فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1400)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام شاهین فر، احمد حیدری*، سهراب ایمانی، علی احدیت، مریم نگهبان صفحات 23-33

  امروزه تحقیقات گسترده ای بر روی ترکیبات گیاهی به منظور دستیابی به سموم جایگزین ایمن تر و کم خطر تر برای کنترل آفت صورت می پذیرد.در این مطالعه، دو فرمولاسیون حاوی اسانس Artemisia sieberi Besser بر پایه پلیمرهای تجزیه پذیر به صورت پودر برای کنترل شپشک برنج  Sitophilus oryzae تهیه شد. فرمولاسیون های تهیه شده از نظر میزان و نوع پلیمرها و سورفاکتانت ها متفاوت بودند. اثرات دورکنندگی این فرمولاسیون ها و اسانس خالص در دو غلظت زیر کشندگی µI/I air  5 و 10 مقایسه شد. مورفولوژی سطح ذرات کپسول ها توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین اندازه ذرات به ترتیب برای فرمولاسیون 1 و 2 با استفاده از نرم افزار Image j در حدود 41/19 و 37/86  نانومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، پس از گذشت 96 ساعت ، درصد دورکنندگی در اسانس درمنه ، فرمولاسیون پودری 1 و 2 برای غلظت 5 ppm به ترتیب 45٪ ، 65٪ و 70٪ و برای غلظت 10 ppm، به ترتیب 55% ، 70% و 75 % محاسبه شد. همچنین اثرات دورکنندگی اسانس خالص و فرمولاسیون های تهیه شده در زمان های مختلف نشان داد با افزایش غلظت درهمه ترکیبات ، میزان دورکنندگی افزایش می یابد. براساس نتایج بدست آمده ، برای حفظ فعالیت بیولوژیکی اسانس ها و جلوگیری از تبخیر مواد تشکیل دهنده آن ها، فرموله کردن اسانس ها امری ضروری است ، بنابراین کپسوله کردن اسانس های گیاهی به عنوان یک آفتکش با رهایش تدریجی و حفظ سمیت تنفسی می تواند در مدیریت تلفیقی آفات در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: شپشک برنج، کپسوله کردن، دور کنندگی
 • طاهره مومنی اصفهانی*، عاطفه سادات نوابی، مجید رمضانی، محمد علیمرادی صفحات 35-47

  مطالعه ارتباط کمی ساختار-فعالیت (QSAR)  مبتنی بر الگوریتم ژنتیک رگرسیون خطی چندگانه (GA-MLR) برای پیشگویی سمیت (logIC50) و لگاریتم ضریب توزیع اکتانول-آب (logPow) برخی مشتقات کاربامات به عنوان آفت کش انجام شد. ساختار ترکیبات شیمیایی با نرم افزاز گوسین 98 و روش  هارتری فاک و سری پایه G*31-6 (HF/6-31G*) بهینه شدند. توصیفگرهای مولکولی با نرم افزار دراگون محاسبه شد. مجموعه داده ها به طور تصادفی به دو دسته آموزش و آزمون تقسیم گردیدند. مناسب ترین توصیف گرهای با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک وبرگشتی تعیین شدند. بهترین مدل GA-MLR با استفاده از پارامترهای آماری مانند مجذور ضریب همبستگی (R2)، ضریب همبستگی تنظیم شده (R2adj)، ریشه مربعات میانگین خطا (RMSE) برای دودسته آموزش و آزمون انتخاب گردید. بهترین مدل QSAR مبتنی بر پارامترهای آماری اعتبارسنجی تقاطعی آزمون خارجی (LOO)، پارمترهای اعتبارسنجی خارجی (Q2F1, Q2F2, Q2F3) و ضریب همبستگی تطابق (CCC) برای کیفیت توانایی پیشگویی مدل GA-MLR بررسی گردید. این نتایج نشان می دهد که مدل های GA-MLR می تواند برای پیشگویی فعالیت مشتقات کاربامات مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشتقات کاربامات، QSAR، توصیف گرهای مولکولی، کولین استراز، logIC50، ضریب توزیع اکتانول-آب، آفت کش
 • سهراب ایمانی*، آرزو پژمان، هادی استوان، شهرام حسامی صفحات 83-94

  پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی کشور است که حدود 81 درصد از درآمد های غیر نفتی کشور به آن اختصاص دارد.در این تحقیق تجزیه دو افتکش متاسیستوکس و فنیتروتیون، به وسیله اشعه ماورای بنفش مورد بررسی قرار گرفت.این دو آفتکش به طور معمول با طیف وسیعی در باغات پسته کشور مورد استفاده قرار می گیرند.یکی از عمده ترین وظایف کشاورزی و گیاهپزشکی، تولید محصولاتی ایمن است، که میزان باقیمانده آفتکشها در آن ها کمتر از سطح MRL باشد.هدف این تحقیق بررسی تاثیر تشعشعات uv به همراه عامل فتوکاتالسیتی دی اکسید تیتانیوم و پراکسید هیدروژن بر تجزیه این دو سم در محصول پسته بود. تعیین باقیمانده موجود در نمونه ها با روش استخراج LLE و اندازه گیری با دستگاه GC-MS انجام شد.زمانهای آزمایش 30،60،120 و 300 دقیقه در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد بیشترین درصد تجزیه آفتکشها مربوط به سم متاسیستوکس و تحت تاثیر UV/H2O2  و به میزان 5/38% بود.زمان بهینه در کلیه آزمایشات 300 دقیقه تعیین شد.اشعه UV به تنهایی در زمان 300 دقیقه روی سموم متاسیستوکس و فنیتروتیون در محصول پسته  باعث کاهش سم به ترتیب به میزان  2/24و1/17% شد.آزمایشات نشان داد که تجزیه سموم مورد مطالعه با استفاده از تابش اشعه ماوراء بنفش امکان پذیر است و اثر مخرب UV در ساختارهای مواد شیمیایی در آزمایشات اثبات شد.بنابراین تشعشعاتUV در یک دوز مشخص قادر به برطرف نمودن باقی مانده سموم از پسته می باشد.تلفیق عوامل UV، پراکسید هیدروژن و دی اکسید تیتانیوم به نحو موثرتری قادر به زدودن آلودگی از محصولات کشاورزی می باشد.

  کلیدواژگان: پسته، سم، آفت کش، متاسیستوکس و فنیتروتیون
 • معصومه ثمره فکری*، محمدامین سمیع صفحات 95-110

  سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Gennadius.) (Homoptera: Aleyrodidae) یکی از مهمترین آفات محصولات زراعی، گلخانه ها و گیاهان زینتی است. در این مطالعه اثر دز زیر کشندگی عصاره گیاهی کلپوره Teucrium polium (Lamark) (Lamiales:Lamiaceae) روی پارامترهای جدول زندگی سن - مرحله دو جنسی سفید بالک پنبه روی رقم حساس (ارگون) و رقم مقاوم (کال جی ان تری) گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نشاهای 4-2 برگی گوجه فرنگی از رقم های حساس و مقاوم گوجه فرنگی در عصاره متانولی کلپوره و آب+متانول (شاهد) غوطه ور شد و در قفس های لیوانی قرار داده شد. تعداد30 حشره کامل هم سن به داخل قفس لیوانی رها سازی شد و بعد از 24 ساعت حشرات کامل حذف گردید و تخم هایی که کمتر از24 ساعت از عمرشان می گذشت نگهداری شد. جنسیت حشرات کامل خارج شده از این تخم های در معرض گیاه آلوده تعیین شد و میزان تخمریزی حشرات ماده خارج شده تا پایان آخرین روز زندگی بطور روزانه ثبت شد. آزمایش در گلخانه شیشه ای و در شرایط دمایی ºc 2 ±27 و رطوبت نسبی 5± 50 درصد و شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارها در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود دارد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ ناخالص تولید مثل و نرخ خالص تولید مثل روی رقم حساس (ارگون) و رقم مقاوم (کال جی ان تری) گوجه فرنگی تیمار شده با عصاره کلپوره به ترتیب (069/0، 43/31 و 03/11) و (061/0، 51/18 و 66/6) بدست آمد. به طور کلی در این تحقیق کاربرد توام رقم مقاوم گیاهی و عصاره باعث تلفات بیشتر و کاهش قابل ملاحظه نرخ ذاتی افزایش جمعیت نسبت به بقیه تیمارها شد که در نتیجه باعث پایین آوردن جمعیت سفید بالک پنبه می شود. بنابراین کاربرد تلفیقی استفاده از رقم مقاوم و عصاره گیاهی در کنترل جمعیت این آفت در خور نگرش است.

