فهرست مطالب

هنرهای کاربردی - سال یکم شماره 1 (بهار 1400)

نشریه هنرهای کاربردی
سال یکم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سهیلا نوراحمدی*، وحید محمدی، مسعود محمدزاده صفحات 5-24
  پوشاک، یکی از مهم ترین ابزار شکل گیری و توسعه فرهنگ است. پژوهشگران با عبور از دوره ساختارگرایی و عصر مدرنیسم و رسیدن به دوره پست مدرنیسم، توجه ویژه ای به سنن گذشته، آیین و هنر اقوام نشان داده و به مطالعه کهن الگوها، نمادها و هنرهای اقوام پرداخته اند. رویکرد نشانه شناسی، با دیدگاه های سوسور و پیرس در ابتدای نیمه اول قرن بیستم مطرح شده و در بسیاری از پژوهش ها برای خوانش نظام ساختاری و معنایی نشانه و نمادها در آثار هنری به کار رفته است. خوانش تحلیلی پوشاک اقوام با رویکرد نشانه شناسی، گونه ای از این کاربرد است که ما را با لایه های عمیق فرهنگی روبه رو می کند و با جهان بینی و فرهنگ بومی درون تمدن ها آشنا می سازد. در پژوهش حاضر، به مطالعه عناصر به کاررفته در دوازده نمونه پوشاک مردانه و زنانه می پردازیم. برای این کار، مولفه های شکل، رنگ، بافت، اندازه و نقش مایه ها را واکاوی می کنیم. شناخت نشانه های نمادین، آیکون و هایپرآیکون به کاررفته در پوشاک، ما را با مجموعه ای از نظام ارزشی، کارکردهای زیبایی شناختی، فردی، اجتماعی و فرهنگی اقوام آشنا می کند. مسئله اصلی پژوهش، آن است که ماهیت نظام ساختاری و نظام معنایی نشانه و نمادها را در تعامل با هویت فرهنگی متاثر از پوشاک اقوام لرستان، مورد خوانش قرار گیرد. پژوهش، اهداف کاربردی و از نوع کیفی دارد که با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی از طریق مراجعه به کتابخانه میراث فرهنگی، موزه مردم شناسی و بازارچه های سنتی انجام گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که عوامل تاثیرگذار در شکل گیری پوشاک اقوام لرستان عبارت اند از: اعتقادات ملی-آیینی، همچون سنت، آداب و رسوم، مذهب و شرایط اقلیمی. تاثیر این عوامل در شکل، طرح، رنگ و جنس پارچه و بهره گیری از ابزارهای فرهنگی-اقتصادی در یک لباس، بیانگر پوشیدگی، اصالت، زیبایی و ارزش گذاری این اقوام بر فرد و اجتماع است.
  کلیدواژگان: پوشاک اقوام، لرستان، نماد و نشانه، فرهنگ، نشانه شناسی
 • خدیجه باصری، مجتبی منشی زاده*، آمنه ظاهری صفحات 25-56

