فهرست مطالب

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران - پیاپی 38 (تابستان 1400)

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
پیاپی 38 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هانیه صداقت*، شهرام فتاحی، کیومرث سهیلی صفحات 1-13

  دستیابی به خوشبختی همیشه یکی از اهدافی است که توسط جوامع بشری دنبال می شود و مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران ، اندیشمندان و محققان قرار گرفته است. در همین حال ، رابطه بین درآمد نفت و خوشبختی در کشورهای صادرکننده نفت موضوع مهمی است که بندرت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین ، هدف مقاله حاضر آزمایش پارادوکس ایسترلین با استفاده از فرضیه نفرین منابع و بررسی تاثیر آستانه رانت نفت بر خوشبختی در کشورهای اوپک در دوره 2005-2016 است. برای این منظور ، عوامل موثر بر خوشبختی با استفاده از مدل پانل آستانه پویا مدل سازی شدند. نتایج برآورد نشان داده است که پارادوکس ایسترلین در کشورهای اوپک وجود دارد. به عبارت دیگر ابتدا افزایش نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی موجب بهبود شادی در کشورهای نفتی شده است و پس از عبور از حد آستانه 43%، افزایش نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی موجب کاهش شادی در این کشورها شده است.

  کلیدواژگان: شادی، فرضیه نفرین منابع، پارادوکس استرلین، مدل پانل پویای آستانه ای
 • یگانه موسوی جهرمی*، بیتا شایگانی، پیمان نوری بروجردی، منا آشتیانی صفحات 15-37

  یک نظام بانکی سالم و سودآور، به صورت بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفاء کند. این نظام بانکی، هنگامی محقق می شود که تک تک نهادهای مالی فعال در بازار پول آن کشور سالم باشند و از شاخص های مالی مناسب برخوردار باشند. تجربه ی وقوع بحران مالی اخیر و آثار مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، اهمیت توجه هرچه بیشتر به موضوع سلامت بانکی را آشکار ساخته است. لذا در این مقاله، بررسی عوامل موثر بر نسبت کیفیت دارایی نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از شاخص های اصلی سلامت نظام بانکی، با تاکید بر چرخه های تجاری، متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بانکی، طی دوره ی زمانی 1380- 1397، به عنوان هدف اصلی مدنظر است. قلمرو تحقیق حاضر، 29 بانک شامل اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، آینده، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، دی، رفاه، سامان، سپه، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی، قرض الحسنه رسالت، حکمت ایرانیان، گردشگری، خاورمیانه و ایران زمین است. در این مطالعه، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، از الگوی پانل پویا (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که چرخه های تجاری ارتباط منفی و معنی داری با کیفیت دارایی نظام بانکی دارد. همچنین، تمامی متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی، ارتباط معنی داری با نسبت کیفیت دارایی نظام بانکی دارند.

  کلیدواژگان: نظام بانکی ایران، شاخص های سلامت نظام بانکی، کیفیت دارایی، چرخه تجاری، الگوی پانل پویا (GMM)
 • محمدنبی شهیکی تاش، صدیقه علیزاده* صفحات 39-54

  این مقاله تحت منطق فازی چارچوبی تحلیلی با هدف ارزیابی رابطه بین فقر ، توزیع درآمد و رشد اقتصادی ارایه می دهد. نتایج نشان می دهد که ازتباط مثبتی میان رشد اقتصادی و فقر برقرار است. به عبارت دیگر رشد اقتصادی تاثیرات منفی بر کاهش فقر در ایران داشته است. نتایج محاسباتی مبتنی بر منطق فازی در ایران نشان می دهد که ایده آل ترین شرایط زمانی به وجود می آید که رشد اقتصادی به طور میانگین 8 درصد باشد و ضریب جینی نزدیک به 38.5 درصد است.