  کلیدواژگان: نرخ ذاتی افزایش جمعیت، جدول زندگی سن-مرحله دو جنسی، نرخ متناهی افزایش جمعیت، کلپوره و سفید بالک پنبه
 • علیرضا جلالی زند*، الهه حداد، ریحانه سلیمانی صفحات 111-121

  سفید بالک پنبه یکی از آفات مهم در محصولات زراعی، گلخانه ای و گیاهان زینتی است. این آفت به دلیل تعدد نسل و کوتاهی زمان یک نسل دارای توان بالقوه ای برای مقاوم شدن به حشره کش های مختلف می باشد. در طی سال های گذشته کنترل سفیدبالک پنبه توسط حشره کش های رایج موثر نبوده است. دراین تحقیق میزان حساسیت مرحله بالغ سفیدبالک پنبه در برابر حشره کش های دیکلرووس، ایمیداکلوپراید، اسپینوزاد و کلرانترانیلپیرول به تنهایی و به صورت پیش تیمار با سینرژیست های PBO (پی پیرونیل بوتوکساید)،   TPP (تری فنیل فسفات) و DEM (دی اتیل مالیات) مورد بررسی قرار گرفت. از روش غوطه ورسازی برگ (Leaf dipping) برای زیست سنجی مورد استفاده شد. کمترین میزان LC50   روی بالغ سفید بالک پنبه مربوط به حشره کش کلرانترانیلپیرول و برابر با (mg a.i/L) 25/1 می باشد و بیشترین میزان LC50  مربوط به حشره کش دیکلرووس با (mg a.i/L) 59/269، برآورد شد. همچنین میزان LC50  اسپینوزاد و ایمیداکلوپراید به ترتیب (mg a.i/L) 22/3، 61/87 برآورد شد. در بررسی برهمکنش حشره کش های دیکلرووس، ایمیداکلوپراید، اسپینوزاد و کلرانترانیلپیرول با پیش تیمارهای سینرژیستی مشاهده شد، پیش تیمار بالغ سفیدبالک پنبه با سینرژیست PBO، سمیت حشره کش های دیکلرووس، ایمیداکلوپراید، اسپینوزاد و کلرانترانیلپیرول به ترتیب 9/1، 79/2، 62/1 و 5/1 افزایش داد. پیش تیمار بالغ سفیدبالک پنبه با سینرژیست TPP، سمیت حشره کش های دیکلرووس، ایمیداکلوپراید، اسپینوزاد و کلرانترانیلپیرول به ترتیب 35/2، 89/3، 36/2 و 68/1 افزایش داد و پیش تیمار بالغ سفید بالک پنبه با سینرژیست DEM، سمیت حشره کش های دیکلرووس، ایمیداکلوپراید، اسپینوزاد و کلرانترانیلپیرول به ترتیب 84/2، 79/4، 15/3 و 71/1 افزایش داد. احتمال دارد مقاومت بالایی از سفید بالک در برابر حشره کش های دیکلرووس و ایمیداکلوپراید به دلیل استفاده بیش از حد در آینده مشاهده شود، بهتر است حشره کش های دیکلرووس، ایمیداکلوپراید، اسپنوزاد و کلرانترانیلپیرول در قالب برنامه مدیریت تلفیقی آفات به بکار برده شوند.

