فهرست مطالب

پژوهشنامه سبک زندگی - پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1399)

پژوهشنامه سبک زندگی
پیاپی 11 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهرانگیز شعاع کاظمی * صفحات 9-28

  پژوهش پیش رو با عنوان رابطه سبک زندگی، تعهد زناشویی و مسئولیت پذیری در زنان متاهل درحال تحصیل در دانشگاه های شهر تهران صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 120 دانشجو در مقاطع گوناگون تحصیلی بود که به صورت تصادفی از پنج دانشگاه دولتی شهر تهران (دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و الزهرا(س)) انتخاب شدند. شرکت کنندگان به سوالات پرسش نامه های پژوهش پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه بود: 1- پرسش نامه سبک زندگی اسلامی با 138 پرسش؛ 2- پرسش نامه تعهد زناشویی آدامز با 44 پرسش؛ 3- پرسش نامه مسئولیت پذیری با 42 پرسش. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی همبستگی، رگرسیون، خی 2 و t تفاوت تحلیل و بررسی شدند. براساس نتایج به دست آمده از جامعه نمونه بین سبک زندگی و تعهد زناشویی و همچنین مسئولیت پذیری و بین تعهد زناشویی و مسئولیت پذیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد p<0/001. درعین حال، سبک زندگی اسلامی قدرت پیش بینی کنندگی تعهدپذیری و احساس مسئولیت و دوام دو متغیر را دارد. برپایه یافته های این پژوهش، می توان با تقویت سبک زندگی اسلامی میزان تعهد و مسئولیت پذیری را افزایش و از این راه به استحکام خانواده کمک کرد. نوآوری پژوهش پیش رو در این است که برخلاف کلیشه های موجود در جامعه زنان تحصیل کرده با سبک زندگی اسلامی از تعهد و احساس مسئولیت پذیری خوبی برخوردارند و تحصیلات و اشتغال و کسب درآمد و استقلال مالی بر تعهد و مسئولیت پذیری آنان تاثیر منفی نداشته است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، تعهد، زناشویی، مسولیت پذیری، زنان متاهل و تحصیل کرده
 • اردوان ارژنگ * صفحات 29-53

  طراحی الگو برای تحقق عملی تیوری‌ها که خود در قالب پارادایم‎ها شکل می‌گیرند، بخشی از سبک زندگی است. انگاره الگوی رفتاری «بناء التعایش علی الفطنه و التغافل» که قابلیت قاعده فقهی شدن را نیز دارد و در این نوشتار طبق روش متداول بزرگان بنا نهاده شده است کوششی در این راستا است. این انگاره به استناد روایاتی معتبر و صریح و به پشتوانه مویدات فراوان که در برابر مدلول آن دلالت تنبیهی دارند، بر پیش‌فرض تعامل دوسویه فقه و سبک زندگی استوار است. الگوی مورد نظر، بیانگر وجوه مهمی از سبک زندگی است. مدعا این است که این الگو، مقوم سبک زندگی اسلامی در بعد اجتماعی است و بخش قابل توجهی از هم‌زیستی در سطوح مختلف، جز به تغافل درباره برخی امور و البته هوشیاری در پاره‌ای امور دیگر حاصل نمی‌شود. این جستار، این الگو را طراحی کرده و به این نتیجه رسیده است که موضوع این الگو به اعتبار غرض، صلاح تعایش و تعاشر و به اعتبار طریق وصول این غایت، تغافل و فطنه است. عمق تعاشر نیز در سه‌بعد انسانی، اهل کتاب و مذهبی دیده شده است. این الگو با آموزه‌های دینی دیگر که گاه خود نیز الگوهایی قابل توجه در ذیل سبک زندگی هستند همچون ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر، اصل دعوت، جهاد ابتدایی، نجاست کفار، هیچ‌گونه تعارض یا تزاحم واقعی ندارد. نوع تحقیق، بنیادی و روش آن توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، الگو، تعایش، تغافل، فطنه، ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت، جهاد ابتدایی
 • محمدجواد قاسمی اصل* صفحات 55-74
  وظیفه دولت اسلامی و مصلحان اجتماعی، تحقق و استمرار هنجارهای اسلامی در رفتار عمومی و تغییر قواعد رفتاری نابهنجار است. این مقاله، به روش «توصیفی- تحلیلی»، با استناد به انسان شناسی اسلامی، عوامل تحقق وتغییر قواعد رفتاری، و با استناد به فقه، سازوکارهای تغییر و مولفه های استمرار قواعد رفتاری را تشریح می کند و منشا گسترش تحقیقات و ابزارهای تحقیقی در حوزه سبک زندگی اسلامی خواهد شد.طبق یافته های تحقیق، اگر سه عامل شناخت، گرایش و قدرت، برای عموم محقق شود، قاعده رفتاری محقق می شود. قدرت، شامل سلامت، مهارت، ابزار و قانون است. فقه، شش نوع تعامل با قواعد رفتاری را دنبال می کند: «تثبیت»، «اهمال»، «اصلاح»، «تبدیل»، «ایجاد» و «حذف». سازوکار فقهی مدیریت قواعد رفتاری، تفکیک عناوین درجه یک و عناوین درجه دو در شریعت است. عناوین درجه دو، متصدی مدیریت قواعد رفتاری برای ایجاد وضع مطلوب است. استمرار منظومه قواعد رفتاری، مبتنی بر وجود مولفه هایی چون پایایی درونی هنجارها، انعطاف پذیری هنجارها در وضعیت های ثانوی، جامعیت هنجارها در تامین گرایش های طیفی انسان و پویایی عملی هنجارها مبتنی بر سازوکار ولایت و احکام امضایی (غیرابتدایی) است. استمرار یک قاعده رفتاری، مبتنی بر قاعده امر به معروف و نهی از منکر است.
  کلیدواژگان: قاعده رفتاری، تحقق قاعده رفتاری، استمرار قاعده رفتاری، تغییر قاعده رفتاری، عناوین فقهی درجه یک و دو
 • حمیدرضا حاجی بابایی*، زهرا رضازاده عسگری، مهتاب عیدی صفحات 75-101

