فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/08/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا رمضانی چالش تری*، محمدرضا جهانگیرزاده قمی، رامین تبرایی صفحات 7-30

  هدف پژوهش حاضر «تدوین الگوی ابراز وجود بر اساس منابع اسلامی» بوده است. پژوهش حاضر تحقیقی نظری از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی، از دو ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. نتیجه بررسی در آموزه های دینی، استخراج 17 مفهوم مرتبط با مولفه های ابراز وجود بود که به دوازده کارشناس دینی و روان شناسی ارایه شد. بعد از بررسی کارشناسان، ده مفهوم به عنوان مولفه های ابراز وجود تایید و هفت مفهوم حذف شدند. یکی از دستاوردهای این تحقیق، رسیدن به تعریفی جدید از ابراز وجود است. مشخص کردن تفاوت های دین اسلام با مکاتب غربی در هدف و انگیزه ابراز وجود، مواضع ابراز وجود، تفاوت در تعریف مفاهیم اصلی مثل حق و حقوق، قدرت و قوت تامین حقوق و جامعیت تامین حقوق در دین اسلام بخش دیگری از دستاوردهای تحقیق است.

  کلیدواژگان: ابراز وجود، الگو، منابع اسلامی
 • محمدرضا سالاری فر*، حمید رفیعی هنر، حمیدرضا گل وردی یزدی صفحات 31-53

  هدف از پژوهش حاضر، تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی با روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. از میان منابع اسلامی و کتب معتبر دینی و حدیثی، 7 مولفه: یکسان انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، دگر دوستی، دگر تقدم گری و برآوردن انتظارات معقول و مشروع، برای انصاف استخراج گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل مفهومی به تحلیل مولفه های انصاف پرداخته و با استفاده از روش های کمی به بررسی اعتبار محتوای بسته آموزشی پرداخته شده است؛ لذا برای بررسی روایی مولفه ها، به همراه منابع آنها با استفاده از شاخص CVI و CVR فرمی آماده گردید. آن فرم در معرض آرا و نظر کارشناسان دارای مدرک دکترا در رشته روان شناسی و رشته راهنمایی و مشاوره، قرار گرفت. نتایج نشان داد که 4 مولفه: یکسان انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، تایید گردید. بر اساس منابع اسلامی برای هر یک از مولفه ها تکنیک هایی به عنوان محتوای جلسات بسته آموزشی با هدف کاهش تعارضات زناشویی تدوین گردید. کارشناسان، محتوای بسته آموزشی را ارزیابی نمودند که با استفاده از شاخص CVI، تمامی تکنیک ها تایید گردید.

  کلیدواژگان: انصاف، خانواده، بسته آموزشی، تعارضات زناشویی
 • مرتضی عزیزی*، محمدرضا احمدی، محمدرضا سالاری فر صفحات 55-77

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی اصول خانواده درمانی بر اساس منابع اسلامی است. این تحقیق بنیادی- نظری، با روش توصیفی تحلیلی و روش استنباط از آیات قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد اصول خانواده درمانی اسلامی عبارت اند از: خدامحوری، اعتقاد به معاد، خوش بینی و خوش گمانی، صبر و استقامت. دین مداری، پاکیزگی و آراستگی، عفت ورزی، تکریم همسر و فرزندان، سپاس گزاری و قدردانی، نرمش در زندگی، حفظ و رعایت جایگاه ها و مرزها، تحمل و تدبیر، انتقادپذیری، گفتگو و هم نشینی سالم، نیک رفتاری و محبت ورزی، همدلی، توافق و تفاهم، راستگویی، یکرنگی و امانتداری، نفی خشونت، مشاوره، حکمیت، ارضای صحیح و متعادل غریزه جنسی، مدیریت متعادل خانواده، حفظ فرزند و فرزندپروری، رعایت حقوق و انجام وظایف، فرمانبرداری زن نسبت به شوهر، برخورد اسلامی با همسر ناسازگار، التزام به ترک عوامل آسیب زا، رعایت حدود فقهی و اخلاقی در مداخلات خانواده درمانی. شایسته است پژوهش هایی که به دنبال تدوین نظریه های خانواده درمانی با رویکرد اسلامی هستند، به این اصول توجه کنند و در تدوین اهداف و تکنیک ها این اصول را رعایت نمایند.

