فهرست مطالب

نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
سال دوازدهم شماره 45 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهره دهدشتی شاهرخ، میترا دانش پرور*، وحید ناصحی فر، وحید خاشعی صفحات 1-20

  صنعت پوشاک در سالهای اخیر با رشد زیادی در شبکه های اجتماعی روبه رو بوده است. عوامل زیادی بر خرید پوشاک از شبکه های اجتماعی موثر هستند که یکی از این عوامل مهم و تاثیرگذار، عوامل سازمانی است. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی عوامل سازمانی موثر بر مصرف کننده در خرید از طریق شبکه های اجتماعی است. در انجام این تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی با بررسی ادبیات و مصاحبه با فروشندگان فعال در شبکه های اجتماعی متونی تهیه و کدگذاری گردید، مولفه ها در چهار مقوله نهایی دسته بندی و در قالب مدل اولیه ارایه شدند. در بخش کمی، بر اساس مدل اولیه، پرسشنامه ای تدوین و در اختیار 385 نفر از خریداران پوشاک در شبکه های قرار گرفت و برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و برای بررسی نقش میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. این پژوهش تاثیر مستقل و ترکیبی متغیرهای سازمانی موثر بر اعتماد افراد در خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج بدست آمده نشان داد کیفیت اطلاعات، امنیت معامله، شهرت شرکت و مکان شرکت تاثیر معنی داری بر اعتماد افراد، خرید پوشاک از طریق شبکه های اجتماعی، تبلیغات توصیه ای و وفاداری آنها دارد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رفتار خرید مصرف کننده، صنعت پوشاک، عوامل سازمانی
 • امیر امینی*، علیرضا علی نژاد صفحات 21-42

  این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها به ارزیابی عملکرد سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان 18 نمونه شرکت تولیدی پرداخته‌ است تا مشخص شود آیا اهداف تعریف شده برای سیستم‌های ERP توانسته‌اند عملکرد بعد از پیاده‌سازی این سیستم را تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به شناسایی مولفه‌های موثر در پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان با استفاده از مرور تحقیقات پیشین، مصاحبه و نظرات خبرگان شاخص‌های ارزیابی عملکرد این سیستم شناسایی شدند. سپس مهمترین شاخص‌های ورودی با استفاده از نظر خبرگان به روش دیمتل فازی و شاخص‌های خروجی به روش تحلیل شبکه‌ای رتبه‌بندی گردیدند. در این رتبه‌بندی شاخص‌های زمان صرف شده جهت اجرا، زیر ساخت‌های اجرا، آموزش و اقدامات حمایتی کاربر شاخص‌های برتر ورودی، و سه شاخص افزایش بهره‌وری، مدیریت صحیح منابع و میزان رضایت‌مندی کاربر نیز به عنوان شاخص‌های برتر خروجی انتخاب گردیدند. با استفاده از شاخص‌های منتخب به ارزیابی عملکرد سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان شرکت‌های منتخب پرداخته شده است. نتایج این تحقیق در شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها در مقایسه با بهترین شرکت شناخته شده و هر چه بهتر ساختن سیستم ERP خود مفید واقع خواهد شد. 

  کلیدواژگان: برنامه ریزی منابع سازمان، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه ای، تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی کارایی
 • حمید امیری آرا، محمدباقر مسرور، محمدرضا ذهابی* صفحات 43-52