  برای ارایه مدل های روزآمد سبک زندگی اسلامی، به رویکردهای پژوهشی مسئله محور و اکتشافی نیازمندیم؛ چراکه روش های سنتی مطالعه های اسلامی به تنهایی توان پاسخگویی به این نیاز را ندارند. در مقاله پیش رو، با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به معرفی روشی میان رشته ای، به منظور به کارگیری در الگوپردازی سبک زندگی اسلامی پرداخته شده است. روش پایه در این پژوهش، روش کیفی نوینی است که با روش های سنتی مطالعات اسلامی به صورت متوالی ترکیب می شود. برپایه این راهبرد، پژوهشگر در مرحله نخست، با استفاده از روش نظریه سازی داده بنیاد، که رویکردی توصیفی و منطقی استقرایی دارد، به کشف و ترسیم الگوی سبک زندگی موجود در قالب پدیده اجتماعی مدنظر، از میدان پدیده می پردازد. در مرحله بعد، روح سبک زندگی اسلامی از منابع معتبر دینی و نیز یافته های یقینی تجربی، برابر با الگوی واقعی به دست آمده، استخراج می شود. سپس، پژوهشگر با حرکتی بازگشتی، روح استخراج شده را در کالبد الگوی سبک زندگی موجود می دماند و درنهایت، الگویی روزآمد از سبک زندگی اسلامی پدیده منظور ارایه می دهد. مسئله محوری و مراجعه پرسشگرانه به دین براساس نیازهای واقعی، از برتری های روش پیشنهادی است. مهم ترین وجه نوآوری این روش برخورداری هم زمان از داده های میدانی و داده های اسنادی اسلامی و ایجاد ارتباط بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، الگوپردازی سبک زندگی اسلامی، روش شناسی مطالعات سبک زندگی اسلامی، روش الگوپردازی بنیادین در مطالعات سبک زندگی اسلامی
 • سید حسین شرف الدین* صفحات 103-124

