فهرست مطالب

ادیان و عرفان - سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

نشریه ادیان و عرفان
سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حامد آل یمین* صفحات 1-18

  نسبت میان دین و عرفان از مباحث پر دامنه و چالش برانگیزی است که ریشه در تاریخ تصوف و عرفان دارد. عارفان مسلمان همراه با عالمان دینی متمایل به عرفان اسلامی، بر منشا اسلامی عرفان و تعالیم عرفانی تاکید داشته اند. در مقابل، بعضی از عالمان دین، منکر هرگونه ارتباط میان عرفان و تعالیم اسلام شده و آموزه های عرفانی را بدعت و ناشی از ارتباط عارفان با فرهنگهای بیگانه دانسته اند؛ و با آنان مقابله کرده اند. به نظر میرسد این اختلاف نظر را میتوان با واکاوی محل نزاع تاحدی برطرف کرد و دامنه اختلاف را کاهش و میزان وفاق را گسترش داد. در پژوهش پیشرو، به جای ارایه یک نسبت مشخص، از نسبتهای متعددی که میان ابعاد مختلف عرفان و دین وجود دارد بحث می شود و با روش تحلیلی و پدیدارشناسی، اختلاف ناشی از ابهام در نسبت روشن خواهد شد. بهره گیری از ریوس ثمانیه علم منطق و نیز مقایسه عرفان با علوم دیگر نیز ابهام میان این دو را میکاهد؛ زیرا با مراجعه به برخی از"ریوس ثمانیه" مانند: موضوع و سنخ، غرض و هدف، مولف و مدون، فایده و منفعت، جایگاه و مرتبه و نیز تقسیم بندی عرفان، ما را به نسبتهای متفاوت و متعددی میان دین و عرفان میرساند که در برخی همسانی و یکسانی و در برخی ابعاد دیگر تباین و مغایرت خواهد بود. نتیجه این رویکردنگاه کلی و نظر قطعی در اینباره را نفی ودعوت به نگاه جزء نگر وذو ابعاد خواهدکرد.

  کلیدواژگان: دین اسلام، عرفان، عرفان اسلامی، عرفان عملی، عرفان نظری
 • علی اشرف امامی*، امیر یوسفی صفحات 19-41
  در این مقاله ابتدا معانی مختلف استغناء در ادبیات صوفیه و سپس تعریف عطار، مبنی بر استغناء حق بررسی شده و ریشه های کلامی این مفهوم مورد بحث قرار گرفته که چگونه این مفهوم از آموزه های ابوالحسن اشعری برخاسته است و همان معنی نزد اشاعره از بی علتی حق و موقوف نبودن حق به علت و اغراض در اشعار عطار، در قالب مفهوم استغناء دیده می شود. سپس به ذکر نمونه های مشابه یا عینی این مفهوم در دیگر آثار عرفانی چون گلشن راز شبستری، پرداخته شده است. عطار برای اولین بار به صراحت چنین مفهومی را جزیی از مقامات هفت گانه سلوک قرار داده است، با این حال برخی، تعبیر نادرستی از استغناء مورد نظر عطار داشته اند و منظور از آن را استغناء سالک دانسته اند. برای درک استغناء، ابتدا مفاهیم زمینه ای چون مالک الملک بودن، مشییت مطلق حق و بی علتی در کنار حکمت آن واکاوی گردید. استغناء نزد عطار، استغناء حق است؛ چنان که او را وجودی بی نیاز به تصویر می کشد و این بی نیازی به نتایجی چون خوف از سرانجام خود و حیرت سالک از فعل الهی، کم رنگ شدن نقش ریاضات و عبادات می انجامد.
  کلیدواژگان: استغناء، کلام اشعری، مالک الملک، منطق الطیر
 • اختیار بخشی* صفحات 43-64

  در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ماهیت غذای نور و نورخواری در آثار منظوم مولانا و اهمیت آن در درک ماهیت معرفت صوفیانه پرداخته ایم. مسئله تحقیق ماهیت غذای نور و نور خوردن از دیدگاه پدیدارشناسی و هستی شناسی عرفانی، جایگاه آن در نظام خاص معرفتی مولانا و اهمیت آن در توصیف و تبیین ماهیت معرفت صوفیانه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هرچند چشیدن و نوشیدن نور تجلی الله، در آثار صوفیان قبل از مولانا، با اصطلاحاتی مانند «ذوق»، «شرب» و «ری» بیان شده است، غذای نور و نور خوردن تجربه خاص صوفیانه مولوی هستند که نباید به آن ها با نگاه ادبی- زیبایی شناختی مبتنی بر تخیل خلاق نگریست، بلکه باید به آن ها، به عنوان حقایق و پدیده های خاص روحانی و معنوی نگریست که در بستر و زمینه خاص صوفیانه شان قابل بررسی و تحلیل و از منظر توصیف معرفت صوفیانه مهم هستند.

