فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال پنجاه و دوم شماره 6 (پیاپی 66، شهریور 1400)
 • سال پنجاه و دوم شماره 6 (پیاپی 66، شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/29
 • تعداد عناوین: 20
|
 • پناه محمدی*، محمدرضا نیشابوری، حسین بیرامی صفحات 1437-1445

  پخشیدگی گاز در خاک که معمولا نسبت به پخشیدگی آن در اتمسفر  بیان می شود، بر اساس ویژگی های شکل، اندازه و اعوجاج منافذ، تخلخل تهویه ای و مقدار رطوبت خاک (Ɵ) متفاوت می باشد و اندازه گیری مستقیم آن عموما سخت و زمان بر می باشد. در این پژوهش ضمن تهیه نمونه های خاک دست نخورده از کلاس های بافتی مختلف، پخشیدگی گاز اکسیژن  در تخلخل تهویه ای (ɛ) و رطوبت های (Ɵ) متعدد و به روش غیرماندگار اندازه گیری و تغییرات آن با ɛ و Ɵ به صورت معادله رگرسیونی بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش ɛ و کاهش Ɵ خاک،  افزایش یافته و حداکثر و حداقل مقدار آن به ترتیب در رطوبت‏های حداقل (رطوبت خاک در مکش 1500 کیلوپاسکال) و حداکثر (رطوبت خاک در مکش صفر) حاصل شد. نتیجه برآورد پنج مدل ارایه شده در منابع (پنمن، 1940 ؛ مارشال، 1959 ؛ میلینگتون و کوییریک، 1960 ؛ میلینگتون و کوییریک، 1961 ؛ مولدراپ و همکاران، 2000) و مدل رگرسیونی بدست آمده در این تحقیق (معادله 11) با استفاده از معیارهای RMSE، GMER و GSDER ارزیابی و مقایسه شدند. نتایج حاصله نشان داد که  برآوردی با معادله 11 حداکثر تطابق را با داده های اندازه گیری شده داشته (RMSE  برابر 022/0) و دارای حداقل بیش برآوردی یا کم برآوردی (GMER برابر 019/1)  در مقایسه با سایر مدل های به کار گرفته شده در این تحقیق می باشد. با توجه به تطابق بالای داده های حاصل از این معادله رگرسیونی با داده های اندازه گیری شده (GSDER برابر251/1) درجه صحت و درستی این معادله در مقایسه با پنج مدل سابق برآورد بیشتر بوده و می تواند در صورت اعتبارسنجی با دامنه وسیع تری از خاک ها، جایگزینی مناسب برای آنها باشد.

  کلیدواژگان: بافت خاک، پخشیدگی اکسیژن در خاک، تخلخل تهویه ای، رطوبت خاک
 • لیلا کاشی زنوزی، سید حسن کابلی*، کاظم خاوازی، محمد سهرابی، محمد خسروشاهی صفحات 1447-1459

  پوسته های زیستی با افزایش کربن آلی نقش مهمی در بهبود ساختمان خاک، تشکیل و پایداری خاکدانه دارند. پایداری خاکدانه تعیین کننده میزان مقاومت آن در برابر عوامل فرساینده خاک است. در این تحقیق، با توجه به شدت فرسایش خاک در دشت سجزی اصفهان، نقش پوسته های زیستی به عنوان کنترل کننده فرسایش خاک، در پایداری خاکدانه خشک و تر بررسی شده است. بدین منظور نمونه برداری از خاک زیر پوشش پوسته های زیستی با غالبیت گلسنگ و همچنین خاک نقاط فاقد پوسته های زیستی انجام یافت. خصوصیات فیزیک وشیمیایی خاک شامل اسیدیته، هدایت الکتریکی، سدیم قابل جذب، وزن مخصوص ظاهری، درصد اشباع خاک، بافت خاک، درصد کربن آلی، درصد ذرات خاک با قطر کمتر از 84/0 میلیمتر، میانگین وزنی قطر ذرات خاک و شاخص پایداری خاک در فرسایش بادی اندازه گیری شدند. طبقه بندی پارامترهای خاک های با تاثیر پوسته های زیستی و بدون اثر پوسته های زیستی به روش PCA [1] انجام گرفت. پس از تعیین نقش پوسته های زیستی در افزایش پایداری خاکدانه تر و خشک، اثر هریک از پارامترهای خاک در افزایش پایداری خاکدانه در خاک های زیر پوشش پوسته های زیستی بر اساس مدل رگرسیون چند متغیره خطی به روش گام به گام بررسی شدند. نتایج مدلسازی به روش گام به گام برای پایداری خاکدانه خشک با 5 عامل تاثیرگذار شامل اسیدیته، درصد کربن آلی، درصد رس، درصد ماسه و MWD [2] با میزان R square برابر با 68/0 تایید شد  و مقدار R square برای مدلسازی پایداری خاکدانه تر با پارامترهای اسیدیته، 84/0>d و درصد آهک خاک،  667/0 محاسبه شد. پایداری خاکدانه در هر دو حالت خشک و تر متاثر از یگدیگر بوده و وابسته به میزان ماده آلی خاک است. 

  کلیدواژگان: خاکدانه تر، خاکدانه خشک، کربن آلی خاک، سجزی
 • کیمیا امیرمرادی، علیرضا شکوهی لنگرودی* صفحات 1461-1476

  سیلاب یکی از مهم ترین انواع بلایای طبیعی است که منجر به وقوع تخریب های جدی به ویژه در ایران می شود. علیرغم وقوع تلفات انسانی زیاد در ایران، به عنوان پیامد ناشی از سیلاب ناگهانی [1]، هنوز بررسی این پدیده به میزان کافی انجام نشده است. مرور تحقیقات مرتبط انجام شده تاکنون، نشان دهنده تعداد روابط کم و در عین حال دقت نه چندان مناسب آن ها می باشد. در این تحقیق مدل های منطقه ای [2] و جهانی [3] توسعه داده شده برای تعیین تلفات انسانی در سطح حوضه آبریز رودخانه کن واقع در تهران ارزیابی شده اند. در این تحقیق برای شبیه سازی هیدرولوژیکی از HEC-HMS و برای شبیه سازی سیل و برآورد پارامترهایی نظیر سرعت، عمق و سرعت بالا آمدن سیل در حالت غیرماندگار از مدل دوبعدی HEC-RAS استفاده شده است. توزیع مکانی کلیه پارامترهای هر دو مدل منطقه ای و جهانی با توجه به ساختار مدل ها از برنامه نویسی در محیط GIS حاصل شد. در نهایت ریسک کوتاه مدت تلفات سیل در حوضه مطالعاتی با استفاده از نتایج مدل منطقه ای محاسبه گردید. مدل منطقه ای که براساس پارامترهای هیدرولیکی و مرفولوژیکی حوضه توسعه یافته است و مدل جهانی که برای مرگ و میر ناشی از شکست سد طراحی شده است بخوبی توانستند وقایع تاریخی را شبیه سازی نمایند با این تفاوت که مدل منطقه ای در همه پهنه های پرخطر تا کم خطر نتایج بهتری را بدست داد. در ارزیابی مدل جهانی که با توجه به ساختار آن و برخلاف مدل منطقه ای مدلی پارامتریک محسوب می گردد، مشخص شد که با تغییر پارامتر میانگین توزیع ارایه شده برای تخمین تلفات مدل جهانی برای محدوده کم خطر به اندازه دو برابر انحراف معیار، نتایج مدل جهانی نیز برای استفاده در پیش بینی مرگ و میر سیلاب های آنی قابل قبول خواهد بود. بکارگیری هر دو مدل منطقه ای و جهانی واسنجی شده در مدیریت ریسک و بحران سیلاب های آنی توصیه می گردد. 

