فهرست مطالب

آموزش و توسعه منابع انسانی - پیاپی 29 (تابستان 1400)
 • پیاپی 29 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدقاسم عاقل، حمدالله منظری توکلی *، مسعود پورکیانی، سعید صیادی صفحات 1-30

  هدف پژوهش حاضرارایه الگوی راهبردی جانشین‌پروری با تاکید بر یادگیری سازمانی در دانشگاه‌های کشور بوده که مورد مطالعه آن دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی می‌باشد. این تحقیق به روش طرح تحقیق آمیخته - اکتشافی انجام شده که طبق آن ابتدا روش کیفی به‌کار گرفته شده و سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده روش کمی مورد استفاده قرار گرفته شده است. در این تحقیق براساس یک رویکرد کیفی با روش دلفی و مصاحبه برای جانشین‌پروری و یادگیری سازمانی ابتدا لگوبندی و مدل مفهومی اولیه تشکیل شده و سپس با استفاده از اطلاعات میدانی و پیمایشی مدل طراحی شده حاصل از تکنیک دلفی برای ارزیابی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها از طریق مصاحبه با 25 نفر از خبرگان علمی که دارای آثار علمی و دانشگاهی بوده‌اند گردآوری شده است. ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با خبرگان دانشگاه است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که مدل مفهومی پژوهش حاکی از آن است که پدیده اصلی جانشین‌پروری تحت تاثیر هفت متغیر قرار دارد که در طراحی پرسشنامه و سنجش الگو این عوامل مورد توجه قرار گرفت. همچنین نتایج این پژوهش در خصوص الگوی جانشین‌پروری مدیران، ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر جانشین‌پروری را تایید و اهمیت هر یک را مشخص کرد که عبارتند از: الف) نظام آموزش؛ ب) ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد؛ پ) خط مشی و راهبرد؛ ت) شناسایی استعدادها وتشکیل خزانه استعداد؛ ث) تعهد به اجرای جانشین‌پروری؛ ج)شناسایی پست‌های کلیدی و چ) منابع‌انسانی. 

  کلیدواژگان: مدیریت جانشین پروری، یادگیری سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه ریزی نیروی انسانی
 • حامد دهقانان*، مهیا محمدی صفحات 31-51

  هدف این مقاله مطالعه و بررسی ادبیات موجود در حوزه توسعه منابع انسانی انتقادی می باشد که منجر به ایجاد چارچوبی شامل مفاهیم، نظریات و تیوری های مربوط به این حوزه شود. به این منظور، این پژوهش مبتنی بر روش مرور نظام مند یا سیستماتیک بر روی تحقیقات موجود در این حوزه نگاشته شده است. ابتدا تعداد انبوهی از مقالات با عنوان Human Resource Development (HRD) از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر نظیر SAGE، Emerald insight، Google Scholar، ScienceDirect انتخاب و سپس از میان آنها مقالات دارای کلید واژه Critical یا perspectives انتخاب و مابقی کنار گذاشته شدند. پس از مطالعه مقالات باقیمانده، 6 مقاله دارای ادبیات غنی تر جهت بررسی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که رویکرد توسعه منابع انسانی انتقادی به این معناست که فعالیت های مربوط به یادگیری و توسعه با آگاهی کافی از روابط قدرت، عواطف و سیاست سازمانی در قالب مفهوم یادگیری انتقادی دنبال شود. همچنین تیوری های مربوط به این رویکرد شامل تیوری های خود و کار، یادگیری در کار و احساسی می باشند. در انتها جهت اجرای توسعه منابع انسانی انتقادی بایستی زمینه های سازمانی، ذینفعان، روش ها و فرآیندها در هر یک از چهار حوزه درگیر در توسعه منابع انسانی انتقادی شامل ایجاد رابطه، یادگیری، تغییر و سازماندهی مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، مفهوم، نظریات، مرور نظام مند
 • حاجت حاجی زاده، فواد مکوندی *، قنبر امیرنژاد صفحات 52-77

