فهرست مطالب

ارگونومی - سال یکم شماره 3 (زمستان 1392)

مجله ارگونومی
سال یکم شماره 3 (زمستان 1392)

 • 43 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرین خانه شناس، تیمور الهیاری*، حمیدرضا خلخالی صفحات 1-10
  مقدمه
  کارکنان بانک به دلیل ماهیت انجام کارشان در معرض استرس شغلی بالایی قراردارند. یکی از پیامدهای استرس تاثیر بر عملکرد شغلی است. از آنجاکه مطالعات داخلی در این حوزه نسبتا نادر است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عوامل روانی- اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  تمام کارکنان شعب بانک در این مطالعه شرکت کردند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه عمومی نوردیک و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی گردآوری شدند. از ضریب همبستگی و مدل رگرسیون برای بررسی چگونگی ارتباط بین عوامل استرس زای شغلی و مقیاس های آن به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شغلی به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. به علاوه، به منظور ارزیابی دقیق روابط بین متغیرها، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیوع استرس در بین کارکنان بانک در حد متوسط (46.6%) بود. همچنین همبستگی منفی و معناداری بین استرس در «حیطه وظیفه» و «حیطه سازمانی- اجتماعی» با عملکرد شغلی وجود داشت. در میان مقیاس های استرس در حیطه سازمانی- اجتماعی، مقیاس فرهنگ سازمانی و رهبری ارتباط منفی و معنادار بالایی با عملکرد شغلی نشان دادند (p= 0.001).
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده، حیطه سازمانی- اجتماعی می تواند به عنوان عامل اصلی افت بهره وری مورد توجه قرارگیرد. از این رو، پیشنهاد می شود تلاش بیشتر به منظور کنترل عوامل روانی- اجتماعی محیط کار و جلوگیری از افت عملکرد به ویژه در مقیاس های فرهنگ سازمانی و رهبری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، عوامل استرس زای روانی، اجتماعی، عملکرد شغلی، پرسشنامه عمومی نوردیک، کارکنان بانک
 • نعمت الله کرد، عبدالمجید گرکز، محسن علی آبادی*، مریم فرهادیان صفحات 11-17
  مقدمه
  باتوجه به افزایش نگرانی های عمومی در خصوص عوارض جسمی و روانی امواج بر سلامت کاربران، هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان مواجهه عمومی با امواج مایکروویو انتشار یافته از سامانه بدون سیم در یک محیط آموزشی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی شدت موثر امواج مایکروویو در 110 ایستگاه شامل محل نقاط دسترسی آنتن ها، داخل کلاس ها، راه روها و در کنار رایانه ها در پنج دانشکده دانشگاه علوم پزشکی همدان اندازه گیری گردید. اندازه گیری امواج با استفاده از دستگاه سنجش مدل HI 2200 شرکت Holaday مطابق با روش استاندارد شماره C 95.3 صورت گرفت.
  یافته ها
  شدت موثر مواجهه با امواج مایکروویو انتشاریافته در سطح دانشگاه برابر μW/cm2 0.675±0.304 بود که پایین تر از حدود مجاز بین المللی قرارداشت. نتایج نشان داد بین میانگین شدت موثر امواج مایکروویو در دانشکده های مختلف اختلاف معنا داری وجود نداشت. با این حال اختلاف میزان شدت امواج مایکروویو برحسب محل اندازه گیری در سطح دانشگاه معنادار بود (p=0.0001) بیشترین شدت امواج معادل μW/cm2 0.214±1.731 مربوط به نقاط دسترسی به سامانه بود.
