فهرست مطالب

مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امید نجم الدین جمیل * صفحات 1-39

  الملا خلیل السعرتی من العلماء البارزین المعروفین بسعه فی العلم والتقوی، وله نشاطات واسعه فی العلوم العقلیه والنقلیه، إذ له اکثر من اربعین مولفا فی علوم مختلفه ، وقدم الکثیر بإخلاص وتفان وإتقان خدمه لدینه وبنی جلدته ومحیطه، ومن الملاحظ علیه وسعه إدراکاته وکثره تدقیقاته فی علم الفقه الإسلامی. والبحث هذا حمل فی طیاته مهمه إبراز هذه المکانه العلمیه لهذا الشیخ الجلیل فی هذا المجال العلمی، وکیفیه توظیفه لمختلف العلوم فی سبیل الوصول إلی الرای السلیم والفکر السدید والحکم الصحیح لمسایل من الفقه الإسلامی، وذلک من خلال کتابه«محصول المواهب الاحدیه فی الخصایص والشمایل الاحمدیه» الکتاب الذی الفه عن الخصایص والشمایل النبویه، إلا ان التوسع العلمی لدیه ابی إلا ان یدرج فیه الکثیر من العلوم الاخری. وکان للفقه الصداره فی الکتاب بعد الموضوع الرییس، توسعه من الشیخ لدوایر الموضوعات استکمالا للفایده، وإظهارا منه لعظمه الشریعه وسموها. واستطاع البحث بمنهجه الوصفی التحلیلی المقارن ان یظهر شییا من تفوق الشیخ السعرتی فی الفقه، وذلک من خلال نوافذ ثلاثه، وهی: ترجیحاته الفقهیه للآراء المتعدده وتثبیته لها بالادله، وکذلک توفیقاته بین النصوص الشرعیه المتعارضه من السنه النبویه الشریفه فی مجال الاحکام الشرعیه التکلیفیه، فضلا عن بیاناته وتوضیحاته الدقیقه العلمیه لمسایل متعدده من الفقه إظهار منزله الشیخ من خلال عرضه لمسایل من علم اصول الفقه، وکیفیه تنزیل مباحث هذا العلم علی الوقایع والمستجدات والمسایل الفقهیه المختلفه.

  کلیدواژگان: ملا خلیل السعرتی، الفقه الإسلامی، الشمائل النبویه، محصول المواهب الاحدیه
 • مرتضی چیت سازیان*، مهدی نریمانپور صفحات 40-68

  نسبت بین عام و مطلق از مسایلی است که میان علمای اصول، اختلاف نظر وسیعی وجود دارد و همواره معیارهای تمایزبخش این دو مفهوم بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. این اختلاف دامنه ای وسیعی از علوم منطق، فلسفه، ادبیات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضی است که پژوهشی در این رابطه صورت گیرد. حاصل این پژوهش که با روش تحلیلی - توصیفی با استناد به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، این است که به اتفاق، دانشمندان قایل هستند که عام دلالت وضعی بر شمول دارد؛ لکن در مدلول مطلق اختلاف نظر دارند و پنچ نگرش عمده در این زمینه مطرح کرده اند: 1- برخی قایل هستند مدلول مطلق ماهیت به شرط لا است؛ 2- برخی دیگر مدلول آن را نکره در سیاق اثبات دانسته اند؛ 3- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانسته اند و نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانسته اند؛ 4- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانسته اند، لکن نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانسته اند؛ 5- برخی بر این عقیده هستند لفظی برای مطلق و مقید وضع نشده است. به نظر می رسد از لحاظ دقت های عقلی قول به اینکه اطلاق ناشی از وضع نیست و مقدمات حکمت به نحو رفع القیود است، متین است، ولی از آن جهت که در وضع الفاظ این گونه دقت های عقلی شانی ندارد؛ لذا قول به طبیعت لابشرط موجه به نظر می رسد و انتقادهای واردشده بر این قول به جهات متعدد ضعیف است.