  کلیدواژگان: فقر، توزیع درآمد، رشد اقتصادی، منطق فازی، رگرسیون فازی
 • محمدحسن فطرس، رضا معبودی* صفحات 55-68

  هدف این مقاله بررسی هم حرکتی بین قیمت نفت اوپک و عایدی بازار بورس تهران است. برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین دو متغیر از رویکرد همدوسی موجک و از داده های روزانه دوره 2009-2020 استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بین قیمت نفت و عایدی بازار سهام رابطه مثبتی وجود دارد. مقایسه داده ها در مقیاس زمانی سالانه نشان داد که قیمت نفت و عایدی بازار سهام از 2009 تا 2011 هم فاز هستند و رابطه مثبت بین آنها مشاهده می شود. از اواخر 2011 تا اواسط 2015 هر دو متغیر هم فاز هستند و قیمت نفت عامل حرکت بازار سهام است. طی دوره 2015 تا 2020 هر دو متغیر هم فاز هستند، اما هم دوسی بین قیمت های نفت و بازده بازار سهام مشاهده نمی شود. براساس نتایج، قیمت نفت یکی از اصلی ترین عواملی است که بازار سهام ایران را تحت تاثیر قرار می دهد؛ و عدم تاثیر علیت قیمت نفت بر بازده بازار سهام در برخی از دوره ها به این معنی نیست که قیمت نفت بر بازار سهام اثر نمی گذارد. همانطور که گفته شد، در بیشتر دوره ها قیمت نفت و عایدی بازار سهام هم فاز هستند.

  کلیدواژگان: قیمت نفت، عایدی بازار سهام تهران، روش تجزیه و تحلیل موجک، همدوسی
 • سید احسان حسینی دوست*، حمید سپهردوست، اکبر خدابخشی، شراره مساحی صفحات 69-94

  امید به زندگی و مرگ و میر نوزادان ازجمله مهمترین شاخص های ارزیابی کارایی سیستم سلامت اجتماعی محسوب می شوند. حجم بزرگی از مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد بهداشت مربوط به اثرات خطی و یکجانبه متغیرهای اصلی کلان اقتصادی اقتصادی از قبیل نابرابری درآمد و رشد اقتصادی بر روی شاخصهای اقتصاد بهداشت بوده اند و کمتر به اثرات دوجانبه و همزمان توجه شده است. ازین روی، مقاله حاضر به بررسی اثر دوجانبه و همزمان متغیرهای اشاره شده در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور دستگاه معادلات همزمان مبتنی بر متغیرهای امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان و رشد اقتصادی با درنظر گرفتن ضریب جینی در معادلات طی دوره زمانی 1395-1360 برآورد گردیده است. یافته ها نشان می دهند که رشد درآمدملی بطور مثبت و با ضریب تاثیر 31% شاخص امید به زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قرار می دهد ولی رشد اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی، اثری منفی بر این شاخص داشته است. همچنین، با افزایش بودجه مراقبت و بهداشت در ایران، شاخص مرگ و میر نوزادان رشدمنفی چشم گیر 81% را تجربه نموده است که اهمیت نقش مجلس و قوه مقننه در تصویب و ارتقاء بودجه وزارت بهداشت و تسهیل دست یابی به سطوح بالاتری از شاخص های بهداشتی و سلامت را نشان می دهد. نهایتا، برآوردها بیانگر اثر همزمان و مثبت بهبود رشد شاخص امید به زندگی و اثر معکوس افزایش رشد مرگ و میر نوزادان بر رشد اقتصادی می باشد. یافته های این پژوهش نشان دهنده وجود یک "حلقه تقویت کننده" بین بهبود شرایط اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصاد سلامت است و شواهدی مبنی بر وجود رابطه ای متقابل و دوجانبه بین متغیرهای این دوحوزه در اقتصاد ایران بدست آمده است.

