فهرست مطالب

ادبیات پایداری - پیاپی 24 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 24 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منوچهر جوکار*، داوود پورمظفری، داودرضا کاظمی صفحات 1-29
  حماسه ها بنیانی پیشاتاریخی دارند و دوران آفرینش آنها به پایان رسیده؛ اما وجه حماسی و حماسی سرایی در پیوند با رخدادهای تاریخی و اجتماعی، بویژه جنگ ها ادامه دارد. جنگ های ایران با روس و عراق در دو قرن اخیر از جمله عظیم ترین رویدادهای سرنوشت ساز کشور بوده اند. شعر جنگ، شاخه ای مهم از ادبیات جنگ است که بارزترین و سودمندترین جلوه های خود را در پیوند با نوع ادبی حماسه و در کاربست وجه حماسی نشان می دهد. بررسی چگونگی پیوند با نوع ادبی حماسه و کاربست وجه حماسی در شعر دو جنگ مساله ی این تحقیق است.بررسی تطبیقی شیوه کاربست وجه حماسی در شعر هر دو جنگ و حماسی سرایی های شاعران آنها به شناخت بهتر و بیشتر این رخداد و درنتیجه به شناخت بهتر و بیشتر بخش مهمی از تاریخ پر فراز و نشیب دو قرن اخیر خواهد انجامید و از این جهت کاری ضروری است و گونه ای از مطالعه تاریخی شعر به حساب می آید.در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر ابزار اسنادی-کتابخانه ای، جنگ سروده های این دو رویداد مهم تاریخی (تمامی موجودی ادبی مکتوب از شعر جنگ های ایران و روس و بسیاری از شعرهای شاخص و مطرح شاعران جنگ ایران و عراق) را با هم تطبیق داده ایم تا تفاوت نگرش ها و گزینش ها و و شباهت ها و تفاوت های اندیشگانی، زبانی و ادبی شاعران هر دو جنگ در شیوه بکارگیری وجه حماسی آشکار شود.شاعران هردو جنگ از انگیزه های میهنی و دینی نیرومندی بهره برده اند و از متون حماسی گذشته بویژه شاهنامه سرمشق گرفته اند؛ اما شاعران جنگ ایران و روس اغلب به تکرار و تقلید از گذشتگان پرداخته و گاه خود، شاه و شاهزادگان را برتر از شاعران گذشته و قهرمانان ملی دانسته اند. مردم در شعر آنان جایی ندارند و تنها شکست ها به مردم نسبت داده می شود. تملق و اغراق های حماسی درباره شاه و دربار، جای تمجید از جانفشانی های سربازان را گرفته؛ در مقابل، شاعران جنگ ایران و عراق سبک آگاه اند و نگاهشان ژرفا و گستردگی فرامرزی دارد. آنها در شعر خود به تنوع گونه های ادبی درخدمت وجه حماسی توجه داشته و آرمانخواهانه به وحدت ملی و حتی اتحاد با دیگر ملت های ستمدیده می اندیشند؛ مردان و زنان در شعرشان حضوری پررنگ دارند و همچون رزمندگان تمجید و تکریم می شوند.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، وجه حماسی، جنگ های ایران و روس، جنگ ایران و عراق
 • عبدالله حسن زاده میرعلی، سعیده بیرجندی* صفحات 31-57
