فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت مالی - پیاپی 32 (زمستان 1399)

نشریه چشم انداز مدیریت مالی
پیاپی 32 (زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا عیوض لو، یاسمن هاشمی*، امیرعلی قربانی صفحات 9-32
  مدل هشت عاملی اسکاکیر و لانکرسکی (2018)، بسط یافته مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2016) است. این دو محقق با افزودن سه عامل ریسک نکول، نقدشوندگی و مومنتوم سعی در بهبود قدرت تبیین کنندگی مدل داشته و دنبال یافتن پاسخی برای برخی نابهنجاری های این مدل بوده اند. هدف این پژوهش بررسی کارایی عوامل یادشده در قالب مدل قیمت گذاری دارایی ها در بازار سرمایه ایران است. یافته ها نشان می دهندکه قدرت توضیح دهندگی مدل ها تا حد بسیار زیادی به نحوه گزینش عوامل بستگی دارد. کارایی مدل ها در سطح معنی داری مورد توجه، مورد تایید نبوده است. لیکن نتایج درباره قدرت عوامل جدید و اثر آن ها بر ارتقای مدل پنج عاملی در ترکیبات مختلف نشان می دهد که در ترکیب تنها یکی از عوامل با مدل پنج عاملی، مومنتوم عملکرد بهتری داشته و ریسک نکول ضعیف ترین عملکرد را ارایه کرده است. در ترکیب دو عامل از میان عوامل، بررسی عرض از مبدا نشان می دهد که ترکیب ریسک نقدشوندگی و مومنتوم باعث بهبود بیشتری شده است.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری دارایی ها، مدل های فاما و فرنچ، آزمون GRS، ریسک نکول، ریسک نقدشوندگی، مومنتوم
 • محمد میرابی، محمد زارعی محمودآبادی* صفحات 33-56

  انتخاب سبد سرمایه یکی از مهمترین دغدغه های هر سرمایه دار می باشد و هدف نحوه توزیع سرمایه در بخش های مختلف به گونه ای است که بیشترین نرخ بازدهی را از دید سرمایه گذار داشته باشد. پس انداز در موسسات مالی و یا در قالب خرید اوراق قرضه و یا سرمایه گذاری در زمینه هایی همچون بازار مسکن، بازار سهام، بازار ارزهای خارجی و یا فلزات قیمتی همچون طلا و نقره از جمله انتخاب های مهم برای هر سرمایه گذار البته با درجه ریسک های متفاوت است. شرایط تصمیم سازی می تواند اطمینان کامل، ریسکی و یا عدم اطمینان کامل و تکنیک های تصمیم سازی می تواند بهینه سازی و یا ابتکاری باشد. تاکنون در طول چند دهه گذشته روش های مختلفی بسته به شرایط مسئله انتخاب سبد سرمایه ارایه شده است. در این پژوهش، یک الگوریتم فراابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک و بر اساس زندگی گروهی شیرها جهت یافتن یک سبد سرمایه مناسب برای سرمایه گذار در شرایط ریسکی معرفی شده است. استفاده از تخمین های خوش بینانه، محتمل و بدبینانه راهکاری است که در شرایط ریسکی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، موید کارآمدی روش معرفی شده در تعیین نحوه توزیع سرمایه در بخش های مختلف با معیار حداکثر بازدهی سرمایه است.

  کلیدواژگان: سبد سرمایه، نظریه پورتفولیو پیشرفته (MPT)، الگوریتم ژنتیک (GA)، الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA)، ریسک
 • محمدصادق عبداللهی پور*، محمدهاشم بت شکن، مصطفی سرگلزایی صفحات 57-80

  در این پژوهش بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) به عنوان یک شاخص سنجش عملکرد اقتصادی و تعدیل شده به ریسک تبیین و برای اولین بار براساس روش جدید مبتنی بر مطالعات اخیر برای همه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سالهای 1391 الی 1398 محاسبه گردید. روش محاسبه این شاخص در این پژوهش یکی از وجوه تمایز آن به شمار می رود. در گام بعد ضمن معرفی شاخص های کملز (CAMELS) و تبیین اهمیت آن ها، اثرشان بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره و رویکرد پانل دیتا، مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، بسیاری از بانک ها علی رغم افشای سودخالص درصورت-های مالی خود، از حیث این شاخص در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین براساس مدل اجراشده، اثر کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت، کیفیت سود و کیفیت نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک در بانک ها معنی دار تلقی شد، بدین معنا که با بهبود این شاخص ها می توان RAROC را نیز بهبود بخشید. از طرف دیگر رابطه ای بین کیفیت دارایی ها و حساسیت نسبت به ریسک بازار با این شاخص یافت نشد.

