فهرست مطالب

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کیوان بهبودی*، خلیل بردی فتوحی فر، محدثه زراعتکار صفحات 103-114

  بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliaeیکی از بیماری های مهم گوجه فرنگی می باشد، به همین دلیل کنترل این بیماری و از جمله کنترل بیولوژیک آن مورد توجه جدی می باشد. قارچ های اندوفیت یکی از عوامل کنترل بیولوژیک محسوب می شوند که علاوه بر کنترل بیماری های گیاهی باعث بهبود رشد در گیاه میزبان می شوند. در این پژوهش پتانسیل بیوکنترلی چند جدایه از قارچ های اندوفیت گیاهی علیه عامل پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی، به ترتیب به روش های کشت متقابل در محیط غذایی PDA، آزمون های مختلف آزمایشگاهی و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، سه گونه قارچ اندوفیت Nigrospora oryzae، Chaetomium globosum و Coniolariella limonispora انتخابی از آزمون کشت متقابل، علاوه بر کاهش میزان جوانه زنی میکرواسکلروت های V. dahliae قادر به تولید آنزیم های سلولاز و کیتیناز و همچنین تولید هورمون اکسین بودند، و قارچ N. oryzae با تولید میزان 625/17 میلی گرم در لیتر بیشترین میزان هورمون اکسین را تولید کرد. در بررسی های گلخانه ای و تحت شرایط آلودگی مصنوعی در خاک گلدان، قارچ اندوفیت N. oryzae سبب بیشترین میزان کاهش شدت علایم پژمردگی ورتیسیلیومی (61/67 درصد) در نشاهای گوجه فرنگی رقم حساس فلات در مقایسه با شاهد شد. مقایسه میانگین های برخی شاخص های رشد نشان داد که این قارچ (N. oryzae) تاثیر معنی داری درافزایش طول ساقه، ریشه و وزن تر گیاه نسبت به سایر تیمارها داشت. قارچ اندوفیت Nigrospora oryzae به عنوان قارچ اندوفیت برتر در این بررسی با بیشترین تاثیر بر کاهش شدت بیماری V. dahliae و افزایش طول ساقه، ریشه و وزن تر گیاه انتخاب شد.

  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، قارچ، بیماری گیاهی، Verticillium dahliae
 • محسن ساسانی، مسعود احمدزاده* صفحات 115-126

  گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در ایران است که نقش مهمی درتامین امنیت غذایی کشور دارد، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل F. pseudograminearum ، از مهمترین بیمارگرهای گندم است که هر ساله موجب ایجاد خسارت‌های اقتصادی می‌شود، در این مطالعه 80 جدایه باکتری جنس باسیلوس از ریزوسفر مزارع گندم شهرستان‌های استان همدان؛ جداسازی شد، در آزمون کشت متقابل به ترتیب جدایه‌های UTB 3 و UTB 11 و UTB 22 و UTB 4 و UTB 7 با 60، 55، 37.5، 22.5 و 20 درصد بیشترین توانایی را در ممانعت از رشد قارچ F. pseudograminearum نشان دادند، در آزمون تاثیر متابولیت‌های فرار نیز UTB 3 و UTB 7 و UTB 11 به‌ترتیب با 54، 52 و 49 درصد بیشترین درصد بازداری از رشد قارچ را نشان دادند. این جدایه‌ها همچنین توانایی تثبیت نیتروژن، تولید سیدروفور و آنزیم‌های خارج سلولی موثر در کنترل بیولوژیک (پروتیاز، لیپاز و کیتیناز) را داشتند، اما هیچکدام از جدایه‌ها قادر به تولیدآنزیم فسفاتاز نبودند. بررسی‌های گلخانه‌ای که به‌صورت تیمار بذور گندم با جدایه-های برتر انجام شد نشان داد که جدایه UTB 3 توانست بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم را به میزان 80.33 درصد در مقایسه با تیمار شاهد کنترل کند، همچنین این جدایه توانست موجب افزایش شاخص‌های رشدی گندم (طول ساقه و وزن خشک ریشه)، در حضور و عدم حضور قارچ بیمارگر گردد. لذا این جدایه به عنوان جدایه برتر جهت کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه و افزایش شاخص‌های رشدی گندم معرفی می‌گردد.