  شخصیت های تاریخی و اسطوره ای با هویت و تاریخ مستقلی که دارند، امکان مناسبی برای شاعر فراهم می کنند تا مفاهیم و معانی مورد نظرش را از طریق آنها به خواننده منتقل کند. از سویی خوانندگان نیز با درک مشابهت میان این شخصیت ها و مضامین وارد شده در شعر بهتر می توانند معنای مورد نظر شاعر را درک کنند. در واقع این شخصیت ها عمق بیشتری به کلام و معانی سخن شاعر می بخشند. بررسی این شخصیت ها نیز منجر به نقد و مطالعه دقیق تر متن می شود. پژوهش حاضر به بررسی مضامین جدید در دفتر شعر «عشق علیه السلام» علیرضا قزوه با مطالعه و بررسی شخصیت های میراثی در اشعار او می پردازد.هدف مقاله حاضر بررسی شیوه های مختلف مضمون آفرینی قزوه با استفاده از شگرد فراخوانی شخصیت در دفتر شعر «عشق علیه السلام» است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی (تحلیلی-توصیفی) است.در دفتر «عشق علیه السلام» 17 شخصیت حضور دارند که در سه دسته دینی، تاریخی و اسطوره ای قابل تقسیم هستند. شاعر به دو صورت با این شخصیت ها ارتباط برقرار کرده است؛ نخست: بیان میراث؛ یعنی به کارگیری آنها بدون دخل و تصرف در ابعاد شخصیتی یا ویژگی های آنها و دیگر بازآفرینی آنها. این شخصیت ها در اشعار قزوه، کاربردهایی دارند از جمله؛ توصیف، تصویرآفرینی، گسترش و بسط معنایی همراه با ایجاز، ترسیم حال شهدا و جانبازان، انتقاد از اوضاع کنونی مسلمانان و جهان اسلام و یادآوری مجد و شکوه گذشته مسلمانان.
  کلیدواژگان: علیرضا قزوه، فراخوانی شخصیت، مضمون سازی، ادبیات پایداری
 • منصوره رضایی، اسحاق طغیانی*، حسین آقاحسینی صفحات 59-83
  شعر آیینی یکی از گونه های شعری رایج در دوره دفاع مقدس است. شاعران متعهد این دوره در قالب های متنوع به توصیف وقایع دینی و مدح و مرثیه اهل بیت (ع) پرداخته اند. با بررسی ویژگی های سبکی این اشعار در سه سطح زبانی (موسیقایی، واژگانی)، ادبی و فکری می توان دریافت که شاعران دوره مذکور برای توصیف وقایع دینی کدام یک از قرایت های حماسی، عاطفی و عرفانی را انتخاب کرده اند.با بررسی ویژگی های سبکی، ضمن مرور اشعار مدایح و مراثی دینی این شاعران می توان به تاثیر دفاع مقدس در سروده های آیینی آنان نیز پی برد. این پژوهش موجب توجه بیشتر به سروده های دینی در شعر معاصر شده و بر ارتباط دوسویه شرایط جامعه و فضای ادبی کشور تاکید می کند.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و تحلیل محتوا انجام شده است. ابتدا شاعران آیینی برجسته دفاع مقدس شناسایی شده اند. سپس ویژگی های سبکی اشعارشان استخراج شده است و در پایان، این ویژگی ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. با بررسی ویژگی های زبانی اشعار آیینی این دوره می توان گفت که بسیاری از این اشعار در اوزان سنگین و فاخر سروده شده اند. همچنین شاعران برای افزایش استحکام لحن از تکرار واج های سخت، سایشی و انسدادی بهره گرفته اند. استفاده از واژگان کهن و مربوط به جنگ نیز به ارتقای بار حماسی کلام افزوده است. در حوزه ادبی نیز شاعران از آرایه هایی مانند تشبیه مرکب، اضافه تشبیهی و تشخیص بهره زیادی گرفته اند که موجب پویایی شعر و طمطراق سخن شده است. در زمینه فکری نیز شاهد نگاه افتخارآمیز و حماسی به مفهوم عاشورا و انتظار هستیم. بنابراین می توان دریافت که بسیاری از اشعار آیینی در دوره دفاع مقدس دارای لحن و سبک حماسی است و این مسئله نشان دهنده تاثیر جریان دفاع مقدس بر فکر  و کلام شاعران این دوره است.
