فهرست مطالب

آموزش و توسعه منابع انسانی - پیاپی 30 (پاییز 1400)

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
پیاپی 30 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/02
 • تعداد عناوین: 16
|
 • معصومه باقری، فردین باتمانی، فردین عبداللهی صفحات 1-23

  پژوهش حاضر باهدف ارایه مدل مفهومی نظام جامع آموزش برای مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی انجام شد. ازنظر نوع پژوهش کیفی و روش پژوهش نیز سیستماتیک برخاسته از داده‌های استراوس و کوربن بود. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش را کلیه کارشناسان، نخبگان و اساتید شاغل در مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی تشکیل می دادند. برای نمونه‌گیری از نوع هدفمند نظری استفاده شد. حجم مشارکت‌کنندگان به تعداد 33 نفر است که با آن‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است و افرادی انتخاب شدند که بیشترین اطلاعات و داده را برای پاسخ به سوالات فراهم نمودند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به نقطه اشباع و حداکثر اطلاعات ادامه یافت. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد: مدل مفهومی به‌دست‌آمده دارای 673 مفهوم، 126 مولفه و 18 مقوله است و مقولات آن شامل: شرایط علی (شناسایی عوامل موثر در ضعف آموزش، بازنگری در وضعیت موجود، وضعیت کمی و عوامل کیفی آموزش، بازنگری در شناسنامه آموزشی مشاغل)، شرایط زمینه‌ای (ضرورت آموزش، عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی)، شرایط مداخله‌گر (سیاست‌گذاری و بازنگری در شرح وظایف) راهبردها (نظارت و ارزشیابی، نیازسنجی واقع‌بینانه، بازنگری در محتوای آموزش و هدف‌گذاری) و پیامدها (تدوین نظام جامع آموزش، ایجاد انگیزه در کارکنان و برنامه‌ریزی هدفمند) است.

  کلیدواژگان: مدل سازی، مدل مفهومی، نظام جامع آموزش، نظریه داده بنیاد
 • منصوره چهاردولی، زهرا لبادی، فاطمه پرسته قمبوانی*، مژگان عبدالهی صفحات 24-46

  کارشناسان مالی نقش کلیدی در تصمیم سازی آگاهانه مدیران در برنامه های استراتژیک بانک ها دارند،به همین دلیل عملکرد این دسته از کارشناسان از حساسیت ویژه ای برخوردار است.با عنایت به این مسیله،این مقاله به شناسایی شایستگی های کارشناسان مالی در حوزه بانکی می پردازد.با توجه به ماهیت و هدف این پژوهش،رویکرد آن کیفی و با روش نظریه داده بنیاد و طرح ساختارگرای چارمز انجام شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان مالی شاغل در معاونت مالی (اداره خزانه و اوراق بهادار،اداره حسابداری کل،مدیریت نقدینگی و حسابداری مدیریت) و روسای شعب بانک دی است.ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته،دفترچه یادداشت و ضبط صوت است.داده های این پژوهش حاصل مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان مالی است که با روش نمونه گیری گلوله برفی (نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت) انتخاب شدند.متن مصاحبه ها که شامل 33ساعت مصاحبه انفرادی با نمونه پژوهش بود،پیاده سازی و با روش تحلیل مضمون (تم) تحلیل شدند.در مجموع 79شایستگی به عنوان شایستگی های مورد نیاز برای کارشناسان مالی بانک دی شناسایی شد که در قالب 12مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی با عناوین فردی،میان فردی،دانش پایه ای و عمومی شغل،دانش فنی و کلیدی شغل،و نهایتا در دو بعد شایستگی های تخصصی و عمومی تعیین و تعریف گردیدند.

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی های تخصصی، شایستگی های عمومی، کارشناسان مالی بانک
 • حسین خنیفر، صلاح الدین ابراهیمی*، فائزه محمداسمعیلی، بهمن غلامی صفحات 47-72

  مدیران لازم ست از قابلیت ها و توانایی های برخوردار باشند که منجر به عمکلرد موفق آنها شود که نه تنها نیازهای داخلی را پاسخ دهند بلکه بتوانند نیازهای بیرونی را نیز هدایت کنند. و در هر جامعه ای نظام آموزشی بخش مهم و حایز اهمیتی بشمار می رود. این نهاد، زمینه ساز رشد و توسعه فکری و زمینه ساز بلوغ و تحقق ظرفیت-های انسانی است. بنابراین مدیران آموزش وپرورش باید از شایستگی های لازم برای انجام موفقیت آمیز این مهم، برخوردار باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسعه شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی با تاکید بر مدیریت اسلامی در آموزش وپرورش طراحی شد. برای انجام پژوهش از برای انجام پژوهش از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی و با روش گرانددتیوری استفاده گردید. جامعه پژوهش، کلیه صاحب‌نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی و مدیریت اسلامی در آموزش و پرورش بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با 19 نفر از آنها مصاحبه شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل یافته های کیفی از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد "توسعه شایستگی های اسلامی و توسعه شایستگی های رهبری و مدیریتی" به عنوان مقوله محوری، "جانشین پروری، ارزیابی مستمر، آموزش و یادگیری مستمر و مدیریت استعداد" به عنوان شرایط علی، " یادگیرنده محور بودن سازمان (سازمان یادگیرنده)، عدالت گرایی در گزینش، انتصاب و ارتقا، برنامه ریزی و برنامه محوری و توسعه کارراهه شغلی" به عنوان راهبردها، مقوله های " فرهنگ سازمانی و گروه کارکنان" به عنوان بستر، " نگرش اسلامی به مدیریت و منابع انسانی و ساختار سازمانی" به عنوان شرایط مداخله‌گر مطرح شدند و توسعه شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی می تواند پیامدهای مثبت فردی و سازمانی در آموزش و پرورش داشته باشد. اگر مدیران آموزش و پرورش با استفاده از شایستگی‌ها و بر اساس الگوی مناسب اسلامی ایرانی توسعه یابند، و دارای دانش و مهارت کافی باشند، سازمان با بالا بردن روحیه کارکنان و ایجاد انگیزه کار و فعالیت در آن‌ها قادر خواهد بود هدف‌های سازمان را با صرف منابع کم‌تر و کیفیت بهتر تحقق بخشد و بهره‌وری سازمان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی مدیران، مدیریت اسلامی، آموزش و پرورش
 • عصمت الزامی، عباس عباسپور، علی خورسندی طاسکوه، جواد پورکریمی، حمید رحیمیان صفحات 73-97

  پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسانه است که جهت شناسایی ابعاد و مولفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی و تدوین چارچوب آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهر تهران درسال تحصیلی 99-98 بودند. طی دو مرحله نمونه گیری، با روش های نمونه گیری سهمیه ای و سپس هدفمند نمونه ها انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به کار گرفته شد . مصاحبه تا جایی ادامه یافت که فرایند اکتشاف و جمع آوری داده ها پس از مصاحبه با 14 نفر به نقطه اشباع نظری رسید. با انجام مراحل کدگذاری باز و محوری ، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دو روش تایید مصاحبه شوندگان و تایید یک خبره بیرونی برای کنترل روایی استفاده شد. برای تعیین پایایی نیز از دو روش بررسی مجدد نوشته ها و نیز از روش کدگذاری مجدد استفاده گردید. توافق در همسانی کدگذاری ها محاسبه شد و ضریب توافق 86% به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که چارچوب توسعه حرفه ای برای مدیران مدارس ابتدایی دارای 3 بعد، 14 مولفه با 117 نشانگر است که شامل بعد محتوای توسعه حرفه ای (با مولفه های دانش مدیریت عمومی، دانش مدیریت تخصصی، مهارت تعاملی، مهارت مدیریت منابع، مهارت حرفه ای، تمایلات فردی، نگرش مدیریتی، توانایی جسمی و روانی و توانایی فکری و ذهنی)، بعد فرایند توسعه حرفه ای (با مولفه های اقدامات خود-توسعه ای، روابط توسعه دهنده) و بعد الزامات سازمانی (با مولفه های زمینه سازی دانش افزایی و کسب مهارت، اصلاح روش های انتخاب و انتصاب مدیران، بهبود ساختار و فرایندهای سازمانی) می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، مدیران مدارس، مقطع ابتدایی
 • مژگان فرهادفر، ابوالقاسم دلخوش کسمایی*، محمود صفری صفحات 74-108

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه مدیران مدارس بر اساس رویکرد شایستگی محور (مورد مطالعه: مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران) است. روش پژوهش عبارت است از روش آمیخته کیفی به روش تیوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری به روش کمی. جامعه پژوهش عبارت اند از کلیه مدیران مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران و نمونه در بخش کیفی 22 نفر از خبرگان و صاحبنظران مدیریت آموزشی از سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه ها هستند، و در بخش کمی 330 نفر از مدیران مدارس متوسطه در مناطق آموزش و پرورش 22 گانه شهر تهران انتخاب شده است. ابزار های تحقیق عبارت است از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته سنجش توسعه مدیران شایسته. داده‌ها در بخش کیفی به روش گراندد تیوری اکتشافی جمع‌آوری شده و سپس با آزمون مدل معادله ساختاری در نرم افزار pls تحلیل شده است. یافته‌ها نشان داد 77 مفهوم، تحت 16 مولفه شناسایی شد. نتایج تحلیل اکتشافی‌ نشان داد دو مقوله توسعه شایستگی ها، توسعه مهارت و صلاحیت به عنوان مقوله های اصلی بدست آمدند. چهار مورد مورد از شرایط علی شامل: مدیریت استعداد، توسعه مدیران، الزامات سازمان و منابع به عنوان عوامل علی اثر گذار بر توسعه شایستگی های مدیران بدست آمده است. چهار مورد از زمینه ها و بستر های پدیده شامل نگاه به شایسته سالاری و توسعه کارکنان، جو و فرهنگ سازمانی و شرایط محیطی بدست آمده است که نیازمند فراهم آوردن هستن، همچنین دو عامل مداخله‌گر عوامل سازمانی و مقررات سازمانی بدست آمده است که نیاز مند کنترل و ایجاد هستند و یک پیامد که توسعه مدیران با رویکرد شایستگی محور در دو بعد فردی و سازمانی است، مدل توسعه شایستگی محور مدیران را تشکیل می دهد. در تایید مدل و مرحله کمی، تحلیل مسیر ارتباط بین متغیر ها نشان می دهد مسیر مستقیم بسترها، شرایط مداخله گر و مقوله های محوری به راهبرد ها همچنین مسیر های مستقیم راهبرد ها به پیامد ها و شرایط علی به مقوله محوری معنادار بود. از طرفی مسیر های غیر مستقیم شرایط علی به راهبرد ها از طریق مقوله محوری ، بستر و عوامل مداخله گر و مقوله محوری به پیامد از طریق راهبرد ها و همچنین شرایط علی به پیامد ها از طریق راهبرد ها و مقوله محوری معنادار بود.

  کلیدواژگان: توسعه مدیران مدارس، رویکرد شایستگی محور، مدارس مقطع متوسطه
 • پیمان یارمحمدزاده*، بهبود یاریقلی، مرجان دوستی الوانق صفحات 134-160

  هدف از پژوهش حاضر واکاوی ادراکات معلمان پیرامون آموزش ضمن خدمت مجازی می‌باشد. این مطالعه به روش پدیدارشناسی توصیفی صورت گرفت. بدین ‌منظور مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته‌ی عمیق از نمونه‌های هدفمند ملاک‌مدار تا حد اشباع اطلاعات با 18 معلم از مقاطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوم داشتند صورت گرفت. طی مصاحبه‌ها، معلمان تجربیات خویش را از آموزش ضمن خدمت مجازی بیان نمودند که با روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت که 9 مضمون اصلی به دست آمده عبارت‌ بودند از: قابلیت دسترسی فارغ از زمان و مکان، بهینه بودن، تناسب با روش‌های آموزشی و فناوری‌های نوین، حمایت‌های سازمانی، مشکلات محتوایی، مشکلات اجرایی، مشکلات ارزشیابی، مشکلات منابع انسانی؛ نداشتن زیرساخت‌های لازم. این مضمون‌ها از تجمیع و تلخیص مضمون‌هایی چون: (افزایش ساعات آموزش، سهولت، انعطاف‌پذیری در آموزش، مدیریت زمان و مکان آموزش، و پاسخ‌گویی کارکنان به ارباب رجوعان، کاهش هزینه‌های اجرایی دوره برای سازمان، کاهش هزینه‌های رفت و آمد برای معلمان، آموزش مهارت‌های فنی و رایانه‌ای، یادگیرنده محور شدن آموزش، امکان ترکیب با سایر فضاهای مجازی، به روز بودن روش‌های آموزشی و آزمون، افزایش امتیاز در ارزشیابی سازمانی، امکان ارتقای سازمانی، کاربردی نبودن و تاکید بر مطالب کلیشه‌ای، سلیقه‌ای بودن محتوا، مبتنی نبودن بر نیازسنجی، نداشتن نظارت صحیح، گواهی‌گرایی به جای تاکید بر یادگیری، بی اعتباری نتایج، ایجاد فرصت برای سودجویان، عدم تعامل در حین آموزش، نداشتن انگیزه علمی، فشار و مشکلات کاری معلمان، نداشتن سواد رسانه‌ای). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، بهره‌گیری از نظام آموزش مجازی در دوره های آموزش ضمن خدمت، می تواند برخی از مشکلات و ناکارآمدی‌های آموزش ضمن خدمت حضوری معلمان از جمله همگام نبودن آموزش با تغییرات کتب درسی، محدودیت‌های زمان، مکان و منابع آموزشی را برطرف و راه را برای پیدایش شیوه‌های نوین آموزش معلمان مانند شیوه‌های الکترونیکی و مجازی هموار نماید.