  کلیدواژگان: عام، مطلق، مقدمات حکمت، نکره، ذات المعنی
 • عبدالرحمن نجفی عمران* صفحات 69-89

  بحث پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که دچار نوسانات قیمت کالا هستیم و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمام اشیا هست. بنابراین باید بحث نمود که چنانچه شخصی کالایی بخرد و قیمتش افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سیوالی چند فرض دارد. زیرا یا آن کالا را از پولی خرید که خمسش را پرداخته بود و یا از پولی که خمسش پرداخت نشده بود خرید و در فرض دوم نیز یا کالا را برای نگهداری و استفاده شخصی خرید و یا برای تجارت و خرید و فروش. که هر فرضی از آن حکم جداگانه ای دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در زمان کنونی و نوسانات قیمت. مومنان وظیفه خود را در قبال خمس کالاها بدانند و به آن عمل کنند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن به بررسی چنین بحثی پرداخته ایم

  کلیدواژگان: فقه، قیمت، افزایش قیمت
 • سعدی رمضانی* صفحات 90-113

  اجاره رحم از موضوعات تقریبا مستحدثه ای است که درباره ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن، بحث های گوناگونی شکل گرفته و آرای مختلفی ابراز شده است. در بیشتر مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه، معمولا با ملاک قرار دادن زن و مرد صاحب نطفه به ماهیت این تعهد و قواعد حاکم بر آن پرداخته شده است اما در این پژوهش توجه و تاکید اصلی بر زنی است که اقدام به این تعهد می کند و اینکه وجود چه ضرورت و توجیهی است که بر مبنای آن به این عمل تن در می دهد. آیا موضوع عقد، می تواند دخل و تصرف در جزیی از بدن انسان باشد؟ در این بررسی، صحت استناد به اصل اباحه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و از طریق بررسی یکی از نکاح های موجود در زمان قبل از اسلام به نام «نکاح استبضاع» به این نتیجه می رسد که مالکیت بضع از جمله حقوق الله بوده که از طریق عقد نکاح، منحصرا در اختیار زوج قرار داده شده است. و در نهایت به دلیل تعارض این قرارداد با قواعد عمومی قراردادها از جمله موضوع عقد و اخلاق حسنه، حقوق طفل و قواعد نظر به نامحرم، قول به بطلان آن، تقویت می شود.