  کلیدواژگان: اصول خانواده درمانی، منابع اسلامی، خدامحوری، وظایف، دین مداری
 • مجید رجبی*، رحیم نارویی نصرتی، محمدرضا جهانگیرزاده قمی صفحات 79-102

  هدف این پژوهش، شناسایی معنویت در سه بعد معنا، گستره و کارکردها در روان شناسی و اسلام است. با توجه به هدف پژوهش، به منابع روان شناختی مرتبط با دین و معنویت و همچنین آیات قرآن، روایات و آثار اندیشمندان مسلمان مراجعه شد و داده ها استخراج گردید و به روش توصیفی-تحلیلی مقایسه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که معنویت در روان شناسی عبارت اند از: حالتی روان شناختی که متضمن ویژگی هایی از قبیل: بصیرت، درک وحدت، یکپارچگی درون، احساس حیرت، احساس تعالی، احساس پذیرفتن، قطع تعلق، عشق و شفقت، شکرگزاری در برابر نعمت های زندگی و احساس معناداری است؛ ولی معنویت در اسلام حالتی است که در ارتباط با وجود خداوند متعال تحقق می یابد و شامل مولفه های شناخت خداوند، ایمان به خالق، احساس تعلق به خالق، و انجام عمل برای خداوند، درک همه جانبه حضور او و درک قرب الهی است. همچنین به دست آمد که کارکردهای معنویت در روان شناسی در حیطه های سلامت جسم و روان، تاثیر بر شادکامی، شخصیت و درمان، کاهش درد و رنج و رضایت باطنی می باشند. از نگاه اسلامی نیز کارکردهایی نظیر آرامش و کاهش درد و رنج در ارتباط با معنویت مشترک هستند؛ ولی معنویت اسلامی کارکردهای اختصاصی مانند: لذت پایدار، معنابخشی اصیل به زندگی و تقرب به خالق را به همراه دارد که در معنویت در روان شناسی از آن سخن به میان نیامده است.

  کلیدواژگان: روان شناسی، معنویت، اسلام، کارکردهای معنویت، ارکان معنویت
 • مجتبی فرهوش*، حمیدرضا حبیب اللهی، زینب عصار صفحات 103-117
  مادر یکی از تاثیرگذارترین افراد بر زندگی و شخصیت کودک به شمار می رود. اشتغال مادران می تواند پیامدها و تاثیرات متفاوتی بر سلامت روانی کودکان آنها داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی پیامدهای اشتغال مادران بر فرزندپروری تا سه سالگی کودک بر اساس نظرات و پژوهش های متخصصان علوم تربیتی است. با توجه به هدف، نوع پژوهش مطالعه مروری و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش مقالات و پژوهش های ده سال گذشته با کلیدواژه های مرتبط با موضوع، در پایگاه داده های نورمگز، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پورتال جامع علوم انسانی بود. ابتدا مقالات و پژوهش ها جمع آوری و سپس مطالب آنها دسته بندی و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد اشتغال مادران تاثیرات نامطلوبی بر رشد روانی اجتماعی فرزند، شکل گیری دلبستگی کودک، نگرانی، خواب، رشد عاطفی، اعتماد به نفس و الگوپذیری کودک دارد و کودک در سال های اولیه کودکی آسیب می بیند. علاوه بر این آسیب پذیری کودک در سال های بعد و سنین نوجوانی را افزایش می دهد. پس می توان نتیجه گرفت که اشتغال مادران گرچه فوایدی به دنبال دارد؛ اما تاثیرات نامطلوبی در فرآیند رشد فرزندان، به ویژه رشد عاطفی آنها، بر جای می گذارد و میزان آسیب پذیری کودکان را در سال های اولیه کودکی افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: اشتغال مادران، تربیت فرزندان، فرزندپروری، سه سال اول زندگی
 • محمد کاویانی*، قاسم مهدوی اصل صفحات 119-139
  در یک جامعه اسلامی، مطلوب است که «آخرت گرایی»، یک هنجار اجتماعی باشد. لازمه هنجار اجتماعی بودن این است که عمل کردن به آن، هنجار باشد؛ هر کس با آن مخالفت کند، از طرف جامعه طرد شود. هدف این پژوهش، تدوین راهکارها برای نهادینه سازی آخرت گرایی با توجه به آموزه های اسلامی، روان شناختی و جامعه شناختی است. گردآوری داده های این پژوهش، از طریق مطالعه منابع مورد نظر و تحلیل آنها، به صورت مفهومی و نظری انجام شده است؛ یافته های پژوهش نشان داد راهکارهایی همچون «آگاهی بخشی»، «هنجارسازی اجتماعی» و «به کارگیری ضمانت های اجرایی بیرونی (قوانین)» «سبک های مختلف یادگیری»، «روش های تغییر نگرش»، «یادگیری مشاهده ای و ارایه الگو»، «ایجاد ناهماهنگی شناختی در باب دنیاگرایی» برای نهادینه سازی آخرت گرایی وجود دارد. توصیه می شود کارشناسان تربیتی و نهادهای فرهنگی این راهکارها را در جهت نهادینه سازی آخرت گرایی بکار گیرند.
  کلیدواژگان: آخرت گرایی، نهادینه سازی، یادگیری، نگرش، جامعه، روان شناسی اسلامی
|
 • MohammadReza Ramezani Chaleshtari *, MohammadReza Jahangirzadeh Qomi, Ramin Tabaraei Pages 7-30