  کلیدواژگان: باکتری، کنترل بیماری، تحریک رشد
 • سید زمان حسینی، پژمان خدایگان*، روح الله صابری صفحات 127-141

  باکتری های محرک رشد گیاهان با داشتن توان بالا در جهت افزایش زیست توده و کنترل بیماری های گیاهی، می توانند جانشین مناسبی برای سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی باشند. به منظور بررسی مهار زیستی Pseudomonas syringae pv. lachrymans عامل بیماری لکه زاویه ای خیار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه ، از باکتری های جداسازی شده از خاک ریزوسفر خیار به همراه تعدادی از نمونه های مجموعه باکتری های گروه گیاه پزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان استفاده شد. بعد از غربالگری آزمایشگاهی، چهار جدایه که دارای توان ایجاد هاله بازدارنده بودند برای بررسی های بعدی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انتخاب شدند. خصوصیات مهار زیستی جدایه ها مانند تولید متابولیت های ثانویه و بعضی از ویژگی های تحریک کنندگی رشد در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی های گلخانه ای، توان جدایه های باکتریایی در کنترل بیماری از طریق ممانعت در ایجاد علایم با تعیین سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری و افزایش زیست توده گیاه خیار با بررسی شاخص های رشدی مطالعه شد. نتایج بررسی گلخانه ای نشان داد که جدایه Pseudomonas fluorescens VRPF 54 کارآیی مناسبی در مهار زیستی بیماری داشت. در شرایط گلخانه، این جدایه به تنهایی و توام با بیمارگر به طور معنی داری باعث افزایش زیست توده و کنترل بیماری لکه زاویه ای خیار گردید. پس از انتخاب این جدایه، برخی از ویژگی های آنتاگونیستی، خصوصیات بیوشیمیایی و شناسایی مولکولی آن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از اندازه گیری آنزیم های پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، فنیل آلانین آمونیالیاز، پلی فنل اکسیداز و محتوی فنل کل روند افزایشی را نشان داد.

  کلیدواژگان: PGPR، کنترل بیولوژیک، سودوموناس فلورسنت
 • ناهید معرف زاده*، روح الله شریفی، هادی خاطری، سعید عباسی صفحات 143-159

  بیماری زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود با عوامل قارچی Fusarium redolens (به اختصار: Fr) و Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (به اختصار: Foc)، از بیماری های مهم این محصول در ایران است. در این پژوهش اثر برخی سویه های پروبیوتیک باکتریایی و قارچی دریافتی از منابع مختلف که متعلق به جنس های Alcaligenes، Bacillus، Delftia، Pseudomonas، Stenotrophomonas و Trichoderma بودند، در مهار بیمارگرهای مذکور در آزمایشگاه و گلخانه و تاثیرشان بر شاخص های رشدی نخود در حضور بیمارگرها بررسی شد. ترکیبات فرار کلیه پروبیوتیک ها از رشد میسلیوم بیمارگرها جلوگیری نمودند. در آزمون کشت متقابل نیز همه پروبیوتیک ها بر رشد Foc اثر بازدارنده داشتند، اما فقط اثر Bacillus pumilus INR7 و Trichoderma harzianum T33 در مهار رشد Fr معنی دار بود. در گلخانه، Delftia tsuruhatensis PIIR و1624 Alcaligenes faecalis به ترتیب با کاهش 38٫2 و 23٫58 درصدی زردی و 35٫2 درصدی نکروز ریشه ناشی از Fr و افزایش فاکتورهای رشدی، و در مقابل، T. harzianum T33 و Pseudomonas putida RUP1 به ترتیب با کاهش 50 و 66/37 درصدی زردی و 75/44 و 84/37 درصدی نکروز آوندی ناشی از Foc و بهبود رشد نخود، جزو بهترین تیمارها بودند؛ در مجموع، پروبیوتیک های مورد استفاده، پتانسیل تحریک رشد گیاه و بیوکنترل عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود را داشتند.