  کلیدواژگان: اجاره رحم، استبضاع، اصل اباحه، مالکیت بضع
 • اکبر نجم*، علیرضا ابراهیمی صفحات 114-135
  نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.
  کلیدواژگان: بیع، سلم، قبض ثمن، اجماع، غرر
 • محمدرضا فارسیان*، سیدعلی پورمنوچهری صفحات 136-158
  حجیت عقلانی و کشف مناط آن در ظنون از ابتکاراتی است که در عصر جدید زمینه ی بازسازی علم اصول را بر این پایه هویدا می سازد. عقل و خرد جمعی با برخورداری از امتیاز تایید شارع در هر دوره ای می تواند زمینه شکوفایی بیش از پیش قرایت بشری از دین را فراهم آورد. در این پژوهش پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین همچون «عقل»، «حجیت»، «ظن» و «علم» و بیان ارزش معرفت شناختی ظنون عقلانی به عنوان پیش فرضی اثر بخش در حل محذورات، قول به اعتبار ظن معتبر با ادله عقلانی، این امکان فراهم آمده است که به حجیت ذاتی ظن، باور یابیم و ضمن بررسی ادله ی عقلایی، از این حقیقت پرده برداشته شود که آیات و اقتضایات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته می شود، نافی حجیت ظن عقلایی نیست و ظن عقلایی، بالطبع حجت است. امام خمینی(ره) نیز با بحث از ظنون تحت عنوان پیشنهادی، در عدم امتناع تعبد به امارات، نافی استدلال و برهان در تعبد وقوعی به امارات گردیده اند و به دلیل پذیرش این مبنا توسط عقلا امکان امتناع را در آن وارد نمی دانند و بر پذیرش مبنای ظن عقلایی تاکید می ورزند.
  کلیدواژگان: ظن، حجیت، عقل، عقلانیت
 • احمد فلاحی* صفحات 159-180
  در جهان امروز، فلسفه ی شریعت و چگونگی تعامل شریعت(امر ثابت) با مسایل اجتماعی(در بیشتر موارد امر متغیر متحول) و نیز تقسیم بندی دین و شریعت، از جمله ی مهم ترین دغدغه ها و دل مشغولی های نواندیشان مسلمان است. بدیهی است چگونگی خوانش از نص(متن دینی) و توجه به مبانی و روح و مقاصد آن، در شیوه ی ارتباط دین و شریعت با امر واقع اثرگذار است. طاهر حداد با درک ضرورت وجودی اجتهاد و نیز تاکید بر نقش اساسی شریعت اسلامی در حمایت از حقوق بشر، به بازخوانی رویکردهای پیشین در ارتباط با این موضوع می پردازد. مقاله ی حاضر با هدف معرفی رویکردی نو در اجتهاد فقهی-مقاصدی و بازپژوهی برخی اجتهادات در حوزه ی حقوق بشر، با استفاده از روش توصیفی-تفسیری، به تبیین آموزه های طاهر حداد پرداخته است. وی با خوانش خاصی از نظریه ی مقاصدی، دیدگاه های مبتنی بر صورت گرایی و ظاهرگرایی فقهی را نقد کرده است و میان روح دین و شریعت و مقاصد آن، با ظاهر احکام تمایز جوهری قایل شده و بیان از آن دارد که برخی احکام در طول زمان، باتوجه به مبانی و روح حاکم بر آن می تواند متحول شود و در این میان، ثوابت دین را از متغیرات آن بازمی شناسد. در ارتباط با حقوق زنان، او قایل به برابری حقوق زن و مرد است؛ چه این که هدف و روح دین اسلام، در راستای تحقق آزادی و برابری میان انسان ها بوده و بر همین اساس، ضمن توجه به تفسیر و خوانشی مقصدمحور، تمامی صورت های مبتنی بر نابرابری میان انسان ها را مغایر روح و مقاصد دین و شریعت می داند.
  کلیدواژگان: طاهر حداد، مقاصد شریعت، فلسفه ی دین، حقوق زنان، تفسیر، نص، حقوق بشر
 • حسن صفرخانی*، رضا الهی منش، مصطفی فرهودی صفحات 181-197
  ریشه های جریان اسلام گرایی در ترکیه را در تاریخ معاصر باید در بدیع الزمان سعید نورسی جست که در آثار مختلفش بر وحدت و اتحاد بین مسلمانان و پرهیز از تفرقه تاکید دارد. لذا اندیشه وحدت در مرکز افکار مصلحانه اش قرار دارد و به موضوعات دیگر در راستای وحدت می نگرد اما شناخت جامعی از اندیشه های تقریبی این عالم بزرگ در ایران وجود ندارد لذا پژوهش حاضر نقش مهمی در پرکردن این شکاف شناختی خواهد داشت. بر این اساس سوال اصلی این مقاله اینست که وجوه اشتراک و افتراق اندیشه وحدتگرای علامه نورسی با اندیشه امام کدامند؟ و در این راستا سعی دارد بر اساس روش تحلیل محتوای آثار وی و مقایسه آن با رویکردهای حضرت امام موارد مشترک اندیشه سیاسی و تفاوتهای این دو اندیشمند وحدتگرا را بازشناسی نماید.بر اساس یافته های مقاله، دیدگاه نورسی در باب وحدت و تقریب در قالب نظریه ای به نام «اتحاد محمدی» قاندیشه نورسی قابل طرح است که با داشتن شاخص ها و ویژگی های برجسته که بدانها پرداخته شده می تواند مبنای وحدت آفرینی در جهان اسلام را تولید کند و ظرفیتهای مناسبی برای الگوسازی تقریب مذاهب اسلامی در اختیار بگذارد اما از آنجا که در رویکرد امام (ره) دولت از جایگاه مهمی برخوردار است و استقرار حکومت دینی یکی از مراحل دستیابی به وحدت اسلامی است لذا پیش از ساخت جامعه اسلامی بایستی دولتی اسلامی موجود باشد در حالیکه نورسی باور چندانی به اسلام سیاسی و گفتمان دولتسازی ندارد و از نظر وی وحدت امت از مجرای وحدت دولتهای اسلامی نمی گذرد.
  کلیدواژگان: بدیع الزمان سعید نورسی، تقریب مذاهب اسلامی، طریقت نور، تصوف کردی
 • اکرم عبدالله پور* صفحات 198-223