  کلیدواژگان: سفیدبالک پنبه، سینرژیست ها، غوطه ورسازی برگ، مدیریت تلفیقی آفات
 • علیرضا جلالی زند*، حمید صالحی میشانی، مهرداد مدرسی صفحات 123-135

  باقی مانده سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی از نگرانی های همیشگی کارشناسان سلامت غذا بوده است. در این پژوهش 15 بوته ی خیار با غلظتی معادل دوز توصیه شده (استامی پراید 25 گرم در لیتر و دیکلرووس 2 میلی لیتر در لیتر) و دو برابر دوز توصیه شده سمپاشی شدند. پس از 24 ساعت میزان باقی مانده در دو برابر دوز توصیه شده برای استامی پراید 5/1 میلی گرم بر کیلوگرم خیار و برای دیکلرووس 5/0 میلی گرم بر کیلوگرم خیار بدست آمد. سپس برای بررسی تاثیر بیوشیمیایی این بقایا، 60 سر موش انتخاب که 20 سر آنها در 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل و گروه های 1، 2 و 3 به ترتیب دوز 5/0 میلی گرم بر کیلوگرم سم دیکلرووس، 5/1 میلی گرم بر کیلوگرم از سم استامی پراید و گروه سوم ترکیبی از دو سم را در آب آشامیدنی دریافت نمودند. نتایج نشان داد، این سموم موجب کاهش آلبومین خون (کنترل 96/2، استامی پراید 2، دیکلروس 86/1  و ترکیبی 6/1 گرم در دسی لیتر)، نسبت آلبومین به گلبولین (کنترل 96/0، استامی پراید 68/0، دیکلروس 06/0  و ترکیبی 55/0 گرم در دسی لیتر) و پروتئین کل (کنترل 06/6، استامی پراید 92/4، دیکلروس 98/4 و ترکیبی 48/4 گرم در دسی لیتر) و همچنین نسبت به کنترل موجب کاهش وزن (کنترل 8/8، دیکلرووس 0/0، استامی پراید 8/0- و ترکیبی 8/0- گرم) و مقدار مصرف غذا (کنترل 2/666، دیکلرووس 4/372، استامی پراید 0/392 و ترکیبی 2/356 گرم) گردید و تغییراتی در باروری و هورمون تحریک کننده فولیکولی، هورمون لوتیینیزه کننده و هورمون تستوسترون ایجاد گردید. با بررسی این نتایج می توان افزودن این سموم به آب آشامیدنی موش ها را موجب پدید آمدن اختلالات کبدی، کلیوی و همچنین کاهش ایمنی و نقص اولیه ی بیضه ها دانست. پیشنهاد می گردد، برنامه های پایش جهت ارزیابی وجود باقی مانده سموم در مواد غذایی به طور مستمر انجام گیرد.

  کلیدواژگان: سموم شیمیایی، کروماتوگرافی، بیوشیمیایی
|
 • Elham Shahinfar, Ahmad Heidari *, S. Imani, Ali Ahadiyat, Maryam Negahban Pages 23-33

  Nowadays, extensive research is being done on plant compounds to find safer and low-risk alternative for controlling pests. In this study, two formulations, containing Artemisia sieberi Besser essential oil based on biodegradable polymers were prepared as powders to control the rice weevil, Sitophilus oryzae. These formulations were different in the amounts and types of polymers and surfactants. The repellency effect of these formulations and A. sieberi oil was compared at two sublethal concentrations of 5 and 10 µI/I air. The surface morphology of powders was also studied by the transmission electron microscope (TEM). The average size of particles was measured about 41.19 and 37.86 nm for formulations 1 and 2, respectively, using the software Image j. The result shows that, after 96 hours, the percentage of repellency in essential oil, formulation 1 and formulation 2 for 5 ppm concentration is calculated 45%, 65% and 70% respectively, and for 10 ppm concentration it is calculated 55%, 70% and 75% respectively. Also, the repellency effects of normal essential oil and the formulations prepared at different times showed that with increasing the concentration of all compounds, the amount of repellency increases. Based on the results, to maintain the biological activity of essential oils and prevent the evaporation of their constituents, it is necessary to formulate essential oils, therefore encapsulation of plant essential oils as a safe pesticide with gradual release and maintenance of fumigant toxicity can be considered in integrated pest management.

