فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حامد حیدری*، سید مصطفی شاکریان، مریم معظمی گودرزی صفحات 1-16
  در اقتصاد مشارکتی افراد دارایی هایی را به همدیگر قرض می دهند، مورد استفاده قرار داده و یا به اجاره واگذار می کنند که متاثر از متغیرهای مختلف خارجی و داخلی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نگرانی های حریم خصوصی بر قصد مشارکت کاربران در بستر اقتصاد مشارکتی با نقش میانجی اعتماد و مزیت نسبی است. جامعه آماری مورد بررسی، کاربران استفاده کننده از خدمات پلتفرم های رزرو اقامتگاه در نظر گرفته شد. نمونه گیری به صورت در دسترس صورت گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه های توزیع شده با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز به وسیله آلفای کرونباخ در نرم افزار اس پی اس ای تایید شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که نگرانی های حریم خصوصی آنلاین اثر مستقیم معنی داری بر نگرانی های حریم خصوصی فیزیکی و مزیت اجتماعی ادراک شده نیز تاثیر معنی دار مستقیمی بر قصد مشارکت دارد. تاثیرات نگرانی های حریم خصوصی آنلاین و فیزیکی بر اعتماد و اثر نگرانی های حریم خصوصی آنلاین بر مزیت اجتماعی و اقتصادی ادراک شده نیز معنی دار و معکوس بوده است. شایان ذکر است که نگرانی های حریم خصوصی آنلاین، قصد مشارکت در خدمات اقامتی این پلتفرم ها را از طریق تاثیری که بر مزیت اجتماعی ادراک شده گذاشته، متاثر می سازد. در انتها پیشنهاد هایی با توجه به نتایج به دست آمده ارایه شده است.
  کلیدواژگان: نگرانی حریم خصوصی آنلاین، نگرانی حریم خصوصی فیزیکی، اعتماد، مزیت اجتماعی ادراک شده، مزیت اقتصادی ادراک شده، قصد مشارکت
 • حسن رشیدی*، نادی علیزاده، سهیل مومنی ازندریانی صفحات 17-44
  استفاده از اینترنت اشیا به منظور بهره برداری از آن برای هوشمندسازی ساختمان ها و منازل، چالش های زیادی را به همراه داشته است. یکی از چالش های اساسی در راستای پیاده سازی و اجرای شبکه اینترنت اشیا، مسئله انرژی مصرفی تجهیزات آن است به گونه ای که عمر کوتاه تجهیزات در این نوع شبکه ها را در پی دارد. از این رو راهکارهای مختلفی در راستای رسیدن به هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر گره ها ارایه شده است. هدف این پژوهش کاهش مصرف انرژی، افزایش تعداد بسته ارسال شده به مقصد، افزایش طول عمر تجهیزات این نوع شبکه و پوشش بیشتر آن ها است. برای تحقق این هدف از پروتکل LEACH* استفاده شد.پروتکل مسیریابی LEACH یک پروتکل سازماندهی شده است که بارها را بر روی شبکه های حسگر توزیع می کند. در پروتکل مسیریابیLEACH  گره ها خود را در گروه های محلی ساماندهی می کنند، به صورتی که یک گره در گروه به عنوان سرگروه عمل می کند. در این روش پیشنهادی تعداد بسیار کمی از گره ها در حالت فعال (روشن) برای ردیابی هدف قرار می گیرند و مابقی گره ها به حالت غیرفعال (خوابیده) تغییر وضعیت می دهند. در این مقاله روش پیشنهادی با پروتکل H-LEACH مقایسه می شود. نتایج مقایسه بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادی نسبت به پروتکل H-LEACH در افزایش طول عمر شبکه است و در این روش 75/49 درصد بهبود انرژی باقیمانده و 44/36 درصد کاهش در بسته های ارسالی نسبت به روش H-LEACH مشاهده شد.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، جستجوی فاخته، بهینه سازی فاخته، الگوریتم فازی، خوشه بندی
 • محمد رضاپور* صفحات 45-57
  «تحلیل داده ها» یک مبنای تعیین کننده برای تصمیم سازی و ایجاد تحول به سمت اهداف مطلوب محسوب می شود که یکی از روش های مطرح آن داده کاوی است. در حوزه سلامت نیز با اجرای داده کاوی بر روی بیماران دارای وضعیت حاد «نظیر همودیالیزی ها» می توان به روندهای آتی آن ها تا حدی پی برد و به کاهش تشدید عوارضشان کمک کرد. با توجه به اینکه مطالعات سال های اخیر حاکی از تشدید ریسک سکته مغزی در این دسته از بیماران است، هدف از این پژوهش نیز بررسی یک روش مرسوم جراحی در همودیالیزی ها و ارتباط آن با بروز سکته است. روش پژوهش حاضر، استفاده از الگوریتم های با ناظر داده کاوی و با محوریت «درخت تصمیم» است که از الگوریتم های کاربردی در دسته بندی متغیرها است و به شناخت عوامل تاثیرگذار کمک می کند. داده های ورودی شامل 468 بیمار همودیالیزی هستند که در یک دوره پنج ساله مورد مطالعه قرار گرفتند و متشکل از 324 نفر زن و 144 نفر مرد هستند. این مطالعه نشان داد ریسک ابتلا به سکته مغزی در بیمارانی که جراحی دسترسی عروق آن ها با ایجاد کاتتر قبل از فیستول صورت گرفته تا 21/84% بوده درحالی که بین سن بیماران دیالیزی با سکته شان رابطه معناداری پیدا نشد، اما علاوه بر تعبیه کاتتر، سابقه داشتن فشارخون یا دیابت نیز در ابتلا به سکته مغزی موثر بودند.
  کلیدواژگان: پیش بینی، داده کاوی، سکته مغزی
 • سعید جلالیان*، یاسر غرایاق زندی صفحات 58-84