  کلیدواژگان: تجلی، غذای نور، مثنوی، مولانا، نور الله
 • سید امیر جهادی حسینی*، حمیدرضا خوارزمی صفحات 65-88
  محمد کریم خان کرمانی، رهبر گروه شیخیه کرمان و از جانشینان شیخ احمد احسایی و پیشوای بزرگ مکتب عقیدتی-عرفانی شیخیه است. یکی از آثار وی مثنوی ای است که بر وزن مثنوی مولوی و در بیش از هزار و نهصد بیت سروده شده است. هدف نگارندگان در پژوهش حاضر، نقد و تحلیل اثر مذکور از منظر عرفان و اندیشه های مکتبی شاعر (شیخیه) است. این پژوهش مبتنی بر سندکاوی و روش توصیف و تحلیل محتوای کیفی است. مهمترین خصیصه اثر، یادکرد مبانی شیعی است که به صراحت و صورتی منتقدانه طرح شده اند. زبان اثر در بسیاری از مواضع کهن و البته جزیل و ادبی است. محمد کریم خان کرمانی در سرودن مثنوی اش، هماره به مثنوی مولانا نظر دارد و ابیات نسبتا متعددی در استقبال از ابیات مثنوی سروده است. ساختار روایی اثر مانند مثنوی مولوی است و مبتنی بر حکایات اصلی و فرعی است. در اغلب قصه ها، پیام حکایت ها به صورت مستقیم بیان شده است.
  کلیدواژگان: شیخیه، عرفان و تصوف، مثنوی، محمد کریم خان کرمانی
 • خلیل حکیمی فر* صفحات 89-108
  مفهوم برکت در عهد جدید ریشه در مفهوم میثاق در یهودیت دارد. در سفر پیدایش از حضرت ابراهیم (ع) خواسته شد تا وارد میثاق با خدا شود تا در نتیجه آن برکت الهی بر ابنای بشر عطا شود. مسئله اساسی در اینجا عبارت است از اینکه؛ برکت در عهد جدید چیست و چه ارتباطی میان آن و طرح میثاق وجود دارد؟ در عهد عتیق برکاتی چون سرزمین و ذریه عطیه الهی در برابر وفاداری بنی اسراییل به مفاد میثاق هستند و این عطایا کاملا مشروط هستند.  در مسیحیت بر اساس میثاق جدید که میثاق لطف و فیض نامیده شده، نجات مبتنی بر ارتباط  صمیمانه با مسیح (ع) به عنوان منجی است تا یک نظام دینی مبتنی بر یک سری احکام و آیین های معین.  بر این اساس، در مسیحیت عیسی خود  میثاق است؛ زیرا مسیح  منبع همه برکات است. مطابق میثاق جدید، اگر انسان مسیح ایمان داشته باشد، ثمرات آن را در حیات درونی خود به دست خواهد آورد و او را در زندگی بهتر و نجات بعد از مرگ یاری خواهد کرد. در اینجا نقش مسیح به عنوان یک منجی، تنها محدود به بنی اسراییل نمی شود، بلکه لطف او شامل همه انسان های روی زمین می گردد. در عین حال برکتی که از طریق مسیح ارایه می گردد، نعمت مادی نیست، بلکه برکت معنوی است و بیشتر ناظر به ملکوت الهی و برای زمان آینده است. این پژوهش مبتنی بر کتاب مقدس و منابع کتابخانه ای است و به شیوه تحلیلی به موضوع برکت در عهد جدید می پردازد.
  کلیدواژگان: برکت، عهد جدید، عیسی مسیح(ع)، میثاق، نجات، نفرین
 • مهدی حیدری*، محبوبه زمانی صفحات 109-131
  در این مقاله که به بررسی مفاهیم، اصطلاحات و استعارات مکتب ابن عربی اختصاص دارد؛ کوشش شده است تا با تکیه بر آثار شاه داعی شیرازی، یکی از تلفیق گرایان بزرگ ادب فارسی، به بازنگری و بررسی ساختارها و عناصر مکاتب عرفانی در آثار تلفیق گرایان قرن نهم هجری پرداخته شود. بررسی ها نشان می دهد که شاه داعی در رسایل و اشعار خویش، به دو جریان صورتگرای عاشقانه و جریان های معناگرای استدلالی-استعاری بعد از ابن عربی توجه بسیار نشان داده و در جهت همگام کردن آن ها با هم تلاشی وافر کرده است. وی علاوه بر شروح وحدت وجودی خود بر آثار شبستری و حمویه و مولوی، به تبیین علمی افکار ابن عربی نیز پرداخته؛ همچنین با بیان اصطلاحات عرفان نظری، موضوع وحدت وجود را به طریقی استدلالی نیز اثبات کرده است. داعی در موارد زیادی از اشعار دیگران، جهت تبیین معانی خود استمداد طلبیده و استدلال و ذوق را به گونه ای تلفیق ساخته است.
  کلیدواژگان: ابن عربی، اصطلاحات و استعارات، شاه داعی شیرازی، وحدت وجود
 • مریم سادات سیاهپوش، طاهره حاج ابراهیمی*، لیلا هوشنگی صفحات 133-151

