فهرست مطالب

پژوهشنامه ادبیات داستانی - سال دهم شماره 1 (بهار 1400)

پژوهشنامه ادبیات داستانی
سال دهم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه ابراهیمی هژیر، مرتضی رزاق پور*، رضا صادقی شهپر صفحات 1-13
  تفاوت انسان های معمولی و هنرمند، در شناخت و چگونگی انتقال عاطفه است. عاطفه همان هیجان در روان شناسی است که به دنبال احساس هایی همچون خشم، ترس، غم و شادی بروز می کند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و شناساندن عاطفه از دیدگاه ادبیات و روان شناسی و بیان ویژگی های عاطفی شخصیت ها در داستان مارون از بلقیس سلیمانی است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با ابزار فیش نگاشته شده است. پیش از دهه نود هجری، هیچ منبعی به طور مجزا عاطفه در ادبیات و علم روان شناسی را بررسی تطبیقی نکرده است. داستان مارون بلقیس سلیمانی داستانی ریالیستی است. شخصیت اصلی زنی سرکش است که رفتارش همچون مردها است. این داستان حس خشم، عصبانیت، ترس و نفرت را به خواننده انتقال می دهد. نویسنده برای معرفی شخصیت ها به خوبی از فرایندهای هیجانی کمک گرفته تا ضمن انتقال احساس و عاطفه، شخصیت هم شناخته شود. نتیجه به دست آمده، قطعیت در تاثیر نویسنده بر مخاطب از راه بیان عاطفه در داستان است. نویسندگان باید ماهیت تفکر مخاطبان را بشناسند تا روش های بهتری را برای داستان نویسی و ایجاد ارتباط با آن ها بیابند و به طور قطع اگر فرایندهای ذهنی افرادی را که برای آن ها می نویسند درک کنند، در کار خود موفق تر خواهند بود.
  کلیدواژگان: تحلیل، عاطفه، داستان، مارون
 • صفیه توکلی مقدم* صفحات 15-34
  زمان به عنوان یکی از عناصر اصلی نقد ادبی و رمان، از منظرهای مختلف قابل بررسی است. ژرژ پوله (1902-1999 م) یکی از نظریه پردازانی است که با تاکید بر اهمیت عنصر زمان، برمبنای تصاویر و فضای داستانی، به درک نویسنده از زمان می پردازد. او بر آن است تا به یاری تصویرسازی نویسنده در داستان، ابعاد زمانی تاثیرگذار در خلق شخصیت و پیش برد روایت، ما را با فضای غالب بر داستان آشنا کند تا ازراه واکاوی فضا به دریافتی دیگرگونه از متن دست یابیم. احمد محمود، از نویسندگان برجسته معاصر است که بررسی آثار او اهمیت عنصر زمان و مولفه های وابسته به آن را در خلق روایت، شخصیت و فضای داستانی نشان می دهد. به کارگیری جریان سیال ذهن در رمان داستان یک شهر، روایت رویدادها در بستری از کش و قوس های زمانی و فضاسازی پیاپی تحت تاثیر تداعی ها و گسست های زمانی، موجب شد این رمان را با روش توصیفی - تحلیلی و با تاکید بر نقد مضمونی ژرژ پوله بررسی کنیم. برآیند این بررسی نشان می دهد که تغییر مداوم زمان داستان بین حال و گذشته، روایت مدتی طولانی از گذشته از دریچه لحظاتی محدود از حال، تقابل زمان ذهنی و زمان عینی و بازنمایی لایه های درونی ذهن راوی، بهره گیری از تداعی های مکرر، جابه جایی متناوب زمان و مکان، همه از ویژگی های داستان سیال ذهن است که در این رمان دیده می شود.
  کلیدواژگان: جریان سیال ذهن، داستان یک شهر، احمد محمود، نقد مضمونی
 • یسرا شادمان* صفحات 35-47