  نتیجه گیری
  هرچند شدت مواجهه با امواج مایکروویو حاصل از شبکه های بی سیم در سطح دانشگاه مورد مطالعه پایین تر از حدود مجاز بین المللی قرار داشت و با توجه به عدم دستیابی به شواهد قطعی در خصوص تاثیرات بهداشتی امواج بر انسان در سطوح مختلف مواجهه، لزوم اطلاع رسانی مخاطرات امواج به منظور افزایش آگاهی کاربران در محیط های آموزشی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مواجهه عمومی، امواج مایکرویوو، سامانه بدون سیم
 • جواد طایفه رحیمیان، علیرضا چوبینه، ناصر دهقان*، رعنا طایفه رحیمیان، هادی کلاهی، مصطفی عباسی، مجتبی عباس زاده صفحات 18-26
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی سطح ریسک ابتلا به این اختلالات در جوشکاران یک صنعت تولید سازه های فلزی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش سرشماری در روی 243 نفر از جوشکاران شاغل در یک صنعت تولید محصولات فلزی انجام شده است. میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک بررسی شد. به منظور ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی از روش QEC استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از شاخص های آمار مرکزی و آزمون تی و کای دو انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی به ترتیب در نواحی کمر، تنه و زانو بالاترین میزان را دارد. نتایج ارزیابی به روش QEC نشان داد که در 6/64 درصد موارد سطح ریسک ابتلا به اختلالات بالا و بسیار بالاست.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در بین جوشکاران مورد مطالعه بالا است. بر اساس نتایج به دست آمده، عمده ترین مشکل ارگونومیکی در شغل جوشکاری، پوسچر نامطلوب، بلند کردن و حمل دستی بار و خمش و پیچش کمر می باشد. افزون بر این، نتایج این مطالعه نشان داد که روش QEC می تواند برای تعیین ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی نتایج قابل اعتمادی را ارایه دهد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، QEC، پوسچر، پرسشنامه نوردیک
 • فروغ زارع دریسی، لیلا رستگار، ستار حسینی، هادی دانشمندی*، علیرضا چوبینه، ابوالفضل محمد بیگی صفحات 27-35
  مقدمه
  از بیشترین ظرفیت هوازی (VO2-max) می توان به منظور سنجش وضعیت قلبی- تنفسی افراد و به دنبال آن ایجاد تناسب فیزیولوژیک بین کار و کارگر استفاده نمود. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین دو روش آستراند و ACSM در برآورد بیشترین ظرفیت هوازی و تعیین عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 104 نفر (54 مرد و 50 زن) از دانشجویان به صورت داوطلبانه شرکت نمودند (18 تا 28 سال). افراد به وسیله آزمون پله (پروتکل آستراند وACSM) مورد ارزیابی قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که از بخش های مجزا شامل ویژگی های دموگرافیک (سن، جنس و...)، ویژگی های آنترپومتریک (قد، وزن وBMI) و فیزیولوژیک (VO2-max) تشکیل شده بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین ظرفیت هوازی براوردشده از طریق پروتکل آستراند و ACSM به ترتیب (0.825±) 3.21، (0.707±) 3.13 لیتر در دقیقه می باشد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی میان بیشترین ظرفیت هوازی براوردشده از طریق دو پروتکل آستراند و ACSM بالاستr=0.958).) همچنین بین بیشترین ظرفیت هوازی براوردشده (پروتکل آستراند وACSM) با وزن، قد، BMI و تعداد ساعات ورزش در هفته ارتباط معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بین دو روش براورد بیشترین ظرفیت هوازی (پروتکل آستراند و ACSM) همبستگی بالایی وجود داشت. از متغیرهایی همچون وزن، قد، BMI و تعداد ساعات ورزش در هفته می توان به عنوان عوامل موثر نام برد.
  کلیدواژگان: VO2، max، پروتکل آستراند، پروتکل ACSM
 • سید ابولفضل ذاکریان، غلام حیدر تیموری، ایمان احمدنژاد، مرضیه عباسی نیا، عبدالرسول رحمانی، مهدی اصغری صفحات 36-46
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با سطح رضایت شغلی کارکنان شاغل در یک صنعت خودروسازی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 150 نفر از کارگران شاغل در یکی از صنایع خودروسازی شهر تهران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات 3 پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس، تی، همبستگی و آنالیز رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  تقریبا 6% افراد بار کاری خود را کاملا سبک، 11.3% افراد بار کاری خود را متوسط،60.7% افراد سنگین و 22% بسیار سنگین عنوان نمودند. متوسط رضایت شغلی افراد 13.45± 55.94بود. 15.3%(23) افراد دارای رضایت شغلی پایین،68.7%(103) دارای رضایت شغلی متوسط و 16%(24) دارای رضایت شغلی بالا بودند. بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت (p=0.001). همچنین وضعیت سلامت عمومی بر عامل رضایت شغلی بیشترین تاثیر را دارا بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت، به گونه ای که کیفیت زندگی کاری بالاتر، رضایت شغلی بیشتری را برای کارکنان به همراه داشت. همچنین نتایج مطالعه حاضر به نقش و تاثیر مدیریت و سرپرستان برای انجام مداخلات موثر به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی تاکید دارد. بنابراین انجام مطالعات بیشتر برای شناسایی دیگر عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، صنعت خودروسازی
 • منصور ضیایی، حامد یارمحمدی، میثم مرادی، فرامرز قره گوزلو صفحات 47-54
  مقدمه
  کار با پایانه های تصویری می تواند با شکایات چشمی به ویژه خستگی چشمی و علایمی همچون سردرد، اختلال در ادامه کار و اختلالات چشمی مرتبط باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین میزان شیوع خستگی چشمی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در کاربران کامپیوتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1391 بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی-تحلیلی در روی 260 نفر از کاربران کامپیوتر انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خستگی چشمی (Visual Fatigue Questionnaire) و پرسشنامه دموگرافیکی و شغلی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال-والیس استفاده شد.