  شکل گیری دانش اصول به شیوه اجتهادی، در اندیشه دینی اسلامی، چرخش و نقطه عطف بزرگی از فقه ورزی پیشانظری به فقه ورزی نهادی به شمار می رود که در میان اهل سنت در اواخر سده دوم هجری و با الرساله شافعی و جمع میان دو مدرسه فقه اهل رای و قیاس با فقه اهل حدیث شروع شد. شکل گیری و تدوین این دانش در امامیه توسط علمای مدرسه دینی بغداد انجام گرفت و متفاوت از اهل سنت بود بدین صورت که با دو دانش فقه و کلام در ارتباط و تداخل تنگاتنگ بود و تلاش برای استقلال آن از این دو دانش نیز توسط همین مدرسه صورت گرفت و برخلاف اهل سنت، بر اساس تقدم معرفت شناسی بر روش شناسی بنیان گذاری شده است. مسئله این نوشتار تبیین فرآیند شکل گیری اصول فقه به شیوه اجتهادی در اندیشه امامیه و تفاوت کلی آن با اهل سنت است که به منظور فراهم کردن شناختی متقارن و دوسویه از اندیشه اصولی امامیه انجام می گیرد بدین معنی که در کنار توجه به مباحث و مبانی نظری و معرفتی، نیم نگاهی هم به عوامل غیرمعرفتی در شکل گیری آن داشته باشد. این نوشتار، به روش توصیفی-تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای، روند تاسیس، تدوین و استقلال دانش اصول از فقه و کلام را مورد بررسی قرار می دهد و برخلاف رویه معمول که صرفا به مباحث معرفتی می پردازند، سعی می کند علت تاخر شکل گیری آن از اصول فقه اهل سنت، همچنین تاخر روش شناسی آن از معرفت شناسی را تبیین می کند که درنهایت به تحولات سیاسی و اوضاع اجتماعی امامیه در دوره میانه مربوط می شود.
  کلیدواژگان: اصول فقه، روش شناسی، کلام، معرفت شناسی
 • فرشاد حضرتی معیر*، مهدی فاطمی پور صفحات 224-244
  در این مقاله به دنبال کشف علت اصلی تورم علم اصول فقه در دوره ی معاصر، رابطه بین مبانی جدیدی که آخوند خراسانی با تورم علم اصول آشکار شده است از آنجایی که تا پیش از شیخ مرتضی انصاری به مباحث علم اصول فقه به نحو عمیق پرداخته نمی شد از دوره های بعد از شیخ مرتضی انصاری مبحث تورم علم اصول فقه مطرح شد که دو شخصیت تاثیر بسیاری بر ای موضوع داشتند یکی شیخ مرتضی انصاری و دیگری آخوند خراسانی که در این مقاله به تاثیر آخوند خراسانی بر تورم علم اصول پرداخته شده به نوعی آخوند خراسانی با نادیده گرفتن الگوی علم شناسی قدیم که بر اساس موضوع علم بوده و با تاسیس الگوی غایت محور در علوم و همچنین با بیان جدید از موضوع علم، موضوع علم اصول و تعریف علم اصول، منجر به وسیع شدن دایره ی علم اصول فقه شده به همین خاطر قواعدی، از سایر علوم به راحتی تحت مبانی مرحوم آخوند وارد علم اصول فقه شده است. این قواعد بنا بر مبنای علمی آخوند خراسانی نتنها زاید نیستند بلکه مفید و کارآمد نیز هستند.
  کلیدواژگان: تورم علم اصول، آخوند خراسانی، زوائد علم اصول، تمایز علوم
 • جما ل الدین علی خواجه پساوه ئی*، حسین صابری صفحات 245-269
  «نیت» در اصطلاح شرع عبارت است از قصد و اراده ای جهت دار برای طلب رضای خداوند و امتثال امرش. یافته های تحقیق پیش رو که به روش کتابخانه ای و بر اساس شیوه ی توصیفی- تحلیلی به دست آمده، بدین قرار است: فقهای اهل سنت، زیدیه، ظاهریه، اباضیه و مشهور فقهای امامیه، قایل به وجوب نیت در عبادات هستند. قول به استحباب نیت تنها از ابن جنید نقل شده است. برای اثبات وجوب نیت در عبادات به آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده است. محل نیت قلب است و به زبان آوردنش لازم نیست. اصل این است که زمان نیت اول عبادت است و صورت کلی آن باید در سراسر عمل عبادی حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت که اساسی ترین شرط صحت عبادت و وجه ممیز آن از سایر اعمال است، هر عمل عبادی، خصوصیات و ویژگی هایی- مانند ظهر یا عصر و ادا یا قضا برای نماز- دارد؛ از این رو، مکلف باید برای تمییز هر چه بیشتر نوع عمل، این قیود را در نیت خود مدنظر داشته و به آنها پایبند باشد.
  کلیدواژگان: احکام فقهی، عبادت، قصد، مذاهب اسلامی، نیت
 • عبدالصمد مرتضوی* صفحات 270-293
  حکم طلاق مدهوش یعنی کسی که اراده و شعور خود را از دست داده و از خود بی خود شده، موضوعی است که همواره میان فقها مورد بحث بوده است. طلاق مدهوش بر اثر شراب نوشی که در فقه اسلامی از آن تعبیر به طلاق سکران می شود، «مقیس علیه» مناسبی برای طلاق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدر است. در مورد عدم وقوع طلاق سکران غیر متعدی[یعنی کسی که ناآگاهانه یا حسب ضرورتی، ماده ی سکرآور را میل کرده] میان فقها اتفاق نظر است اما در مورد حکم طلاق سکران متعدی[یعنی کسی که عمدا و بدون ضرورت، شراب یا هر چیز مسکری را تناول کرده] فقها اختلاف نظر دارند. گروهی از اصحاب و تابعین و نیز جمهور فقهای اهل سنت و زیدیه، طلاق سکران متعدی را واقع دانسته اند اما برخی از اصحاب و تابعین و برخی از بزرگان حنفیه و شافعیه و فقهایی از جمله قاسم و طاووس و ربیعه و لیث و اسحاق و ابوثور و ابن تیمیه و ابن قیم و شوکانی و بسیاری از فقهای معاصر اهل سنت و نیز فقهای امامیه، طلاق سکران متعدی را واقع ندانسته اند.
  در این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، ضمن قیاس «طلاق مدهوش بر اثر مواد مخدر» به «طلاق سکران متعدی»، دلایل موافقان و مخالفان وقوع طلاق سکران متعدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت به دلیل قوی تر بودن دلایل ارایه شده توسط مخالفان وقوع طلاق سکران متعدی از جمله آن که سکران متعدی توانایی اراده ی لفظ یا اراده ی معنای طلاق را ندارد و لذا در حکم مجنون است و احکام جنون نیز به اختلاف اسباب آن مختلف نمی شود؛ حکم به عدم وقوع طلاق سکران متعدی و به تبع آن حکم به عدم وقوع طلاق مدهوش بر اثر مواد مخدر، قول راجح بیان شده است.
  کلیدواژگان: سکر، طلاق، مخدر، مدهوش، مستی، معتاد
|
 • mid najmadin jamil Pages 1-39