  کلیدواژگان: حوضه آبریز کن، سیلاب ناگهانی، تلفات جانی، مدل تلفات منطقه ای، مدل تلفات جهانی
 • نوید پرچمی، محمد همتی*، نگین میرمرسلی صفحات 1477-1490
  مطالعه و شناخت دینامیک جریان در محل و پایین دست تلاقی، از موارد ضروری در  طراحی هندسه پایدار کانال های منشوری و ارایه راهکار مناسب حفاظتی برای سیستم های رودخانه ای به حساب می آید. به استناد داده های میدانی، وجود زوایای مختلف تلاقی و اختلاف رقوم کف کانال اصلی و شاخه فرعی از رایج ترین مشخصات فیزیکی اغلب تلاقی های طبیعی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عددی تاثیر شکل مقطع کانال اصلی (مستطیلی و ذوزنقه ای) و زاویه تلاقی دو کانال (45 و 90 درجه) بر دینامیک جریان در محل تلاقی های همکف و غیر همکف انجام گرفت. نتایج نشان داد که در تلاقی همکف با زاویه 90 درجه، ناحیه جدایی جریان در نزدیکی بستر در هر دو شکل مقطع تشکیل می شود با این تفاوت که در مقطع ذوزنقه ای ابعاد آن در سطح آب بیشتر از مقطع مستطیلی می باشد. در تلاقی همکف با زاویه 45 درجه، این ناحیه در هیچکدام از مقاطع ظاهر نشد؛ اما برای تلاقی غیر همکف، ناحیه جداشدگی فقط در سطح آب و برای مقطع ذوزنقه ای شکل گرفت. علاوه بر آن ناحیه جداشدگی جریان در تلاقی غیر همکف و تلاقی 90 درجه در نزدیک بستر شکل نگرفت اما در سطح آب، ابعاد آن در مقطع ذوزنقه ای بیشتر از مستطیلی بود. بعلاوه، برگشت آب در بالادست تلاقی کانال اصلی، در مقطع ذوزنقه ای و در زاویه اتصال 45 درجه کاهش یافت.
  کلیدواژگان: تلاقی کانال های روباز، Flow 3D، الگوی جریان، ناحیه جدایش جریان
 • هانیه فاتحی فلاحتی، مریم خلیلی راد*، اکبر فرقانی، محمود فاضلی سنگانی صفحات 1491-1500
  با توجه به اهمیت روی در تغذیه گیاه برنج، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تیمار زمان غرقاب بر مقدار روی قابل دسترس در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت جداگانه در دو خاک اسیدی و قلیایی انجام شد. تغییر در توزیع فرم های مختلف روی نیز قبل و در انتهای دوره غرقاب با یکدیگر مقایسه شد. خاک ها به مدت 90 روز غرقاب و سپس در زمان های 0، 7، 15، 30، 45 و 90 روز پس از غرقاب پارامترهای Eh، pH و روی قابل دسترس گیاه در خاک اندازه گیری شد. فرم های مختلف روی در خاک نیز با استفاده از روش عصاره گیری دنباله ای تعیین شد. به طور کلی، در هر دو خاک اسیدی و قلیایی پس از غرقاب، مقدار روی قابل دسترس کاهش یافت. شرایط غرقاب منجر به کاهش معنی دار فرم محلول+تبادلی و فرم آلی روی شد درحالی که در پایان دوره غرقاب، فرم کربناتی روی در خاک قلیایی به طور معنی دار افزایش یافت. در هر دو خاک اسیدی و قلیایی تغییرات چندانی در فرم روی متصل به اکسید منگنز مشاهده نشد درحالی که مقدار روی متصل به اکسیدهای آهن بی شکل و بلوری افزایش و مقدار روی باقی مانده کاهش معنی دار داشت. به طورکلی نتایج نشان داد که غلظت روی در خاک های غرقاب تا حد زیادی تحت تاثیر تغییر در فرم های مختلف آهن است. علاوه بر این، در شرایط غرقاب فرم هایی که قابلیت دسترسی بیشتری برای گیاهان دارند کاهش می یابد که این امر می تواند منجر به ایجاد شرایط کمبود روی برای گیاه برنج گردد. بنابراین توصیه می شود مقدار روی قابل دسترس در خاک، از طریق کاربرد خاکی و یا محلول پاشی کودهای حاوی روی به گونه ای مدیریت گردد که کاهش آن در طول دوره غرقاب بر عمکرد گیاه اثر منفی نداشته باشد.
  کلیدواژگان: خاک شالیزار، روی قابل دسترس گیاه، شرایط احیایی، عصاره گیری دنباله ای
 • ایوب آویژگان، حسین اسدی*، محمدحسین محمدی، منوچهر گرجی صفحات 1501-1514

  اندوده سطحی پدیده ای ویژه در بیش‏تر مناطق خشک و نیمه‏خشک با پیامدهای شدید کشاورزی و محیطی است که باعث کاهش تخلخل لایه سطحی و نفوذپذیری، و افزایش رواناب و فرسایش خاک می‏شود. این پژوهش با هدف ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و اثر آن بر شاخص کیفیت خاک انجام شد. در این تحقیق، 40 نمونه خاک به صورت مرکب و از عمق 10-0 سانتی‏متر در کاربری‏های مختلف از هشت استان کشور برداشت شد. مهم‏ترین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک از جمله شاخص اندوده سطحی، ضریب آبگذری و ضریب هواگذری قبل و بعد از اعمال بارندگی اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد که به جزء چهار نمونه خاک جنگلی با متوسط کربن آلی حدود 5/5 درصد و شاخص اندوده سطحی حدود یک، تمام نمونه خاک‏های مورد مطالعه دارای شاخص اندوده سطحی بیش‏تر از یک و مستعد تشکیل اندوده سطحی بودند. به طور متوسط، در اثر تشکیل اندوده سطحی، ضریب آبگذری و ضریب هواگذری هر دو حدود 58 درصد کاهش یافتند و از لحاظ کیفیت خاک، نمره این دو نشانگر متاثر از اندوده سطحی نیز به ترتیب به طور متوسط حدود 57 و 66 درصد کاهش پیدا کرد. نتایج ارزیابی شاخص‏های کیفیت تجمعی و نمرو نشان داد که ارزیابی کیفیت خاک بدون در نظر گرفتن اندوده سطحی و ضریب آبگذری و ضریب هواگذری متاثر از آن، باعث بیش برآوردی ارزیابی کیفیت خاک در اکثر نمونه‏ های خاک مورد مطالعه شد. این بیش برآوردی در خاک‏های با ساختمان نسبتا پایدار، کم‏تر از پنج درصد و در خاک‏های با ساختمان ناپایدار، بیش از 20 درصد بود.

  کلیدواژگان: شاخص کیفیت تجمعی، شاخص کیفیت نمرو، شبیه‏ساز باران، ضریب هواگذری، ضریب آبگذری
 • فهیمه رضی، علیرضا شکوهی لنگرودی* صفحات 1515-1525
  بررسی و به کمیت درآوردن میزان عدم قطعیت در نتایج پیش بینی مدل ها، مهم ترین گام، قبل از استفاده از نتایج مدل ها در تصمیم گیری های مربوط به پروژه های منابع آب است. در این پژوهش برای پیش بینی وضعیت هیدرولوژیکی حوضه با توجه به میزان بارش در گام زمانی قبل، از روش زنجیره مارکوف استفاده شد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان عدم قطعیت پیش بینی با استفاده از باند اعتماد احتمال رخ داد وقایع در حالت های مختلف هواشناسی و هیدرولوژیکی می باشد. برای ارزیابی عدم قطعیت حاصله در پیش بینی انجام شده به کمک ماتریس احتمال انتقال دوبعدی مارکوف، 20 دوره با وضعیت مشابه با شرایط تاریخی به روش مونت کارلو شبیه سازی شد. برای تعیین عدم قطعیت در برآورد ماتریس احتمال انتقال هیدروکلیماتولوژی به دست آمده با روش زنجیره مارکوف، روش ناپارامتریک نسبت ها برای نمونه های بزرگ و روش دقیق مبتنی بر آزمون نشانه برای میانه درایه های ماتریس پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج ماتریس هیدروکلیماتولوژی برای طولانی مدت نشان داد که شرایط هیدرولوژیک تمایل به ماندن در حالت نرمال را دارد. نتایج تحلیل عدم قطعیت نیز حاکی از آن بود که آزمون نشانه  به عنوان یک روش ناپارامتریک در ارزیابی عدم قطعیت زنجیره مارکوف بهتر عمل می نماید و چون محدوده احتمالات انتقال از حالات مختلف هواشناسی به هیدرولوژی برای همه ایستگاه ها تقریبا یکسان می باشد حوضه مورد مطالعه از نظر هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه ای همگن محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: عدم قطعیت، زنجیره مارکوف دو بعدی، شبیه سازی مونت کارلو، حوضه آبریز تالاب انزلی
 • داود محمودزاده، حامد کتابچی* صفحات 1527-1542
  یکی از چالش های مهم پیش روی برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی، وجود عدم قطعیت ها در مولفه های ورودی و خروجی است که به دلیل محدودیت های موجود در اندازه گیری و یا عدم دقت در انتخاب روش های مناسب است. این مهم منجر به نوسانات و تفاوت های چندبرابری در تخمین آب تجدیدپذیر و قابل برنامه ریزی می شود. در مطالعه حاضر، برای این موضوع، مطالعات مقایسه ای و تطبیقی بین سال های 1351 و 1398، در آبخوان محدوده مطالعاتی رفسنجان واقع در استان کرمان انجام شد. بررسی نقادانه رویکرد برآورد بیلان آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه با نگاهی بر خطاها و عدم قطعیت های موجود در قالب تحلیل های فنی از منظر نحوه برآورد، رویکرد و روش های برآورد بیلان، تحلیل های نهادی و ساختاری و تحلیل زیرساخت ها و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، ارایه گردید. راهکارهای مدنظر به جهت کاهش خطا و افزایش دقت مبتنی بر تجربیات در سطح ملی و بین المللی در دو سطح ارایه شد. در سطح اول، به کارگیری از فناوری ها و رویکردهای نوین مانند روش سنجش از دور و استفاده از داده های زمینی برای صحت سنجی آنها می تواند به افزایش دقت مولفه هایی مانند بارش، تبخیر و تعرق و تغذیه کمک کند که بررسی و امکانسنجی آن توصیه شده است. در سطح دوم، استفاده از مدل های ریاضی و همچنین توسعه سامانه های تصمیم یار به عنوان یک ابزار تلفیقی برای ارزیابی گزینه های مختلف تصمیم گیری با توجه به الزامات گوناگون پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی به مدیران در اتخاذ تصمیمات بهینه علمی و عملی می تواند کمک شایانی نماید.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، آبخوان رفسنجان، بیلان آب زیرزمینی، راهکارها
 • حامد کتابچی*، داود محمودزاده، احسان جلیلوند صفحات 1543-1556
  منابع آب زیرزمینی، مهم ترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز مصارف گوناگون در محدوده مطالعاتی رفسنجان است. برداشت بی رویه از این منابع منجر به افت مداوم سطح آب زیرزمینی در سه دهه اخیر شده است. امکان برداشت پایدار از این منابع در سالیان آینده مستلزم مدیریت صحیح برداشت آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی انجام شده در محدوده منطبق با آبخوان رفسنجان به مساحت 5/4236 کیلومترمربع، در سال های 1388 تا 1395، مقدار کاهش ذخیره آب زیرزمینی برابر 3/166 میلیون مترمکعب در سال برآورد گردیده که منجر به افت متوسط سالانه 58 سانتی متری آب زیرزمینی شده است. برآورد مکانی تبخیر و تعرق با بهره گیری از داده های سنجش از دور و روش بیلان انرژی ساده سازی شده SSEB در این مطالعه، امکان محاسبه مولفه تغذیه آب زیرزمینی را داده و این رویکرد از برآوردهای تقریبی این مولفه با استفاده از ضرایب توصیه شده برای نفوذ از بارش یا ضرایب آب برگشتی از مصارف مختلف جلوگیری می نماید. بر این اساس، در دوره زمانی مورد نظر، مقدار تبخیر و تعرق در حدود 581 میلیون مترمکعب برآورد شده که حدود 35 الی 40 درصد آن را تبخیر از بارش و مابقی را تبخیر و تعرق آبیاری (عمدتا از باغات پسته) تشکیل می دهد. در سال های مورد مطالعه، بطور متوسط 1157 هکتار از اراضی منطقه را باغات پسته تشکیل می دهد که حدود 3071 مترمکعب بر هکتار مصرف آب را داشته و تا حدودی گویای شرایط کم آبیاری و تنش آبی برای درخت پسته است. همچنین بررسی شرایط حاکم، گویای بحرانی بودن وضعیت آبخوان و لزوم توجه به مدیریت صحیح بهره برداری از آب های زیرزمینی را مشخص می کند.
  کلیدواژگان: آبخوان رفسنجان، سنجش از دور، تبخیر و تعرق، مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • سحر طاقدیس، محمدهادی فرپور*، مجید فکری، مجید محمودآبادی* صفحات 1557-1569