  کلیدواژگان: فساد، ثبات دولت، سلامت
 • فاطمه باقرزاده آذر*، محمدعلی متفکرازاد صفحات 95-116

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی در خانوارهای ایرانی طی دوره 1359-1396 در چهارچوب یک مدل غیر خطی است. جهت برآورد نااطمینانی از مدل امتیاز خودرگرسیونی تعمیم یافته و برای برآورد تاثیر نااطمینانی قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی قیمت مواد غذایی در رژیم اول (سطح پایین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) تاثیر منفی و معنادار و در رژیم دوم (سطح بالا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) تاثیر منفی و غیرمعنادار بر امنیت غذایی دارد. در رژیم اول که سطح سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از حد آستانه کمتر است، با افزایش نوسانات قیمت مواد غذایی، نااطمینانی در بازار افزایش و علایم با شفافیت کمتری به تولیدکننده و مصرف کننده سیگنال می دهد. در این شرایط مصرف کنندگان با مشکل کاهش قدرت خرید مردم و نااطمینانی در دسترسی به مواد غذایی مواجه خواهند شد، که تاثیر منفی بر امنیت غذایی دارد. در حالیکه رژیم دوم و افزایش سطح سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توانسته است تا حدودی تاثیرات منفی نااطمینانی بر امنیت غذایی را خنثی نمود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مسیولان بایستی از یک سو، با اولویت دهی به تامین منابع مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تسهیل شرایط فعالیت بخش خصوصی و تعاونی ها در این زمینه و حمایت از کشاورزان گام های موثری بردارند. از سویی دیگر، برای کاهش فاصله قیمت ها، تنظیم تقاضای بازار محصولات کشاورزی و ایجاد شرایط ثبات قیمت مواد غذایی نوعی مصونیت در مقابل نوسانات و شوک های کوتاه مدت ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: نااطمینانی قیمت مواد غذایی، امنیت غذایی، مدل امتیاز خودرگرسیونی تعمیم یافته، مدل خودرگرسیونی انتقال ملایم
 • محمد مولایی*، ابوریحان انتظار صفحات 117-131

  سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از  عوامل شتاب دهنده رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  طی سال های اخیر می باشد.  موضوع مهم و مورد توجه اقتصاددانان چگونگی اثر FDI  بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان است.  در اقتصاد بسته، هیچگونه دسترسی به ابزار های مالی خارجی و پس انداز وجود ندارد زیرا چنین اقتصادی صرفا متکی به پس انداز ها و منابع سرمایه گذاری خارجی است. اما در اقتصاد باز ، سرمایه گذاری یا از منابع پس انداز های داخلی و یا از سرمایه گذاری خارجی تامین می شود. در این مطالعه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 30 کشور منتخب اسلامی بررسی می شود. برای تخمین مدل از تکنیک PMG که برای پانل های نامتجانس پویا استفاده شده است و دوره زمانی مورد مطالعه 1992-2016 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که FDI  دارای اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است. البته اثر متقابل FDI  و سرمایه انسانی، FDI  و تجارت باز بر رشد اقتصادی بیشتر از اثرات انفرادی آنها در کوتاه مدت و بلند مدت است. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که دولت ها باید سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب را برای مساعد نمودن محیط جهت جذب جریان سرمایه خارجی به عنوان مکملی برای سرمایه خارجی به کار برند.

 • پروانه کمالی دهکردی*، عبدالخالق غبیشاوی، فرشته عبدالهی، علی حیدری فتح آبادی صفحات 133-150

  بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، کارآمدی نظام سلامت دولت ها نقش حیاتی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان هر کشور  دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ثبات سیاسی و فساد با سلامت است.  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی  می باشد و از روش آزمون کرانه ای باند ARDL استفاده شده است.داده های مورد استفاده به صورت فصلی از فصل دوم سال  1375 تا فصل چهارم سال 1397 می باشد. که در قالب دو  گروه  مدل مجزا  به کار گرفته شده اند  در مدل   گروه  اول متغیرهای مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و امید به زندگی به عنوان متغیر وابسته می باشند و متغیرهای مستقل  این گروه    شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، فساد و مخارج بهداشتی دولت و در گروه دوم  علاوه بر متغیرهای گروه قبل،متغیر توضیحی ثبات سیاسی را نیز اضافه شد . بر اساس نتایج در گروه اول رابطه بلندمدت زمانی که امید به زندگی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود مورد تایید قرار نمی گیرد ولی در پنج حالت دیگر رابطه بلند مدت برقرار می باشد. بنابراین در ادامه جهت بررسی تاثیر حاکمیت بر سلامت از پنج مدلی که مورد تایید قرار گرفتند استفاده می شود. نتایج کلی حاصل شده از پنج مدل نیز نشان می دهد که شاخص های حاکمیت از جمله شاخص های مهم برای بهبود وضعیت سلامت می باشند.   لذا  توجه هر چه بیشتر مسیولین به وضعیت حاکمیت  وتلاش بر ثبات سیاسی در بلندمدت و برنامه ریزی مناسب تر در این رابطه را ضرورت می یابد.