  یکی از نیازهای اساسی و دیرپای انسان، که عمری به بلندی عمر بشر دارد، و همواره به گونه های ویژه ، متناسب با علاقه ها و سلیقه ها و امکانات و ظرفیت های محیطی، پاسخ یافته است. نیاز به سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت از جنبه های گوناگونی برخوردار است. نحوه تعامل با این نیاز و ارضای آن نیز همچون دیگر پدیده ها به مرور زمان و به تبع دیگر تغییرات محیطی، دستخوش تغییر شده است. اوقات فراغت امروزه به یکی از فرصت های همگانی تبدیل شده که به نسبت مستقل از روند های عادی کار و تلاش رسمی است و به شدت سیاست گذاری و برنامه ریزی، تمهید مقدمات و تخصیص امکانات نیاز دارد. جهان صنعتی مدرن تحت تاثیر برخی تحولات عمیق، بسط زمان فراغت توده ها و احساس نیاز شدید به پوشش آن به شیوه های ممکن و مقدور را موجب شده است. بخش بزرگی از فعالیت های تمهیدشده برای پر کردن این ظرفیت، زیر نام «سرگرمی و تفریح» جای می گیرد. سرگرمی و تفریح به دلیل بسیاری ابعاد و زوایا، طیفی از نظریه های تفسیری و تبیینی با رویکردهای گوناگون را به خود معطوف داشته است. این نوشتار درپی آن است تا به صورت نظری و با بهره گیری از روش اسنادی، ابعاد روان شناختی این کنش را با تامل در نظریه های ارایه شده واکاوی و تحلیل کند.

  کلیدواژگان: سرگرمی، تفریح، فراغت، نیاز، لذت، انگیزه، کارکرد
 • امین جان بزرگی*، مسعود جان بزرگی صفحات 125-141
  سبک زندگی به عنوان عاملی زمینه ساز برای سلامت یا اختلال روانی اهمیت زیادی دارد. عدم تنظیم سبک زندگی از یک سو زمینه را برای اختلال روانی فراهم می کند و از سوی دیگر باعث تداوم و تشدید اختلال روان شناختی می شود. هدف پژوهش حاضر، معرفی روش مداخله برای تنظیم سبک زندگی است که بر اساس تجربه بالینی حاصل شده است.این مطالعه در یک پروتکل ده جلسه ای صورت گرفته است که در آن از یک سو افراد روش تدریجی تنش زدایی بدنی- ذهنی را تمرین می کنند و از سوی دیگر سبک زندگی خود را متعادل می کنند. این برنامه، مداخله سبک زندگی را در چند بخش کنش های کلی، مدیریت ذهن و مدیریت روابط مورد توجه قرار داده است و بر اساس برنامه بالینی جان بزرگی و نوری تنظیم شده است که سال ها برای مراجعان مختلف استفاده شده است. برنامه گفته شده برای 42نفر از مراجعان مضطرب که داوطلب شرکت در برنامه گروهی بودند، اجرا و نتایج آن گزارش شده است. نتایج نشان داد که پروتکل تنظیم سبک زندگی در قالب یک روش درمان گروهی برای اضطراب، هم از نظر کارشناسان و هم از نظر بالینی، اعتبار لازم را دارد و می تواند در سطح بالایی، بعد معنوی سبک زندگی را در افراد فعال کند. تنظیم سبک زندگی با فعال سازی بعد معنوی، می تواند اضطراب افراد را در سطح شخصیت به طور معناداری کاهش دهد و از عود اختلال روان شناختی پیشگیری کند؛ آرامش ناشی از این تنظیم نیز به رفع مشکلات روان شناختی کمک می کند. همچنین در این برنامه، اضطراب آشکار و پنهان، اضطراب اجتماعی (عامل L) و خودسرزنش گری (عامل O)، به طور معناداری کاهش یافته و قدرت «من» (عامل C)، هشیاری نسبت به خود (عامل Q3) و آرامش روانی (عامل Q4) به طور معنادار افزایش داشته است. در نتیجه تنظیم درمان گرانه سبک زندگی بر اساس درمان معنوی خداسو، می تواند هم جنبه تعادل بخش و هم تعالی بخش داشته باشد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، درمان، درمان معنوی خداسو، اضطراب، سلامت روانی
|
 • Mehrangiz Shoaa Kazemi * Pages 9-28