  A prominent, well-known scholar in science and piety, Mullah Khalil Siirti has more than forty works in intellectual and transmitted science. His publications are characterized mainly by sincerity, sacrifice, coherence, and scientific firmness, which he has pursued to serve his religion, fellowmen, and land. Scientifically, his works indicate his extensive knowledge, prosperity, and rigor in the area of jurisprudence. The present research seeks to cast light on the scientific position of this erudite scholar in this area of science and his methods of application of different branches of science to be able to adopt accurate juridical attitudes, correct judgments, and profound perspectives with regard to issues in Islamic jurisprudence. For this purpose, his views and thoughts are extracted from his book Mahsul al-Mawahib al-Ahdiyah fi al-Khasais wa al-Shamail al-Ahmadiyah, recently authored to enumerate the Islamic Prophet’s (PBUH) virtues and merit. It should be noted that Siirti’s mastery over different branches of science has led him to address a range of issues from various disciplines in his statement of scientific points in the book. Another significant aspect of the book involves the expression of views on different topics based on jurisprudence, included here and there to further the reader’s benefit and indicate the high position of Islamic law and jurisprudence. The present descriptive-analytical research seeks to reveal Sheikh Siirti’s position in jurisprudence. For that purpose, discussion is made along three lines: his preferences in application of jurisprudence to different areas, his methods of assessment and criticism of the perspectives in jurisprudence, and his collection of contrastive religious text referred to on the Prophet’s practices with scientific aspects and jurisprudence approaches. Furthermore, his attitudes toward and precise accounts of different issues concerning jurisprudence are addressed here to clarify his position in the presentation of the principles of jurisprudence and fundamental issues therein.

