فهرست مطالب

علوم تربیتی - سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

نشریه علوم تربیتی
سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حدیث جلیلیان، یدالله مهرعلی زاده*، غلامحسین رحیمی دوست صفحات 1-22

  پژوهش حاضر، با هدف تدوین الگوی انتخاب رویکردهای آموزشی کارکنان در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط شهر اهواز انجام شد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد، پس از مصاحبه حضوری با 11 تن از مدیران و کارکنان شرکت های صنعتی کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی شماره یک اهواز، به اشباع نظری رسید و در ادامه برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه یازدهم ادامه یافت. پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از هشت سوال شفاهی در طی فرایندهای کدگذاری آزاد، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، نهایتا الگوی کلی پژوهش استخراج گردید. مدل پارادایمی پژوهش در قالب شرایط علی ،شرایط زمینه ای ، شرایط مداخله گر ، راهبردها و دستاوردها طراحی گردید. با توجه به هدف اصلی پژوهش که تدوین الگوی انتخاب رویکردهای آموزشی کارکنان (حمایتی، غیر حمایتی، خنثی و اقتضایی) است و در نظر گرفتن رویکردهای یاددهی-یادگیری که شامل آموزش های رسمی، غیر رسمی و آزاد است، در نهایت مشخص شد که اکثر مدیران رویکرد اقتضایی را بر می گزینند و در انتها که مدل کلی پژوهش استخراج گردید.

  کلیدواژگان: رویکردهای آموزشی کارکنان، نظریه داده بنیاد، توسعه منابع انسانی
 • از دبیرستان تا عرصه ی درمان در کلاس های معکوس: بررسی کاربست پذیری آموزش محتوا-محور مهارت خوانداری در تلفیق با بازی برای یادگیری مادام العمر علوم
  سعید خزایی، امیر مشهدی* صفحات 23-42

  این پژوهش طولی با استفاده از طرح تبینی متوالی و اقتباس آموزش تجمیعی در قالب نظریه‌ی شناختی-اجتماعی از سال‌های تحصیلی 1398 تا 1400 به ‌بررسی کاربردپذیری کلاس‌های معکوس محتوا-محور به زبان انگلیسی در یادگیری مادام‌العمر علوم دبیرستانی و دانشگاهی پرداخت. با کاربرد طرح آزمایش‌ها، 721 دانش‌آموز دختر و پسر فارسی و غیرفارسی زبان مشغول به ‌تحصیل در رشته‌ی علوم‌ تجربی پایه‌ی دوازدهم دبیرستان با حاشیه خطای 1% انتخاب و به ‌شکل تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند تا مهارت درک علوم‌ را به شیوه‌ی محتوا-محور در کلاس‌های معکوس پیش-خوانداری با/بدون بازی واقعیت‌ افزوده فراگیرند. با ورود 84 نفر از شرکت‌کنندگان به دانشگاه‌های علوم پزشکی، آموزش تجمیعی محتوا-محور علوم دانشگاهی با انجام پیمایش، ارزیابی مستمر پیشرفت و عملکرد مهارت خواندار علوم در بافت و عرصه‌های حرفه‌ای و مصاحبه متمرکز در راستای تکمیل این پژوهش متممی ادامه یافت. تحلیل داده‌های کمی از طریق آزمون رتبه‌ای ویلکاکسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس با اندازه‌های مکرر و برازش مدل خطی آمیخته و تحلیل داده‌های کیفی به شیوه‌ی مضمون-محور انجام شد. تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها از نقش تسهیل‌گری شیوه‌ی آموزش محتوا-محور در یادگیری مادام‌العمر علوم در کلاس‌های معکوس مبتنی بر بازی واقعیت افزوده در دبیرستان و دانشگاه حکایت داشت (9/6= ß و 05/0>p). از نگاه و برداشت شرکت‌کنندگان، تمرین مشارکتی خواندار علوم در گروه‌های همتایان موثر در یادگیری مادام‌العمر است.

  کلیدواژگان: آموزش محتوا-محور، درک خوانداری علوم، بازی واقعیت افزوده، کلاس معکوس، یادگیری مادام العمر
 • پروین روشن قیاس، محمدجواد لیاقت دار*، بی بی عشرت زمانی، فریدون شریفیان صفحات 43-66

  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر و مولفه های برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در راستای یادگیری مادام العمر و بررسی اعتبار مقیاس تدوین شده در این زمینه انجام شده است. روش مورد استفاده طرح ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. پس از گردآوری و تحلیل داده های کیفی، به منظور اعتبارسنجی یافته های کیفی، بر مبنای نتایج به دست آمده ابزار کمی تدوین شده و داده های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی، صاحبنظران حوزه یادگیری مادام-العمر،اساتید دانشگاه فرهنگیان و متخصصان برنامه درسی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 33 نفر، اشباع نظری در داده ها حاصل گردید. در بخش کمی، از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بخش شامل 242 نفر از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان بود و 103 پرسشنامه مبنای تحلیل های کمی قرار گرفت. یافته های حاصل از بخش کیفی نشان داد که برنامه درسی مبتنی بر رویکرد یادگیری مادام العمر در دانشگاه فرهنگیان متشکل از چهار عنصر عمده هدف (با 19 گویه)، محتوا (با 18 گویه)، روش های یاددهی-یادگیری (با 15 گویه) و ارزشیابی (با 17 گویه) است. در بخش کمی نیز مشخص گردید که، براساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم عناصر و مولفه های مربوط به آن ها به درستی الگوی برنامه درسی معطوف به یادگیری مادام العمر را مورد سنجش قرار می دهند. در نتیجه مقیاس طراحی شده در 4 عنصر و 69 مولفه، برای ارزیابی عناصر برنامه درسی براساس رویکرد یادگیری مادام العمر در دانشگاه فرهنگیان از روایی و پایایی برخوردار است و می تواند مبنای سیاستگذاری و بازنگری حوزه برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: یادگیری مادام العمر، برنامه درسی، مقیاس برنامه درسی مبتنی بر یادگیری مادام العمر، آموزش عالی، دانشگاه فرهنگیان
 • زهرا ابوالحسنی*، مرضیه دهقانی، محمد جوادی پور، کیوان صالحی، نسرین محمدحسنی صفحات 67-88

