فهرست مطالب

نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سمیه صایب نیا *، مهدی اسماعیلی صفحات 1-10

  در دنیای امروزی با گسترش رقابت و اشباع شدن تعداد زیادی از بازارها و تغییرهای پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، سازمان های مالی - خدماتی با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر همانند گذشته با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نمی باشند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکتها و نهادهای مالی - خدماتی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا روبه کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هدف از پژوهش  حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی و پایداری برند بر وفاداری برند مشتریان است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان بانک سپه استان اردبیل می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شهر اردبیل که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به‌صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار  LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی اجتماعی  بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین رابطه مثبت و معنادار پایداری برند نیز بر وفاداری مشتری تایید شد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، پایداری برند، وفاداری برند، مشتریان بانک سپه
 • سعید عبدالمنافی، رضا رضایی رحیمی، محسن مستاجران صفحات 11-41

  اهمیت توجه به ریسک و به خصوص ریسک های سیاسی برای ورود به بازار های بین المللی بر کسی پوشیده نیست ولی از همان ابتدا که توجه به این نوع ریسک با بروز مشکل برای سرمایه گذارای مستقیم([4]FDI) شرکت های بزرگ آمریکایی شروع شد، تاثیر این ریسک بر سایر شیوه های ورود، مورد بی توجهی قرار گرفته است. از آنجا که ریسک سیاسی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد، جنبه های مختلف ریسک سیاسی نیازمند ارزیابی اند، که بسته به نوع مشارکت و مرحله بین المللی شدن شرکت متفاوت است. بنابر این پرسش اصلی در این تحقیق شناسایی ریسک های سیاسی تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی ایران می باشد.ما در این پایان نامه تلاش کرده ایم تا به یکی از رایج ترین روش های ورود به بازار های بین المللی یعنی صادرات، با تمرکز بر صادرات غیر نفتی ایران بپردازیم، و عوامل سیاسی تاثیر گذار را با توجه به اهمیت و اولویت آن ها، رتبه بندی کنیم، زیرا تمرکز بر روی عوامل بی اهمیت ریسک سیاسی ممکن است منجر به تصمیم گیری های ضعیف شود. در این تحقیق برای بیان ریسک های سیاسی از مدل دل لا توره و نیکار استفاده شده است که خود فرضیه اصلی تحقیق را شامل می شود. مطالعات میدانی از طریق پرسشنامه در جامعه مدیران و کارشناسان حوزه صادرات و بین الملل در شرکت های نمونه صادراتی 5 سال اخیر مشتمل بر 160 شرکت انجام شد که با استفاده از روش های تخمین حجم نمونه، نمونه 84 نفری انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از روش های آماری نظیر: آزمون فریدمن، رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد، مدل طراحی شده برای نشان دادن تاثیر ریسک های سیاسی بر صادرات غیر نفتی تایید می شود و از برازش مناسبی برخوردار است و نیز از بین 10 مولفه ریسک های سیاسی، محدودیت خروج سرمایه، بی ثباتی نرخ ارز، سطح حمایت از تولیدات داخلی و سطح بروکراسی به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر صادرات غیر نفتی ایران دارند و نیز از بین 40 ریز متغیر  پرسشنامه، به ترتیب تعرفه های سنگین بر واردات، تحریم های بانکی کشور میزبان توسط سیستم بانکی بین الملل و بروز جنگ یا حالت جنگ بالاترین رتبه و انقلاب در کشور همسایه، تصفیه احزاب و ملی کردن پایین ترین رتبه را کسب نمودند. 