  سازمان‌های معاصر در محیطی فعالیت می‌کنند که به‌طور فزاینده‌ای پیچیده و متغیر است. به همین جهت خواستار یک نگرش جدید در مدیریت و رهبری برای برآورده ساختن نیاز کارکنان و سازمان به پیشرفت و توسعه در محیط بسیار پویای امروزی هستند. مربیگری مدیران به‌عنوان یک راهبرد برای توسعه منابع انسانی تعریف شده است و یک فرایند پویاست که باعث بهبود عملکرد کار می‌شود. هدف این تحقیق طراحی الگوی مربی‌گری مدیران عملیاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در راستای انگیزش نیروی انسانی بوده است. جامعه آماری تحقیق را 18 نفر از خبرگان مدیران عالی و مدیران منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، هییت‌علمی یا مدرس دانشگاه تشکیل داده است. در این تحقیق کیفی، از استراتژی داده بنیاد و نمونه‌گیری به روش اشباع استفاده شده است. با استفاده از نرم‌افزار maxqda به کدگذاری مصاحبه‌ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد از میان 805 مفهوم استخراج شده، 145 کد اولیه در قالب 23 مقوله شامل ارتباطات، استراتژی و اهداف سازمان، الزامات قانونی، انگیزش نیروی انسانی، آموزش سازمانی، توانمندسازی، کار گروهی، جانشین پروری، چابکی سازمان، رضایت شغلی، ساختار سازمانی، عملکرد مدیریت منابع انسانی، فرهنگ‌سازمانی، مدیریت مشارکتی، مدیریت استعداد، مدیریت دانش، مربیگری، مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران، نظام جبران خدمات، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های کارکنان، ویژگی سازمانی و یادگیری شناسایی شده است.

 • معصومه جعفری، مژگان امیریان زاده*، رضا زارعی، مسلم صالحی صفحات 78-97

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی سلامت سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش استان فارس انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را صاحب نظران و مدیران سازمان آموزش و پرورش استان فارس تشکیل می دهند. جهت مصاحبه با صاحبنظران در حوزه دانشگاه فرهنگیان از روش نمونه گیری هدفمند(موارد مطلوب) استفاده شد . در این راستا، به طور هدفمند با مصاحبه عمیق با 14 نفر، اشباع نظری در داده ها حاصل گردید. این شرکت کنندگان اطلاعاتی ارزشمند در زمینه موضوع پژوهش داشته و اغلب دارای پست های مدیریتی و برنامه ریزی در حوزه مذکور بوده اند. یافته ها نشان داد که الگوی سلامت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس و مولفه های آن در قالب شش پارادایم پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تدوین می شود. در این الگو، روابط بین اجزا نشان می‌دهد که الگوی سلامت سازمانی در طی فرایندی کنش/تعاملی در بین اجزا انجام می‌پذیرد. تعیین میزان شدت و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزای این الگو از یکدیگر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و فرایند طراحی الگوی سلامت سازمانی در نزد متولیان آموزش و پرورش استان فارس بسیار بااهمیت باشد.

  کلیدواژگان: الگوی سلامت سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش، داده بنیاد
 • علی اکبر جلیله وند، پرستو خسروی*، بهارک شیرزاد کبریا، پریناز بنیسی صفحات 98-122