  نتایج
  میانگین (انحراف معیار) سنی کاربران (7.74) 36.74 سال و ساعات روزانه کار با کامپیوتر (2.28) 5.85/5 ساعت بود. نمره خستگی چشمی افراد برابر با (1.97) 2.99 بود، به طوری که 32.3% کاربران دارای خستگی چشمی شدید بودند. همچنین 45.4، 21.9، 32.7و 46.2درصد کاربران به ترتیب دچار استرین چشمی، اختلال دید، اختلال سطح چشم و مشکلات خارج چشمی شدید بودند. با افزایش سن، سابقه کار و ساعات روزانه کار با کامپیوتر، میزان بروز خستگی چشمی و شکایات مرتبط با آن افزایش یافت (p<0.05)خستگی چشمی کاربران عینک دار بیش از بدون عینک (p<0.001) و در موقعیت 90 درجه مانیتور نسبت به پنجره کمتر از دو موقعیت صفر (p=0.041) و 180 درجه (p=0.036) بود.
  نتیجه گیری
  شیوع خستگی چشمی در بین کاربران کامپیوتری بسیار بالا بود. با به کارگیری اصول ارگونومی از قبیل استراحت های منظم و کوتاه مدت، نگاه کردن به اجسام دور، پلک زدن منظم و کاهش خیرگی های مستقیم و غیرمستقیم، می توان از خستگی بینایی و مشکلات جدی بعدی پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: خستگی چشمی، کاربران کامپیوتر، اصول ارگونومی
 • آرام تیرگر*، زهرا آقالری، فاطمه سالاری صفحات 55-64
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی از طبعات شایع ناشی از شرایط نامناسب کار با کامپیوتر است. نظر به عدم اطلاعات مربوط به این اختلالات در دانشجویان کشور و از سویی گستردگی استفاده از کامپیوتر در دانشجویان، مطالعه حاضر به منظور بررسی آگاهی دانشجویان از ملاحظات بهداشتی کار با کامپیوتر و وضعیت ابتلای آنان به عوارض اسکلتی-عضلانی اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1391 بین 450 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، در سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی اجرا شد. نمونه ها به صورت آسان انتخاب و اطلاعات به کمک پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 6 سوال باز و 10 سوال بسته جمع آوری شد. برای پردازش داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو استفاده شد.
  نتایج
  میانگین (انحراف معیار) سن دانشجویان (2.5) 21.7 سال، 64% مونث و 67% در مقطع کارشناسی بودند. 90% دارای کامپیوتر شخصی و 48% روزانه بیش از یک ساعت از کامپیوتر استفاده می نمودند. تقریبا 55% از اختلالات اسکلتی-عضلانی شکایت داشته، اما کمتر از 10% با ملاحظات بهداشتی کار با کامپیوتر آشنا بوده اند. آزمون آماری کای دو گویای اختلاف معناداری در ابتلا به عوارض از نظر مدت کار با کامپیوتر بود(p<0.05)
  نتیجه گیری
  شکایت حدود نیمی از دانشجویان از اختلالات اسکلتی-عضلانی و از سویی عدم اطلاع اکثر آنان از ملاحظات ارگونومیک گویای امکان افزایش مشکلات در آینده می باشد؛ لذا نظر به تمایل اغلب دانشجویان به کسب اطلاعات و نقش تاثیرگذار آنان در اشاعه دانش مربوطه، اجرای برنامه های مداخله ای از جمله آموزش اصول ارگونومی در کار با کامپیوتر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، ارگونومی کار با کامپیوتر، دانشجویان
 • فرهاد فراستی، محمد صادق سهرابی*، محسن جلیلیان صفحات 65-74
  مقدمه
  با افزایش روزافزون مشاغلی که با رایانه سروکار دارند و رشد اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کاربران ایستگاه های پایانه های نمایش تصویری، اهمیت ارزیابی و شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی در محیط کار فزون تر شده است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران اداری پایانه های نمایش تصویری بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 71 نفر (37 زن و 34 مرد) شرکت کردند که به روش نمونه برداری تصادفی از کارکنان بخش اداری دانشگاه هنر اصفهان انتخاب شده بودند. برای ارزیابی میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی-عضلانی کرنل و از روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) برای سنجش ریسک فاکتورهای ارگونومی در ایستگاه های کار پایانه های تصویری استفاده شد.