  کلیدواژگان: فساد، ثبات دولت، سلامت
 • داود جعفری سرشت *، سمیه رزاقی صفحات 151-174

  پاندمی کووید-19 از اواخر سال 2019 م. آغاز شده و به سرعت، تقریبا به سرتاسر دنیا سرایت کرده و به یک بحران جهانی تبدیل شده است. این بیماری، دنیا را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی روبه‌رو کرده و منجر به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ های اقتصادی، ازجمله فعالیت ‌های حوزه گردشگری شده است. براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری (WTO)، اثرات ناشی از همه‌ گیری کووید-19 بر صنعت گردشگری، بیش از 4 تریلیون دلار بر اقتصاد جهان زیان وارد کرده است. هم‌چنین، براساس این گزارش، کشورهای درحال توسعه تاثیر این همه‌ گیری را به‌شدت احساس کرده و ورود گردشگران به این کشورها بین 60 تا 80 درصد کاهش یافته است. در این‌میان، کشور ایران نیز با دارا بودن ظرفیت‌ های گردشگری جهانی، از این معضل به دور نبوده و متحمل زیان ناشی از رکود صنعت توریسم شده است؛ به‌طوری‌که براساس گزارش وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، میزان خسارات وارده بر صنعت گردشگری ایران طی 15 ماهه اخیر حدود 220 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این‌میان، برخی از نظریه‌ پردازان معتقدند که هرچند شیوع کووید-19 و تحمیل قرنطینه‌ های دوره ‌ای و ایجاد محدودیت‌ های سفر در سرتاسر دنیا به مقاصد گردشگری ضرر رسانده است، اما به نظر می‌ رسد اثرگذاری کووید-19 بر کسب و کارهای حوزه توریسم بسیار پیچیده بوده و شدت این اثرات نامطلوب و نیز کانال‌ های اثرگذاری آن بر کسب و کارهای حوزه توریسم در کشورهای مقصد گردشگری مختلف، یکسان نیست و برحسب نوع گردشگری رایج در کشورهای مقصد گردشگری، میزان این اثرگذاری متفاوت بوده است؛ لذا هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه‌ ای اثرات همه‌ گیری کووید-19 بر کسب و کارهای صنعت توریسم در شهر همدان و شهر لالجین می‌ باشد. با توجه به این‌که نوع گردشگری رایج در شهر همدان، گردشگری تفریحی و تاریخی بوده و نوع گردشگری شهر لالجین، گردشگری تجاری (مبتنی‌بر صنایع‌دستی) می ‌باشد؛ لذا به‌راحتی می‌ توان با مقایسه کانال‌ های مختلف اثرگذاری کووید-19 بر کسب و کارهای حوزه توریسم در این دو منطقه، به جنبه‌ های پیچیده اثرگذاری این همه‌ گیری پی‌برد و متناسب با این کانال‌ ها و میزان اثرگذاری در این دو منطقه، استراتژی‌ های مناسب تاب‌ آوری و سیاست‌ های مناسب برای هرچه پایدارتر کردن صنعت توریسم در این مناطق ارایه داد. این مطالعه به‌منظور بررسی جنبه‌ های پیچیده شیوع کووید-19 بر کسب و کارهای صنعت توریسم در این دو منطقه از روش نظریه‌ پردازی داده بنیاد (GT) استفاده کرده است. «برنیز» و «گرو» معتقدند که روش بستر زاد یا گراندد تیوری، به‌ طور معمول در زمینه‌‌هایی به‌کار گرفته می‌ شوند که دانش کاملی در مورد پدیده مورد بررسی در دست نباشد و هدف از آن کسب بینش و دیدگاه جدید نسبت به پدیده مورد بررسی باشد. این روش کمک می‌ کند تا محقق براساس روایت‌ های فردی و تجربه‌ های شخصی افراد مطلع که همواره تجربه زیسته‌ ای از موضوع داشته و حضور فعال در کم‌وکیف پدیده دارند، با دیدگاه درونی آنان آشنا شده و چیستی و چگونگی پدیده را شناسایی نماید (حیدری، رزاقی: 1399)؛ لذا در این مطالعه به منظور گردآوری اطلاعات اولیه، با 40 نفر از افراد فعال در حوزه کسب و کارهای صنعت گردشگری منطقه گنج نامه و لالجین مصاحبه ‌های عمیق صورت گرفت و پس از رسیدن به مرحله اشباع نظری این مصاحبه‌ ها به پایان رسید. نتایج نشان‌دهنده آن است که شدت اثرگذاری همه ‌گیری کووید-19 بر گردشگری در این دو منطقه کاملا متفاوت بوده و کانال‌ های اثرگذاری آن پیچیده است؛ به این‌ترتیب که کسب و کارهای موجود در منطقه گردشگری گنج نامه، زیان و خسارات سنگین‌ تری نسبت به کسب و کارهای گردشگری فعال در لالجین متحمل شده و این صنعت در منطقه گنج نامه شکننده‌ تر و آسیب‌پذیر تر است. علاوه‌بر این، نتایج حاصل بیانگر این است که صنعت توریسم در مناطق گردشگری که برپایه صنایع‌دستی بوده و یا مقاصد گردشگری تجاری محسوب می ‌شوند در مقایسه با گردشگری تفریحی، پایدارتر و در مقابل بحران‌ ها، انعطاف پذیرتر و مقاوم‌ تر هستند؛ برای مثال، با توجه به این‌که اغلب افراد فعال در حوزه گردشگری در لالجین دارای مهارت‌های تخصصی (سفال گری) بودند به هنگام رکود ناشی از کووید-19 به‌راحتی توانستند تغییر شغل درون صنعتی داده و از یک خرده‌فروش سفال تبدیل به تولیدکننده و یا عمده‌فروش شوند؛ لذا شاغلین کسب و کارهای حوزه گردشگری در این منطقه بیکاری خیلی گسترده را تجربه نکردند، اما با توجه به این‌که افراد شاغل در حوزه گردشگری در منطقه گنج نامه، دارای مهارت ‌های تخصصی نبودند با بیکاری گسترده‌ تری رو‌به‌رو گردیده و نتوانستند به‌راحتی شغلی دیگر پیدا کنند. هم‌چنین، نتایج مطالعه حاضر نشان می ‌دهد که همه‌ گیری کووید-19 منجر به ایجاد تغییر در علایق و سلیقه‌ های گردشگران و نیز تغییر در درون صنعت گردشگری شده است؛ لذا به‌منظور ایجاد رونق دوباره صنعت گردشگری در دوران پساکرونا، توجه به تغییرات ایجاد شده در علایق و سلیقه مشتریان و گردشگران امری ضروری به‌نظر می‌ رسد.