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی چالش ها و نقاط قوت برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری بود. برای این منظور از روش پدیدارنگاری استفاده شد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و با فن گوله برفی برای صاحب نظران و برای معلمان هدفمند از نوع در دسترس بود که تعداد مشارکت کنندگان با توجه به اشباع داده ها 6 صاحب نظر؛ 25 معلم انتخاب شد. برای جمعآوری داده ها از مصاحبه های نیمهساختار یافته استفاده شد. روش تحلیل داده ها به روش 7 مرحله ای کلایزی انجام شد. برای اعتبارسنجی داده ها از راهبردهایی همچون مثلث سازی جمع آوری داده؛ بازبینی مصاحبه شوندگان از برداشت ها و کدبندی ها و بازبینی پژوهشگران همکار و توافق بین پژوهشگر و مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده شد. یافته ها از دیدگاه معلمان و صاحب نظران بدست آمدکه در چالش و موانع اجرای درس کار و فناوری شامل پنج مضمون "محدودیت، معلم، تناسب محتوا، نظام جامع ارزشیابی، عوامل اجتماعی" با یازده زیر مضمون "امکانات، منابع مالی، فضای فیزیکی، زمان، معلم تخصصی، مقوله مهارتی (دانش افزایی)، عدم تناسب با نیاز،عدم تعادل در محتوا، ضعف در اجرای ارزشیابی، عدم وجود زمینه فرهنگی، پایین بودن جایگاه و ارزش کار و فناوری در بین مسیولین" و در نقاط قوت دو مضمون "جنبه فنی، دانش افزایی" و پنج زیر مضمون "کار آفرینی،هدایت تحصیلی مناسب، خلاقیت، دست ورزی، مهارت عمومی" و در راهکارها دو مضمون"بهبود عناصر برنامه درسی، ایجاد انگیزه" و شش زیر مضمون"محتوا، ارزشیابی، امکانات، برنامه درسی پنهان، ایجاد راه های ارتباطی، حقوق و مزایا" بود.

  کلیدواژگان: کار و فناوری، برنامه درسی، اجرا
 • بهمن نریمانی، حسین مهرداد*، راضیه جلیلی صفحات 89-106

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های مورد نیاز برای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی، انجام شد. این پژوهش بر اساس رویکرد آمیخته و با استفاده از هر دو روش کیفی و کمی در سال 1399 انجام شد. در بخش کیفی از روش پژوهش داده بنیاد و در بخش کمی از روش توصیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور انتخاب شدند و بر اساس قاعده اشباع نظری، بعد از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان کفایت داده ها حاصل شد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل 561 نفراز مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمانشاه بود که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول مورگان تعداد 228 نفر انتخاب شدند و پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر داده های کیفی در بین مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه به اجرا در آمد. برای تحلیل داده ها، در بخش کیفی از روش کدگذاری سیستماتیک و رویکرد تحلیل مضمون و در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار Smart pls استفاده شد.پس از پیاده سازی مصاحبه ها و تحلیل عمیق داده ها، چهار بعد «توسعه رهبری»، «بهبود ساختار»، «برنامه ریزی عملکرد» و «خود توسعه ای» استخراج و تایید شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد چهارگانه فوق و مولفه های مرتبط با آن ها، پیشران های تخصصی و حرفه ای هستند که می توان در جهت بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی از آن ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مدیران مدارس، بهبود عملکرد، رویکرد آمیخته
 • مسعود فقیهی، محمدنور رحمانی*، نادرقلی قورچیان، کلثوم نامی صفحات 107-124

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شایستگی های کارآفرینی هنرستان های استان هرمزگان ‏انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده ‏است. به همین منظور تعداد 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد صاحب نظر مطلع نسبت به موضوع ‏با راهبرد نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری انتخاب شدند و به صورت نیمه ‏ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. از روش کدگذاری سه مرحله ای جهت تجزیه و تحلیل یافته ‏های مصاحبه ها استفاده شد. به منظور حصول اطمینان از روایی پژوهش، از راهبرد چند سویه نگری ‏منابع داده ها و بررسی توسط اعضاء (مصاحبه شوندگان) و جهت محاسبه پایایی، از روش پایایی ‏بازآزمون و پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. با پیاده سازی محتوای مصاحبه ها و تحلیل مقدماتی آن ‏ها، کدهای اولیه شناسایی گردید و سپس به منظور دستیابی به مقوله های اصلی کدهای مشابه در طبقه ‏ای خاص جای گرفتند. در پایان برای هریک از طبقات عنوانی مناسب که دربرگیرنده کل کدهای آن ‏طبقه باشد، انتخاب گردید. نتایج این پژوهش به استخراج چهار مقوله اصلی به عنوان ابعاد شایستگی ‏های کارآفرینی هنرستان ها منجر شد که عبارتند از: شایستگی های شخصیتی (فردی)، شایستگی های ‏مدیریتی و رهبری، شایستگی های فنی _ تخصصی و شایستگی های فرهنگی.‏

  کلیدواژگان: شایستگی، کارآفرینی، آموزش و پرورش، هنرستان
 • احمد ابراهیمی، سید ابراهیم میرشاه جعفری *، علی ربانی خوراسگانی صفحات 125-144