  یافته ها
  بنابر طبقه بندی سطح ریسک نهایی به روش 15) 21%، ROSA نفر) در سطح ریسک کم (امتیاز کمتر از 3)، 48% (34 نفر) در ناحیه هشدار (امتیاز بین 3 تا 5) و 31% (22 نفر) در ناحیه ضرورت انجام مداخله ارگونومی (امتیاز بیشتر از 5) قرار داشتند. متغیرهای جنسیت، شاخص توده بدنی، سطح تحصیلات و سابقه کار دارای تاثیر معنادار بر امتیاز نهایی ROSA بودند (p<0.001). بین ناراحتی اسکلتی- عضلانی شرکت کنندگان با امتیاز نهایی ROSA رابطه معنادار و مثبت وجود داشت (p<0.001)، r=0.828)
  نتیجه گیری
  با توجه به هدفمندی این روش برای سنجش ریسک فاکتورهای کار با رایانه در محیط های اداری و نتایج به دست آمده می توان به عنوان ابزاری مفید برای شناسایی و درجه بندی ریسک ارگونومی در محیط های اداری امروزی از آن بهره برد.
  کلیدواژگان: ارگونومی اداری، پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی، عضلانی کرنل، روش ارزیابی سریع تنش اداری
|
 • Farin Khaneh Shenas, Teimour Allahyari *, H.Reza Khalkhali Pages 1-10
  Introduction
  Bank staff experience high level of job stress due to the nature of their work. One of the consequences of stress is its impact on job performance. Since the internal studies in this area are relatively rare, this study was conducted to investigate the relationship between the psychosocial stressors and job performance among bank staff.
  Materials And Methods
  All staff of the bank branches participated in this study. The General Nordic Questionnaire and Human Resource Productivity Questionnaire were used for data collection. The correlation coefficient and regression models were employed to examine the relationship between job stressors and their scales as independent variables and job performance as the dependent variable. Furthermore, in order to accurately assess the relations between variables, structural equation models were utilized.
  Results
  The results revealed that the prevalence of stress among bank staff was in moderate level (46.6%). Meanwhile, there was a negative and significant relationship between stress in "task domain" and "socio-organizational domain" and job performance. Among the measures in socio-organizational domain, organizational culture and leadership showed highly negative and significant relationships with job performance (p= 0.001).
  Conclusion
  According to the obtained results, socio-organizational domain can be considered as the main cause of loss of productivity. Hence, it is suggested to make further attempts to control the psychosocial factors in workplaces and avoid performance deterioration, particularly in organizational culture and leadership measures.
  Keywords: Job stress, Psychosocial factor, General Nordic Questionnaire, Job performancem Bank employee
 • Nematullah Kurd, Abdulmajid Garkaz, Mohsen Aliabadi *, Maryam Farhadian Pages 11-17
  Introduction
  Due to the increase of public concern about the physical and psychological effects of radiation on the health of users, the present study aimed to determine the extent of public exposure to microwave emissions from wireless system in an educational setting.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the effective intensity of microwave radiation were measured in 110 stations including the location of antennas access points, inside the classrooms, corridors and next to computers in five faculties of Hamadan University of Medical Sciences. Microwave meter HI 2200 model made by Holaday Co. was used to measure radiation according to the standard method No. C95.3.
  Results
  The effective intensity of exposure to microwave radiation emitted in the studied university was equaled to 0.304±0.675 µW/cm2 which was lower than the international exposure limits. However, there were significant differences in the intensities of microwave radiation in terms of measurement locations (P=0.0001). The Highest intensity of microwave radiation was allocated to access points which were equaled to 1.731±0.214 µW/cm2.
