فهرست مطالب

نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/14
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علیرضا احمدی، سروش اردشیری، نسرین خیبر، علی آبادی زاده، محمد خیبر صفحه 1

  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که؛ سواد مالی تا چه اندازه بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های بهبهان (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان امام صادق) می باشد که در حال حاضر تعداد 3680 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان را شامل می شود. همچنین تعداد 348 دانشجوی کارشناسی با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان، معین الدین در سال 1390  استفاده شده و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم و واریانس و استنباطی از جمله تحلیل رگرسیون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون F و آزمون t با نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت، نوع دانشگاه، رشته ی تحصیلی، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، میزان درآمد ماهیانه) دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهرستان بهبهان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: سواد مالی، متغیرهای جمعیت شناختی، دانشجویان دانشگاه های بهبهان
 • معراج جهانگیری صفحه 25
  زمینه

  منابع انسانی هر سازمانی از عوامل اصلی تعیین کننده ی موفقیت یک سازمان در رسیدن به اهدافش میباشند.آن چیزی که تعیین کننده و جهت دهنده به رفتار نیروی انسانی در سازمان میباشد،انگیزه ی شغلی آنان میباشد.وانگیزه شغلی است که تعیین میکند کارکنان تا چه میزان مایل به رسیدن به اهداف سازمان میباشند. که ما در این مقاله ی فرارزیابی از نوع مروری به بررسی و تبیین عوامل اثر گذار بر روی انگیزش شغلی کارکنان طبق 23 مقاله خواهیم پرداخت.                                                              

  نتیجه گیری

  با بررسی 23 مقاله ی مرتبط با انگیزش کارکنان که 20 مورد آن ها در درون ایران صورت گرفت و 3 مورد دیگر در خارج از ایران،ضمن تبیین مفهوم انگیزش و ضرورت وجود آن در سازمان،عوامل موثر بر آن مشخص شد که شامل مواردی از قبیل،سبک رهبری،پاداش های مالی،محیط شغلی،عوامل روانشناختی و...میباشند

  کلیدواژگان: انگیزه، انگیزش شغلی، سازمان، منابع انسانی، مدیریت
 • حسین کاظمی قمی، حمید رضا وزیری گهر صفحه 53

  ارزش ویژه برند، برای ایجاد وفاداری در بین مصرف کنندگان نسبت به برند از دو فاکتور اصلی بهره می‌برد. استفاده از مشتریان در خلق ارزش مشترک و تمهیداتی برای افزودن بر ارزش مشتری دو ابزار اصلی است که در مدل ارزش ویژه برند آکر بر آن تاکید شده است. تحقیقات متعددی در زمینه ارزش ویژه برند با بهره‌گیری از مدل آکر انجام شده است. اما در هیچکدام از این تحقیقات، تاثیر رسانه‌های اجتماعی، بر خلق ارزش مشترک با مشتری و بر ارزش مشتری و درنهایت بر ارزش ویژه برند، مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین، بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مدل آکر هدف اصلی این تحقیق بوده است. روش شناسی این تحقیق از طریق مدل معاملات ساختاری، و مورد کاوی این تحقیق، در صنعت تنقلات و شرکت لینا بوده است. در تحلیل های انجام شده، شاخص نکویی برازش بیش از 80% بدست آمد، که نشان دهنده تاثیر رسانه‎های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در مدل آکر است. رسانه‌های اجتماعی با آگاهی بخشی از ترکیبات تشکیل دهنده محصولات نهایی و جمع‎آوری و انتقال نظرات مصرف کنندگان نهایی به شرکت تولیدی، از طرفی باعث افزایش وفاداری مشتریان به برند شرکت می شوند، و از طرف دیگر، با انتقال ایده‎ها و خواسته‎های مشتریان، باعث تولید محصولاتی بنا به نیاز و طبق سلیقه مصرف کنندگان میشوند. که درنهایت باعث، ارتقاء و بهبود ارزش ویژه برند می‎شوند.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، قابلیت های نوآوری، قابلیت های بازاریابی، خلق ارزش مشترک، ارزش مشتری
 • علی اصغر سنجری فر صفحه 79

