antiquity, in most cases, they are engaged with epic, myth, and traditions of a society. The result of this research which is a descriptive-library text analysis method with confrontational and deductive techniques shows that there is a similar example of olden Yadegar Zariran text ritual oath in Shahname (the new era of Persian literature).
  Keywords: oath, ritual, Ritual oath, Yadegar zariran, Shahname
 • SHOLEH ABHARI LALEH, Fazel Asadi Amjad * Pages 387-411

  The concept of home carries with itself an emotional and secure weight which usually gives one a sense of belonging and stability; however, for the migrant or the colonized subject the world is “unhomely”. Using the theories of Homi K. Bhabha concerning the unhomely, the present research attempts to focus on the dislocated state experienced by Fatima, the protagonist-narrator, in Alia Yunis’s novel, The Night Counter (2009), and the plurality that comes with being caught in the space of unhomely. In this research, the major question is that is there hierarchal privileges in cultural hybridity or not? Bhabha holds that hybridity is free from hierarchal privileges; while attesting to the wide range of practicality Bhabha's concept of unhomely enjoys in regard to the postcolonial diasporic communities, the researcher argues that there are such cases, as that of Fatima, in which the migrant manages to move beyond his or her geographical displacement and live a fully articulated cultural life in a Eurocentric culture via recourse to his or her native religio-cultural heritage. This proves the priority of one culture over the other rather than its absence as Bhabha claims since the passage of years do not prevent Fatima from following her native culture.

  Keywords: Homi Bhabha, Hybridity, (un)homely, Alia Yunis, The Night Counter