  کلیدواژگان: باکتری های محرک رشد گیاه، بیماری خاکزاد، فاکتورهای رشدی، ترکیبات فرار، کنترل زیستی
 • ناصر فرار*، مصطفی حقانی، عباسعلی زمانی صفحات 161-172

  زنبور Anastatus acherontiae در استان بوشهر پارازیتویید تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva) و تخم پروانه کله مرده (Acherontia atropos) است. پارامترهای جدول زندگی سنی-مرحله‏ای دو جنسی این زنبور روی تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری در شرایط آزمایشگاهی (یک دوره نور-‎دما، در 16 ساعت روشنایی با دمای 26 درجه سلسیوس و 8 ساعت تاریکی در دمای 18 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد) با استفاده از نرم افزار TWOSEX-MSChart (2016) محاسبه شد. برای تخمین میانگین و خطای استاندارد آماره های جدول زندگی، از روش بوت-استرپ جفت شده با تعداد 000/200 استفاده شد. نتایج نشان داد که زنبور A. acherontiae روی تخم میزبان مراحل رشد و نمو خود را کامل می کند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، میانگین زمان یک نسل (T) و نرخ خالص تولیدمثل (R0) زنبور A. acherontiae روی تخم میزبان به ترتیب 059/0 بر روز، 06/1 بر روز، 48/65 روز و 72/47 نتاج به دست آمد. نتایج حاضر گامی برای استفاده از این زنبور در تولید و رها‎سازی اشباعی علیه برخی از آفات مهم است.

  کلیدواژگان: Anastatus acherontiae، باروری، رشد و نمو، مهار زیستی، شب‎پره برگ خوار دو نواری
 • مهدیه رستمی*، خدیجه شاهرخی کهنوج صفحات 173-183

  تنش سرمازدگی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و درمنطقه کرمان، گیاه پسته است. با توجه به ارزش اقتصادی پسته، مطالعه مدیریت سرمازدگی این محصول بسیار ضروری است. یکی از روش های جدید مدیریت سرمازدگی، به کارگیری باکتری های ضدهسته یخ ساکن سطح گیاهان، ازجمله پسته است. برخی از این باکتری ها‎ی اپیفیت می توانند تولید پروتئین‎های ضدهسته یخ نموده که با مولکول های آب در کریستال یخ ترکیب شده و از ایجاد کریستال های یخ بزرگتر جلوگیری کند. در این مطالعه توان ضدیخی 100جدایه باکتری اپیفیت درختان پسته، بررسی شد که از این تعداد، چهار جدایه مانع از یخ زدگی، درون لوله آزمایش در آزمون هسته یخ شدند. همچنین این جدایه ها‎ مانع از سرمازدگی گیاهچه‎های گندم تیمار شده با جدایه هسته یخ در شرایط سرما شدند. این جدایه ها براساس نتایج آزمون‏های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. با استفاده از جفت آغازگرهای 63f و 1387r در واکنش زنجیره ای پلیمراز، بخشی از ناحیه 16SrDNA، تکثیر و توالی‏یابی شد. توالی های به‎دست آمده با استفاده از نرم افزار بلاست در بانک ژن، با توالی های موجود در این پایگاه مقایسه و میزان شباهت تعیین گردید. نتایج نشان داد جدایه ها‎ی ضد هسته یخ متعلق به چهار جنس بودند. بر اساس مقایسه بخشی از توالی 16S rDNA، این جدایه ها‎ شباهت بالای 99 درصد به گونه‎های,Pseudomonas sp., Escherichia fergusonii Erwinia iniectaوSerratia sp. نشان دادند. توالی‎های مزبور در بانک ژن به ترتیب با کدهای شاخص MH704448، MH704263 ،MH703583، MH703535ثبت شد. بدیهی است این مطالعه می تواند افق جدیدی را در امر مدیریت خسارت سرمازدگی روی محصولات کشاورزی پدید آورد.