  کلیدواژگان: پاندمی کووید-19، صنعت گردشگری، گنج نامه، لالجین، گراندد تئوری
|
 • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi *, Shahram Fattahi, Kiomars Sohaili Pages 1-13

  Achieving happiness has been always one of the goals pursued by human societies that has attracted the attention of many policy makers, thinkers and researchers. Meanwhile, the relationship between the oil revenues and happiness in the oil-exporting countries is an important subject that has rarely been noted. Therefore, the purpose of the present paper is to test the Easterlin paradox using resource curse hypothesis and to investigate the threshold effect of oil rent on happiness in OPEC countries in the period 2005-2016. For this purpose, the factors affecting happiness were modeled using dynamic threshold panel model. The estimation results have shown that the Easterlin paradox exists in OPEC countries. In other words, first, the increase in the ratio of oil rent to GDP has improved happiness in oil-producing countries, and after exceeding the 43% threshold, increasing the ratio of oil rent to GDP has reduced happiness in these countries.Achieving happiness has been always one of the goals pursued by human societies that has attracted the attention of many policy makers, thinkers and researchers. Meanwhile, the relationship between the oil revenues and happiness in the oil-exporting countries is an important subject that has rarely been noted. Therefore, the purpose of the present paper is to test the Easterlin paradox using resource curse hypothesis and to investigate the threshold effect of oil rent on happiness in OPEC countries in the period 2005-2016. For this purpose, the factors affecting happiness were modeled using dynamic threshold panel model. The estimation results have shown that the Easterlin paradox exists in OPEC countries. In other words, first, the increase in the ratio of oil rent to GDP has improved happiness in oil-producing countries, and after exceeding the 43% threshold, increasing the ratio of oil rent to GDP has reduced happiness in these countries.