  The present study was conducted on the relationship between lifestyle, marital commitment and responsibility in married women studying in Tehran universities. The research method was descriptive correlation. Randomly selected from 5 state universities in Tehran, the research sample included 120 students with different educational levels. Participants answered the questions of the research questionnaires. The research tool consisted of three questionnaires: 1- Islamic lifestyle questionnaire with 138 questions; 2- Adams Marital Commitment Questionnaire with 44 questions; 3- Responsibility questionnaire with 42 questions. Research data were analyzed using descriptive statistics and inferential tests on correlation, regression, chi-square and t-test. Based on the results obtained from the sample population, there is a positive and significant relationship between lifestyle and marital commitment and responsibility and also between marital commitment and responsibility p<0/001. Meanwhile, the Islamic lifestyle benefits from the ability to predict commitment and a sense of responsibility and durability of two variables. Considering the findings of the present study, strengthening the Islamic lifestyle enhances the level of commitment and responsibility, and through this, the foundation of the family will be strengthened. As an innovation of this research, the class of educated women with Islamic lifestyle, contrary to the existing misconceptions, have a high sense of responsibility, and other factors such as education, employment, income and financial independence do not have an unpleasant and negative effect on their commitment and responsibility.

  Keywords: Lifestyle, Marital Commitment, Responsibility, Married, educated women
 • Ardavan Arjang * Pages 29-53

  Modeling to operationalize theories which itself is formed within the framework of paradigms is part of the lifestyle. Behavioral pattern hypothesis entitled "living a life on awareness and negligence" is an effort in this direction. This model has the capacity to become a jurisprudential rule and this article is based on the common method of prominent thinkers in this field. Documented with authentic and explicit narrations as well as supported by numerous confirmations with informative implications, this idea is based on the assumption of the interaction of jurisprudence (fiqh) and lifestyle. The intended model expresses significant dimensions of lifestyle. According to the claim, the mentioned model is the basis of Islamic lifestyle in the social aspect and most of the coexistence is provided at different levels, only by ignoring some things and at the same time, by being aware of some things. The present paper provides this model, concluding that the theme of this model, with a view to purpose, is to improve life and blend in with others (fellowship), and with regard to the method of achieving that goal, is negligence and awareness. The full emergence of fellowship can be seen in the three dimensions known as "humaneness, being a people of the scripture (ahl al-kitāb), and being religious." There is no real conflict or antagonism between this model and other religious teachings such as guiding the ignorant, enjoining the good and forbidding the evil, the doctrine of inviting (da'wah), primary jihad, and the impurity of the infidels. It is worth noting that these religious teachings themselves are sometimes important models under the category of lifestyle. This study is among the basic studies and has been conducted by descriptive-analytical method and using library resources.

  Keywords: Islamic lifestyle, model, life, negligence, awareness, ignorant guidance, enjoining the good, forbidding the evil, the doctrine of inviting (da'wah), primary jihad
 • Mohammad Javad Ghasemi Asl * Pages 55-74
  The realization and continuation of Islamic norms in behavior and change in the abnormal code of conduct is considered as the duties of the Islamic government and social reformers. Using the "descriptive-analytical" method, the present article, on the one hand, by referring to Islamic anthropology, explains the factors involved in the realization and change of code of conduct and on the other hand, relying on jurisprudence, clarifies the mechanism of change and the elements of continuity of code of conduct and will be the origin of the development of investigations and research tools in the realm of Islamic lifestyle.Given the research findings, the formation of a code of conduct depends on the realization of three factors known as "cognition, inclination and power". Health, skills, tools and law are subject to power. Jurisprudence (fiqh) seeks to establish six types of interaction with the code of conduct as follows: "Consolidation", "Neglect", "Correction", "Transformation", "Creation" and "Deletion". Separation of “Primary and Secondary” titles is considered as a mechanism of jurisprudence (fiqh) for managing code of conduct. Secondary titles, managing code of conduct, figure out the desired situation.The following factors guarantee the continuity of the system of code of conduct: “internal durability of norms”, “normative flexibility in secondary situations”, “comprehensiveness of norms to provide diverse human tendencies” and “practical dynamics of norms based on the mechanism of governorship and signatures”. It is noteworthy that the continuity of a code of conduct depends on the code of “enjoining the good and forbidding the evil”.
  Keywords: Code of Conduct, realization of code of conduct, continuation of code of conduct, change of code of conduct, jurisprudential titles of primary, secondary degree
 • Hamidreza Hajibabaei *, Zahra Rezazadeh Asgari, Mahtab Eidi Pages 75-101