  جوانان و نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند . آنان سرمایه های ارزشمند جامعه و امیدهای درخشان مملکت تلقی می شوند و عامل بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور به شمار می روند و از ایشان انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور، مسئولیت عظیم و سنگین اداره چرخ های مملکت خود را برعهده بگیرند.‌ آیین مقدس اسلام، عنایت خاصی به نسل جوان داشته و آنان را از جنبه های مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، روانی و تربیتی تحت مراقبت قرار داده است. اسلام دوران نوجوانی و جوانی را یکی از بزرگترین نعمت هایی الهی در زندگی بشر شناخته و به انحاء مختلف به آن توجه نموده است. همانطور که می دانیم، اقتصاد، نقش مهمی در اساس و بنیاد خانواده دارد. یکی از عوامل مهم خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل اقتصادی است. زندگی متعارف و متعادل، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای رشد و پرورش فرزندان باشد. در محیط های فقیر امکان رشد متعادل فرزندان غیرممکن و یا بسیار اندک است .در این تحقیق، به بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده ها و کسب وکار والدین با ترک تحصیل فرزندان آنها پرداخته شده است. روش تحقیق به دو صورت میدانی و کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه انجام گردیده است؛ همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، ارتباط مستقیم و معنی داری بین وضعیت اقتصادی و کسب و کار والدین و ترک تحصیل فرزندان بدست آمد.

  کلیدواژگان: وضعیت اقتصادی و کسب و کار والدین، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، ترک تحصیل، والدین، فقر
 • فاطمه نوروزی صفحه 99

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی عصبی سبک های تصمیم گیری مشتریان سازمان در شعب بانک تجارت شهرستان بندرعباس پرداخته است. روش اجرای پژوهش بدلیل مراجعه به جامعه آماری از نوع همبستگی قبل و بعد بوده و از نوع کاربرد نیز بصورت کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشتریان مراجعه کننده به شعب بانک تجارت در شهر بندرعباس در سال 1397 بوده است. روش نمونه گیری متناسب با جامعه آماری، تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده. از آنجا که جامعه آماری پژوهش حاضر نامحدود می باشد، از فرمول کوکران جهت تعیین حجم نمونه استفاده گردید. به این ترتیب متناسب با روش نمونه گیری و حجم نمونه 384 نفر از مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان بندرعباس بعنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. مبانی نظری و مطالعات پیشین این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اطلاعات مربوط به آزمون فرضیات با روش میدانی و بوسیله پرسشنامه جمع آوری می گردد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه های استاندارد بازاریابی عصبی کانو(1984) و پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسپرولز و کندل(1986) استفاده نموده ایم. نهایتا جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در بخش آمار توصیفی، با استفاده از داده های بدست آمده، ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی در قالب جداول و نمودارهای آماری ارایه گردید. در بخش آمار استنباطی، مشخص شد که متغیرهای سبک-های تصمیم گیری و بازاریابی عصبی توزیع نرمال دارند و می توان از آزمون های پارامتریک برای آزمون فرضیه استفاده نمود. نتایج پژوهش بیانگر این است که بازاریابی عصبی بر سبک های تصمیم گیری مشتریان سازمان در شعب بانک تجارت شهرستان بندرعباس تاثیر معنادار و مثبتی دارد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری مشتریان، بانک تجارت، بازاریابی عصبی
 • ریحانه طباطبایی صفحه 124

  صنعت گردشگری با اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم و در نتیجه، کسب در آمد برای مقصدهای گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد. برای دستیابی به این درآمد، ابتدا باید گردشگر جذب شود و به منظور برخورداری از منافع حاصل از گردشگری، اولویت گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری بررسی شود. بنابراین با توجه به اینکه اغلب گردشگران در ایران به دلیل محدود شدن گردشگری خارجی، گردشگران داخلی هستند.از طرف دیگرگردشگری ادبی را باید از زاویه توجه گردشگر به محتوا و درون مایه آثار شاعران مورد یررسی قرار داد؛ سبک معماری و ویژگی های محیطی گرچه اهمیت فراوان دارند اما در این حوزه وارد نمیشوند زیرا این آثار و اشعار هستند که باید پیوندی قلبی میان گردشگر و مشاهیر برقرار کنند. شاعران هر ملت بخشی از هویت و میراث معنوی و همچنین معرف فرهنگ غنی هر منطقه در جهان می باشند. انتخاب استان خراسان رضوی در این پژوهش از جهت دارا بودن مشاهیر ایرانی باارزشی است که اهمیت حوزه شرق ایران راروشن می سازد. از آنجا که شهر مقدس مشهد در مرکز این استان سالانه گردشگران و زایران بی شماری از سرتاسر جهان دارد لزوم شناساندن میراث فرهنگی در کنار میراث معنوی که اثرات مثبت فراوانی از جمله رونق اقتصادی دارد،احساس می شود. لازم به ذکراست به منظورگردآوری اطلاعات از روش های اسنادی وکتابخانه ای و روش میدانی استفاده از پرسشنامه با نمونه گیری تصادفی در جامعه گردشگران اروپایی بهره گرفته شده است.