  دوران عصر تاریکی (Dark Age) از زمان گودرز اول تا فرهاد سوم بوده است. با توجه به منابع به دست آمده، اشکانیان از لحاظ نژادی به قبیله داهه (Dāhe) یکی از اقوام کوچ روی منطقه ماوراءالنهر و دشت های جنوب سبیری بازمی گردد. بر اثر فشار اقوام زردپوست به سایر اقوام منطقه، این اقوام به طرف غرب روی آوردند. اقوام یویوچی (Yūùčì) به دلیل فشار هون ها (Hōnha) به سایر اقوام منطقه فشار وارد کردند و این اقوام را به سوی جنوب و جنوب غربی، یعنی ایران و هند کوچ دادند. از جمله این اقوام، قوم داهه است. داهه در اثر کوچ، با قبایل زردپوست منطقه اختلاط پیدا کرد. این قوم، یکی از اقوام سفیدپوست سکایی(Sakāī) بوده که در اثر برخورد با قبایل زردپوست مهاجر منطقه، تحت تاثیر آداب و رسوم و اعتقادات آن ها قرار گرفت. سکه شناسی و نمادشناسی حاصل از این پژوهش، حاکی از استفاده آگاهانه اشکانیان از نمادهای یونانی، تغییر دادن این نمادها در جهت تثبیت سنن بومی و استفاده از این نمادها در مشروعیت حکومت اشکانیان است. اطلاعات کلی و اصلی در اختیار ما نیست و به علت گنگ بودن یا از بین رفتن بسیاری از شواهد موجود می خواهیم به بررسی نقش شمایل ها بر رو و پشت سکه ها و طبقه بندی و تیپ شناسی آن ها بپردازیم .هدف، مقایسه سکه ها با یکدیگر بوده که به بخش تاریخی و سکه شناسی این دوره کمک شده است. روش کار به شکل میدانی و کتابخانه ای است. ابزار کار، طبقه بندی و مقایسه سکه ها با یکدیگر است. روش تحقیق به صورت طبقه بندی و تیپولوژی است. شناخت تصاویر سکه ها از طریق رویکرد خط شناسی و آیکونوگرافی انجام گرفته است.

  کلیدواژگان: سکه های اشکانی، تیپ شناسی، نشانه شناسی، گودرز اول، فرهاد سوم
 • ابراهیم رایگانی*، حسن باصفا صفحات 57-76

  تخت جمشید از یادگارهای دوران هخامنشی در جنوب ایران است که عناصر معماری، تزیینی و متون نوشتاری موجود در آن از زوایای گوناگون مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی نمودهای عنصر هویت جمعی و همچنین نمادهای انسجام بخش ملی در عناصر یاد شده فوق است. نقوش به کار گرفته شده در بنای تخت جمشید در کنار سازه ی معظم، به صورت مستقیم و تلویحی بیانگر روح جمع گرا و یا همگرای شاهان بانی آن بوده است. پرسشی که مقاله پیش رو می کوشد تا به آن پاسخ دهد چنین مطرح می شود که با وجود این که در کشور جهانی هخامنشیان اقوام و ملل گوناگونی حضور داشتند، حاکمان پارسی چه مولفه ها و عناصری را در تخت جمشید (اعم از سازه، نقوش و کتیبه ها) به کار بردند که باعث گردن نهادن ملل تابعه به حاکمیت سیاسی امپراتوری در راستای ایجاد کشوری جهانی شده است؟ به نظر می رسد هخامنشیان در استفاده و اقتباس از عناصر هنری و فنی ملل تابعه در تخت جمشید، علاوه بر جنبه ی زیبایی شناسی، به بعد فرهنگی- سیاسی آن نیز عنایت داشته اند. تمامی این عناصر و مولفه های هنری به نوعی بیان کننده اندیشه ی هویت جمعی در یک کلیت و به مفهوم امپراتوری بوده است. به طور کلی تمامی عناصر، به گونه ای به خدمت گرفته شدند تا بازدید کننده خود را در توافق کامل با دیگر ملل و برابر بداند و برای خود و ملتش یک هویت واحد را در نظر گیرد. این مساله در انسجام امپراتوری تاثیر به سزایی داشت و پادشاهان هخامنشی نیز از این امر آگاهی داشتند. روش این تحقیق نیز بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای، بررسی های پیمایشی نقوش برجسته و تحلیل توصیفی-تاریخی است.

  کلیدواژگان: تخت جمشید، هویت جمعی، هخامنشیان، ملل تابعه، همگرایی
 • مهدی کاظم پور*، مریم محمدحسینی صفحات 77-91