  طیف سنجی خاک به دلیل سرعت و دقت بالا، هزینه پایین و غیرمخرب بودن بر بسیاری از محدودیت های روش های سنتی تجزیه خاک غلبه کرده است. مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استفاده از اطلاعات طیفی خاک به منظور برآورد برخی از ویژگی های کلیدی خاک و مقایسه انواع روش های پیش پردازش طیفی در تعیین عملکرد مدل رگرسیون حداقل مربعات جزیی (PLSR) انجام گردید. بدین منظور 100 نمونه خاک سطحی از اراضی واقع در حدفاصل شهرستان های نی ریز تا استهبان در شرق استان فارس جمع آوری و مقادیر کربن آلی، قابلیت هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم معادل و گچ با استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی اندازه گیری گردید. سپس بازتاب طیفی نمونه های خاک در محدوده 2500-350 نانومتر ثبت و روش های مختلف پیش پردازش طیفی بر روی داده ها اعمال گردید. در ادامه، برآورد خصوصیات خاک با استفاده از روش PLSR انجام شد. نتایج حاکی از توانایی مطلوب روش PLSR در تخمین میزان گچ (2< RPD، 81/0 = R2، 87/3 = RMSE) و توانایی قابل قبول آن برای سایر ویژگی ها نظیر کربنات کلسیم معادل، کربن آلی و قابلیت هدایت الکتریکی خاک (2>RPD> 4/1) بود. همچنین، نتایج نشان داد که روش پیش پردازش مشتق اول به همراه فیلتر ساویتزکی و گلای، بهترین مدل سازی را برای کربن آلی، روش متغیر نرمال استاندارد (SNV) برای گچ و روش مشتق دوم به همراه فیلتر ساویتزکی و گلای برای قابلیت هدایت الکتریکی خاک ارایه کردند. از طرفی، برآورد کربنات کلسیم خاک با داده های بدون پیش پردازش، تخمین بهتری نسبت به استفاده از انواع روش های پیش پردازش ارایه داد. به طور کلی، نتایج نشان داد که محدوده طیف مریی برای برآورد کربن آلی و قابلیت هدایت الکتریکی و محدوده مادون قرمز نزدیک برای کربنات کلسیم معادل و گچ کارایی بهتری ارایه دادند.

  کلیدواژگان: باندهای جذبی، رفتار طیفی خاک، طیف سنجی مرئی-مادون قرمز، PLSR
 • سودابه نیکبخت، حمیده غفاری، سید محمدعلی زمردیان*، مرجان مجدی نسب صفحات 1571-1584

  فرسایش خاک یک پدیده مخرب است که باعث از بین رفتن خاک و همچنین خرابی و شکست سازه مرتبط می شود. بنابراین ارایه راهکارهای مقابله با این پدیده مخرب ضروری است. در این پژوهش از یک تکنیک نوین الهام گرفته زیستی، بر اساس رسوب کربنات کلسیم بر پایه استفاده از آنزیم آزاد در خاک  EICP استفاده شده است و میزان بهبود پارامترهای فرسایش پذیری خاک با استفاده از دستگاه تابع فرسایش مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنزیم اوره آز استفاده شده از مغز دانه هندوانه استخراج شد که میزان فعالیت آن U/mL 8/2  تخمین زده شد. به منظور فراهم آوردن شرایط محیطی مطلوب و تسریع در رسوب کربنات کلسیم در خاک از محلول سیمانی کننده حاوی 5/0، 75/0 و 1 مولار کلسیم کلراید و اوره به صورت یک بار تزریق و همچنین دو بار تزریق با فاصله زمانی 6 روز استفاده شد. عملکرد آنزیم اوره آز در بهبود خاک، به صورت یک بار تزریق و همچنین دو بار تزریق، تحت به کارگیری 10 استراتژی تزریق آنزیم و محلول سیمانی کننده به خاک ماسه سیلیسی مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره درمان 14 روز تحت دمای 50°c در دستگاه انکوباتور بود. نتایج نشانگر بهبود مقاومت خاک در برابر فرسایش می باشد به گونه ای که ضریب فرسایش پذیری خاک ماکزیمم 5/98%  کاهش و تنش برشی بحرانی ماکزیمم 6 برابر افزایش پیدا نمودند. نتایج تست SEM و XRD نشانگر توزیع مناسب رسوب کربنات کلسیم میان ذرات ماسه و تشکیل کانی کلسیت در خاک می باشد. همچنین نتایج تست تیتراسیون نشان داد که در حالت بهینه 7/18% کربنات کلسیم نسبت به نمونه شاهد در خاک رسوب نموده است.