  کلیدواژگان: شعر آیینی، دفاع مقدس، سبک شناسی، واژه، بلاغت
 • علی ششتمدی، علی تسنیمی*، مهیار علوی مقدم، آذین حسین زاده صفحات 85-110
  نظام آموزشی در کشور ما نظم محور است و ویژگی بارز آن، نظم دادن به مقوله های متنوع علمی، با تکیه بر عناصر موجود در آن ها است. بر این اساس، رویکرد نظم محور به درک بیشتر دانش آموز از فحوای دروس و علوم منتهی می شود. هدف ما در این جستار، بررسی دامنه ای خاص از فحوای کتاب های درسی دوره متوسطه، یعنی روایت های مرتبط با ادبیات پایداری است تا از این رهرو، به میزان تحقق اهداف آموزش وپرورش پی بریم. در این باره، ابزار اصلی تحقیق را روایت شناسی قرار دادیم و به سبب کثرت انگاره ها در این گستره، بر آن شدیم تا از رویکرد تودورف به مثابه محور اصلی کار بهره گیریم؛ چه او در یکی از پژوهش های به نام خویش به بررسی و آسیب شناسی فحوای کتب درسی ادبیات در نظام آموزشی فرانسه پرداخته و بدین حیث، تجربه او راهگشاست. نیز خواهیم دید که هرچند نویسندگان دو دوره کتاب های درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران، در دوره اول، توجه چندانی به روایت پایداری نداشتند و تنها در دوره دوم، این مقوله را مهم قلمداد کرده اند، بااین حال، متن های برگزیده در هر دو دوره، به حیث ساختار روایی، نکات قابل انتقاد فراوان دارند و گویا هدف مولفان کتاب های درسی از جای دادن متن های روایی در این کتاب ها، ایدیولوژیک گرایی است تا ارتقای سطح خوانش، نقد، توصیف متن و آشنایی با مفاهیم متن روایی. فقدان قاعده مندی، همچنین عدم تطابق با ملاک های علم روایت شناسی و چندپارگی در بیان مطالب باعث شده تا نمونه های عرضه شده تناسبی با اهداف دیسپلین محور در آموزش ادبیات پایداری نداشته باشند.
  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، روایت شناسی، تودورف، دوره متوسطه، کتاب درسی، دیسیپلین محور
 • نجمه طاهری ماه زمینی*، محمدصادق بصیری صفحات 111-136
  «شعر اعتراض» به عنوان یک نوع ادبی می کوشد تا نقطه های تاریک زندگی جامعه را به قصد اصلاح مطرح کند و به این منظور به بسیاری از سستی ها، بی عدالتی ها، نابسامانی ها، بی توجهی ها و.. می تازد. این مقاله سعی دارد مضامین اشعار اعتراض دوره معاصر تاریخ ایران که شامل عصر مشروطه، عصر پهلوی و دوره انقلاب اسلامی می شود، مورد بررسی قرار دهد.به طور کلی مضامین این اشعار را می توان به دو بخش مضامین مشترک و اختصاصی تقسیم نمود. مضامین مشترک، مسایلی است که در هر سه دوره یادشده، وجود دارند، مثل: اعتراض به تضاد طبقاتی، فقر، ریاکاری افراد خاین، دخالت بیگانگان و سرزنش خود و... بر اساس موقعیت سیاسی و اجتماعی هر دوره، برخی اعتراض ها به طور اختصاصی در یک دوره بیشتر مورد توجه بوده اند. از جمله اعتراض به نادانی مردم، اعتراض به خفقان و عدم آزادی اعتراض به فراموشی یاد و خاطره شهدا و.. . در همه این مضامین، شاعران با زبانی آمیخته به طنز سعی می کنند کسانی را که از راه راست منحرف شده اند، به راه صلاح بیاورند.این مقاله به صورت مطالعه موردی و کتابخانه ای انجام شده و مضامین اشعار اعتراض دوره معاصر تاریخ ایران که شامل عصر مشروطه، عصر پهلوی و دوره انقلاب اسلامی می شود، جمع آوری گردیده و به صورت توصیفی، تحلیل و بیان شده اند.در نهایت با بررسی این مضامین به این نتیجه می رسیم که هدف شعر اعتراض، حفظ ارزش ها، اصلاح نمودن جامعه و مبارزه با انواع مختلف بی عدالتی است و به نوعی امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