  هدف پژوهش بررسی تاثیر قیمت های مرجع بیرونی بر تمایل به جستجو، تمایل به خرید و ادراک از ارزش معامله در کسب وکارهای آنلاین و آفلاین در شرایطی که محدودیت زمانی، پراکندگی قیمت در بازار، نوع برچسب تخفیف قیمت، درگیری به محصول و محیط خرید نقش تعدیل کننده دارند. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی از نوع طرح های عاملی 2*2*2*2 است. جامعه آماری شامل تمامی مصرف کنندگان شهر تهران است و روش نمونه گیری انتخاب خریداران از فروشگاه های دیجیتال و سطح شهر است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب فروشگاه های آنلاین و آفلاین، مصرف کنندگان بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه ها از طریق تحلیل واریانس دوسویه با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس (SPSS) انجام شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که درگیری ذهنی به محصولات پایین و محیط خرید آفلاین باشد، قیمت های مرجع غیرقابل باور (اغراق آمیز) در شرایط محدودیت زمانی، پراکندگی قیمت بالا و برچسب تخفیف های قیمت به صورت ریالی باعث افزایش تمایل به خرید و ادراک از ارزش معامله و کاهش تمایل به جستجو می شود.

  کلیدواژگان: قیمت مرجع بیرونی، پراکندگی قیمت بازار، درگیری ذهنی، کسب وکار آنلاین و آفلاین
 • ناصر عسگری*، شاهین سلیمی صفحات 85-102

  در محیط بسیار رقابتی و پویای پیش روی کسب وکارهای دیجیتال ارتقای عملکرد نیازمند توسعه اعتماد در روابط تجاری برای ایجاد و حفظ همکاری است. این پژوهش به مطالعه تاثیر رفتارهای فرصت طلبانه بر عملکرد مالی و غیراقتصادی پرداخته و نقش میانجی اعتماد میان فردی و میان سازمانی، تعهد و سرمایه گذاری در روابط خاص را بررسی کرده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن را کسب وکارهای استفاده کننده نرم افزار شرکت «ورانگر» تشکیل می دهند که 384 نفر از کارکنان شاغل این کسب وکارها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار ایموس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نقش میانجی عوامل نگرشی و رفتاری مورد مطالعه را بر عملکرد غیرمالی این کسب وکارها تایید کردند؛ بنابراین تلاش برای توسعه اعتماد می تواند بنیان محکمی را برای ایجاد روابط و همکاری های پایدار با ذینفعان فراهم سازد.