  کلیدواژگان: ریسک، ریسک سیاسی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، صادرات
 • رحیم امین زاده*، مهدی شعیری صفحات 42-55

  طرح تجدید حیات و هدایت روستا از لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی یکی از مهمترین رسالت طرح هادی است که در چندسال اخیر مورد توجه قرار گرفته شده است.اما متاسفانه این رویکرد با یکسری چالش های روبرو بوده است.ما دراین پژوهش به بررسی ایمنی ساخت و سازهای خارج از محدود طرح هادی روستایی و عملکردکمیسیون ماده 99در این ساخت و سازها پرداختیم و به نتایج در خور توجه دست یافته ایم. . نتایج بررسی انواع روایی و پایایی پرسشنامه و فرضیات به صورت شکل ها و جداولی به طور مختصر ارایه گردید. نتایج فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% که تمامی فرضیات تحقیق بجز فرضیه اول، مورد تایید می باشند. به نظر می رسد که  بکارگیری ایمنی ساخت بر عملکرد کمیسیون ماده 99 اثری ندارد. به نظر می رسد که تخلفات ساخت و ساز و نظارت خارج از محدوده طرح هادی روستایی بر ایمنی ساختمان اثر دارد و به نظر می رسد که  تخلفات ساخت و ساز و نظارت بر طرح های هادی روستایی اثر دارد. همچنین به نظر می رسد که مقاوم سازی ساختمان ها بر عملکرد کمیسیون ماده 99 اثر دارد.

  کلیدواژگان: ایمنی ساخت و ساز، نظارت، طرح هادی، تخلفات، کمیسیون ماده 99
 • رحیم امین زاده *، مهدی شعیری صفحات 56-73

  تجزیه و تحلیل داده ها، فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها بر عهده دارند. در ابتدای این فصل به ذکر تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق، به‌منظور بررسی روایی و پایایی سوالات و در نهایت بررسی فرضیات پژوهش پرداخته می‌شود که این تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3و روش حداقل مربعات جزیی انجام می‌پذیرد.  به نظر می رسد که تخلفات ساخت و ساز و نظارت خارج از محدوده طرح هادی روستایی بر ایمنی ساختمان اثر دارد و به نظر می رسد که  تخلفات ساخت و ساز و نظارت بر طرح های هادی روستایی اثر دارد. همچنین به نظر می رسد که مقاوم سازی ساختمان ها بر عملکرد کمیسیون ماده 99 اثر دارد.

  کلیدواژگان: ایمنی ساخت و ساز، نظارت، طرح هادی، تخلفات، کمیسیون ماده 99
 • سیمین صفوی*، علیرضا پیران، سید فخرالدین طاهرزاده موسویان صفحات 74-95

  این پژوهش بازاریابی آنلاین (دیجیتال) توسط رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان پوشاک در اردبیل را بررسی می کند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 42  نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها از دو پرسشنامه استفاده شده که تجزیه و تحلیل داده ها در دو حوزه توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در حوزه آمار توصیفی با استفاده از جدول های فراوانی، نمودارها و شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار، تصویری از جامعه مورد مطالعه توصیف شده که  در راستای اهداف تحقیق جهت تحلیل پایایی سازه ها و تحلیل روایی همگرا برای سازه ها، میانگین واریانس استخراج شده (AVE)، ضریب اعتبار ترکیبی (CR) و ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی مولفه های تحقیق محاسبه شده و بارهای عاملی س‍والات در هر مولفه به لحاظ اندازه و معناداری تحلیل شده است. در راستای تجزیه و تحلیل چند متغیری نیز ارتباط بین متغیرها در قالب یک مدل مسیر طراحی و به روش حداقل مربعات جزیی تحلیل شده استفاده شده .همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای آماری IBM SPSS Statistics  نسخه 22 و SmartPLS نسخه 2 بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن بود از دیدگاه کارکنان مزون های لباس اردبیل، ویژگی های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی و تمامی شش مولفه آن شامل جذابیت عاطفی، گرایش به ابزار همدلی، خلاقیت، آگاه سازی و ارزشمندی اطلاعات تاثیر مثبت و معنی داری در قصد خرید مشتریان دارد.   