  Problem-oriented and exploratory research approaches are essential to provide up-to-date models of Islamic lifestyle because the traditional methods of Islamic studies alone are unable to meet this need. In the present article, using a descriptive analytical approach, an interdisciplinary method is presented to be used in modeling the Islamic lifestyle. As the basic method in this research, the new qualitative method is combined sequentially with the traditional methods of Islamic studies. Based on this strategy, using a data-based theorizing method with a descriptive and inductive approach, the researcher first of all intends to discover and present a lifestyle pattern in the social phenomenon in question. According to the real model obtained, in the next step, the essence of the Islamic lifestyle is extracted from reliable religious sources as well as empirical certainty findings. In a recursive process, then, the researcher incorporates the extracted lifestyle spirit into the existing lifestyle pattern. Among the priorities of the proposed method are problem-oriented and questioning confrontation with religion based on real needs. Utilizing field data and documentary data as well as establishing a connection between "Ought" and "is" can be considered as the most important aspect of innovation of this method.

  Keywords: Lifestyle, Islamic lifestyle, Islamic lifestyle modeling, Islamic lifestyle studies methodology, Basic modeling method in Islamic lifestyle studies
 • Sayyid Hussein Sharaf Al-Din * Pages 103-124

  As the most important and long-standing needs of human beings, leisure and entertainment have always been satisfied in special ways and in accordance with the interests, tastes, facilities and environmental capacities. Different dimensions are conceivable for the need of entertainment and leisure. The passage of time and environmental changes have changed the way we meet and satisfy this need like other phenomena. Leisure time today has become one of the public opportunities that is relatively independent of work processes and formal activities and strongly demands policy-making, planning, preparation and allocation of facilities. Influenced by some profound changes, the modern industrial world has expanded the leisure time of the masses and a strong need to support it in any way possible. Most of the activities provided to actualize this capacity fall under the heading of "entertainment and recreation". Due to their many dimensions, entertainment and recreation have attracted a range of interpretive and explanatory theories with a variety of approaches. Using the documentary method and reflecting on the theories presented theoretically, this article intends to analyze theoretically the psychological dimensions of this action.

  Keywords: Entertainment, Recreation, Leisure, Need, pleasure, Motivation, function
 • Amin Janbozorgi *, Massoud Janbozorgi Pages 125-141
  As a factor involved in health or a psychological disorder, lifestyle is very important. Lack of lifestyle regulation on the one hand causes mental disorder and on the other hand prolongs and exacerbates psychological disorders. The purpose of this study is to identify the intervention method for lifestyle regulation that is the result of clinical experience. The research data were collected based on a lifestyle questionnaire (prepared for this purpose), clinical observation, Cattell anxiety test and religious texts, and analyzed quantitatively and qualitatively. This study was conducted in a ten-session protocol in which, on the one hand, people practice the gradual method of physical-mental relaxation and on the other hand, they balance their lifestyle.Lifestyle intervention in several general actions (sleep, food, sports, health, and sex), mind management and relationship management is the focus of this program and is based on the Janbozorgi and Noori clinical program that has been used for clients for years. The program was implemented on 42 anxious clients volunteering to participate in the group program, and the results were reported. According to the results, lifestyle regulation protocol as a group treatment method for anxiety is valid both from the perspective of experts and clinically, and can activate the spiritual aspect of lifestyle in people at a high level. This can significantly reduce people's anxiety at the personality level and prevent the return of psychological disorder; the relaxation gained from lifestyle regulation helps to alleviate psychological problems. In addition, in this program, manifest and latent anxiety, social anxiety (factor L) and self-blame (factor O) are significantly reduced, and the power of "ego" (factor C), self-awareness (factor Q3) and mental peace (Factor Q4) have increased significantly.As a result, therapeutic lifestyle regulation based on God-oriented spiritual therapy can have both balancing and transcending aspects.
  Keywords: Lifestyle, God-oriented, spiritual therapy, anxiety, mental health