  Conclusion
  Although the intensity of microwave exposure from wireless networks at the university level was lower than the international limits and due to the failure to obtain conclusive evidence on the health effects of radiation exposure on humans at various levels, it seems to be necessary to inform users about radiation health risks to increase their awareness in educational settings.
  Keywords: Microwave waves, wireless systems, public exposure
 • Javad Tayefe Rahimian, Alireza Choobineh, Naser Dehghan *, Rana Tayefe Rahimian, Hadi Kolahi, Mostafa Abbasi, Mojtaba Abbaszadeh Pages 18-26
  Introduction
  Musculoskeletal disorders (MSDs) represent one of the leading causes of occupational injury and disability in the developed and industrially developing countries. This study was conducted to investigate the prevalence of MSDs and evaluate the risk of these disorders among welders of a steel manufacturing industry.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was achieved on all 243 welders employed in a steel manufacturing industry. Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) was used to study the prevalence of MSDs. Meanwhile, QEC technique was employed to evaluate the risk of exposure to these disorders. For data analysis, central statistical indices, T-test and Chi-square test were used.
  Results
  The results suggested the highest prevalence of symptoms of musculoskeletal disorders in low back, trunk and knees, respectively. QEC technique showed a high and very high risk of exposure to MSDs in 64.6 % of welders.
  Conclusion
  This study demonstrated that the prevalence of WMSDs in welders under study was high. Based on the obtained results, the most significant ergonomic problems in welders were found to be awkward postures, manual material handling and back bending and twisting. Furthermore, the results suggested that QEC can present reliable findings in evaluating the risk level of exposure to WMSDs.
  Keywords: Welders, Musculoskeletal Disorders, QEC
 • Forough Zare Derisi, Leila Rastegar, Sattar Hosseini, Hadi Daneshmandi *, Alireza Choobineh, Abolfazl Mohammadbeigi Pages 27-35
  Introduction
  The maximum aerobic capacity (VO2-max) can be used to assess the cardio-respiratory condition and fit the physiological characteristics of workers to the work. This study was conducted to determine the correlation between the two methods of estimating the maximum aerobic capacity and its affecting factors among students of Shiraz University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 104 students (54 males and 50 females) participated voluntarily (age ranged from 18 to 28 years). The subjects were assessed by step test according to Åstrand and ACSM protocols. The data collecting tool was a questionnaire including separate sections of demographic (age, sex, etc.), anthropometric (height, weight and BMI) and physiological (VO2-max) characteristics.
  Results
  The results revealed that the maximum aerobic capacity estimated from Åstrand and ACSM protocols were 3.21 (0.825) and 3.13 (0.707) l.min-1, respectively. Pearson correlation test showed high correlation between estimated maximum aerobic capacity via two protocols of Åstrand and ACSM (r=0.958). Meanwhile, there were significant associations among maximum aerobic capacity with weight, height, BMI and the number of hours of exercise per week.
  Conclusion
  The two methods for estimating the maximum aerobic capacity (Åstrand and ACSM) were highly correlated. Variables such as weight, height, BMI, and number of hours of exercise per week can be named as effective factors on VO2-m
  Keywords: VO2, max, ?strand protocol, ACSM
 • Pages 36-46
  Introduction
  The present study was aimed to investigate the dimensions of quality of work life and its relation to job satisfaction among workers of automotive industry.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical study, 150 workers of an automotive industry in Tehran city were chosen by simple random sampling method. Three questionnaires of demographic characteristics, quality of work life and job satisfaction were employed as data collecting tools. For data analysis, descriptive statistics, t-test, analysis of variance (ANOVA), correlation and regression tests were used.
  Results
  About 6% of participants evaluated their workload as light, 11.3% as moderate, 60.7% as heavy, and 22% as very heavy. The average of job satisfaction was 55.94± 13.45. 15.3% of subjects had low job satisfaction, 68.7% moderate and 16% reported high job satisfaction. There was a positive and significant relation between quality of work life and job satisfaction (p = 0.001). Meanwhile, general health condition had the highest effect on job satisfaction.
  Conclusion
  In general, there was a positive and significant relation between the quality of work life and job satisfaction, so that the higher the quality of work life, the higher the job satisfaction of workers. The results also emphasize the role and impact of managers and supervisors for effective interventions to improve quality of work life and job satisfaction. Therefore, further studies are proposed for the identification of other effective factors on the quality of work life and job satisfaction.