  کلیدواژگان: برندسازی، مقاصد، گردشگری ادبی، گردشگران خراسان رضوی
 • مجید کرامتی مقدم *، محسن کرامتی مقدم، لیلا حیدریانی، کبری کرامتی مقدم صفحه 158

  پژوهش حاضر با هدف مروری بر تاثیرات شبکه های اجتماعی در تولید، انتشار و باورپذیری شایعه در سطح جامعه انجام گرفت. امروزه اینترنت بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر شده است. اگرچه از طریق اینترنت می توان اطلاعات مفیدی بدست آورد، اما در دنیایی که جدا کردن حقیقت از باطل دشوار است، شایعه به آسانی گسترش می یابد. شایعات بیشتر در شبکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند؛ این امر به این دلیل است که اغلب شبکه های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین کاربران استفاده می شود و این اطلاعات می تواند نادرست یا نامعتبر باشد. بر این اساس تشخیص زود هنگام شایعه لازم و ضروری است. با توجه به عدم اطمینان به اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی، در سال های اخیر متخصصین تصمیم به استفاده از تکنیک های هوشمند جهت تشخیص شایعات در این شبکه ها نموده اند. سیستم های هوشمند احتمال وقوع خطاها و هزینه ها را کاهش می دهند. به کارگیری دانش داده کاوی (متن کاوی) و الگوریتم های یادگیری ماشین در حوزه تشخیص شایعه از جمله شیوه های هوشمندی است که می تواند با تحلیل ویژگی های موثر، شایعات را زودتر و دقیق تر تشخیص دهد. شایعه با توجه به ماهیت و قدرت تاثیرگذاری آن می تواند اضطراب اجتماعی را افزایش و بهره وری و تولید را کاهش دهد و حتی اعتبار اجتماعی کارکنان، مدیران، موسسات و سازمان ها را خدشه دار کند. در این زمینه انتظار می رود افرادی که به اصول اخلاقی پایبندترند، در درک، تجزیه و تحلیل و مدیریت شایعه، رفتاری متمایز داشته باشند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، تولید، انتشار، باورپذیری، شایعه
 • محسن کرامتی مقدم، مجید کرامتی مقدم *، لیلا حیدریانی صفحه 168

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه ای بر تاثیر رسانه های اجتماعی در تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. انتخابات به عنوان بارزترین شیوه و تجلی مشارکت، همواره مورد اهتمام نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و نیز به طریق اولی سیاست ورزان بوده است. از جمله پرسش هایی که برای هر دو گروه یاد شده از اهمیت مضاعف برخوردار است، تبیین رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی است. در تبیین چگونگی مشارکت شهروندان، ترجیحات رای دهی و کیفیت تصمیم گیری در گزینش و رای دادن به نامزدهای انتخاباتی، سه الگو و رویکرد نظری؛ جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان شناسی سیاسی وجود دارد. امروزه، رسانه ها به عنوان قوه ی چهارم در حکومت های دموکراسی نقش بسیار تعیین کننده ای در جریان انتخابات دارند. با وجود تاثیرات مثبت رسانه ها در عرصه ی سیاست از قبیل انتخابات و مشارکت انتخاباتی، نظارت بر دولت ها و پاسخگو بودن آن ها، حضور بدون قید و شرط رسانه ها می تواند پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته باشد. برای کنترل و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب رسانه ها، نیاز به ضوابطی هست که در کنار منشورهای اخلاقی مورد پذیرش اصحاب رسانه و تفسیر مضیق از محدودیت های آزادی بیان وآزادی جریان اطلاعات، می تواند به اثرات مطلوب رسانه ها بیفزاید. از این رو، علاوه بر توجه به کارکردهای مثبت و سازنده آن در توسعه سیاسی جوامع، باید با تدوین راهبردها و سیاست گذاری مناسب، به منظور تقویت مبادلات فرهنگ اسلامی - بومی، در تقویت و رشد رفتار انتخاباتی شهروندان گام برداشت و توسعه سیاسی در رفتار انتخاباتی را به نسل های آینده منتقل کرد.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، تشویق، مشارکت، انتخابات، ریاست جمهوری
 • فروزان السادات هاشمی، منا سعادتی، زهرا رحیمی صفحه 180

