فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
پیاپی 8 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهزاد معمار ماهر * صفحات 1-7

  در اغلب پروژه های عارضه یابی برنامه ریزی و کنترل مشکل است. در این پروژه ها عوامل موثر بسیار زیادی موثر بوده و شدت آن در سازمانهای مختلف متفاوت میباشد و ممکن است برنامه پروژه با گذشت زمان و افزایش شناخت مجریان نسبت به سازمان، دچار تغییر و اصلاح گردد. از این رو لازم است تا برنامه تدوین شده برای عارضه یابی از انعطاف پذیری لازم برخوردار بوده تا بتوان در صورت لزوم فعالیتهای جدید را به آن افزود و فعالیتهایی را که کم اثر یا غیر قابل اجرا تشخیص داده می شوند را حذف نموده وهمین مطلب می تواند موجبات تغییر اولویت ها را ایجاد نماید. داشتن برنامه جهت اجرای این پروژه ها یکی از ضروریات میباشد. عارضه یابی بعنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمانهایی است که در اندیشه تعالی و بهبود بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند .از آنجاکه عارضه یابی یکی از ابزارهای ابتدایی، کاربردی و مفید برای سازمانهایی است که در تفکرشناسایی نقاط ضعف و ارتقا می باشند و سعی در قدم گذاشتن در این راه را دارند لذا ضرورت توجه به جوانب تخصصی موضوع و عدم سیاسی کاری احتمالی در ارایه عارضه های مشاهده شده از نکات مهم در اجرای پروژه می باشد. هدف این پژوهش در آنست تا با نشان دادن فرایندهای موجود پژوهشگاه فضایی ایران، شناخت کاملتری از اجزا تشکیل دهنده پژوهشگاه ارایه کرده و با شناسایی عارضه ها فرایندهای مربوط به این پژوهشگاه به ارایه و توسعه راه حل هایی جهت مرتفع نمودن آنها بپردازد. این پژوهش با توجه به مبنای علمی مطرح شده به شناخت فرایندها، تحلیل محیط و عارضه یابی و شناسایی فرصتهای بهبود پرداخته و راهکار و راهکارهایی را برای برطرف کردن این مشکلات ارایه نماید.

  کلیدواژگان: عارضه یابی، فرایند، پژوهشگاه فضایی ایران
 • سید رسول معصومی *، سمیه قربانی خارکشی صفحات 8-21

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1393 الی 1398 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 148 شرکت و در مجموع 888 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین رقابت صنعت و مدیریت سود شرکت ها در دوره بررسی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. اما اثر تعدیلی رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود مورد تایید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: رقابت صنعت، حاکمیت شرکتی، مدیریت سود
 • شاهرخ فاتحی *، عبدالحمید حاجی پور شوشتری، محمد مهبودی صفحات 22-33
  هدف

  بررسی چگونگی تاثیر ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشارکت‌کنندگان دوره جامع و تخصصی برندینگ در نیمه اول سال 1399 در سازمان مدیریت صنعتی در تهران که حجم نمونه 148 نفری از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌ منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS3 Smart استفاده‌شده است.

  یافته ها

  یافته‌های تحقیق نشان می دهد که ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه اثر قابل‌ توجه ای بر تاثیر ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد مبتنی بر توانایی، ابعاد مبتنی تمایز، ابعاد مبتنی مخاطب، ابعاد مبتنی عملکرد برندسازی شخصی، ابعاد مبتنی بر استراتژی
 • فاطمه بهاری گلی *، مرادکردی صفحات 34-46
  هدف

  بررسی نقش چابکی تنظیم عملیاتی ، چابکی سرمایه بازار و فاصله فرهنگی در تاثیرگذاری هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن .

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت پارس خودرو به تعداد 234 که حجم نمونه 146 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است.

  یافته ها

  یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای چابکی تنظیم عملیاتی ، چابکی سرمایه بازار و فاصله فرهنگی در تاثیرگذاری هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بیانگر: (1) هوش تجاری تاثیر بسزایی در سرعت بین المللی شدن دارد و چابکی سازمانی به طور مثبت واسطه چنین رابطه علی است. (2) فاصله فرهنگی رابطه بین چابکی سازمانی و سرعت بین المللی سازی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: هوش تجاری، سرعت بین المللی شدن، چابکی تنظیم عملیاتی، چابکی سرمایه بازار
 • محسن گرامی *، محمد عابد انور صفحات 47-56