  Keywords: Mullah Khalil Siirti, Islamic Jurisprudence, Shamail al-Nabawiyah, Mahsul al-Mawahib al-Ahdiyah
 • Morteza Chitsazian *, Mahdi Narimanpour Pages 40-68

  The relationship of the general and absolute is one of the issues that there is a lot of disagreement among the Scholars of Islamic jurisprudence. they agree unanimously that the general implies assignationally inclusion; But in relation to absolute assignated there is different opinions. Sunni and shia scholars believe that the absolute is due to the assignation; but the later Shia scholars recognize that the term is not the case. The former is becoming two groups. Some scholars have introduced the absolute assigned an indefinite word in the manner of proof and others have introduced it a quiddity without a condition and they who do not consider it due to assignation believe that the term indicate nature; Without an absolute be a restriction to an assignated, But they have disagreed on the role of the basics of wisdom. The famous opinion believes that the role of the basics of wisdom is to obtain restrictions, but the Imam and his subjects believe that the role of the basics of wisdom is to eliminate restrictions. From these views, it seems that the Imam's view that expresses: absolute indicates natures and that's the reason for removing the basics of wisdom is more justified.

  Keywords: General, absolute, the basics of wisdom, indefinite word, nature
 • Abdul Rahman Najafi lmran* Pages 69-89
  Background and Aim

  Although the discussion of inflation and its effect on the rules of khums is not a new issue in Islamic jurisprudence and many Shiite and Sunni jurists have addressed it, but considering that today the fluctuations in commodity prices are abundant and commodity prices change every day. He finds that in order to inform everyone about the effect of inflation on the provisions of khums, it is necessary to study such issues. By studying the sayings of the jurists, it can be concluded that according to the Sunnis, inflation and increase in goods have no effect on the rules of khums. Because they consider khums obligatory only in spoils of war and in other cases they do not consider khums obligatory, but from the point of view of Shiite jurists, the product whose price was increased either belonged to khums and its khums was not paid, or did not belong to khums or belonged to khums. The khums was paid, in which case the ownership of the goods is either through trade or non-trade, each of which has its own rules, and this article is written to review its ruling.

  Materials and Methods

  The present study, based on the expression of different views of the jurists of the two sects and its critique and review, has dealt with the present subject in a library manner.

  Conclusion

  There has been an increase in the price of goods throughout history and the need to consider its effect on the rules of khums is also emphasized by Shiite and Sunni jurists. Therefore, jurists have expressed different views in this regard. Because Sunni jurists do not consider it obligatory to pay khums in such an assumption, and Shiite jurists believe that the goods whose price has increased, either belonged to khums and the khums was not paid, or did not belong to khums, or belonged to khums and khums was paid. Just as the owner has several assumptions about the purpose of buying the item, either he bought it for business or for personal maintenance. In addition, the way to obtain sex can be either commercial or non-commercial, which, considering its different assumptions, has caused differences in the views of jurists.

  Keywords: Khums, price, price increase, khumsrules, price height
 • SaaDi Ramazani * Pages 90-113

  Uterine rent is one of the almost new topics in which the nature, validity and invalidity and its effects have been variously debated and different opinions have been expressed. In most studies and researches in this field, the nature of this obligation and the rules governing it have usually been considered as the criterion for the man and woman who have the sperm, but in this research, the main attention and emphasis is on the woman who undertakes this Commits and what is the necessity and justification on the basis of which he agrees to this action. Can the subject of the contract be the encroachment on a part of the human body? In this study, the correctness of citing the principle of immorality has been criticized and evaluated, and by examining one of the pre-Islamic marriages called "marriage of impeachment", it is concluded that the ownership of ablution, including the rights of God It has been given exclusively to the couple through marriage. Finally, due to the conflict of this contract with the general rules of contracts, including the subject of marriage and good morals, the rights of the child and the rules of non-mahram, the promise to annul it is strengthened.