  آثار فلزی هنری به جامانده از دوره ساسانی به دلیل وقایع سیاسی، دینی و اقتصادی این دوره، اهمیت ویژه ای دارند. اوستا از کتاب های دینی و مقدس در دوره ساسانی بوده که تاثیرات بسیاری بر زندگی، هنر و آداب و رسوم آن ها داشته است. طبق بررسی های صورت گرفته بر نقوش حیوانات در آثار فلزکاری هنرمندان این دوره، به نظر می رسد این نقوش از مضامین روایات مربوط به حیوانات نام برده در اوستا تاثیر زیادی گرفته اند. در واقع این آثار به نوعی بیانگر روایات اوستا هستند. نمونه های موردمطالعه این پژوهش، مجموعه آثار فلزی معرفی شده از آرترآپم پوپ و فیلیس اکرمن در جلد هفتم کتاب سیری در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز است که بخشی از آن، به هنر ساسانی اختصاص دارد. روش تحقیق، توصیفی-تطبیقی است و شیوه گردآوری اطلاعات، فیش برداری از اسناد موجود، همچنین سایت های اینترنی و موزه های داخلی و خارجی بوده است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان ارجاعات هنرمندان دوره ساسانی به متون اوستا برای تزیین ظروف سیمین و همچنین تطبیق و بررسی نمادشناسی حیوانات موجود در آثار فلزی ساسانی با متون اوستا است. با توجه به کاربرد زیاد نقوش حیوانی در تزیینات آثار سیمین دوره ساسانی، این سوالات قابل طرح هستند: هدف از کاربرد نقوش حیوانی بر روی ظروف سیمین این دوره چه بوده و هر نقش چه جایگاهی داشته است؟ چه ارتباطی بین مفاهیم نقوش حیوانی مرتبط با مضامین دینی دوره ساسانی است؟ پیش فرض نشان می دهد که مضمون و محتوای نقوش جانوری در آثار فلزی ساسانی با برخی روایات اوستا با مضمون حیوانات در ارتباط هستند. از نتایج پژوهش استنباط می شود که در واقع نقوش حیوانات بر روی آثار فلزی، علاوه بر ویژگی های حیوانی آن ها به سمبل و نشانه هایی از شخصیت های نام برده در اوستا از جمله الهگان نیز اشاره دارد که با بیان آن در قالب آثار فلزی، به ویژه ظروف پادشاهان، علاوه بر جاری ساختن متون دینی در زندگی روزمره، باعث حفظ شخص پادشاه نیز می شود.

  کلیدواژگان: اوستا، نقوش جانوری، فلز، زرتشت، ساسانیان
 • صالحه سادات هدایتی، بهنام زنگی*، هانیه شیخی صفحات 92-107

  هنر فراکتال، نوعی زبان برای بیان نظم و بی نظ می در دنیای پست مدرن است. در هنر فراکتالی، مانند هنرهای تجسمی، از عناصر بصری مانند نقطه، خط، سطح و... ترکیب و تکرار آن ها استفاده شده و به شکل های پیچیده و بافت های بصری زیبا نمود پیدا کرده است. فراکتال یک هنر بین رشته ای است که با هندسه و ریاضیات ارتباط داشته، سهم عمده ای را در جهان امروز دارد. باید گفت دانش فراکتال طرح غیرتکراری را برای هنرمند امکان پذیر می کند. این پژوهش در نظر دارد نقش فراکتال را در نشانه های فرهنگی ایرانی بررسی کند. در این پژوهش به دنبال یافتن کاربردهای فراکتال در نشانه هستیم؛ اینکه با دغدغه مواجهه مخاطب و ذات طبیعت گرایی هنر، چگونه می توان از هندسه فراکتال و نقوش نوین بصری در رابطه متقابل با مخاطب، به راهکارهای موثر و کاربردی رسید. هدف این پژوهش، آشنایی با هندسه فراکتال و تاثیر آن در هنر است تا با تحلیل، تطبیق و مطالعات علمی بر روی این هندسه بتوان به طرح های نو و کاربردی از نشانه دست یافت. این سوال مطرح است که در کدام بخش از هنر، ردپای هندسه فراکتالی را بیشتر می توان دید. به نظر می رسد از هندسه فراکتال می توان به عنوان یکی از ابزارهای مهم با مبنای علمی در زمینه هنر گرافیک بیشتر استفاده کرد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و منابع اختصاصی درباره فراکتال و نشانه، پراکنده و بیشتر به صورت مقاله است. فراکتال این قابلیت را داراست که بتوان به عنوان یک مبنای نظری در طراحی نشان، قابلیت استفاده زیادی داشته باشد.