  راوی و زاویه دید ازجمله عناصر مهم داستان هستند که استفاده از آن ها به شکل های مختلف، سبب پویایی و تحول هنر داستان نویسی معاصر شده است. «غاده السمان» (1942) ادیب و نویسنده بزرگ سوری، رمان کوابیس بیروت خود را با زاویه دید درونی و راوی اول شخص روایت می کند و موفقیت این اثر نیز به سبب کاربست مناسب راوی و زاویه دید منتخب نویسنده است. در جستار پیش رو تلاش شده با روش توصیفی - تحلیلی، نقش زاویه دید راوی در پیش برد ماجراهای داستان کوابیس بیروت بررسی، ارزیابی و نقد شود. راوی کوابیس بیروت قهرمان داستان است که با زاویه دید اول شخص، نقش صدای مولف را برای ارایه اطلاعات به خواننده ایفا می کند. ازآنجاکه نویسنده از چشم خواننده پنهان و ماجراهای داستان با زبان راوی اول شخص روایت می شود، درک اتفاق های سخت جنگ، برای خواننده باورپذیر و تاثیرگذاری آن بیشتر است. انتخاب این راوی باعث تسریع حرکت داستان می شود؛ زیرا حاصل تجارب عینی و ذهنی فرد خاصی است و دیگر واسطه ای به نام نویسنده میان خواننده و اثر قرار ندارد. راوی اول شخص نسبت به احساسات و نظرات شخصیت های دیگر داستان بی اطلاع است؛ بنابراین درباره آنان با حدس و گمان صحبت می کند. درباره خود نیز می کوشد به روش شخصیت پردازی غیر مستقیم، یعنی با اعمال، بیان افکار و گفت وگو، خود را به خواننده بشناساند.

  کلیدواژگان: عناصر داستانی، شیوه روایت گری، زاویه دید اول شخص، کوابیس بیروت، غاده السمان
 • سید علی اکبر شریعتی فر* صفحات 45-65

  بینامتنیت رویکردی ادبی است که به منتقدان این امکان را می دهد تا به شیوه ای علمی و نظام مند، پیوندهای میان آثار را بررسی کنند. ارتباط متون موضوعی است که با ساختارگرایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. نخستین بار ژولیا کریستوا در روابط متون، «بینامتنیت» را به کار برد. پس از وی افرادی به بررسی مباحث بینامتنی از دیدگاه های متفاوت پرداختند. یکی از آنان ژرار ژنت است که روابط میان متنی را با تمام تغییرات آن، گسترده تر و نظام یافته تر بررسی کرد و آن را ترامتنیت نامید. ژنت یکی از مهم ترین نظریه پردازان این رویکرد است که در کاربردی کردن آن نقش اساسی دارد. ژنت، ارتباط یک متن با متون یکدیگر را مطرح کرده است. یکی از مفاهیم بینامتنی، تاثیرپذیری صریح و غیر صریح و ضمنی متون ادبی از منابع دیگراست. نوشتار پیش رو با شیوه کتابخانه ای و تحلیلی با هدف برقراری ارتباط میان نظریه بینامتنیت ژنت و گونه های تاثیر و تاثر متون از یکدیگر، موضوع پژوهش خود را داستان اسکندر شرفنامه به عنوان «پس متن» و داستان اسکندر شاهنامه به عنوان «پیش متن» انتخاب کرده تا در مقایسه با یکدیگر براساس آرای ژنت، آن ها را بررسی و تحلیل کند و پاسخ پرسش هایی همچون آیا پیش متن داستان اسکندر شاهنامه در پس متن داستان اسکندر شرفنامه تاثیر داشته است؟ و چگونگی ارتباط پیش متنی و پس متنی براساس نظریه ژرار ژنت را روشن سازد.