  در این مقاله یک شبکه فراسو با دو کاربر به ترتیب در نقش فرستنده و رله، و یک ایستگاه مرکزی به عنوان گیرنده در نظر گرفته شده است. هدف این است که ضریب بهینه سمبل‌های سیگنال‌ غیرمتعامد و اختصاص توان بهینه در منبع-رله به منظور بیشینه کردن متوسط مجموع نرخ در یک سیستم مخابرات همکارانه با استفاده از تکنیک دسترسی چندگانه غیرمتعامد، تعیین شود. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا متوسط مجموع نرخ سیستم مخابرات همکارانه با استفاده از دسترسی چندگانه غیرمتعامد با رله کدگشایی و ارسال، در کانال مستقل رایلی محاسبه گردید. سپس در گام اول، مسئله بهینه‌سازی ضریب سمبل‌های سیگنال‌ غیرمتعامد در این سیستم به ازای هر اختصاص توانی به صورت ریاضی بیان شده و رابطه بسته‌ برای حل تقریبی آن پیشنهاد شده است. در گام دوم، مسئله بهینه‌سازی اختصاص توان بهینه ارسالی از منبع-رله، به ازای ضرایب سیگنال‌ مشخص معرفی و حل گردید. در انتها، مسئله بهینه‌سازی توام ضریب سمبل‌های سیگنال‌ غیرمتعامد و اختصاص توان بررسی می‌شود و الگوریتمی برای بهینه‌سازی توام این دو پارامتر پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی این مقاله نشان می‌دهد که بهینه‌سازی توام ضریب سمبل‌های سیگنال‌ غیرمتعامد و اختصاص توان منجر به دستیابی به متوسط نرخ بالاتری نسبت به بهینه‌سازی جداگانه هر یک از این پارامترها می‌شود. همچنین، شبیه‌سازی و نتایج عددی برای تایید روابط تیوری ارایه گردیده است، که شبیه‌سازی‌ها بهره dB 3 را برای سیستم بهینه شده توام با استفاده از الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سیستم غیر بهینه نشان می‌دهند. 

  کلیدواژگان: مخابرات همکارانه، دسترسی چندگانه غیرمتعامد، بهینه سازی، اختصاص توان
 • محمدجواد پیران*، محمود دی پیر صفحات 53-70

  با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و رشد افزون اطلاعات به اشتراک‌گذاری شده در آن‌ها، کاربران این شبکه‌ها در معرض تهدیدهای بالقوه-ی امنیت و حریم خصوصی داده‌ها قرار دارند. تنظیمات حریم‌خصوصی گنجانده‌شده در این شبکه‌ها به کاربران کنترل کاملی در جهت مدیریت و خصوصی‌سازی دسترسی به اطلاعات اشتراکی‌شان توسط کاربران دیگر نمی‌دهد. در این مقاله به کمک مفهوم گراف اجتماعی، یک مدل جدید کنترل دسترسی کاربربه‌کاربر پیشنهاد شد که امکان بیان سیاست‌های حریم شخصی و کنترل دسترسی دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تری را برحسب الگو و عمق روابط میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی فراهم می‌کند. در این مقاله با به‌کارگیری روش شاخصه‌ای منظم، روابط غیرمستقیم در میان کاربران موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و سیاست‌های دقیق‌تری نسبت به مدل‌های قبلی ارایه‌شده است. ارزیابی نتایج نشان داد، در مورد 10 همسایه برای هر کاربر، تجمع احتمال یافته‌های یک مسیر واجد شرایط، به ترتیب برای سه حلقه شمارنده اول برابر 1، 5/10 و 3/67 درصد است، و نهایتا برای شمارنده چهارم به 100 درصد می‌رسد که با افزایش مشخصه شمارشی تعریف‌شده، زمان اجرای متوسط الگوریتم پیشنهادی و سایر الگوریتم‌های ارایه‌شده در روش‌های قبلی افزایش می‌یابد اما برای حدود بالاتر مشخصه شمارشی، الگوریتم پیشنهادی بهتر از الگوریتم‌های قبلی عمل می‌کند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، امنیت شبکه، حریم خصوصی، حلقه شمارنده، امنیت داده ها
 • هومان تحیری*، فرزاد قهرمانی صفحات 71-94