  کلیدواژگان: هندسه فراکتال، گرافیک، نشان دانشگاه، دنیای دیجیتال
 • هدیه جهانگیری، بهاره تیموری * صفحات 108-122

  سفره غذا، نه تنها جایی برای گردهم آمدن نسل ها به منظور خوردن و آشامیدن است، بلکه نشانگر فرهنگ و هنر مردمان در گذر زمان است. بخشی از سنت ها و آداب و رسوم فرهنگی خوردن و نوشیدن بر سر سفره های غذا بین نسل ها منتقل می شود. در جریان این انتقال، نقش ظرف، همسان مظروف از اهمیت بسیاری برخوردار است. ایرانیان از دیرباز مطابق سبک زندگی و فرهنگ خود، ظروف خاصی را برای سفره های غذای خود طراحی می کردند به کار می بردند؛ اما اکنون سفره غذای ایرانی، میراث دار مناسبی برای ظروف غذا، به ویژه نوشیدنی نیست. ظروف بلور و چینی کپی شده از طرح های چینی، چک و ژاپنی، سفره های غذا را پر کرده اند. از طرفی، مردم امروز تمایل اندکی به استفاده از ظروف با طراحی متعلق به گذشته در کنار ظروف مدرن خود بر سر سفره دارند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که برای طراحی محصولی امروزی با ویژگی های هنر ایرانی-اسلامی چه باید کرد؟ به همین منظور برای طراحی ظرف نوشیدنی بر مبنای طراحی ایرانی، به نمونه ای از جام و صراحی از دوره قاجار مراجعه شد. این نمونه، محصولی موفق در زمان خود و برای کاربر امروز، خاطره انگیز است. برای دستیابی به کلیدهای طراحی محصول براساس طراحی ایرانی، پس از بررسی نمونه های قدیمی تر این صراحی در دوره صفویه و استخراج ویژگی های شاخص طراحی ایرانی، محصول موردنظر از نظر زیبایی شناسی بررسی شد. نتایج این مطالعه به این نکته اشاره می کند که نحوه به کار بردن اصول پایه طراحی، چون نظم، ریتم، عامل مفروض و نحوه تعریف محور در طراحی محصول، به طرح آن هویتی ایرانی می بخشد و بازتعریف این مفاهیم پایه، برمبنای خواست مردم امروز، آن را برای مخاطب خود قابل پذیرش می سازد.

  کلیدواژگان: هنر صفویه، هنر قاجار، طراحی احساس گرا، صراحی، جام
|
 • Soheila Nourahmadi *, Vahid Mohammadi, Masoud Mohammadzadeh Pages 5-24
  Clothing is one of the most significant tools in formation and development of a culture. After the age of structuralism and modernism, the researchers in postmodernism era, have paid a peculiar attention to the past traditions, religion and the art of tribes. Accordingly, a wide range of studies have been done on patterns, symbols and art of ethnic groups. The semiotic approach was presented by Saussure and pierce’s view in the  first half of 20th century and was used in many applied researchers in order to read the structural and semantic system of signs and symbols in artworks. Analytical reading of tribal clothing with a semiotic approach, will face us with deep cultural layers and acquaints us with understanding the ideology and the native culture within the civilizations. In the research process, we will study the used elements in clothes (men’s and women’s) such as shape, color and motifs. Understanding symbolic signs, icons and hyper-icons in clothes, acquaints us with a set of valued systems and aesthetic, individual, social and cultural functions of ethnic groups. This research was done on 13 samples from some clothes and accessories of Lorestan ethnic groups in order to identify the signs and symbols in determining their culture, customs and clothing. The research is a qualitative- applied and its analysis is inferential- Descriptive. Collecting data was library and field method through Cultural Heritage library, museum of anthropology and traditional markets. The result of the studies show that in forming Lorestan tribes’ clothing, some factors such as national and religious beliefs, customs, religion and climate are effective. The influence of these factors in the shape, design, color, fabric and utilizing the combination of cultural- economic instruments in a piece of clothing indicates the complete Coverage, authenticity, beauty and respect of these ethnic groups on individuals and society.
  Keywords: Races’clothing, Lorestan, emblem, symbol, culture, semiotic
 • Khadijeh Baseri, Mojtaba Monshizadeh *, Ameneh Zaheri Pages 25-56