  Keywords: happiness, Resource Curse Hypothesis, Easterlin Paradox, Dynamic Threshold Panel Model
 • Yeganeh Mousavi Jahromi *, Bita Shaygani, Peyman Noori Broujerdi, Mona Ashtiani Pages 15-37

  A healthy and profitable banking system can better withstand economic shocks and play a more effective role in the sustainability and stability of the financial system. The creation of this type of banking system is possible when all financial institutions operating in a country's money market are sound institutions and have appropriate financial indicators. The experience gained from the recent financial crisis and the devastating effects of transition the crisis from the monetary sector to the real sector of the economy have shown that it is necessary to pay more attention to the issue of banking health. Therefore, the main purpose of this article was to investigate the factors affecting the asset quality ratio of the country's banking system, as one of the main indicators of banking system soundness with the emphasis on business cycles, macroeconomic variables and banking variables in the time period between the years 2001 to 2018. The statistical population in the study was 29 banks operating in Iran. In this research, the dynamic panel model, system Generalized Method of Moments (GMM) has been used to achieve the desired goals. The results show that business cycles have a significant negative correlation with the quality of assets in the banking system. Also, all macroeconomic and banking variables have a significant correlation with the ratio of asset quality in the banking system.

  Keywords: “Iranian banking system”, “banking system soundness indicators”, “asset quality”, “business cycle”, “dynamic panel model (GMM)”
 • Mohammadnabi Shahiakitash, Sedighe Alizadeh * Pages 39-54

  Eliminating poverty and reducing income inequality is the most difficult task of economic policy making when considered with an economic growth. Therefore, the impacts of economic growth and development on income distribution largely depend on the growth model. Thus, determining an effect of economic growth on poverty is uncertain and relies on its country's growth pattern. The basic question of this paper which we are looking for is that have economic growth and income distribution had an impact on the poverty in Iran? To respond the question, we employed fuzzy regression for analyzing the variables relationship. The article also under the fuzzy logic presents an analytical framework at the aim of appraising the relationship between poverty, income distribution and economic growth. The results show that there is a positive relationship between the economic growth and poverty, in other words the economic growth has had negative impacts on the poverty reduction in Iran. Computational results based on fuzzy logic in Iran implies that the most ideal conditions come when the economic growth is 8 percent on overage and Gini coefficient is nearly 38.5 percent .

  Keywords: Poverty, Income Distribution, Economic growth, Fuzzy Logic, Fuzzy Regression
 • MohammdHasan Fotros, Reza Maaboudi * Pages 55-68

  The aim of this paper is an examination of the co-movement between OPEC oil price and Tehran Exchange Market returns. To analyze the relationship between two variables, applied the wavelet coherence approach and utilized daily data during 2009-2020. According to the wavelet approach, a dynamic causal relationship between oil price and the stock market return provides for the causality between the two variables and the type of causal relationship in the time-frequency analysis. Findings showed there is a positive correlation between oil price and stock market earnings. Comparison of the data in annual time-frequency scale indicated that the oil price and stock market returns are in phase from 2009 to 2011, and observed a positive relationship between them. From late 2011 to mid- 2015, both variables are in phase, and oil prices are the leading factor in the stock market. During the period 2015 to 2021, both variables are in phase, but co-movements of oil price and stock market returns not observed. The non-causal effect of oil price on stock market earnings at some times does not mean that oil prices do not affect the stock market. As mentioned, in most periods, oil price and stock market profits are in phase. Factors such as imposing economic sanctions on Iran such as oil sanctions, fluctuations in the value of the dollar, volatilities in oil prices, changes in global demand for exports and imports from Iran, privatization, increasing the gap between the official and the market exchange rate, financial markets shocks, Middle East price tensions and the financing process affected the relationship between the stock market and oil price.