  با گسترش و توسعه وب و افزایش محتوای آنلاین، اهمیت سیستم های بازیابی اطلاعات که بتوانند با دقت بالاتری به نیازهای اطلاعاتی کاربران پاسخ دهند، بیشتر از پیش مشخص است. یک بخش مهم در طراحی هر سیستم بازیابی اطلاعات، انتخاب روشی مناسب برای مدل کردن آن سیستم است که در این راستا تعیین روش وزن دهی به لغات جهت بیان میزان اهمیت آنها در اسناد و پرس وجوها، نقش به سزایی دارد. روش های مختلفی در خصوص چگونگی وزن دهی به لغات ارایه شده که غالبا یک وزن عددی را تخصیص می دهند اما نمی توان با قطعیت گفت که بهترین روش وزن دهی کدام است. با توجه به ابهام و عدم قطعیتی که در این زمینه وجود دارد، در این مقاله مدلی ارایه شده که به جای استفاده از یک مقدار وزنی، با استفاده از وزن های بدست آمده از تعدادی روش وزن دهی پایه که به دقت انتخاب شده اند، برای هر لغت بازه ای از وزن ها را به عنوان یک وزن فاصله ای محاسبه می کند. در این مدل با انجام تجمیع مناسب، میزان ارتباط هر سند با پرس-وجوی ورودی نیز به صورت یک وزن فاصله ای تعیین شده و برحسب آنها می توان با استفاده از یکی از سه روش پیشنهادی، اسناد را رتبه-بندی کرد. در آزمایش های انجام شده بر روی مجموعه داده های معتبر Cranfield و Medline، اثرات نرما ل سازی طول بردار وزن های پایه، استفاده از مولفه های مختلف در فاکتور فرکانس لغت و فاکتور فرکانس مجموعه مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است و مشخص شد که انتخاب مجموعه ای مناسب از روش های وزن دهی پایه برای اعمال روش پیشنهادی، به همراه استفاده از روش رتبه بندی مناسب، تاثیر به سزایی در بهبود بازدهی سیستم خواهد داشت. با انتخاب های مناسب، برای دو مجموعه داده مذکور به ترتیب MAP با مقادیر 0.43323 و 0.54580 بدست آمد. این نتایج نشان داد که روش پیشنهادی نه تنها باعث بهبود نسبت به هر یک از روش های وزن دهی پایه می شود، بلکه در مقایسه با چند روش وزن دهی پیچیده اخیر نیز بهتر عمل می کند. 

  کلیدواژگان: بازیابی اطلاعات متنی، رتبه بندی اسناد، وزن دهی لغات، اعداد فاصله ای، وزن فاصله ای
 • مسعود کاظمی، سید حسین خواسته*، حمیدرضا رخصتی صفحات 95-114

  در سیستم‌های کاربردی، گراف‌ها با دامنه وسیعی از راس‌ها وجود دارند و یال‌ها به سرعت زیادی در قالب جریان گراف تولید می‌شوند. یکی از مسایل موجود در جریان‌های گراف سنگین که به صورت لحظه‌ای وارد می‌شوند پیدا کردن زیرگراف‌های پرتکرار است. خلاصه‌های جریان مبتنی بر طرح، مانند count-min، اطلاعات گره‌های پرتکرار را با دقت قابل قبولی نگهداری می‌کنند ولی ساختار گراف اصلی را از دست می‌دهند. از بین این روش‌ها، gMatrix ساختاری می‌باشد که مشخصات گراف اصلی را نیز حفظ می‌کند. این روش از توابع درهم‌ساز مختلف، برای ذخیره‌ی خلاصه‌ی جریان گراف استفاده کرده و به کمک این توابع و معکوس آنها، زیرگراف‌های پرتکرار را به‌دست می‌آورد. به دلیل داشتن حجم کمتر از جریان اصلی، gMatrix معمولا به پرس و جوها با دقت بالایی پاسخ نمی‌دهد. همچنین این روش از مشکل مرتبه‌ی زمانی بالا در پاسخ به پرس‌ و جو‌‌ها هم رنج می‌برد. در این مقاله روش جدیدی ارایه شده است که به ازای هزینه‌ی کم حافظه‌ی مصرفی، زمان پاسخگویی به پرس و جو زیرگراف پرتکرار را به صورت چشم‌گیری کاهش می‌دهد. همچنین الگوریتم ارایه شده با افزایش استقلال بین توابع در هم سازی با استفاده از روش شباهت برداری کساین، احتمال برخورد عناصر در هم سازی شده را کاهش می‌دهد. نتایج آزمایشات تجربی که به زبان C++ پیاده‌سازی شده است و بر روی داده‌های شبکه اجتماعی فرندستر اجرا شده است، نشان می‌دهد که روش پیشنهادی برای یافتن زیرگراف‌های پرتکرار پیچیدگی زمانی و دقت یافتن این زیر گراف‌ها را بهبود می‌بخشد. 