  Keywords: Quality of work life, Job satisfaction, Automotive industry
 • Mansour Ziaei, Hamed Yarmohammadi, Meisam Moradi, Faramarz Gharagozlou Pages 47-54
  Introduction
  Working with Visual Display Terminals (VDTs) can be associated with visual complaints particularly visual fatigue and symptoms including headache, disruption in continuing the work and ocular disorders. The objective of the present study was to determine the prevalence of visual fatigue and its related risk factors in computer users of Kermanshah University of Medical Sciences in 2013.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was achieved on 260 computer users. The data were collected by Visual Fatigue, demographic and job questionnaires. For data analysis, Spearman, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used.
  Results
  The mean (SD) age of the users was 36.74 (7.74) and daily working time with VDTs was 5.85 (2.28) hours. Visual fatigue score was 2.99 (1.97), so that 32.3% of computer users had severe eye fatigue. Meanwhile, 45.4, 21.9, 32.7 and 46.2 percentage of users suffered severely from eye strain, visual impairment, eye-surface disorder and extra-ocular problems. Visual fatigue incidence and its compliments were significantly increased with increasing of age, work experience and daily working hours with computer (p<0.05). Visual fatigue was higher in users wearing glasses than those not wearing glasses (p<0.001) and was lower in monitor to window angle of 90º than two other monitor to window positions of 0º (p=0.041) and 180º (p=0.036).
  Conclusion
  The prevalence of visual fatigue among computer users was very high. Visual fatigue and its serious consequences can be prevented by applying the principles of ergonomics such as regular and short breaks, looking at distant objects, blinking regularly and reducing the direct and indirect glares.
  Keywords: Visual Fatigue, Computer User, Ergonomically Principles
 • Aram Tirgar *, Zahra Aghalari, Fatemeh Salari Pages 55-64
  Introduction
  Musculoskeletal disorders (MSDs) are common consequences of poor working conditions associated with computer use. Regarding the lack of information about MSDs and the extensive use of computer among the university students in our country، this study aimed to explore the awareness level of ergonomic considerations in computer use and the prevalence of MSDs among university students.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 450 students of three faculties of medicine، dentistry and paramedical of Babol University of Medical Sciences in 2012. The subjects were selected by simple sampling method. The data were gathered by the researcher-made questionnaire consisting of 6 open and 10 closed questions. Data processing was performed by using descriptive statistics and chi-square test.
  Results
  The mean (SD) age of students was 21. 7 (2. 5) years، 64% were females and 67% were undergraduate students. Ninety percent of the students had personal computer and 48% had spent 1 hour or more on their computer daily. It has been reported that approximately 55% of students had suffered from MSDs and less than 10% of them had been familiar with ergonomic considerations in computer use. Chi-square test indicated a significant difference in the incidence of MSDs in terms of the duration of working with computer (p<0. 05).
  Conclusion
  The complaints of MSDs in about half of the students and the lack of awareness of ergonomic considerations in most of them suggest the possibility of increasing future problems. Therefore، regarding the inclination of most students in receiving information and their influential role in the dissemination of knowledge، performing interventional programs including education in computer ergonomic principles is recommended.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, computer ergonomics, students
 • Farhad Ferasati, M.Sadegh Sohrabi *, Mohsen Jalilian Pages 65-74
  Introduction
  Regarding the increasing growth in jobs dealing with computers and the development of musculoskeletal disorders (MSDs) among VDT users، the assessment and identification of ergonomic risk factors are of greater importance. This study aimed to evaluate MSDs among office VDT users.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 71 participants (37 females and 34 males) selected randomly among administrative staff of Isfahan Art University. CMD questionnaire was used to assess the prevalence of MSDs and for measuring ergonomic risk factors ROSA method was employed in VDT stations.
  Results
  According to ROSA risk levels، 21% (15 participants) were at low risk (score of less than 3)، 48% (34 participants) were in the notification area (score 3 to 5) and 31% (22 participants) were in the need area for ergonomic intervention (score of more than 5). Sex، body mass index، educational level and work experience had significant impacts on ROSA final score (p<0. 001). There was a positive significant correlation between ROSA final score and MSDs in the participants (p<0. 001، r=0. 828).
  Conclusion
  With regard to the purpose of ROSA method for evaluating risk factors of working with computer in administrative and office settings and the finding of this study، it can be employed as a useful tool in identifying and ranking ergonomic risks in today office environments.
  Keywords: Office ergonomics, CMDQ, Rapid Office Strain Assessment