  ‏پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تبیین بایسته‌های یاددهی-یادگیری الکترونیکی، متناسب ‏با ‏ویژگی‌های دانشجویان دوره ‏کارشناسی امروز انجام شد. طرح پژوهش، آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی است. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، از شیوه توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و ابزار بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد. روایی محتوایی سوالات پرسشنامه و مصاحبه، طبق نظر متخصصان و پایایی پرسشنامه نیز از ‏طریق آلفای کرونباخ مناسب برآورد شد. جامعه ‏آماری بخش کیفی، صاحب‌نظران در دو حوزه علوم تربیتی و علوم اجتماعی بود که نمونه از بین آنها به ‏صورت هدفمند تا حد اشباع اطلاعات، ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی ‏نیز شامل اساتید و دانشجویان کارشناسی از دانشکده‌های علوم تربیتی و علوم اجتماعی دو دانشگاه ‏تهران و اصفهان بود که نمونه‌ از بین آنها به روش تصادفی طبقه‌ای، متناسب با ‏حجم انتخاب شد. تحلیل ‏یافته‌ها در قسمت کیفی بر مبنای نظریه داده‌بنیاد و در قسمت کمی، بر اساس آمار توصیفی و استنباطی است. بر اساس یافته‌ها، مهمترین بایسته‌های یاددهی-یادگیری الکترونیکی، ‏متناظر با ویژگی‌های دانشجویان کارشناسی امروز عبارتند از: «استفاده از پیامرسان‌های مجازی»، «استفاده از نرم‌افزارها و فیلمهای آموزشی»، «معرفی و ‏استفاده از وب‌سایتهای علمی»، «ارایه آموزش‌های مکمل از راه دور»، «اجازه جستجوی وب درکلاس»، « ارایه تکالیف مجازی»، ‏‏«برگزاری ‏آزمون‌های مجازی» و «استفاده از تخته هوشمند». لذا ‏کاربست مولفه‌های مذکور، منجر به انگیزه‌مندی تحصیلی و رشد علمی دانشجویان امروز می‌گردد. از این ‏رو به مدرسان توصیه می‌گردد به منظور تدریس اثربخش و استفاده بهینه از فرصت‌های آموزشی، از ‏بکارگیری آنها غفلت نورزند.‏

  کلیدواژگان: یاددهی-یادگیری الکترونیکی، آموزش عالی، دوره کارشناسی، ویژگی های نسل جدید
 • زهرا اکبری خودلان، مهدی رحیمی *، محسن شاکری صفحات 145-164

  بی‌صداقتی تحصیلی یکی از مسایلی است که امروزه گریبان‌گیر نظام آموزشی شده است. بدیهی است که ادامه این روند، اعتبار عملکرد نظام دانشگاهی را به چالش خواهد کشاند و اثرات درازمدت آن، نه‌تنها خود فرد بلکه کل جامعه را در برمی‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه پدیده بی‌صداقتی تحصیلی در دانشجویان بود. رویکرد تحقیق با توجه به ماهیت موضوع از نوع کیفی با روش نظریه مبنایی بود. جامعه هدف پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397 بوده‌اند. اطلاعات از 16 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با حداکثر تنوع به دست آمد. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. نتایج تحقیق نشان داد کاربردی بودن دروس، ویژگی‌های فردی، پیشینه آموزشی، محدودیت زمانی و سنگینی دروس، سیاست‌های پذیرش دانشجو، حرفه‌مندی اساتید، و فشار خانواده، سبب شکل‌گیری مقوله محوری "جهت‌گیری هدف عملکردی" شده است. همچنین ویژگی‌های زمینه‌ای (همچون محیط فیزیکی، جو کلاس و دانشگاه، فناوری، نظارت و برخورد) و شرایط محیطی (محیط فرهنگی- اجتماعی، محیط سیاسی، و محیط سیاست گذاری)، زمینه بروز واکنش‌های غیراخلاقی دانشجویان را همچون تقلب در امتحان، بی‌صداقتی در انجام تکالیف، سرقت علمی و بی‌صداقتی در پژوهش فراهم ساخته است که منتج به اخلال در توسعه فردی، توسعه اجتماعی و توسعه دانشگاهی شده است. در نهایت می‌توان اذعان داشت که پدیده بی‌صداقتی تحصیلی، ریشه در جهت‌گیری هدف فرد دارد عوامل متعدد محیطی و فردی می‌توانند آن را دستخوش تغییر سازند، لذا تلاش جامع و همه‌جانبه در جهت اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.

  کلیدواژگان: اخلاق علمی، بی صداقتی تحصیلی، تقلب، نظریه مبنایی
 • محمد مشکی حسن آباد، محمود اکرامی، احمد کریمی دشتکی، حسین حافظی* صفحات 165-184

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی دانشگاه نسل سوم در نظام آموزش عالی از دور با مورد مطالعه قرار دادن دانشگاه پیام نور به عنوان بستر مطالعاتی انجام گردید. روش پژوهش کیفی و برمبنای نظریه داده بنیاد انتخاب گردید. جامعه مشارکت کنندگان در پژوهش کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید به طوری از بین اعضای هیات علمی دانشگاه تعداد 46 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد آزمون قرار گرفتند. داده های حاصل با رویکرد سه مرحله ای در نظریه داده بنیاد (کدگذاری باز؛ کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) کدگذاری و تحلیل گردید. اجرای فرآیند کدگذاری باز منجر به شناسایی 114 مفهوم گردید. در مرحله کدگذاری محوری مفاهیم در قالب 23 مقوله ی فرعی و 8 مقوله اصلی جای گرفت. سپس مدل پارادایمی با ارکان شرایط علی(فضای سازمانی حاکم بر دانشگاه)، شرایط زمینه ای(زیرساخت های سازمانی)، شرایط مداخله گر(خودمختاری، جهانی شدن و تعاملات اثربخش)، پدیده محوری(دانشگاه نسل سوم)، راهبرد ها(بازنگری کنش های اداری و اجرایی) و پیامدها(جامعه توسعه محور)ترسیم گردید و در نهایت با اجرای فرآیند کدگذاری گزینشی، الگوی مفهومی پژوهش روابط بین عوامل را تبیین نمود. الگوی بدست آمده مشخص می کند که برای نسل سومی شدن باید در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری تغییراتی در دانشگاه انجام پذیرد که در صورت ایجاد این تغییرات دانشگاه می تواند علاوه بر استقلال خود در توسعه ی جامعه نیز نقش مهمی را ایفا کند.