  Keywords: Rental of the womb, impeachment, the principle of immorality
 • Akbar Najm *, Alireza Ebrahimi Pages 114-135
  A popular theory of Imami jurists is the condition of paying all prices at the assembly of the short sale contract before the parties to the contract are divided. If this condition is violated, they have ruled that the transaction is corrupt, but on the other hand, this condition does not apply Forward contract. Basically, the idea of ​​this type of contract (pre-sale / pre-purchase contract) today is that customers cannot pay full price and negotiate in installments. This research is written with a descriptive analysis method to test the hypothesis that it is not necessary to pay the entire price at the contract meeting, the client can pay part or all of the price after the contract meeting and any financial agreement on paying feesin installmentsdoes not violate the short sale nature of the transaction, in the author's opinion, the lawyer argued that the situation was distorted.
  Keywords: contract, pre-sale, pre-purchase contract, short sale contract, financial agreement, Detriment
 • Mohamadreza Farsian *, Seyed Ali Pourmanouchehri Pages 136-158
  Abstract The rational authority and the discovery of its meanings in suspicion are among the initiatives that in the new era reveal the ground for the reconstruction of the science of principles on this basis. Collective intellect and wisdom, with the privilege of the approval of the Shari'a in any period, can provide the ground for the further flourishing of human reading of religion. In this study, after redefining basic concepts such as "intellect", "authority", "suspicion" and "science" and expressing the epistemological value of rational suspicion as an effective presupposition in solving limitations, the promise of valid suspicion with rational arguments, It is possible to believe in the inherent authority of suspicion and, while examining rational arguments, to expose the fact that verses and rational requirements, contrary to what is assumed, do not negate the authority of rational suspicion and rational suspicion. Of course, it is an argument. Imam Khomeini (ra) by discussing the suspicion under the proposed title, in not refusing to worship the UAE, has rejected the argument in the incident to the UAE and because of the acceptance of this basis by the wise do not consider the possibility of refusal in it. And emphasize acceptance on the basis of rational suspicion.
  Keywords: Suspicion, authority, intellect, rationality
 • Ahmad Fallahi * Pages 159-180
  In today world, the philosophy of Shari'a and how the Shari'a (fixed matter) interacts with social issues (in most cases the changing variable matter) as well as the division of religion and Shari'a are among the most important concerns and preoccupations of Muslim thinkers. It is obvious that how to read the text (religious text) and pay attention to its principles, spirit and purposes, is effective in the method that religion and Sharia are related to reality In this regard. one of the issues that has led to many different approaches among Muslim thinkers is the position of women's rights in Islamic law. Among the religious thinker who have dealt with the above-mentioned subjects is Tahir Haddad, a Tunisian thinker, writer and literate. In this article, his teachings are explained by using a descriptive-interpretive method. In connection with the present issue, Tahir Haddad, with a special reading of Maqasid theory, has criticized the views based on jurisprudential formalism, and has made a substantial distinction between the spirit of religion and its goals and the form of rulings; According to the principles and the spirit that governs it, and in the meantime, recognizes the constancy of religion from its variables. In relation to women's rights, he believes in equal rights for men and women; What is more, the goal and spirit of Islam is in the direction of achieving freedom and equality among human beings, and accordingly, while considering the purposeful interpretation and reading, it considers all forms based on inequality between human beings contrary to the spirit and goals of religion and sharia.
  Keywords: Maqasid(purposes) of Sharia, Philosophy of Religion, Women's Rights, Interpretation, text, human rights
 • Hasan Safarkhani *, Reza Elahimanesh, Mostafa Farhoodi Pages 181-197
  Saeed Nursi, emphasizes unity and solidarity among Muslims and the avoidance of division and, the idea of unity is at the center of his thoughts but there is no comprehensive knowledge of his ideas in Iran, so the present study will play an important role in filling this gap. Accordingly, the main question of this article is what are the commonalities and differences between Allameh Nursi's unifying thought and Imam's thought? In this regard, based on the method of analyzing the content of his works and comparing it with the approaches of Imam Khomeini, he tries to recognize the commonalities of political thought and the differences between these two unifying thinkers.Based on the findings of the article, Nursi view on unity and approximation can be formulated in the form of a theory called "Mohammadi unity" of Nursi's theory, which with its outstanding features and characteristics, can produce the basis for creating unity in the Islamic world. And provide appropriate capacities to model the approximation of Islamic religions, but since the government has an important place in the approach of Imam Khomeini and the establishment of a religious government is one of the steps to achieve Islamic unity, there must be an Islamic state before the establishment of an Islamic society. While Nursi does not believe much in political Islam and the discourse of state-building, and in his view the unity of the ummah does not pass through the unity of Islamic states.
  Keywords: Badi-ol-Zaman Saeed Noursi, Approximation of Islamic Religions, Tariqat-e Noor, Kurdish Sufism
 • Akram Abdolahpur * Pages 198-223