  کلیدواژگان: باکتری ضد هسته یخ، پسته، رفسنجان، 16SrDNA
 • آزاده زاهدی گلپایگانی *، پدیده وطن پرست، علیرضا صبوری، کیوان بهبودی، هلن محمدی صفحات 185-195

  قارچ‌های جنسTrichoderma ازجمله عوامل کنترل بیولوژیکی هستندکه تاثیر آنها در کنترل حشرات و کنه‌های آفت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مطالعه شده ولی در مورد تاثیر برهم‌کنش آن با گیاه روی شکارگرها اطلاعاتی در دست نیست.در این پژوهش با استفاده از گیاه لوبیای آلوده به کنهTetranychus urticae و تیمار آن با قارچ T. harzianumTr6، برخی ویژگی‌های رفتاری کنه شکارگرPhytoseiulus persimilisمانند میزان شکارگری، تخمگذاری، استقرار و پاسخ‌های بویایی ارزیابی شدند. استفاده از پچ‌های جفتی تیمارشده با قارچ و شاهد نشان داد برهم‌کنش گیاه با تریکودرما موجب افزایش شکارگری P. persimilis می‌شود. در آزمون تخمگذاری با استفاده از گیاهان گلدانی و مسدود کردن ساقه گیاه با چسب، بین میزان تخمگذاری شکارگر در گیاهان تیمارشده با قارچ و شاهد تفاوت معنی‌داری نبود. در آزمون میزان استقرار با اتصال پچ تیمار و شاهد با استفاده از پل طلقی، دفعات استقرار شکارگر روی پچ‌های گیاه تیمارشده با قارچ به‌طور معنی‌داری بیشتر از شاهد بود. آزمون‌های بوسنجی با سه حالت صفر، سه و شش ساعت گرسنگی و دوحالت از طول دوره آلودگی با کنه تارتن و زمان بحرانی پنج دقیقه برای شکارگر طراحی شد. در هیچ‌یک از آزمون‌های بوسنجی برهم‌کنش قارچ با گیاه، موجب افزایش میزان جلب شکارگر نشد. افزایش معنی‌دار دفعات استقرار و میزان شکارگری P. persimilis روی پچ‌های تیمارشده با قارچ، از افزایش کمی یا کیفی مواد فرار بویایی در برهم‌کنش قارچ با گیاه میزبان آلوده به کنه تارتن ناشی می‌شود که البته با توجه به نتایج آزمون بویایی سنجی و همین‌طور عدم افزایش میزان تخم‌گذاری، بررسی‌های بیشتر در این زمینه ضروری می‌نماید.

  کلیدواژگان: مهار زیستی، همزیست، کنه شکارگر، بوسنجی، الفکتومتر
 • پریسا امینیان نسب، ابراهیم صداقتی *، ثمین حسینی، روح الله صابری صفحات 197-216

  مطالعه حاضر با هدف بررسی درصد کلونیزاسیون و جمعیت اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریشه های گیاهان مختلف ، همچنین بررسی اثر اقلیم و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر این دو فاکتور در نه منطقه از شهرستان رفسنجان صورت گرفت. نمونه برداری از منطقه ی ریزوسفر گیاهان مختلف و به شکل تصادفی انجام شد. اسپورهای AMF از خاک نمونه ها با استفاده از روش الک مرطوب جداسازی و شمارش شدند. پس از رنگ آمیزی ریشه ها میزان کلونیزاسیون ریشه اندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک شامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، کربن آلی، میزان فسفر قابل جذب، میزان بور قابل جذب، میزان سیلت، شن و رس محاسبه شدند. میانگین درصد کلونیزاسیون ریشه گیاهان مختلف با این قارچ ها از7/17 درصد در حومه غربی تا 3/83 درصد در راویز و میانگین جمعیت اسپوردر ده گرم از نمونه های خاک بین6/5 عدد در حومه غربی تا 2/139 در داوران متغیر بود. بین تعداد اسپور و درصد کلونیزاسیون همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 01/0وجود داشت. میزان شن و کربن آلی خاک همبستگی مثبت و معنی داری در سطح 01/0 با درصد کلونیزاسیون و تعداد اسپور داشتند و پارامترهای اسیدیته، هدایت الکتریکی، میزان فسفر قابل جذب، میزان بور قابل جذب، میزان سیلت و رس، همبستگی منفی و معنی داری در سطح 01/0 با فاکتورهای مذکور نشان دادند. علاوه بر اینها نتایج نشان داد، درصد کلونیزاسیون و جمعیت اسپور AMF در هر منطقه به نوع میزبان و نوع اقلیم منطقه نیز ارتباط دارند.