  کلیدواژگان: فرسایش، آنزیم اوره آز، رسوب کربنات کلسیم، دستگاه تابع فرسایش، ضریب فرسایش پذیری
 • شروین فقیهی راد*، حمیدرضا حاجی آقامیر، فواد کیلانه ئی، حسین اردلان صفحات 1585-1597
  موضوع تخلیه جریان از مجاری در مخازن لایه بندی شده و اثرات متقابل آن درمحیط لایه بندی، یکی از مباحث مهم در هیدرولیک مجاری و دریچه ها می باشد. مدل سازی رفتار متفاوت الگوی جریان در هنگام تخلیه دبی جریان از مجرای تعبیه شده در بدنه سد با وجود لایه بندی در مخزن، هدف مهم این تحقیق می باشد. بهره مندی از مدل سازی عددی، این امکان را فراهم می سازد که به مدیریت بهینه در مخازن لایه بندی شده نزدیک شد. در این تحقیق، نخست توانمندی مدل ریاضی در یک سناریو مشابه با مدل آزمایشگاهی یک مجرای تخلیه مورد ارزیابی قرار گرفت. با مقایسه میان نتایج میان دو مدل، عملکرد مدل ریاضی قابل قبول تشخیص داده شد. بعد از ارزیابی مدل و تایید عملکرد آن، مدل سازی عددی با شش دبی انتخابی در مقیاس واقعی به منظور بررسی اندرکنش هیدرودینامیکی فرآیند تخلیه در مخزن لایه بندی شده انجام گردید. مطابق نتایج مدل به تفکیک مومنتم ایجاد شده در مخزن ناشی از میزان دبی تخلیه، سه حالت لایه ای پایدار، اختلاط ضعیف و اختلاط شدید مابین لایه ها مشاهده گردید. نتایج نشان داد که تا دبی به میزان 10 مترمکعب بر ثانیه، تنها تخلیه از لایه روبروی مجرا در مخزن صورت گرفته و به بیان دیگر اختلاطی میان لایه های مخزن شکل نمی گیرد (حالت لایه ای پایدار). این در حالی است که شروع ناپایداری و اختلاط لایه ها در دبی تخلیه 40 مترمکعب بر ثانیه وقوع یافت و با افزایش دبی تا 90 مترمکعب برثانیه شاهد وقوع اختلاط شدید مابین لایه ها بوده و به نوعی همه لایه ها با چگالی متفاوت در فرآیند تخلیه درگیر شدند. در این حالت به عبارتی جریان لایه بندی چگالی را حس نمی کند.
  کلیدواژگان: مدل سازی عددی، مخزن لایه بندی شده، دبی تخلیه، شوری
 • رسول دانشفراز*، رضا نوروزی، حمیدرضا عباس زاده صفحات 1599-1616
  سرریزهای تناسبی به دلیل تامین دقت مورد نیاز در برآورد میزان دبی از اهمیت بالایی در اندازه گیری جریان برخوردار هستند. در این مطالعه، با استفاده از نرم افزار FLOW-3D پارامترهای هیدرولیکی از جمله توزیع سرعت و بردارهای سرعت، توزیع فشار سیال در کانال و سرریز، عدد فرود، نمودار دبی-اشل و ضریب دبی سرریزهای دودکشی با زوایای (زاویه قسمت مثلثی سرریز با دیواره قایم) 37، 42، 2/47 و 53 در محدوده دبی 2 الی 9 لیتر بر ثانیه مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر مدل آشفتگی RNG در مقایسه با مدل های آشفتگی LES، k-ε و k-ω به علت مقادیر کم درصد خطای نسبی و خطای مطلق انتخاب شد. نتایج نشان داد که با افزایش زاویه، در بار آبی یکسان، میزان دبی و عدد فرود کاهش و با افزایش بار آبی بالای تاج سرریز، عدد فرود افزایش پیدا می کند. همچنین براساس نتایج حل عددی با کاهش زاویه، سرعت متوسط جریان در بالادست سرریز افزایش می یابد. در این مطالعه، براساس پارامترهای بی بعد رابطه چند جمله ای غیرخطی با تلفیق داده های تمامی سرریزهای مدل شده برای پیش بینی ضریب دبی به دست آمد. مقایسه نتایج آزمایشگاهی و حل عددی با رابطه پیشنهادی در تحقیق حاضر، حاکی از دقت بالای معادله ارایه شده می باشد.
  کلیدواژگان: سرریز دودکشی، بار آبی، عدد فرود، توزیع سرعت، ضریب دبی
 • نعمت الله زکوی، اکبر کریمی*، علی شینی دشتگل صفحات 1617-1627

  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی سبب به وجود آمدن حوادث غیرقابل پیش بینی مانند سیلاب و غرقاب شدن خاک می شود. آگاهی از تغییرات ویژگی های خاک در شرایط غرقابی می تواند به انتخاب روش های مناسب مدیریتی جهت کاهش پیامدهای منفی آن، کمک کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیلاب و ایجاد شرایط غرقابی در خاک بر ویژگی های شیمیایی و وضعیت عناصر غذایی خاک در مزرعه نیشکر واقع در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی بود. در این مطالعه تغییرات ویژگی های شیمیایی خاک (pH، قابلیت هدایت الکتریکی و کربن آلی) و وضعیت عناصر غذایی شامل نیتروژن کل، غلظت قابل دسترس فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روی و مس و نیز غلظت یون های محلول سدیم، کلسیم، منیزیم و بی کربنات خاک، قبل و بعد از سیلاب بررسی شد. آنالیز آماری و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون t انجام شد. نتایج نشان داد که سیلاب و شرایط غرقابی در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی متری، سبب افزایش EC (به ترتیب 15/1 و 56/0 دسی زیمنس بر متر) و کربن آلی خاک (5/13 و 3/9 درصد)، غلظت سدیم (6/16 و 7/8 درصد)، کلسیم (1/22 و 8/14 درصد)، منیزیم (9/49 و 8/42 درصد) و بی کربنات محلول خاک (3/38 و 9/68 درصد) و غلظت قابل دسترس فسفر (5/39 و 6/34 درصد)، پتاسیم (9/15 و 4/17 درصد)، آهن (8/34 و 2/26 درصد)، منگنز (0/32 و 6/21 درصد)، روی (3/21 و 9/11 درصد) و مس (7/11 و 6/14 درصد) در خاک شد، در حالی که سبب کاهش معنی دار pH خاک (به ترتیب60/0 و 53/0 واحد) شد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که سیلاب اگرچه سبب بهبود برخی ویژگی های خاک می شود، با این حال افزایش شوری خاک از جمله پیامدهای منفی سیلاب می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، شرایط غرقابی، فراهمی عناصر غذایی، قابلیت هدایت الکتریکی، یون های محلول
 • جلیل هلالی*، ابراهیم اسعدی اسکویی صفحات 1629-1644
  تبخیروتعرق مرجع به عنوان مولفه مهم در چرخه هیدرولوژی و تعیین نیاز آبی به حساب می آید. در این مطالعه تلاش شد تاثیرگذاری شاخص های پیوندازدور بزرگ مقیاس بر تبخیروتعرق مرجع ماهانه در گستره ایران مورد واکاوی قرار گیرد. به این منظور، تبخیروتعرق مرجع روزانه و سپس ماهانه با معادله PMF-56 در 123 ایستگاه همدید ایران در دوره 2019-1990 محاسبه شده و همبستگی آن با 37 شاخص پیوندازدور با تاخیرهای زمانی هم زمان تا 12 ماه با روش همبستگی پیرسون به دست آمد و فراوانی نوع همبستگی ها نیز محاسبه گردید. در نهایت ضریب همبستگی در پهنه ایران با روش کریجینگ در محیط نرم افزار ArcGIS 10.4 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد بیشترین همبستگی مثبت متعلق به شاخص های AMO، CO2، NTA، TNA و TSA و بیشترین همبستگی منفی متعلق به شاخص های MEI و SST3.4 در تاخیرهای زمانی مختلف است. بیشترین فراوانی همبستگی های معنادار با تبخیروتعرق متعلق به شاخص های CO2، AMO، NTA، TNA و WHWP است که به ترتیب 58، 35، 23، 23 و 21 درصد ایستگاه های مورد مطالعه را شامل می شوند. گسترده ترین پراکنش مکانی همبستگی های معنادار متعلق به غلظت دی اکسید کربن است که در همه تاخیرهای زمانی و همه ماه های مورد مطالعه به جر نوامبر و دسامبر به دست آمده است. نتایج این مطالعه نشان داد شاخص های پیوندازدور و غلظت دی اکسیدکربن می توانند در تاخیرهای زمانی صفر تا 12 ماهه همبستگی مناسب داشته باشند و به شرط استفاده از مدل های یادگیری ماشین مناسب در جهت پیش بینی مقدار تبخیروتعرق مرجع ماهانه مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ایران، تبخیروتعرق مرجع، شاخص های پیوندازدور، دی اکسیدکربن، همبستگی پیرسون
 • مرضیه قربانی، محمدحسین کیان مهر*، احسان سرلکی، رسول احراری، بهزاد آزادگان صفحات 1645-1660

  امروزه استفاده از مواد پوششی زیست تجزیه پذیر به دلیل بهبود تطابق آزادسازی مواد مغذی با نیاز غذایی گیاه و کاهش نگرانی های زیست محیطی به یک راه کار موثر برای تولید کودهای پلت با پایه زیستی تبدیل شده است. در این پژوهش، کمپوست سه پسماند زیستی شامل کود مرغی (40 درصد)، کود گاوی (30 درصد) و بقایای گیاهی (30 درصد) با رطوبت 40 درصد وزنی مخلوط و با دستگاه اکسترودر پیچی پلت شدند. اثر چهار ماده پوشش دهنده زیست تجزیه پذیر (هیومیک اسید، روغن کانولا، نشاسته ذرت و نانوسیلیس) و سه روش پوشش دهی (غوطه وری، پاششی و خلا) بر پنج صفت پایداری پلت کمپوست شامل زمان وارفتگی، جذب آب، جذب رطوبت و زاویه تماس قطره آب از طریق آزمایش چندعاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شدند. نتایج نشان داد که کود پلت کمپوست پوشش دهی شده به روش خلا-کانولا با زمان وارفتگی (1735 دقیقه)، جذب آب (6/57 درصد)، جذب رطوبت (3/4 درصد) و زاویه تماس (69 درجه) به عنوان نمونه برتر این پژوهش انتخاب شد. این روش پوشش دهی باعث افزایش36 برابری و کاهش 7/3، 7 و 6/1 برابری به ترتیب در زمان وارفتگی، جذب آب، جذب رطوبت و زاویه تماس نسبت به نمونه بدون پوشش دهی شد. نرخ آزادسازی نیتروژن در محیط آب برای پلت کمپوست پوشش دهی شده در زمان وارفتگی 25 درصد بود. همچنین، 75 درصد نیتروژن به مدت 55 روز در محیط خاک آزادسازی شد که نرخ آزادسازی را به مدت 45 روز نسبت به نمونه بدون پوشش دهی بهبود بخشید. از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کود پلت کمپوست پوشش دهی شده به روش خلا-کانولا با بهبود صفات پایداری، ماندگاری در آب و کاهش نرخ آزادسازی نیتروژن، می تواند عناصر غذایی را برای مدت زمان طولانی تری در اختیار گیاه قرار دهد.