  کلیدواژگان: الگوی مفهومی، دانشگاه نسل سوم، نظام آموزش عالی از دور، نظریه داده بنیاد
 • بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از تاسیس دانشگاه تهران تاکنون
  منیره سهرابی*، محمد یمنی دوزی سرخابی، مقصود فراستخواه، حسن حضرتی صفحات 185-206

  بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تجدیدنظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام‌های تربیتی هر کشور، باید در پرتو بررسی پیشینه‌ی تاریخی تحولات آموزشی و تحلیل وضعیت کنونی نظام‌ آموزشی صورت پذیرد؛ تا با دیدی باز و جامع عواملی را که موجب رکود فعالیت‌های فرهنگی و علمی و شکل‌گیری روش‌های کنونی آموزشی است، شناسایی کرد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از زمان تاسیس دانشگاه تهران تا کنون انجام شده است. در راستای تحقق اهداف پژوهش 14 مصاحبه با افراد متخصص و دارای تجربه زیسته در آموزش عالی کشور ترتیب داده‌شده و مصاحبه‌ها تا مرحله‌ی اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در تحلیل مصاحبه‌های پژوهش از استراتژی تحلیل تماتیک (مضمون) استفاده‌شده است. از دیدگاه مصاحبه شوندگان، سیر تاریخی دانشگاه در ایران را می‌توان به شش دوره مجزا تقسیم کرد. در تمام این دوره ها، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایدیولوژیک و علمی تغییرات و تحولات در دانشگاه را تحت تاثیر قرار داده اند. عدم خلاقیت در مدیریت سیستم آموزش عالی از یک طرف و تمرکزگرایی از سوی دیگر سبب شده است که بین دانشگاه‌های ایران اختلاف معناداری وجود نداشته باشد. ایجاد تغییرات ساختاری، کمی و کیفی در نظام آموزش عالی کشور باید بر اساس مطالعات جامع فرهنگی، جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی بوده و با اتخاذ سازوکارهای قانونی و فرهنگ مناسب، مانع از تاثیرگذاری مخرب عوامل سیاسی و اقتصادی بر نظام آموزش عالی شد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی ایران، تاریخچه آموزش عالی، تحول آموزش عالی، عوامل موثر
 • شناسایی مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی
  مریم طالبیان درزی، وحید فلاح*، محمد صالحی صفحات 208-228

  امروزه ‌که سیاست بازنگری و اصلاح برنامه درسی به دانشگاه‌ها تفویض شده فرصتی مناسب برای ایجاد تمایل بیشتر بین ذی‌نفعان نظام آموزش عالی مهارتی شده تا با ایجاد تعامل بین آن‌ها، در راستای نقش اجتماعی آموزش عالی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی راهبردهای لازم برای بهبود فرایند طراحی و اجرای برنامه درسی مطلوب اتخاذ و اجرا گردد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی بوده است، پژوهش از نوع کیفی بوده است؛ جامعه آماری در این تحقیق کلیه خبرگان مهارتی اعضای هییت‌علمی دانشگاهی و مربیان و سیاست‌گذاران و برنامه ریزان آموزش‌های مهارتی در کشور بودند؛ بر اساس نمونه‌گیری هدفمند 18 نفر از خبرگان مهارت‌آموزی در این پژوهش شرکت داشتند، روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تحلیل مضمون و شبکه‌ی مضامین بود؛ نتایج پژوهش نشان داد سه مقوله اصلی محتوای آموزشی، فعالیت‌های یادگیری و یاددهی و ارزشیابی‌ مستمر مقوله‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی را تشکیل دادند. بر اساس این مقوله‌ها مدل مفهومی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی ترسیم شد. بدون شک ارتباط بین اجزا و عناصر برنامه درسی به‌عنوان خرده نظام آموزشی و برنامه‌های کلان آموزشی می‌توانند نهاد اجتماعی آموزش عالی مهارتی را بیش‌ازپیش توانمندتر کند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش عالی مهارتی، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه های درسی رسمی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران
  سید مهدی حسینی، کوروش فتحی واجارگاه، محمود حقانی، محبوبه عارفی، مرتضی رضایی زاده صفحات 229-252

  هدف این پژوهش بررسی جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه‌های درسی رسمی دوره ابتدایی ایران بود. این پژوهش از نوع توصیفی و شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا به شیوه آنتروپی شانون بود. واحد تحلیل محتوا؛ متون، تصاویر و فعالیت‌‌های کتاب‌های درسی بود. جامعه آماری پژوهش 41 جلد کتاب درسی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 400-1399 بود که 24 جلد به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. برای تعیین روایی ابزار، از روایی محتوایی به شکل نظرخواهی از متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه‌گیری و هدف پژوهش به روش کیفی استفاده شد. ضریب پایایی نیز به روش اسکات 83/0 به دست آمد. یافته‌های حاصل از تحلیل آنتروپی شانون نشان داد بیشترین میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت در بین مولفه‌های مطلوب تربیت شهروند مجازی به مولفه‌ی "سواد مجازی" مجموعا با مقدار (386/0) و کم‌ترین میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت به مولفه‌های " امنیت مجازی"، " آداب معاشرت مجازی"، " حقوق و مسولیت‌های مجازی"، " قوانین مجازی" و " تجارت مجازی" مجموعا با مقدار (0) تعلق دارد. همچنین یافته‌های مربوط به آمار توصیفی نشان داد که حدود 4 درصد از محتوای کتاب‌های درسی مورد بررسی به مولفه‌های تربیت شهروند مجازی توجه داشته‌اند. با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران تا حد زیادی مغفول مانده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به ضرورت تربیت شهروندان مجازی در عصر حاضر، برنامه‌های درسی دوره ابتدایی از نظر ایجاد پوشش مناسب روی مولفه‌های مورد نیاز تربیت شهروند مجازی، مورد بازنگری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تربیت شهروندی، شهروند دیجیتال، شهروندی مجازی، آنتروپی شانون، برنامه درسی
|
 • Hadith Jalilian, Yadollah Mehralizadeh *, Gholamhossain Rahimidoust Pages 1-22