  کلیدواژگان: بازاریابی(آنلاین) دیجیتال، ویژگی های تبلیغاتی، رسانه، قصد خرید، برند
 • سیمین صفوی *، علیرضا پیران، سید فخرالدین طاهرزاده موسویان صفحات 96-114

  بازاریابی  نسل چهارم یا بازاریابی 4/0 یک شیوه و مکتبی نوین و جدید است که امروزه موفق ترین کمپانی های دنیا در حال استفاده از آن هستند.واقعیت این است که رفتار مشتریان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است. آنها دیگر جذب تبلیغات تکراری و پر زرق و برق نمی شوند و دیگر مثل سابق تصمیم به خرید یک کالا یا خدمت نمی گیرند.آمیزه بازاریابی یا ترکیب عناصر بازاریابی به عنوان Marketing Mix استفاده می‌شوند. این است که بین این اجزا می‌بایست یک نگرش ترکیب سیستمی و هماهنگ برقرار شود تا بتواند بر مشتری تاثیر گذارد.طراحی و توسعه آمیخته بازار که به آن 4P یا 8P گفته می‌شود و از وظایف اصلی مدیر بازاریابی می‌باشد.ترکیب عناصر بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهای بازاریابی است که سازمان برای نیل به اهداف بازاریابی خود در بازار هدف از آن‌ها استفاده می‌کند.مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه 1950 به‌وسیله نیل بوردن معرفی شد. مدل بوردن توسط جرومی مک کارتی دنبال شد و به 4P معروف گشت.ما در این پژوهش به بررسی آمیخته بازاریابی 4/0برقصد خرید  و رضایت مصرف کنندگان اسنپ در ایران پرداختیم .    

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، بازاریابی 4، 0، قصد خرید، رضایت مصرف کنندگان، اسنپ
 • رحیم امین زاده، کرمعلی عظیم زاده* صفحات 115-126
  زمینه و هدف

  بکارگیری بطری های پلاستیکی جهت ساخت دیوار بدلیل کاهش هزینه ای ساخت و همچنین جمع آوری انواع بطری های پلاستیکی ازجمله بطری ها نوشابه و آب معدنی در مقطع زمانی موجود که هزینه های تولید و ساخت مسکن افزایش چشمگیری داشته و از طرف دیگر، رها شدن بطری های یکبار مصرف در محیط زیست چهره نابسامانی برای جوامع شهری بوجود آورده است نیاز به راهکاری مدون و برنامه ریزی شده را در این خصوص می طلبد که با بهره گیری از مواد غیر قابل بازیافت به چرخه و زنجیره انباشت مواد پلاستیکی پایان داد و هم در راستای کاهش هزینه و تولید مسکن گامهای موثری برداشت در همین راستا اکثر کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای که از نظر اقتصادی دارای مردمی فقیر می باشند قدمهای کوچک و ناپیوسته ای را برداشته که در این مقاله سعی شده است با ساخت شکل منسجم تر و پیشرفته تری از دیوارهای حاوی بطری معرفی گردد. از جمله کشورهای که در آنها ساختمانهایی با بطری پلاستیکی ساخت شده کشورهای نیجریه، آرژانتین ، تایلند و... اشاره نمود. در صورتیکه در این مقاله با ساخت نمونه های جدید در قالب پانل های یک متر مربعی و سلولهای کوچک که به عنوان نمونه های پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن در خور توجه بود را شاهد بودیم.

  روش بررسی

  جهت دستیابی به اهداف تحقیق ما با استفاده از موارد مختلف از جمله بطری های پلاستیکی، سازه های سه بعدی  3D پانل به تحلیل فرضییات مورد نظر دامن زدیم. این تحقیق کاربردی و از لحاظ رویکرد ماهیت((توصیفی – تحلیلی)) دارد.
  جلد2، شماره2، تابستان 1400، صفحه از 115 تا 126

  یافته ها

  پس از بررسی تعدادی از فرضیه ها، فرضیه های کاهش هزینه های ساخت دیوار، مقاومت فشاری و کاهش تعداد بطری های رها شده در محیط زیست مورد تایید قرار گرفت که تاثیر بسزایی در ساخت دیوار های سبز برای ساختمان های سبز به همراه دارند. نتایج به دست آمده از تحلیل نتایج آزمایشگاه و فرضیه ها نشان داد در مجموع از نظر صرفه اقتصادی و افزایش مقاومت دیوارها ساخته شده با بطری های آب معدنی نسبت به دیوار های مشابهه (3D Panel) از عملکرد مناسب تری برخوردار میاشند.