  کلیدواژگان: شعر اعتراض، دوره مشروطه، دوره پهلوی، ادبیات انقلاب اسلامی، بی عدالتی
 • غلامرضا کافی* صفحات 137-167

  بررسی مولفه های پایداری و رصد آن در آثار ادبی یکی از رایج ترین شیوه های تحقیق در ادبیات پایداری به حساب می آید. آنچه این همسانی را در تحقیقات و مقاله های پربسامد متفاوت می کند، اختلاف دیدگاه ها در عنوان بندی مولفه هاست که در اکثر مواقع ریشه در ذوق و سلیقه نویسندگان دارد. بنابراین، به نظر می رسد می توان با کاربست شیوه ای نظام مند، به هماهنگی و همسانی شایسته ای از منظر شکل و نمایه در پژوهش های ادبیات پایداری دست یافت.نظام مندی در جامعه علمی و دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیامد همین اهمیت است که جامعه علمی ادبی نیز به پژوهش های نظام مند و مبتنی بر نظریه های علمی ادبی رویکرد شایسته ای نشان داده است.مقاله حاضر به دلیل تشتت در عنوان بندی مولفه ها، بر آن است تا با «پیشنهاد رج بندی گروه -مولفه های ادبیات پایداری» شیوه ای هماهنگ، هم شکل و همگرا، با درنگ بر بنیان موضوعی مولفه ها و بسامد حضورشان در تحقیقات مختلف ارایه دهد.در این پیشنهاد 60 عنوان در 9 گروه - مولفه گرد آمده است و با توجه به این آمار می توان اطمینان حاصل کرد که همه آنچه از نظر پژوهندگان ادبیات پایداری عنوان مولفه دارد، فراهم آمده است. همچنین تاکید می شود ادعای فراوانی بررسی مولفه ها از میان موضوعات متنوع و گوناگون ادبیات پایداری بر حدس و گمان استوار نیست؛ بلکه رصد و برشماری 20 شماره از مجله ادبیات پایداری کرمان ما را به این نتیجه رسانده است؛ چراکه از میان 276 مقاله منتشرشده 64 مقاله آن (بیش از 23%) عنوان بررسی مولفه های پایداری دارند.این پیشنهاد با هدف یکسان سازی ساختاری تحقیق در مولفه ها توانسته است:یک (ازپراکندگی و تشتت در عنوان کلی بحث بکاهد.دو (پراکندگی و تشتت در عنوان برخی مولفه ها را اصلاح نماید.سه ( پژوهشگران را ا ز گردکردن مولفه های متعدد در یک عنوان پرهیز دهد.نمایه کلی مولفه ها، به عنوان یافته ی این مقاله به قرار زیر است:یک) مولفه های بر بنیان تبیین هویتسه) مولفه های بر بنیان سلحشوری و روحیه جنگاوریپنج) مولفه های بر بنیان نیک خواهی هفت) مولفه های بر بنیان آگاهی بخشینه) مولفه های بر بنیان آیین فتوت دو) مولفه های بر بنیان ستم ستیزی و طرد بیگانه چهار) مولفه های بر بنیان شکیبایی و آمادگی دفاعیشش) مولفه های بر بنیان بصیرت و بینشهشت) مولفه های بر بنیان اتفاق و وحدتاینک بر اساس آنچه هدف غایی این پیشنهاد بوده است، یعنی همانا ارایه و کاربست شیوه ای نظام مند در یکی از موضوعات پرکاربرد ادبیات پایداری به قصد ایجاد هماهنگی و همسانی در پژوهش های همسو روی داده است. این طرح با پیشنهاد 60 عنوان مختلف و در قالب 9 گروه مولفه، الگویی ارایه داده است که براساس آن می توان نزدیک به یک چهارم از پژوهش های در پیوند با ادبیات پایداری را به صورت دستگاهی یا نظریه مند دسته بندی، پایش و حتی ارزش گذاری کرد. پایش و پالایش ما در این تحقیق که بر اساس رصد مستقیم نزدیک به 600 عنوان مقاله بوده است، در نهایت به اولویت بندی گروه - مولفه ها و زیرعنوان ها انجامیده است؛ به بیان دیگر تقدم و تاخر درج گروه -مولفه ها و پس از آن، عنوان های هر زیرمجموعه دقیقا براساس فراوانی و بسامد آن ها صورت گرفته است؛ یعنی مثلا گروه «یک»، مولفه های بر بنیان تبیین هویت، بیشترین نمونه و رویکرد را در تحقیقات ادبیات پایداری داشته و گروه «نه»، مولفه های بر بنیان آیین فتوت، کمترین توجه را در پژوهش ها به خود جلب کرده است.