  کلیدواژگان: اقلیم، همزیستی، همیاری، میکوریز، وابستگی میکوریزی
|
 • Khalil Berdi Fotouhi Far, Mohadesa Zeratkar Pages 103-114

  Verticillium wilt disease caused by Verticillium dahliae is one of the most important diseases of tomato, for this reason, the control of this disease, including biological control is of serious interest. Endophytic fungi are one of the biological control agents that in addition to controlling plant diseases, improve growth in the host plant. In this study, the biocontrol potential of several isolates from plant endophytic fungi against tomato verticillium wilt was evaluated by dual culture methods in PDA, various laboratory and greenhouse test, respectively. Base on the results, three species of Nigrospora oryzae, Chaetomium globosum and Coniolariella limonispora selected from dual culture test, in addition to reducing the germination rate of microscelerotia of V. dahliae, they were able to produce cellulase and chitinase enzymes as well as the production of auxin. N. oryzae produced the highest amount of auxin with a production of 17.625 mg/l. In greenhouse studies and under conditions of artificial contamination in potting soil, N. oryzae endophytic fungus caused the greatest reduction in the severity of symptoms of verticillium wilt (67.61%) in tomato seedlings of sensitive Falat cultivar compared to the control. Comparison of the means of some growth indices showed that this fungus (N. oryzae) had a significant effect on increasing stem and root length, and fresh weight of the plant compared to other treatments.Nigrospora oryzae endophytic fungus was selected as the superior endophytic fungus in this study with the greatest effect on reducing the severity of V. dahliae disease and increasing stem and root length.

  Keywords: Sustainable agriculture, fungus, Plant disease, Verticillium dahliae
 • mohsen sasani, Masud Ahmadzadeh * Pages 115-126

  Wheat is one of the most important agricultural products in Iran, that plays an important role in ensuring food security. Crown and root rot disease by F. pseudograminearum is one of the most important pathogens that cause economic damages every year. In this study, 80 isolates of Bacillus were isolated from wheat rhizosphere. In dual-culture test, UTB 3, UTB 11, UTB 22, UTB 4 and UTB 7 isolates with 60, 55, 37.5, 22.5 and 20% maximum ability, respectively. In effect test of volatile metabolites on inhibination the growth of F. pseudograminearum, UTB 3, UTB 7 and UTB 11 with 54, 52 and 49% showed the highest percentage of inhibition of fungal growth. These isolates were also capable of nitrogen fixation, production of siderophore and extracellular enzymes involved in biological control (protease, lipase and chitinase), but none of the isolates were able to produce phosphatase enzyme. Greenhouse studies by treating wheat seeds with selected isolates showed that UTB 3 was able to control crown and root rot of wheat by 80.33% compared to the control treatment. Also, this isolate could increase the growth indices of wheat (stem length and root dry weight) in the presence and absence of pathogenic fungi. Therefore, this isolate is introduced as the selected isolate to control crown and root rot disease and increase wheat growth indices.