  سازمان ها برای بقای خود به کارکنان توانمند نیازمند است. در واقع محیط رقابتی کنونی سازمانها، به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند.در این راستا هدف تحقیق حاضر ارایه الگوی آموزش حرفه ای کارکنان می باشد. در این تحقیق جهت تلفیق داده های کیفی و کمی از روش تلفیقی اکتشافی متوالی، طبق مدل ایجاد طبقه بندی با تاکید بر داده های کیفی، استفاده شد.در بخش کیفی جامعه مشارکت کنندگان را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش هدفمند تا اشباع نظری 15 مصاحبه صورت پذیرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بخش کیفی از رویکرد گرندد تیوری و نرم افزار MAXQDAاستفاده شد در بخش کمی نیز جامعه اماری شامل کلیه کارکنان شرکت آژند قشم (پاناسونیک) هستند که تعداد انها برابر با 3122 نفر هستند .نمونه اماری دراین تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران حجم نمونه 342 نفر تعیین شد. در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است که روایی آن به نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS25-PLS2 استفاده شد.یافته های بخش کیفی نشان داد که ابعاد اصلی مدل را عوامل سازمانی،عوامل مدیریتی،عوامل فردی و عوامل ساختاری تشکیل می دهند و شامل 74 زیر مولفه هستند و نتایج بخش کمی نیز نشان می‏دهد که تمامی مقادیر بدست آمده از مولفه ها بر روی آموزش حرفه ای کارکنان تاثیر مثبتی دارند و روابط معنادار می باشد. همچنین یافته ها در خصوص اعتبار سنجی مدل نشان داد مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: آموزش، آموزش حرفه ای، شرکت آژند قشم
 • شروین مشایخی*، محمد صالحی، ترانه عنایتی صفحات 123-141

  تحلیل عملکرد در سازمان‌ها و شناسایی شکاف عملکرد، علل و ریشه‌های آن امر بسیار مهمی است که می‌تواند باعث بهبود کیفیت خدمات سازمان‌ها، رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شکاف عملکرد کارکنان به منظور استقرار بهسازی عملکرد انسانی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده‌است. پژوهش به لحاظ هدف در بین پژوهش‌های کاربردی و به روش کیفی انجام شده‌است. نمونه آماری این پژوهش شامل 21 نفر از صاحب‌نظران (دانشگاهی و سازمانی) است و ابزار گردآوری داده‌ها فیش‌برداری از متون، مطالعات نظری و مدل‌های موجود است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شکاف عملکرد در سه بعد رویکردهای سبک راهبری، محیط کاری و مدیریت نیروی انسانی قابل تقسیم‌بندی است. براساس یافته‌ها در بعد اول مولفه‌های مدیریت استراتژیک، ساختار، فرآیندها، سبک مدیریت و منافع ذی‌نفعان، در بعد دوم، مولفه‌های فرهنگ سازمانی، شرایط محیط کاری، داده‌ها و اطلاعات و در نهایت در بعد سوم، مولفه‌های مدیریت منابع انسانی، شایستگی‌های فردی، نظام پاداش‌دهی و جبران خدمات تایید شدند و مدل براساس ابعاد مورد نظر و مولفه‌های آن ترسیم و تایید شد. بدین‌ترتیب ضمن تایید مدل نهایی شکاف عملکرد، مراحل بهسازی عملکرد انسانی در پنج مرحله و براساس یافته‌های پژوهش بیان شدند.

  کلیدواژگان: عملکرد، شکاف عملکرد، بهسازی عملکرد انسانی
 • فاطمه نارنجی ثانی *، زینب سادات مصطفوی صفحات 142-174

  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مهندسان برای سازمان‌های صنعتی نوین ، انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها کمی ازنوع توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل؛ 1)اعضای هییت‌علمی متخصص، دارای دکتری مهندسی و فعال در حوزه صنعت، 2)مدیران و کارشناسان خبره شاغل در سازمانهای صنعتی با تجربه 5 سال یا بیشتر و و دارای مدرک مهندسی که از 5 دانشگاه و 4 سازمان صنعتی برتر به تعداد 467 نفر که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، حجم نمونه‌ای به تعداد 216 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. جهت شناسایی شایستگی‌های حرفه ای مهندسان برای ورود به سازمانهای صنعتی، پیشینه پژوهش‌های انجام شده و سایت onet مورد بررسی قرار گرفته، سپس شایستگی‌های استخراج و بر مبنای آن به دو دسته کلی ؛ عمومی و تخصصی طبقه بندی شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته 42 گویه‌ای استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای همه شاخص‌ها زیربنایی ابزار 3/82 به دست آمد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان مرتبط و هم چنین روایی سازه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: 1- شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیار شامل؛ شایستگی های عمومی (شایستگی شخصیتی، برنامه‌ریزی، شناختی) و تخصصی (سیستماتیک، کاربردی، اخلاق حرفه‌ای و استراتژیک) می باشد 2- مدل کلی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد برازش قرار گرفت. 3- همه نشانگرها به طور معنی‌داری با عامل زیربنایی خود مرتبطبودند و مدل اندازه‌گیری طی ارزیابی شاخص‌های جزیی مطلوب بود.

