فهرست مطالب

پژوهش های حسابرسی حرفه ای - پیاپی 2 (بهار 1400)

نشریه پژوهش های حسابرسی حرفه ای
پیاپی 2 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کتایون برخوردار، امین ناظمی*، نویدرضا نمازی صفحات 5-33
  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش این واحد در مدیریت ریسک و کنترل های داخلی بانک کشاورزی است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و هم چنین، از دسته پژوهش های پیمایشی و توصیفی است. داده های مورد نیاز از 78 نفر از صاحب نظران بانکی در رده های مختلف سازمانی شامل حسابرسان داخلی و بازرسان، مدیران ارشد و کارشناسان مسیول بانک کشاورزی به وسیله پرسش نامه در سال 1398جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استقلال حسابرسی داخلی، صلاحیت حسابرسان داخلی، حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی، اندازه حسابرسی داخلی و ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر مثبت معناداری دارند. هم چنین اثربخش بودن حسابرسی داخلی باعث بهبود کنترل های داخلی بانک می شوند اما بر بهبود مدیریت ریسک بانک تاثیر معناداری ندارد. بر اساس نتایج پژوهش بهتر است ضمن مشارکت حسابرسان داخلی با مدیریت ریسک در فرایند ارزیابی ریسک، تنظیم برنامه حسابرسی داخلی با نگرش مبتنی بر ریسک برای شناسایی اولویت های فعالیت حسابرسان داخلی، زمینه اثربخشی موثرتر حسابرسی داخلی را در بانک کشاورزی فراهم نمود.
  کلیدواژگان: اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسان داخلی، ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، حمایت مدیریت، کنترل های داخلی
 • محمدحسین صفرزاده*، حسین رضایی نماور، مژگان حیدری صفحات 35-55
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و همچنین بررسی اثر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است.

  روش

  به منظور سنجش میزان کارایی عملکرد حسابرسی داخلی از تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون گردید.

  یافته‎ ها: 

  بر اساس یافته های پژوهش، تاخیر عادی گزارش حسابرسی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. همچنین در ارتباط با تاثیر اندازه واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه ی میان تاخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.

  نتیجه‎ گیری: 

  حسابرس داخلی می تواند بر تعدیل نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای روش های حسابرسی و کاهش حدود روش های مورد اجرای حسابرسی مستقل تقش تعیین کننده ای داشته باشد و همچنین، موجب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرس و کاهش ریسک سقوط سهام شود.

  کلیدواژگان: اثربخشی حسابرسی داخلی، عملکرد حسابرسی داخلی، تاخیر عادی گزارش حسابرس، ریسک سقوط آتی قیمت سهام
 • آیدا گلپایگانی، احسان رحمانی نیا*، زهرا پورزمانی صفحات 57-85
  لزوم توجه به اخلاق در حرفه حسابداری و حسابرسی امری حیاتی برای جامعه است؛ به طوری که رعایت رفتار و معیارهای اخلاقی می تواند به عنوان هسته علت وجودی حرفه باشد و درصورتی که به ویژگی های شخصیتی مرتبط بااخلاق توجه نشود، حرفه با شکست اخلاقی و نهایتا عواقب اقتصادی قابل توجهی مواجه می گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و رفتاری بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابداران حرفه ای است. در این پژوهش از 226 حسابرس ارشد (داخلی و مستقل) و مدیر ارشد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونه گیری هدفمند پرسشنامه اخذ شد و اطلاعات حاصل از آن با استفاده از رگرسیون مقطعی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که از ویژگی های شخصیتی وضعیت اقتصادی، آموزش وپرورش، آرمان گرایی اخلاقی تاثیر مثبت و معنادار و نسبیت گرایی اخلاقی تاثیر منفی و معناداری بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی دارند. لذا، فرضیه اصلی اول پژوهش مبنی بر تاثیر ویژگی های شخصیتی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تایید شد. همچنین، نتایج بررسی فرضیه اصلی دوم حاکی از آن بود ویژگی های رفتاری نیز بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تاثیر مثبت معناداری دارند و فرضیه دوم نیز تایید شد. در نهایت، مشخص شد از ویژگی های جمعیت شناختی وضعیت اقتصادی، آموزش وپرورش و سن بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تاثیر مثبت و معنادار و جنسیت بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تاثیر منفی و معنادار دارد. نتایج این پژوهش می تواند، به توسعه و بسط مبانی نظری در حوزه رفتار اخلاقی در حسابداران و افزایش سطح آگاهی و توسعه اخلاقی آن ها کمک کند.
  کلیدواژگان: ویژگی شخصیتی، ویژگی رفتاری، حسابداران حرفه ای
 • تورج بهرامی*، جمال بحری ثالث، سعید جبارزاده کنگرلوئی، محسن حق ویردی زاده صفحات 87-108