  The purpose of this study was to develop a model for selecting employees' educational approaches in small and medium industrial companies in Ahvaz. This study reached theoretical saturation using qualitative approach and foundation data theory method after interviewing 11 managers and employees of small and medium industrial companies of Ahvaz number one. After analyzing the results of eight oral questions during free coding, axial coding and selective coding, the overall pattern of the research was finally extracted. Paradigm Research Model in Causal Conditions (Including Individual Factors: Adaptation to Corporate Needs and Employee Behavioral Factors and Organizational Factors: Managers' Performance Related to Educational Facilities, Economic Problems and Laws), Contextual Conditions (Management and Policies) And staff responses), intervening conditions (social and economic factors), strategies (enhancing people's skills and experiences and empowerment, updating facilities, formulating appropriate laws and regulations, and training individuals (formal, informal and free courses)), The Central Phenomenon of the Paradigm Model that Includes Human Resource Development and Outcomes (Individual Level: Human Resources Training The expert, developing talents and motivate people and organizational level: to optimize production and enhance the reputation and credibility of the organization) was designed. Considering the main purpose of the study, which was to formulate the model of selection of staff training approaches (supportive, non-supportive, neutral and contingent) and to consider teaching-learning approaches that include formal, informal, and free training, it was finally found that most Managers choose a contingency approach and at the end the general model of the research is extracted.MethodThe method in this research is Grounded Theory. Grounded Theory is that discovers theories, concepts, hypotheses, and theorems directly from data, rather than inferring from previous assumptions, other existing research, or theoretical frameworks.ResultsFinally, according to the main purpose of the study, which is to develop a model for selecting staff training approaches (supportive, non-supportive, neutral and contingent) and considering teaching-learning approaches that include formal, informal and free training, it was found that most managers choose a contingency approach and finally the general research model is extracted.DiscussionIn the last decade, with the advent of new technologies in production, communication, change in the capabilities of industrial units, production methods, distribution and organizational structure of enterprises has emerged, which has mainly increased the importance of small and medium units. Humanity has a significant role. In this research, unlike previous research, it has been implemented in the conditions of inflation and economic recession.

  Keywords: Staff Training Approaches, groundede Theory, Human resource Development
 • From Secondary Education to the Healthcare Fields: Exploring the Feasibility of English Content-based Instruction of Reading Sciences along with Games for Lifelong Learning
  Saeed Khazaie, amir mashhadi * Pages 23-42
  Introduction

  Reading comprehension skills are the cornerstones of lifelong learning of sciences. The confluence of science, technology, engineering, art, and mathematics has currently ushered in the close collaboration of English teachers with subject area teachers in non-English speaking countries to highlight the possible benefits of new methods of teaching and learning sciences (e.g., Content-Based Instruction or CBI) through English. In tandem, the integration of Augmented Reality Games (ARGs) into flipped classrooms has made provision for students to preemptively tackle the challenges that they are likely to face in the professional contexts. As such, the experiential comprehension of reading sciences introduces the concept of lifelong learning.

  Method

  This longitudinal study, using a sequential explanatory design and adopting co-teaching in the social constructivism throughout the academic years 2019-2021, explored the feasibility of CBI through English in the pre-reading flipped classrooms for the lifelong learning of secondary and postsecondary sciences. Using the design of experiments, 721 Persian and non-Persian male and female high-school students majoring in applied sciences were selected in the margin errors of 1%. The participants were then randomly divided into four groups to learn the sciences through CBI in the (non)-ARG-assisted flipped classrooms. To fulfill complementarity, the process of CBI in the (non)-ARG-assisted flipped class continued with teaching and formative assessment of the participants' reading comprehension skills in both instruction-learning and healthcare contexts, along with a survey and a focus-group interview. While the quantitative data were analyzed through the Wilcoxon signed-rank test, Spearman's correlation coefficient, the repeated measures ANOVA, and the linear mixed effects model, the qualitative data were analyzed through MAXQDA.

  Results and Discussion

  Descriptive and inferential analyses of the data revealed the feasibility of CBI in the ARG-assisted flipped classrooms for teaching reading comprehension skills of sciences in both secondary and medical postsecondary education which, in turn, paved the way for lifelong learning (ß = 6.9, p<.05). From the participants' viewpoints, adopting an active role in doing the ARGs in the process of CBI of reading sciences facilitated their reading comprehension in favor of lifelong learning.

  Conclusion

  The findings revealed that English communication between students and co-teachers for the completion of the reading activities contributed to students' lifelong learning of reading comprehension skills.

  Keywords: Content-Based Instruction, Reading Comprehension, Augmented-Reality Game, Flipped classroom, Lifelong Learning
 • Parvin Roshanghias, Mohamadjavad Liaghatdar *, Bibieshrat Zamani, Fereydoon Sharifian Pages 43-66
  Introduction

  As one of the important infrastructures of the educational system of any country and the most important source of science and technology production, higher education plays a significant role in the development of lifelong learning. Universities should create a new movement in this direction by conatructing a platform for students to do longlife learning.The present study aims to explain the curricular elements and components of Farhangian University based on the lifelong learning approach and examine the validity of a developed scale in this field.

  Method

  In the present study, exploratory mixed-methods research was used. Initially, qualitative data were collected and analyzed. Then, based on the obtained qualitative results, quantitative instruments were developed. After that, the quantitative data were collected and analyzed to validate the qualitative findings. The statistical population in the qualitative section consisted of experts in the field of lifelong learning, professors of Farhangian University, and curriculum specialists selected via a purposive sampling method. 33 participants were selected and interviewed via the semi-structured interviewing technique to obtain theoretical saturation in the data. In the quantitative section, a descriptive-survey method was employed. The statistical population in this section consisted of professors of the Department of Educational Sciences, Farhangian University of Isfahan Province as 242 individuals, among whom 145 participants were selected based on the Krejcie & Morgan table and via a cluster sampling method. Then, the researcher-made questionnaire was distributed among them. Among the returned questionnaires, 103 ones were quantitatively analyzed.

  Results

  The findings of the qualitative section indicated that the curriculum based on the lifelong learning approach in Farhangian University consists of four main elements of goal (with 19 items), content (with 18 items), teaching-learning methods (with 15 items) and evaluation (with 17 items). In the quantitative section, it was also found that based on the results of the Second Order Confirmatory Factor Analysis (CFA), the elements and related items correctly measure the curriculum model for lifelong learning.