  پروژه‌های عمرانی، یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد و پیشرفت کشورها محسوب می‌شوند. تمام ممالک دنیا برای ایجاد تسهیلات لازم برای شهروندان خود، دست به اجرای پروژه‌های عمومی می‌زنند. اتمام به‌موقع پروژ‌ه‌های عمرانی باعث ایجاد شغل، گردش مالی و صرفه‌جویی در منابع مالی می‌گردد. عدم توجه لازم و کافی در امر تطبیق پروژه‌های عمرانی با معیارهای لازم آن، می‌تواند صدمات فراوان و شدیدی را در بسیاری از بخش‌ها مانند اشتغال‌زایی، بهره‌وری و کسب رضایت مردم به وجود آورد. این تحقیق توصیفی - تحلیلی که ازلحاظ هدف کاربردی بوده و نظر به نوع داده‌ها، ترکیبی- اکتشافی می‌باشد، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، با عوامل ساخت پروژه‌‌ احداث سیستم فاضلاب شهری هرات که از طریق نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند، علل بروز تاخیرات را شناسایی کرد که شامل پنج دسته با 29 زیرمجموعه بودند که از روش تحلیل سلسله‌مراتبی AHP اولویت‌بندی شدند. نتایج حاکی از این است که نبود امنیت، بروکراسی روند تدارکات، شرایط اقتصادی کشور، نقص در سیستم ارزیابی پیمانکاران و نداشتن کارمندان متخصص در تناسب با کار در شهرداری هرات، از مهم‌ترین عوامل بروز تاخیرات است.

  کلیدواژگان: پروژه ی عمرانی، تاخیر پروژه، شهرداری هرات، AHP و فاضلاب شهری
 • محمد احمدی سعدی، گلناز تاج الدین صفحات 57-76

  رقابت جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و تغییر سریع فناوری، خلاقیت را سنگ بنای نوآوری قرار داده است. به همین جهت خلاقیت یک منبع سازمانی مهم و راهی برای بهبود عملکرد و بقا سازمانی محسوب می شود. در نتیجه سازمان ها اغلب به دنبال اتخاذ سیاست هایی هستند که خلاقیت کارکنان را تقویت کنند. برای این کار، محققان نقش اشکال مثبت رهبری را مورد تاکید قرار داده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه نقش های واسطه ای سرمایه روانشناختی و امنیت روانی می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی در بازه مقطعی قرار می گیرد و هدف پژوهش از نوع کاربردی می باشد. کارمندان سازمان صدا و سیما مرکز فارس و شهرداری شیراز، جهت جمع آوری داده ها و توزیع پرسشنامه، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و 190 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. جهت بیان آمار توصیفی و بررسی فرضیات پژوهش، از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده گردید که داده ها توسط نرم افزارهای Smart PLS2 و SPSS 25 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که رهبری اصیل اثرگذاری مثبتی بر خلاقیت، سرمایه روانشناختی و امنیت روانی دارد. به علاوه، نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی و امنیت روانی نیز تایید شد و اثرگذاری مثبتی بر خلاقیت کارکنان دارند.

  کلیدواژگان: رهبری اصیل، خلاقیت، سرمایه روانشناختی، امنیت روانی
 • مینا الماس زاده یاقوتی *، مرادکردی صفحات 77-89
  هدف

  بررسی تاثیر شخصی سازی و انگیزه لذت جویانه بر اجزای شناختی و احساسی تجربه مشتری بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کاربران سایت نظرسنجی یو چک که از فروشگاه اینترنتی بلج خرید داشته اند که تعداد آنها نامعین است که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است.

  یافته ها

  شخصی سازی و انگیزه لذت طلبانه در ایجاد تجربیات مشتری و وفاداری در خرده فروشی آنلاین بلج تاثیر مثبت و معنی دارد دارد. یافته ها مرتبط با آزمون فرضیه ها تایید کننده روابط مثبت شخصی سازی و انگیزش لذت بر اجزای شناختی و احساسی تجربه مشتری و همچنین تاثیرات مثبت تجربه مشتری بر وفاداری است.

  نتیجه گیری

  نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بیانگر این است که تمام فرضیه های تایید کننده روابط مثبت شخصی سازی پشتیبانی می کنند . نتایج این مطالعه بینش نظری و مدیریتی را برای بهبود تجربه و وفاداری مشتری فراهم می کند.

  کلیدواژگان: شخص سازی، انگیزه لذت جویانه، شناخت احساس مشتری، شناخت تجربه مشتری، تیلیعات دهان به دهان الکترونیکی، قصد خرید مجدد