  کلیدواژگان: بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک، شاخص های کملز، زیان مورد انتظار، نرخ زیان نکول، بانک ها
 • سارا بیرانوند، محمد رضایی*، هادی کشاورز صفحات 81-107
  بازارهای سرمایه با هدف تخصیص و تجهیز منابع ایجاد شده اند. یکی از مهم ترین وظایف این بازار تامین نقدشوندگی است. با توجه به اینکه نقدشوندگی نوعی ریسک برای دارایی های مالی تلقی می شود و در دهه های اخیر نیز مورد توجه بسیاری از متخصصین اقتصادی بوده است، لذا بررسی تغییرات در سیاست های پولی و مالی و اثر آن بر  نقدشوندگی حایز اهمیت بوده و گامی موثر در جهت دهی به بازار سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی تاثیر بی ثباتی های پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر پرداخته شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های 43 شرکت فعال در صنایع انرژی بر بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی 1387 تا 1396 است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده است که بی ثباتی پولی و مالی تاثیر منفی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر دارند.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی، سهام انرژی، بی ثباتی پولی، بی ثباتی مالی، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری
 • مرتضی رفیعی، رضا حصارزاده*، فرزانه نصیرزاده صفحات 109-130
  کارایی اطلاعاتی، یک متغیر با اهمیت در بازارهای مالی است چراکه جریان سرمایه و تخصیص بهینه منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، متولیان بازارهای مالی به دنبال بهبود هر چه بیشتر کارایی اطلاعاتی می باشند. بر این اساس، در سال های اخیر، سامانه تدان، برای فراهم آوردن بستری برای ارایه گزارشات تحلیل گران در بازار سرمایه ایجاد شده است. هدف این پژوهش، بررسی تجربی میزان اثرگذاری گزارشات تحلیل گران در سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی است. بدین منظور اثر گزارشات تحلیل گران در سامانه تدان بصورت کلی و همچنین بصورت طبقه بندی شده بر کارایی اطلاعاتی 291 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. کارایی اطلاعاتی در این پژوهش با استفاده از دو روش نسبت واریانس و مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. در مجموع، نتایج این پژوهش بیان گر عدم تاثیرگذاری گزارشات سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. انواع آزمون های اضافی و تحلیل حساسیت، حاکی از استحکام این نتایج می باشد.
  کلیدواژگان: کارایی اطلاعاتی، سامانه تدان، گزارشات تحلیلی، نسبت واریانس، مدل سه عاملی فاما و فرنچ
 • علی فرهادیان، مجتبی رستمی، مسلم نیلچی* صفحات 131-158
  یکی از مهمترین چالش ها در بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی اندازه گیری تلاطم دارایی های مالی است. علت این موضوع آن است که تلاطم بازده سهام یک متغیر غیرقابل مشاهده می باشد. دو رویکرد اساسی برای مدل سازی تلاطم در اقتصاد مالی وجود دارد که تفاوت آنها در ساختار احتمالاتی آنهاست. در رویکرد اول تلاطم با استفاده از شوک های وارد آمده بر بازده سهام مدل سازی می شود و در رویکرد دوم تلاطم براساس یک فرآیند تصادفی که می تواند مستقل از دینامیک بازده سهام در طول زمان باشد تحول یابد. مدل های ارایه شده در رویکرد اول کلاس GARCH و در رویکرد دوم کلاس تلاطم تصادفی و تغییر وضعیت مارکفی را تشکیل می دهند. با وجود برتری ساختار احتمالاتی این دسته از مدل ها محاسبه پارامترهای مدل و پیش بینی تلاطم بسیار پیچیده می باشد که استفاده از روش های بیزی و شبیه سازی MCMC را ناگزیر می سازد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در بازه زمانی پژوهش، وجود اثر اهرمی با استفاده از الگوی CSV در بازار سهام تهران تایید نمی شود و روش MSGJR-GARCH با توزیع t در پیش بینی تلاطم بازده پنجاه شرکت فعال بورس اوراق بهادار براساس معیار انحراف اطلاعاتی بیزی کاراتر عمل می کند. در نهایت برمبنای مدل کاراتر ارزش در معرض ریسک هفت روز اول خارج از داده ها محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: تلاطم، شبیه سازی، روش بیزی، ارزش در معرض ریسک
 • وحید تقوی فردود، رسول برادران حسن زاده*، احمد محمدی صفحات 159-188

