فهرست مطالب

نشریه حقوق داوری
پیاپی 27 (شهریور 1400)

 • بهای روی جلد: 250,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 2
|
 • علی محمدزاده صفحه 7

  در ای تحقیق جایگاه شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین مفهوم شرط داوری ، مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی ، مفهوم اسقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و سپس دیدگاه بین الملل راجع به استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است .

  کلیدواژگان: داوری، شرط داوری، قراردادهای تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری
 • نیوشا خدابخشی صفحه 37

  ایین دادرسی کیفری مطابق ماده 1 آیین دادرسی کیفری عبارتست از مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. برای بیان مساله نیاز است ابتدا اهداف کلی آیین دادرسی کیفری را برشماریم.
   اولین هدف حفظ و صیانت از مصالح جامعه می باشد.همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایه امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوق جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آیین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تامین کند.هدف رعایت حقوق متهم و متضرر از جرممی باشد . کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند. همچنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آیین دادرسی کیفری رسالت تامین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،دیگر اهداف تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی می باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: آیین دادرسی کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی، حقوق افراد