  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، مولفه های پایداری، رجبندی گروه مولفه ها
|
 • Manoochehr Joukar *, Davood Poormozaffari, Davoodreza Kazemi Pages 1-29
  Epics have a prehistoric basis, and the era of their creation is over. But, epic writing and epic aspect in connection with historical and social events, especially wars, continues. Iran's wars against Russia and Iraq in the last two centuries have been among the country's most decisive events. War poetry is an important branch of war literature that shows its most obvious and useful manifestations in connection with the literary type of epic and in the application of the epic aspect. Understanding and examining how to relate to the literary type of epic and the use of the epic aspect in the poetry of the two wars is the concern of this research.A comparative study of the use of the epic aspect in the poetry of both wars and the epics of their poets will lead to a better understanding of this event, and consequently, to a better and more important understanding of an important part of the tumultuous history of the last two centuries. For this reason, this study is deemed necessary and is considered as a kind of historical study of poetry.This article has an analytical and descriptive method and has used documentary and library tools. The researchers have adapted the poetry of the two wars in order to reveal the differences in the attitudes and choices and the similarities and differences in thought, language and literature of the poets of both wars in the way they use the epic aspect. in the studies, all the written literary inventory of the poetry of the Iran-Russia wars and many of the prominent poems of the poets of the Iran-Iraq war have been considered.Poets of both wars benefited from strong patriotic and religious motives. They have followed the epic texts of the past, especially Shahnameh. But, the poets of the Iran-Russia war have often repeated and imitated the past, and sometimes considered the king and princes superior to the poets of the past and national heroes. People have no place in their poetry and only failures are attributed to people. Epic flattery and exaggeration about the king and the court have replaced the praise of the soldiers' sacrifices. In contrast, the poets of the Iran-Iraq war are light-hearted and have a deep and transnational perspective. In their poetry, they have paid attention to the diversity of literary genres in the service of the epic aspect. They are idealistic and think of national unity and even unity with other oppressed nations. Women have a strong presence in their poetry and are praised and honored like warriors.
  Keywords: Persian Poetry, Epic aspect, Iran-Russia wars, Iran-Iraqi war
 • Abdollah Hassanzade Miali, Saeedeh Birjandi * Pages 31-57
  The use of historical and mythical characters in poetry that have an ancient background helps poets to convey their feelings and thoughts more easily to the reader. On the other hand, the reader can better understand the meaning by understanding the similarities between the historical characters used in the poem and the meaning desired by the poet. In this article, we intend to examine the new themes in the works of Alireza Ghazveh using the technique of calling characters.In this article, first, the heritage characters in Qazveh’s book are examined, then, the type of heritage, the poet's purpose, and the function of those heritage characters will be examined.Heritage characters have a significant presence in the poems of Alireza Qazveh. Ghazwa sometimes conveyed meaning by them, sometimes addressed them, and sometimes interfered with their characteristics. In general, there are 17 heritage characters in Eshqhe Alaihes-Salam by Qazveh. These characters can be divided into three categories: religious, historical and mythical. Meanwhile, the frequency of mythical characters was lower than that of religious and historical figures. The poet also communicates with these characters in two ways; first, the expression of heritage; i.e., using them without interfering with their personality dimensions or characteristics. Second, the recreation of them. These characters have some functions in Qazveh's poems. Describing, depicting, expanding the meaning along with brevity, depicting the condition of martyrs and veterans, criticizing the current situation of Muslims and the Islamic world and recalling the past glory of Muslims are among the functions of heritage characters in Alireza Qazveh's poetry.The results of this research could be effective in the new reading of Qazveh's works. It can also give a deeper understanding of his work.