  کلیدواژگان: جریان گراف، خلاصه سازی مبتنی بر طرح، gMatrix، توابع درهم ساز، شباهت برداری کساین
 • زهرا محمدی، محدثه سلیمان پور مقدم، داریوش عباسی مقدم، سیامک طالبی* صفحات 115-130

  شبکه های حسگر صوتی زیر آبی به دلیل ویژگی های مطلوب خود و کاربرد های عملی گسترده در زمینه های ارتباطی مختلف، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. از آن جا که گره های حسگر زیر آبی دارای هزینه ی بالا و پیچیدگی جایگذاری هستند، افزایش طول عمر این شبکه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. گره های رله نقش مهمی در کاهش فاصله مخابراتی و انرژی مصرفی دارند. اما، مسئله مهم قرار گیری بهره ور گره های رله اطراف گره های بحرانی شبکه به منظور جلوگیری از حذف آن ها و در نتیجه افزایش طول عمر شبکه است. برای این منظور، در این مقاله روشی جدید به نام جایگذاری بهره ور گره رله (ERS) معرفی شده است که شامل فرمول بندی کردن مکان هر گره رله به صورت یک مسئله بهینه سازی غیر محدب است. در حقیقت، وجود قیود تفاضل محدب منجر به غیر محدب شدن مسئله بهینه سازی پیشنهادی می شود و دستیابی به جواب بهینه را دشوار می سازد. از این رو، در گام بعد با پیشنهاد یک تبدیل جدید، مسئله مذکور به معادل محدب خود تبدیل می-شود. مهم ترین مزیت مسئله برنامه ریزی محدب، قابلیت دستیابی به جواب بهینه مسئله است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده برتری عملکرد روش پیشنهادی در طول عمر و بهره وری نسبت به روش ابتکاری پیشین تنظیم گره رله (RA) است. 

  کلیدواژگان: شبکه های حسگر صوتی زیر آبی، گره های رله، طول عمر شبکه، مخابرات چند پرشی، برنامه ریزی محدب
 • محمدتقی تقوی فرد*، محمدعلی عباسپور صفحات 130-144

  یکی از مهم‌ترین بخش‌های رسانه‌ای و سرگرمی در دنیای امروز، صنعت بازی‌های رایانه‌ای است. تعداد کاربران این نوع بازی‌ها به‌صورت مستمر در حال افزایش است و کسب‌وکارهای این صنعت رشد چشمگیری کرده‌اند؛ به‌طوری که این رشد گردش مالی میلیون دلاری را برای شرکت‌های توسعه‌دهنده این نوع بازی‌ها به دنبال داشته است. ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات بر بستر ابر در صنعت بازی‌های رایانه‌ای است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای است و جزء تحقیقات کیفی به‌حساب می‌آید. همچنین این پژوهش از منظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق «توصیفی-غیرآزمایشی» محسوب می‌شود. در این پژوهش برای سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش و مدل‌های موجود و انجام روش دلفی، 52 شاخص در قالب 9 بعد اصلی شناسایی شدند. نتایج پژوهش مدلی جامع برای سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر ارایه می کند که می‌تواند مورداستفاده صنعت گران و پژوهشگران قرار گیرد. 

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، مدل های سنجش کیفیت خدمات، خدمات مبتنی بر ابر، صنعت بازی های رایانه ای
 • محمد فرشی*، زینب سعیدی صفحات 145-158

  در این مقاله به بررسی مسئله تشابه زیر در حوزه فاصله فرشه می پردازیم. یک مسیر جهت‌دار به عنوان ورودی و یک پاره‌خط افقی که در لحظه پرس‌و‌جو توسط کاربر ارایه می‌شود، داده شده اند، هدف پیش‌پردازش و ذخیره مسیر جهت‌دار در یک ساختمان داده است به طوری که با توجه به اطلاعات ذخیره شده در ساختمان داده بتوان زیرمسیری از مسیر جهت‌دار را گزارش کرد که فاصله فرشه میان زیرمسیر گزارش‌شده و پاره‌خط افقی بین تمام زیرمسیرهای ممکن مینیمم باشد. تا آنجایی که ما اطلاع داریم هیچ‌گونه نتیجه تیوری برای این مسئله گزارش نشده است. در این مقاله اولین الگوریتم ابتکاری برای مسئله ارایه شده است و به دلیل عدم ارایه الگوریتمی برای حل این مسئله در گذشته، صرفا کیفیت الگوریتم ارایه شده بر روی چند پایگاه داده بررسی می‌گردد.