  Keywords: Oil Price, Tehran Stock Exchange’s Return, Wavelet Analysis Method, Coherency
 • Ehsan Hosseinidoust *, Hamid Sephrdoost, Akbar Khodabakhshi, Sharareh Massahi Pages 69-94

  Life expectancy and infant mortality are of the major indicators for assessing the efficiency of every social health systems. Bulk of literature on health economics is related to the unilateral influences of macroeconomic variables on health sector indices and less attention has been paid to bilateral and simultaneous effects. Therefore, present paper aims to examine the bilateral and simultaneous impacts of the key macroeconomic variables on life expectancy and infant mortality in Iran during 1981-2018. To this aim, a system of simultaneous equations based on variables of life expectancy, infant mortality and economic growth by considering the government health care expenditures and Gini coefficient is developed. Findings indicated that income growth per capita positively affects the growth of life expectancy index by 31%, but growth of social-class differences or income inequality has a negative effect on this index. Moreover, escalation of health care budget in Iran has led to infant mortality rate slumping by 81%. It highlights the significant role of government, parliament and legislature in approving and improving the Ministry of Health budget and facilitating achievement of higher social-health standards. Finally, the outcomes reflected the simultaneous and positive effect of improving growth of life expectancy and reverse effect of infant mortality growth indices on the economic growth of Iran. The findings of current study provide evidence on the bilateral relationship between enhancing the macroeconomic conditions and improving the health economy indicators and existence of a reinforcing loop between them. Finally, the outcomes reflected the simultaneous and positive effect of improving growth of life expectancy and reverse effect of infant mortality growth indices on the economic growth of Iran. The findings of current study provide evidence on the bilateral relationship between enhancing the macroeconomic conditions and improving the health economy indicators and existence of a reinforcing loop between them.

  Keywords: Life Expectancy, Gini Coefficient, Infant Mortality, Economic Growth Per Capita, Simultaneous Equations
 • Fateme Bagherzadeh Azar *, Mohammadali Motafakerazad Pages 95-116

  The main purpose of this study is to investigate the effect of food price uncertainty on food security in Iranian households during the period 1981-2018 in a nonlinear model. To estimate uncertainty, the Generalized Autoregressive Score Model, and to estimate the effect of food price uncertainty on food security, the Smooth Transition Autoregressive model has been used. The results show that food price uncertainty in the first regime (low level of investment in agriculture) has a negative and significant effect and in the second regime (high level of investment in agriculture) has a negative and non-significant effect on food security. In the first regime, where the level of investment in the agricultural sector is below the threshold, as food price fluctuations increase, market uncertainty increases and signals with less transparency to producers and consumers. Under these circumstances, consumers will face the problem of reduced purchasing power and insecurity in access to food, which has a negative impact on food security. While the second regime and increasing the level of investment in the agricultural sector, the negative effects of uncertainty on food security can be partially offset. According to the results of the present study, officials should take effective steps on one hand, by prioritizing the financing of investment in the agricultural sector and facilitating the conditions of activity of the private and cooperatives sector in this field like moving from traditional to industrial agriculture. On the other hand, to reduce the price gap, regulate the market demand of agricultural products, and create conditions for food price stability, create a kind of protection against short-term fluctuations and shocks.