  Keywords: Alireza Ghazveh, Character calling, Theme making, Resistance literature
 • Mansooreh Rezaei, Eshagh Toghyani *, Hossein Aghahosseini Pages 59-83
  Ritual poetry is one of the most common types of poetry in the period of Sacred Defense. Committed poets of this period have described the religious events and praise of the Ahl al-Bayt (AS) in various forms. By examining the stylistic features of these poems in three levels of language (musical, lexical), literary and intellectual, it can be seen that which of the epic, emotional, and mystical readings did the poets of the period choose in describing religious events?This study was conducted using library tools and content analysis. First, the prominent ritual poets of Sacred Defense were identified. Then, the stylistic characteristics of their poetry was extracted. Finally, these characteristics were analyzed.Examining the linguistic features of the ritual poems of this period, it can be said that many of these poems were composed in special meters. Poets have also used the repetition of harsh, abrasive and obstructive phonemes to increase the strength of the tone. The use of ancient and war-related words has also added to the epic connotation of the word. In the field of literature, poets have also made use of figures of speech, such as compound simile, metaphorical addition and recognition, which has caused the dynamism of poetry and eloquence. In the intellectual field, we also see a proud and epic look at the concept of Ashura and waiting. Thus, it can be seen that many ritual poems in the period of sacred defense have an epic tone and style. This issue shows the influence of Sacred Defense on the thoughts and words of the poets of this period.This research leads to more attention to religious poems in contemporary poetry, and emphasizes the two-way relationship between the conditions of society and the literary atmosphere of the country.
  Keywords: Ritual poetry, Sacred Defense, Stylistics, Epic, Ashura, Waiting
 • Ali Sheshtamadi, Ali Tasnimi *, Mehyar Alavi Moghaddam, Azine Sahafi Pages 85-110
  The curriculum in Iran is on discipline-based, the prominent property of which is organizing scientific fields based on their elements. This approach may lead students to better understand the content of lessons and science from textbooks. Our purpose in this article is analyzing specific domain of high school textbooks, i.e., narratives related with resistance literature, to evaluate how much education curriculum in Iran has achieved its purpose.In this respect, we have used narratology as the main tool for conducting this study and due to the multiplicity of approaches in this area, we decided to choose Todorov’s approach as the main basis of research conduction. As he, in one of his studies, has focused on the investigation and pathology of French high school literature textbooks, his experience is helpful for this study.We will see that however authors in the two periods of Iranian high school literature textbook had no special attention to resistance narratives in the first period and only in the second period did they consider it as important, the selected narratives from both periods have many points for criticism from the structural aspect, and it seems that the authors’ purpose of including these narratives in the textbooks  was ideological, not upgrading the reading level, critic, text description, and acquaintance with narrative text concepts. Also, the absence of regulation, lack of correspondence with narratology criteria, and fragmentation in expressing the content, has led to repugnance between narrative texts in textbooks and discipline purposes in education of resistance literature.