  Keywords: Bacteria, Disease control, Growth promotion
 • Seyed Zaman Hosseini, Pejman Khodaygan *, Roohallah Saberi Riseh Pages 127-141

  Plant growth-promoting rhizobacteria have great potential for increasing plant biomass and controlling plant diseases. Therefore PGPRs can be good substitute for the use of pesticides and chemical fertilizers in agriculture. For evaluation of the effects of antagonistic activities of several PGPRs against Pseudomonas syringae pv. lachrymans the causal agent of cucumber angular leaf spot disease in laboratory and greenhouse Conditions. Several bacteria isolated from different cucumber rhizosphere soil in Kerman province and a number of bacterial strains in the collection of Vali-e-Asr University of Rafsanjan were used. After in vitro screening, four isolates with ability of growth inhibitory effect were selected for further studies in vitro and in planta. Antibacterial activity characteristics of biocontrol agents such as production of secondary metabolites and some of their plant growth promoting traits were evaluated in vitro. During in planta study, the ability of bacterial strains to prevent the development of symptoms using the area under disease progress curve (AUDPC) and increasing the biomass of cucumber plant were evaluated. Greenhouse study showed that Pseudomonas fluorescens VRPF 54 strain have high biocontrol efficacy. During in planta study, this strain, both alone and in the interaction plant-pathogen in comparison with the control plant, significantly increased biomass and controlled cucumber leaf spot disease. After selection of this strain, some its antagonistic activities, biochemical properties and molecular identification were screened in vitro. Also, the assay of antioxidant enzymes activity such as peroxidase, guaiacol peroxidase, phenylalanine ammonia lyase, polyphenol oxidase and total phenol content were considerably increased.

  Keywords: PGPR, Biocontrol, Pseudomonas fluorescens
 • Nahid Moarrefzadeh *, Rouhallah Sharifi, Hadi Khateri, Saeed Abbasi Pages 143-159

  Chickpea Fusarium yellowing and wilting disease, caused by Fusarium redolens (Fr) and Fusarium oxysporum f.sp. ciceris (Foc) is one of the most common diseases of this plant in Iran. In this study, the effect of bacterial and fungal probiotic strains received from different sources belonging to Alcaligenes, Bacillus, Delftia, Pseudomonas, Stenotrophomonas and Trichoderma genera was investigated on mycelial growth of the plant pathogens in the laboratory and chickpea growth and disease indices in the greenhouse. The volatile compounds of all probiotics prevented the growth of pathogens mycelium. In dual-culture test, all probiotics had an inhibitory effect on Foc growth, but only the effect of Bacillus pumilus INR7 and Trichoderma harzianum T33 on Fr growth inhibition was significant. In the greenhouse, Delftia tsuruhatensis PIIR and Alcaligenes faecalis 1624 were among the best treatments in reducing Fr disease indices and increasing growth factors. In contrast, T. harzianum T33 and Pseudomonas putida RUP1 were the best strains in decreasing disease indices and improving plant growth from Foc infected plants. Overall, the probiotics had the potential for promoting plant growth and biocontrol of these pathogens and after the necessary studies, can be recommended in integrated management of Fusarium disease of chickpeas.

  Keywords: Plant growth promoting bacteria, soil-borne disease, growth factors, Volatile compounds, biological control
 • Nasser Farrar *, Mostafa Haghani, Abbas Ali Zamani Pages 161-172

  Anastatus acherontiae is the native egg parasitoid of Streblote siva and Acherontia atropos in Bushehr, southern Iran. The life table parameters and demography of A. acherontiae was studied on S. siva based on the age-stage, two-sex life table under laboratory conditions (a light/temperature cycle of L16h/26°C, D8h/18°C and 65±5% RH) using TWO SEX-MS Chart program. The mean and standard errors of the life table parameters were estimated using paired bootstrap method with 200,000 iterations. Results showed that A. acherontiae was able to complete its development on S. siva eggs. The intrinsic rate of increase, the finite rate of increase, the mean generation time and the net reproductive rate of A. acherontiae on host eggs were 0.059 day-1, 1.06 times per day, 65.48 days and 47.72 offspring per generation, respectively. The valuable data gained on the life table parameters of A. acherontiae can be consider as a candidate classical biological control agent with inundative release for some key pests.