  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت ادراکات، آموزش مجازی معلمان
 • اکبر حسن پور، یوسف وکیلی، سعید جعفری نیا، رها فرهادی صفحات 161-188

  هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع و چالش های موفقیت مربیگری مدیران در صنعت پتروشیمی می باشد که بدین منظور از روش پژوهش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون از طریق مرور ادبیات و نظریه ها باعث استخراج پرسشنامه ای با 40 گویه شد و جهت آزمون آن از روش تحلیل عاملی مرتبه سوم با رویکرد حداقل مجذورات جزیی استفاده شد. جامعه آماری 167 نفر از مدیران، معاونین و روسای پتروشیمی بودند که 116 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم نشان داد که ضعف مهارت ارتباطی و حل مسیله، ضعف مهارت ارایه بازخورد، سبک مدیریتی نامناسب، عدم تدوین اهداف واقع بینانه و پایبندی به آن، رفتارها و نگرش نامناسب مربی، تمایل متربی به سبک دستوری، عدم اعتماد به مربیان، فقدان انگیزه متربی، فرهنگ سازمانی نامناسب و فقدان آگاهی، ضعف ساختاری و عدم حمایت مدیران ارشد، سیستم های حمایتی نامناسب مدیریت منابع انسانی و حامی نبودن فرهنگ ملی می توانند به عنوان موانع موفقیت مربیگری مدیران در صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شوند. علاوه براین نتایج نشان داد که موانع مرتبط با مربی (91/0)، موانع درون سازمانی (81/0)، موانع برون سازمانی (68/0) و موانع مرتبط با متربی (55/0) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تاثیر بر موفقیت مربیگری مدیران هستند. نتیجه نهایی اینکه مدل آزمون شده موانع موفقیت مربیگری مدیران، از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مربیگری، مربیگری مدیریتی، موانع مربیگری مدیریتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • سعید صفایی موحد، محمد حاجی زاد * صفحات 189-198

  هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع فرهنگ‌های یادگیری محیط کار در سازمان‌های ایرانی می‌باشد. روش تحقیق گراندد تیوری از نوع کلاسیک است که توسط گلیزر مطرح شده است. برای جمع آوری داده‌ها، 98 نفر از کارکنان سازمان‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی در سه بخش دولتی، خصوصی، و خصولتی در طول یک دوره 4 ساله مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه‌ها از نوع نیمه‌ساختاریافته یا عمیق بود، به طوری که چند سوال کلی از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش پرسیده شد و سوالات بعدی بر اساس شرایط مصاحبه و داده‌های کسب شده مطرح می‌شدند. نمونه‌گیری در پژوهش حاضر به صورت هدفمند و با به کارگیری دو راهبرد نمونه گیری با حداکثر تنوع و نمونه‌گیری نظریه‌ای انجام شده است. نهایتا داده‌های حاصل نیز به طور مستمر با استفاده از دو راهبرد بازبینی اعضاء و ممیزی همکاران اعتباربخشی شدند. تحلیل داده‌های این پژوهش بر اساس چارچوب گراندد تیوری کلاسیک (گلیزی) در دو گام کدگذاری جوهری و کدگذاری نظریه‌ای صورت پذیرفت. براساس تحلیل‌های صورت گرفته، انواع فرهنگ‌های یادگیری در سازمان‌های ایرانی به شرح ذیل می باشند: فرهنگ یادگیری بازدارنده، فرهنگ یادگیری جزم‌گرایانه، و فرهنگ یادگیری الزام‌آور. عوامل موثر در شکل گیری این فرهنگ ها را می‌توان رویکرد مدیران، نگرش‌های همکاران و انتظار نسبت به ارتقاء در محیط کار دانست.

  کلیدواژگان: فرهنگ یادگیری، محیط کار، شناخت موقعیتی
 • سید رضا رضوی سعیدی صفحات 199-223

  امروزه سازمان ها نسبت به گذشته بسیار پیچیده شده اند و لازم است مدیران شایستگی های جدید و مهمی را کسب کنند تا بتوانند سازمان ها را در رسیدن به اهداف خود یاری دهند. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی شایستگی های مدیران در سازمان های پیچیده می باشد که پژوهشی کاربردی محسوب می شود. این پژوهش در دو فاز صورت گرفته است که در فاز اول طراحی مدل و در فاز دوم اعتبار بخشی آن صورت گرفته است. در اولین مرحله از فاز نخست، بر اساس فراوانی پیچیدگی های مشاهده شده در ادبیات تحقیق و با مطالعه سیستماتیک مبانی نظری و همچنین بر اساس مصاحبه با خبرگان، سه نوع پیچیدگی ساختاری، فناوری و محیطی، مبنای ارزیابی پیچیدگی سازمان در نظر گرفته شد. در مرحله دوم که رویکردی کمی داشت و هدف آن شناسایی و انتخاب سازمان پیچیده بود، پرسشنامه ای 21 سوالی طراحی شد و روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید گردید و دربین291 نفر از مدیران میانی شهرداری توزیع شد که با انجام آزمون تی یک نمونه ای، سازمان پیچیده انتخاب گردید. در مرحله بعد که رویکردی کیفی داشت با 18نفر از خبرگان که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته انجام شد و مدل اولیه شایستگی های مدیران متناسب با هرنوع پیچیدگی، حاصل شد. در مرحله چهارم که رویکردی کمی داشت بر اساس مدل اولیه، پرسشنامه ای طراحی گردید و دربین 5 نفر از خبرگان به روش دلفی توزیع شده و بعد از انجام سه مرحله رفت و برگشت، مدل اصلاح شده حاصل گردید. در فاز دوم پژوهش که هدف آن اعتبار بخشی مدل اصلاح شده بود و رویکردی کمی داشت، بر اساس مدل اصلاح شده پرسشنامه ای طراحی شد و دربین 15 نفر از خبرگان توزیع گردید و با محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا، مدل نهایی شایستگی مدیران متناسب با هر نوع پیچیدگی تدوین شد.