  کلیدواژگان: پایداری، کود پلت کمپوست با پایه زیستی - کشاورزی، پوشش زیست تجزیه پذیر، نیتروژن کندرهش، پوشش دهی خلا
 • الهام صمدی کلخوران، محمدتقی آل ابراهیم*، حمیدرضا محمد دوست چمن آباد، جنز کارل استربیگ، اکبر قویدل صفحات 1661-1672

  کاربرد مداوم و گسترده علف کش ها، اثرات سویی بر موجودات غیر هدف از جمله کرم خاکی دارد. به منظور بررسی سمیت نسبی علف کش های متری بوزین، هالوسولفورون و فلومیوکسازین به صورت مجزا و اختلاط علف کش های متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین بر زیست توده کرم های خاکی، چندین آزمایش در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 انجام شد. زیست توده کرم های خاکی در غلظت های مختلف علف کش و دو زمان مختلف نمونه برداری (24 و 48 ساعت بعد از کاربرد علف کش) ارزیابی شد. مقادیرLC50  علف کش های مختلف در حالت خالص نشان داد که متری بوزین و هالوسولفورون بیشترین تاثیر را بر زیست توده کرم های خاکی در 24 و 48 ساعت بعد از کاربرد علف کش داشتند و فلومیوکسازین سمیت کمتری نسبت به متری بوزین و هالوسولفورون داشت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، نشان داد که بعد از نسبت های اختلاط (0:100) و (100:0) درصد، نسبت اختلاط (50:50) و (75:25) درصد به ترتیب در اختلاط های متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین بالاترین سمیت را بر زیست توده کرم های خاکی در 48 ساعت بعد از کاربرد علف کش داشتند. منحنی های هم اثر نشان داد که بر هم کنش نسبت های مختلف اختلاط علف کش های متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین، با استفاده از مدل افزایش غلظت، بصورت هم کاهی یا آنتاگونیستی بودند.

  کلیدواژگان: تاثیر هم کاهی، فلومیوکسازین، متری بوزین، هالوسولفورون
 • کلثوم حسنوند*، جمال محمدولی سامانی صفحات 1673-1684
  سدهای پاره سنگی لایه ای با چیدمان لایه های عمودی یا افقی نوعی از سدهای پاره سنگی ناهمگن هستند که برای کنترل سیلاب استفاده می شوند. در تحقیق حاضر یک مدل عددی دوبعدی، برای بررسی جریان عبوری از درون سد پاره سنگی دولایه تهیه شده است. پس از صحت سنجی مدل چهار حالت مختلف از سد دولایه با چیدمان های افقی و عمودی در نظر گرفته شد و با طرح چند سری آزمایش، دبی عبوری از هر سد ارزیابی شد. با انجام بررسی ها مشخص شد چیدمان افقی لایه ها که در آن لایه ریزتر در پایین قرار دارد نسبت به سایر حالت ها کمترین مقدار دبی عبوری را دارد. همچنین با انجام آنالیز حساسیت نسبت به قطر سنگدانه های هر لایه مشخص شد در سد با لایه های افقی هر یک سانتی متر تغییر در قطر سنگدانه های لایه پایینی، 96/9درصد تغییر در دبی را ایجاد می کند در حالیکه تغییر دبی ایجاد شده به ازای تغییر سنگدانه های لایه بالایی تنها 52/4 درصد بود. در چیدمان عمودی نیز به ازای هر یک سانتی متر تغییر در قطر سنگدانه های لایه ای که در سمت بالادست جریان است دبی عبوری 72/11 درصد تغییر می کند. این تغییر برای سنگدانه های لایه ای که در سمت پایین دست جریان است برابر با 04/12 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: سد پاره سنگی، سد ناهمگن، روش احجام محدود، سد دولایه
 • مهدی قنات رو، حسین محمدی منش*، اعظم السادات قرقچیان، حسین دشتی خویدکی، سید رضا فانی صفحات 1685-1696

  در این تحقیق، جذب سطحی آنیون سیانید از محلول های آبی بر روی نانوذرات اکسید روی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. این عوامل شاملpH  اولیه محلول، غلظت اولیه یون سیانید در محلول، مقدار جاذب، مدت زمان تماس و دما می باشند. شرایط بهینه جذب آنیون سیانید بر روی نانوجاذب اکسید روی عبارتند از: 6pH=، زمان تماس80 دقیقه، مقدار جاذب 07/0 گرم، دمای 15 درجه سلسیوس و غلظت اولیه 250 میلی گرم بر لیتر. تحت این شرایط بهینه، بیشترین درصد جذب آنیون سیانید بر روی نانوذرات اکسید روی 96 درصد به دست آمد. همچنین، نتایج نشان داد که برازش داده های تجربی با هم دمای لانگمویر نسبت به هم دماهای فروندلیچ و تمکین سازگاری بیشتری با فرایند جذب سطحی دارد و حداکثر ظرفیت جذب در این فرایند برابر با 85/24 میلی گرم بر گرم جاذب است. به علاوه، مطالعات سینتیکی نشان داد که جذب سطحی آنیون سیانید بر روی نانوجاذب اکسید روی، مرتبه دوم است.

  کلیدواژگان: آنیون سیانید، جذب سطحی، نانوجاذب، نانوذرات اکسید روی، هم دماهای جذب سطحی
 • سید حسین میرموسوی، کوهزاد رئیس پور، محمد کمانگر*، علیرضا کربلایی صفحات 1697-1708

  تهیه نقشه و تحلیل مکانی مزارع گندم در مسایل کلان اقتصادی و اجتماعی ازجمله مدیریت کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. نقشه های الگوی کشت تغییرپذیر هستند و تهیه آن با استفاده از داده های زمینی با مسایل زیادی همراه است. هدف از این تحقیق پیاده سازی روشی کاربردی برای استخراج مزارع گندم با استفاده از تغییرات شاخص پوشش گیاهی و تحلیل مکانی مزارع گندم در غرب ایران است. بررسی منحنی تغییرات شاخص پوشش گیاهی مزارع نمونه گندم نشان داد بیشترین مقدار بازتاب شاخص مزارع نمونه گندم در ماه های خرداد و اوایل تیرماه بوده و پس از برداشت محصول شاخص بازتاب به مقدار زیادی کاهش می یابد. در همین راستا داده های سنجنده سنتیل در سامانه Earth Engine پردازش و شاخص پوشش گیاهی 12 ماهه سال 1398 در قالب یک مجموعه داده از آن استخراج گردید. با معرفی نمونه های آموزشی به مجموعه داده ایجادشده به روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان [1]، کاربری زمین محدوده موردمطالعه در پنج کلاس به دست آمد. با اعمال فیلتر ارتفاعی و حذف مزارع مستخرج شده بالای سه هزار متر نقشه پراکندگی مزارع گندم را با 48 نمونه باقی مانده نمونه های زمینی صحت سنجی شد و صحت کلی 86/0 و ضریب کاپا 79/0 به دست آمد. نتایج نشان داد با توجه به اینکه در روش پیشنهادی اطلاعات داده های آموزشی بیشتری به الگوریتم داده شد، بنابراین موجب افزایش صحت کلی طبقه بندی می شود. الگوی مکانی مزارع گندم با تابع میانگین نزدیک ترین همسایه و آماره P_value<0.05 نشان دهنده خوشه ای بودن پراکندگی مزارع و تابع کاریپلی عدم تصادفی بودن پراکندگی مزارع گندم تا فاصله های 21 هزار متری را نشان داد. از نتایج این تحقیق و نقشه های خروجی های آن می توان در کسب اطلاعات برای برنامه ریزی های کشاورزی و همچنین تخصیص و توزیع مکانی منابع و امکانات استفاده نمود. 

  کلیدواژگان: کشاورزی، سنجنده Sentinel، ماشین بردار پشتیبان، خوشه بندی، غرب ایران
|
 • Panah Mohammadi *, MohammadReza Neyshaburi, Hossein Beyrami Pages 1437-1445

  The diffusion of gas in the soil, which is usually expressed in terms of its diffusion in the atmosphere (D_p⁄D_0 ), varies based on the characteristics of shape, size, pores distortion, ventilation porosity and soil moisture content (Ɵ), and its direct measurement is generally difficult and time consuming. In this study, while preparing soil samples from different texture classes, oxygen gas diffusion (D_p) was measured in various ventilation porosity (ɛ) and moisture (Ɵ) by non-sustainable methods. Then its changes with ɛ and Ɵ were investigated as a regression equation. The results showed that with increasing ɛ and decreasing the amount of soils Ɵ, D_p⁄D_0 increased and its maximum and minimum values were obtained in low and high humidity (Equal to saturation), respectively. The results of estimating models that presented in resource and obtained regression model in this study (Equation 11) were evaluated and compared using RMSE, GMER and GSDER criteria. The results showed that the estimated D_p⁄D_0 with equation 11 had maximum agreement with the measured data (RMSE = 0.022) and had a minimum overestimation or underestimation (GMER = 1.019), compared with other models that used in this research. Due to the high correlation of the obtained data from this regression equation with the measured data (GSDER = 1.251), the degree of accuracy of this equation is higher than the previous five models and it can be a suitable alternative for them, if it is validated with a wider range of soils.