  موضوع و هدف مقاله: انتظارات در محیط کار صاحب کاران، موجب ایجاد فشار و استرس در کار حسابرسی می گردد و به نظر می رسد استقلال حسابرس را تحت تاثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان صورت گرفته است.روش پژوهش: با استفاده از پرسشنامه داده های موردنظر جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل جامعه حسابداران رسمی و کارمندان موسسات حسابرسی در سطح شهر ارومیه به تعداد 175 نفر تعیین و به روش تصادفی نمونه گیری انتخاب برای توصیف داده ها و مشاهدات از شیوه های توصیف آماری و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختار بهره گیری شد.یافته های پژوهش: نتایج پژوهش دلالت بر تاثیر منفی پنج عامل مهم استرس بر استقلال ظاهری و باطنی حسابرسان دارد.نتیجه گیری: تخصص و تجربه حسابرسان باعث تاثیر بر رابطه بین استرس و استقلال باطنی می شوند و بر رابطه بین استرس و استقلال ظاهری تاثیری ندارند.واژه های کلیدی: حسابرس، استرس حسابرس، استقلال حسابرس، استقلال ظاهری، استقلال باطنی

  کلیدواژگان: حسابرس، استرس حسابرس، استقلال حسابرس، استقلال ظاهری، استقلال باطنی
 • فاطمه دادبه*، زینب پرتوی فر صفحات 109-135

  یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. از این رو، گزارش های حسابرسی و افشاییات آن ها نقش مهمی در پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکت ها ایفا می نمایند. ارزیابی اثربخشی گزارش های حسابرسی در شناسایی شرکت های ورشکسته و مقایسه ی آن با توان پیش بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می تواند مفید باشد. در این پژوهش به بررسی اثر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1398 پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، افشاییات گزارش حسابرس متغیرمستقل و شکست کسب و کار متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد محتوای افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تاثیر گذار است؛ به علاوه فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشاییات گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تاثیرمی گذارند.

  کلیدواژگان: افشائیات گزارش حسابرس، شکست کسب و کارها، فاکتورهای داخلی و خارجی
 • رویا دارابی*، بهرام پسندیده پارسا، محمدرضا حاجی رضا صفحات 137-161
  باتوجه به سودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی، ساختار مالکیت ذی نفعان
 • وحید بخردی نسب* صفحات 163-193
  نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که موسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پایین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از موسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سوال می برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: فشار بر حسابرس، انحرافات گزارشگری مالی، نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی، رگرسیون لجستیک
|
 • Katayoun Barkhordar, Amin Nazemi *, Navid Reza Namazi Pages 5-33
  The purpose of this study is investigating factors that influencing the internal auditing effectiveness and then evaluating the role of this department in risk management and internal controls of Keshavarzi bank. This research is applied and a descriptive. Required data were collected from 78 bank experts in different organizational categories including internal auditors and inspectors, senior managers and experts in charge of Keshavarzi bank by questionnaire in 2019. The research hypotheses were analyzed by using SPSS software and the statistical method of Smart PLS software with structural equation modeling. The results showed that the factors of internal auditing independence, internal auditor's competence, management support of internal audit, internal auditing size and the relationship of internal and independent auditors had a significant positive effect on the effectiveness of internal auditing. Also, the effectiveness of internal auditing improves the bank's internal controls but does not have a significant impact on improving bank risk management. Based on the results of this study, it is better to involve internal auditors with risk management in the risk assessment process, setting up an internal auditing program with a risk-based approach to identify the priorities of the internal auditors' activity, to providing a more effective internal audit in Keshavarzi bank.
  Keywords: Internal Audit Effectiveness, Internal Auditors Independence, Relationship between Internal, Independent Auditors, Management Support, Internal Controls
 • MohammadHossein Safarzadeh *, Hossein Rezaei Namavar, Mozhgan Heidari Pages 35-55
  Objective

  This study aimed to investigate the relationship between audit report delay and future stock price crash risk. It also aimed to investigate the effect of internal audit performance on the relationship between audit report delay and future stock price crash risk.

  Methodology

  In order to measure the Internal Auditor Performance, the number of employees of the internal audit unit and the age of the internal audit unit was used. In this regard, data of 167 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2015 to 2020 were collected from Rahavard Novin, their financial statements, and the official website of the Tehran Stock Exchange and then analyzed using the multivariate regression.

  Findings

  The results showed that the audit report delay had a significant positive effect on the future stock price crash risk. A significant negative relationship was also observed between the effect of the size of the internal audit unit and the age of the internal audit unit on the relationship between the audit report delay and the future stock price crash risk.

  Conclusion

  An internal auditor can have a decisive role in adjusting the type, nature, and scheduling of the audit procedures and reducing the limitations of the independent audit procedures, and also improving reporting timeliness and reducing the stock crash risk.