  The Dark Age (which lasted from Goodarz I to Farhad III) According to sources, the Parthians are ethnically related to the Dāhe tribe, a nomadic tribe in the Transoxiana region and the southern plains of Sabiri. The effect of the yellow tribes' pressure on the other tribes of the region caused the tribes of the region to turn to the west. Among these tribes are the Dāhe tribe, the Dāhe tribe mixed with the Yellow tribes in the area due to migration. This tribe is one of the white Sakāī tribes who came into contact with the yellow tribes. Immigrant skin of the region was influenced by their customs and beliefs. Numismatics and symbolism of this study indicate the conscious use of Greek symbols by the Parthians, changing these symbols in order to establish indigenous traditions and use these symbols in the legitimacy of the Parthian government. We do not have general and original information and due to being vague and with the disappearance of a lot of available evidence We will examine the role of icons on and on the back of coins and their classification and typology. The purpose is to compare coins with each other, which has helped the historical and numismatics section of this period. It is a tool to classify and compare coins with each other. The research method is classification and typology. Recognition of images of coins has been done through the approach of calligraphy and iconography.

  Keywords: Parthian coins, typology, Semiotics, Goodarz I, Farhad III
 • Ebrahim Raiygani *, Hasan Basafa Pages 57-76

  Persepolis is from the relics of the Achaemenid era in southern Iran, where the elements of architecture, decorative, and written texts are studied from various angles. The purpose of this research is to identify and identify the elements of the element of collective identity as well as the symbols of the national integrity in the elements mentioned above. The motifs used in the construction of Persepolis, alongside the great structure, have been directly and implicitly indicative of the communist spirit or the convergence of the builder kings. The question that the present paper tries to answer is that, despite the fact that in the Achaemenid world of different nations, the Persian rulers have elements and components in Persepolis (including structures, motifs and Inscriptions), which made the nations a subsidiary part of the political sovereignty of the empire towards the establishment of a global state? It seems that the Achaemenids in the use and adaptation of the artistic and technical elements of the nations in the Persepolis, in addition to the aspect of aesthetics, have also considered their cultural-political dimension. All of these elements and artistic elements have, in a way, expressed the notion of collective identity in a whole and in the sense of the empire. In general, all elements were served in such a way that their visitor was considered in a perfect agreement with other nations and equal, and considered for himself and his nation a single identity. This issue was very influential in the coherence of the empire, and the Achaemenid kings also knew about it. The method of this research is based on library studies, walking surveys of relives and descriptive-historical analysis.

  Keywords: Persepolis, Collective Identity, Achaemenid, Nation Affiliates, convergence
 • Mehdi Kazempour *, Maryam Mohammad Hosseyni Pages 77-91