  Keywords: Soil Texture, Oxygen diffusion in soil, Ventilation porosity, Soil moisture
 • Leila Kashi Zenouzi, Seyed Hasan Kaboli *, Kazem Khavazi, Mohamad Sohrabi, Mohammad Khosroshahi Pages 1447-1459

  Biological soil crusts play an important role to improve soil structure, aggregate formation and soil stability by increasing organic carbon. Aggregate stability determines its resistance to soil erosive agents. In this study, due to the severity of soil erosion of Sejzi plain of Isfahan province, the role of biological crusts as a soil erosion controller has been investigated in terms of stabilizing dry and wet aggregates. For this purpose, sampling was done from lichen dominated areas, both from the soil covered with biocrust also the soil without biological crusts. Soil physicochemical properties including pH, EC, Sodium Adsorption Ratio, bulk density, soil saturation percentage, soil texture, OC%, soil particles with d<0.84 mm, MWD and WESS indexes were measured. Classification of soil parameters affected by biocrust and without biocrust was performed by PCA method. After determining the role of biocrusts in increasing aggregate stability in the soil covered by biocrusts, in two cases (wet and dry), the effect of each soil parameters on increasing aggregate stability was investigated based on multivariate linear regression model using stepwise method. The results of stepwise modeling showed that the dry aggregate stability depends on five influential factors including pH, OC%, clay%, sand% and MWD, with R square value of 0.68. Also, the regression model for wet aggregate stability was established using three effective factors including pH, d<0.84mm and TNV%, and R square was estimated 0.667. Aggregate stability in both cases, dry and wet conditions, are affected by each other and it is depended on the amount of OC%.

  Keywords: Dry aggregate, sejzi, Soil Organic Carbon, Wet aggregate
 • Kimia Amirmoradi, Alireza Shokoohi * Pages 1461-1476

  Flood is one of the most important types of natural disasters that lead to serious damage, especially in Iran. Despite the high number of human casualties in Iran, this phenomenon has not been sufficiently studied. A review of the relevant research conducted so far shows that the number of relationships is low and at the same time their accuracy is questionable. In this study, the developed regional and global models have been evaluated to determine human casualties in the catchment area of Kan River located in Tehran. In this research, HEC-HMS has been used for hydrological simulation and HEC-RAS two-dimensional model has been used for flood simulation and estimation of parameters such as velocity, depth, and rate of flood rise in an unstable state. The spatial distribution of all parameters of both regional and global models according to the structure of the models was obtained in the GIS environment. Finally, the short-term risk of flood losses in the study basin was calculated using the results of the regional model. The regional model which was developed based on the hydraulic and morphological parameters of the basin and the global model which was designed for mortality due to dam failure were able to simulate historical events well, however, the regional model in all high-risk to low-risk areas has better results. The global model, which is a parametric model, was found to be acceptable for estimating model losses in the range of low-risk and predicting instantaneous flood mortality, by changing the average distribution parameter by twice the standard deviation. The use of both regional and global calibrated models is recommended in risk management and instantaneous floods crisis.

  Keywords: Kan Basin, flash Flood, Casualty, Regional casualty model, Global casualty model
 • Navid Parchami, Mohammad Hemmati *, Negin MIRMORSALI Pages 1477-1490
  Studying and recognizing the flow dynamics at the junction and downstream of the junction is essential in designing the stable geometry of prismatic canals and providing a suitable protection solution for river systems. According to field data, the existence of different junction angles and bed discordance between the main and tributary canals is one of the most common physical characteristics of the most natural junction. The present research aims to numerically investigate the effect of main canal cross-section shapes (rectangular and trapezoidal) and junction angles (45° and 90°) on flow dynamics at river junctions of the concordance and discordance bed level. The results showed at the concordance bed level and junction with a  angle, in both cross-section shapes, the flow separation zone is formed near the bed, with the difference that in a trapezoidal section, its dimension was bigger than the rectangular section. At the  angle of the concordance bed level, this zone did not appear in any sections; but for unequal bed level junction, the separation zone was formed only on the water surface and for the trapezoidal section. In addition, the flow separation zone was not formed at the  discordance junction near the bed, but at the water surface its dimension in trapezoidal shape was more than the rectangular. Besides, the backwater at the upstream of the junction in main canal decreased in trapezoidal shape and in  junction angle.
  Keywords: Open canals junction, Flow 3D, Flow pattern, Flow separation zone
 • Haniyeh Fatehi Falahati, Maryam Khalilirad *, Akbar Forghani, Mahmood Fazeli Sangani Pages 1491-1500
  Due to the importance of zinc in rice plant nutrition, the present study was conducted to determine the effect of waterlogging period on the amount of plant available zinc in acidic and alkaline soils separately based on a completely randomized design. Variation in distribution of different forms of zinc before and after waterlogging was also compared. Soils were submerged for a period of 90 days and then the parameters of Eh, pH and plant available zinc were measured at 0, 7, 15, 30, 45 and 90 days after waterlogging. Different forms of zinc were also determined using sequential extraction method. Generally, the amount of plant available zinc decreased in both acidic and alkaline soils during the waterlogging period. Submergence condition led to a significant decrease in soluble + exchangeable and organic forms of zinc, while at the end of the submergence period, the carbonate form of zinc significantly increased in alkaline soil. In both acidic and alkaline soils, no significant changes were observed in the form of zinc bound to manganese oxide, while the amount of zinc bound to amorphous and crystalline iron oxides increased and the amount of residual zinc significantly decreased. In general, the results showed that the concentration of zinc in waterlogged soils is mainly affected by the changes in various forms of iron. Furthermore, plant available forms of zinc decreased in waterlogged condition which can lead to zinc deficiency in rice plants. Hence, it is recommended that the amount of plant available zinc in soil should be managed via soil or foliare application of zinc fertilizers in a way that its decline during waterlogging period has less negative impact on plant yield.
  Keywords: Paddy soil, Plant available zinc, Reduction conditions, Sequential extraction
 • Ayoub Avizhgan, Hossein Asadi *, MohammadHosein Mohammadi, Manouchehr Gorji Pages 1501-1514

  Surface sealing is a special phenomenon in most arid and semi-arid regions with severe agricultural and environmental consequences that reduces the porosity of soil surface and infiltration, and increases runoff and soil erosion. The aim of this study was to evaluate formation of surface sealing and its effect on soil quality indices. In this study, 40 soil samples (0-10 cm) were collected from different land uses from eight provinces of Iran. The most important physical and chemical properties of the soil samples were measured. Also, surface sealing index (SI), and saturated hydraulic conductivity (Ks) and air permeability coefficient (Ka) were evaluated before and after rainfall application. The results showed with the exception of four forest soil samples with mean organic carbon of 5.5% and SI>1, all soil samples were prone to seal formation. Also, due to seal formation, both Ks and Ka were reduced in average by 58%, and in terms of soil quality, the scores of these two indicators were reduced by 57% and 66%, respectively. Evaluation of soil quality by integrated and Nemero quality indices showed that the soil quality score is overestimated for most of the soils when SI and its effect on Ks and Ka were not accounted in evaluation. This overestimation was less than 5% for the soil samples with stable aggregates, and more than 20% for the soils with weak aggregates.