  Keywords: Rice weevil, encapsulation, repellency
 • Tahereh Momeni Isfahani *, Atefehsadat Navabi, Majid Ramazani, Mohammad Alimoradi Pages 35-47

  A Quantitative Structure–Activity Relationship (QSAR) study based on Genetic Algorithm  Multiple Linear Regressions (GA-MLR) were carried out for the prediction of the toxicity (logIC50) and the logarithm of octanol-water partition coefficient (logPow) of some carbamate derivatives as insecticides. The optimized conformation of compounds were obtained at HF/6-31G* level with Gaussian 98 software. Dragon software is used to calculate molecular descriptors. A data set of these compounds was randomly divided into 2 groups: training and test sets. The QSAR models were optimized using multiple linear regressions (MLR).The most relevant molecular descriptors were collected by Genetic Algorithm (GA) and backward regression. The best GA-MLR models are obtained using statistical parameters, such as squared correlation coefficient (R2), adjusted squared correlation coefficient (R2adj), root mean square error (RMSE) values for training and test sets. The best QSAR models are obtained based on the statistical parameters Leave-one-out (LOO) cross-validation, external test set, external validation parameters (Q2F1, Q2F2, Q2F3) and the concordance correlation coefficient (CCC) were used to quantify the predictive ability of GA-MLR models. The results showed that GA-MLR models could be used to predict the activities of carbamate derivatives.

  Keywords: carbamate derivatives, QSAR, logIC50, Octanol-water partition coefficients, Insecticides
 • Sohrab Imani *, Arezoo Pezhman, Hadi Ostovan, Sh. Hesami Pages 83-94

  Pistachio is one of the most important agricultural products of the country.  It is extremely important and accounts for about 81 percent of the country's non-oil revenues. In this study, the degradation of two pesticides, metacystox and fenitrithion was investigated by ultraviolet radiation. These three pesticides are commonly used in a wide range in pistachio gardens in the country. One of the most important agricultural and plant protection tasks is to produce safe crops with residual pesticides below the MRL level. The aim of this study was to investigate the effect of UV radiation combined with the photocatalytic effect of titanium dioxide and hydrogen peroxide on the degradation of these two pesticides in pistachio products.The samples were extracted by LLE method and determinated by GC-MS. Exposur times were 30, 60,120 and 300 minutes.The results showed that the highest percentage of degradation of pesticides was related to metasystox and affected by uv / H2O2 at 38.5%. The optimum time in all trials was 300 min. UV irradiation alone at 300 min time on metasistox and fenitrothion in pistachio reduced the toxin by 24/2and 17/1, respectively.Experiments showed that degradation of the studied toxins was possible using UV irradiation and the destructive effect of UV on chemical structures was proved in experiments. Therefore, UV radiation in a specific dose can remove residues of pistachio pesticides. Combined with UV agents, hydrogen peroxide and titanium dioxide can more effectively remove contamination from agricultural products.

  Keywords: Pistachio, Pesticides, poison, metasistox, fenitrothion
 • Masoomeh Samareh Fekri *, MohammadAmin Samih Pages 95-110

  Bemisia tabaci (Gennadius.) (Homoptera: Aleyrodidae) is one of the most important pests of crops, greenhouses, and ornamental plants. In this study, the sub-lethal effect of Teucrium polium(Lamark)(Lamiales:Lamiaceae) on parameters of life table age- bisexual stage of B. tabaci (Gennadius.) was evaluated on the sensitive cultivar ( Ergon) and resistant cultivar (Cal-JN3) of Lycopersicon esculentum . 2-4 leaves seedlings of L. esculentum from sensitive and resistant cultivar were submerged in methanol extract of T. polium and water+ methanol (control) and were placed in cup cages. 30 imago insects of the same age were released in the cup cage and after 24 hours the imago insects were omitted and the eggs whose age was less than 24 hours were kept. The sexuality of the imago insects exiting these eggs exposed to the contaminated plant was determined and the rate of spawning of the female insect was daily recorded to the last day of its life. The experiment was investigated in a glass greenhouse and 27+ 2  temperature and relative moisture of 50 ± 5 and in lighting conditions of 16 hours of light and 8 hours of darkness. The results showed that there is a significant difference in the one percent level. The intrinsic value of population increase, reproduction gross rate, and reproduction net rate on the sensitive cultivar (Ergon) and resistant cultivar (cal-JN3) of the L. esculentum treated with T. polium L. was acquired 0.069, 31/43 and 11.03 and 0.061, 18.51 and 6.66 respectively.  Generally, in this study conjugate application of resistant plant cultivar and extract caused more loss and considerable reduction of the intrinsic rate of population increase comparing other treatments which subsequently lower the population of B. tabaci. So, the combined application of using resistant cultivar and the herbal extract is considerable in the population control of this pest.