  دین و پیوند آن با فرهنگ از نگاهی نو می تواند در تبیین جایگاه زنان در جامعه بررسی شود؛ به ویژه آنکه غالب متون دینی به دست مردان نگاشته شده و این تلقی مردانه از دین بر وضعیت زنان تاثیر نهاده است. در مطالعات فمینیستی، نگرشی جدید در خصوص بررسی نقش زنان در متون دینی، جهت احیای تجارب دینی زنانه شکل گرفت تا به این واسطه جایگاه زنان در جامعه دینی بهبود بخشیده شود. از این رو، در مطالعات مسیحی نه تنها این موضوع در بازخوانی زنانه از عهد جدید مورد توجه قرار گرفت، بلکه در سایر متون دینی از جمله متون آپوکریفا نیز چنین کوششی فراگیر شد. در این زمینه، پژوهشگران بر این باور هستند که گرچه متون آپوکریفا اعتبار متون رسمی را نداشته اند، به جهت روایتی متفاوت از جامعه صدر مسیحیت، از آنجایی که بازتاب دهنده تفکر بخشی از نخبگان آن روزگار هستند، از منظر علمی جهت مطالعه افکار و عقاید جامعه مسیحیت نخستین از اهمیتی خاص برخوردارند. در این متون چنین برمی آید که در میان زنان آن زمان، مریم مجدلیه شخصیتی جنجالی بوده است. با بررسی دیدگاه نویسندگان این متون، می توان به الگوی مناسبی از تجارب دینی زنانه در آن دوره دست یافت. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، پس از بیان چگونگی رابطه مریم مجدلیه با عیسی مسیح نگرش جدیدی درباره شخصیت مریم مجدلیه از نگاه زنانه نگر در چهار محوری که مورد توجه متفکران فمینیست قرار گرفته است، به دست می دهیم.

  کلیدواژگان: الهیات فمینیستی، اناجیل آپوکریفا، زن و دین، مریم مجدلیه
 • مجید صادقی حسن آبادی*، هادی جعفری صفحات 153-169

  ابن سینا از فیلسوفان نادری است که بر اساس معرفت نفس، راز تجربه شخصی خود را در قالب رساله های سه گانه تمثیلی آورده است. رساله الطیر ابن سینا یکی از رسایل عرفانی اوست که حالات عرفانی انسان و نحوه سیر و سلوک آدمی به سوی حق را در قالب تمثیلی زیبا ترسیم می نماید. در این رساله، سالک به پرنده ای تشبیه می شود که با رهایی از وابستگی های این دنیایی و با کمک پیر و مرشد طریقت، خود را به مطلوب حقیقی می رساند. در این مقاله برآنیم برخی از دیدگاه های عرفانی ابن سینا را در فرایند سیر عرفانی عارف در رسیدن به مرتبه عالی حقیقت  تبیین نماییم. این نوشتار پس از طرح کلیات و شرح مختصری از اصل داستان، به ارایه تفسیر و تحلیل داستان پرداخته و دیدگاه ها و عناصر اصلی عرفانی ابن سینا را  بیان خواهد نمود.