  کلیدواژگان: اعتماد میان فردی، اعتماد میان سازمانی، رفتار فرصت طلب، عملکرد غیرمالی، کسب وکارهای دیجیتال
 • احسان فرصت کار*، پرشین ورزنده آذر صفحات 103-120
  علی رغم مزایای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه های ساخت، به دلیل فقدان آگاهی طراحان نسبت به پیش نیازها، عدم ملاحظات ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و نبود ابزارها و تکنولوژی های نوین دیجیتال همچون سیستم BIM در مرحله طراحی پروژه ها، این سیستم هنوز آن چنان که باید مورد ارزیابی قرار نگرفته است. به همین منظور در مقاله حاضر تلاش شد تا به بررسی کاربردهای سیستم BIM در راستای رفع نیازهای سیستم مدیریت ایمنی در پروژه های ساخت پرداخته و میزان انطباق و یکپارچگی قابلیت های سیستم BIM در راستای اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی مورد بررسی قرار بگیرد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی کمی و کیفی است. در تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مبتنی بر نرم افزار SPSS تلاش شد تا معیارهای شناسایی شده رتبه بندی و ارزیابی شوند. مهم ترین پیش نیازهای استقرار سیستم مدیریت ایمنی در پروژه های ساخت و ساز کشور، مهم ترین قابلیت های BIM در راستای رفع این پیش نیازها و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی در پروژه های ساخت در هشت دسته اصلی و 40 زیرعامل معرفی و دسته بندی شدند. بر اساس نتایج قابلیت های مستندسازی کامل اسناد و مدارک و مستندات تحلیل ایمنی به صورت دیجیتال با میانگین رتبه فریدمن 68/24 رتبه اول را کسب کرد و اثبات شد که پیش نیازهای احتمال وقوع حادثه ریزش آوار، حادثه سقوط از ارتفاع و سقوط اشیا و حادثه درگیری با ماشین آلات و آتش سوزی با قابلیت های BIM قابل پیشگیری و کاهش است و آموزش ایمنی به عوامل پروژه و برنامه ریزی برای ایمنی و افزایش ایمنی سایت نیز در صورت کاربرد BIM در پروژه های عمرانی قابل دستیابی است.
  کلیدواژگان: مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، مدیریت ایمنی، یکپارچگی قابلیت ها و پیش نیازها، پروژه های ساخت و ساز
|
 • Hamed Heidari *, Seyed Mostafa Shakerian, Maryam Moazami Gudarzi Pages 1-16
  In a participatory economy, individuals lend, use, or lease assets to each other that are affected by various external and internal variables. The purpose of this study is to investigate the effect of privacy concerns on the users’ intention to participate in the context of a participatory economy with a mediating role of trust and comparative advantage. Users of the accommodation reservation platforms services were the statistical population in this study. Sampling was done easily. The data obtained from the distributed questionnaires were analyzed using structural equation modeling in Amos software. The reliability of the questionnaire was also confirmed by Cronbach's alpha in SPSS software. The results show that online privacy concerns have a significant direct effect on physical privacy concerns and perceived social advantage also have a significant direct effect on participation intention. The effects of online and physical privacy concerns on trust and the effect of online privacy concerns on perceived social and economic advantage have also been significant and inverse. It must be said that online privacy concerns affect the intention to participate in the residential services of these platforms through the impact it has on perceived social benefit. At the end, suggestions are presented according to the obtained results.
  Keywords: Online Privacy Concern, Physical Privacy Concern, Trust, Perceived Social Advantage, Perceived Economical Advantage, Participation Intention
 • Hassan Rashidi *, Nadi Alizadeh, Soheil Moomeni Azandariani Pages 17-44
  Using the Internet of Things (IoT) for intelligence of buildings and homes has posed many challenges. One of the main challenges in implementing IoT is the energy consumption of its equipment, so that leads to the short life time of equipment in networks like this. Various solutions have been proposed to achieve the goal of reducing energy consumption and increasing the life of nodes. The purpose of this study is to reduce energy consumption, increase the number of packets sent to the destination, increase the equipment life time in this type of network, and cover them more. To achieve this goal, the LEACH protocol is proposed instead of the probability distribution of fuzzy logic, in the cluster selection phase. The LEACH routing protocol is an organized one that distributes loads over sensor networks. In this protocol, nodes organize themselves into local groups, with one node in the group acting as the group leader. In this proposed method, a very small number of nodes are targeted in active mode for tracking, and the remaining nodes are switched to inactive (dormant) position. In this paper, the proposed method is compared with the H-LEACH protocol, which is the basis of tracking in important articles published exactly under the same conditions. Duo to boosting remaining energy in this method by 49.75% and reducing the sent packages by 36.44%, it is concluded that the proposed method performs better than the H-LEACH protocol in increasing the network life.
  Keywords: IoT, Cuckoo Search, Cuckoo Optimization, Fuzzy Algorithm, Clustering
 • Mohammad Rezapour * Pages 45-57
  Data analysis has a fundamental role in decision making process and one effective way to do this is through data mining. In the field of health, by performing data mining on patients with acute conditions such as hemodialysis (HD), their future trends can be partially understood which helps to reduce the severity of their complications. Given that recent studies indicate an increased risk of stroke in HD patients, the aim of this study is to investigate a conventional surgical procedure in hemodialysis and its relationship with stroke. The method of the present study is the use of supervised data mining algorithms and with the focus on the "decision tree", which is one of the applied algorithms in the classification of variables and helps to identify the influential factors. The input data included 468 of hemodialysis patients who were studied over a five-year period and consisted of 324 females and 144 males. This study showed that the risk of stroke in patients whose vascular access surgery was performed by catheterization before fistula was 84.21%, while there was no significant relationship between the age of dialysis patients and their stroke, but in addition to catheter implantation, history of blood pressure or diabetes were also linked to stroke.
  Keywords: prediction, Data mining, Stroke
 • Saeed Jalalian *, Yasser Gharayagh Zandi Pages 58-84