  کلیدواژگان: مهندسان، شایستگی های عمومی، شایستگی های تخصصی، الگو، سازمان های نوین صنعتی
 • حسن صدوقی، محمود ابوالقاسمی*، سیف الله فضل الهی قمشی صفحات 175-195

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل ساختاری توسعه فردی مدیران مخابرات ایران انجام شده است. توسعه فردی رویکردی موثر در توسعه نظام‌مند و توانمندسازی مدیران است. مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است که، روابط اجزای مدل بررسی می شود. جامعه پژوهش شامل مدیران مخابرات به تعداد 220 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و از جدول مورگان، 140 نفر انتخاب. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته توسعه فردی مدیران با پایایی(96/0=α) استفاده که 16 مولفه و سه بعد توسعه شامل عوامل موثر بر توسعه فردی، فرایند و اقدامات توسعه فردی و شایستگی‌های فردی مدیران مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نتایج با کمک نرم افزار لیزرل و تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری، نشان داد مدل ساختاری توسعه فردی مدیران مخابرات شامل سه بعد موثر بر توسعه فردی، فرایند و اقدامات توسعه فردی و شایستگی‌های فردی مدیران مخابرات بوده که هر یک از این ابعاد دارای مولفه‌های مشخص بوده و مدل‌ از برازش مناسبی برخوداراست. لذا توسعه فردی مدیران در یک ساختار نظام‌مند از عوامل موثر تا تحقق شایستگی‌های فردی، مورد توجه قرار گرفت. همچنین، عوامل موثر فردی با ضریب مسیر (37/0=γ)، بر فرایند و اقدامات تاثیردارد. فرایند و اقدامات با ضریب مسیر (17/0=γ)، بر شایستگی‌های فردی تاثیرگذاشته است. ارتباطات بین اجزای مدل حاکی از وجود فرایندی مشخص و به هم وابسته است به گونه‌ای که عوامل موثر بر فرایند و اقدامات، فرایند و اقدامات بر شایستگی‌های فردی تاثیر دارد. بررسی اعتبار مدل با معادلات ساختاری و روابط کمی بین ابعاد مدل مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: توسعه فردی، مدیران، شرکت مخابرات ایران، مدل ساختاری
 • محمدرضا جاویدی، هادی پورشافعی*، مهدی زیرک، حسین مومنی مهمویی صفحات 196-219

  هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران مبتنی بر جانشین‌پروری سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی است در ابتدا مدل شایستگی مدیران با تاکید بر جانشین پروری به روش مدلسازی معادلات ساختاری تست شده است . جامعه تحقیق برای بخش مدلسازی تفسیری ساختاری از گروه خبرگان شامل 15 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی و پژوهشگران مدیریت استفاده شده است. همچنین در بخشی کمی، از دیدگاه 180 نفر از کارکنان باتجربه در این حوزه استفاده شده است.که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . بر اساس ادبیات نظری تحقیق و بررسی مدل ها به همراه نظرات خبرگان ، تغییر محیط‌ سازمان‌های دولتی به‌طور چشمگیری مستلزم به‌روز‌رسانی صلاحیت‌ها و شایستگی‌های ضروری یک مدیر است. برای مدیریت و سازماندهی، شایستگی یک‌سری از رفتارهایی است که به یک هدف عملکردی می‌رسد. در مجموع الگوی به‌دست آمده در پژوهش حاضر به ترتیب اولویت مشتمل بر 9 بعد، 23 مولفه و 80 شاخص است. تحقیقات بررسی شده و مرتبط با شایستگی مدیران با تاکید بر جانشین پروری، نشان داد اولا تحقیقات انجام شده به صورت آمیخته نظامند نبوده است. به این معنی که 9 عامل موثر بر شایستگی های مدیریتی مبتنی بر جانشین پروری شناسایی و ذکر نشده است؛ ثانیا از همه جوانب نظیر فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی، فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی و .. به موضوع شایستگی های مدیریتی مبتنی بر جانشین پروری نگاه نکرده اند در حالی که به تمام جوانب پیش گفته در تحقیق حاضر پرداخته شده و برای هر کدام شاخص ها و مولفه هایی شناسایی شده است که جامعیت الگو را نشان می دهد. اما به طور کلی تحقیقات انجام شده در این زمینه تاحدودی موید شاخص ها و مولفه-های بدست آمده در این تحقیق بوده اند.