  کلیدواژگان: : ابن سینا، پرنده، پرواز، کوه، مرغ
 • محمدعلی عباسیان چالشتری* صفحات 171-193

  آنچه در بن مایه داستان های رمزی و تمثیلی حکماء و عرفا، خصوصا در طیرنامه ها، به چشم می آید، پرواز نفس یا جان انسانی از غربت غربیه و زندان تن به سوی اصل و حقیقت خویش است. در این داستان ها جان سالک یا سالکان به صورت رمز در شکل پرنده یا پرندگان تمثل پیدا می کند. رسیدن جان به اصل خویش و درهمان حال رسیدن به رابطه ای انفسی با حقیقتی قدسی یکی از اندیشه های محوری در این سفرنامه ها است. در این مقاله بنا داریم تا با بهره گیری از برخی مفاهیم فلسفی - الهیاتی و با مروری بر طیرنامه های ابن سینا و شیخ اشراق، به تحلیل و تبیین دستگاه الهیاتی عطار در منطق الطیر، پیرامون اصل و حقیقت جان و رابطه آن با خداوند بپردازیم. برخلاف ابن سینا و سهروردی که نهایت سفر نفس برای وصول به اصل و حقیقت خویش را رسیدن سالک به ارتباط شخصی انفسی با عقل فعال می دانند، عطار از ارتباط انفسی جمعی و مشترک نفوس با خداوند در انتهای سفر خبر می دهد. عطار از چند اندیشه مهم دیگر درگیر با موضوع نیز گفتگو کرده است که، به هر دلیل، در رساله های دو فیلسوف دیگر مورد کم توجهی یا غفلت قرار گرفته اند. نفی دوگانه آفاق/ انفس درمورد رابطه میان انسان و خدا، اتخاذ رویکردی سلبی به ذات و صفات خداوند درکنار رویکرد ایجابی به افعال و اسماء خداوند، اعتقاد به هویت الهی نفس، اعتقاد به وجود یک نفس یا جان واحد برای اشخاص متکثر انسانی - ایمانی، و نظریه تجلی نخست خداوند در یک حقیقت شخصی و انسانی، از این اندیشه ها هستند.

  کلیدواژگان: ابن سینا، اصل جان، رابطه انفسی، سهروردی، طیرنامه، عطار
 • زهرا قاسم زاده، سید مصطفی موسوی اعظم* صفحات 195-215

  خلق معکوس یکی از ایده های محوری در عرفان سیمون وی است که نخستین بار از سوی او در گفتمان الهیاتی و عرفانی مسیحیت مطرح گردید. فهم ایده خلق معکوس در گروی فهم مدل آفرینش از منظر سیمون وی است. به باور سیمون وی، خدا از روی عشق برای آنکه جهان خلقت تحقق یابد از خدایی خود کناره گیری می کند. در آفرینش، همان طور که خدا خودش را از الوهیتش تهی می کند تا آدمی و جهان خلقت وجود داشته باشند، در خلق معکوس نیز انسان باید با تقلید از خدا خودش را از آنچه که به او داده شده است تهی کند تا بتواند آن گونه که خدا می خواهد در آفرینش مشارکت کند. خلق معکوس صرفا به معنای تقلید از انقطاع خدا از الوهیتش نیست؛ بلکه یک کنش منفعلانه است که در این عمل، پس از ترک دلبستگی ها و خیال اندیشی ها باید تنها چشم به راه بود. سیمون وی از رهگذر عمل خلق معکوس، چگونگی نفی خود پرستی و دوری جستن از خود محوری را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: آگاهی، جاذبه، خلق معکوس، سیمون وی، ضرورت، فنا، واقعیت
 • صادق کشاورزیان، افضل سادات حسینی* صفحات 217-236