  هدف از پژوهش حاضر بررسی توانایی الگوهای مختلف چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف پذیری مالی در بازار سرمایه ایران است. بنابراین برای دستیابی به هدف پژوهش یک شاخص انعطاف پذیری مالی تعدیل شده و چند بعدی جهت انعکاس ویژگی های جاری بورس اوراق بهادار ایران به صورت شاخصی ترکیبی و بر اساس ‏نظرات خبرگان به روش تحلیل سلسله مراتبی و ضریب تغییرات استخراج شده است و سپس با استفاده از این معیار تعدیل شده انعطاف پذیری مالی، توانایی تبیین الگوهای مختلف چرخه عمر شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش بر روی نمونه ای از 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که به طور کلی در بین سه الگوی چرخه عمر، الگوی دیکینسون با ترکیب خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یک شرکت، نقشه چرخه عمر شرکت را در هر تاریخی از صورت های مالی به طور کامل تر و همه جانبه تری فراهم می آورد و همین عامل توانایی تبیین این الگو را بالاتر برده است.

  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، انعطاف پذیری مالی، رشد، بلوغ، افول
|
 • Reza Eyvazlo, Yasaman Hashemi *, Amirali Qorbani Pages 9-32
  Eight-factor pricing model of Skocˇir and Loncˇarski (2018) is a development of Fama and French (2016). They attempt to improve the explanatory power of the model by adding three factors; default risk, liquidity and momentum, in response to some anomalies of the model. Findings show that explanatory power of the model depends highly on variable selection. Efficiency of the model has not been approved in the mentioned confidence interval. But, evidence of the new factors` power and their impact on improvement of the model shows that in combination with 5- factor model, momentum has better performance and default has the worst performance. In addition, through combination of 2 factors, intercept analysis implies that combination of liquidity and momentum leads to a better performance.
  Keywords: Asset pricing, Fama, French Models, GRS Test, Default Risk, Liquidity risk, Momentum
 • Mohammad Mirabi, Mohammad Zarei Mahmoudabadi * Pages 33-56

  Portfolio selection is one of the most concerns of any investor and the goal is to distribute the capital in different assets in such a way that it has the highest rate of return with considering the minimal risk from the investor's point of view. Saving in financial institute or buying bonds and investment in housing market, stock market, foreign currency market or precious metals such as gold and silver are one of the most important choices for any investor with different degrees of risk. Decision situations can be completely certainly, risky and completely uncertainly and solving techniques can be optimization or heuristics. So far during the past decade, different methods are presented depending on the conditions of the capital portfolio selection issue. In this research, a meta-heuristic algorithm based on genetic algorithm and based on the group life of lions is introduced to find a suitable capital portfolio for the investor in risky conditions. Using optimistic, most likely and pessimistic estimates is a strategy used in risky situations. The results of the research confirmed the efficiency of the proposed algorithm in distribution of capital in different sectors with the criterion of maximum return on capital. Also, the proposed algorithm performed better than the whale optimization algorithm in optimizing the portfolio of the top 50 listed companies in terms of stock portfolio return and risk criteria and the time to reach the answer.

  Keywords: Portfolio Selection, Modern Portfolio Theory (MPT), Genetic Algorithm (GA), Lion Optimization Algorithm (LOA), Risk
 • MohammadSadegh Abdollahi Poor *, MohammadHashem Botshekan, Mostafa Sargolzaei Pages 57-80

  In this Research, The Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC), as economic performance measurement and risk-adjusted index, was introduced and has been calculated for all the registered banks in the Tehran Stock Exchange and Over-the-Counter Market of Iran, based on contemporary methods which were extracted from earlier researches. The way in which this variable was calculated is one of the distinctions of this research. The period of this research is 8 years, from 2012 to 2019. At the next stage, the CAMELS indicators were introduced and their importance were declared. Then, the impact of these indicators on RAROC were assessed by a multiple linear regression model and Panel Data approach. The results illustrated this fact that there are numerous banks which even disclose net income in their financial statements, while based on RAROC index are not financially as safe as they seem.  Also, it has been concluded that Capital Adequacy ratio, Management Quality, Earnings Quality, and Liquidity Quality affect the RAROC. Meaning that, by improving those indicators, RAROC index will be enhanced. On the other hand, Asset Quality and Sensitivity to Market Risk have no significant effect on the RAROC.