  کلیدواژگان: ساختمان داده، فاصله فرشه، فاصله هاسدورف، تشابه، مسیر جهت دار
 • رضا بهادری فرد*، رضا رسولی صفحات 159-184

  مدیریت منابع انسانی برای سال‏ها به فعالیت‏های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمان‏ها را صرف می‏کرد، محدود شده بود. بخش های منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیت‏هایی بودند که دیگر زمانی برای فعالیت‏هایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی و بازنگری و بازسازی استراتژیک سازمان نداشتند. امروز برای کاهش هزینه‏های اداری و افزایش سرعت ارایه خدمات نیازمند راهکارهای بهتر، سریع‏تر و هوشمندانه تر مدیریت منابع انسانی هستیم. مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، پاسخی به چالش‏های امروزه مدیریت منابع انسانی است. پیدایش این مفهوم، اهداف، عملکرد و اثربخشی حوزه منابع انسانی را دست خوش تحولات زیادی نموده است. با ظهور فناوری اطلاعات ، نقش، جایگاه و حتی وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان با تغییرات عمده ای مواجه شد. متخصصان منابع انسانی که تا پیش از این اغلب وظایف درجه دو سازمانی و فعالیت‏های غیر ارزش افزا را انجام می داده‏اند، با بکارگیر گسترده فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی به شرکای استراتژیک سازمان تبدیل شدند. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان و مدیران سازمان‏های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. حجم نمونه برابر 384 تعیین گردید. این تحقیق را می‏توان یک تحقیق میدانی دانست که از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده می‏نماید. به این منظور ترکیبی از مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک استفاده می‏شود. همچنین به منظور شناسایی شاخص‏ها و مولفه‏های مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمان‏های مورد بررسی در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و پرسشنامه و گروه‏های کانونی بر اساس مدل اولیه تحقیق در روش داده بنیاد استفاده می‏شود. در بخش کمی بعد از این مرحله با استفاده از روش رتبه بندی اولویت بندی این شاخص‏ها با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی تعیین می‏گردد و در نهایت نیز به منظور تایید برازش کلی مدل از پرسشنامه تعیین وضعیت شاخص‏ها استفاده می‏شود. روایی این پرسشنامه‏ها و مصاحبه‏ها از طریق روش CVR تعیین می‏گردد و پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین می‏گردد. 

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، فناوری اطلاعات، چابکی، اثربخشی
 • مهدیه سالاری*، وحید خطیبی بردسیری، عمید خطیبی بردسیری صفحات 185-200

  تخمین و برآورد معیارها یک فعالیت حیاتی در پروژه‌های نرم‌افزاری محسوب می‌شود. به‌طوری‌که تخمین تلاش در مراحل اولیه توسعه نرم‌افزار، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری است. تخمین نادرست می‌تواند منجر به شکست پروژه گردد. لذا یکی از فعالیت‌های اصلی و کلیدی در توسعه موثر و کارآمد پروژه‌های نرم‌افزاری تخمین دقیق هزینه‌های نرم‌افزار است. ازاین‌رو در این پژوهش دو روش به‌منظور تخمین تلاش در پروژه‌های نرم‌افزاری ارایه شده است، که در این روش ها سعی شده با تجزیه‌وتحلیل محرک‌ها و استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و ترکیب با شبکه عصبی راهی برای افزایش دقت در تخمین تلاش پروژه های نرم افزاری ایجاد شود. روش اول تاثیر الگوریتم فاخته جهت بهینه‌سازی ضرایب تخمین مدل کوکومو و روش دوم به صورت ترکیبی از شبکه عصبی و الگوریتم بهینه‌سازی فا خته جهت افزایش دقت برآورد تلاش توسعه نرم‌افزار ارایه‌شده است. نتایج بدست آمده روی دو پایگاه داده واقعی نشان دهنده عملکرد مطلوب روش ارایه شده در مقایسه با سایر روش هاست. 