  کلیدواژگان: شایستگی ها، پیچیدگی، شایستگی های مدیران، سازمان های پیچیده، پیچیدگی ساختاری، پیچیدگی فناوری، پیچیدگی محیط
 • علیرضا افشارنژاد، مرضیه شعبانی*، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده صفحات 224-239

  در این پژوهش، یک الگو برای شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران، طراحی شد. لذا، این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد، کیفی و از نظر روش، اکتشافی و توصیفی–پیمایشی است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش صورت گرفت. در بخش اول با کمک روش تحلیل مضمون ابعاد الگو شناسایی شد، سپس در بخش دوم به منظور تایید اعتبار الگوی پیشنهادی از روش دلفی، استفاده شد. از این رو، در تحقیق حاضر، دو دسته جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. 1. جامعه آماری روش تحلیل مضمون که شامل مدیران ارشد، معاونین، روسا و خبرگان در حوزه مالی در شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، بودند. روش نمونه‌گیری این بخش به صورت هدفمند و گلوله برفی، بود. 2. جامعه آماری روش دلفی شامل 20 نفر از خبرگان، روسا و متخصصان در حوزه مدیریت مالی شرکت نفت، بود. روش نمونه‌گیری در این بخش، براساس انتخاب افراد برمبنای خبرگی و تجربه بود. اطلاعات بخش اول از طریق مصاحبه و بخش دوم با کمک پرسشنامه گردآوری شدند. براساس یافته‌های پژوهش، تعداد 26 مولفه در قالب 4 بعد برای شایستگی مدیران مالی شرکت نفت، شناسایی و تایید شدند. ابعاد چهارگانه شامل، مهارت‌های فنی، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های فردی و مهارت‌های تجاری، است. به نظر می‌رسد مدل و نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند در انتخاب مناسب مدیران مالی و رشد و توسعه آن‌ها موثر باشد.

  کلیدواژگان: طراحی، شایستگی، مدیریت مالی، شرکت ملی نفت
 • رویا شاکری صفحات 240-256

  یادگیری زدایی سازمانی توجه محققان بسیاری را معطوف خود نموده است و این مهم به عنصر مهم نوآوری و فرآیندهای تغییرات پایدار فردی و سازمانی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای یادگیری زدایی سازمانی با استفاده از روش فراترکیب است. در راستای این روش پس از فیلتر مقالات، در نهایت تعداد 40 تحقیق که بطور مستقیم به موضوع پیامدهای یادگیری زدایی سازمانی پرداخته بودند وارد مرحله تحلیل در نرم افزار مکس کیودا شدند. پس از مرحله تلفیق تعداد 28 رمز متمایز شناسایی، و از بین رمزهای شناسایی شده رمزهای؛ خروجی های نوآوری با 6 ارجاع، یادگیری مجدد و انعطاف-پذیری سازمانی با 4 ارجاع، و نوآوری رادیکال و عملکرد کلی با 3 ارجاع به ترتیب بالاترین تعداد ارجاعات را در متون پژوهشی داشتند. در سطوح انتزاع بالاتر رمزها در قالب 11 مفهوم و در نهایت در قالب 6 مقوله (توانمندی های نوآورانه، ارتقاء موضع رقابتی در زنجیره ارزش، کارآفرینی سازمانی، چابکی و تحول سازمانی، مدیریت دانش مشارکتی، و توانمندسازی منابع انسانی) قرار داده شدند.

  کلیدواژگان: یادگیری&#172، زدایی، پیامد، فراترکیب
 • احمد شانیان، رضا شافعی*، تحفه قبادی لموکی، بهروز بیات، مرضیه بیات صفحات 257-282

  مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش تیوری زمینه ای برای طراحی مدل بازاریابی موسسات ارایه دهنده خدمات آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران موسسات اریه دهنده خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی بود که از طریق نمونه گیری هدفمند شناسایی و انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ها جمع آوری شد. یافته ها حاکی از آن است که عواملی نظیر شناخت سازمان های بزرگ و صنایع و دانستن مسایل و مشکلات آنها، مهارت های کارکنان موسسات آموزشی، انگیزه کارکنان موسسه، بانک های اطلاعاتی قوی ، استفاده از فناوری های نوین آموزشی، بسته بندی مناسب خدمات آموزشی، خدمات جانبی جذاب در موسسه، ارایه نمونه های موفق کارهای قبل، مدرسان باتجربه، برخورداری از استانداردهای آموزشی، مناسب بودن فضای آموزش ، سیستم تامین رضایت مشتری ، اعتبار مدارک و اخذ مجوزهای موسسه، شناخت رقبا ، شرایط اقتصادی جامعه و مردم، بحران های سیاسی، اجتماعی و زیستی و قیمت ها از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازاریابی موسسات آموزش و توسعه منابع انسانی می باشند. در مدل تحقیق، افزایش درآمد، توسعه برند، افزایش قدرت در توسعه مدرسان و مربیان و توسعه اعتبار ملی، از پیامدهای به کارگیری راهبردهای مناسب برای بازاریابی موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی استخراج گردید.