  The main purpose of this research is to examine the impact of external reference prices on willingness to search, shop, and perception of transaction’s value in online and offline businesses while time limit, the market price dispersion, the type of discount tag, product involvement and shopping environment have moderator role. In terms of purpose, this research is practical and the methodology of that is quasi-experimental with 2*2*2*2 factorial designs. The study population included all Tehran consumers and the sampling method for selecting digital businesses’ consumers is simple random. After choosing online and offline businesses, the consumers were selected using available sampling. The data analysis approach for hypotheses tests have been done based on variance analysis using SPSS software. The results show that in the circumstance of low products and offline shopping environment involvement, Unbelievable reference prices are in terms of high time pressure, market price high dispersion, type of price Rial format increased tend to purchase, and perceived value of the transaction and reduced willingness to search.

  Keywords: External Reference Price, Market Price Dispersion, Involvement, Online, Offline Business
 • Naser Asgari *, Shahin Salimi Pages 85-102

  In highly competitive and dynamic environment that digital businesses face, performance enhancement recquires trust development in businesses relationships to establish and maintain collaboration. This study investigates the effect of opportunistic behaviors on financial and non-economic performance and examines the mediating role of interpersonal and inter-organizational trust, commitment and investment in specific relationships. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the study is the businesses that use Varanger software. 384 employees of these businesses were considered as a statistical sample. The data collection tool was a questionnaire and the data collected with the questionnaire were analyzed using structural equation technique. Emos software was used to analyze the data. The results of the study hypotheses showed that interpersonal and inter-organizational trust in business relationships has a positive and significant effect on non-financial performance; Thus, striving to build trust can provide a solid foundation for building lasting relationships and collaborations with stakeholders.

  Keywords: interpersonal trust, Inter-organizational Trust, Opportunistic Behavior, non-financial performance, Digital Businesses
 • Ehsan Forsatkar *, Parshin Varzandeh Azar Pages 103-120
  Despite the advantages of implementation of safety management in construction projects, due to the lack of awareness for the requirements and lack of requirements for the safety management system as well as the absence of tools and new digital technologies such as BIM system at the design stage of projects, the system is still not being evaluated. For this purpose, this paper attempts to explore the applications of BIM system in order to meet the requirements of the safety management system in construction projects and the degree of conformity and integration of BIM system capabilities in line with the effectiveness of the safety management system. The research methodology in this study is quantitative and qualitative. The most important prerequisites for the establishment of the safety management system in the country's construction projects and the most important BIM capabilities to address these prerequisites and the effectiveness of the safety management system in construction projects categorized in eight main categories and 40 factors were introduced along side. The results showed that documentation of safety analysis topped the list above other factors by means of Friedman's test, and it was proved that the prerequisites for the occurrence of the collapse, the hight falling and the falling of objects and accidents with the machinery and fire planning, as well as the safety training in the site, can be achieved by BIM applications in projects.
  Keywords: Building Information Modeling (BIM), Safety Management, Integration of Capabilities, Prerequisites, Construction projects