  کلیدواژگان: شایستگی های مدیریتی، جانشین پروری، مدلسازی معادلات ساختار
|
 • hamdolah manzari tavakoli*, masoud pouekiani, saeid sayadi Pages 1-30

  The purpose of the current study is to present a strategic model of succession emphasizing on organizational learning in Iran universities particularly the Islamic Azad University of Khorasan Razavi. Mixed-methods, exploratory deign was used in this study in which qualitative approach was initially utilized and subsequently the quantitative approach was used based on the results obtained from the qualitative phase of the study. The researcher proposed the initial conceptual framework and model, based on the results of interviews analyzed with the Delphi method. Then, the model was evaluated using the Field information and survey results. Data were collected through interviews with 25 academic experts who had scientific publications. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and interviews with university experts. The findings of this study revealed that the conceptual model of the study indicates that succession is influenced by 7 variables that were considered in designing the questionnaire and measuring the pattern of these variables. The results also confirmed the dimensions and factors affecting succession planning and identified the importance of each variable, which are: a) system of education, b) evaluation and measurement of policy performance and c) talent identification d) strategy and the formation of a talent treasury e) human resources.

  Keywords: Succession management, Organizational learning, Islamic Azad University of Khorasan Razavi, Human resource planning
 • hamed dehghanan*, Mahya Mohammadi Pages 31-51

  The purpose of this article is to study the existing literature in the field of critical human resource development, which leads to the creation of a framework including concepts and theories related to this field. For this purpose, this research is written based on a systematic review method on existing research in this field. First, a large number of articles entitled Human Resource Development (HRD) were selected from reputable databases such as SAGE, Emerald Insight, Google Scholar, ScienceDirect, and then articles with the keyword critical or perspectives were selected and the rest were removed. After studying the remaining articles, 6 articles with richer literature were selected for review. The results showed that the critical human resource development approach means that learning and development activities are pursued with sufficient awareness of power relations, emotions and organizational policy in the form of the concept of critical learning. Also theories related to this approach include theories of self and work, learning at work, and emotion. Finally, in order to implement critical human resource development, organizational contexts, stakeholders, methods and processes in each of the four areas involved in critical human resource development, including relating, learning, changing and organizing, should be examined.

  Keywords: human resource development, Concept, Theories, Systematic review
 • Hajat hajizadeh, Foad Makvandi *, Ghanbar Amirnejad Pages 52-77

  Contemporary organizations operate in an increasingly complex and changing environment. Therefore, they are seeking a new approach in management and leadership to meet the needs of employees and organizations to thrive in today's highly dynamic environment. Coaching of managers is defined as a strategy for human resource development and is a dynamic process that improves job performance.The present study was aimed to design a coaching model for operational managers of the Persian Gulf Petrochemical Company for motivating human resources. The statistical population of the study included 18 experts of senior managers and human resource managers of the Persian Gulf Petrochemical Company, faculty, or university teachers. In this qualitative study, from the foundation data strategy and saturation sampling method was used and the interviews were coded using maxqda software. The results indicated that out of 805 extracted concepts, 145 basic codes were identified in 23 categories including communication, strategy, and objectives of the organization, legal requirements, human resource motivation, organizational training, empowerment, teamwork, succession planning, organizational agility, job satisfaction, organizational structure, human resource management performance, organizational culture, participatory management, talent management, knowledge management, coaching, skills, and competencies of managers, service compensation system, job characteristics, staff features, organizational characteristics, and learning.