  کلیدواژگان: مدل بازاریابی، تئوری زمینه ای، موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی
 • نسرین اسدی، امینه احمدی، اسدالله عباسی صفحات 283-306

  هدف کلی این پژوهش ارایه الگوی آموزش مدیریت استرس و رابطه آن با خودکارآمدی کارکنان است . جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی در سال 1399است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 220نفر به عنوان حجم نمونه استفاده شد به نحوی که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس ملاک ورود (متخصصان و صاحب نظران با حداقل5 سال سابقه کارکه دوره آموزش مدیریت استرس را گذرانده اند) انتخاب شده اند.ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استانداردوهنجاریابی شده شامل پرسشنامه استانداردمقابله باشرایط پراسترس توسط اندلروپارکر (1990)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارترز و جروسالم (1992) بوده است.بعد از جمع آوری داده‌های پژوهش،اطلاعات و نتایج به دست آمده بااستفاده ازآمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه راهبردهای مقابله با شرایط پر استرس بر خودکارآمدی افراد تاثیر متفاوتی دارند به نحوی که راهبرد مقابله مسئله مدار با خودکارآمدی رابطه مثبت معناداری دارد و اثر راهبرد مقابله مسئله مدار بر خودکارآمدی افزایشی است (05/0< p) .به معنای دیگر هرچه برراهبرد مقابله مسئله مدار تاکید شود، خودکارآمدی افراد هم افزایش می‌یابد و در مقابل راهبرد مقابله هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار با خودکارآمدی رابطه منفی و کاهشی دارد (05/0< p) به نحوی که هرچه برراهبرد هیجان مدار و راهبرد مقابله اجتناب مدار تاکید شود، خودکارآمدی افراد هم کاهش می‌یابد.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله با شرایط پر استرس، خودکارآمدی
 • محمدعلی برجی خانی اوانکی*، عصمت مسعودی ندوشن، زهرا طالب، نیره شاه محمدی صفحات 307-333

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش راهبردی و تبیین نقش آن در توسعه منابع انسانی انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می باشد که از روش آمیخته از نوع اکتشافی به عنوان روش پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری در بخش کیفی27 نفر و کمی 400 نفر از متخصصان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و استراتژی گروه خودروسازی سایپا به عنوان مشارکت کننده استفاده شده است.از روش نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی و تصادفی طبقه ای در بخش کمی استفاده شده است . ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار excel و کمی از نرم افزار AMOS و 19SPSS استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل روش داده بنیاد (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) در بخش کمی از روش تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش در بخش کیفی منجر به شکل گیری الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در گروه خودرو سازی سایپا شد و در بخش کمی تاثیر الگوی آموزش راهبردی در تبین توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت الگوی آموزش راهبردی بر توسعه منابع انسانی بود. یافته های این پژوهش می تواند دلالت های کاربردی و عملیاتی در راستای توسعه منابع انسانی در گروه خودرو سازی سایپا ارایه دهد.

  کلیدواژگان: آموزش راهبردی، توسعه منابع انسانی، گروه خودروسازی سایپا، نظریه داده بنیاد، روش آمیخته
 • سیده زبیده فلکی کلوری، سیروس تدبیری علیرضا، افشارنژاد، مریم مجیدی صفحات 334-358

  امروزه علاقه به اعمال سبک مربی گری در میان مدیران سازمانها در حال رشد است. سازمان ها به دنبال این روش مدیریتی هستند تا با استفاده از شایستگی های مربی گری، نیروی انسانی خود را متعهد ساخته و به بهبودعملکرد فردی و سازمانی نایل آیند. با وجود این، هیچ تحقیق یا ادبیاتی در این زمینه وجود ندارد که کدامیک از عوامل شایستگی های مربی گری بیشترین بهبود عملکرد فردی و سازمانی را برای این سازمانها به ویژه بانک ها بوجود می آورند. که در تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به این چالش، به صورت جامع و نظام مند تمامی شاخص هایی که در حوزه شایستگی های مربی گری موثر هستند از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی فازی و نظر 10 نفر از خبرگان شناسایی و با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری/ میک مک فازی جهت نظم بخشیدن و جهت دادن به پیچیدگی روابط بین شاخص‌ها و از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای به منظور شناسایی شاخص‌هایی که بیشترین بهبود عملکرد را در حوزه شایستگی های مربی گری برای بانک تجارت به ارمغان می‌آورند بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که خوشه "طرز فکر مربی‌گری" نسبت به دیگر خوشه‌ها و شاخص " اشتیاق برای عملکرد بلند مدت" از اهمیت و تاثیر گذاری بیشتری در شاخص‌های شایستگی های مربی گری در بانک تجارت برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: شایستگی مربی گری، طرز فکر مربی گری، اشتیاق برای عملکرد بلند مدت، میک مک فازی
 • یاسمین جوادی، حمیدرضا یزدانی، مهدیه اسدی* صفحات 359-376

  پژوهش حاضر به منظور گزینش روش های مطلوب یادگیری توسعه ی مدیران براساس معیارها و ابعاد اثرگذار با بهره گیری از تکنیک TOPSIS انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان جامعه ی آماری انتخاب گردیده و با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند قضاوتی 15 نفر از مدیران و خبرگان در حوزه های مرتبط با یادگیری و توسعه ی مدیران برای مصاحبه برگزیده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای یا اسنادی به منظور مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی مشتمل بر مصاحبه های ساختاریافته، توزیع و جمع آوری پرسش نامه انجام گرفت. روایی پرسش نامه از سوی خبرگان سنجیده و از طریق تطبیق با ادبیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن توسط تکرار دوباره ی آزمون تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و شناسایی وزن معیارهای اثرگذار بر روش های یادگیری و تعیین اولویت آن ها از روش BWM و شناسایی ضریب نزدیکی و اولویت هر یک از روش های یادگیری از تکنیک TOPSIS و نرم افزار Excel استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که روش بازی و شبیه سازی، مطلوب ترین روش یادگیری برای اجرای برنامه های توسعه ای مدیران در شرکت می باشد.