  The purpose of this study was to "develop a model of assertiveness based on Islamic sources." The present study is a theoretical descriptive-analytical research and the data collection method is based on library studies. To evaluate the content validity quantitatively, two relative content validity coefficients (CVR) and content validity index (CVI) were used. The result of the study in religious teachings was the extraction of 17 concepts related to the components of assertiveness, which were presented to twelve religious and psychological experts. After review by experts, ten concepts were confirmed as components of assertiveness and seven concepts were removed. One of the achievements of this research is to reach a new definition of assertiveness. Identifying the differences between the religion of Islam and Western schools in the purpose and motivation of assertiveness, positions of assertiveness, differences in defining key concepts such as rights and rights, power and strength of rights and comprehensiveness of rights in Islam is another part of research achievements.

  Keywords: assertiveness, pattern, Islamic sources
 • MohmmadReza Salari Far *, Hamid Rafi Honar, Hamidreza Golverdi Yazdi Pages 31-53

  The purpose of this study is to develop a fairness training package to reduce marital conflicts based on Islamic sources. The research method is qualitative content analysis. Among Islamic sources and authentic religious and hadith books, 7 components of self-identification were extracted, the ability to assume self-balancing, selfishness, selfishness, altruism, other precedence, and meeting reasonable and legitimate expectations for justice. Then, using the conceptual analysis method, the components of fairness are analyzed and using quantitative methods, the validity of the content of the educational package is examined. Therefore, to evaluate the validity of the components, along with their sources, a form was prepared using CVI and CVR index. That form was exposed to the opinions and opinions of experts with doctoral degrees in psychology and guidance and counseling. The results showed that the four components of self-identification were confirmed, the ability to assume self-scaling, self-satisfaction of things, self-dislike of things. Based on Islamic sources, for each of the components, techniques were developed as the content of educational package sessions with the aim of reducing marital conflicts. Experts evaluated the content of the training package; Using CVI index, all techniques were confirmed.

  Keywords: fairness, family, educational package, marital conflicts
 • Morteza Azizi *, Mohammadreza Ahmadi, MohmmadReza Salari Far Pages 55-77

  The present research aims at recognizing the principles of family therapy based on Islamic resources. The research, which is a foundational-theoretical one, uses a descriptive-analytical method and gathers data from Islamic resources to answer the questions on the nature of the principles of family therapy. To compose the research, we have inferred the principles from the Quran and the traditions. The final findings of the research show that the family therapy based on the Islamic sources enjoys the followings: God-centerism, modeling on the Prafet and the Imams, imploration, belief in resurrection, optimism, patience and resistance, relisiosity, cleanness and purity, chastity, respectingone’s wife and children, gratitude, flexibility in life (compromise and leniency, forgiveness and mercy, apology and excuse), preserving the family’s status and observing family’s limits, tolerance and tactics, accepting criticisms, healthy dialogue and accompaniment, civility and affection, sympathy, agreement and mutual understanding, honesty, sincerity and trustworthiness, negating violence, consultation, judgment, right fulfillment of sexual desire, reasonable management of family, nurturing children, observing other’s rights and performing one’s duties, women’s obeying their husbands, Islamic behavior towards one’s spouse, liability towards giving up the harmful factors, observing the jurisprudential and moral limits in family therapy. Besides, the duties and rights of the family members and family impairments were extracted from Islamic sources and presented in the discussion.