  کلیدواژگان: الگوریتم فاخته، تخمین هزینه، شبکه عصبی، کوکومو
 • سید وفا بارخدا، همت شیخی*، سودابه محمدی صفحات 201-212

  یکی از زمینه های تحقیقاتی اساسی و مهم در شبکه های حسگر بی سیم نحوه جایگذاری نودهای حسگر است به گونه ای که با کمترین تعداد نود تمامی نقاط هدف پوشش داده شوند و اتصال میان تمام نودها و نود چاهک برقرار باشد. در این مقاله از یک روش جدید که بر اساس الگوریتم رقابت استعماری است برای حل مسئله ذکر شده استفاده شده است. در روش پیشنهاد شده امکان مهاجرت مستعمره ها از امپراطوری های ضعیف به امپراطوری های قوی تر به الگوریتم رقابت استعماری اضافه شده است. ایده مهاجرت از جوامع انسانی الهام گرفته شده است که انسان-ها در برخی شرایط تصمیم به مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر می کنند. شبکه حسگر بی سیم به صورت سه بعدی و گرید در نظر گرفته شده است و نودهای حسگر فقط می توانند در نقاط تقاطع گرید قرار بگیرند. این در حالیست که نقاط هدف ممکن است در هر مکانی از فضای سه بعدی پراکنده باشند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه از تعداد نود حسگر کمتری برای حل مسئله استفاده می کند و همچنین دارای زمان اجرای بسیار کمتری است.

  کلیدواژگان: شبکه حسگر بی سیم، شبکه گرید سه بعدی، الگوریتم رقابت استعماری، مهاجرت، جایگذاری نود
|
 • zohreh dehdashti shahrokh, Mitra Daneshparvar *, vahid nasehifar, vahid Khashei Pages 1-20

  The clothing industry has seen great growth in social media in recent years. Many factors affect the purchase of clothing from social networks, and one of these important and influential factors is organizational factors. Therefore, the purpose of this study is to investigate the organizational factors affecting the consumer in shopping through social networks. In this research, a combined method has been used. In the qualitative section, by reviewing the literature and interviewing vendors active in social networks, texts were prepared and coded. In the quantitative part, based on the initial model, a questionnaire was developed and distributed to 385 clothing buyers in networks. The structural equation method was used to analyze the data and the Sobel test was used to examine the mediating role. This study examines the independent and combined effect of organizational variables affecting people's trust in buying clothes through social networks. The results showed that information quality, transaction security, company reputation and company location have a significant effect on people's trust and consumer willingness to buy clothing through social networks..

  Keywords: social networks, consumer shopping behavior, clothing industry, organizational factors
 • alireza alinezhad Pages 21-42

  In this study Data envelopment analysis is used for the assessment of enterprise resources planning systems of 18 manufacturing companies, to determine whether the defined goals for ERP systems have been able to affect the performance after the implementation of the system. Considering the identification of effective factors in implementing ERP systems and using the previous researches, the performance evaluation criteria of this system were identified. Then, using experts’ views the most important input indicators were ranked by fuzzy DEMATEL and output indicators by ANP. In this ranking, time spent on implementation, the implementation infrastructure, training and user support were identified as top input indicators, and three indicators of productivity increase, proper resource management and user satisfaction were selected as top output indicators. Using selected indicators, the performance of ERP systems of selected companies was evaluated. The results of this research will be useful in identifying the strengths and weaknesses of companies compared to top ones and making their ERP system even better.