  شاید اگر امروز با کسوف شمس مواجه نبودیم آموزه ها و آرای تربیتی شمس برای ما ایرانیان شناخته شده بود. اکنون بر ما است بازخوانی و گوش فرا دادن به رهنمودها و سخنان او به عنوان مربی ای فراموش شده؛ مربی ای که بعضی از درس های او همچون دعوت به معنویتی مبتنی بر عشق ورزی و صلح به عنوان میراثی تربیتی و فرهنگی از مرز زمان و مکان زندگی شمس گذشته و همچنان با انسان و برای انسان به یادگار مانده است.مقاله حاضر با مرور آراء و اندیشه های شمس تبریزی از دیدگاه تربیتی، پس از بررسی کفایت تفکرات و تاملات شمس برای دریافت دلالت های تربیتی، به جستجوی پاسخ این پرسش می پردازد که ویژگی ها و ابعاد تربیت معنوی از منظر او چیست. بازخوانی آرای شمس تبریزی در این پژوهش، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و در تعامل میان ساختار برگرفته از ادبیات پژوهشی رشته تعلیم و تربیت با تحلیل، استنباط و استنتاج حاصل از بررسی محتوا و متن مقالات شمس به دست آمده است. بر این اساس می توان از یافته هایی برای تربیت معنوی همچون مبانی (آزادی، اراده، اخلاص)، اصول (معنویت و روحانیت)، اهداف (عشق ورزی و ترک خودخواهی) و روش ها (خاموشی، مواجهه، گفت و گو) سخن گفت. تربیت معنوی با استناد به قرایت شمس دارای ابعاد شناختی (همچون تفکر شهودی)، عاطفی (شادمانی و شفقت) و عملی (تربیت نفس و روح) است.

  کلیدواژگان: تربیت معنوی، شمس تبریزی، مقالات شمس، مکتب شمس
 • امیرحسین منصوری نوری*، عین الله خادمی، عبدالله صلواتی صفحات 237-251

  کشف رابطه میان ذات با اسما و صفات الهی، همواره یکی از دغدغه های بزرگ دین پژوهان بوده است. پژوهش حاضر در پی این دغدغه و بر اساس پرسش اصلی«رابطه ذات و صفات الهی در نظام فکری سید حیدر آملی چگونه تبیین می شود؟» شکل گرفته است. جستار حاضر با این خط مشی که ابتدا مطالب مرتبط با موضوع، جمع آوری و کدگذاری شده و سپس با چینش منطقی در جهت رسیدن به نتیجه سامان یافته اند. در نهایت نتایج حاصله پس از تحلیل گزارش شده اند. این نتایج عبارتند از: سید حیدر آملی اسما و صفات الهی مجرای ظهور مرتبی ذات الهی معرفی می کند، البته با توجه به تفکیک ناپذیری اسما و صفات به نظر می رسد این دو در یک مرتبه، قرار می گیرند؛ در نظام فکری سید حیدر آملی، اسما عین ذات معرفی شده است، اما دلایل او برای عینیت مخدوش به نظر رسیده است و در نهایت عمل کرد او در اثبات این مدعا موفق ارزیابی نشده است؛ با بازسازی استدلال بر غیریت از میان سخنان سید حیدر آملی، در مواضعی او متمایل به نظریه غیریت ارزیابی شده است؛ راه برون رفت از این تضاد درونی یافتن وجه جمعی میان عینیت و غیرت خواهد بود؛ به نظر می رسد وجه جمع عینیت و غیریت، نظریه «اسما و صفات، تجلی ذات» است، چرا که با یک اعتبار تجلی غیر از ذات و تنزل ذات از مقام اطلاق است و از سوی دیگر تجلی از متجلی (تجلی کننده) جدایی ندارد. این نظریه در آثار سید حیدر وجود ندارد، اما نظام اندیشه ای او با این نظریه سازگارتر به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: اسما و صفات، اسما و صفات تجلی ذات، ذات، سید حیدر آملی، عینیت، غیریت
|
 • Hamed Aleyamin * Pages 1-18