  کلیدواژگان: بطری نوشابه، بطری های آب معدنی، 3D پانل، پانل ساخته شده از بطری، صرفه جویی اقتصادی، دیوار های سبز
 • کامبیز شاهرودی، محسن حیدری مجد صفحات 127-138

  هدف پژوهش حاضر نقش پراکندگی بین شرکتی قابلیت های بازاریابی بین المللی در استراتژی بازاریابی و پیامده های کسب و کار بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی –تحلیلی و از نوع تحقیقات مروری می باشد. در واقع تغییرات در محیط جهانی، سازمان‌ها را با فرصت‌ها و چالش‌های جدید روبرو کرده‌اند. پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری، افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، رشد ثروت و رفاه در سراسر جهان، و همگرایی ذایقه و سلیقه مصرف‌کنندگان، کسب و کارها را وادار نموده است که راهبردها و شیوه‌های جهانی شدن فعالیت‌های تجاری خود را توسعه دهند. اساسا، اقتصاد جهانی سازمان‌ها را مجبور به انطباق با یک نظم جدید بین‌المللی نموده است. شرکت ها می توانند با استفاده از پراکندگی، عملکرد خود را تحت تاثیر قرار دهند و فروش و سود خود را افزایش دهند، اما این موضوع لزوما نشان دهنده موفقیت  حتمی عملکرد آنها نخواهد بود.

  کلیدواژگان: پراکندگی بین شرکتی، قابلیت ها، بازاریابی بین المللی، استراتژی بازاریابی، کسب و کار
 • فرزاد رمضانی راد، سید محمد رضا حسینی علی آباد صفحات 139-149

  کسب و کار و تجارت هر دو با موج فنآوری اطلاعات در بهبود بازده، بهره وری و خط مبنا، همراه شده اند. بهبود بهره وری، تولید سیریع و دقیق در حجم زیاد را تسهیل کرده است. فناوری های «بستر سوم» نوظهور امروزی، مانند تحلیلگرهای داده، دستگاه های سیار، اتوماسیون و هوش مصنوعی (AI)، در حال تغییر نحوه تعامل جامعه و افراد در یک سطح اساسی هستند. یکی از موارد مهم استفاده از بازاریابی، یافتن یک میکروسیستم در مورد این است که چگونه راهکارهای نرم افزاری جدید، یادگیری ماشینی و تحلیل گرهای بیگ دیتا ، این بازی را تغییر داده اند.. این مقاله در ادامه به بحث در مورد بخش های صنعتی محتمل در بازاریابی دیجیتال می پردازد جایی که هوش مصنوعی، حضور خود را حس کرده است. و به تاثیر هوش مصنوعی در بهبود فرایند های کسب و کار و بازاریابی می پردازد.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، کسب و کار، بازاریابی دیجیتال
 • سیمین صفوی، نرمینه حیدرزاده، مبینه حیدرزاده صفحات 150-162

  صنایع دستی عامل بسیار مهمی در توسعه‌ی جوامع انسانی است و به نوعی نشانگر آداب و رسوم و سنن آنان است. در سال‌های اخیر بازاریابی اینترنتی رونق بسیاری پیدا کرده است و تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف صنایع دستی انکارناپذیر است. مطالعه‌ی حاضر در راستای این هدف شکل گرفته است که تاثیر بازاریابی اینترنتی را بر درآمد شرکت‌های صنایع دستی ارزیابی کند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. شیوه نمونه گیری به صورت احتمالی- تصادفی ساده بوده و اعتبار تحقیق از نوع اعتبار صوری با توافق داوران و متخصصان رشته مدیریت به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق حاضر هنرمندان شرکت‌های صنایع دستی اردبیل هستند. یافته‌ها حاکی از آن است که بین متغیرهای ترفیع، تماس یکایک، مبادله و تامین سفارش با متغیر درآمد رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اینترنتی، صنایع دستی، درآمد
 • سیمین صفوی، علیرضا پیران، فاطمه جعفری صفحات 163-177