  Keywords: ERP, DEMATEL, ANP, DEA, Efficiency Evaluation
 • Hamid AmiriAra Pages 43-52

  In this paper, a downlink network with two users as transmitter and relay, respectively, and a central station as a receiver is considered. The aim is to determine the optimal coefficient of non-orthogonal signal symbols and the optimal power allocation in the source-relay in order to maximize the average total rate in a cooperative communication system using the non-orthogonal multiple access technique. To achieve these goals, the average total rate of the cooperative communication system with non-orthogonal multiple access with decode and forward relay in the independent Rayleigh channel was calculated. Then, in the first step, the optimization problem of the non-orthogonal symbols coefficient is mathematically expressed for each power allocation and a closed form solution is proposed. In the second step, the power allocation optimization for the source-relay was introduced and solved. Finally, the joint optimization problem of the non-orthogonal symbols coefficient and power allocation is investigated and an algorithm proposed for the joint optimization problem. The proposed algorithm shows that the joint optimization of the non-orthogonal symbols coefficient and power allocation achieve a higher average rate than the separate optimization of each of these parameters. Also, simulations and numerical results are presented to confirm the theoretical equation, where the simulations show the 3 dB gain for the optimized system using the proposed algorithm compared to the non-optimized system.

  Keywords: Cooperative communication, Non-orthogonal multiple access, optimization, power allocation
 • MohamadJavad Piran* Pages 53-70

  With the pervasiveness of social networks and the growing information shared on them, users of these networks are exposed to potential threats to data security and privacy. The privacy settings included in these networks do not give users complete control over the management and privatization of access to their shared information by other users. In this article, using the concept of social graph, a new model of user access control was proposed to the user, which allows the expression of privacy policies and more accurate and professional access control in terms of pattern and depth of relationships between users in social networks. In this article, by using the regular index method, indirect relationships among users are examined and analyzed, and more precise policies than previous models are presented. The evaluation of the results showed that for 10 neighbors for each user, the probability accumulation of a qualified path for the first three counter loops is 1, 10.5 and 67.3%, respectively, and finally for the fourth counter it reaches 100%. As the defined counting characteristic increases, the average execution time of the proposed algorithm and previously proposed algorithms increases. However, for the higher limits of the counting characteristic, the proposed algorithm performs better than the previous ones.

  Keywords: Social networks, network security, privacy, counter loop, data security
 • Hooman Tahayori* Pages 71-94

  Recent expansions of web demands for more capable information retrieval systems that more accurately address the users' information needs. Weighting the words and terms in documents plays an important role in any information retrieval system. Various methods for weighting the words are proposed, however, it is not straightforward to assert which one is more effective than the others. In this paper, we have proposed a method that calculates the weights of the terms in documents and queries as interval numbers. The interval numbers are derived by aggregating the crisp weights that are calculated by exploiting the existing weighting methods. The proposed method, calculates an interval number as the overall relevancy of each document with the given query. We have discussed three approaches for ranking the interval relevancy numbers. In the experiments we have conducted on Cranfield and Medline datasets, we have studied the effects of weight normalization, use of variations of term and document frequency and have shown that appropriate selection of basic term weighting methods in conjunction with their aggregation into an interval number would considerably improve the information retrieval performance. Through appropriate selection of basic weighting methods we have reached the MAP of 0.43323 and 0.54580 on the datasets, respectively. Obtained results show that he proposed method, outperforms the use of any single basic weighting method and other existing complicated weighting methods.

  Keywords: Textual information retrieval, Documentt ranking, Term weighting, Interval numbers, Interval weight
 • Seyed Hossein Khasteh* Pages 95-114

  In many real-world frameworks, dealing with huge domains of nodes and online streaming edges are unavoidable. Transportation systems, IP networks and developed social medias are quintessential examples of such scenarios. One of the most important open problems while dealing with massive graph streams are finding frequent sub-graph. There are some approaches such as count-min for storing the frequent nodes, however performing these methods will result in inaccurate modelling of structures based on the main graph. Having said that, gMatrix is one of the recently developed approaches which can fairly save the important properties of the main graph. In this approach, different hash functions are utilized to store the basis of streams in the main graph. As a result, having the reverse of the hash functions will be extremely useful in calculation of the frequent subgraph. Though gMatrix mainly suffer from two problems. First, they are not really accurate due to high compression rate of the main graph and second, the complexity of returning a query is high. In this thesis, we have presented a new approach based on gMatrix which can reduce the amount of memory usage as well as returning the queries in less amount of time. The main contribution of the introduced approach is to reduce the dependency among the hash functions. This will result in less conflicts while creating the gMatrix later. In this study we have used Cosine Similarity in order to estimate the amount of dependency and similarity among hash functions. Our experimental results prove the higher performance in terms of algorithm and time complexity.