  The aim and issue of the research is to evaluate the references of Sassanid era artists to Avesta texts to Sassanian era of decorate of metal dishes. To select the statistical community in this article, 45 of Sassanian era metal dishes were investigated, that were chosen among them 15 were selected which were include indicators related to Sassanian religious texts. The method of collecting was library information and also the selection of samples and imaging has been made from scientific books. Considering the great use of animal designs in decorating the works of the metal of Sassanian era, the following questions can be asked: What was the aim of using animal designs on the motifs deshes of this period? What place has each role? Are the concepts of animal designs related to Sassanian religious themes? The data from this research show that animals in Avesta religious texts much has been mentioned such as:Horses, cows, ewes, hen and grains, goats, cocks, tigers, hogs, rams, eagles, lions, and simorgh that also in the Sassanian metal deshes thise animals have found an objective symbol .The study of ancient Iranian art during the period from the Median to the end of the Sassanid period indicates a deep link between Zoroastrian art and religion, in the same way that most of the remaining valuable works are based on the spiritual themes related to the beliefs and beliefs of Zoroastrian religion and images. And the artistic symbols in various arts and architecture are all of the traditional and allegorical features of Zoroastrian religion. The symbolic designs that have been established over time in the national and mythological culture of Iran and have always been the opposition between good and evil, truth and untruth, and darkness and light have been influenced by Zoroastrianism in Iranian art. The art of pre-Islamic Iran, such as the art of the Achaemenid era, has been blended with the methods and forms used in foreign cultures, but the alienated elements have also given the Zoroastrian effect. Ancient Iranian art, especially during the Achaemenid and Sasanian periods, has been formed on the basis of Zoroastrianism, universology, and humanology.

  Keywords: Avesta, animal designs, metal, Zoroaster, Sasanian
 • Saleheh Hedayati, Behnam Zangi *, Haniyeh Sheykhi Pages 92-107

  Fractal art can be presented in simple, reproducible language that is at the same time orderly in the postmodern world. In fractal art, such as visual arts, visual elements such as dots, lines, surfaces, etc. have been used to combine and repeat them and have been expressed in complex shapes and beautiful visual textures. Fractal is an interdisciplinary art related to geometry and mathematics and plays a major role in today's world. It should be said that fractal knowledge makes a unique design possible for the artist. This study intends to investigate the role of fractals in Iranian cultural symbols. In this research, we seek to find fractal applications in signs and with the concern of the audience and the nature of naturalism of art, how can effective and practical solutions be obtained from fractal geometry and new visual patterns in interaction with the audience. The purpose of this study is to get acquainted with fractal geometry and its effect on art; through analysis, adaptation and scientific studies on this geometry, new and practical designs of signs could be achieved. The question arises in which part of art, the traces of fractal geometry can be seen more and it seems that fractal geometry as one of the important tools with a scientific basis in the direction of graphic art can be used more. The research method of this research is descriptive-analytical and the method of collecting information in the form of documents and specific sources about fractals and signs is scattered and more in the form of articles. Fractal has the ability to be widely used as a theoretical basis in logo design.

  Keywords: fractal geometry, graphics, Emblems, university, Digital world
 • Hediyeh Jahangiri, Bahareh Teimouri * Pages 108-122

  Dining table is not only a place to gather for food and drink, but it also the art and culture of people throughout time. Related cultural traditions and rituals pass from generation to generation. Through the utensil use as significantly as the victuals. Persian lifestyle and culture has long played a major role in shaping the dining table utensil. The contemporary designs, however, are not much indicative of the Persian heritage particularly in case of dishes for drinks. Crystal and porcelain dishes modelled on Chinese, Japanese and Czech designs clutter in the market. In addition, most people show little willingness to include dishes with old design on their table. This study deals with the question of how to model modern design characterized with Persian- Islamic art. In so doing, it is attempted to design drinking utensils based on Qajar goblet and decanter which can be considered as then successful product and a reminiscent of past culture. The research methodology is descriptive- analytic and the required data was collected through archive as well as the analysis of the paintings of Isfahan places and the decanters of Safavid and Qajar eras. Tracing back the Qajar model to its Safavid precursor certain characteristic features of Persian design were extracted. The model was then investigated from an aesthetic perspective to drive the key design based on Persian art. Focusing on design principles such as order, rhythm, point of commonality and axis definition, the proposed model based on Qajar design creates Persian identity and cultural base for contemporary products. Emotional design approach consiste of three levels. Considering the visceral level, the study focused on form design, weigh, color and the touch of the product to impress people. Ergonomic rules and the catch of the product were taken in to consideration at the behavioral level. The reflective level was consolidated through following Isfahan artistic style as well as the pattern and form of Qajar decanter and goblets.

  Keywords: Safavid art, Qajar art, emotional design, Decanter, Goblet