  Keywords: Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC), CAMELS, Expected Loss, Loss Given Default, Banks
 • Sara Beiranvand, Mohammad Rezaei *, Hadi Keshavarz Pages 81-107
  Capital markets are created with the goal of allocating and equipping resources, and one of the most important tasks of these markets is to provide liquidity. A minimum of liquidity is essential for the survival of the capital market.  Given that liquidity is considered a type of risk for financial assets and in recent decades has been considered by many economists, so the study of monetary and fiscal policy shocks and their effect on liquidity is important. It is a significant step in orienting the capital market. In this study, using the Structural vector autoregressive (SVAR) model, the impact of monetary and financial instabilities on the liquidity of energy industry stocks has been investigated. The data used are 43 companies active in the energy industry on the stock exchange for 2008  to 2018. The results indicate that monetary and financial instability have a negative impact on the liquidity of energy-intensive industries.
  Keywords: liquidity, energy stocks, monetary instability, financial instability, Structural Vector Autoregression Model
 • Morteza Rafiee, Reza Hesarzadeh *, Farzaneh Nasirzadeh Pages 109-130
  Informational efficiency is an influential variable in financial markets that affects the flow of capital and the optimal allocation of resources. There is extensive literature on the factors affecting information efficiency and our aim in this study is to examine the reports of analysts as one of the factors affecting this variable. For this purpose, the effect of analysts' reports in the Tedan system in general and also in a classified way on the information efficiency of 291 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2020 was studied using multivariate regression. The information efficiency in this study has been calculated by two methods of variance ratio and Fama and French three-factor model and the results indicate that the Tedan system reports do not affect the information efficiency of Tehran Stock Exchange companies.
  Keywords: Information efficiency, Tedan system, Analytical reports, Variance ratio, Fama, French three-factor model
 • Ali Farhadian, Mojtaba Rostami, Moslem Nilchi * Pages 131-158
  One of the most important challenges in examining the behavior of investors in financial markets is measuring the volatility of financial assets. This is because stock price volatility is a latent variable. There are two basic approaches to modeling volatility in financial economics that differ in their probabilistic structure. In the first approach, volatility is modeled using shocks to stock returns, and in the second approach, volatility is transformed based on a stochastic process that can be independent of stock return dynamics over time. The models presented in the first approach of the GARCH class and in the second approach of the class constitute random volatility and Markov regime change. Despite the superiority of the probabilistic structure of these models, the calculation of model parameters and volatility prediction is very complex, which makes it necessary to use Bayesian methods and MCMC simulations. The results of this study indicate that in the period of this study, the existence of a leverage effect in the Tehran stock market is not confirmed and the MSGJR-GARCH method is more efficient in predicting fifty more active companies of Stock Exchange return volatility based on Bayesian information deviation criteria. Finally, based on the more efficient model, the out-of-sample VaR was calculated for the first seven days.
  Keywords: : Volatility, Simulation, Bayesian methods, Value at Risk
 • Vahid Taghavi Fardoud, Rasoul Baradaran Hasanzadeh *, Ahmad Mohammadi Pages 159-188

  The purpose of the present study is to investigate the ability of different models of firm life cycle in explaining financial flexibility in Iran Stock Exchange. Therefore, to achieve the research objective, an adjusted and multidimensional financial flexibility index to reflect the current characteristics of the Iranian Stock Exchange in the form of composite index based on the experts' views using the hierarchical analysis method and the coefficient of variation was extracted, and then using this adjusted criterion of financial flexibility, the ability of different patterns of firm life cycle to explain financial flexibility was tested. The research hypotheses were tested on a sample of 180 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2009 to 2019 using panel data regression. The results showed that generally, among the three life cycle models, the Dickinson model combines the net cash flow from operating, investing and financing activities of a company and provides a more complete and comprehensive life cycle map of the company at any date of financial statements, and this reason has increased the ability of Dickinson’s model in explaining financial flexibility.

  Keywords: Firm life cycle, Financial Flexibility, growth, maturity, Decline