  امروزه برند به عنوان یکی از مفاهیم مهم در تجارت دارای ارزش می باشد لذا بازاریابان می توانند از برند قوی به عنوان مزیت رقابتی سود ببرند. و به دلیل اینکه بخش قابل‌توجهی از گردش مالی صنعت گردشگری در بخش اقامتی آن روی می‌دهد، بر این اساس برند هتل می‌تواند مشهور و مقبول باشد و عملکرد مناسبی از خود در فضای رقابتی موجود نشان دهد که برند آن موفق عمل نماید. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شخصیت برند و ارزش درک شده بر عملکرد برند در هتل‌های شهر سرعین است. که از نظر روش توصیفی و از نظر نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه‌ی مشتریان هتل های فعال در شهر سرعین را تشکیل می دهد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار استفاده‌شده پرسشنامه می‌باشد که به صورت تصادفی ساده بین مصرف‌کنندگان توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار لیزرل استفاده گردید که نتایج تحقیق نشان داد که شخصیت برند بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار ارزش درک شده بر عملکرد برند نیز تایید شد. و در آخر پیشنهاداتی مبنی بر بهبود وضعیت موجود ارایه گردید.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، ارزش درک شده، عملکرد برند، هتل های استان اردبیل
 • فاطمه صفریان، محمدرضا بهرام زاده، علی اصغر هادیزاده صفحات 178-189

  یکی از مفاهیم گسترده مورد قبول در رفتار مصرف کننده، ارتباط دهان به دهان یا ارتباطات توصیه ای می باشد که نقش مهمی را در شکل دادن به رفتار و نگرش مصرف کننده دارد. ارتباط دهان به دهان در بازاریابی معمولا برای توصیف توصیه ها و پیشنهادات مصرف کنندگان به یکدیگر استفاده می شود. سرعت و عدم تعصب به برند محصول یا خدمات ویژه، آن را به عنوان منبع اطلاعاتی موثر برای انتخاب های تجاری مصرف کنندگان تبدیل کرده است، به ویژه در مواردی که تجربه خرید قبلی محدود باشد. با وجود اهمیت و تاثیر ارتباط دهان به دهان در انتخاب های تجاری مصرف کنندگان، درصد کمی از این ارتباط دهان به دهان توسط کوشش های ترفیعی شرکت تحریک و ترغیب می شود. در حالی که محققان معتقدند تاثیر ارتباط دهان به دهان بر رفتار خرید مشتریان از منابع تحت کنترل آن ها بیشتر می باشد. ارتباط دهان به دهان تاثیر بسزایی بر شکل دهی نگرش های مصرف کنندگان، در زمینه تصمیم گیری خرید وکاهش ریسک مرتبط با خرید داردهدف تحقیق حاضر مروری بر تبلیغات دهان به دهان و ضرورت استفاده از آن در کسب و کار بوده است. این مقاله بر آن است ابتدا مقدمه ای از موضوع ارایه کند، سپس به تجزیه و تحلیل تبلیغات دهان به دهان و نظریاتی در این راستا پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: تبلیغات دهان به دهان، تبلیغات دهان به دهان مثبت، تبلیغات دهان به دهان منفی، رفتار خرید مشتریان
 • مریم مهدی دخت صفحات 190-209