  The relationship between religion and mysticism is a wide-ranging and challenging issue that has its roots in the history of Sufism and mysticism. Muslim mystics, along with religious scholars inclined to Islamic mysticism, have always emphasized the Islamic origin of mysticism. On the other hand, some religious scholars have denied any connection between mysticism and Islamic teachings. They have considered mystical teachings as heresy which is the result of mystics' connection with foreign cultures; Hence, have confronted them. It seems that this disagreement can be resolved to some extent by clarifying the various dimensions of mysticism, thus reducing the disagreement and increasing the consensus. In the present study, instead of presenting a specific relationship, the various relationships that exist between different dimensions of mysticism and religion will be discussed, so the dispute due to ambiguity in the relationship between these two will be clarified  through analytical and phenomenological methods. Utilizing the "Ro'us thamaniyah" "eight vertices" of the science of logic as well as the comparison of mysticism with other sciences in this study reduces the ambiguity of relation between the two. Because by referring to some of "Ro'us thamaniyah" such as: subject and type, purpose and motive, author and compiler, benefit and interest, position and rank and also Segmentation of mysticism, brings us to different and numerous relations between religion and mysticism that in some similarities and in some other dimensions there will be contrasts. The result of this approach will negate the general view and the definite opinion in this regard and invite to a partial and dimensional view.

  Keywords: Islam, Mysticism, Practical Mysticism, Theoretical Mysticism, Islamic mysticism
 • Ali Ashraf Emami *, امیر Yousefi Pages 19-41
  The present paper examines, first, the various meanings of the notion of istiqnā' in Sufi tradition and subsequently, Farīd al-Dīn ʿAṭṭār's (d. 618/1221) definition of God's istiqnā', as well as the theological roots of this notion and how it has been raised from Abū al-Ḥasan al-ʿAshʿarī's (d. 324/936) teachings. It then provides identical instances of the notion in some other mystical texts, such as Shabistarī's (d. 740/1340) Gulshan-i Rāz (Garden of Mystery).For the first time, ʿAṭṭār designated the istiqnā'as one of the stages of his septet model in pursuing the mystical path. Nonetheless, his conception of istiqnā' has been occasionally misinterpreted in some oeuvres, taken as the mystic's istiqnā' rather than God's istiqnā'. In order to better understand this notion, one must initially develop precise perception of the underlying significations such as the King of Kingdom (mālik al-mulk), the absolute Will of the Real and causelessness accompanied with His Wisdom, as well as being cognizant of the consequences of God's istiqnā', including awe, bewilderment and fading the role of austerity and devoutness.
  Keywords: istiqnā', Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, Mantiq-ut-Tayr, Theological Thoughts
 • Ikhtiyar Bakhshi * Pages 43-64

  In the present article, we have studied the “Food of Light” and “Light-eating” in the works of Rumi and its importance in understanding the nature of Sufi knowledge with a descriptive-analytical method. The problem of researching is the nature of light food and light-eating from the perspective of mystical phenomenology and ontology and its place in Rumi's special epistemological system and its importance in describing and explaining the nature of Sufi knowledge. The research findings show that although tasting and drinking the light of the manifestation of God, in the works of Sufis before Rumi has been expressed in terms of terms such as “ذوق” (Taste), “شرب” (Drink), and “ری” (Slake),  “Food of Light” and  “Light-eating” are Rumi's special Sufi experiences that should not be viewed from a literary-aesthetic look based on creative imagination that can be studied and analyzed in their specific spiritual and spiritual truths and phenomena, which can be studied and analyzed in their specific Sufi context and  are  important from perspective of describing Sufi knowledge.