  Keywords: Resistance literature, Narratology, Todorov, Textbook, Discipline
 • Najme Taheri *, MOHAMMAD SADEGH BASIRI Pages 111-136
  ‘Protest Poetry’ as a literary type tries to present the dark spots of society in order to reform it, and for this purpose, it attacks many weaknesses, injustices, disorders, inattention and so on. This article tries to examine the themes of protest poems of the contemporary period of Iranian history, which include the constitutional era, the Pahlavi era and the period of the Islamic Revolution.This article has been conducted as a case study and library study, and the themes of protest poems of the contemporary period of Iranian history, which include the constitutional era, the Pahlavi era and the Islamic Revolution, have been collected and analyzed descriptively.In general, the themes of these poems can be divided into two categories, i.e., common and specific themes. Common themes are the issues that exist in all three mentioned periods, such as protest against class conflict, poverty, hypocrisy of traitors, foreign interference and self-blame, etc. Based on the political and social situation of each period, some protests have been given special attention in each period, including protesting against the ignorance of the people, protesting against suffocation and not being free, protesting against forgetting the memory of the martyrs, etc. In all these themes, poets with a language mixed with humor try to guide to the right path those who have deviated from it.Finally, by examining these themes, it was concluded that the purpose of protest poetry is to preserve values, reform society and fight against various types of injustice, and it is a kind of enjoining the good and forbidding the wrong.Protest poetry, Constitutional period, Literature, Side of the Islamic Revolution, Injustice.
  Keywords: Protest poetry, Constitutional period, literature, Side of the Islamic Revolution, Injustice
 • Gholamreza Kafi * Pages 137-167

  The investigation of resistance components and inspecting them in literary works is one of the most common ways of research in resistance literature. What makes this similarity in researches and highly frequent articles different is the differences in viewpoints in titling the components, that is often rooted in the author’s interest and taste. Therefore, it seems that we can achieve an appropriate covergence and harmony in terms of form and appearance in researches of resistance literature by coming up with a systematic method.systematicity is of paramount importance in the scientific and academic community. The fact that scientific-literary community has shown a noteworthy attitude towards researches that are systematic and based on scientific-literary theories is caused by previously said importance. This article is aimed at proving a harmonic, identical and unified method by a suggestion for categorizing groups and components of resistance literature based on thematic foundation of the components and their frequency in different researches, basically because of the variation in titling of components.60 titles were gathered in 9 group-components. Considering these statistics, we can be convinced that every single thing that is titled a component in resistance literature researcher’s view is collected. In addition, it is emphasized that the claim about the frequency of the components in various subjects of resistance literature is not based on guesses and doubts, but the investigation of 20 issues of Kerman’s Journal of Resistance Literature has led us to this result, since there are 64 articles titled ‘investigation of Resistance components’ out of 276 published articles (more than 23%).This study with the purpose of structural unitizing of research in components has achieved:I.    Reducing the variation and discrepancy in the general title for the topicII.    Correcting variation and difference in the title of some componentsIII.    Discouraging researchers from gathering multiple components in one title General list of components as the findings of this study are as follows:  1)    Components that are based on explanation of identity 2)    Components that are based on detestation of injustice and rejection of foreigners 3)    Components that are based on chivalry and warriorship4)    Components that are based on patience and defensive readiness5)    Components that are based on benevolence 6)    Components that are based on insight and intuition7)    Components that are based on informativeness8)    Components that are based on unity and donation9)    Components that are based on generosity traditionProviding and using a systematic method in one of the most frequent subjects of resistance literature, as the main purpose of this study, is achieved to bring convergence in similar researches. This study has suggested 60 different titles in 9 group-components that we can categorize, investigate and even evaluate nearly a quarter of researches of resistance literature systematically and theoretically. This investigation on nearly 600 articles, has finally resulted in prioritizing group-components and sub-titles. In other words, the order of listing the components and the sub-titles was based on their frequency and recurrence. For example, group one (components that are based on explanation of identity), has had the most examples and approaches in resistance literature researches, and group nine (components that are based on generosity tradition) has drawn the least attention to itself in research.

  Keywords: Resistance literature, Resistance components, Categorizing group-components