  Keywords: Abnormal Audit Report Lag, Future Stock Price Crash Risk, Internal Auditor Performance
 • Ayda Golpaygani, Ehsan Rahmaninia *, Zahra Pourzamani Pages 57-85
  The need to pay attention to ethics in the accounting profession is vital for society; So the observance of behavior and ethical standards can be the core of the existence of the profession and if the personality traits related to ethics are not considered, the profession faces ethical failure and, ultimately, significant economic consequences. the purpose of this study is to investigate the effect of personality traits on the ethical decision-making of professional accountants. In this study, a questionnaire was obtained from 226 senior auditors and senior financial managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange by purposive sampling method. Findings showed that the personality traits of economic status, education, ethical idealism have a positive and significant effect on the ethical decision-making process and ethical relativism has a negative and significant effect on the ethical decision-making process. Therefore, the first main hypothesis of the study on the effect of personality traits on the ethical decision-making was confirmed. Behavioral characteristics of "the result of an immoral decision" and "social consensus for an immoral decision" also a significant positive effect on the ethical decision-making process. Finally, it was found that the demographic characteristics of economic status, education and age have a positive and significant effect on the ethical decision-making process and gender has a negative and significant effect on the ethical decision-making process. The results of this study can help to develop theoretical foundations in the field of ethical behavior in accountants and increase their level of awareness and ethical development.
  Keywords: personality traits, Behavioral Traits, Professional Accountants
 • Toraj Bahrami *, Jamal Bahri Sales, Saeed Jabbarzadeh Kangar Louie, Mohsen Haghvardi Zadeh Pages 87-108

  Subject and aim of the study: 

  The expectations at clients' workplace poses pressure and stress on auditing process. Furthermore, it seems that the mentioned stress affects the audits' professional independence. The present study purports to investigate the effect of stress on the audits' professional independence.

  Methodology

  We used questionnaire to collect our data. The population included the society of certified audits and the employees of the auditing companies in Uromieh city. 175 people were randomly selected. Data description methods were used to describe the data and observations. In order to test the study hypotheses, two methods of factor analysis and structure equations were employed.

  Findings

  Our findings show that five important factors of stress have negative effect on the audits' independence in appearance and independence of mind.

  Conclusion

  The expertise and experience of the audits affects the relationship between the stress and independence of mind, but it does not mediate the stress and independence in appearance

  Keywords: Audit, audit stress, audit independence, independence in appearance, independence of mind
 • Fatemeh Dadbeh *, Zeinab Partovifar Pages 109-135

  One of the ways that can be to achieve better utilization of investment opportunities and better allocation of resources is financial distress prediction. Therefore, audit reports and its disclosures play an important role in corporate financial distress and bankruptcy prediction. Assessing the effectiveness of audit report disclosures in identifying bankrupt companies and comparing them with bankruptcy prediction ability can be useful. In this study, the effect of auditor's report disclosures on the failure of businesses in the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) from year 1393 to 1398 has been investigated. To examine this issue, the effect of auditor's report disclosures as the independent variable and failure of business as the dependent variable is considered. Although in this study, the results show that the auditor's report disclosures content has a significant impact on business failure. Furthermore, internal and external factors related to audit report disclosure is also, affected on business failure.

  Keywords: Auditor report disclosures, business failures, Internal, external factors
 • Roya Darabi *, Bahram Pasandideh Parsa, Mohammadreza Hajireza Pages 137-161
  Given the usefulness of the quality of financial reporting in making informed decisions by users (stakeholders) about investing in businesses, Audit fees, maintaining auditor independence, and increasing audit quality can reduce unreasonable management reporting decisions regarding profit quality and ultimately increase the quality of the business's financial reporting, on the other hand, it can cause economic dependence between the auditor and the client and provide for fundamental doubts about the auditor's independence and the decline in audit quality and change in audit fees.This will reduce public confidence (stakeholders) in the quality of financial reporting.Therefore, the purpose of this study is to explain the relationship between audit quality, auditor independence and audit fees with the quality of financial reporting in insurance companies.The method of the present study was correlational in nature and content and hypothesis testing based on multivariate regression was used and in terms of the type of purpose, it has been part of applied research and the research has been done in the framework of inductive reasoning. Its statistical population includes all insurance companies in Iran In order to achieve the research goal, the period between 2014 to 2020, has been selected as a sample.The results of the test of research hypotheses indicate a significant and direct (positive) relationship between audit quality, auditor independence and audit fees with the quality of financial reporting in insurance companies in Iran.
  Keywords: Audit quality, Auditor Independence, Audit Fee, Financial reporting quality, Stakeholder ownership structure
 • Vahid Bekhradi Nasab * Pages 163-193
  Audit fee pressure theory states that private auditing firms, members of the community of certified accountants, do not spend sufficient time to detect significant misstatements in the financial statements of an accountant due to low fees. This theory predicts that the quality of an organization's audit that does not face low audit fees will be higher than that of private members of the CAA. However, the state auditor and auditor theory holds that there is substantial doubt about the auditor's independence when the auditor and auditor are both public. This theory calls into question the independence of the audit organization. Therefore, the present study proposes, based on two contradictory theories, the formulation of an unbiased hypothesis regarding the difference in audit quality and The purpose of this study was to examine the role of downward pressure on audit in Financial Reporting Misstatement. The statistical population of this research is all companies Listed in Tehran Stock Exchange from 2012 to 2019. The sample is based on the systematic elimination method of 92 companies. The research method is based on multivariate regression and Data panel. Also, the research data was collected using the Proceedings of the Journal. Evidence of research suggests that with lower pressures on audit fees, the lower quality of audit services will also increase.
  Keywords: audit pressure, misstatement, audit fee pressure theory, auditor theory, government auditor theory, Logistics