  Discussion

  To sum up, it can be stated that the scale designed in 4 elements and 69 items is valid for evaluating the curricular elements based on the lifelong learning approach at Farhangian University. It can be the basis for making policies and reviewing curriculum at Farhangian University.

  Keywords: Lifelong Learning, Curriculum, the Lifelong Learning Curriculum Scale, Higher Education, Farhangian University
 • Zahra Abolhasani *, Marziyeh Dehghani, Mohamad Javadipour, Keyvan Salehi, Nasrin Mohamad Hasani Pages 67-88
  Introduction

  Due to the usability of the work and technology curriculum in life, as well as its important role in motivating and aspiring to jobs in society and helping to choose a field, the country's educational system has paid special attention to the work and technology curriculum. The purpose of this study was to qualitatively review the challenges and strengths of the work and technology curriculum and strategies to improve the implementation of the work and technology curriculum.

  Method

  For this purpose, the phenomenographic method was used. Targeted sampling method with snowball technique was available for experts and targeted teachers, number of participants according to data saturation 6 experts; 25 teachers were selected. Semi-structured interviews were used to collect data. Data analysis was performed using a 7-step clays method. To validate the data strategies such as data collection triangulation; Interviewees' reviews of the impressions and codings and the review of the collaborating researchers and the agreement between the researcher and the participants in the research were used.

  Results

  Research results in three sections: challenges and obstacles to implementation; The strengths of the work and technology curriculum and the proposed solutions to improve this were obtained from the perspective of experts and teachers.

  Discussion

  Findings were obtained from the perspective of teachers and experts that the challenges and obstacles to the implementation of work and technology course include five themes "limitation, teacher, content relevance, comprehensive evaluation system, social factors" with eleven sub-themes "facilities, financial resources, physical space , Time, specialized teacher, skill category (knowledge enhancement), disproportion to the need, imbalance in content, weakness in the implementation of evaluation, lack of cultural background, low status and value of work and technology among officials "and the strengths of the two "Technical aspect, knowledge-building" and five sub-themes "entrepreneurship, appropriate academic guidance, creativity, craftsmanship, general skills" and in the solutions two themes "improving curriculum elements, motivating" and six sub-themes "content, evaluation" "Facilities, hidden curriculum, communication channels, salaries and benefits.”

  Keywords: work, technology, Curriculum, implementation
 • Bahman Narimani, Hossein Mehrdad *, Razieh Jalili Pages 89-106
  Introduction

  Developing drivers to improve the performance of school principals is one of the vital strategies to increase the efficiency and effectiveness of the organization. In fact, these drivers drive the Optimal and constructive changes and ultimately Improvement and improve the performance of school principals and the education system. Improving the performance of school principals seeks the growth and development of human resources and organizing to design change and qualitative development of human resources, and its purpose is to empower, Empowerment, strengthen skills and build self-confidence and job competence in school principals. The way employees also achieve better performance. The aim of this study was to identify the drivers needed to improve the performance of primary school principals.

  Method

  This research was conducted in 2020 based on a mixed approach and using both qualitative and quantitative methods. In the qualitative part, the data research method was used and in the quantitative part, the descriptive method was used. Participants in the qualitative section were selected using criterion-based purposive sampling method and according to the theoretical saturation rule, after in-depth and semi-structured interviews with 15 experts, data adequacy was obtained. In the quantitative section, the statistical population included 561 principals of primary schools in Kermanshah province, from which 228 people were selected using multi-stage cluster sampling method with proportional assignment and Morgan table. The construction based on qualitative data was implemented among primary school principals in Kermanshah province. For data analysis, in the qualitative section, systematic coding method and content analysis approach were used, and in the quantitative section, descriptive and inferential statistics were used using Smart pls software.

  Results

  After conducting the interviews and in-depth data analysis, four dimensions of "leadership development", "structure improvement", "performance planning", and "self-development" were extracted and validated.

  Discussion

  The results showed that the above four dimensions and their related components are specialized and professional drivers that can be used to improve the performance of primary school principals.

  Keywords: School principals, performance improvement, mixed approach
 • Masoud Faghihi, Mohamadnoor Rahmani *, Nadergholi Ghourchian, Kolsum Nami Pages 107-124
  Introduction

  Rapid growth and ever-changing societies, has made the necessity of training skilled, specialized and ‎entrepreneurial human resources inevitable. In the education system, vocational schools have an ‎important role in training skilled manpower for jobs required by society and the labor market. The main ‎purpose of this research was to identify the dimensions of entrepreneurial competencies of vocational ‎schools in Hormozgan province. ‎

  Method

  This research is applied in terms of purpose and was conducted base on framework of qualitative ‎approach. To this purpose, 11 academic experts and knowledgeable people were selected with a ‎purposeful sampling strategy based on data saturation and interviewed in a semi-structured way. To ‎analyze the stements of the interview sessions, three-step coding was used. To ensure the validity of ‎the research used of triangulation of the data sources and reviewed by members (interviewees) methods. ‎Also, to calculate reliability were used of the retest and the agreement between the two coder methods. ‎After implementing the content of the interviews and their preliminary analysis, Codes or basic ‎concepts were identified and In order to achieve the main categories, similar codes are placed on specific ‎categories. Finally, for each of the categories, the title that contains the entire codes was select.‎

  Results

  The results of this study led to the extraction of 4 dimensions which are: Personality (individual) ‎competencies, managerial and leadership competencies, technical-professional competencies and ‎cultural competencies.‎

  Discussion

  The main purpose of establishing vocational schools is to train entrepreneurial graduates. The four ‎main dimensions of this research can be an effective effective factor in improving the entrepreneurial ‎competencies of vocational schools and have beneficial results in improving the educational quality of ‎vocational schoolsDiscussionThe main purpose of establishing vocational schools is to train entrepreneurial graduates. The four ‎main dimensions of this research can be an effective effective factor in improving the entrepreneurial ‎competencies of vocational schools and have beneficial results in improving the educational quality of ‎vocational schools

  Keywords: Competence, Entrepreneurship, education, Vocational School
 • ahmad ebrahimi, Sayed Ebrahim Mir Shah Jafari *, ali rabbani Pages 125-144
  Introduction