  کلیدواژگان: اسکندر، شاهنامه، شرفنامه، ژنت، همان گونگی، بینامتنیت، بیش متنیت
 • محمود صارمی*، محمد ایرانی، عامر قیطوری صفحات 67-85
  پژوهش حاضر به دنبال یافتن پیوند میان مدرنیسم و استعاره های مفهومی است و بر این فرض استوار است که اصول و مولفه های مدرنیسم در شکل گیری نظام های استعاری رمان نو تاثیرگذارند. این فرض برپایه نظریات معنی شناسان شناختی و با توجه به کارکرد شناختی استعاره های مفهومی و فرایند انتقال معنا و مفهوم سازی ذهن بشر شکل گرفته است. معنی شناسان بر این باورند که استعاره هم مبنای تفکر است و هم ابزار بیان آن؛ بنابراین سامان یافتن هر اندیشه ای - دینی، سیاسی، اقتصادی، واقع گرا، مدرن و...- در ذهن انسان، از مجرای استعاره امکان پذیر است و بروز و ظهور آن نیز - در هر شکل و قالبی - نیازمند زبانی استعاری است. بر همین اساس در نوشتار پیش رو استعاره های مفهومی سمفونی مردگان (1386) اثر عباس معروفی به عنوان رمانی نوگرا بررسی شده تا ابعاد گوناگون این تاثیر و تاثر را نشان داده شود. بررسی ها بیانگر آن است که برخی از مولفه های برجسته مدرنیسم ازجمله شیوه های نوین روایت، دوری از وضوح و صراحت، فردگرایی، رمزگرایی، نفی حقیقت واحد، اشارات تلمیحی و... در رمان مورد نظر به کار رفته اند و در هفت الگو سبب شکل گیری نظام های استعاری خاصی در متن شده اند.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، رمان نو، استعاره های مفهومی، سمفونی مردگان، عباس معروفی
 • علیرضا صدیقی* صفحات 87-97
  بیژن نجدی هم شاعر است و هم شاعرانه داستان می نویسد. او برخی از داستان‎هایش را متاثر از برخی از اشعار معاصر نوشته، با این همه، تاثیرپذیری اش از دیگران باعث توقف خلاقیت داستانی اش نشده و وی را به تکرار متن اول وادار نکرده است. در جستار پیش رو روابط بینامتنی شعر «زمستان» اخوان و داستان «تاقچه های پر از دندان» اثر نجدی، بررسی و نشان داده شده است که نجدی در انتخاب عنوان، برخی از شخصیت ها، فضاسازی و انتخاب مکان، از زمستان متاثر است؛ اما باوجود الهام گیری از «زمستان»، به نقد اخوان یا جریان روشنفکری ناامید پس از کودتای 28 مرداد پرداخته و از این رو روایتی متفاوت با روایت او در شعر «زمستان» آفریده است. اخوان دلیل ناامیدی اش را در روایتش توضیح نمی دهد؛ اما نجدی با اشاره مستقیم و ارجاع به کودتای 28 مرداد، نشان می دهد از درخانه ماندن خسته است به همین دلیل، برخلاف اخوان از درون به بیرون یا از خانه به خیابان می آید.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، «تاقچه های پر از دندان»، نجدی، زمستان، اخوان ثالث
 • علی عشقی سردهی* صفحات 99-117
  شخصیت داستانی ممکن است کاملا تخیلی باشد و نویسنده خود خالق آن باشد. نویسنده همچنین می تواند از خصوصیات خود، دیگران و حتی شخصیت های تاریخی و ادبی استفاده کند. در این صورت، داستان او زمینه واقعی خواهد داشت. این نوع شخصیت، شخصیت داستانی دارای پیشینه نامیده و در جستار پیش رو آفرینش گونه های آن بررسی می شود. گاهی نویسنده برای ساخت شخصیتی علمی و واقعی، از تحلیل های روان شناسان برای شناساندن شخصیت های گوناگون داستانی در کار خود استفاده می کند. برخی شخصیت های ساخته شده نویسنده، نمونه و الگویی می شود تا نویسنده بتواند از شخصیت تجربه شده آنان در داستان های دیگر نیز بهره ببرد. برخی شخصیت های اجتماعی، اندیشه ها و آرمان های مورد علاقه مردم را بیان می کنند. نویسنده گاه از این شخصیت ها در داستان استفاده می کند. برخی شخصیت ها هم مورد تنفر مردم هستند. نویسنده ممکن است از به کارگرفتن آن ها بپرهیزد. در بازسازی شخصیت، نویسنده گاهی از عوامل مختلفی مانند لحن افراد استفاده می کند.
  کلیدواژگان: شخصیت دارای پیشینه داستانی، نظریه های شخصیت داستانی، تجربه نویسنده، شخصیت پردازی تجربی، بازسازی
|
 • Masomeh Ebrahimi Hazhir, Morteza Razaghpour *, Reza Sadeghi Shahpar Pages 1-13