  Keywords: human resource management (HRM), coaching, human resources motivation
 • Mojgan Amirianzadeh*, reza zarei, moslem Salehi Pages 78-97

  The aim of this study was to provide an organizational health model in education staff in Fars province. The present study is qualitative and data based. The statistical population of the present study consists of experts and managers of the Education Organization of Fars Province. Purposeful sampling method (desirable cases) was used to interview experts in the field of Farhangian University. In this regard, purposeful theoretical saturation was obtained in the data by in-depth interviews with 14 people. These participants had valuable information on the subject of research and often held managerial and planning positions in the field. Findings showed that the organizational health model of education staff in Fars province and its components are developed in the form of six paradigms of central phenomenon, contextual conditions, causal conditions, intervening conditions, strategies and consequences. In this model, the relationships between components indicate that the organizational health model is performed during a process of interaction between components.

  Keywords: Organizational health model, education staff data foundation
 • aliakbar jalilehvand, parastoo khosravi*, Baharak Shirzad Kebria Pages 98-122

  Organizations need capable employees to survive. In fact, the current competitive environment of organizations, need effective and efficient employees to be able to achieve their goals for growth and development. In this regard, the purpose of this study is to provide a model of professional training of employees. In this study, in order to combine qualitative and quantitative data, a sequential integrated exploratory method was used, according to the classification model with emphasis on qualitative data. The statistical population in the qualitative section consisted of experts familiar with the subject of the research, which was conducted in a non-random and purposeful manner until the theoretical saturation of the 30 interview questionnaire. Also, in the quantitative part, the statistical population includes all employees of Qeshm Azhend Company (Panasonic), whose number is equal to 3122 people. The statistical sample in this research, using random sampling method and Cochran's formula, the sample size was 342 people. In this study, two questionnaires were used to collect the data needed to measure the variables under study, the validity of which was confirmed by the opinions of experts and the reliability of Cronbach's alpha. In order to analyze the data from the approach Grand theory and structural equations were used with MAXQDA, SPSS-PLS software. The results showed that the main dimensions of the model are organizational factors, managerial factors, individual factors and structural factors and include 74 sub-components and the results of the research model show Shows that the model used in the present study had a good fit.

  Keywords: Education, profession education, Qeshm Azhend Company
 • SHERVIN MASHAYEKHI*, mohammad salehi, TARANEH ENAYATI Pages 123-141

  performance analysis in organizations and identifying the gap of performance , its causes and roots is very important which can improve the quality of services of organizations , customer satisfaction and services . therefore , this study aims to identify the dimensions of employee performance gap in order to deploy human performance improvement in social security organization . this research has been done in terms of purpose among applied research and qualitative method . the statistical sample of this research includes 120 experts ( academic and organizational ) and data collection tool is taking notes from texts , theoretical studies and available models . the results indicate that performance gap can be divided into three aspects : leadership style , workplace and human resource management . based on the findings in the first dimension , components of strategic management , structure , processes , style of management and interests of stakeholders , in the second dimension , components of organizational culture , environmental conditions , data and information and finally in the third dimension , components of human resource management , individual competencies , service system and compensation were confirmed . furthermore , by confirming the final model of performance gap , the stages of human performance improvement were identified in five stages .