  Newfound technologies in the communication and information area lead the educational systems ‎‎toward electronic teaching-learning.‎ certainly, the application of e-learning strategy based on ‎components tailored to the needs, desires and skills of students, leads to the creation of numerous ‎and diverse learning opportunities for students. In contrast, the inappropriateness and adaptation ‎of academic activities to the characteristics of students is a cause of motivation and ‎academic failure. The present study tries to identify and explain the requirements of e-‎teaching/learning which are fit for the characteristics of today’s BA students. ‎

  Method

  The research design is mixed and of successive exploratory type. The qualitative part was done using the case study method and the quantitative part was done using the descriptive-survey method. The tools of the qualitative section are semi-structured interviews and the tools of the quantitative section are researcher-made questionnaires. The statistical population of the qualitative section was experts in the two fields of educational sciences and social sciences, of which the sample of them continued purposefully until the saturation of information. The statistical population in the quantitative section consisted of faculty members and BA ‎students of educational and social sciences colleges of Tehran and Isfahan Universities of which the sample of them was chosen with the stratified ‎random method according to the volume. The analysis of the findings in the qualitative part is based on grounded theory and in the quantitative part is based on descriptive and inferential statistics.

  Results

  Regarding the research findings, the most important Requirements of electronic teaching-learning ‎strategy which suits the characteristics of today’s BA students is: using virtual messengers, using ‎soft wares and educational videos, using scientific websites, using remote supplementary trainings, ‎being allowed to search the Internet in classroom, having virtual assignments, taking virtual ‎exams and using smart board.‎

  Discussion

  Based on the findings, it can be concluded, the application of these elements, ‎‏leads to academic ‎motivation and scientific ‎growth of today's students‏ ‏and thus, it is recommended to Professors for ‎the purpose of ‎effective teaching and optimal use of educational opportunities, do not neglect to ‎use them.‎ Universities must also provide the necessary equipment for e-teaching, especially smart ‎boards and high-speed Internet. In addition, in order to acquaint professors and students with e-‎learning skills such as the use of scientific websites, distance education, the use of smart boards, ‎virtual exams, etc., organized training workshops and encourage professors who use these ‎methods.

  Keywords: e-teaching, learning, Higher Education, BA level, new generation characteristics
 • zahra akbari khudlan, mehdi rahimi *, Mohsen Shakeri Pages 145-164

  Nowadays, Academic dishonesty is one of the issues that has plagued the educational system. The scope of this phenomenon ranged from purchasing an essay, plagiarizing content, fudging laboratory results, falsification, duplication, misusing credit, asking for a deadline extension by citing a bogus excuse, to cheating on the exam session and impersonating another to take a test. It is evident that continuing this process will challenge the reliability of the academic system's performance and has long-term effects not only on the individual, but also on the entire community. Method The purpose of this research was to study the causes and dimensions phenomenon of academic dishonesty in students. A qualitative approach and grounded theory method was adopted in the study, considering the nature of the subject. The target population of the research were all students of Yazd University in the academic year of 1397-98. The sampling method was purposive and theoretical with maximum variation and sustained up to data saturation. Data were collected from 16 students through in-depth semi-structured interview. The obtained results were analyzed using Strauss and Corbin’s open, axial and selective coding methods. Results The results of the investigations that fall into six dimensions of the model include: main phenomenon (performance goal orientation), causes (7 categories), environmental conditions (3 categories), contextual features (4 categories), strategy (3 categories) and outcome (1 categories). Functional goal orientation was recognized as the main phenomenon with three categories including “competition”, “score and degree dependency” and “science learning and service delivery”. The research tool was an in-depth semi-structured interview. Interviews continued until theoretical saturation. The research results showed that the applicability of lessons, individual characteristics, educational background, time limit and weight of lessons, student admission policies, professors' professionalism, and family pressure, has cause the formation of the central category of “performance goal orientation”. Also, contextual features (such as physical conditions, classroom and university atmosphere, technology, and monitoring and dealing) and environmental conditions (cultural-social environment, political environment, and the policy environment), have provide the context of rise students` unethical reactions such as cheating in exam, dishonesty to do homework, scientific theft and dishonesty in research, which have resulted disruption in individual development, social development, and academic development. In conclusion, it can be acknowledged that the phenomenon of academic dishonesty is rooted in the goal orientation of the individual. Several environmental and individual factors can change it, so a comprehensive effort seems necessary in order to amend it.

  Keywords: Academic dishonesty, Cheat, grounded theory, Scientific Ethics
 • Mohammad Moshki Hassan Abad, Mahmoud Ekrami, Ahmad Karimi Dashtaki, Hossein Hafezi * Pages 165-184
  Introduction

  Universities have experienced different generations in during their lives. The first generation of universities had a purely educational function. The second generation of universities also had a research function. In the third generation, the application of research was considered. The third generation of universities is called the: Entrepreneur University. Third generation universities must be able to be independent and Prepare your graduates to enter in the job market. The purpose of this study is to design a conceptual model for third generation universities in the distance education system.

  Method

  The method used in this research is Grounded theory. By using a purposeful sampling method, 46 faculty members of Payame Noor University were select. Data were collected using semi-structured interviews. Then the data were coded by the three-step method in Grounded theory.

  Results

  Execution of the open coding step identified 114 concepts. In axial coding stage, concepts were summarized into 23 sub-categories and 8 main categories. Then a paradigm model was drawn with causal conditions (organizational space of university), contextual conditions (organizational infrastructure), intervening conditions (autonomy, globalization and effective interactions), central phenomenon (third generation university), strategies (administrative and executive review) and outcome (development-oriented society). Finally, conceptual model of the third generation university was created.

  Discussion

  Based on the conceptual model obtained, the university should be reviewed. This review should be done in the field of university hardware and software. Therefore, changes in strategies, perspectives, facilities and equipment are necessary for the third generation. In this case, the university can be a factor in the comprehensive development of society. To achieve this, the university must support from the new ideas and creativity of its staff. Also, creative beliefs in the workplace should replace routine beliefs. In the field of hardware, the necessary equipment to develop the talents of employees should be provided to them. In addition, the university must have a good relationship with other universities and other sections of society. To become a third-generation university, administrative approaches must become more flexible and educational policies must change. The new needs for educational and research should be known and based on those needs, educational and research goals should be set. By making these changes, the university will be on the path of economic and social development which creates innovative products and creative services. Finally, the establishment of this type of university leads to sustainable development in society.