  Keywords: Graph Stream, Sketch Based Summarization, gMatrix, Hash Functions, Cosine Similarity
 • Siamak Talebi* Pages 115-130

  Underwater acoustic sensor networks (UASNs) have gained growing importance due to their desirable features and wide spread practical applications in many communication fields. Due to the high cost of underwater sensor nodes as well as implementation complexity, increasing the lifetime of UASNs is an important issue. Although relay nodes have an important role in reducing the transmission distance and energy consumption. But the efficient RNP (Relay Node Placement) to avoid the critical sensor nodes' elimination is the main problem, i.e., to preserve the connected network. For this aim this paper presents an innovative solution called an Efficient Relay node Setting (ERS) algorithm, which involves formulating the Relay Node Placement (RNP) as a non-convex optimization problem. Actually, due to the Difference Convex (DC) constraints the proposed RNP problem is a non-convex problem and finding an optimal solution is complicated. However, a novel transformation can be applied to DC constraints which converts the problem into its convex programming equivalent. Application of the convex programming offers the advantage of readily computing a global optimal solution. Simulation results confirm the superiority of the proposed scheme over the competing RA method in terms of network lifetime and efficiency.

  Keywords: Underwater acoustic sensor networks, Relay nodes, Network lifetime, Multi-hop communication, Convex programming
 • MohammadTaghi Taghavifard* Pages 130-144

  n today's world, one of the most important media and entertainment sectors is the gaming industry. The number of users of this type of games is constantly increasing and Businesses in this industry have grown dramatically. This has led to a dollars million turnover boost for developer companies of this kind of games. Therefore, the main aim of this study is to provide a model for measuring the quality of services on the cloud platform in the gaming industry. The present research is a developmental-applied objective and is a part of qualitative research. This research is also a survey research in terms of data gathering. In this study, 52 indicators were identified in 9 main dimensions after evaluating theoretical literature of the research and existing models and Delphi method for assessing the quality of the cloud computing services industry. The results of the research provide a comprehensive model for assessing the quality of cloud computing services industry services that can be used by industry and researchers.

  Keywords: Service Quality, Service Quality Measurement Models, Cloud Based Services, Computer Games Industry
 • Mohammad Farshi*, Zeinab Saeidi Pages 145-158

  We consider the following similarity problem concerning the Fréchet distance. A directed path π is given as input and a horizontal segment Q is defined at query time by the user. Our goal is to preprocess and save the directed path π into a data structure such that based on the information saved in the data structure, one sub-path of the directed path can be reported which Fréchet distance between the sub-path and the horizontal query segment Q is minimum between all possible sub-paths. To the best of our knowledge, no theoretical results have been reported for this problem. In this paper, the first heuristic algorithm is proposed. We only experimentally show the quality of the algorithm in several datasets due to no existing algorithm.

  Keywords: Data structure, Fréchet distance, Hausdorff distance, Similarity, Directed Path
 • mahdieh salari* Pages 185-200

  It is regarded as a crucial task in a software project to estimate the criteria, and effort estimation in the primary stages of software development is thus one of the most important challenges involved in management of software projects. Incorrect estimation can lead the project to failure. It is therefore a major task in efficient development of software projects to estimate software costs accurately. Therefore, two methods were presented in this research for effort estimation in software projects, where attempts were made to provide a way to increase accuracy through analysis of stimuli and application of metaheuristic algorithms in combination with neural networks. The first method examined the effect of the cuckoo search algorithm in optimization of the estimation coefficients in the COCOMO model, and the second method was presented as a combination of neural networks and the cuckoo search optimization algorithm to increase the accuracy of effort estimation in software development. The results obtained on two real-world datasets demonstrated the proper efficiency of the proposed methods as compared to that of similar methods.

  Keywords: Cocomo, Cost estimation, Cuckoo algorithm, neural network