  Keywords: intrinsic rate of population increase, life table of age- bisexuality stage, finite rate of population increase, Bemisia tabaci
 • A. R. Jalalizand *, Ehaleh Hadad, R. Soleymani Pages 111-121

  The cotton Whitefly is one of the most important pests in crops, greenhouses and ornamental plants. Due to the multiplicity of generations and the short time of one generation, this pest has the potential to be resistant to various insecticides. Over the years, control of cotton whitefly by common insecticides has not been effective. In this study, the susceptibility of adult whitefly to Dichlorvos, Imidacloprid, Spinozad and Chlorantranilpyrrol alone and pre-treated with PBO (Pyrphenyl butoxide), TPP (triniphenyl phosphate) and DEM (MEM) synergists was investigated. . Leaf dipping method was used for bioassay. The lowest level of LC50 on adults was related to the insecticide Chlorantranilpyrrole (1.25 mg a.i / L) and the highest level of LC50 was related to the Dichlorvos (269.59 mg (a.i / L)). The levels of LC50 Spinozad and Imidacloprid (mg a.i / L) were estimated to be 3.22, 87.61, respectively. The interaction of  Dichlorvos, Imidacloprid, Spinozad and Chlorantranilpyrrol with synergistic pre-treatments showed an  increase in efficacy of insecticieds so that with TPP The LC50was 2.35, 3.89, 2.36 and 1.68, respectively. The interaction between DEM and Imidacloprid, Spinozad and Chlorantranilpyrol increased mortality to 2.84, 4.79, 3.15 and 1.71mg ai.l. respectively. Resistance to Diclorus and Imidacloprid observed in this study is likely to be due to overuse of these pesticides. To prevent resistance, it is recommended to apply these pesticides inside the frame of pest manangment program

  Keywords: Cottonseed, Synergists, Leaf immersion, Integrated pest management
 • A. R. Jalalizand *, Hamid Salehi Mishani, Mehrdad Modaresi Pages 123-135

  Residues of chemical pesticides in agricultural products have always been a concern for food health experts. In this study, 15 cucumber plants were sprayed with a concentration equal to the recommended dose (25 grams per liter for Acetamiprid and 2 ml/ liter for Dichlorvos) and twice the recommended doses. After 24 hours, the residue in cucumbers twice the recommended doses was 1.5 mg/kg for Acetamiprid and 0.5 mg/kg for Dichlorvos. Then, to investigate the biochemical effect of these amounts of residues, 60 mice were selected which 20 of them were divided into four groups. Consisted of the control group and groups 1, 2 and 3. The control group received only pure water but each group of 1 and 2 received 0.5 mg/kg Dichlorvos and 1.5 mg/kg Acetamiprid, respectively. The group 3 received one dose of both pesticides in drinking water.The results showed that, these pesticides reduced the blood Albumin significantly (Control 2.96, Acetamiprid 2.00, Dichlorvos 1.86 and the mix 1.6 g/dl). The ratio of Albumin to Globulin was 0.96 for control, and 0.68, 0.06, 0.55 g/dl for groups of 1, 2, and 3 respectively. Total protein 6.06 for control, and 4.92, 4.98, 4.48 g/dl for groups of 1, 2, 3 respectively. Also the weight loss was 8.8, Dichlorvos 0.0, Acetamiprid -0.8 and Mix -0.8g and food consumption weight loss was 666.2, Dichlorvos 372.4, Acetamiprid 392.0 and Mix 356.2g and cause changes in fertility and Follicle-stimulating hormone, Luteinizing hormone levels as well as Testosterone hormone. It can be stated that adding these pesticides to drinking water of laboratory mice can cause liver and kidney disorders, immunocompromised, and primary testicular defect, which is recommended that Monitoring programs should be performed continuously to assess the presence of pesticides in food.

  Keywords: Chemical Pesticide, Chromatographic, biochemical