  Keywords: Food Price Uncertainty, Food security, Generalized Autoregressive Score Model, Smooth Transition Autoregressive model
 • Mohammad Molaei *, Aburaihan Intezar Pages 117-131

  Foreign direct investment (FDI) as a growth accelerating component has received a great attention in developed countries even in developing and less developed countries during recent years. It has a matter of greater concern for the economists how FDI affects economic growth of the host country economy. In closed economy there is no access to the foreign instruments and savings, this type of economy solely based on the domestic savings and investment sources. But in open economy, the investment comes from both sources either from domestic savings or foreign capital inflows like FDI. FDI enables the host country to achieve the investment level beyond its capacity to improve GDP and economic growth. FDI encourages the process of economic growth by filling up the saving-investment gap; transferring advanced technology; new entrepreneurship. This study investigates the impact of Foreign Direct Investment on economic growth in 30 Islamic countries. The econometric model is estimated by using Pooled Mean Group (PMG) for dynamic heterogeneous panels over the period 1992-2016. The results of the study show that FDI inflows have positive and significant effects on economic growth. Of course, the impacts of interaction terms between FDI and human capital; FDI, and trade openness on economic growth are more than each of them separately in the long and short run. The study suggests that the Islamic governments should design and implement appropriate fiscal, monetary and trade policies to make and improve an enabling environment to attract foreign capital inflows as a supplementary source of domestic investment.

  Keywords: Economic growth, Foreign Direct Investment, Human Capital, Islamic countries, Pooled Mean Group
 • Parvaneh Kamali Dehkordi *, Abdolkhalegh Ghobishavi, Freshteh Abdollahi, Ali Heydari Fathabadi Pages 133-150

  Based on the World Health Organization (WHO), the efficiency of the government health system plays a vital role in improving the citizens’ quality of life. The purpose of this study is to investigate the association between political stability and corruption within the health system. The (ARDL or Autoregressive Distributed Lag) bounds testing approach was used in this study. The data of this study was collected from the second season of 1997 to the fourth season of 2018 once in every season and were analyzed into two groups. In the first group, infant mortality, mortality of children aged under 5, and life expectancy are dependent variables, and gross domestic product (GDP), immorality, and health care expenses are independent variables, and in the second group, the explanatory variable, namely political stability, were added as independent variables. According to the long-term results, in the first group, GDP and government health expending have a negative impact on children and infant mortality; moreover, GDP, government health expenditures, and political stability have a negative impact and corruption has a positive impact on children and infants' mortality in the second group respectively. The effects of all four variables on life expectancy were negative, which can be justified by the indicators of sustainable development and the environment. Therefore, more attention is needed by planners to allocate resources along with the leverage of corruption control and strive for political-economic stability that undermines long-term growth and prosperity.

  Keywords: Immorality, infants' mortality, political stability, Health care
 • Davood Jafari Seresht *, Somayeh Razzaghi Pages 151-174

  Although the prevalence of COVID-19 pandemic and the worldwide periodic lockdowns, and travel restrictions have heavily damaged tourism destinations, however some theorists believe that the channels and intensity of adverse effects of COVID-19 are not even in different tourism destinations and it may depend on the tourism form that the destination is endowed with. The purpose of this research is to fulfill a comparative survey between two different tourism destinations that enjoy two different tourism forms, including pleasure tourism (Ganjnameh region) and commercial based tourism (Lalejin region) in Iran and try to explore the different complex aspects of COVID-19 effects on tourism industry and compare sustainability of both tourism forms. In order that, we apply Grounded Theory (GT) model and relay on qualitative data gathered by face-to-face interviews with 40 participants who are engaged in tourism related businesses in sample destinations. In according to the results, this study critically derives 4 different aspects of complexity of the situation arisen from corona virus pandemic on tourism sector in Ganjnameh and Lalejin including: resilience strategies and sustainability, change in tourist behavior, change in the tourism industry, and aggravating factors. In addition, the results showed that changes to tourism as a result of COVID-19 is complex and uneven in two different tourist destinations. Moreover, we realized that the economic statues of Ganjnameh region which is widely depend on pleasure tourism is more vulnerable to unexpected tourism crises compared to the Lalegin region, where the economics of a big bulk of habitants depends on commercial tourisms and handicrafts. Therefore, the commercial based touristic destinations looks more resilient and sustainable in comparison to pleasure tourism formed destinations. This study released valuable information about current statues and future concerns about tourism industry and offers suitable policy implications to cope with COVID-19 effects during and after Corona crisis.

  Keywords: COVID-19 Pandemic, Tourism Industry, Ganjnameh, Lalejin, Grounded Theory