  Keywords: conceptual model, Third Generation University, system of high, distance education, grounded theory
 • The study of factors affecting the formation and transformation of university in Iran since the establishment of Tehran University
  monireh sohrabi *, mohammad yamani douzi, maghsood farasatkhah, hassan hazrati Pages 185-206
  Introduction

  The university system is one of the subsystems and component of the higher education system and the social system; hence, it is influenced by other higher education institutions, the educational system of the country and peripheral devices such as political, economic, social and cultural systems. Many thinkers and educators, who advocate new perspectives on educational reform, believe that policy making and planning in order to redefine the past and present performance of educational systems in each country should be done in the light of the historical background of educational developments and the analysis of the current state of the educational system, because in this case, it is possible to discover the factors that led to the decline of cultural and scientific activities and the formation of the current educational methods with an open and comprehensive view. This research aims to study "the factors affecting the formation and transformation of the university in Iran since the establishment of the University of Tehran as the first Iranian official to date".

  Methods

  This research was done by using thematic analysis method consisting of three stages of descriptive coding, interpretive coding and content development. In order to achieve the purpose of the research, semi-structured interviews were conducted with experts and those who had experience in higher education.

  Results

  The findings of the analysis of the content indicate that several factors have contributed to the formation of the university in Iran. History of the University in Iran from interviewee's views, six distinct courses can be divided into different policies and approaches to higher education.

  Discussion

  In all these periods, many political, economic, social, cultural, ideological and scientific factors have affected the changes and changes in the university. Findings show that there are no significant differences between Iranian universities. The reason for this is the lack of creativity in the management of higher education system on the one hand and centralization on the other. Making any structural, quantitative and qualitative changes in the higher education system of the country should be based on deep sociological, economic, political and cultural studies and its growth and expansion in line with the needs and developments created in these areas. By adopting legal mechanisms and proper culture, the effects of severe political and economic factors and its destructive effects on the higher education system were prevented. The question is, "

  Keywords: Higher Education, History of higher education, Transformation of higher education, Effective factors
 • Identifying the components o f social responsibility in the curriculum of the skill university
  maryam Talebian darzi, Vahid Fallah *, mohammad salehi Pages 208-228
  Introduction

  Playing the role of an active citizen in civil society is possible by augmenting the sense of social responsibility in the community. Therefore, to achieve this goal, teaching the principles, methods and approaches of social responsibility should be reflected in the curriculum. The goal of this report is to identify the components of social responsibility in the curriculum of Skills University as one of the top universities for creating sustainable employment.

  Methods

  A qualitative method was used in this study according to the purpose and nature of research. Statistical sample includes 18 experts in the field of skills training; Sampling was performed purposefully. Data collection tools are semi-constructive interviews and data analysis methods based on thematic analysis technique. Findings from the study showed that educational content, learning and teaching activities, and continuous evaluations are principles that, in terms of social responsibility, lead higher education curricula toward skill-oriented curricula. The connection between the components and elements of the curriculum as an educational sub-system and macro-educational programs can make the social institution of higher education more capable.

  Results

  The results showed that the three main categories of educational content, learning and teaching activities, and continuous assessment are social responsibility categories in the curriculum of Skills University. Based on these categories, a model of social responsibility was developed in the curriculum of Skills University.

  Discussion

  Achieving social responsibility requires that Skill University change the curriculum paradigm and the elements contained in it to institutionalize the components of social responsibility in the core of curriculum activities. The establishment of a social responsibility research center in Skills University and affiliated colleges to monitor the curriculum contexts, behaviors and structures according to the components identified in this study can be considered a turning point for this goal.

  Keywords: Curriculum, Skills University, Social Responsibility
 • The position of digital citizenship education in the official curricula of elementary school in educational system of Iran
  seyed mahdi hosseini, kourosh fathiVajargah, mahmoud haghani, mahboobeh arefi, Morteza Rezaeezadeh Pages 229-252
  Introduction

  As technology has grown, so problems related to its use raised. Because the growth of technology has increased the availability and expansion of the use of technology in primary schools as well as the use of these technologies by students at home, so the need to support students to stay safe, accountable, participate and collaboration in cyberspace and the like is more than ever. Issues related to the expansion of the use of technology and cyberspace; necessitate the education of digital citizens by the educational system.

  Method

  The purpose of this study was to investigate the position of digital citizenship education in the official curricula of elementary school in Iran. This research was descriptive and included documentary analysis and content analysis by Shannon entropy method. Content Analysis Unit; It was texts, pictures and textbook activities. The statistical population of the study was 41 volumes of elementary school textbooks in the academic year 2019-2020, of which 24 volumes were selected by purposive sampling. To determine the validity of the instrument, content validity was used in the form of a survey of experts on the degree of coordination of the content of the measuring instrument and the purpose of the research. The reliability coefficient was obtained by Scott method 0.83.

  Results

  Findings showed that out of 2631 counting units counted; 98 cases were related to the eight components of digital citizenship education. In other words, about 4% of the content of the three sections of the content of the studied textbooks has paid attention to the desirable components of digital citizenship education.
  Findings from Shannon entropy analysis showed that the highest Ej and Wj among the components of digital citizenship education belong to the component of "digital literacy" with a total value of (0.3866) and the lowest Ej and Wj belong to the components of "digital Security", "digital Etiquette", "digital Rights and Responsibilities", "digital laws" and "digital commerce " all to the value of (0).

  Discussion

  According to the findings, it can be concluded that the position of digital citizenship education in Iranian elementary school curricula has been largely neglected. Therefore, it is suggested that considering the necessity of educating digital citizens in the present age, elementary school curricula should be revised in terms of providing appropriate coverage on the components required for educating digital citizens.

  Keywords: citizenship education, virtual Citizenship, Electronic citizen, Shannon entropy, Curriculum