  Keywords: Principles of family therapy, Islamic sources, god-centeredness, duties, religiosity
 • Majid Rajabi *, Rahim Narooei Nosrati, MohammadReza Jahangirzadeh Qomi Pages 79-102

  The purpose of this study is to identify spirituality in three dimensions of meaning, scope and functions in psychology and Islam. According to the purpose of the research, psychological sources related to religion and spirituality as well as verses of the Qur'an, narrations and works of Muslim thinkers were referred to and the data were extracted and compared and analyzed descriptively-analytically. Findings showed that spirituality in psychology is a psychological state that includes characteristics such as insight, understanding of unity, inner integrity, feeling of wonder, feeling of excellence, feeling of acceptance, disconnection, love and compassion, gratitude for the blessings of life and feeling of meaning. But spirituality in Islam is a state that is realized in connection with the existence of God Almighty and includes the components of knowing God, believing in the Creator, feeling belonging to the Creator, and doing action for God, comprehensive understanding of His presence and understanding of nearness to God. It was also found that the functions of spirituality in psychology in the areas of physical and mental health are the effect on happiness, personality and healing, reducing pain and esoteric satisfaction. From the Islamic point of view, functions such as relaxation and reduction of suffering are related to common spirituality, but Islamic spirituality has specific functions such as lasting pleasure, genuine meaning to life and closeness to the Creator, which is not mentioned in spirituality in psychology.

  Keywords: psychology, Spirituality, Islam, Functions of Spirituality, Pillars of Spirituality
 • Mojtaba Farhoush *, Hamidreza Habibollahi, Zeinab Assar Pages 103-117
  The mother is one of the most influential people in the life and personality of the child. Mothers’ employment can have different consequences and effects on their children’s mental health. The purpose of this study is to identify the consequences of mothers’ employment on parenting up to the age of three based on the opinions and research of educational scientists. According to the purpose, the type of research is a review study and the research method is descriptive-analytical. The statistical population of the research The articles and researches of the last ten years with related keywords were in the Normags database, the database of the Jihad University Scientific Information Center and the comprehensive humanities portal. First, articles and researches were collected and then their contents were categorized and analyzed. Findings showed that mothers’ employment has adverse effects on the child’s psychosocial development, the formation of attachment, anxiety, sleep, emotional development, self-confidence and role modeling, and the child is harmed in the early years of childhood. In addition, it increases the child’s vulnerability in later years and adolescence. Therefore, it can be concluded that mothers’ employment, although it has benefits; However, it has adverse effects on the developmental process of children, especially their emotional development, and increases the vulnerability of children in the early years of childhood
  Keywords: Mothers ‘employment, children’ s upbringing, parenting, the first three years of life
 • Mohammad Kavyani *, Ghasem Mahdavi Asl Pages 119-139
  In an Islamic society, it is desirable that “heresy” be a social norm, the requirement of being a social norm is that acting on it be the norm; Anyone who opposes it will be rejected by society. The purpose of this study is to develop strategies for institutionalizing heresy according to Islamic, psychological and sociological teachings. The data collection of this research has been done conceptually and theoretically by studying the sources and analyzing them; Findings showed that strategies such as “awareness”, “social normalization” and “application of external executive guarantees (rules)”, “different learning styles”, “methods of changing attitudes”, “observational learning and pattern presentation”, “creating cognitive inconsistency” On secularism ” to institutionalize heresy. It is recommended that educational experts and cultural institutions use these strategies to institutionalize heresy.
  Keywords: heresy, Institutionalization, Learning, Attitude, Society, Islamic Psychology