  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شفافیت و سلامت اداری بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که شفافیت سلامت اداری تا چه اندازه بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد، تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی کارمندان اداری شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد می باشد که در حال حاضر تعداد 137 نفر بوده که تعداد 101 کارمند اداری با استفاده از روش نمونه گیری کوکران و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شفافیت سلامت اداری هوی و فیلدمن در سال 1996 و پرسشنامه رضایتمندی کارمندان محقق ساخته در سال 1400 و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، مینیمم، ماکزیمم، چولگی و کشیدگی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب همبستگی گام به گام با نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، شفافیت سلامت اداری (یگانه نهادی، نفوذ مدیریت، ملاحضه، ساخت دهی، پشتیبانی، روحیه، تاکید علمی) بر میزان رضایتمندی کارمندان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: شفافیت اداری، سلامت اداری، رضایتمندی، کارمندان شهرداری منطقه 1
 • زهرا بهرامی صفحات 210-225

  هدف از این تحقیق، بررسی برخی ساز و کارهای اداره ی شرکت از جمله ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت، بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. به همین منظور نمونه ای از 157 شرکت بورسی را در نظر گرفتیم. از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که فعالیت این شرکت‌ها از سال 90 تا 94 مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیرهای به کار گرفته شده در این تحقیق شامل ساختار مالکیت شرکت است که متشکل از؛ مالکیت نهادی، مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی می باشد که تحت عنوان متغیر مستقل به کار گرفته می‌شود. متغیر دیگری که در این مطالعه به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می گیرد اهرم مالی است. متغیرهای مربوطه با استفاده از نرم افزارهای Spss 26 وEviews 8  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نتیجه انجام تحلیل ها نتایج  نشان می دهد بین ساختار مالکیت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، اهرم مالی
 • فرحناز گل چین، محمدرضا بهرام زاده صفحات 226-246

  بشر، از آغاز ظهور تا اکنون، همواره در فکر تسلط بر طبیعت بوده و تلاش کرده تا بتواند روند رو به رشد خود در تسلط بر طبیعت را حفظ نماید؛ اما بروز برخی از مشکلات از جمله محدودیت های منابع طبیعی و آلودگی های زیست محیطی در سال های اخیر، به تکرار باور و نگرش آنان منجر شده است. به طوری که می توان گفت در ده سال گذشته روند توجه به محیط زیست رو به رشد بوده و محیط زیست به عنوان رویدادی اساسی در سراسر جهان بیان شده است و مشکلات زیست محیطی که بارها از جانب سازمان های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته شده بودند. شهروندان، سازمان ها و موسسات سرتاسر جهان را بیشتر از 30 سال گذشته نگران کرده است. تجربه در فرآیند خرید بر خرید مجدد تاثیر می گذارد، اگر اطمینان داشته باشد که مزایای محصول برابر با توقعات مصرف کننده است. اهمیت تولیدکنندگان روش های جدیدی را برای افزایش خریدهای حاصل از خرید از طریق فناوری های مدرن مانند خریدهای آنلاین ایجاد می کند که هزینه های عملیاتی را به حداقل می رساند. . ما در این مقاله به دنبال آن هستیم تا در ابتدا مقدمه ای از موضوع ارایه کنیم، سپس به تجزیه و تحلیل مفهوم قصد خرید سبز و نظریاتی در این راستا بپردازیم.

  کلیدواژگان: قصد خرید، مفهوم قصد خرید سبز، ابعاد قصد خرید سبز
 • محمد جواد شرفی صفحات 247-260

  در این پژوهش خروجی های توصیفی تحقیق جهت درک بهتر و تحلیل صحیح تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. برای اینکه پرسشنامه مورد استفاده از روایی مطلوبی برخوردار باشد از روایی محتوا بهره گرفتیم. در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در بخش استنباطی نیز به بررسی انواع روایی و پایایی پرسشنامه و فرضیات پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق در شکل ها و جداولی به طور مختصر ارایه گردید. نتایج فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% که تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید می باشند. به عبارت دیگر، تیم رهبری امنیت مدار قابلیت پیش بینی سلامت روان و کاهش رفتارهای انحرافی و شاد کامی کارکنان دادگستری را دارد. همچنین سلامت روان و شادکامی ، قابلیت پیش بینی کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری امنیت مدار، سلامت روان، شاد کامی، رفتار انحرافی