  Keywords: Anastatus acherontiae, Fecundity, Development, biological control, Streblote siva
 • Mahdieh Rostami *, Khadijeh Shahrokhi Kahnooj Pages 173-183

  Frost stress is one of the most important factors limiting the crop production, especially horticultural products and pistachio plant in Kerman region. Because of the economic value of pistachios, the frost management of this product is very necessary. One of the novel methods is the use of anti-ice nucleating bacteria on the surface of plants, including pistachios. Some of these epiphytic bacteria can produce antifreeze proteins that bind to water molecules in order to suppress crystal formation in the target sites. In this study, 100 epiphytic pistachio bacteria were assessed in anti-freeze activity, out of which, four isolates were effective both in vitro and wheat seedling bioassays. These were identified by biochemical and molecular tests. PCR primers 63f and 1387r were used for amplification of 16SrDNA genes sequencing. Sequences were then compared with other isolates in NCBI GenBank using blast methods. With 99% sequence similarity, the bacteria were identified as Serratia sp, Pseudomonas sp., Erwinia iniecta and Escherichia fergusonii. Sequences recorded at GenBank under the accession numbers MH704448, MH704263, MH703583 and MH703535 respectively. Obviously this study could open up a new horizon in the management of frost damage of agricultural products.

  Keywords: Anti Ice Bacteria, Pistachio, Rafsanjan, 16SrDNA
 • Padideh Vatanparast, Azadeh Zahedi Golpayegani*, Alireza Saboori, Keivan Behboudi, Helen Mohammadi Pages 185-195

  The fungi related to the genus Trichoderma are of important biological control agents that although their direct and indirect effects on insect and mite pests have vastly been studied but less is known about their interactions with host plant and its effects on the predators. Here, we used Tetranychusurticae infested been plant as host, treated with T. harzianum Tr6, in order to investigate bahavioural characteristics of the predatory mite, Phytoseiulus persimilisi.e. the predation, oviposition and establishment rate. Besides, the olfactory response of the predator was studied. Using the paired patches, treated and untreated with Trichoderma, we recorded a higher predation rate of P. persimilis. Conducting the oviposition experiment performed with same-aged bean potted plants, with adhesive banned stems, we recorded no significant difference in the predator oviposition rates between the plants treated and untreated with fungi. In the establishment experiment, performed with connecting the leaf patches with a plastic bridge, the number of predator presence time on fungi treated patches was significantly more than that on control ones. The olfactory experiments were performed considering three starvation status, no starvation, three hours and six hours and two states of T.urticae infestation period (two and four days) and five minutes critical time. None of the treatments showed predator attraction towards plants treated with fungi. The significant increase in the establishment and predation rates on patches treated with fungi is due to the quantitative or qualitative promotion of herbivore induced plant volatiles that needs further investigations regarding the results related to olfactory and oviposition tests.

  Keywords: Biological control, symbiont, Predatory mite, olfactory, olfactometer
 • parisa Aminian nasab, Ebrahim Sedaghati*, Samin Hosseini, Roohallah Saberi riseh Pages 197-216

  The present study aimed to investigation of root colonization percent and spore population of Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in soils of 9 regions of Rafsanjan city. Also the effect of climate and some physical and chemical properties of soil including pH, EC, organic carbon, amount of absorbed P and B soil and amount of silt, sand and clay on these two factors were evaluated. Samples were collected from the rhizosphere of different plants and AMF spores were isolated from the soil samples using the wet sieve method. After root staining and spore extraction of spores from soil, root colonization and spore population determined. Az the results all samples have arbuscular mycorrhizal symbiosis. The average root colonization percent ranged from 17.7% in Western suburb to 83.3 % in Raviz and the average spore population per 10 gr of soil samples ranged from 5.68 in Western suburb to 139.2 in Davaran. There was significant and positive correlation between the spore population and root colonization percent (α= 0.01). There was significant and positive correlation between the percent of sand and organic carbon with spore population and root colonization percent (α= 0.01). correlation of measured indices with pH, EC, P, B, silt and clay showed significant and negative correlation(α= 0.01). furthermore, the results showed that the root colonization percent and spore population in each region is related to the host plant and climate as wel.

  Keywords: Arid land, Climate, Mycorrhizal dependency, Mutualism, Symbiosis