  Artistic people are distinguished from ordinary people by their ability both to appreciate emotion and to convey it. Psychologically speaking, emotion is the same thing as excitement which is usually followed by feelings such as anger, fear, sorrow and happiness. Analyzing and introducing emotion from the viewpoints of both literature and psychology, this research seeks to focus on the emotion-related traits of the story characters of the Story Maroon by Belgheys Soleymani. Using the library card catalog, a descriptive-analytic method was chosen by this research which was among the first to comparatively study emotion in literature and psychology in the 2010s. Prior to the 90s, no single source of emotion in the literature and psychology had a comparative study of emotion. Maroon is a realistic story with a woman as the leading character who behaves not only in an unruly but also in a manly way.The story succeeds in communicating the emotions of anger, fear and hate to the reader, since the writer makes use of excitement-related processes to convey both emotion and feeling, making it possible [for the reader] to conceive the characters. This results in particularly impressing the audience by expressing emotion throughout the story. To sum up, knowing about their audiences' way of thinking, writers could find better tones in story-telling and communicating with their audience. This is because, having understood the mentality of their audience, writers can succeed in their works.
  Keywords: Analysis, emotion, Story, Maroon
 • Safieh Tavakkoli Moghaddam * Pages 15-34
  Time, as one of the main elements of literary criticism and novels, can be examined from different perspectives. Georges Poulet (1902-1999) is one of the theorists who, by emphasizing the importance of the element of time, based on images and narrative space, deals with the author's understanding of time. With the help of the author's illustration in the story, the effective time dimensions in creating the character and advancing the narrative, he intends to make acquaint us with the dominant space of the story in order to achieve a different perception of the text through space analysis. Ahmad Mahmoud is one of the prominent contemporary writers whose works show the importance of the element of time and their related components in creating narrative, character and narrative atmosphere. The use of the stream of consciousness in Dastane yek shahr Novel, the narration of events in a bed of time and space, and the successive creation of space under the influence of associations and time discontinuities, made this novel descriptive-analytical and with emphasis on criticism. Let's examine the theme of Georges Poulet. The result of this study shows that the constant change of story time between present and past, long-term narration of the past through the lens of limited moments of the present, confrontation of mental time and objective time and representation of the inner layers of the narrator's mind, using association frequent shifts, intermittent shifts in time and space are all features of the stream of consciousness in this novel.
  Keywords: stream of consciousness, 'Dastane yek shahr, Ahmad Mahmoud, thematic criticism
 • Yosra Shadman * Pages 35-47