  در سازمان‌های امروزی نیروی انسانی کارآمد نقش تعیین‌کننده‌ای در فضای رقابتی کسب و کار ایفا می‌کند. سازمانی موفق است که شادکامی کارکنان و هویت سازمانی را به‌طور مطلوبی نهادینه کرده باشد. به نظر می‌رسد بازاریابی داخلی در سازمان می‌تواند تا حد زیادی این امر را محقق سازد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر شادکامی و هویت سازمانی با نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیتی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تعداد 540  نفر و حجم نمونه 249 نفر و روش نمونه‌گیری دردسترس می‌باشد. در این پژوهش داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته  مبتنی بر پرسشنامه‌های استاندارد جمع‌آوری شده که روایی پرسشنامه به روش محتوایی توسط متخصصان و روش تحلیل؛ و پایایی پرسشنامه‌ پژوهش با آلفای کرونباخ با مقدار 848/0 تایید شده است. داده‌های آماری در محیط نرم‌افزارهایSPSS  و LISREL و PLS تحلیل و مدل معادلات ساختاری اجرا شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که، بازاریابی داخلی بر شادکامی کارکنان و هویت سازمانی کارکنان تاثیر معناداری دارد. ویژگی های شخصیتی کارکنان بر شادکامی کارکنان و هویت سازمانی کارکنان تاثیر معناداری دارد. ویژگی های شخصیتی کارکنان، تاثیر بازاریابی داخلی بر شادکامی کارکنان و هویت سازمانی کارکنان را تعدیل می‌کند. اثرات مثبت فراوانی از جمله رونق اقتصادی دارد،احساس می شود. لازم به ذکراست به منظورگردآوری اطلاعات از روش های اسنادی وکتابخانه ای و روش میدانی استفاده از پرسشنامه با نمونه گیری تصادفی در جامعه گردشگران اروپایی بهره گرفته شده است.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، شادکامی، هویت سازمانی، ویژگی های شخصیتی، کارکنان، مدیریت
 • امید جامه فر صفحه 203

  معماری مدرن، مدرنیستی یا نوگرا، سبکی از معماری است که در آن ساخت و ساز همراه با استفاده از فناوری‌‌های ساخت نوین و نوآورانه، به ویژه استفاده از فولاد، بتن مسلح و شیشه تعریف شده است. ایده اصلی در معماری مدرن این است که شکل سازه باید از عملکرد آن پیروی کند و مینیمالیسم را در آغوش بگیرد. همچنین در معماری مدرنیستی به طور کاملا آشکاری، تزیین کردن و زینت دادن (که در معماری سنتی به وفور دیده می‌شود)، رد شده است.در این مقاله ما به بررسی مدیریت  طرح های  معماری نوین  در شهرهای ایران پرداختیم.و در پایان به این نتیجه رسیدیم که راز ماندگاری و کاربردی  طرح های معماری در سالهای متمادی حتی قرن ها ،مدیریت خوب طرح معماری هنگام طراحی آن است.سازماندهی طرح های معماری می تواند جایگاه مدرنیته یا فوق مدرنیته بودنش را در هر قرنی حفظ نماید.

  کلیدواژگان: مدیریت، معماری، طرح، سازماندهی
 • آریا عسگری صفحه 210

  الگوی غذایی مدیترانه‌ای به عنوان یک مدل عالی از تغذیه سالم است. اصطلاح "رژیم غذایی مدیترانه‌ای (رژیم غذایی همراه با روغن زیتون)" توسط Ancel Keys در اوایل دهه 1960 ابداع شد و بر اساس شیوه‌های سنتی آشپزی مناطق روستایی جنوب ایتالیا (محل زندگی وی)، کرت، سایر مناطق یونان و سایر کشورها است.
  تفاوت‌های جغرافیایی در الگوی غذایی سنتی مدیترانه‌ای وجود دارد، اما همه آنها از روغن زیتون به عنوان چربی اصلی آشپزی استفاده می‌کنند. مزایای پیوستن به رژیم غذایی همراه با روغن زیتون برای پیشگیری از NCD نیز توسط دو آزمایش بالینی کنترل شده اثبات شده است. و در این مقاله به بررسی هر کدام از بیماری ها و پیشگیری و یا میزان کاهش این بیماری با استفاده از روغن زیتون درمانی پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: روغن زیتون، پیشگیری، درمان، بیماری
 • سعید لندران اصفهانی، سید یاسر معین الدینی چادگانی صفحه 236