  Keywords: Manifestation of God, Food of Light, Rumi, Mathnawi, Noor Allah
 • Sayed Amir Jahadi Hoseyni *, Hamidreza Kharazmi Pages 65-88
  Sheikh Ahmad Ehsaei's successor and the major leader of the sect's Mystical-ideological school is Mohammad Karimkhan-e-Kermani, the leader of the Sheykhiyeh sect in Kerman. One of his works is a Masnavi with over 1,900 verses based on the Masnavi-e-Ma'navi. The authors' goal is to analyze and critique the above-mentioned work from the poet's mystical perspective and school of thought. Document analysis, descriptive and qualitative content analysis are used in this study. This work is described as a remembrance of Shiite theories that have been presented critically and definitively. In most cases, the language is both old and literary. Mohammad Karimkhan-e-Kermani has always regarded Molavi as his own model, composing several verses similar to Masnavi's verses. The work's narrative structure is based on main and secondary anecdotes, similar to the Masnavi-e-Ma'navi. The messages of the stories have been expressed directly in the majority of the stories.
  Keywords: Masnavi, Mohammad Karimkhan-e-Kermani, Mysticism & Sufism, Sheykhiyeh
 • Khalil Hakimifar * Pages 89-108
  The concept of blessing in the New Testament is rooted in the Covenant. In Genesis, Abraham was asked to enter into a covenant with God to bestow divine blessings on the people. The key issue here is that; what is the blessing in the New Testament, and what is the connection between it and the covenant? In the Old Testament, blessings are divine gifts for the Israelites and they are completely conditional. In the new covenant, salvation is based on a sincere relationship with Jesus rather than a religious system based on a set of specific precepts and rituals. Then, in Christianity Jesus himself is a covenant. Here the role of Christ as Savior is not limited to the nation of Israel, but His grace extends to all people on earth. At the same time, the blessing offered through Christ is not a material blessing but a spiritual blessing, and it is more about the kingdom of God and for the future. This research is based on analytical method and has been done using library resources.
  Keywords: Blessing, Curse, covenant, salvation, New Testament, Jesus Christ
 • Mehdi Heydari *, Mahbube Zamani Pages 109-131
  In this article, which is dedicated to the study of concepts, terms and metaphors of Ibn Arabi's works; An attempt has been made to review and study the structures and elements of mystical schools in the works of the Integrators of the ninth century, relying on the works of Shah Daei Shirazi, one of the great integrators of Persian literature. Studies show that Shah Daei, in his treatises and poems, paid much attention to the two currents of romantic formalism and semantic-argumentative currents after Ibn Arabi and made great efforts to synchronize them together. In addition to explaining his existential unity on the works of Shabestari, Hamwiyah and Rumi, he has also given a scientific explanation of Ibn Arabi's thoughts; Also, by expressing the terms of theoretical mysticism, he has proved the issue of the unity of existence in an argumentative way. In many cases, he has used help from others to explain her meanings and has combined reasoning and literary taste.
  Keywords: Ibn Arabi, Shah Daei Shirazi, Unity of existence, Terms, Metaphors
 • Maryam Ui-Sadat Siahpoosh, Tahereh Haj Ebrahimi *, Leila Hooshangi Pages 133-151

  Religion and its nexus with culture in explaining the women’s status in society can be examined from a new perspective; in particular, the most religious texts are written by men and the status of women has been affected by the masculine perspective of these texts. In feminist studies, however, a new approach has evolved reviving the women’s role in religious experiences in order to improve their positions in religious communities. Hence, in Christian studies, feminine investigations were conducted not only in New Testament but also in other religious texts, including the Apocryphal books. Even though the apocryphal texts were not considered canonical, the scholars think that they are so important because they reflect the ideas and beliefs of some elite members of the early Christianity. By investigating the views of the authors of these texts, a better model of women's religious experiences in that period can be grasped, in particular with respect to Mary Magdalene and her controversial personality. The descriptive-analytical method of this article at first throws some light on Mary Magdalene’s relationship with Jesus, and then paints a new perspective with respect to her personality conforming to the feminists’ four axes.

  Keywords: Mary Magdalene, feminist theology, The Gospels of Apocrypha, woman, religion
 • Majid Sadeqi Hasanabadi *, Hadi Jafari Pages 153-169

  Ibn Sina is one of the rare philosophers who, based on the knowledge of the soul, has revealed the secret of his personal experience in the form of three allegorical treatises. Ibn Sina's treatise Al-Tair is one of his mystical treatises which depicts the mystical states of man and the way of man towards the truth in the form of a beautiful allegory. In this treatise, the seeker is likened to a bird who, by freeing himself from the attachments of this world and with the help of the elder and guide of the path, achieves his true desire. In this article, we intend to explain some of Ibn Sina's mystical views in the process of the mystic's mystical journey to reach the highest level of truth. This article, after outlining the generalities and a brief description of the original story, will provide interpretation and analysis of the story and will express the views and main mystical elements of Ibn Sina.

  Keywords: Ibn Sina, chicken, Bird, Mountain, flight
 • Mohammad Ali Abbasian Chaleshtori * Pages 171-193