  کلیدواژگان: یادگیری، روش&#172، های یادگیری، ابعاد یادگیری، توسعه&#172، ی مدیران، تکنیک TOPSIS
|
 • Masoomeh Bagheri *, Fardin Batmani, Fardin Abdollahi Pages 1-23

  The aim of this study was to provide a conceptual model of a comprehensive education system for the specific jobs of the regulatory organization. In terms of the type of qualitative research and research method, it was systematically derived from Strauss and Corben data. Potential research participants were all experts, elites and professors working in the specific jobs of the regulatory body. Theoretical purposive sampling was used. The number of participants was 33 people with whom a semi-structured interview was conducted and the individuals who provided the most information and data to answer the questions were selected and the interviews continued until reaching the saturation point and maximum information. Open, axial and selective coding methods, as well as MAXQDA software were used to analyze the information. The results showed: The obtained conceptual model has 673 concepts, 126 components and 18 categories and its categories include: causal conditions with categories: identification of effective factors in poor education, review of the current situation, quantitative status and qualitative factors of training, review In the job description, background conditions with categories: necessity of education, economic, social and legal factors, intervention conditions with categories: policy-making and review of job descriptions and categories of strategies, including: monitoring and evaluation, realistic needs assessment, review of training content and targeting, Implications are also with the categories: developing a comprehensive training system, motivating employees and purposeful planning.

  Keywords: Modeling, Conceptual Model, Comprehensive education system, Grounded Theory
 • Mansoureh Chahardoli, Zahra Lebady, Fatemeh Parasteh Ghombavani *, Mojgan Abdollahi Pages 24-46

  Financial experts have a key role in the informed decision-making of managers in the strategic plans of banks, therefore, the performance of this group of experts is particularly sensitive. With this in mind, this article identifies the competencies of financial experts in the field of banking. According to the nature and purpose of this research, its approach is qualitative and has been done with the method of Grounded Theory and Charms structuralist design. The statistical population of the research includes all financial experts working in the financial department of Bank Day Total: liquidity management and management accounting). Research tools include semi-structured interviews, notebooks and tape recorders. The data of this study are the result of interviews with 30 financial experts who were selected by snowball sampling method (sampling was continued until the theoretical saturation stage in the collected information). The text of the interviews, which included 33 hours of individual interviews with the research sample, Implemented and analyzed by theme analysis method. A total of 79 competencies were identified as required competencies for Bank Day financial experts in the form of 12 sub-categories and 4 main categories with individual, interpersonal, basic and general knowledge titles. Job, technical and key job knowledge and finally in two dimensions of specialized and general competencies were determined and defined.

  Keywords: Competency, Specialized competencies, General competencies, Financial experts Bank
 • Hossein Khanifar, Salahedin Ebrahimi *, faeze mohammadesmaeely, Bahman Gholami Pages 47-72

  Managers need to have the capabilities and abilities that lead to their successful performance that not only meet internal needs but also be able to direct external needs. And in any society, the educational system is an important and significant part. This institution is the basis for intellectual growth and development and the basis for maturity and realization of human capacities. Therefore, education managers must have the necessary competencies to do this successfully. Therefore, the present study was designed with the aim of developing a model for developing the competencies of Iranian Islamic managers in government organizations with an emphasis on Islamic management in education. To conduct the research, a qualitative approach of phenomenological type and grand theory method was used to conduct the research. The study population was all experts, professors and senior managers in the field of human resources and Islamic management in education, and 19 people were interviewed using purposive sampling. The research tool was a semi-structured interview. Coding method was used to analyze the qualitative findings. The results showed that "development of Islamic competencies and development of leadership and managerial competencies" as a central category, "succession, continuous evaluation, continuous training and learning and talent management" as causal conditions, "learner-centeredness" Organization (learning organization), justice in selection, appointment and promotion, planning and program-oriented and career development "as strategies, categories of" organizational culture and staff group "as a platform," Islamic attitude to Management, human resources, and organizational structure were introduced as intervening conditions, and the development of the competencies of Iranian-Islamic managers in government organizations can have positive individual and organizational consequences in education. If the managers of education are developed by using the competencies and according to the appropriate Iranian Islamic model, and have sufficient knowledge and skills, the organization will be able to achieve the goals of the organization by raising the morale of the employees and motivating them to work and work. Spend less resources and better quality and increase the productivity of the organization.

  Keywords: Competence, Competence of Managers, Islamic Management, Education
 • abbas abbaspour *, Ali Khorsandi Taskoh, Javad Pourkarimi, hamid rahimian Pages 73-97

  The present study is a qualitative research with a phenomenological approach that has been conducted to identify the dimensions and components of professional development of primary school principals and to develop its framework. The statistical population of the study was the principals of public primary schools in Tehran in the academic year of 2019-2020. In two stages of sampling, samples were selected by quota and then purposive sampling methods. Semi-structured interviews were used to collect data. The interview continued until the data exploration and data collection process reached a theoretical saturation point after interviewing 14 people. Data were analyzed by open and axial coding steps. Two methods of verifying the interviewees and verifying an external expert were used to control the validity. Two methods of verifying the interviewees and verifying an external expert were used to control the validity. To determine the reliability, two methods of reviewing the writings and also the method of recoding were used. The agreement was calculated in the coding homogeneity and the agreement coefficient was 86%. Findings showed that the professional development framework for primary school principals has 3 dimensions, 14 components with 117 indicators Which includes : the content dimension of professional development (with components of general management knowledge, specialized management knowledge, interactive skills, resource management skills, professional skills, personal inclinations, managerial attitude, physical and mental ability and intellectual ability), the dimension of professional development process (with the components of self-development actions and developer relations) and the dimension of organizational requirements (with the components of knowledge acquisition and acquisition of skills, modification of selection and appointment methods of managers, improvement of organizational structure and processes).

  Keywords: Professional development, school principals, primary school
 • peyman yarmohamadzadeh *, Behbood Yarigholi Pages 134-160

  The purpose of this study is to examine the perceptions of teachers about virtual in-service training. This study was conducted using descriptive phenomenological method. For this purpose, semi-structured interviews were conducted from the targeted target-oriented samples up to the level of information with 18 teachers from primary, secondary and secondary schools. During interviews, teachers expressed their experiences in virtual service teaching, which were analyzed using the seven-step methodology. The 9 main themes were: timely availability of time and space, optimality , Adaptability to educational methods and new technologies, organizational support, content problems, executive problems, evaluation problems, human resource problems; rare infrastructure required. These topics include the accumulation and tabling of topics such as: (Increasing the time of training, comfort, flexibility in training, managing time and place of training, and staffing responsiveness to the client, reducing the cost of executive courses for the organization, reducing travel expenses for teachers, , Technical and computer skills training, learner-centered learning, the ability to combine with other virtual spaces, up-to-date teaching and testing methods, score points in an organization, assessment, organizational enhancement, application and emphasis on cumbersome content, content tuneup, based on Not being in need of measurement, lack of proper supervision, certification rather than emphasis on learning, Discrediting results, creating opportunities for profitability, lack of interaction during training, lack of academic motivation, teacher pressure and problems, lack of literacy). Findings of the research show that the use of a management education system in management education courses can address some of the educational difficulties and intersections in the face-to-face understanding of teachers, including synchronizing education with changes in textbooks, limiting time, place And educational resources and ways to develop new ways of educating teachers such as electronic and virtual methods.