  Keywords: Integrated Quality Index, Nemero quality index, Rainfall simulation, Air permeability coefficient, Saturated hydraulic conductivity
 • Fahime Razei, Alireza Shokoohi * Pages 1515-1525
  Examining and quantifying the degree of uncertainty in the prediction results of the models is the most important step before using the results of the models in water resources decisions making. In this research, the Markov chain technique was used to predict the hydrological status of the basin according to the amount of precipitation in the previous time step. The present study aims to determine the degree of uncertainty of prediction using the confidence interval of the probability of occurrence of events in different meteorological and hydrological conditions. To assess the uncertainty of the predictions by the 2D Markov chain transfer probability matrix, 20 periods with similar characteristics to historical conditions were simulated by the Monte Carlo method. To determine the uncertainty in estimating the hydroclimatology transfer matrix components, the nonparametric method of ratios for large samples and the exact method based on the sign test for the median of the predicted matrix components were used. The results of the long-term hydroclimatology matrix showed that the hydrological conditions tended to remain normal. The results of uncertainty analysis also indicated that the sign test, as a non-parametric method, in assessing the uncertainty of the Markov Chain acts better, and because the range of probabilities of transfer from different meteorological states to hydrological states is almost the same for all stations, the study basin is considered meteorologically and hydrologically homogeneous.
  Keywords: Uncertainty, Two-Dimensional Markov Chain, Monte Carlo simulation, Anzali wetland watershed
 • Davood Mahmoodzadeh, Hamed Ketabchi * Pages 1527-1542
  The existence of uncertainties in the input and output components is one of the major challenges in the water budget estimation due to the limitations in measurement or inaccuracies in the selection of appropriate methods. This leads to fluctuations and multiple differences in the estimation of renewable and programmable water. In this study, comparative and adaptive studies have been performed to identify sources of error and uncertainty on the aquifer of Rafsanjan study area in Kerman province, between 1972 and 2019. A critical review of the approach and method of the groundwater budget estimation was presented by looking at the existing errors and uncertainties. It is presented in the technical analysis form by the perspective of approach estimation and budget estimation methods, infrastructure analysis, institutional and structural analysis, and also, software and hardware facilities. Solutions were presented at two levels to reduce errors and increase accuracy based on national and international experiences. In the first level, the new technologies and approaches such as the remote sensing have been recommended for the estimation of precipitation, evapotranspiration, and recharge rate components. Also, the field data can be used to estimate the recharge rate component. In the second level, the mathematical models as well as the development of decision-making systems are recommended as a combined tool to evaluate different decision-making options according to different requirements. The results of this evaluation can be helped managers to make optimal scientific and practical decisions.
  Keywords: Groundwater Resources, Rafsanjan aquifer, Groundwater budget, solutions
 • Hamed Ketabchi *, Davood Mahmoodzadeh, Ehsan Jalilvand Pages 1543-1556
  Groundwater resources are the most important sources of water supply for various uses in the Rafsanjan study area. Over-exploitation of these resources has resulted in a continuous groundwater level depletion in the last three decades. The possibility of sustainable exploitation of these resources in the coming years requires appropriate groundwater use management. Based on the groundwater budget estimation for the Rafsanjan aquifer with​ an area of ​4236.5 km2 in the period from 2009 to 2016, the changes in groundwater storage are estimated to be -166.3 million cubic meters per year, which has led to a mean annual groundwater level depletion of 58 centimeters. Spatial estimation of evapotranspiration using the remote sensing data and simplified energy balance method of SSEB in this study, allows the calculation of groundwater recharge component while this approach stops the approximate estimates of this component by recommended coefficients for precipitation infiltration or return water from different uses. During this period, the value of evapotranspiration is estimated to be 581 million cubic meters, of which about 35 to 40 percent is evaporation from precipitation and the rest is evaporation and transpiration of irrigation (mainly from pistachio orchards). In the studied years, an average of 1157 hectares of land in the region is pistachio orchards, which has an average of 3071 cubic meters per hectare, water consumption, which indicates the conditions of low irrigation and water stress for pistachio orchards. Also, the assessments on the dominant conditions show that the condition of the aquifer is critical and indicates the need to attend to the appropriate management of groundwater use.
  Keywords: Rafsanjan aquifer, remote sensing, Evapotranspiration, Groundwater resources management
 • Sahar Taghdis, MohammadHady Farpoor *, Majid Fekri, Majid Mahmoodabadi Pages 1557-1569

  Soil spectroscopy has overcome many limitations of conventional soil analysis methods due to its rapid, accurate, cost-effective, and non-destructive nature. This study was aimed to investigate the capability of soil spectral data in estimating some key soil properties and comparing different spectral preprocessing methods in determining the performance of the partial least squares regression (PLSR) model. For this purpose, 100 soil surface samples were collected from the study area which was located between Neyriz and Estahban regions in the east of Fars Province. The samples were analyzed for organic carbon (OC), electrical conductivity (EC), calcium carbonate equivalent (CaCO3) and gypsum using standard laboratory methods. Then, the spectral reflectance of the soil samples was recorded in the range of 350-2500 nm and various spectral pre-processing methods were applied to the data. Afterwards, the soil properties were estimated using PLSR. The results indicated the desirable capability of PLSR method in estimating the amount of gypsum (RPD >2, R2 = 0.81, RMSE = 3.87) and its acceptable ability for OC, EC and CaCO3 (2< RPD < 1.4). Also, the best modeling systems for OC, gypsum and EC were obtained as the first derivative with Savitzky-Golay smoothing method (FD-SG), the standard normal variate method (SNV), and the second derivative with SG smoothing method (SD-SG), respectively. Besides, non-preprocessing data of soil CaCO3 provided better estimations than various pre-processing methods. Overall, the results revealed that the visible spectrum range provided the best performance for estimating of OC and EC, and the NIR range for CaCO3 and gypsum.

  Keywords: Absorption bands, Soil spectral behavior, VIS-NIR spectroscopy, PLSR
 • Sodabeh Nikbakhat, Hamideh Ghaffari, Seyed MohammadAli Zomorodian *, Marjan Majdinasab Pages 1571-1584

  Soil erosion is a destructive phenomenon that causes soil loss and the failure within structure built on it. Therefore, it is necessary to provide promising new approach to deal with it. In this paper, a new bio-inspired EICP technique has been used and the improvement of the erodibility parameters of silica sand has been evaluated using an erosion function apparatus device. Urease enzyme was extracted from watermelon seed kernel with an activity of 2.8 U/mL. In order to provide favorable environmental conditions and accelerate the deposition of calcium carbonate in the soil, a cementing solution containing 0.5, 0.75 and 1 M of calcium chloride and urea was used. Samples were treated with single and double injections (six days after the first injection) of enzyme and cementing solution with a treatment period of 14 days in an incubator at 50°C. The erodibility parameters of silica sand specimens treated with ten injection strategies were investigated. The best-performing treatment strategy produced a 98.55% reduction in erodibility and a six-fold increase in critical shear stress relative to untreated sand. These findings were confirmed by SEM, XRD and calcium carbonate titration tests. The results of titration test showed that in the best-performing treatment strategy, 18.7% of calcium carbonate was deposited in the soil compared to the control sample.

  Keywords: erosion, Urease enzyme, Calcium carbonate precipitate, Erosion function device, Erodibility coefficient
 • Shervin Faghihirad *, Hamidreza Hajiaghamir, Fouad Kilanehei, Hossein Ardalan Pages 1585-1597
  The problem of flow discharge from outlet in stratified reservoirs and its interactions in the stratification environment is one of the most important problems in hydraulics of gates and conduits. Investigation and modeling of different behavior of the flow pattern during discharge from the outlet despite stratified reservoir is an objective of this paper. The use of numerical modeling makes it possible to approach optimal management in stratified reservoirs. In this paper, firstly, the evaluation of the numerical model was carried out by the result of a laboratory outlet model in a similar manner. By comparing the results between the two models, the ability of the mathematical model was acceptable. After that, the numerical model was run with six selected flow rates in real scale to investigate the hydrodynamic interaction of the discharge process in the stratified reservoir. According to the numerical results, three modes containing stable, poor and heavy mixing among layers was occurred. The results showed up to discharge rate of 10 CMS (cubic meters per second), only the layer in front of the outlet is evacuated and no mixture is formed among other layers. However, the start of instability and mixing layers found in the discharge rate of 40 CMS and by increasing up to 90 CMS, the intensive mixing among layers was observed and all dense layers were involved in the discharge process. In this case, flow will not feel stratification.
  Keywords: numerical modelling, Stratified Reservoirs, Outlet Discharge, salinity
 • Rasoul Daneshfaraz *, Reza Norouzi, Hamidreza Abbaszadeh Pages 1599-1616
  Proportional weirs are of great importance in flow measurement due to providing the required accuracy in estimating the flow rate. In this study, the hydraulic parameters such as velocity distribution and velocity vectors, fluid pressure distribution in channel and weir, Froude number, stage-discharge diagram and discharge coefficient of chimney weirs with angles (The angle of triangular part of weir with the vertical wall) of 37˚, 42˚, 47.2˚ and 53˚ in the range of 2 to 9 liters per second was investigated using FLOW-3D software. In the present study, the RNG turbulence model was selected in comparison with the LES, k-ε and k-ω turbulence models due to low values ​​of relative error percentage and absolute error. The results showed that by increasing angle, at the same water head, the flow rate and Froude number decreases, and by increasing water head above the weir crest, the Froude number increases. Also, based on the results of numerical solution, by decreasing angle, the upstream mean velocity increases. In this study, based on dimensionless parameters, a nonlinear polynomial equation was obtained by combining the data of all modeled weirs to predict the discharge coefficient. Comparing the results of experimental and numerical solution with the presented equation indicates the high accuracy of the presented equation.
  Keywords: Chimney weir, water head, Froude number, Velocity distribution, discharge coefficient
 • Nematallah Zakavi, Akbar Karimi *, Ali Sheini Dashtegol Pages 1617-1627

  Global warming and climate changes cause unpredictable events such as flooding or soil waterlogging. Understanding of the changes in soil characteristics under waterlogging conditions could help to develop strategies against its negative effects. The objective of this study was to evaluate the effect of flooding and soil waterlogging conditions on chemical characteristics and nutrient status of the soil in sugarcane field located in the Hakim Farabi agro-industry company. In this study, the changes in soil chemical characteristics (pH, EC and organic carbon) and soil nutrient status including total nitrogen (N), available phosphorous (P), potassium (K), iron (Fe), manganese (Mn), zinc (Zn) and copper, as well as soluble ions such as sodium (Na+), calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+) and bicarbonate (HCO3-) in the soil were investigated before and after flooding. Statistical analysis and means comparison of data were done by the t test. The results indicated that flooding and waterlogging conditions led to increase in soil EC (1.15 and 0.56 dS m-1, respectively), SOC (13.5 and 9.3%), soluble concentration of Na+ (16.6 and 8.7%), Ca2+ (22.1 and 14.8%), Mg2+ (49.9 and 42.8%), HCO3- (38.3 and 68.9%) and available concentration of P (39.5 and 34.6%), K (15.9 and 17.4%), Fe (34.8 and 26.2%), Mn (32.0 and 21.6%), Zn (21.3 and 11.9%), and Cu (11.7 and 14.6%), in the soil. While they caused to decrease in soil pH (0.60 and 0.53 unit). Generally, the results of this study revealed that although flooding caused to improve some soil characteristics, it increased soil salinity as one of the negative impacts of flooding which need to be considered.