  در سال‌های اخیر با ظهور پیشبرد فروش و عوامل موثر بر آن، سازمان‌ها عمل فروش را به طور موفقیت‌آمیز انجام می‌دهند. این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های پیشبرد فروش در شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی بوده که به صورت ترکیبی در دو مرحله کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری بخش کمی کلیه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان به تعداد 547 نفر بود که از این تعداد، با استفاد از فرمول کوکران 226 نفر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها در بخش کمی از طریق پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی؛ و تحلیل استنباطی داده‌ها، از آزمون فریدمن و با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج اولویت‌بندی روش‌های پیشبرد فروش غیرمالی نشان داد که بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به متغیرهای ضمانت محصول، امتحان یا تست محصول و کالای خاص بوده؛ و در بخش روش‌های پیشبرد مالی نیز بیشترین میانگین مربوط به متغیر تخفیفات تجاری است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، پیشبرد فروش، پیشبرد فروش مالی، پیشبرد فروش غیرمالی، شرکت های دانش بنیان، کسب وکارهای فناوری محور
 • محمد زاده گرگان *، فاطمه سلطانی تربتی صفحه 258

  هدف پژوهش حاضر « تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی های منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر استراتژی بازاریابی»شرکت ایران مال تهران می باشد. است ، روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت ‌ایران مال در استان تهران می‌باشد که تعداد آن‌ها در مقطع زمانی نیمسال دوم 400،1399 نفر می‌باشد که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر به‌عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای، میدانی و پرسشنامه بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد بوده و روایی پرسشنامه از نرم‌افزار پی ال اس موردبررسی قرار گرفت و پایایی آن با بررسی آلفای کرونباخ که برای کلیه سوالات 0.9 بوده است. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. از آزمون‌های توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس و آزمون‌های استنباطی،کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی، و معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزارهای spss و pls استفاده شد. . نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت؛ استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شرکت؛ گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت دارد. همچنین نقش تعدیل کنندگی استراتژی بازاریابی در  تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت؛ استراتژی بازاریابی در تاثیرگذاری استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شرکت؛ و استراتژی بازاریابی در تاثیرگذاری گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت نیز مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: عملکرد شرکت، استراتژی بازاریابی، گرایش به کارآفرینی، استراتژی منابع انسانی، قابلیت های بازاریابی
 • فرشته عارفی، مرتضی سحاب خدامرادی، کیومرث سهیلی صفحه 283

  نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی است که  می تواند بر سایر متغیرها و بخش های اقتصادی موثر باشد. از جمله این متغیرها صادرات است. در تجارت جهانی توسعه ی بخش صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا درآمدهای حاصل از آن منابع ارزی لازم را  برای رشد و توسعه ی اقتصادی فراهم می کند. نرخ ارز متغیری است که اگر با تلاطم همراه باشد، پیش بینی درآمد برای صادرکنندگان را دچار مشکل می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه به بررسی تلاطم نرخ ارز موثر واقعی بر کل صادرات کشور ایران طی سال های (2016-1985) پرداخته است. تلاطم نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از خانوادهARCH  و انتخاب EGARCH به عنوان بهترین مدل محاسبه شده و برای بررسی تاثیرگذاری تلاطم نرخ ارزموثر واقعی بر صادرات از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا(ECM) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت متغیر تلاطم نرخ ارز موثر واقعی تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات دارد، در حالی که این رابطه در بلندمدت بی معنی است. تولیدناخالص داخلی نیز در هردو دوره کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت. و معنی دار بر صادرات بوده است همچنین با توجه به نتایج، پنج دوره طول می کشد تا متغیرها پس از شوک وارد شده به اقتصاد به روند بلندمدت خود بازگردند

  کلیدواژگان: صادرات، نوسان ارز، ایران، EGARCH، ARDL
 • جابر پری تقی نژاد *، فرشاد زارعی مجد، ابوطالب رسولی صفحه 304

  این مقاله به بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض (هزینه بدهی)بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تامین مالی از طریق استقراض به عنوان متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته میباشند که هر یک بصورت مجزا سنجیده شده اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1331 تا پایان سال 1311 میباشد. بر اساس شرایط نمونه آماری، تعداد 151 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. داده های موردنیاز از طریق مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی، گزارشهای هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایشهای نرم افزارهای رهآورد نوین جمع آوری شده است. در پایان از آزمونهای آماری توصیفی)میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف معیار، ضریب تغییرات، آماره جارک- برا و احتمال جارک- برا(و استنباطی)آزمونهای ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، مقدار جارک- برا، باقیمانده احتمال جارک- برا، باقیمانده احتمال آماره F و آماره دوربین- واتسون(با استفاده از نرم- افزار Eviews استفاده شده است. در پایان نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی از طریق استقراض)هزینه بدهی(بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: تامین مالی، استقراض، هزینه بدهی، مدیریت سود، بورس اوراق بهادار تهران