  Keywords: In-service training Perceptions, Virtual education Teachers
 • Akbar Hassanpoor, Yusuf Vakili, raha farhadi Pages 161-188

  Present study aims at identifying managers' coaching success in petrochemical industry. To this end, to identify challenges and barriers of managers' coaching success, a combined methodology is utilized. In qualitative section and by using content analysis through literature review and theories, a 40-item questionnaire was extracted and to test it, the third order factor analysis method with Partial Least Squares (PLS) approach was used. Research population consists of 167 managers, deputies and heads of petrochemical industry of whom 116 were selected by using Cochran formula and simple random sampling technique while SMARTPLS software was used to analyze data. The third order factor analysis findings indicate that weakness of communication skills and problem solution, weakness in feedback representing skill, improper managerial style, not devising realistic goals and obligation to them, coach's improper behavior and attitude, coachee's tendency to commanding style, distrust to coaches, lack of coachee's motivation, improper organizational culture and lack of awareness, structural weakness and lack of senior managers' support, HR management improper supportive systems and lack of supports by national culture can be considered as barriers of managers' coaching success in petrochemical industries. Additionally, the findings indicate that coach related barriers (0.91), intra-organizational barriers (0.81), inter-organizational barriers (0.68) and coachee's related barrier (0.55) have the highest and lowest impacts on manager's coaching success respectively. The final result is that tested model for manager's coaching success enjoys proper validity and reliability and can be used in petrochemical industry.

  Keywords: coaching, managerial coaching, managerial coaching barriersIranian, National Petrochemical Industries Company
 • Saeed Safaei Movahed, Mohammad Hajizad * Pages 189-198

  This study aimed at identifying learning cultures in various workplaces thorough an emergent grounded theory study. To gather data, in-depth interviews were conducted on 98 employees of small to large companies to reach a vast breadth and depth of data. For purpose of inclusiveness, a maximum variation strategy was adopted for sampling to select participants purposively from manufacturing, business and service companies. The data were thematically analyzed at two levels, namely initial and secondary coding. To establish credibility, two dominant strategies were continuously used as member check and peer debriefing and external auditing. Consequently, a tripartite typology emerged to represent learning culture in various enterprises based on three criteria: management approach, peers' reaction, promotion expectancy. To sum up, in malignant learning culture, bad working habits are learnt and shared by staff and commitment to work is gradually minimized to its lowest possible point. In deterministic learning culture, a neutral learning climate dominates the workplace as staffs perceive no link between self-development and job promotion. Finally, in demanding learning culture people may clearly view sensible link between competency development and job promotion, so they try their utmost to keep up with the latest developments in their field to avert the risk of demotion or job loss. The study suggests that if enterprises plan to achieve and keep a competitive edge, they should focus firmly on creating a demanding workplace learning culture.

  Keywords: workplace learning, wrkplace, learning culture
 • Seyed Reza Razavi Saeedi Pages 199-223

  Today organizations are more complex than in the past, and managers need to acquire new and important competencies to help organizations achieve their goals. The purpose of this study is to provide a model of managers' competencies in complex organizations, which is applied research. In the first stage of the first phase, types of complexities were identified and three types of structural, technological, and environmental complexities were considered as the basis for evaluating the complexity of the organization. In the stage of identifying the complex organization, a 21-item questionnaire was distributed in the municipality, which was selected by performing a one-sample t-test of the complex organization. Then, 18 semi-structured interviews were conducted with experts, and the initial model of managers' competencies suitable for any complexity was obtained. In the next step, based on the initial model, a questionnaire was designed and distributed among 5 experts by the Delphi method and the modified model was obtained. In the second phase of the study, which aimed to validate the modified model, a questionnaire was designed and distributed among 15 experts, and by calculating the relative content validity coefficient, the final model of managers' competence was developed for each type of complexity.

  Keywords: Competencies, Complexity, Competencies of Managers, Complex OrganizationsStructural, ComplexityTechnology, ComplexityEnvironmental Complexity
 • AliReza Afsharnejad, marziyeh shabani*, Zeinolabedin Amini Sabegh, Ehsan Sadeh Pages 224-239

  In this study, a model for the competence of financial managers in the National Iranian Oil Company was designed. Therefore, this study is applied in terms of purpose, qualitative in terms of approach and exploratory and descriptive-survey in terms of method. Data analysis was performed in two parts. In the first part, the pattern dimensions were identified using the theme analysis method, then in the second part, the Delphi method was used to confirm the proposed model. Therefore, in the present study, two groups of society were studied. 1. The statistical population of the theme analysis method, which included senior managers, deputies, heads and financial experts in the National Oil Company. The sampling method in this section was purposeful and performed by snowball method. 2. The statistical population of the Delphi method included 20 experts, heads and specialists in the field of financial management of the oil company. The sampling method in this section was based on the selection of individuals based on expertise and experience. The information of the first part was collected through interviews and the second part was collected through a questionnaire. Based on the research findings, 26 components were identified and approved in the form of 4 dimensions for the competence of the financial managers of the oil company. The four dimensions include technical skills, leadership skills, individual skills, and business skills. It seems that the model and the results of the research can be effective in the proper selection of financial managers and their growth and development.

  Keywords: Design, Competence, Financial Management, National Oil Company
 • roya shakeri Pages 240-256

  Organizational unlearning has attracted the attention of many researchers and this has become an important element of innovation and processes of sustainable individual and organizational change. The aim of this study was to identify the consequences of organizational learning and de-learning using the meta-combination method. In line with this method, after filtering the articles, finally, 40 researches that directly dealt with the implications of organizational de-learning were entered into the analysis phase in MaxQuoda software. After the integration stage, 28 distinct codes were identified, and among the identified codes, codes; Innovation outputs with 6 references, re-learning and organizational flexibility with 4 references, and radical innovation and overall performance with 3 references had the highest number of references in research texts, respectively. At higher levels of abstraction, codes were categorized into 11 concepts and finally into 6 categories (innovative capabilities, competitive value chain promotion, organizational entrepreneurship, organizational agility and transformation, participatory knowledge management, and human resource empowerment).