  Keywords: climate changes, Waterlogging conditions, Nutrient availability, Electrical conductivity, Soluble ions
 • Jalil Helali *, Ebrahim Asadi Oskouei Pages 1629-1644
  Reference evapotranspiration (ETo) is considered as an important component in the hydrological cycle and determination of water requirement. In this study, an attempt was made to investigate the effect of large-scale teleconnection indices (LSTIs) on estimation of monthly reference evapotranspiration (ETo) in Iran. For this purpose, daily and monthly ETo using Penman–Monteith FAO (PMF-56) equation was calculated in 123 synoptic stations of Iran for the period of 1990-2019 and its correlation with 37 LSTIs with lag time of 0 to 12 months was obtained using the Pearson correlation method and the Significant Correlation Frequencies (SCF) was also calculated. Finally, the correlation coefficient was performed in Iran using the Kriging method in the ArcGIS 10.4 software package. The results show that the highest positive correlation belongs to AMO, CO2, NTA, TNA, and TSA indices and the highest negative correlation belongs to MEI and SST3.4 indices in different lag times. The highest SCF with ETo belongs to AMO, CO2, NTA, TNA, and WHWP indices, which include 35, 58, 23, 23, and 21% of the studied stations, respectively. The widest spatial distribution of SCF belongs to the CO2 obtained in all lag times and all months studied until November and December. The results of this study showed that the LSTIs and CO2 could have a good correlation in lag times of 0 to 12 months and could be used for prediction of monthly ETo, if an appropriate machine learning model is used.
  Keywords: Iran, Reference Evapotranspiration, Large Scale Teleconnection Indices, CO2, Pearson correlation
 • Marzieh Ghorbani, MohammadHossein Kianmehr *, Ehsan Sarlaki, Rasoul Ahrari, Behzad Azadegan Pages 1645-1660

  Today, the use of biodegradable coatings has become an effective solution for pelletized agro-biowaste fertilizers due to the synchronizing of the nutrient release according to the plant requirements and reducing the environmental issues. In this study, three agro-biowaste compost including poultry manure (40%), cattle manure (30%), and agricultural biomass (30%) were mixed at the 40% moisture content, and then the pelletization process was carried out using the screw extruder. A factorial experiment in a completely randomized design with three replications was developed for assessing the effect of four biodegradable coating materials (humic acid, canola oil, corn starch, and nano-silica) and three coating methods (dip coating, spray coating, vacuum coating) on sustainability attributes of coated compost pellets such as pellet disintegration time, water absorption, humidity absorption, and water contact angle. The results showed that the canola oil – vacuum method applied for coated compost pellets with disintegration time (1735 min), water absorption (57.6%), humidity absorption (4.3%), and water contact angle (69°) was the best treatment. This coating method showed a 36-fold increase in disintegration time and a 3.7, 7, and 1.6-fold decrease in water absorption, humidity absorption, and water contact angle, respectively as compared with uncoated compost pellets. The nitrogen release rate of the coated compost pellets showed that the amount of total nitrogen at disintegration time was 25%. Also, 75% of nitrogen was released into the soil during 55 days, which confirmed experimental results and improved the nitrogen release rate by 45 days as compared with uncoated compost pellets. Overall, from the results of this study, it can be concluded that pelletized compost fertilizer which was coated by canola oil-vacuum method, shown a high resistance to water, enhanced sustainability and reduced nitrogen-release rate property as it could supply nutrient to the plant for a longer period.

  Keywords: sustainability, Pelletized agro-biowaste compost fertilizer, Biodegradable coating, Slow-release nitrogen, Vacuum coating
 • Elham Samadi Kalkhoran, MohammadTaghi Alebrahim *, HamidReza Mohammad Dust Chaman Abad, Jens Carl Streibig, Akbar Ghavidel Pages 1661-1672

  Frequent and widespread use of herbicides has adverse effects on nontarget species, such as earthworms. Several experiments were performed in Mohaghegh Ardabili University on 2019 to evaluate the relative toxicity of metribuzin, halosulfuron, flumioxazin individually and combination of metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin on Eisenia fetida. The earthworms biomass was investigated by different concentration of herbicides and sampling time (24 and 48h after treatment). LC50 values of individual herbicides demonstrated that metribuzin and halosulfuron had high effect on earthworms biomass at 24 and 48 h after treatment. Flumioxazin was less toxic than the metribuzin and halosulfuron. The results indicated that the (50:50) and (25:75)% mixture ratios of metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxain provided  higher toxicity than the other mixture ratios (100:0) and (0:100)%, respectively. Isobologram demonstrated metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin followed antagonistic effect meaning that the mixtures retracted the herbicides action in the earthworms relative to a Concentration Addition (CA) reference model.

  Keywords: Antagonistic effect, Flumioxain, metribuzin, Halosulfuron
 • Kolsoom Hasanvand *, Jsmsl Mohammad Vali Samani Pages 1673-1684
  Horizontal layered dams and vertical layered dams are two types of the heterogeneous rock fill dams which can are employed by many engineers for attenuation of peak discharge of flood hydrograph. In this study a two dimensional (2D) computer model has been developed to investigate the flow through two layered rock fill dams. After development of the computer model, its validation has been confirmed using experimental data. Then a series of experiments have been designed to evaluate the flow discharge through two layered rock fill dams. In these experiments, four cases of layered dam have been investigated. The results of this study indicate that in the horizontal two layered dams when the lower layer is made of the finer grained rocks, the flow discharge is less than the other arrangments. Also, in order to demonstrate the model sensitivity to grain size in each layer, a sensitivity analysis has been conducted. Also, the results indicate that in the horizontal tow layered dam for each centimeter change in the rock size of the lower layer, flow discharge changes 9.96 percent, while each centimeter change in the rock size of the top layer leads to only 4.52 percent change in the discharge. In the vertical two layered dam, for each centimeter change in the rock size of the upstream and downstream layers, the flow discharge changes 11.72 and 12.04 percent, respectively.
  Keywords: Rockfill dam, Heterogeneous dams, Finite Volume Method, Two layered dam
 • Mahdi Ghanatroo, Hossein Mohammadi Manesh *, Azamsadat Ghoroghchian, Hossein Dashti Khavidaki, Seyed Reza Fani Pages 1685-1696

  Adsorption of cyanide ion from aqueous solutions using zinc oxide nanoparticles and the affecting factors such as pH, concentration of cyanide ion, adsorbent dosage, contact time and temperature have been studied in this paper. The optimal conditions for adsorption of cyanide anion on nano zinc oxide were obtained at pH=6, contact time 80 min, adsorbent dosage 0.07g, temperature 15°C and initial concentration of 250 mg/l. Under these optimal conditions, the highest percentage of adsorption of cyanide was obtained to be 96%. Moreover, the results showed that experimental data is best fitted with Langmuir isotherm equation rather than Freundlich and Temkin isotherms. The maximum adsorption capacity obtained about 24.85 mg/g. In addition, kinetic studies showed that the adsorption of cyanide anion on nano-adsorbent zinc oxide complied well with second-order kinetics model.

  Keywords: Cyanide anion, Adsorption, Nano-adsorbent, Zinc oxide Nanoparticles, Adsorption isotherms
 • Hosin Mirmosavi, Kohzad Raispour, Mohammad Kamangar *, Alireza Karbalayy Pages 1697-1708

  Mapping and spatial analysis of wheat fields are very important in studying macroeconomic and social issues, including agricultural management. Highly variable crop pattern maps and its preparation using terrestrial data are associated with many problems. The purpose of this study is to implement a practical method for extracting wheat fields by using changes in vegetation index and spatial analysis of wheat fields in western of Iran. Investigation of the changes curve of vegetation index of wheat typic farms showed that the highest amount of reflection index of wheat farms is in June and early July and after harvest the reflectance index decreases extremely. In this regard, Sentile sensor data was processed in the Earth Engine system and the 12-month vegetation index of 1398 was extracted as a data set. By introducing training data to the data set created by the support vector machine classification method, the land use of the study area was obtained in five classes. By applying altitude filter and removing the extracted fields above 3,000 meters, the distribution map of wheat fields was verified with the remaining 48 ground data. The total accuracy and the kappa coefficient were obtained 0.86 and 0.79, respectively. Since in the proposed method, more training data are given to the algorithm, the overall accuracy of the classification is increased. The spatial pattern of wheat fields with the mean function of the nearest neighbor and P_value <0.05 indicating the cluster dispersion of the fields and the Caripley function indicating the non-random scattering of wheat fields up to distances of 21,000 meters. The results of this research and its output maps can be used to obtain information for agricultural planning as well as the allocation and spatial distribution of resources and facilities.

  Keywords: Agriculture, Sentinel sensor, Support vector machine, Clustering, West of Iran