  What can be seen in the mystical and allegorical stories of the philosophers and mystics, especially in their Bird Treatises, is the flight of the human soul, which is imprisoned in the exile of body, toward his own origin and truth. In these stories, the soul of the traveler or travelers is represented, symbolically, in the form of a bird or birds. Reaching the soul to its origin and at the same time arriving at a subjective relationship with a Sacred Truth is one of the central ideas in these travelogues. By using some philosophical-theological ideas, and by reviewing Bird Treatises of Ibn Sina and Al-Suhrawardi, we try to analyze and explain Attar's theological system in Manteq al-tayr about the origin of the soul and its relationship with God. Unlike Ibn Sina and Suhrawardi, who equate reaching the soul to its origin with arriving at personal and subjective relationship with the active intellect, Attar speaks of a communal subjective relationship of soul with God at the end of the journey. Attar has also discussed some important ideas which, have been neglected or disregarded in the treatises of the two other philosophers. The negation of the subjective/objective distinction concerning the relationship between man and God, taking a negative stance toward the essence and attributes of God along with a positive approach to God's actions and names, believing in the divine identity of the soul, believing in the existence of a single communal soul for multiple religious human beings, and a theory about the first manifestation of God in a personal human being, are among these ideas.

  Keywords: Sobjective Relationship, Bird Treatise, Ibn Sina, Suhrawardi, Attar
 • Zahra Qasemzadeh, Mostafa Mousavi Azam * Pages 195-215

  Decreation is one of the central ideas in Simone Weil’s mysticism that first was introduced by her into theological and mystical discourse of Christianity. Understanding the idea of decreation depends on understanding Weil’s model of creation. She believed that God, out of love, withdraws from His divinity so that the world of creation to be realized. Just as, in creation, God empties Himself of His divinity in order for man and the world to exist, so in decreation, man, by imitating God, also must empty himself of what have been given to him so that he can participate in creation as God wills. Decreation isn’t just imitating God detaching Himself from His divinity; rather, it is a passive action which, in practice, must be waited for after giving all the attachments and fantasies up. Simone Weil, through the act of decreation, explains how to deny selfishness and avoid self-centeredness.

  Keywords: decreation, necessity, Gravity, consciousness, Reality, destruction
 • Sadegh Keshavarzian, Afzal Sadat Hosseini * Pages 217-236

  Perhaps if we had not faced the eclipse of the sun today, Shams' teachings and educational views would have been known to Iranians. Now we should re-read and listen to his instructions and words as a forgotten coach. An educator whose lessons, such as the invitation to a spirituality based on love and peace as an educational and cultural heritage, have crossed the boundaries of the time and place of his life and are still remembered by man and for man. The present article reviews the views and ideas of Shams Tabrizi from an educational perspective, after examining the adequacy of Shams' thoughts and reflections to receive educational implications, seeks the answer to the question of what are the characteristics and dimensions of spiritual education from his perspective. Rereading the views of Shams Tabrizi in this research, with a descriptive-analytical approach and in the interaction between the structure derived from the research literature of the field of education with analysis ,deduction and inference obtained by examining the content and text of Shams' essays. Based on this, we can talk about findings for spiritual education such as foundations (freedom, will, sincerity), principles (spirituality), goals (lovemaking and abandoning selfishness) and methods (silence, confrontation, dialogue). Spiritual education based on the recitation of Shams has cognitive (such as intuitive thinking), emotional (happiness and compassion) and practical (training of soul and spirit) dimensions.

  Keywords: Spiritual Education, Shams Tabrizi, Shams' essays, Shams' School
 • Amirhosain Mansourinouri *, Einolleh Khademi, Abdollah Salavati Pages 237-251

  Discovering the relationship between essence and divine names and attributes has always been one of the great concerns of theologians. The present study follows this concern, based on the main question "How to explain the relationship between essence and divine attributes in the intellectual system of Seyyed Haidar Amoli?" The present paper, first collected and coded the related materials and then arranged them in a logical order to achieve the results. the results are as follow: Seyyed Haidar Amoli introduces the divine names and attributes as a channel for the orderly emergence of the divine essence, however, considering the inseparability of the names and attributes. it seems that these two are at the same time; In the intellectual system of Seyyed Haidar Amoli, names/Asma/ has been introduced as the same essence, but his reasons for objectivity have been distorted, and in the end, his performance in proving this claim has not been considered successful; By reconstructing the argument for otherness from the words of Seyyed Haidar Amoli, in some positions he has been evaluated as inclined to the theory of otherness; The way out of this internal contradiction will be to find a collective face between objectivity and zeal; It seems that the sum of objectivity and otherness is the theory of "names and attributes, the manifestation of essence", because with a validity of manifestation other than essence and degradation of essence from authority.

  Keywords: Essence, names, attributes, objectivity, Otherness, Seyed Haidar Amoli