  Keywords: performance, gap performance, human performance improvement
 • Fatemeh Narenji thani *, Zeinab Sadat Mostafavi Pages 142-174

  The present study industrial modern organizations industrial organizations. The research method was applied in terms of purpose and a little descriptive-analytical in terms of data collection. The statistical population of the study includes; 1) Expert faculty members in engineering and active in the field of industry, 2) Managers and experts working in industrial organizations with experience of 5 years or more and have an engineering degree from 46 universities and 4 top industrial organizations to 467 people. Using Cochran's sampling formula, a sample size of 216 people was selected by stratified random sampling. In order to identify the professional competencies of engineers to enter industrial organizations, the background of the researches and the onet site have been examined, then the qualifications of extraction and based on it into two general categories; General and specialized were classified. In order to collect data, a 42-item researcher-made questionnaire was used and the Cronbach's alpha coefficient for all underlying indices was 82.3. To evaluate the validity of the questionnaire, the opinions of relevant experts as well as the validity of the structure were used. The results showed that: 1- The required professional competencies include; General competencies (personality competence, planning, cognitive competence) and specialized competencies (systematic, applied, professional ethics and strategic. 2- The general model of the research was fitted by using confirmatory factor analysis. 3. All indicators were significantly related to their underlying factor and the measurement model was desirable during the evaluation of minor indicators.

  Keywords: Engineers, General Competencies, Specialized Competencies, Model, Industrial Organizations
 • Hassan Saddoghi, mahmood abolghasemi*, Seyfollah Fazlollahi ghomshi Pages 175-195

  This research is prepared to present a structural model for personal development in TCI. Personal development is an effective procedure in developing and empowering managers in a systematic way.

  Methods

  The descriptive research method is correlational in which the correlations between the components are examined. The research community consists of 220 TCI managers selected using random sampling and another 140 selected from Morgan Table. We collected the relevant data using a personal development questionnaire for managers with reliability of 0.96. Of the components, 16 in three dimensions of development is reviewed including “the effective factors in personal development” and “actions performed in personal development” and “managers’ individual competencies”.

  Conclusion

  Results extracted from LISREL and “structural equations modeling analysis” demonstrated that structural model for development of managers consists of “three dimensions in personal development”, “the processes and actions in personal development” and “the managers’ individual competencies” in TCI. Each dimension has its set of components and the model has suitable fitness. Consequently, managers’ personal development was examined with a systematic structure. Additionally, the effective individual factors have an influence on process and actions with a path coefficient of 0.37. Process and actions have an influence on individual competencies with a path coefficient of 0.17. The relationship between the components is indicative of a clear process and a correlation so that factors effective in the process and actions will have an influence on individual competencies. The validity of model will be approved using structural equations and quantitative relationships between dimensions of model.

  Keywords: Individual development, managers Iran Telecommunication Company, structural model
 • Mohammad Reza Javidi, Hadi pourshafei*, Mehdi Zirak, Hossein Momeni Mahmavi Pages 196-219

  The main purpose of this study is to design a competency model for managers based on the succession of the Education Organization of Khorasan Razavi Province. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. First, the competency model of managers with emphasis on succession breeding has been tested by structural equation modeling. The research community has been used for the structural interpretive modeling section of the group of experts including 15 experts, university professors and management researchers. Also, in a small part, the views of 180 experienced employees in this field have been used. They were selected by stratified random sampling. According to the theoretical literature of research and study of models along with the opinions of experts, changing the environment of government organizations significantly requires updating the necessary competencies and competencies of a manager. To manage and organize, competence is a set of behaviors that achieve a functional goal. In total, the model obtained in the present study consists of 9 dimensions, 23 components and 80 indicators, respectively. The research examined and related to the competence of managers with emphasis on succession breeding, showed that firstly, the research conducted was not systematically mixed. This means that 9 factors affecting managerial competencies based on succession planning have not been identified and mentioned; Secondly, from all aspects such as individual, family, social, occupational, cultural, economic, physical, etc., they have not looked at the issue of managerial competencies based on succession breeding, while all the aforementioned aspects have been addressed in the present study and for each Which indicators and components have been identified that indicate the comprehensiveness of the model. But in general, research in this field has to some extent confirmed the indicators and components obtained in this research.

  Keywords: Managerial competencies, succession planning, structural equation modeling