  The formation of the knowledge of principles in an ijtihad manner, in Islamic religious thought, is a turning point and a great turning point from pre-theoretical jurisprudence to institutional jurisprudence, which is among the Sunnis in the late second century AH and with the Shafi'i treatise The jurisprudence of the Ahl al-Hadith began. The formation and compilation of this knowledge in the Imamiyya was done by the scholars of the religious school of Baghdad and was different from the Sunnis in that it was closely related to the two sciences of jurisprudence and theology and the effort for its independence from these two sciences was made by the same school. And unlike the Sunnis, it is based on the precedence of epistemology over methodology. The purpose of this article is to explain the process of formation of the principles of jurisprudence in an ijtihad manner in Imami thought and its general difference with Sunnis, which is done in order to provide a symmetrical and two-sided knowledge of Imami thought, which means paying attention to theoretical and epistemological topics , Have a look at non-epistemic factors in its formation. This article, in a descriptive-analytical method based on library sources, examines the process of establishing, compiling and independent knowledge of the principles of jurisprudence and theology and, contrary to the usual practice that deals only with epistemological issues, tries to explain the delay in its formation from the principles of jurisprudence. The Sunnis also explain its methodological lag from epistemology, which ultimately relates to the political developments and social situation of the Imams in the Middle Ages.
  Keywords: Principles of Jurisprudence, methodology, Discourse Independence
 • Farshad Hazrati *, Mahdi Fatemipoor Pages 224-244
  In this article, following the discovery of the main cause of inflation in the science of jurisprudence’s principles in the contemporary period, the relationship between the new principles of Akhund Khorasani and the inflation science of jurisprudence’s principles has been revealed since before Sheikh Morteza Ansari It was not discussed about this subject. In the periods after Sheikh Morteza Ansari, the issue of inflation science of jurisprudence’s principles was raised. Two persons had a great influence on the subject, one was Sheikh Morteza Ansari and the other was Akhund Khorasani that by ignoring the old model of scientology which is based on the subject of science and by establishing a goal-oriented model in science and also with a new expression of the subject of science, the subject of science of principles and the definition of science of principles, leads to expanding the circle of jurisprudence’ principles. For this reason, rules from other sciences have easily entered the science of the principles of jurisprudence. According to the scientific basis of Khorasani, these rules are not only superfluous and redundant but also useful and efficient
  Keywords: inflation of the jurisprudence’s principles, Akhund Khorasani, extra of the science of jurisprudence’s principles, science distinction
 • Jamaludin Ali Khwaja Pasavehyi *, Hosaein Saberi Pages 245-269
  "Intention" in shariah terminology means a directional will to seek the pleasure of God and obeying his command. Findings of this research which is obtained by library method and based on descriptive-analytical method, is as follows: Sunni jurists, Zaydiyya, Zahiriyya, Ibadiyya and famous Shia jurists,They believe in the necessity of intention in worship. It is narrated that only Ibn Junaid believes in desirability of intention. Verses, narrations, consensus and reason have been cited to prove the necessity of intention in worship.The place of intention is the heart and it does not need to be mentioned. The principle is that the time of intention is the first of worship and its general form must be preserved throughout the act of worship. In addition to the condition of the intention of closeness, which is the most basic condition for the correctness of worship and its distinguishing feature from other deeds, every act of worship has characteristics and features - such as noon or evening and performance or qada for prayer; Therefore, in order to distinguish the type of action as much as possible, the obligor must consider and adhere to these restrictions in her intention
  Keywords: intention, The rules of jurisprudence, worship, intent, Islamic religions
 • Abdosamad Mortazawi * Pages 270-293
  The divorce decree for an intoxicated individual, who has lost will, sensibility, and consciousness, has always been a matter of debate among Islamic jurists. The divorce decree for intoxication because of wine drinking is an appropriate analogy for the divorce decree for an addict that is intoxicated as a result of opium consumption. There is consensus among the jurists that non-volitional intoxication does not validate the divorce decree; however, there is disagreement about the divorce verdict for volitional intoxication. A group of the Companions of the Prophet Muhammad, their successors, major Ḥanafī and Shāfiʿī scholars, jurists like Qasim, Tawus, Rabia, Lais, Isḥāq, Abu Thawr, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Shawkani, and most of the contemporary Sunni  and Jaʿfari jurists have invalidated volitional intoxication divorce decree. In the present study, which has been conducted based on descriptive-analytical method, while there will be a comparison between “the divorce decree for an addict intoxicated due to opium consumption” and “divorce decree due to volitional intoxication,” the opinions of the proponents and opponents of the above-mentioned issue will be analyzed. Finally, it will be argued that the reasoning of the opponents of volitional intoxication divorce decree is stronger in maintaining that a volitional intoxicated individual lacks the ability to utter the words solemnizing the divorce or comprehend its meaning, and therefore, that individual is regarded as demented. In addition, as the decrees based on dementia cases are not diversified according to the difference in their causes, the validity of divorce due to volitional intoxication is not established. Consequently, the decree for non-establishment of the divorce that is resulted from opium intoxication is regarded as the dominant viewpoint.
  Keywords: divorce, opium, intoxicated, Intoxication, addict