  Keywords: unlearning, consequences, meta synthesis
 • Ahmad Shanian, Reza Shafei *, Tohfeh Ghobad Lamuki, Behrooz Bayat, Marzieh Bayat Pages 257-282

  The present study was conducted using the qualitative approach and the grounded theory method to designing the marketing model of the Institute of Education and Human Resources Development. The study population included the managers of educational institutions who were selected through purposive sampling. The data was collected through interviews. The findings showed that factors such as identifying large organizations and industries and knowing their issues and problems, skills of staff of the educational institution, staffs’ motivation, strong databases, use of new educational technologies, proper packaging of educational services, attractive ancillary services in the institution, providing examples successful previous work, experienced instructors, having educational standards, appropriate training environment, customer satisfaction system, competitors, political, social and biological crises and prices affect marketing the Institute of Education and Human Resources Development. In the research model, increaseing revenue, development of brand, increaseing power in developing instructors and educators, and develop national credibility were the consequences of the use of appropriate strategies for marketing the Institute of Education and Human Resources Development.

  Keywords: Marketing Model, Grounded Theory, Institute of Education, Human Resources Development
 • Nasrin Asadi, Amineh Ahmadi * Pages 283-306

  This also affects health (physical and mental) of individuals and impacts the type of relations between personnel and their job and organization. Aim of this research is to present the stress management training model and its relationship with self-efficacy of employees. Population of the research includes managers and employees of governmental organizations in 2020. In this research, purposeful sampling of 220 subjects as the sample size was used. For qualitative study, purposeful sampling method was used and the inclusion criteria included the specialists and experts with minimum 5 years of experience who have passed the stress management training course. Measurement instruments in this study were two standard and normalized questionnaires i.e. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) developed by Endler & Parker(1990) and Generalized self-efficacy scale of Schwarzer, & Jerusalem(1992). After collecting the research data, the obtained information and results were analyzed using the descriptive data (mean and standard deviation) and inferential statistics (regression analysis). The results show that the coping strategies for stressful conditions have different effect on self-efficacy of individuals so that there is a significant positive association between problem- focused coping strategy and self efficacy and effect of the problem- focused coping strategy on self-efficacy is incremental(p<0.05). In other words, the more emphasis on the problem- focused coping strategy, the more the self-efficacy of individuals. On the contrary, there is negative and decreasing association between emotion –focused coping and avoidance coping strategies and self-efficacy (p<0.05). In other words, the more emphasis on the emotion- focused and avoidance coping strategies, the less the self-efficacy of individuals.

  Keywords: Stress management training, self, efficacy, employees of government agencies
 • Mohamadali Borjikhani avanaki *, Esmat Masoudy Nadoshan, Zahara Taleb, Naiereh Shahmohammady Pages 307-333

  The present study was conducted with the aim of designing a strategic training model and explaining its role in human resource development. This research is an applied research that has used the mixed exploratory method as the research method. The statistical population in the qualitative section is 27 people and a small number of 400 experts in the field of training and development of human resources and strategy of Saipa Automotive Group have been used as participants. Purposeful sampling method was used in the qualitative and stratified random sections in the quantitative section. Data collection tools in the qualitative part included semi-structured interviews and in the quantitative part included a researcher-made questionnaire. For data analysis in the qualitative part, excel software and quantitative AMOS and SPSS software, version 19 were used. Data analysis method In the qualitative part, including the basic data method (open, axial and selective coding) in the quantitative part, the method of path analysis, Pearson correlation and factor analysis have been used. The results of this research in the qualitative part led to the formation of a strategic training model with the aim of developing human resources in Saipa Automotive Group. It was a strategy for human resource development. The findings of this study can provide practical and operational tools for the development of human resources in Saipa Automotive Group.

  Keywords: Strategic training, human resource development, Saipa Automotive Group, Granded Theory, Mixed Method
 • Seyedeh Zobeideh Falaki Kolori, Sirous Tadbiri, AliReza Afsharnejad, maryam majidi Pages 334-358

  The interest in applying coaching styles is growing among managers of organizations. Organizations are looking for this management method to commit their workforce using coaching skills and achieve individual and organizational performance. However, no research or literature has been conducted on coaching competencies that provide the most significant improvement in individual and organizational performance for these organizations, especially banks. In the present study, all the effective indicators in coaching competencies were identified through a documentary study to meet this challenge, comprehensively and systematically using the fuzzy Delphi method and the opinion of 10 experts. Interpretive structural modeling/Fuzzy MICMAC approach was used to regulate and direct the complexity of relationships between indicators. The network analysis process method was used to identify the indicators that bring the most performance improvement in the field of coaching competencies to Tejarat Bank. The results showed that the "coaching mindset" cluster and "long-term performance enthusiasm" index is more important and influential in the coaching competency indicators in Tejarat Bank compared to the other clusters.

  Keywords: Coaching Competence, Coaching Mindset, Fuzzy MICMAC
 • Yasamin Javadi, hamidreza yazdani, Mahdieh Asadi * Pages 359-376

  The present research was conducted to select desirable learning methods for managerial development based on effective criteria and dimensions using TOPSIS technique. Given the purpose, an applied method of research is used. To collect data, a survey descriptive method of research is used. The National Iranian Petroleum Refining and Distribution Company (NIORDC) was selected as the statistical population and 15 managers and experts in the field of related to managers' learning and development were selected for interviews using with purposive sampling. Data collection is performed using both library or documentary method to review literature and filed study includes structured interviews, distribution and collection of questioner. The validity of the questioner has been assessed and also approved by the experts due to its consistency with the literature. The reliability of the questioner has been approved by repeat testing. Best Worst method (BWM) as well as Expert choice software have been used for analyzing data and determining the coefficiency of influencing criteria of needs assessment methods and identification of their priorities. TOPSIS technique and Excel have been also used to determine Closeness Coefficient and the priority of each learning methods. Research Findings indicate that the game and simulation method is the most desirable learning method to implement the development programs of managers in the company.

  Keywords: learning, learning methods, learning dimensions, Development of managers, TOPSIS technique