  The narrator and the point of view are among the important elements of the story, the use of which in different ways has caused the dynamism and evolution of the contemporary storytelling. Ghada Al-Saman (1942) , narrates his novel Quabis Beirut with an inner point of view and a first-person narrator and the success of this work is due to the proper use of the narrator and the selective point of view of the author. In this research, an attempt has been made to study, evaluate and criticize the role of the narrator's point of view in progressing the adventures of the story by descriptive-analytical method. The narrator of Quabis Beirut is the protagonist who plays the role of the author's voice to provide information to the reader from a first-person point of view. Because the author narrates the hidden story from the eyes of the reader and the adventures of the story in the mouth of the first-person narrator, the understanding of the hard events of the war is more credible and effective for the reader. Selecting this narrator accelerates the movement of the story. Because it is the result of the objective and mental experiences of a particular person, and there is no longer a mediator in the name of the author between the reader and the work. The first-person narrator is unaware of the feelings and opinions of the other characters in the story. So he talks about them with speculation. He also tries to introduce himself to the reader through indirect characterization, that is, through actions, expression of thoughts and dialogues.

  Keywords: Narrative Elements, Narrative Method, First Person Point of View, Beirut Quabis, Ghaman Al-saman
 • Seyed AliAkbar Shariatifar * Pages 45-65

  Intertextuality is a literary approach that allows critics to examine the links between the works in a scientific and systematic ways. The relationship of texts is a topic that was considered by researchers with structuralism. The first time, Kristova used “intertextuality” in textual relations. Later, people studied intertextual issues from different perspectives. One of them was Gerard Genette, who studied the intertextual relations in a broader and more systematic ways with all its variations and called it Hypertextuality. Genette is one of the most important theorists of this approach, which plays a key role in its application. Genette discusses the relationship of a text to each other. One of the intertextual concepts is the explicit and implicit influence of literary texts from other sources. This article uses library and analytical research methods with the aim of establishing a relationship between the intertextual theory of Genette and the types of influences from each other. The subject of his research is Alexander's Sharafnameh as a pre-text to examine and analyze them together based on Genette's views and they try to answer the following questions such as whether the pre-text of Alexander's story Shahnameh had an effect on the back text of Alexander's story Sharafnameh?

  Keywords: Alexander, Shahnameh, Sharafnameh, Genette, Equality, Intertextuality, Hypertextuality
 • Mohammad Saremi *, Mohammad Irani, Amer Gheitury Pages 67-85
  The present study seeks to find the connection between modernism and conceptual metaphors and it is based on the assumption that the principles and components of modernism influence the formation of new novel metaphorical systems. This hypothesis is based on the theories of cognitive semantics and according to the cognitive function of conceptual metaphors and the process of meaning transfer and conceptualization of the human mind. Semantics believe that metaphor is both the basis of thought and the means of expressing it. Therefore, the organization of any idea - religious, political, economic, realistic, modern, etc. - in the human mind is possible through metaphorical channels, and its emergence - in any form and format - requires metaphorical language. . Accordingly, we have studied the conceptual metaphors of the Symphony of the Dead (2007) by Abbas Maroufi as a modernist novel to show the various dimensions of this influence. Studies indicate that some of the prominent components of modernism, including new methods of narration, avoidance of clarity, individualism, cryptography, denial of a single truth, implicit references, etc. in the novel in question to have been used and in seven patterns have led to the formation of special metaphorical systems in the text.
  Keywords: Modernism, Modern Novel, Conceptual metaphors, Symphony of the Dead, Abbas Maroufi
 • Alireza Sedighi * Pages 87-97
  Bizhan Najdi is a poet and writes his stories poetically. In some of his stories, Najdi has been influenced by some famous contemporary poems, nevertheless the influence has not stopped his creativity and it has not forced him to be an imitator of original works. In this article, intertextual relationships between “Taqchehaye por az dandan” by Najdi and “Zemestan” by Akhavan have been investigated. It would be discussed despite the initial inspiration from Akhavan, Najdi has criticised the current of hopeless intellectuals, after the coup d'etat of 28 August, and therefore has created a different narrative in poetry. Akhavan does not explain the reason for its disappointment in its narration, but Najdi, by pointing directly to the coup d'état of 28 August, shows that he is tired of staying at home, which is why, unlike Akhavan, he goes out from inside or out of the house.
  Keywords: Intertextuality, “Taqchehaye por az dandan”, Najdi, “Zemestan”, Akhavan Sales
 • Ali Eshghi Sardehi * Pages 99-117
  The fictional character may be completely imaginary and the author is the creator. The author is also able to use the characteristics of himself, others and even historical and literary figures. In this case, his story will have a real background. This type of character is called a fictional character with a background, and in this article, the creation of its species is examined. Sometimes, to build a scientific and real character, the author uses the analysis of psychologists to identify various fictional characters in his work. Some of the characters created by the author become role models so that the author can use their characters in other stories as well. Some social figures express the ideas and ideals that society likes. Sometimes the author uses these characters in the story. But people hate some characters. The author may refuse to use them. In reconstructing the character, the author sometimes uses various factors such as the tone of the people in the story.
  Keywords: characters with a fictional background, fictional character theories, author experience, experimental characterization, reconstruction